isond'Hirondelle" GKOOTEiORST Hoi 38 „DE EEMLANDER" BUITENLAND I* 18e Jaargang Ne. 277 MWMMIIS -J Politiek Overzicht FEUILLETON. EVENWICHT. BuitenSandscfoe Berichten. WITTE SCHOENEN WITTE KOUSEN. jjet post 2.«0. p« «eek (met gratis rerieket.ng ttgtn oB^tlïkkttt) f 0.17*. sliondeilljke nummer* i C.QJ. XlLEtHOON 51J. AMERSFOORTSCrDAGBLAD DIRECTEUR: i VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR, M.. D. J VAN SCHAARDENBURG. Vrijdag 21 Mei 1920 met Inbegrip van et a bewijsnummer, elke icgcl meer f 0.20, dicnstvinh'c* dingen 1—5 icgcls f 0~50. Voor handel cn bedrijf bestaan teer Voordeelige bepalingen lot het herhaald advcrtccrcn bij abonnement fccne circulaire» bevattende d« voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. e fe' Maarschalk Foch heeft de jaarvergadering van den bond van oud-leerlingen der poly technische school te Parijs gepresideerd en bij deze gelegenheid een rede gehouden, die het nationalistische orgaan, de Echo de Paris, een plaatsje heeft gegeven als hoofd artikel. De maarschalk maakte in de eerste plaats gewag van de schitterende rol, die 'de school en haar leerlingen bij de toebe reidselen voor den oorlog hadden gespeeld 'én prees daarna de behaalde overwinning. Ondanks al haar grootheid zou de over winning slechts gedeeltelijk garanties ver mogen te bieden voor een veilige toekomst: thans was bovenal van belang de econo mische strijd der natiën op het gebied van pijverheid, landbouw en handel en daarvoor Was het contact met de wetenschap onont- eer!ijk. I-Iet was de wetenschap geweest, die het Duitsohland van 1014 in zoo'n hooge faate in staat had gesteld tot intensieve pro ductie en die nog steeds dit land in een economische positie zou kunnen brengen, rdle voor Frankrijk een gevaar kon vormen. Een tweede deel van het vredesprogram- ma, aldus Foch, is de voorbereiding tot den oorlog Zeker hebben nobele gevoelens tot de gedachte geleid instellingen in het loven te roepen, die bestemd zijn den terugkeer Van den verschrikkeliiken oorlog te voorko men. Terwijl wij afwachten, dat deze in stelling in werking treden, terwijl wij in het bizonder wachten op den weldadigen in vloed van haar feitelijke macht, zijn wij wel genoodzaakt in de eerste plaats op ons zelf te rekenen, om waarborgen te scheppen voor onze verdediging en een leger op de heen te houden, dat onze vrijheid garan deert. En hoe zouden wij ook niet als directe habuiir een natie wantrouwen, die, door Na poleon volkomen met machteloosheid gesla gen, uit den rampspoed zich weer vermocht Op te heffen en door krijgszucht niet slechts haar gereorganiseerde legers, maar ook de legers van Europa's verbondenen naar Parijs wist te voeren en den volslagen val te be werken van het geweldige napoleontische tijk? Een natie, die, opgekomen uit de hoerassen van Oost-Pruisen, er in is ge- ilaagd haar macht door een steeds hooger Opgevoerd en systematisch ontwikkeld mili- kme tot ver over den Rijn uit te strekken tot aan de hoogten van de Maas, de Zuide lijke Vogezen, de Alpen ch de Boheemsche bergen, terwijl zij den oorlog voerde als \vare het een nationale industrie en de Iriacht beschouwde als recht. Wie onzer, aldus vervolgde Foch, in wien Vel in hevige mate de wantrouwende Fron- \che soldaat spreekt, zou kunnen gelooven, Lri Duitschland na zijn instorting af zou zien 'an den oorlog, Duitschland," dat louter uit erzucht in 1864, 1866, 1870 en 1014 naar A s wapens heeft gegrepen, terwijl het de historische noodzaak als motief aanvoerde? Zoo zullen