Geldersche Credistveresniging „Supinator" I. EROOTENOORST, M 7! DE EEMLANDER5' BUITENLAND C, SMITSKAMP - TUIHARCH!TECT ZEIST. Ï1 adïertehtien met Inbegrip van cca ARNHEM. GesfforS Kapitaal Reserven Opgericht 1886. VerrichS all© bankzaken. FEUILLETON. EVENWICHT, 18e Jaargang Ne. 2SI pet post 2.60. pes week (met gratis verreker ng tegeo ongelukkes) f 0.17», aliondeilijkc nummer» f C.OJ. Tiikihooh SIS. DIRECTEUR: J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Donderdag 27 fiflef 1920 bewijsnummer, elke tegel meer 0.20, dicnsta.mbio dingcu 1—5 tegels 0.50. Voor hnndcl cn bedrijf bestaan teer voordceligc bepalingen tot bel herhaald advcriccrcn bij abonnement- Ecne circulaire» bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden, bewijsnummers 5 cent. V Buiienlandsche Berichten. P a r ij s, 26 Mei. (R.) De conferentie van ambassadeurs keurde vanochtend den tekst van de nota aan Duitschland goed, waarbij de geallieerden zich beklagen over de niet-uitvoering van art. 209 van het ver drag van Versailles, betrekking hebbende 'op de overhandiging van de stukken inzake de -marine-bepalingen. P a r ij s, 2 6 Mei. (H.-R.) De conferentie 'van ambassadeurs eindigde haar onderzoek van de Sleeswijksche overeenkomst tus- tchen Duitschland en Denemarken. Zij be sloot, dat na de vervulling van zekere forma liteiten het ontwerp officieel aan de beide landen zou worden meegedeeld. De confe rentie hield zich bezig met het gebruik en Sie verdeeling van, hebniet vernielde oor- ogsmateriaal. Deze kstie* zal worden ge kegeld na een overeenstemming met de 'commissie van herstel. k P a r ij s, 2 6 M e i. (N. T. A. Draadloos). Millerand en Lloyd George zullen de vol gende week opnieuw in Londen bijeenko men om het program voor de conferentie te Spa te bepalen. P a r ij s, 2 6 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Duitsche rijkskanselier heeft officieel doen weten, dat hij de uitnoodiging om zich jp de conferentie te Spa te doen vertegen woordigen, aanvaardt. Budapest, 25 Mei. (H. K. B.). Aan ten medewerker van de Az Est verklaarde 4 raaf Albert Apponyi omtrent de nota der Hongaarsche regeering, waarin deze haar bereidwilligheid tot onderteekening van het 'vredesverdrag te kennen geeft, dat de re geering niet anders handelen kon. Dit was 'de ecnige weg dien wij kunnen inslaan om niet het bestaan van Hogarije als staat licht vaardig op het spel te zetten. Ook kon de gunstige keer niet onopgemerkt worden ge laten, die zich in de stemming der leiden de Entente-kringen begint te toonen en in de niet-leidende kringen reeds duidelijk aan den dag treedt en welke stemming zich on middellijk tegen ons zou keeren, indien wij dc onderteekening van het vredesverdrag weigerden. Ik herhaaleen ernstige regee ring, die de belangen des lands voor oogen houdt, kon niet 'anders handelen. Wat de toekomst betreft, zijn alle uitdruk kelijke en ook de tusschen de regels te le- trer. beloften in het begeleidend schrijven van den Oppeisten Raad voor ons vrij be moedigend. Wij moeten arbeiden en in de eerste plaats vooral streven naar onze binnenland- sche consolidatie om van de bemoedigen de gelegenheden, die zich' voordoen, ge bruik te maken. Wanneer wij innerlijk een drachtig zijn, versterken wij het in ons ge- Stelde vertrouwen en leggen wij een basis voor den omvangrijken arbeid, di#n wij van Telef. interl. 