u Maison „LHirondelle" J. GROOTENDORST Hof 38 BUITENLAND IMIKIISNIK DE EEMLAiSiDER" Ptiiis m advertentie» met inbegrip van cco FEUILLETON. EVENWICHT WITTE SCHOENEN WITTE KOUSEN. 18© Jaargang Nc. 282 per pemi f l.tü pa <®e' ctsH« «eraekerio» tegto ongdukktn) f 0.17», «liondetlijke nummcn vaö. a T»l«j»oo» 51J. DIRECTEURr J VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: Ma. 0. J. VAN SCHAARDENBURG. Vrijdag 28 Mei 1920 bewijsnummer, elke regel meer 0.20, tlienstaanb e» dingen 1 5 icgcls f 0.50. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen lot het herhaald advcrtccrcn bij abonnement. Ecno circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht Hetgeen te verwachten was, is thans een jfeit geworden; met de vredesresolutie, die 'door de republikeinen was ingediend en reeds door den Senaat en het Huis van Af gevaardigden was aangenomen, wenschte president Wilson geen genoegen te nemen; Reuter meldt kort en bondig uit Washing ton. dat Wilson over de resolutie zijn veto heeft uitgesproken. Het geval doet zich nu dus voor, dat, hoewel het congres der Ver eenigde Staten een besluit heeft genomen, volgens hetwelk de staat van oorlog met Duitschland en Oostenrijk als geëindigd werd beschouwd.' de vredestoestand tus schen Amerika en de beide centrale mo gendheden niet in 't leven kan worden ge roepen, aangezien van Amerikaansche zijde de vredestractaten niet zijn geratificeerd. Heeft dus Wilson, de leider van de buiten jandsche zaken in de Vereenigde Staten, het veto over de repubÜkeinsche vredes- resolutie uitgesproken, de senaatscommissie voor buitenlendsche zaken op haar beurt heeft Wilson's voorstel om voor Amerika het mandaat over den nieuwen staat Ar menië te aanvaarden verworpen met een lanzienlijke stemmenmeerderheid; voor en :egen het voorstel werden resp. 4 en 11 stemmen uitgebracht. Het groote blad der republikeinen, de New York Sun, zich bezig houdende met de boodschap van president Wilson aan het congres, welke betrekking had op het even tueel over Armenië te aanvaarden mandaat, merkt op, dat de Amerikanen in de eerste plaats h-un eigen zaken wenschen te rege len, voordat zij voornemens zijn over te gaan tot de ter-hand-neming der aange legenheden van andere landen, hetzij in het Oosten, hetzij in het Westen. De Levantyn- sche politiek heeft voor de New York Sun weinig aantrekkelijks; zij spreekt dan ook, In verband met eventueele bemoeiingen van Amerika met de Armeensche kwestie, van een zich begeven in een wespennest. Het laatste beteekent volgens de opvatting van het blad de aanraking met de politiek van geheel de oude wereld en hiertoe wenscht de New York Sun Amerika niet te zien gebracht, daar anders gevreesd moet worden, dat Amerika er nooit weer uit zal geraken. De Amerikanen, aldus het artikel, zullen er nimmer genoegen mee nemen, dat Wilson er toe over gaat een mandaat te aarvaarden ten voordeele van de oude wereld. De aanvaarding zou beteekenen inpaan zoowel tegen de wenschen als tegen de belangen van de Vereenigde Staten. Iemand als Bryan heeft dan ook in een vr. rtggespTek verklaard tegenstander te zijn van een mandaat der Vereenigde Staten voor Amerika, daar aanzienlijke kosten d ermee zouden zijn gemoeid en Amerika zoodoende een groot concurrent zou wor den inzake de Europeesche handelskwesties. Een, naar 't schijnt, met de toestanden in 't Midden-Oosten goed op de hoogte zijnde persoonlijkheid verklaart in de Times, dat 'de in-bezit-neming van de haven