Duitschland's buurstaten, of zij Jwillen of niet, gedwongen zijn nog een tijd lang legers op de been te houden, zooals zij Ook zullen zijn gedwongen sterke (robustcsl grenzen te hebben, want behalve met de edelmoedige gedachten der beschaafde menschheid moet rekening worden gehou den met historische realiteiten, de begeerten iVan het ras en de realiteiten der geografie. De militaire loopbaan schenkt aan een ijverige jeugd nog een schitterende toe komst, wanneer het haar gelukt over de dag- ^flk van den vredestijd heen te zien en met den omvang en kracht van haar geest st°eds Uitgebreider studiën te omvatten cn zich Ben te passen aan de steeds nieuwe voor waarden, die de oorlofmet zich brengt. J Maarschalk Foch gaf daarna een uiteen- Waar 's menschen schoonste en liefste ge- «dachten zijn, daar is de men-schhij is niet waar hij leeft, meer waar hij hef heeft. zetting' van de belangrijk© rol, die in den wereldoorlog de nieuwe wapenen en het machinewezen hebben gespeeld en was van oordeel, dat deze revolutie niet afschrikkend behoefde te zijn voor een land met beperk te bevolking als Frankrijk, dat echter door de ontwikkeling van zijn geestelijke be kwaamheid in staat was het militair over wicht door het overwicht der bewapening te bereiken. Parijs, 19 Mei (V D.) De gunstige in vloed van de te Hythe genomen besluiten op den wisselkoers wordt voortdurend be vestigd. De verbetering der koersen strekt zich zelfs tot de Duitsche uit. Deze was 14 dagen geleden 215 mark per pond en thans niet meer dan 183 186. Wat de Belgische franc betreft, deze is van 52 per pond na de/ conferentie tot 51 gedaald. Alles wijst er op, dat: het besluit de schadeloosstelling vast te stellen en de wijze van haar beta ling te bepalen, nog gedurende eenigen tijd de koersen zal verbeteren van het vaste' land. Londen, 20 Mei. (R.) Bij dë alge meen© debatten voor het Pinksterreces heeft Bonar Law, sprekende over de conferentie to Lympne, verklaard, dat het doel der bij eenkomst niet was voorstellen aan Duitsch land te doen inzake het vastgestelde totaal bedrag van de kosten van schadeloosstel ling, maar om te zorgen, dat men in staat zou zijn te Spa de van de Duitsche regee ring ontvangen voorstellen aan een critisch onderzoek te onderwerpen. Engeland heeft altijd de buitengewone hardheid erkend, waaraan Frankrijk door den oorlog blootge steld is geweest. Wij hebben voorgesteld de rechten, die daaruit voortvloeien, te erken nen door een regeling te treffen, waarbij, voorzoover Frankrijk en Engeland betreft, de betaling geschieden zal in deze verhou ding, dat voor elke 5, die Engeland krijgt, Frankrijk er 11 zal ontvangen. Berlijn, 19 Mei. (V.D.) De Vossische Zeitung verneemt uit Rome, dat Donderdag op het Kapitool de officieele bekendmaking zal geschieden van de oprichting van den Volkenbond. Rome, 19 Mei. (H.-R.) In de zitting van den raad van den Volkenbond las de Belgische vertegenwoordiger een rapport voor over de instelling van een internatio nale commissie voor de statistieken, waartoe de Raad een voorstel indiende;, door den Brariliaanschen gedelegeerde werd een ver slag voorgelezen over de maatregelen ter bestrijding van de typhusepidemie in Polen; de Fransche over een permanente consul tatieve commissie voor militaire, maritic-me en luchtvaartaangelegemheden, voorzien bij art. IX van het verdrag. De Engelsche afge vaardigde besprak het rapport over het per soneel van het secretariaat van den bond; de Spaansche de begrooting, de Fransche de internationale conferentie