158. Uit eenlcre altesten dat het resultaat van Uw schopping bov en verwachting zelfs heeft voldaan dat oen i ieder, die hot ziet, verrukt is ov$r den fraaien aanblik en huldo brengt aan den ontwerper G. F. v. T. zeer tevreden te zyn over den keurigen en smankvollen aanleg van een groot gedeelte van yoijn buitenplaats te 'b Graveland J. B. en deol U hiorbij mode dat ik bij zonder tevreden ben over den niouwon aanleg van mijn tuin. "Wed. H. J. W.-DE K- nu af aan in binnsn- en buitenland moeten verrichten voor het herkrijgen van onze kracht- P a r ij s, 2 6 Mei. (H.-R.). De Kamer ra tificeerde met handopsteken het verdrag van St. Germain. Londen, 2 5 M e i. (R.) Te Rome is in de zitting van den Raad van den Volkenbond besloten tot de bijeenroepïmg, nog vóór het einde van 1920, van een internationaal congres voor het verkeerswezen; dit con gres zal een permanente organisatie voor het internationaal verkeer regelen, tenein de het vrije verkeer en goederenvervoer tus- schen de landen die lid zijn van den Vol kenbond, te bevorderen en daardoor te vens het herstel van den handel en de eco nomische wederopleving der wereld. Parij s, 2 6 Mei. (N. T. A. Draadloos). Millerand zal waarschijnlijk Vrijdag de in terpellaties beantwoorden betreffende de bepaling van het bedrag der Duitsche schadeloosstelling. B e r 1 ij n, 2 5 Mei. (N. T. A. Draadloos). De pers bevat verslagen van het Pinkster- congres van gedelegeerden van alle pacifis tische vereeniginigen der wereld te Bazel, dat onder voorzitterschap van het Belgische senaocslid - Lafontaine gehouden is. Vier commissies wêrdèn gekozen de eerste on der Emile Arnoud (Parijs) en Moraud (Ge nève) voor de verbetering cd 'clen oubouw der Volkenbondsstatutende tweede onder Lafontaine en prof. Quidde tot onderzoek der economische problemen tei\bevokd^ring van den wereldvrede; de derde onder Bo- vet (Bern) en próf. Favre (Genève) om te on derzoeken welke höofdpunteiV der verschil lende. vredesverdragen herziening behoe ven: de vierde voor het voeren van een krachtige vredespropsganda. De tweede contmissie heeft zich in beginsel voor vrij handel verklaard. Genève, 25 Mei. (V.D.). De Vrouwen bonden van Indië, Egypte, China, Japan en Palestina hebben medegedeeld, dat zij ver tegenwoordigsters zullen zenden naar het Congres van de Internationale Alliantie voor Vrouwenkiesrecht dat van 6 lot 12 Juni in Genève zal worden gehouden. B r u s s e 1, 2 6 M e i. (H.-R.) Volgens de Etoile Beige hebben de Belgische overhe den in het district Eupen een §amenzwering ontdekt, die door_ verdachte personen uit Aken was gesmeed met het doel het station van Herbesthal, alsmede het spoorwegvia- duct in de lucht te laten vliegen. De hooge commissaris voor België onder werpt alle aanvragen om paspoorten van de inwoners van Aken aan een bizonder onder zoek. P a r ij s, 2 6 M e i. (N. T. A. Draadloos). Millerand heeft aan Göppert een nota ge zonden, waarin hij de protesten tegen cle houding van luitenant-kolonel Xy land er, voorzitter van de Duitsche grensregelings- eommissie van het Saargebied, uit naam der vredesconferentie als gegrond erkent en diens directe terugroeping eiscfot, alsmede zijn vervanging door een ander, opdat de werkzaamheden der commissie