Wollen Jersey's Maison Ml. iiiiKuimpius FHlIS SER ADVERTEI1.Ü.A BERICHT. EERSTE BLAD Engelsche Badmutsen vanaf-f O.SO. A. v. d. WEG, LA1MOESTRAAT 23 /OOEIXNE 0 PLUIMVEE LVOEDEP buitenland Hl Middenstands Crefetan! "binnenland' „DE EEMLANDER" Amersfoort en Omstreken. ÏMEGRM No. 4. TEIEPH0ON No. 304 m. VleeschhouWer, papenhofstede Zijn arbeiders dnre ingezetenen? Fourneert Cheques op Binnen- en Buitenland |Heeft uitgebreid Giro-verkeer. Politiek Overzicht Gegarandeerde prima ti.*; xr Jaargang Nö. 283 ptt 1 Elanden voo» Amcrs. loort f 2.10, Idem tiaoco y.. po*\ fX ptf areek (met sra-lli vcrieV.ct ng fcccn -Hf"""'? f 01T*. ifionderlljke nummer» i'V iM Tn. er hoon 51J, IIERSFOORTSCH DAGBLAD Zaterdag 29 Mei 19ZU DIRECTEURi i. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. M« HOOFDREDACTEUR: D. J. VAN SCHAARDENBURG. \.ip 1 -4 i^c\% M).85# ujci IftöcgrJc. v*D ecu bewijsnummer, elke ttgrl mee: 1 C 20 dica-a c» din^eu 1—5 tegels f 0.50. Voor luusdo cn lech: E bcsLuu teer vuuidcclige bepall7*>;ta lotuet l.cr^n-'.d advcriccicn bij abonnement Ecnn a«<o-amt. bevattende de voorwaAirico, woidw op axv.\iK\^ toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Wegens de enorme stijging der paplerprljzen zijn wij 'genoodzaakt de uitgave van de Kindercourant tot nadere aankondiging te staken. De Directie. Meubelfabrikant - Hof 48. amersfoort P A B H I t k' Door het in eigen beheer hebben der fabrikatie is snelste levering gewaarborgd. Onder onze ouderwetsohe medeburgers treft men nog weieens iemand aan, die de uitbreiding onzer gemeente niet met onver deeld genoegen ziet. Hij herkent niet meer den naasten omtrek van de stad en ihij be' treurt het verdwijnen van (plekjes, waaraan lieve jeugdherinneringen hiem hechtten. Maar er zijn ook nog andere 'overwegin gen, welke hem het hoofd doen schudden. Hij heef-t 'n bijzondere kijk op de finantieele gevolgen. Dat er nieuwe villawijken verrij zen, dat rijke mensc'hen of kleine renteniers zich hier komen vestigen 'hij kan er zich slechts over veibeugen. Maar de uitbreiding 'art de arbeiderswijken, acht hij uit finan cieel1 oogpunt geenszins wensohelijk. Aibeiders zijn volgens hem .dure ingeze tenen. Zij kosten veel meer dan zij opbren gen. Ze betalen weinig belasting maar ma- 'ken aanleg en onderhoud var* niiouw« ©tra- t?n noodig; er moeten meer scholen ge rouwd worden-, van de politie en gemeente- reiniging wordt meer gevergd, kortom de gemeentekas moét zich zeer belangrijke uit geven voor hen getroosten, welke niet door hen gedekt worden. Is dat wel waar De arbeiders betalen inderdaad1 indivi dueel niet veel belasting; maar zou de to tale opbrengst van 'n straat, waarin 100 ar beidersgezinnen wonen zooveel minder zijn dan die van 'n straat met 50 kleine villa's, bewoond door ambtenaren en kleine rente niers? Wij gelooven niet, dat 't zooveel schelen zal; vooral niet nu 'n arbeider te genwoordig evenveel inkomen heeft als me nig kleine rentenier. En dan v-ergete men ook niet dat de komst van honderd nieuwe arbeidersgezinnen al tijd voorafgegaan wordt door of gepaard 'met de vestiging vart een of meer nieuwe in dustrieën wat de gemeente dus zou moe- 'ten toeleggen op de arbeiders, krijgt zij dan toch wel weer terug van de industrieelen en het hoog ere personeel. t Op de rijkaards alleen kan men z'n Koop niet bouwener zijn er betrekkelijk zoo wei nig in ons land, dat men niet de pretentie mag maken alleen maar millionairs te willen aanlokken. Onze gemeente kan niet lot wel vaart komen zonder bloeiende industrieën ,en de industrie