te Brussel, waarvan Gustave Ador tot voorzitter werd gekozen. De Belgische vertegenwoordiger rappor teerde over de commissie van onderzoek in Rusland. Besloten werd, in antwoord op d? weigering der sovjet-regiering om een enquêtecommissie in Rusland toe te laten, onder voorwendsel, dat de leden mogend heden vertegenwoordigen, die vijandig staan tegenover het sovjetsysteem, er op te wijzen, dat de afgevaardigden den Volken bond vertegenwoordigen en niet hun eigen land. Voorts werd leedwezen er over uitge sproken, dat de sovjet-regeering zoolang ge wacht heeft met het antwoord op het betref fende voorstel van 17 Maart en de hoop geuit, dat zij nog op dat antwoord zal terug komen; als zij vóór 15 Juni niet gelooft de voorwaarden van het voorstel van 17 Maart te kunnen aanvaarden, dan zal de raad aan de sovjet-regeering de geheele verantwoor delijkheid laten voor het mislukken van een poging, uitsluitend ingegeven door het ver langen den economischen toestand en de internationale betrekkingen te verbeteren. Washington, 20 Mei. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). Volgens de Star hebben de republikeir.sche leiders uit het representanten-huis in een heden gehouden vergadering besloten de vredesresoiutie van Knox, zoon-ls deze door den Senaat is aan genomen, goed te keuren en deze resolutie a.s. Vrijdag aan de goedkeuring van het Huis te onderwerpen. B e r 1 ij n, 2 0 M e i. (V. D.) In de Nat. Verg. verklaarde beden de minister van buitenland- sche zaken Koster, in antwoord op de inter pellaties over de gruweldaden der gekleurde Iroepcn in bet bezette gebied, dat tot gister avond, ondanks alle tmotcsten geen enkele gekleurde soldaat uit het bezette gebied was teruggetrokken. .Wij moeten, verklaarde de minister, voor alles openbaarheid. Het aan wenden van ongeveer 50.000 man vreemde troepen in Europa is niet alleen een groot ge vaar voor Duitschland maar ook voor geheel Europa. De voortdurende gewelddaden, de moorden op weerloozc burgers, bet ongekend toenemen der prostitutie en de verschrikkelij ke uitbreiding der geslachtsziekten zijn een politiek, door Frankrijk tegenover Duilsch- lanicl gevoerd, welke ernstiger is en een voort zetting beteekent van den oorlog. Wij moe ten openbaar de meening van de wereld hier over vragen en trachten in Frankrijk perso nen te vinden, die op ons standpunt staan. Wij zullen ons tot den Volkenbond wenden, of deze wellicht middelen zal kunnen vinden om de gekleurde troepen uit Europa te ver wijderen. ren om hun ontwapening hij deze zwarte troepen te beginnen. Wij moeten de schan de in het westen openbaar maken over ge heel Europa, over heel de wereld. Wij moeten ons tot den Volkenbond wenden -met de vraag, of deze missohien de midde len kan vinden om Frankrijk tot de verwij dering der zwarte troepen te dwingen. (Volgens de Berlijnsche bladen heeft, naar het W. B. meldt, de apostolische vicaris van de Western Orthodox Church van Ame rika en aartsbisschop dezer kerk I. E. Lloyd hij den Franschen ambassadeur te Washing ton Jusserand een protest ingediend, waarin hij aandringt op onverwijlde tegenspraak van de onthullingen over hel optreden der zwarte soldaten van Frankrijk tegen blanke vrouwen in het bezette Duitsche gebied. Mochten die onthullingen niet kunnen wor den tegengesproken, dan zouden zij vooral in de zuidelijke staten de thans bestaande goede betrekkingen tusschen de republie ken Frankrijk en Amerika zeer ernstig schaden. Afschriften van dit protest zijn ge zonden aan de commissies