MmEfwÉizr, „DE EEMLANDER" BUITENLAND BINNENLAND iiMwispmis-'r,tz:^ l....föMaison„LlrünÉlli" Ziiver speelgoed* en Fnoelsche ksndeüisfe. haj J, Qrooiendorst 18e Jaargang No. 280 po po*' ?-tó. P« week ("iet gr»ti» eettekcnng itfrra >n u-k^a) f O II', eizoaderUjltc nummers r 0(M. TutruooN SIX DIRECTEURI 4 VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Woensdag 2S Mei 1920 P SÜS DER ADVERTEHTiÉN met inbegrip van ecu bcwijsQummer, elke icgcl meer 0.20, cl.criNM.in! ca dingen I— 5 tegels f 0.50. Voor handel en bedrijf bestaan xcex voordcclige bepalingen tot het herhaald advertecien bij abonnement. litne chcukuc, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag tocgezondcu. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht Op t ontworp-vredesverdrag der Entente antwoordde de Hongaarsche delegatie in twee noto'e; de eerete hiervan is geteekend door Apponyi en er wordt in uiteengezet, waarom de Hongaarsche delegatie zich niet gemaohtigd achtte het vredesverdrag te teekenen in den vorm van thans; bezwaar wordt gemaakt tegen 't niet-tóepassen van 't principe der zelfbeschikking en de op merking wordt dan ook gemaakt, dat, al zal Hongarije de aanvaarde verplichtingen loyaal uitvoeren, het steeds het lot zal blij ven gedenken der afgescheiden streken, daar zonder raadpleging der bevolking ge- biedsdeelen aan andere staten zijn toege wezen. Hongarije voelt het voorts als iets pijnlijks, dat de natuurlijke uitgangswegen noch naar de Adriatische zee, noch naar de Zwarte Zee zijn gewaarborgd; ook de finan- sieele eischen worden onuitvoerbaar ge- >cht, maar als de meest teleurstellende om- .«endigheid wordt de weigering van 't ple- isciet beschouwd. Wij ontkennen niet, aldus de slotpas sage, dat de begeleidende brief der Entente den weg schijnt te openen om zekere on rechtvaardigheden, vervat in 't tractaat, uit den weg te ruimen, doch dit zijn politieke gezichtspunten, die niet tot de taak der v redesdelegatie beh'ooren. De tweede nota draagt de handteekenin- gen van Simonyi Semadam, minister-presi dent, en Teleki, minister van buitenlandsche zaken, en merkt op, dat de Hongaarsche regeeririg zich aansluit bij de protesten der vredesdelegatie, met name met betrekking tot de schending van 't zelfbeschikkings recht, daar alleen dit principe complicaties kan verhinderen. In de nota wordt voorts de overtuiging uitgesproken, dat de commissie van herstel bij 't vaststellen der grenzen zich door billijkheid en rechtvaardigheid zal laten leiden. Met genoegen is gezien, dat in den geleibrief aan 't Rufcheensche gebied uitgebreid zelfbestuur in uitzicht is gesteld: er wordt van Hongaarsche zijde uit gecon cludeerd, dat bij de Entente het ernstig voornemen bestaat het Rutheensche volk onbeïnvloed te laten beslissen, van welken staat 'het deel uit wenscht te maken. Hoe moeilijk de besprekingen van 't ver drag ook zijn uit te voeren, Hongarije zal trachten de verplichtingen na te komen en hoopt van Entente-zijde dan ook op milde toenadering en een uit-den-weg-rurmen van onrechtvaardigheden. Daar Hongarije van \arte hoopt, dat dit laatste inderdaad zal ge schieden en voorts wijl Hongarije's toestand van zeer ernstigen aard is, meent zij de teekening van 't verdrag niet te kunnen na laten. Door dit besluit, aldus constateert de nota, bewijst de Hongaarsche regeering tevens, dat Hongarije een belangrijk ele ment is in het politieke systeem van Mid den-Europa, welks consolidatie van alge meen belang is voor Europa. Zoodra de Hongaarsche regeering kennis heeft gekre gen van het tijdstip der uitwisseling van het vredesverdrag, zal Hongarije onverwijld van behoorlijke volmachten voorziene vertegen woordigers voor de onderteekening van het vredesverdrag aanwijzen. Buitenlandsche Berichten. Londen, 2 5 Mei. (R.) De nota der geallieerden, die aan de Duitsche regeering het uitstellen der conferentie te Spa tot 21 Juni voorstelt in verband met de Duitsche verkiezingen, legt er de klem op, dat de be doeling der conferentie is om te bespreken het in gebreke blijven van Duitschland bij de nakoming van de plechtig aangegane verplichtingen van het vredesverdrag van Versailles en om regelingen te treffen die de naleving van het verdrag in den ver volge waarborgen. Het is daarom van het grootste belang, dat de conferentie niet ver traagd of belemmerd wordt door andere werkzaamheden. Londen. 