van Enzeli 3oor de bolsjewisten een zeer gevaarlijken toestand in 't leven heeft geroepen. Het zou er van kunnen komen, dat al het ontbrand- hare materiaal, dat tusschen Klein-Azië en de Noord-Westgrens van Indië in 't Midden- Oosten ligt opgestapeld, vlam vat. Enzeli bestaat uit twee d-eel^n: een Perzisch en een Russisch deel. Het Russische gedeelte, Ka- zian genaamd, werd door de Russische maat schappij gesticht, die den weg Enzeli Teheran, ongeveer 250 K.M. lang, heeft aangelegd. Het Russ-sche en het Perzische deel van Enzeli liggen aan: de tegenover gestelde zijde van den haveningang. Gedu rende twee jaren was een klein Britsch gar nizoen in Enzeli gestationneerd. Ook in Tabris bevindt zich een Engelsche afdee- ling, eveneens sta A in N.O. Perzië en Mesjed generaal Malleson met een kleine afdeeling, die hoofdzakelijk uit cavalerie be staat. Deze afdeelingen bevinden zich' thans in een zeer moeilijken toestand. De Engel sche bezetting van Enzeli zal zich nu be geven óf in de richting van Teheran óf, waarschijnlijker, over Kazvin en Hamadan naar Bagdad. Zij moet zich hierbij door ge biedsdeel-en bewegen, welker bevolking de Engelschen vijandig is gezind. Al twee jaar geleden had de Engelsche generaal Dunsterville uit Hamadan geschre ven, dat in dit deel der wereld alle rassen sterk-uitgesproken bolsjewistische neigingen hebben en dat de tegenwoordige ultrademo- cratische beweging in Perzië, gezien haar aard, met bolsjewisme gelijk kan worden gesteld. Alleen de ministers en de bezitten de klassen geven uiting aan hun wensch, dat de Engelschen zullen blijven. Engeland staat nu voor de volgende moeilijke keus: wanneer het Perzië tegen het bolsjewisme wil beschermen, heeft, het niet minder dan 50.000 man noodig; het oorlogsmateriaal zou daarbij over zeer groote afstanden moe ten worden getransporteerd. Maar wanneer het Perzië blootstelde aan de bolsjewistische invasie, zou Engeland's prestige in 't Mid den-Oosten, ook in Indië, zeer in 't gedrang komen. Wanneer de Afghaniërs zouden zien, dat de Engelsche troepen zich terugtrokken onder den druk der bolsjewisten, dan zouden zij daaruit hun conclusie trekken; tegelijker tijd zou de bescherming van Perzië door En geland ontegensprekelijk een hervatten van den oorlog met Sovjet-Rusland bet-eekenen. De schrijver wijst aan 't slot van zijn arti kel er op, dat deze gevaarlijke toestand samenviel met de bekendmaking van 't Turksche vredesverdrag, dat in 't Midden- Ocsten in zoo hevige mate verbittering heeft gewekt. Dit verdrag zou ongetwijfeld er toe bijdiagen, dat de band tusschen de bolsje wisten en de Turksche nationalisten nauwer werd aangehaald. Bulienlandsche Berichten. Berlijn, 2 7 Mei. (W. B.) Volgens de Voss. Ztg. wordt van goedingelichte zijde vastgesteld, dat van een verplaatsing van den zetel van den Volkenbond niet na-ar Genève maar naar Florence of Brussel geen sprake kan zijn. VB e r 1 ij n, 2 6 Mei. (V. D.). De Duit- sche pers vermeldt de nieuwe uitnoodiging der Entente aan de Duitsche regeering om den 21sten Juni te Spa te komen. In Berlijn- sche diplomatieke kringen rekent men op een nieuw kort uitstel der conferentie, daar de Italiaonsche regeering wegens het bij eenkomen der nieuwe Kamer nauwelijks in staat zal zijn, reeds op genoemden datum te Spa te verschijnen. P a r ij s, 2 6 Mei. (H. R.) In een inter view met een vertegenwoordiger van de Gaulois heeft Clemenceau naar aanleiding van den herstellingsarbeid gezegd, dat de Engelschen