voor de buiten- landsche zaken van het Amerikaansche par lement, aan tal van leden van het congres en aan vertegenwoordigers der soldatenver- eenigingen van Amerika. Het protest is ook te beschouwen ols een protest van de Wes tern Orthodox Church zelf). B e r 1 ij n, 2 O M e i. (N. T. A. Draadloos) Het slechten der vestingwerken op Helgo land zal binnenkort een einde nemen. Alle ingebouwde kanonnen zijn door Duiische arbeiders onder Engelsche leiding geheel vernietigd. Parijs, 20 Mei. (N. T. A. Draadloos). De eerste zitting van het comité van de or- B e r 1 ij n, 2 0 Me i. (W. B.) Tn de Nat. Verg., waarin interpellaties van olie fracties (behalve van de onafhankelijken) inzake het gebruik maken van gekleurde Fransche troepen in het bezette gebied werden be handeld, verklaarde de rijksminister van buitenlandsche zaken dr. Koster o.a.: Tot gisteravond was, ondanks de protesten, ook uit het buitenland, geen enkele kleurling uit het bezette gebied teruggetrokken. Te Worms liggen nog ';wee regimenten Sene- galeezen; te Lird wigshaf en, Germersheim en in het verder door de Franschen bezette gebied nog 16 regimenten gekleurde troe pen, Algerijnen, Tunesiërs en Marokkanen. Wij onthouden ons van alle overdrijvin gen, maar juist daarom moeten wij ronduit verklaren, dat het overbrengen van onge veer 50.000 man troepen van vreemd ras in het hart van Europa een misdaad jegens geheel Europa is. De voortdurende geweld daden, gepleegd tegen weerlooze burg'ers, vrouwen, meisjes en jongens, de geweldige toeneming der prostitutie met al haar fatale gevolgen, het oprichten van huizen van on tucht, tot zeïïs in de kleinste steden, vor men een politiek van Frankrijk tegen Duitschland, die men slechts een rück- sichtslose voortzetting van den oorlog, ook in den vrede, kan noemen, een oorlogvoe ring, die, hoewel het niet haar doel is, toch ten gevolge heeft, dat het Duitsche volk in het westen voor goed wordt besmet. De Duitsche regeefing'stelt vast, dat niet slechts .in Duitsohland, maar ook in het neutrale bhjitenland mannen en vrouwen aandacht beginnen te schenken aan dezen „zwarten waanzin", zooafe een Zweedsch blad het uit drukt. De Franschen zou ik willen advisee- ganisalie der internationale Kamer van Koophandel heeft gisteren, onder voorzit terschap van Clernentel, eere-voorzitter van de Fransche missie in de Ver. Staten, plaats gehad. Clernentel heette de builenlaiulsche delegaties welkom en wees op het belang, dat de internationale Kamer van Koophan del heeft voor de goede verhouding tus schen de verschillende landen op econo misch gebied. Deze instelling zal een kiach- tig werktuig zijn voor het herstel der geal lieerde landen. Fahcy, voorzitter der Ameri' aansche de legatie en oprichter van de An.erikaanscne Kamer van Koophandel, een vereeniging van 1400 der belangrijkste Amerikaansche economische ondernemingen, bevestigde den wensch der Amerikaansche industriee- len, handelslieden en bankiers om met de geallieerde naties samen te werken. Men piukt aldus heden de vruchten van de mis sie, die Amerika in den afgeloopen herfst heeft doorkruist. B e V1 ij n, 2 0 Mei. (N. T. A. Draadloos) De Nat. Verg. heeft in tweede lezing h-it wetsontwerp inzake Je opheffing der mili taire rechtspraak dangneomen. B e r 1 ij n, 2 0 M e i. (N. T. A. Draadloos). In dien Duitschen verkiezingsstrijd is het op merkenswaard, dat de uiterste linkschen en rechtschen er op aandringen geen stemmen aan de midden-partijen ten goede te do?n komen. In enkele kiesdistricten geldt voor de Duitsch~Nationa!