25 Mei. (R.) In verband met de conferentie te Spa zijn de vier Engelsche dominions aangezocht vertegenwoordigers te benoemen, die nog niet bepaald naar Spa behoeven te gaan, maar toch in elk geval met het Engelsche kabinet zullen beraad slagen. B e r 1 ij n 2 5 M e i. (V. D.) De rijkskan selier heeft den Engelsch^n zaakgelastigde te Berlijn medegegedeeld, dat de rijksregee- ring de uitnoodiging voor de conferentie te Spa op 21 Juni heeft aangenomen. B e rij n, 2 5 Me i. (-W. B.). In den kreits Konitz (W. Fruisen) en in die stad van dien naam bobben de aldaar wonende Diritschers aan den voorzitter der geallieerde grensre- geiiivgscommissie, generaal Dupont, een me morandum overhandigd, waarin zij uiting ge* ven aan hun wensch bij hun vaderland te blijven. Opgemerkt wordt, dat wanneer er een volksstemming zou worden toegestaan, deze buiten kijf ten gunste van Duitschland zou uitvallen. Neustadt, 25 Mei. (W. B.) De ver- eeniging van industrieelen uit de Palts heefi een motie aangenomen om te getuigen van haar trouw en aanhankelijkheid aan het Duitsche rijk en den wensch uit te spreken, dat de op 15 jaar vastgestelde bezetting van de Palts niet verwezenlijkt zal worden; alleen door een spoedige ontruiming kunnen de grondslagen worden gelegd voor een ver zoening tusschen Duitschland en Frankrijk. De industrieelen verklaren zich intusschen bereid zich te stellen in dienst van het her stel van het verwoeste gebied. Antwerpen. 25 Mei. (H.-R.) Het Assisenhof veroordeelde Jamar tot 6 maan den gevangenisstraf en tot vervallenverkla ring van civiele rechten gedurende 5 jaren voor zijn defaitistische artikelen in Neder land openbaar gemaakt. De andere beklaagden werden vrijgespro ken. P a r ij s, 2 5 Mei. (H.) De Echo de Paris bericht, dat Deschanel tien dagen rust zal nemen op het kasteel Rnmbouillet. P a r ij s, 2 5 Mei. (R.) De president der republiek heeft een goeden nacht gehad. De doctoren hebben het volgend bulletin uitge geven: lichte kneuzing van het gelaat en het linkerbeen; algemeene stijfheid. De toe stand is zoo gunstig mogelijk, maar de pre sident heeft rust noodig. P a r ij s, 2 5 M e i. (H.-R.) Het bulletin van hedenavond half zeven luidt, dat 's presi denten toestand 'bevredigend blijft. De alge meene stijfheid bleef, doch er zijn geen koortsverschijnselen. P a r ij s2 5 M e i. (R.) De nationale fede ratie van cheminots kondigt officieel aan, dat de spoorwegstaking wordt voortgezet. Parijs, 2 5 Mei. (N. T. A. Draadloos). Uit Cherbourg wordt geseind, dat zes groo- te Duitsche torpedojagers, aan Frankrijk toegewezen, heden op de reede zijn aange komen men verwacht tegen Woensdag of Donderdag nog een Duitschcn kruiser. Een groote sleepboot is naar Harwich vertrok ken om de naar Cherbourg bestemde Duit sche schepen op sleeptouw te nemen. L o n d e n,-2 5 Mei. (R.) De toestand te Dublin is heden verergerd in verband met de weigering van het spoorwegpersoneel munitie uit Engeland te verladen; de man nen, werkzaam in de centrale, die de groote kranen op de kaden van kracht voorziet, staakten, omdat soldaten die kranen be dienden. De sei-nwachters staakten even eens; daar de stakers leden ziin van de Na tional Union of Roilwaymen zal het be stuur van dezen bond Donderdag te Londen de zaak bespreken. Dublin, 