en de Amerikanen het bedrag der schadeloosstelling door Duitschland te betalen schatten op 75 milliard, maar dat zij, gezien de noodzakelijkheid om de ver- woeste streken in Frankrijk te hqrstellen, na j lange besprekingen, waarbij het warm toe-1 ging, zich vereenigden met de bepalingen van het verdrag van Versailles. Clemenceau voegde hieraarf toe, dat hij het omtrent deze zaak geheel eens was met Poincaró, die niet anders kon doen dan aftreden, daar men met dezen stelregel had gebroken. Londen, 27 Mei. (R.) Volgens de Evening Standard hebben Italië, Servië en Rumenië aan Engeland verzocht, dat de be taling hunner schulden aan dat land op de zelfde wijze zal geregeld worden als die van Frankrijk en België, waarvan de beta ling, volgens de overeenkomst van Lympne, zal afhangen van de betaling der schade loosstelling door Duitschland en daarmede zal samengaan. Brussel, 27 Mei (H. R.) Bij het debat over de mkomstcn-beiasting heeft de Ka mer met 04 tegen 38 stemmen en één ont houding een amendement aangenomen, dat degenen, die aan het front gevochten en een inkomen van 9000 francs of minder hebben, voor twee jaren vrijstelt van belas ting. P a r ij s, 2 7 Mei. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De Entente intervenieerde tus schen Frankrijk en België betreffende de Luxemburgsche spoorwegen. Berlijn, 27 Mei. N. T. A. Draadloos). In een verkiezingsrede verklaarde de minis ter van binnenlandsche zaken Koch, dat de a.s. verkiezingen een nationale ramp be teekenen; de bijeenkomst te Spa, aldus spr. staat voor de deur; de meest dringende kwesties, waarvoor de Nat. Verg. had te zorgen, zijn nog niet geregeld, met name de belastingwet, de begrooting, de wet op de schadloosstelling van Duitschers in het buitenland, zeelieden, enz. De volksstem ming in het Oosten loopt door de verkie zingen groot gevaar. Desondanks heeft de regeering het houden der verkiezingen goedgekeurd om alle aanleiding tot een „Hetze" tegen de regeering weg te nemen. Of de coalitie bestaan blijft is nog onzeker; in elk geval drukt de coalitie ook in den toekomstigen rijksdag het zwaarst op de schouders der democratische pariij. B e r 1 ij n, 27 Mei (V. D.) De te Berlijn gevormde groep van Duitsche katholieken, de Nationale Arbeidsgemeenschap van Duitsche Katholieken genaamd, beveelt alle katholieken aan bij de rijksdagverkiezingen te stemmen op de Duitsch-Notionalen. ernstig waren maar niet dreigend. De com munistische arbeiderspartij was te zwak, om een omwenteling te kunnen uitvoeren. In agrarische kringen was men beducht voor communistische onlusten en daarom waren op de landgoederen wapens verborgen en had men voormalige soldaten in dienst ge nomen. Een ernstig gevaar echter dreigde van den kont der vrijcorpsen, die niet vlug genoeg en voldoende ontbonden werden Wat dit betreft, was 'n verandering dringend noodig. De "in het westen gestichte front- bond kon door de actie van politieke agita toren gevaarlijk worden, vooral als honderd duizenden arbeiders tengevolge van de eco nomische crisis broodeloos zouden worden. B e r 1 ij n, 27 Mei. (W. B.) Te Malle zijn de burgers, die in de nabijheid van een ka zerne wonen, er door de veiligheidspolitie opmerkzaam op gemaakt, dat het terrein rondom de kazerne op 4 en 5 Juni operatie gebied zouden kunnen worden, daar op de ze dagen een nieuwe overrompeling door de linkerzijde wordt voorbereid. Terwijl de rechtsche pers in Halle zich met de over rompelingsplannen der