°n de leur „Wie niet Duitsch-Mationaal stemt, moet onafhankelijk stemmen", en voor de communisten: „Stern communistisch of Duitsoh-Nationaal." B e r 1 ij n 19 Mei. (W. B.) De rijksmi nister van financiën dr. Wiith verklaarde in de Nat. V*rg., dat de ontzettende economT-*' sche nood van het rijk zoo groot is, dat Duitschlands vlottende schuld per maand met circa drie tot vier milliard mark toe nam. B e r 1 ij n, 19 Mei. De minister van Justi tie verklaarde naar aanleiding van een vraag der democróten, dat de proedicaten van Koninklijke Hoogheid, Doorluchtigheid in het ambtelijk verkeer zouden vervallen, daar zij met het begrip van den republikein' schen staatsvorm in strijd zijn. Leipzig, 19 Mei (V.D.) Naar verluidt zullen op voorstel van de Medische facul teit te Kiel, alle universiteiten in Duitsch land opgeroepen worden om de actie van de Duitsche artsen te ondersteunen. Dresden, 19 Mei (V. D.) De Saksische regeering heeft een vertegenwoordiger naar Sandou gezondên, om met de schip pers te onderhandelen over het vervoer, van kolen, met name bruinkolen, ten be hoeve van de Saksische industrie. Hoewel de meeste schippers tot hervatting van den arbeid bereid waren, verhinderde de sta kingsleider Hausschild, dat het werk werd hervat. Hij wees erop, dat de leiding van de staking te Berlijn berust, en dot deze niet partieel kan worden opgeheven. In een der, kolenschepen is brand ontslaan, zoodot de kolen in de Elbe moesten worden geworpen Men verwacht, dat ook nog in andere schc* pen brand zal ontstaan. P a r ij s, 2 0 Mei. (H.-R). Bij het debat over de interpellaties naar aanleiding van de stakingen heeft de minister van binnen-* londsche zaken in de Kamer o.a. gezegd: Wij zagen ons geplaatst tegenover intrigues, door de extremisten op touw gezel tegen dn bestuurders der C. C. T-r die zich ontwik kelden tot een aanslag op de rego'iing en het parlementaire stelsel; getracht weid het leven van het heele land te desorgarr- seeren. De regeering was verplicht tegen deze voor het land noodlottige tnktiek s'. ri ling te nemen. Wij zijn geen bestrijders van de staking, maar van den burgeroorlog. Da leiders hebben het moeten öflejrgen tegen het gezond verstand en den goeden wil der werknemers. Parijs, 20 Mei. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Terwijl de door dc C. G. T. bij eengeroepen nationale confedernle raad le Parijs beraadslaagt over de aan te nemen houding, wordt steeds meer het werk hervat in de meeste vakken waarin gestaakt wordt. Nadat de arbeiders der gasfabrieken Woens dag aan het werk gegaan zijn, hebben de mijnwerkers van het Noorden-departement en dat van Pas-dc-Calais orders ontvangen vandaag weer aan het werk te gaan. De tweede dag van het debat over de in terpellaties inzake de stakingen heeft zich' door heftige toongelen gekenmerkt. Toen Léon Daudet het spreekgestoelte besteeg, riepen de socialisten: „Weg met den Ko ning! Leve de republiek!" en wierpen hem gedurende 20 minuien allerlei scheldwoor den toe. Ten slotte schorste de voorzitter de zit ting. Bij de heropening bleven de socialisten kalm, omdat zij volgens hun zeggen aan Léon Daudet, die dikwijls de socialistische sprekers in de rede valt, een goede les ge geven hadden. Daudet eindigde zijn rede. Hij haalde Briand erbij, die twintig jaren ge leden de algemeene staking"aanbevolen had. De gewezen minister-president vgrklaarcU echter, dat dit in een jeugd-redevoering ge zegd was, die hij wilde herroepen. Het suc ces van Briand was zeer groot. P a r ij s 2 0 M e i. (H. R.) Vanochtend is de arbeid in de inijnbeickens van het depar tement du Nord en Pas de Caiais geheel her- wat. Men hoopt, dat binnen twee of Jrio Pioman door J. EIGENHUIS. 