25 Mei. (R.) De mannen vah de Londen-Northwestern Railway alhier staakten, daar zij weigerden lading uit de boot van Holyhead te behandelen, daar zich daaronder een kist met revolvers voor Du blin Castle bevond; door deze staking kan de uitgaande boot naar Holyhead niet ver trekken; enkele honderden Amerikaansohe passagiers zijn hierdoor „gestrand". Dublin, 25 Mei. (R.) Bij een confe rentie tuss-chen de spoorwegstakers in ds haven en vertegenwoordigers der spoorweg maatschappij is men tot een voorloopige schikking gekomen, waarbij de mannen morgen het werk hervatten, doch blijven weigeren militaire voorraden te behandelen. Rome, 25 Mei. (R.) Volgens berichten aan het Giornale d'Itnlia uit Canossa, is het daar tot een botsing gekomen tusschen be- toogers en de politie. Er vielen drie dooden en enkele gewonden; de rust is terugge keerd. B e r 1 ij n, 2 5 M e i. (N. T. A. Draadloos). Volgens draadlooze berichten uit Rusland, zijn de Polen over het geheele front een te rugtrekkende beweging begonnen. Uit den oproep van Szeptitki, den nieuwen Pool- schen opperbevelhebber, blijkt, dat door de Russische doorbraak aan de Durva de stad Wilna bedreigd wordt. Washington, 24 Mei. (R.) Wilson heeft het Congres machtiging gevraagd voor de Ver. Staten om het mandaat over Arme nië te aanvaard ian. benoemd tct concierge bij de Rijkstuin- -bouwwinterschool te Nijmegen M. Looyen, ©klaar. De Minister van Brn n en 1 a nd- sche Zaken, Jhr. Mr. Ruys de Beeren- brouck, zal, behoudens onvoorziene omstan digheden, Maandag 31 Mei en Dinsdag 1 Juni in Friesland vertoeven tot het bezoe ken van verschillende provinciale instellin gen en werken Het 'bezoek zal van Leeuwar den uit geschieden en oa- zal Dokkum be zocht worden. - Permanent Hof van Interna tionale Justitie. Naar wij van het Mi nisterie van Buitenlandsche Zaken vu ne men is ven het secretariaat van den Volken bond berioht ontvangen, dat de meerderheid der leden van de Commissie, belast met de voorbereiding van een ontwerp voor het Permanente Hof van Internationale Jusiitie, 's Gravenhage als plaats van bijeenkomst der Commissie heeft gekozen. Het secreta riaat van den Volkenbond heeft ingevolge daarvan de Commissie uitgenoodigd, den Hen Juni a s- in het Vredespaleis aldaar bij een te komen. NeelarliiMfl «n R©3;;«<\. De Wielingen-kwestie. De redacteur te Brussel der Msb. seint d.d. 25 dezer: In Belgische politieke klingen heerscht vrij groote opwinding over de kwestie Wie lingen en haar gevolgen. Men acht het zeer- vreemd, dat Nederland in Maart 1.1. nog verklaarde de status quo inzake de Wielingen te handhaven en thans de volledige souvereiniteit zou hebben op- geëischt. ivtjj'J tri ranaw JCT—m*ïau.v,-SN:i! rjESSSSHBK --J door Nederlanders in België. Het blad zegt: Ook in de Kempen en in de streken van Brugge gaan alle boerderijen in Ncderlond- sch-e handen over, dank zij den stand van den wisselkoers. Het wordt tijd hieraan ten spoedigste een einde te maken. België is geen land voor kolonisatie. Het blad dringt dan nogmaals aan op een belasting op den aankoop van goederen door vreemdelingen en wel een zeer hoogc, opdat het voordeel van den lagen wissel koers wordt weggenomen. W elgeordende zuinigheid... In de Tweede Kamer-vcrgaderlng van 21 I November 1.1. werd door den heer Rink een motie voorgesteld en dienzelfden dag aan genomen, waarbij de Kamer als haar oor deel uitspreekt, dat de meest mogelijke zuinigheid in de huishouding van den Staal noodzakelijk is en de Regeering uitgenoo- digd wordt maatregelen te nemen, waar- door meerdere zuinigheid verkregen zal worden en aan de Kamer mededeeling te doen van hetgeen de regeering vermeent in deze te moeten verrichten. Naar wij thans vernemen is aan dio motie onlangs een begin von uitvoering ge geven in dezen zin, clat door het departe ment van Financiën een voorstel is uitge werkt in de richting dier motie, hetwelk om advies is gesteld in handen van het collego van secretarissen-generaal der verschillende departementen nn Algemeen Bestuur. Dit advies zal eerlong worden uitge bracht. Uitvoer van fruit. In ant woord op een desbetreffend telegram van de exporteurs-vereenigwig Tiel heeft de minis ter van landbouw geantwoord, dat het niet in zijn bedoeling ligt, maatregelen tegen uit voer van fruit te nemen, tenzij de binnen- landschc voorziening in gevaar mocht ko men. Brussel, 25 Mei. (H.