niet ver traagd worden. De Raad van Gezanten is van dit feit op de hoogte gebracht door den voorzitter der grensregelingscommissie. Met is naar aanleiding van de houding van Xy- lander, die bij verschillende gelegenheden moeilijkheden veroorzaakt heeft, dat het be sluit gehomen werd. Op 15 Maart 11. be streed hij het recht van de commissie om zekere bes/luiten te nemen, weigerde deel te nemen aan de stemming en gaf aan de tech nische deskundigen bevel hun arbeid te sta ken. Het eenige argument dat de Duitschers aanvoerden, was dat het verdrag in principe 'elke wijziging van de oude administratieve indeeling buiten sloot. Artikel 48 van het vredesverdrag bepaalt verder, dat de beslui SVHV \V e e n c n, 2 6 M c i. B.) Volgens d« bladen duren de onlusten in het gebied van Oost-Silezi' waar een volksstemming moet plaats vinden, ondanks de afkondiging van het standrecht voort, In Dembrowkn vond een vuurgevecht plaats tusschen Polen on Ciechen, waarbij vele personen ernstig :c- wond werden. ff 10.000.000 - 4.400.000 ten van de gren-sregeürvgscommis'sic voor het Saargebied met meerderheid genomen moeten worden. De instructies der commissie zijn door de Duitsche gedelegeerden goed gekeurd en op 27 Jan. gaf Xylander toe, dat zoo r.oodig de administratieve indeeling ge wijzigd kon worden. Zijn oppositie is dus onhoudbaar. De raad van gezanten eischt niet alleen zijn terugroeping, maar verklaart Formeel zijn tegenwerpingen voor onge grond. B r u n s w ij k', 2 0 Mei (WB). De op hevel van het O. M. te HHdesheim gearres teerde communislen-leider August Merges, voormalig president van Brunswijk, is 'weer op vrije voeten gesteld. B o r i ij n, 2 5 M e i. (N. T. A. Draadloos). Do Duitsche pers meldt, dat een Duitsch- Pransehe spoorweg-overeenkomst gesloten is, waarbij doorgaande sneltreinen met slaap:,-agens van Parijs via Keulen en Frank fort naar Berlijn ingesteld worden. Parijs, 26 Mei (H-R). De president heeft een zeer goeden nacht gehadzijn toestand blijft volkomen bevredigend. P a r ij s, 2 6 Mei. (R.) Volgens de Echo de Paris is het volstrekt zeker, dat president Desc'nanel gedurende onbepaolden tijd, al licht een groot gedee'.le van den zomei zelfs, volkomen rust zal moe-ten nemen. Parijs, 26 Mei. (H.-R.) Te Madrid is de staking der bakkers geëindigd. Te Va lencia duren de stakingen voort. Innsbruck, 25 Mei. (V. B») Het hier verschijnende blad Alpenland bevat een verslag van een onderhoud, dat zijn Berlijd- sche correspondent heeit gehad met den' rijksminister voor buitenlandsche- zaken, Koster, die zeide, dut-de Duitsche publieke opinie met buitengewone en warme belang stelling de lotgevallen van Tirol volgt. Met oprechte voldoening "begroet men de jong ste politiek van Italië, die opkomt voor do noodzakelijkheid der Europeeschc solidari teit om te '-onjen ft^een gemeenschappe lijk herstel tot dctJ'nge verzoening Door Tirol s!roomer, tv. t rjjroote slag aderen, die deze bel eng. eenschap in stand moeten houden; dit feit brengt als vanzelf Tirol bij den po!' '!:cn toestond op den voorgrond. Op de v ig, of de politiek van Nitti zou uitlcopen op de vorming van een Dcnau-fedcratie, antwoordde de minis ter, dat zelfs zonder verzet van Italië, alle landen der voormalige Oostenrijksch-Hon- gaarsche monarchie in het afgeloopen jaar voldoende