linksche partijen be zig houdt, schuift de linksche pers dezelf de plannen in de schoenen der rechtsche partijen. P a r ij s, 27 Mei. (N. T. A. Draadloos) De president hed een zeer goeden nacht en onderhield zich vanmorgen langen tijd met personen uit zijn omgeving; niets naders is bekend omtrent den datum van zijn vertrek en de plaats, waar hij eenigen tijd zal ver toeven. De geneesheeren bezochten Descha nel tegen 10 uur en constateerden een voort durende verbetering van zijn toestand. Zij drongen er echter opnieuw op aan, dat de president rust zal nemen. P a r ij s, 2 7 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Senaat heeft heden het wetsvoorstel tot een extra belasting voor celibatairen en huishoudingen zonder kinderen aangeno men. Berlijn, (V. D.). Tengevolge van de stijging van den Markenkoers zijn op de Duitsche levensmiddelenburenux, met name voor de koloniale producten, sterke prijs dalingen ingetreden. De koersstijging der Mark draagt hij tof herstel van het Duit sche economische leven. B e r 1 ij n, 2 7 M e i. (N. T. A. Draadloos). De rijksregeeririg maakt bekend, dat de „Reiohswirtschaftsrat" tegen einde Juni zal worden bijeengeroepen. B e r 1 ij n, 2 6 Me i. (V. D.). Te Berlijn had de eerste spijziging van Berlijnsche stu denten door Ameiikaansche en Engelsche hulporganisaties plaats, welke maatregelen nemen om dagelijks ongeveer 1000 stu denten te spijzigen. Professor Snater der Berliinsche univer siteit verklaarde aan de Engelsche hulpor- ganisaties, dat het he n zeer welkom zou zijn, als uit deze spijziging eene vriend schappelijke verhouding tusschen Duitsche en Engelsche studenten ontstond. B e r 1 ii n, 26 Mei. (V.D.) Uit Kopenha gen wordt gemeld, dat de melkzendingen van Denemarken aan Duitschland aan het einde van deze maand zullen worden stop gezet, nadat de Duitsche regeering mede gedeeld had, dat de melk te duur wordt. Berlijn ,27 Mei (W. B.) De Pruisische staatscommissaris voor openbare orde heeft in een vraaggesprek verklaard, dat de ge varen voor een Putsch van rechts of links P a r ij s, 2 7 Mei. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De ministerraad heeft een wets ontwerp aangenomen, behelzende, dat van 1 Juni tot 1 Oct. 1920 het sluitingsuur van publieke inrichtingen in elk departement bij besluit van den prefect zal worden vastge steld en wel in verband met den beschik baren voorraad kolen. Dit uur zal niet later mogen zijn dan 1 uur 's nachts. Londen, 27 Mei. (V.-D.) De eerste Oostenrijksche kinderen zijn gisteren met het s.s. „Oranje Nassau" van Vlissingen in Folkestone aangekomen. De 485 kinderen van 6 tot 7 jaar oud werden begeleid door 15 Oostenrijkers. Engelsche kinderen heb ben hun Weensche makkertjes op de kade verwelkomd. Mevrouw Hantsch, Engelsche van geboorte, doch getrouwd met een Oos tenrijker, verklaarde, dat 50 van de kin deren aan tuberculose lijdt en dat zij allen hartkwalen hebben. De kinderen zijn met een extratrein naar Stonar vervoerd, waar zij 18 dagen zullen vertoeven. Daarna zul len zij over het land verdeeld worden. Londen, 27 Mi. (R.) Officieel. Na Paschen zijn in Ierland vierhonderd politie bureau x ven j and en honderd en vijftig be lastingkantoren overvallen. Berlijn, 26 Mei (V. D.) Uit Kopenha gen wordt gemeld, dat de staking der ha venarbeiders voortduurt. .Zij wordt echtei algemeen als verloren beschouwd, niette genstaande geldzendingen in uitzicht zijn. Madrid, 27 Mei. (H.