-R.- Volgens be richten uit Teheran wordt de ontruiming dei- stad tegemoet gezien. Alle maatregelen zijn genomen voor de beschrming der buiten landers. De roode garde is met het bom bardement begonnen. N e w-Y ork, 24 Mei. (R.) Uit den staat Coohuila wordt gemeld: generaal Calles, de vertegenwoordiger der voorloopige regee ring, deelt mede, dat deze aan Villa een ul timatum heeft gesteld, waarin hem tot mor gen tijd wordt gegeven om te beslissen of hij met de nieuwe regeering in vrede of oorlog wil leven. Mexico, 24 Mei. (R.) Het Congres heeft Adolfo de la Huerta gekozen als voor- 'loopïg president. Carranza is heden begra ven. Verscheiden personen uit Carranza's om geving zijn in 'hechtenis genomen in den trein, wa8rin ook het lijk was, toen deze trein onderweg was naar Mexico. Washington, 2 5 Mei. (R.) Het de partement van buitenlandsche zaken heeft van generaal Villa de vrijlating geëisoht van den Engelschman George Miller, waarvoor 50.000 dollar losgeld gevraagd is. Kaapstad, Onged. R.) Generaal De Wet lijdt aan bronchitis. Zijn toestand is ernstig doch niet hopeloos. De Staatscourant van heden 25 Mei bevat o a. de volgende bon. besluiten bevorderd tot luitenant ter zee Ie klasse d-d. 2 Mei J. C H. H. Mackay, C. Meyer en D. de Joss-elin de Jong; Sommigen zijn van meening, dat Neder land dezen stap zou gedaan hebben, om de teekening van het Nederiandsch-Belgisch verdrag te verhinderen, doch ven welinge lichte zijde merkt men ons op, dat een der gelijke opvatting al te dwaas is. Anderen zijn ven meening, dat de nationa listen van het Belgische ministerie van buitenlandsche zaken want er zitten nog altijd leidende persoonlijkheden, wier sym pathie voor een imperialistische politiek nog steeds niet is uitgedoofd minister Hij- mans tot den bewuster, stap zouden hebben gebracht, om zoodoende het verdrag met Nederland, dat ze vijandig gezind zijn, te doen mislukken. Wat er van zij, zeker is, dat minister Hijmans, als hii morgen in de Kamer zijn verklaring zal afleggen over de niet-teekening van het verdrag, en den eisch inzake de souvereiniteit van de Wielingen, het geheele parlement achter zich zal heb ben. De Vlaamsche leiders Poullet en van Cau- welaert hebben dat, gelijk we reeds meld den, duidelijk verklaard. In diplomatieke kringen te Brussel erkent men, dat de kwestie zeer moeilijk is, maar men rekent er op nog een oplossing te kun nen vinden. De „Soir", de „rindpendance" en de „Viagïième Siècle" wijdden hedenavond ar tikelen ann de kwestie Wielingen. Zij geven de twee standpunten weer c*n verklaren, dat België het zijne niet kaï} opgeven. Aankoop door Nederlan ders in België. Aan de Moasb. wordt uit Brussel geseind De Libre Belgique komt vandaag weer eens terug op den aankoop van goederen De tijd wordt weggevreten door Uitstel JUWELIES ^.lanUge keuze in: Keurige rrsodeSSeSjes. FEUILLETON. EVENWICHT Roman door J. EIGENHUIS. 