dn onmogelijkheid van een der gelijke Dcr.r ■■-constellolie duidelijk uilen hebben ingezien. Londen, 26 Mei. (R) Uit telegram men uit Ierland blijkt, dat weer tal van ex cessen hebber, ulaals gehad brand is ge sticht in gerechtshoven, stations voor de kustwacht en andere regeeringsgebr ?n.' Ook enkele particuliere woningen werden in de asch gelegd. De havenarbeiders te Du blin staken opnieuw. Christiania, 2 5 Mei. (W. B.) Het Noorsche telegraalbureau berichtDe Rus sische commissaris voor handel en verkeer Krassin kwam Maandag uit Stockholm hier aan. Hij bracht den dag door bij den we'rf- bezitter Niefs Juul, waar hij een samenkomst had met vooraanstaande zakenlieden en bankiers. Krassin heeft bij de firma Juul groote aartkoopen gedaan. Vandaag zet hij zijn reis voort naar'Bergen, vanwaar hij zich naar Engeland begeeft. Kopenhagen, 24 Mei. (V.D.) 2000 Zweedsche mijnwerkers zijn ir. slaking ge gaan. De beweging breidt zich uit. In vak kringen houdt men met een algemeene ste king rekening. Stockholm, 25 Mêe i. (V. B.). Naar Stookholms Dagbladet bericht, hebben de arbeiders in de ertsveklen van Non-botten het werk neergelegd. De staking breidt z.ich uit- De bemanningen der Duitsche ertsboo- ten in de haven van Luien hebben zich met de stakers solidair verklaard. >7 i 3777. P a r ij s, 2 6 Mei. (H.-R.). Een uit Klo- genfórt te We enen ontvangen bericht meldt, dat maarschalk Boroevic, voormalig aan voerder van het Isonzo-leger, tijdens het ne men van een bad door een beroerte werd getroffen en plotseling stierf. Praag, 26 M e i. (H.-R Het nieuwe ka binet is gevormd. Tusar, sociaal-democraat, is minister-presidentBenes blijft minister van buitenlandsche zaken. Het ministerie bestaat uit zes sociaal-democraten, vijf agra riërs, twee nationale socialisten en drie le den, die tot geen partij behooren. Praag, 26 Mei. (C S. P. BGister avond heeft president Masoyk de leden van het nieuwe kabinet benoemd, volgens het voorstel, dat hem door minister-president Tusar was voorgelegd. Tuscr is minister president en voorloopig o minister van landsverdedigingSvehlr. nnnenlandsche zaken, dr. Benes, buitenlandsche zakendr. Emgilis, financiën, dr. Srobar, volksgezond heid en eenheid van wetgevingStanck, posterijen en telegrafiedr. Winter, sociale voorzorg; Ilabermawn, onderwijs; Stribmy, spoorwegen Meissner, justitieJohan-is, voedselvoorzieningPrasek, landbouw De- ner en Hotovec, ministers zonder porte feuille. Aan Den-er werd volmacht gegeven voor Slowakije, terwijl Hotovec de vorming van een afdeelinj voor den handel mei he' - buitenland zal worden opgedragen. W a s h i n g t o n, 2 5 Mei. (V. D.) Wil» son gelooft dat hij veel moeite zal hebben het Congres te doen besluiten hel mandaat voor Armenië le non vaarden. Simla, 25 Mei. (R.) De Indische re- geering heeft in een telegram aan de Brit- sche regeering een overzicht gegeven van het verslag eener commissie van Europea- nen^en inboorlingen, aangewezen door de Indische regeering om de daden van gene raal Dyer te onderzoeken, die in April 1919 op een menigte te Amritsar heeft laten schieten. Verklaard wordt dat een verkeerde opvatting door Dyer van zijn plicht tot dit betreurenswaardige en onnoodige verlies van menschenlevens heeft geleid. Het telegram zegt, dat stappen gedaan' zijn om een