-R.) In de ge- heele provincie Guipuzcoa is de slaat van beleg afgekondigd. Volgens officieele be* richten uit St. Sebastioon trokken manifes* tanten naar het paleis van den burgerlijken gouverneur om het aftreden van den gou verneur te eischen. Zij stuitten op gendar merie; de menigte jouwde de gendarmen uit, die schoten. Er werd van weerskanten ge vuurd. Een manifestante werd gedood, drio gendarmen en zeven manifestanten zwaar gewond. Valencia, 26 Mei. (H. R.) Bij een ont ploffing van mijngas in de mijnen van Bor- ruelos werden, twee menschen gedood en twintig gewond. Praag, 27 Mei. (Cr S. P. B.) Minister president Tusar heeft medegedeeld dut een overeenkomst met de Oostenrijksche ge delegeerden tot stand gekomen is inzake de archieven en kunsloangelegenheden. De ministerieele commissie voor den han del met het buitenland, heeft besloten om voor 9 millioen kronen Oostenrijksche trek', paarden aan te koopen. Boedapest, 27 Mei (H. K. B.). De uit voormalige ministers van financiën gevorm de financieele raad heeft heden een met den minister van financiën, Kornnyi, opge steld financieel ontwerp in groote trekken bekend gemaakt, Behalve belastingen zou ook een heffing ineens van de vermogens de staatsinkomsten verhoogen, terwijl voor gesteld wordt het in omloop zijnde papie ren geld in te wisselen, voorloopig tegen schotkistpromossen, later, na de opricht ting van de daartoe noodige bank, tegen bankbiljetten. Par ij s, 27 Mei (V.D.) Een Poolsch com muniqué luidt: De vijand deed verwoede aanvallen op onzen rechtervleugel bij den Djnester. Met behulp van versterkingen hebben wij alle aanvallen afgeslagen en hebben wij door tegenaanvallen meerdere dorpen her overd, vooral in den sector van Rzyszezow. Wij hebben een bolsjewistische stoomboot veroverd en 20 gevangenen gemaakt en vele mitrailleurs veroverd. B e r 1 ij n, 27 Mei (N. T. A. Draadloos). De Duitsche pers geeft onderling overeen stemmende berichten uit de Czechische bla den weer, volgens Welke de Polen bij Minsk opnieuw een groote nederlaag geleden hebben. De verovering der stad is nog slechts een kwestie van uren. Kopenhagen, 26 Mei. (V.D.) Uit Pe tersburg wórdt gemeld, dat de bevolking dc hoofdstad in grooten- getale verloot. Da gelijks verlaten 500 menschen de stad. Ten einde dit tegen te gaan is bepaald, dat man nen van 18 tot 40 innr en vrouwen van 15 lot 50 jaar de stad niet mogen' verlaten. De uittocht is het gevolg" van den honger. Londen, 26 Mei. (N. T. A. Draadloos). Victor Kopp, de Russische Sovjet-gevol machtigde te Berlijn, die voortdurend met Moskou in verbinding staat, heeft verklaard dal er niet de minste grond is voor de ge ruchten, dot 't régime van Lenin en Trotzky door de dictatuur van Broessilof vervangen zou zijn. Verder verklaarde hij, dat zoo iets niet mogelijk kon zijn, omdat de Sovjet-re- geering voortdurend in kracht toeneemt. Zou het Russische volk, dat de dictators plannen van Koltsjak, Denikin en Joede- nitsj eensgezind verworpen en verijdeld heeft, hoewel ten koste van groote offers, nu vrijwillig dezelfde dictatuur aanvaarden, eenvoudig omdat de leider een goed klin kenden naam heeft? Men behoeft zichzelf deze vraag slechts te stellen om te zien, dot een dictatuur van Broessilof of ieder -nder zou afsluiten op het eenparig verzet van het Russische volk. De Sovjet-regeering is in Rusland nu krachtiger gevestigd den o"*iu Het effect van den oorlog is bjj velen geen effecten. Roman door J. EIGENHUIS. 