43 Ilij kon nog een haast onweu- ar ;Verlan.gen hebben naar verdooving van al het jlknagende verdriet in hem, naar zoo'n i'ivond jals vroeger, met cognacjes het hoofd denke- boos drinkend en dof en wezenloos genietend van de kroeg-gczelliglieid; zonder voor- of acliteruitzien, met de vergenoegdheid van een redeloos dier. Maar tegelijk had hij een schrik voor de kroeg, en bracht de herinnering, er aan hem het vreeselijkc verlies weer in het igcheugon, aisoi' zijn geweten hel een met het ander in verband bracht. En ai \\;,s het hem »oms, of hü zich niet aan de lol. ueni naar een wegdoezelen van wroeging en leed kon onttrekken, toch c/erwon er iets in hem. Was het bijgeloovige angst, dat hij weer zoo plot seling en zoo vrecsclijk de gevolgen van zijn daden zou moeten ondervinden? Of was het om zijn smart en de nagedachtenis van zijn lieven jongen niet te profanecreh? En toch kon hij zoo moe v>ezen van het gewone sleur-leven, en 2oo moe van zijn schrijnend gemis, dat hij al dat door elkaar draven van zfjn gedachten wel zou willen af snijden... Soms zag hij met een blik van Verwondering op naar Mien, die zich zoo rustig gelaten ge droeg en haar werk deed met een gelijkmoe digheid, tl:e hij nooit in haar gekend had. De toon van uc-veus beklag over linnr eigen ach teruitzetting en de tekortkomingen van dienst bode, kinderen of van hem. versomberde haar "iet meer de stemming. Ondanks- de zwaar moedigheid. dm nog van af rlcn jammerlijken Zaterdag in huis hing, waren de kinderen in geen gedrukte stemming, maar zagen ze naar moeder mei oogen van dankbare tevre denheid, alsof ze voelden, dat er zich nu niet telkens een egoïstisch zelfbeklag tusschen de moider en hen stelde. Jaap kon niet anders zeggen, dan dat het zoo rustig in huis was. Dat kon bij dc kin deren niet komen, doordat de rouwstemming zoo Jang nawerkte. Wanl oen kind denkt al leen aan hel le\en. en vergeet den dood en dc dooden uil zelfbehoud. De Stemmingszee in zijn woning was vgeworden, zoodat de bootjes er onbewogen op konden drijven. Het gezelschap van haar zusier scheen Mien on!: heter over dea schelt Imen u helpen, en Mevrouw Loos kwam d" ^crr'.e dagen 's avonds een uurtje, en de burgcmccrsche mcesial middags. Als Cnlo er geweest is, heb ik een onbeha gelijk gevoel," hoorde hij Mien klagen tegen Marie. „Nu is ze zo oever, maar een half uurtje gebleven en voor haar doen was ze heel inge togen. En toch voel ik ine veel onrustiger en of er twee wezens in mc tegen elkaar bot sen." „O, dat kan ik ook zoo hebben," beaamde Marie. „Sommige mcnschen schijnen me be paald uit m'n evenwicht tc brengen." „Ja, en als jij zoo bij me zit, al zeg jc niets, dan heb ik een gevoel van veiligheid over me. We moesten wat dichter bij elkaar wonen." „Och, die mpvrouw van Balen kan jc ook wel tot steun wezen. En die kleine, pittige mevrouw Loos, dat is bepaald een engel van c-en vrouw." 52W Schoenwerk HpF 38 „Gek, hé, dat ik ze vroeger niet kon wanr- deeren...." „Ja, neem me ni-1 kwalijk. Vroeger had je veel aanloop van nller-oppervlakkigslc menschjes.'1 Mien zuchtte* oi die vroegere dagen met die onafgebroken, zenuwachtige jacht naar dolle uitgelatenheid cn afwisseling, haar een nacht merrie leek. Haar draven uit haar huis, haar zucht naar drukte en roezemoes van nvcn- rhen om haar heer, naar prikkelende lectuur, die haar de werkelijkheid in één roes van on gezonde spanning deed vergeten, dat scheen ineens weer haar geest als in een bioscoop voorbij Je clraaielü Was dat nu haar werke lijke aard, die thans alleen maar wat getemd of gedempt werd door dc voortdurende ge dachte aan haar verlies? Of waren haar kin deren haar daardoor dierbaarder geworden cn viel het haar zoo gemakkelijker, liaar 'elf- zuchtige eischen naar meer cn meer opwin ding cn afwisseling tc overwinnen? Of was haar dieper wezen aan het grorien, en kwam dal haar cgoïstischen hartsiórhts- anrd terugdringen naar den achtergrond? Wat Ron zoo iets bij schokken gebeuren, nel als knoppen, die in een zonnigen morgen openbarsten. Ze sprak er met ha.i zuster over, dikwijls* cn Mies, die dacht Ir. de droevigste^dagen te zullen doorbreng- u waar Mien God of het noodlot de bitterste verwijten zou toezenden om het onverdiende leed haar overkomen, vond Jjier bcrusiing en een ontluikende blij* moedigheid, ui', haar, diepste wezen opgroei end. „Het verwondert me, dat jc vpn Japiks zoo weinig deelneming hebt gemerkt verbrak Mies dc'slilte. .Teen die roe kwam halen me het ongeluk mededeelde, was hij bepaald kapot er van. „Zoo," zei Mien droogjes. .,Ja, die is naar 't bui'.enland.."