herhaling van onregelmatighe den te voorkomen bij toepassing van de krijgswet. Hot besluit met een ernstig© waarschuwing tegen de aanstichters van deze beweging tot ongehoorzaamheid can het civiele bestuur, wat de hoofdoorzaak van deze moeilijkheden is geweest. P a r ij s, 2 6 M e i. (H-R.). De Perzische delegatie te Parijs verklaart, dat het bericht, als zou de regeering in Perzië tie evacuatie 'van Teheran beoogd hebben, ongegrond is en dat er geen seperatislisdhe beweging in Tobris beslaat. I o k i o, 2 5 Mei. (R.) In een kobinols- zitting van heden werd besloten onmiddel lijk stappen le deen, om verlichting te bren gen in den verlnmmenden finnncieelen toe stand. Tokio, 26 Mei. (R.) Baron Hayasjt, gouverneür-gneraal van Kwnntoeng, is be noemd tot ambassadeur in Engeland. Washington, 2 6 M e i. (R.) De En- gclsche gezant Gedde heeft president Wil son zijn geloofsbrieven overhandigd, alsme de een brief van clcn koning, waarin deze uitdrukt zijn eigen belangstelling voor de bloei der Ver. St. en de hoop vsn het En- gelsche volk op een versterking der be staande vriendschappelijke betrekkingen. Wilson antwoordde op horteliiken toon en sprak zijn warme waardeering uit voor 's ko- nings woorden. M e x i c o-C i t y, 2 6 M e i. (N. T. A. Draadloos uit Annapolis). Generaal Herrero, bevelhebber der revolutionairen, die ver* ontwoordelijk is gesteld voor den dood van Carranza, heeft aan de legernutoriteiten al hier een telegram gezonden, waarin hij zegt» dat Carranza zich niet wilde overgeven en zelfmoord.pleegde. Hij biedt aan noor de hoofdstad te komen om zijn beweringen te bewijzen. Er is een onderzoek naar dc zaak gelast. V e r a C r u z, 2 6 M e L (N. T. A. Draad loos uit Annapolis) Bij de lijkschouwing blijkt, dat Carranza zeer waarschijnlijk niet, zooals generaal Herrero beweert, door zelf moord is omgekomen. De doctoren hebben twee kogels in het lichaam gevonden, één in de borst en één in het onderlijf. De vier ambtenaren, die met het onderzoek belast waren, verklaren verder onderzoek voor overbodig. M e x i c o-C i t y, 2 6 Mei, (N. T. A. Draadloos uit Annapolis). Adolfo de la Huerta, die in een buitengewone zitting van het Congres tot president ad interim van Mexico is gekozen, kreeg 220 stemmee tegen Pablo Gonzales 28 stemmen. Wie zich' aan „dat hoort" Al te veel stoort Heeft in korten tijd zijn persoonlijkheid th zijn karakter vermoord'. Roman door J. EIGENHUIS. 43 „Maar zoo'n voorbijgaande -dwaasheid moet .^iel' je heelc leven bederven. Vertel het eerlijk aan Jaap...'1 „Ik Icon het niet doen, omdat hij me zoo met minachting behandelde. Ilij doorsnuffel de mijn brieven in m'n bureautje, tcfen ik een keer uit was. Hij behandelde me honds«h en onverschillig en bleef avond op avond in de kroeg plakken, om na middernacht versuft thuis te komen. Ilij zag me niet aan, en telde zijn kinderen niet meer... O, ik zegt het niet, om hem bij je zwart te maken, en mijzelf vrij 'te pleiten.... Maar om je te laten zien, dat alle 'trots in me opkwam tegen het doen van een bekentenis om tot toenadering te komen. En als ik het niet langer uithouden kon en moest spreken, dan was zijn houding zoo terugstoo- ^tend, dat ik geen woord dorst uit te bren- igen, of met een halve verwensching op mijn lippen wegstoof...'' „Ia, zoo zijn zirlke