44 - Was dat slaafsch en kruiperig? Ze gevoelde, dat het beter was de slaaf te ^zijn van degenen, aan wie ze zich gaf, dan tivan haar eigen luimen. Vanneer was ze meer ;slavin, dan toen ze eiken dag wat anders noo- ifb'g had, om zich te verstrooien? Ze zou niets zncer ontzien, om Jaap tot haar terug te bren- Igcn. Als hij dan niet naar haar woorden wou ■fluisteren, dan zou ze hem met haar liefdeda den tot haar terug brengen. Want ze had veel goed te maken." Een leven vol .goedkoope en oppervlakkige (lievigheid had ze goed te maken, en hem daar door een nieuw leven tc wijden van volkomen Zelf-overgave en opoffering. Hij had het wel {Verdiend in al die jaren van groot geduld. En Mies wachtte niet lang, om Jaap aan te klampen. Toen hij uit school thuis kwam, viel ze 'm dadelijk aan. ..Zeg Jaap, 't is zulk opwekkend weer, en Ik ben al zooveel dagen niet in de open lucht geweest. Ileb je zin in een wandelingetje?" Hij veinsde dat hij graag wou. Maar eigen lijk' zou hij Kever stil in een hoekje zijn gaan giften, Deinzend o4iji zijn ion^en en aan de geheimzinnige reis, die met den dood begon. Of nee, een reis niet, want d'ood was dood, en dat was maar gelukkig ook, want leven was nu eenmaal een aaneenschakeling van leugens en vergissingen en teleurstel ling... Hij trok zijn jas aan en wachtte in de gang, na een stroef knikje tegen zijn vrouw. Toen ze buiten het dorp waren, viel ze da delijk hem op het lijf: „Zeg Jaap, waarom zei Je Mien zoo stroef goeien dag, toen we uit gingen?" „Stroef?" veinsde hij. „Zoo heel vroolijk ben ik nog niet gestemd. Dat kun je jc wel inden ken zeker..." Zijn antwoord was onvriendelijk en hitier, alsof hij haar kwalijk nam, dat ze hem daar over aansprak, maar hot trilde minder van ingehouden smart. „Jaap, jc 'bent niet oprecht tegen me..." Hij verbleekte: „Maar waarom zou ik op recht wezen? Ik voel geen behoefte om mijn nood bij jc te klagen." „Zie je wel," zei ze. „Je verraadt je zelf. Zoo zou je een jaar geleden niet van je vrouw gedacht hebben, alsof ze zich tegen mij over jou zou beklagen. Vind je t niet vreeselijk, dat juist in deze ellendige dagen er zulke ver moedens in je oprijzen.. „Ja, hoor 'ris," zei hij bits. „Ik ben van meening, dat dit een zaak is tusschen Mien en mij. En dat geen derde daarin verbetering zal brengen." „Je vergeet één ding: dat het ook een zaak is, die je kinderen betreft. En die kunnen moeilijk er mee bij .je aankomen. Hoe kun je in Gods naam zoo spreken na dat verschrik kelijke verlies..." „Mies, laat me met rust," antwoordde hij en zijn stem beefde „Je weet niet. hoeYeel pijn je me doet en dat ik het zelf even gemeen van nu* vind als jij, om mijif kinderen le laten ontgelden, wat Mien misdaan heeft. Da's me hard hands genoeg geleerd, om me niet meer zoo onverantwoordelijk te gedragen. Maai' voor de rest is het een kwestie tusschen Mien en mi> die de tijd terecht zal moeten bren gen.. „Maar je heele houding tegen Mien maakt het haar onmogelijk, om naar je toe te komen. Je snijdt alle toenadering af...'