40 Maar hij zou sterk wezen. Hij had voor zijn lichtzinnige onverschilligheid zijn geduchte Straf ontvangen. Hoe kon hij zich verbeelden, pat hij het recht had, iets van haar te ver- (Vyachten! Al lang had hij dat recht verbeurd goor zich onwaardig te gedragen, en zijn kin deren mecie te laten lijden onder de verwaar lozende onachtzaamheid, waarmee hij Mien had willen treffen. ,7 Had hij dan niet ten volle reden, om te ewrokken tegen haar, die, God beter "t, stille 'haantjes afreed met Japiks, terwijl haar kind #an zijn lot overgelaten werd. Een stille stem jyerweet hem daarbij, dat hij zijn'kinderen ver dof tot rijden gegeven had, zonder het Mien te peggen en zonder zelf de moeite te nemen er Jroor thuis te blijven. Spoedig echter drukte ;pij dat nare besel naar beneden, evenals het in licht in de laffe verwaarloozing van zijn hui selijke plichten. Hij had maar even als bij een lichtstraaltje beide verwijten in zich igeziem [Zijn heele gemoed kwam in opstand tegen £het groote leed, dat hem trof. Zijn eenige joiin zijn naieve lachebekI SL:T-M bil al nieli jzenc-e^ te dra Sop? 0/ wa? het niets, dat een vrouw, die hij verafgood had, hem bedroog, nu nog zelfs; nog op het moment, waarop zijn kind den doodsstrijd streed, hem bedrogen had! O, als hij niet wist, dat hij laf genoeg zou wezen, om haar aan de voeten te vallen, zoo hij daarmee haar liefde terugkocht, dan zou hij haar kunnen haten. En noi nog, nu nog, nu boven de weeêrs zijn lieveling in de doodswade kleedden, nu moest ze nog bedrog in haar hart hebben. Want an ders zou niets op de wereld zoo zwaar op haar gemoed kunnen liggen als de gedachte aan hef verraad, dat ze nog pleegde, geen half uur geleden. Toch voelde hij geen haat. Maar een leeg heid, o zoo'n verkillende leegheid in zich. Goed, dat zijn gemoed verkild was geworden. Want anders zou hij dit niet dragen kun nen. Hij wou zelfs nog verder zijn gevoelens onderdrukken en koud,'akelig koud blijven. Dat was de beste weg, want wie zag het eind van wat er verder hem" nog moest aangedaan worden? Hij zou zich beheerschen, en alles aan hem laten voorbijgaan met een fanatiek noodlotsgeloof. Met de blinde berusting van een gemarteld dier zou hij alles tegemoet tre den, wat! er nog over zijn hoofd moest ko men. Zoo kwam hij in de woonkamer. Mientje liep wat: omzichtig naar hem toe, of ze op zijn gelaat wou lezen, of bij wel in de rechte stemming was. 't Arme kind had ook al met fijn instinct de verandering gemerkt, die er de laatste weken in haar vader was gegroeid, vóór dien tijdi haar groot en speel kameraad. Hij nam lïaar op schoot en ze nestelde zich warm tegen zijn borst, met innige koestering als om zich te overtuigen, dat het wel dezelf- de_póppö va9 van vroeger. Ze. «tfféelde hem met haar blond krullekopje als een snorrende poes, en dat maakte hem wat weeker. Hij streelde haar over do haren en kuste haar. Dit bracht haar heelemaal lot de overtuiging, dat de oude besle>vader van vroeger nog in hem leefde, en spontaan vloog 7© overeind op zijn knie en omhelsde hem en zoende hem over het heele gelaat met stevige pakkerdjes, of ze hem heelemaal voor zich wou nemen. Toen nestelde ze zich weer innig bij hem en fluisterde zachtjes: Paatje, nou is onze zoete Piel dood. En nou stoppen ze 'm in dc grond, hè pappa. Maar Piet