." Marie's aandacht was dn koele houding van Jaap niet -omgaan. Vroegc-r was hel paartjo overdreven aanhalerig uitgevallen. En nu wa ren op een kwijnende manier beleefd tegen elkander. Jaap was in alles kwijnend en luste- loo- Het verlies had hem vrceselijk geschokt- Mien kon er nog cor.s o\cr schreien en zich uitspr «kon. Maar hij zei niet meer dan hoog noodig was, en kropte alle- in zich op. Moge lijk was dat het hccle geheim van zijn koel heid tegenover Mien, H r. Ms. Tromp en Hertog He n- d r i k. Bij het Departement van Marine is berioht ontvangen, clat Hr. Ms. Tromp en Hertog Hendrik onder bevel van den kapi tein ter zee J. C. Bents van den Berg den IQen dezer te Hobe zijn aangekomen en van daar den 22ten dezer weder zouden vertrek, ken. Ook is bij het Departement bericht inge komen, dat Mr- Ms. Zeeland onder bevel van den kapitein ter zee G. F. Noordhoek Hegt* den 19en dezer te Funchal is aangekomen en den 22en vandaar is vertrokken. M r. D. F o ck. Naar het „Vod" meldt, is de voorzitter van dc Tweede Kamer, ntr. Pack, Zaterdag naar Brussel vertrokken om de vergadering bij te wonen van het Insti* tot colonial international. P r o f. J- A. v. Hamc 1. Naar wij ver nemen is prof. J. A- v. Hemel, het hoofd van de rechtskundige afdeeling van het Vpb.en- bor dssecretariaat voor cenige dagen hier tu lande aangekomen,*in het bizonder tot het bespreken van dc voorbereiding der verga dering van de door den volkenbond benoem de internationale commissie van rechtsge leerden voor het ontwerpen van definitieve plannen voor een Internationaal Gerechts hof welke vergaderingen, zooals men mi weet 11 Juni in het Vredespaleis zulk:: aan vangen. De Burgemeester van 's Graver,hege Mr. J. A. H. Patijn is na een onderganr ope- rniie thans zooverre hersteld, dat hij heden morgen zijn werkzaamheden ten stndhuize beeft hervat. Ree li tersvacature Lceuwar. den. De volgende alphabet:sche aanbeve lingslijst is opgemaakt voor rechter in de rechtbank te LeeuwardenMr. H. Henna. To.h wou ze er meor van weten. Ze had dc oogen met opzet gesleten voorde verandering in Jaap en Miens verhouding, die y/c zelfs bij dc enkele vluchtige bezoeken had vermoed, ui, vrees door ongev vchle bemoeiing nicer kwaad dar. goed te doen. Thans liet hel idee haar othtcr niet '.os, dat de slag, die de beide ouders had getrof fen, nog zooveel tc zwaarder voor hen was* doordat yc 'm niet samen droegen. Dc -angst, dol yo al Ie lang gezwegen had legen Mien over haar verhouding tot Japiks, deed haar spreken. Op een middag, dal zc alleen met haar in dc kamer >zat, nam zc die gelegenheid te baat. Mien." zei zc* plotseling. „Jc moet roe niel kwalijk nemen. Ik zeg 't niet uit bemoeizucht Maar dragen jullie wel jc verlies zoo innig samen?.... Verheeld ik me, dat je veel mcei naast mekaar leeft, dan vroeger?..." Micn barstte in snikken uit en bleef zwijgéU. Maar kindje,'* troostte zc haar, ,.'t is mis schien niet goed zoo voort te leven. In welke dngen heb jc meer behoefte aan mekaars lief' de en steun, dan in een tijd zooals nu?"... 1 ,,'t Is meer een gril van me geweest," snik-( tc Mien door. „Ik weet het nu zoo goed. F.tt dat. 't van hém, van Japiks, ook niets meer dan voorbijgaande dwaasheid was, heb ik ook duidelijk gevoeld. Maar ik ben zelf d-e mee!» schuldige. Ik had moeien bedenken, wat voa^ rampen ik over m'n gezin zou brengen...".' (Wordt vervolgd)'.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1