* ,,'t Is ook geen kwestie van toenadering. Gemakkelijk genoeg zou 't Mien vallen, om me te zeggen, dat wat .er gebeurd is, haar leed doet. Maar dat behoeft ze me niet te vertel len. Dat weet ik wel, en dat spreekt \anzelf. Be grijp je niet Mies, dal het hier heel wat anders geldt?" „Mogelijk wel," zuchtte ze. „Maar door als koppige dieren naast elkaar tc leven, zal dal andere zeker niet verbeteren." „Nee. dat kan ook niet. Nooit kan dat. Er is iets teers gebroken. Onbepaald vertrouwde ik in haar, en zij in mij, dacht ik. Voor zoover ik mijn eigen binnenste kende en op mezelf kon vertrouwen, meende ik ook haar te ken nen en te kunnen geloovcn. We gaven ons aan elkaar, zooals we waren, zonder vertoon. En toch is bet gebleken, dat ik haar liefde niet heb gehad. Want anders had ze <lie niet voor een oogenblik ?elfs aan een ander kunnen ge ven. Zie je, een land heeft ze verscheurd, zoo als ik meende, door onze liefde in volle op rechtheid tusschen ons innerlijk leven ge legd...*' „En toch zie je dc zaak heclcmaal verkeerd. Mien is lichtzinnig geweest. Maar..." „Och, doe me n pleizier, en praat hier niet verder over. 't Doel me pijn genoeg tc voe len, wat er gebroken is. Maar om nil legen een derde daar koelbloedig over te spreken en in de noodzakelijkheid te worden gebracht, Mien tc moeten beschuldigen, terwijl, ik haar toch nog zoo dwaas liefheb..." Hij ging aan de andere zijde van den weg loopen, cn zag over de dor-groenc weiden heen, en die dansten voor zijn oogen op en neer in een mistigen schemel', want zijn oogen wa ren vol tranen. „Dan zal ik over wat anders spreken," zei Mies en ze kwam naast hem loopen, onver zettelijk in haar plan, om hem de oogen Ie openen. Maar nu eerst voor zijn eigen gebre ken. „Als het je zeer doet, Mien le moeten beschuldigen, don zal ik hel omkeeren, en jou foulen onverbiddelijk aanwijzen."' „Och, doe geen moeite, 'k Weet wel, dat er veel aan me ontbreekt. Maar zooals ik ben, meende ik, moest ze me liefhebben... en had 7.e, me ook lief...." „Juist, en zoools zij is, had je haar lief. en kan je haar nog liefhebben." Weer staarde hij over de polderweiden, om Mies te kennen te geven, <lat hij liever het gesprek staakte. „Wat heb jij tooit gedaan, om Mien op te heffen, haar inzicht hi liet leven te geven? Is er van jou eenige kracht uitgegaan, om haar te doen beseffen, dat het Je ven «geen spelletje is, en dat geluk niet in verdooving en tijd- dooden bestaat maar in toewijding un, hard werken voor anderen. Niels heb ji- gedaan. Jc hebt Ze gesterkt in haar ijdele, lichtzinnige wispelturigheid." Hij bleef op zij iiiilzien, of Jiij er niets van veVstond. Maar Mies merkte wel aan zijn on geregelde en zware ademhaling, dat hij moei te moest doen, om niet in zuchten cn snikken uit le barsten. Ze had dc rechte snaar aange slagen. Dc laatste dagen was dat vaak in hem opgekomen. „Je kan je er niet op beroepen, dat jc haar uii liefde sterkte in haar grilligheid. Je voelde zelf heel goed, dat je toegeeflijkheid zwakheid was, en jc had graag er tegen in gegaan. Maar jc zag er legen op. Je dorst den strijd niet aan. Je gaf de voorkeur aan een schijnvrede, om een pruilge zicht je t^woorkomen. En je bad ook den weg kunnen bewandelen, om samen naar een beter inzicht .tc zoeken. Je had iets wakker kunnen maken in haar, waardoor haar eigen beter inzicht groeide, en zc zeil uit besef ging strijden, tegen haar zucht tof verstrooiing, vooral toen ze nog zoo jong was en vol idealen." „Maar ik had daar zelf geen inzicht genoeg voor," zei hij zacht. „Natuurlijk niet. Anders had je moeten han» delen. Jc stond dus op hetzelfde peil als zij wil je zeggen. Dan heb je haar ook heclemaal niet te veroordeelen. Dan is haar afdwaling er een, die je zelf ook had kunnen overkom men.'' „Nee, dat was onmogelijk. Ik heb" nooit groo* ter geluk gekend dan als ik voor haar en mijn gezin kon leven,»" (Wordt vervolgd)^ 4 f J 7

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1