is nou een engeltje, en als ik 's avonds droom, dan kan 'lc hem zien, hè zoete pap?" „Een engeltje, kind?" vroeg hij met ecnïge bitterheid. Er was al zooveel bedrog in de wereld, en de menschen, die je zelfs je heele leven altijd als een engel had willen zien, bleken kleine menschen vol valschheid. Wie zou het kind dien onzin in 'het hoofdje gepraat hebben? Zeker meidepraat. Neen, Goddank, als je een maal rustig in je kist lei, dan was 'het met alle misère gedaan. Verbeeld je, dat je dood niets anders wasi dan weer in een nieuwe wereld narigheid te moeten ondervinden. Want die wereld moest wel even ellendig wezen als het leven, dat» A'e hier kennen." „Ik ben ook een engeltje, pappa!" taterde het kindje verder. „En als ik slaap, dan zal ik met broertje praten en spelen en 'm ver tellen van onze zoete pappa en mamma, en van de zoete zusjes...." „Maar kindje hoe kom jc aan ai dien..." „Onzin", meende hij te zeggen, maar hij keek het helder blije snoetje aan. En zou hij het lieve schatje die mooie inbeelding ontne men, waardoor ze leefde in haar troostrijke fantasie, zoodat haar traantjes gedroogd wa ren, en ze over het verdronken broertje kon pralen als over een makkertje in een andere stad. „Hoe weet je dat toch, schat?" verbeterde hij en aaide over haar van opwinding warme knuistjes. De andere meisjes leunden tegen zijn stoel, en zc zagen zus met haar droevige tranenge- zichtjes aan, „O, ik. zie altijd de engeltjes als ik in mijn bedje lig", antwoordde zc met vast geloof. En met een glimlachje fluisterde ze in stil ver trouwen: „Eerst was ik er bang voor. Ilè-è! En dan riep ik maatje. En die zei, dat het en geltjes waren. En dat ik ook zoo'n engeltje hen, en u ook, en de zussen ook, en ma ook. En als we doodgaan, dan stoppen ze ons lijf in de grond, en dan blijft het engeltje alleen over..." Ilij wist niet, of hij er om lachen moest, of om schreien, om zooveel dwaasheid in Jat kinderkopje te stampen. Hoe lcwam Mien er bij! Zeker door het lezen van wat zwager Piet en Jet haar voor onzinnigs gaven. Toch was het een heldere meid, die kleine zus. Ilij herin nerde zich ook wel uit zijn jeugd, dat hij 's avonds niet in slaap kon komen, van al dc gestalten en gezichten, die er voor hem op doemden. zoodra hii zijn oog^n sloof. Nu had hij het alleen nog maar, als hij koortsig of zenuwachtig was. Daardoor kon je toch duï' dclijk merken, dat liet hersenschimmen wa> ren. Maar als Mien dat kind nog meer van di J mooie praatjes wijsmaakte, dim zou ze een zenuw-,patientje» worden, dat heele nachten wakker lag. „En 's avonds bidden we een gebedje, dat Onze Lieve Heer de engeltjes stuurt om op ons te passen", ging ,zc opgewonden voort. „Er komt ook wat van u in..." „Wie heeft jc dat geleerd?" „Moescpoes", glimlachle zc, of zc al haar. verdriet over het vreeselijkc met Pieler-broer vergelen was. „Die zoele moescpoes. Moes i$ een snoes, dat is een rijmpje, hè pa?" ITij zag voor zich, haar nauwelijks hoorend, want het besef van zijn grootc verlies viel weer zoo over hem... ..Waar is moes?" vroeg Mientje en ze duwt do zijn hangend hoofd op, dat hij haar zon aanzien. „Huil u, pa! Toe kijk, traantjes langtf uw wangetjes... Huil if om Piet? En zit Moc$ ook te huilen? 'k Ga naar T toe... Als ik droort* in m'n bedje, dan 7.al ik de engeltjes goed be-? kijken, of Piet er bij is.." En met vlug kindergehttppel ging zij de kat mer uit. De andere, meisjes stonden nog wezonlooei naast zijn stoel. {Wordt vfëjvolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1