innig-goeie naturen dilu- rsvijls", zei Mies, „veel te zwak en toegevend1, en alles over haar kant laten gaan. Maar als to4 brF andere uiterste overslaan,; dan schijnen ze ook van geenmedeüjden of toegeven te weten..." „Nee, ik beklaag me niet,' 'vervolgde Mien. „Hij had volkomen recht, om zoo tegenover mij te wezen. Al was ik niet zoo slecht, als het hem voorkwam, ik had iets verbroken, dat er tusschen ons bestond. Dat onbegrensd ver trouwen en dat geloof van hem in mijn eer lijke liefde, heb ik door mijn lichtzinnigheid verbroken. En dat is nooit meer goed te ma ken. Nooit meer! Hij kan het trachten tc ver geven, nooit zal de gedachte hem verlaten: mijn vrouw is niet oprecht, wat zal haar be letten morgen wreer wispelturig te doen?.." „En heb je zelfs aan het doodbed van je jongen geen behoefte gevoeld hem om zijn hals te vallen, en te smeeken, dat hij weer zou wezen als vroeger, want dat je 'm zoo lief- hebt?" >,'t Was me, nis ik wou spreken, of m'n keel dichtgeschroefd werd... En dan wrokte het in me op, dat door zijn onverschilligheid cfver ons gezin en zijn uit zwieren gaan op eigen gelegenheid met kerels als Vermaat het vreeselijke ongeluk is gebeurd..." „Maar daar doe je heel slecht aan", viel Cato in. „Jij was nu eenmaal verwend door je man. Altijd wras hij thuis en trok hij met dc kinderen op, als z'n werk het toeliet. En dat hij eris een Zaterdagmiddag een tochtje gaat maken, daar de gelegenheid misschien in ren niet) voor terugkomt...'? Mien haalde de schouders op, alsof ze die vergoelijking onwaar vond en zei: „In zoover heb je gelijk, dat ik hieraan niet denken mag. Maar ik weet, dat hij mij in zijn hart verwijt, dat ik niet genoeg toezicht op de 'kinderen hield; toen hij uit was, en dat ik met Japik& een tochtje ging rnakeh onderhand..." Hierbii kwam bet heele tféval haar weer voor den geest, en doorleefde zc den ontzet- tenden schrik, toen zc ineens haar doode kind zag wegdragen, weer zoo, dat zc wanhopig de handen voor de oogen sloeg, en schreide: „Wat een gruwelijk kaatsen met verwijten, hij de schuld van het verdrinken in mijn oog, en ik in zijn oog... Ik w-cct, dat cr een wrok in hem leeft, die niet meer uit tc roeien is. Waar om Jieb je 'r over gesproken? 't Is nooit meer goed tc maken. Dc dood van onzen jongen ligt tusschen ons beiden in. Ik kan de schuld er niet voor dragen, en hij ook niet, en daar om zal die altijd onze wrok tegen elkander voeden." DE Aanbevolen door H. II. Medici AÜsCKvet'hoep bij „Maar Mien! Hoe kan je zoo zelfzuchtig re deneeren. Dat is zonde. Dat weet je wel..." „O, hou op. Die zelfzucht kan ik niet ver loochenen. Ik lean dc schuld niet dragen. En ik heb ook geen schuld. Ik heb den hcc-len middag vol onrust het kind nagegaan, tot het me ineens ontsnapt was. Dat heeft i£ zelf ge hoord uit den mond van Jet van. Balen.' Mies stond naast haar, en streelde haar het hoofd, dat ze voorover op dc tafel steunde. „Toch kan ik je geen troost geven, Mien. Je dient eerlijk dieper te zoeken. De schuld j van- alles is je eigen lichtzinnigheid geweest, j maar of de dood va» je kind mee ju Ver band staat, mag jij niet bcoordeelen, cn Jaap ook niet. Er had evengoed een ongeluk kun nen gebeuren, terwijl je je kinderen naar de veilige ijsbaan had gestuurd, cu je «nmen even een baantje op cn iKxr 1'ecJ, of je samen in dc kamer je krantje las Dat 17101 zulk paor- denijs geen aclüeloi .iioid ,'-0-v eest zijn... Maar de schuld van de bitterheid, die cr in je toon ligt, ben je zelf, cn- de eerste oorzaak van jullie verwijdering ligt in jc lichtzinnigheid..! Mien kreunde, of al die woorden haar pijn deden cn snikte klagelijk: - Ik kan niet, ik kan de schuld niet dragen..." „Maar je kan wel zelf aanpakken, om een gedacht© uit je tc drijv. n, die je onwaardig is. De schuld op een ander tc schuiven is laf, cn toont, dat je jc man niet liefhebt." „O ja," viel zc heftig uil..,Ik weet door zijn minachting en verwaarloozing* zoo goéd, dat ik hem liefheb. Maar den docrl van ons kind ziet hij tusschen ons f/1-— Bn dat kan ik niet verdragen."- „Ilij raag die gedachten evenmin in zich koesteren. Dat is ook al weer lafheid net als van een kind, dal de kachel wil r chop pen, waaraan het zich gebrand heeft. En waarom ga jc niet vierkant voor hem si.aan en eisch je niet, dat je samen al dat onkruid uittrekt, dat er tusschen jullie, liefde gegroeid is? „Ik heb er nu geen moed meer voor. Ik zie er ook geen heil in. 'De lijd zal ons nader tot elkaar brengen. En dan zal de kloof tusschen ons mogelijk niet meer zichtbaar wezen..." „Van al het onkruid, dat cr over gegroeid is? Mien, Mien, pas op. 't Is nou misschien nog mogelijk te herstellen, waar een breuk in kwam." „Zou je denken?" vro^g zc, haar door 'er iraiien aanziend. „Ik zal jc eerlijk alles vertel len, en spreek jij dan eerst met hem..." Het had haar toch opgelucht, eens alles te kunnen uilen, waarin zc zich/xlf schuldig wist. Ze kon toch begrijpen, dal een bh c:lU het ge voel van zonde-delging kon schenken. Alles» zag ze nu veel lichter in, en eigenlijk was het wederzijdsch nrgwar. n en verkeerd uitleg gen dc oorzaak', dat dc kloof luwenen hen zoo breed geworden was Als M -n er in slaagde, om Jaap te laten zien hoe hij door geloof tc schenken aan gcrtieircn cn door verschillen de feiten verkeerd uit tc log n den muur had opgetrokken fusschen hen, zoodat or niet meer overheen te zien was, dan zou hij ook' naar zijn vrouw luisteren, als die eerlijk lot hem kwam. Iloe viel al haar vroegere ge klaag over het huis ca over dc drukte en over dc eentonigheid haar nu 0(> als hel gevolg van zelfzucht. I'il (lal re.aflc begrip, alsof haar geluk builen haar tV'k moest ligg n, was •k haar wispelturigheid cn lichtzinnigheid o: - groeid: 'der oojznak van al hun elhnde. Alsof het leven voor het -geluk van haar Iievó kinderen en van een man, dien zc liefhad, nog ruimte kon overlaten voor c-en innerlijke on voldaanheid, die afleiding en verstrooiing moest 7. o eken in kin-de: ichlig en gecstdoodend gedoe! AL ze hem maar weer had, zooals'h'i vr< ger was, dan moest haar leven wel vol cn rijk schijnen, cn wat Lad dan nog verder noodig? Zc voelde het nu innig, hoe do oor zaak van alle rampen was geweest, dat za eischic: mantle me jgclukkjg,- g c e I me geluk, ik hen Toch ook fri dc wereld gekomen om een behoorlijke portie geluk te ontvangen! O, dat zc er nu altijd c«erk genoeg voor mochl wezen, om 'hem cn haar zelf gelukkig to make 11. Zc wou zich geven, heclcmr\al. Zé had niets anders noodig dan dat hij haan Hélde niet nfsli^ met ziin onverschilligheid- (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1