kan niet bloeien als er geen arbeiders zijn ovenmin als er a-rbeiders kun nen zijn zonder industrie en zonder het ini tiatief en de energie van inidustrieelen en bedrijfsleiders. De offers welke van de gemeentekas ge- \raagid worden voor politiezorg en reiniging, leggen niet zoo heel veel gewicht in de ^schaal. Wij gelooven niet, dat als er mor den 100 arbeidersgezinnen verdwenen er ^-'én politieagent of gemeentewerkman afge schaft zou worden. Daarentegen doet de uitbreiding der ar- "b eiders wijk en den omzet van d$ gasfabriek v en d*e waterleiding sterk stijgen en hoe 'groo- ,ter de omzet, des te voordeeligcr werken die ^bedrijven. V*>En wat misschien nog wel 't belangrijkst is van hoe groote beteekenis is 'n talrijke ^'hrbeidershevolking voor den winkelstand f arbeiders sparen niet. Dat wordt hun V wel venveten maar in zekeren zin heeft het toch ook z'n nut. Al wat de arbeiders ver dienen, geven ze ook weer uit in de ge meente zelve. Al wat de werkgever hun uit betaalt, komt weer terecht in de kassen der winkeliershoe meer arbeiders "er zijn en hoe meer zij verdienen, des te grooter het profijt voor de winkeliersen naar mate de winkeliers meer verdienen, brengen zij ook meer belasting op, 'n nieuwe vergoeding voor wat de gemeente voor do arbeiders ten koste logde. En hoe grooter de omzet der winkeliers is, des te beter marcheeren weer de fabrieken waaraan onze mopperen de medeburgers hun kapitaal of overge spaarde penningen toevertrouwden, en van de grootere dividenden vordert de gemeen te ook weer hare portie op. Zoo zullen de directe nadeeïen van de uitbreiding der arbeidsb©volIcing voor de Gemeentekas zeker wel opgewoigen worden door de directe en indirecte voordeelen. 't Grootste 'belang bij de arbeiders heeft wel de middenstand. De arbeiders immers verteren hun geheele inkomen in de .ge meente zelve, de ambtenaren en kleine ren teniers hebben tegenwoordig niet zoo veel h'ooger inkomen dan de arbeiders, maar zij leven zuiniger dan voorheen, s-paren zoo mogelijk nog wat over en doen gewoonlijk in hun vrije dagen buiten de gemeente niet onaanzienlijke uitgaven, zoodat het bedrag dat zij hi-er ter 9tede verteren niet zooveel grooter zal zijn dan dat door de arbeiders bij de winkeliers in 't laadje gebracht wordt voor i De Fronsche kamer heeft zioh bezig ge houden met de buitenlandsche politiek; de dissidente socialist Aubriot stelde de vraag, of de geallieerde regeeringen voornemens waren de plaats in te nemen van de com missie van herstel door het globale bedrag 'der schadeloosstellingen vast te stellen zon der de parlementen te raadplegen; voorts vroeg Aubriot, of voor Frankrijk geen ge vaar bestond een deel zijner aanspraken te moeten laten varen door het aannemen van het nieuwe minimumz. i. diende het aan deel van Frankrijk vier vijf maal zoo groot te zijn dan dat van Engeland. Millerand herinnerde er aan, dat hij het parlement in 'kennis had gesteld met de uit komsten van de conferentie te San Remo, waar besloten was, dat de geallieerden naar Spa niet als gedaagden, maar als eischers zouden gaan- Wanneer zij van gedachte hadden gewisseld, zouden zij de beslissing nemen, die hun het beste voorkwameven eens werd overeengekomen, dat, voordat de geallieerden naar Spa gingen, zij voorberei dende besprekingen zouden houden. De be raadslagingen te Hythe hadden onder deze voorwaarde plaats en geen enkele verbin tenis wercl daar aangegaan. Millerand wees erop, dat de geallieerden naar Spa gingen om de tenuitvoerlegging van 't vredesver drag voort te zetten en geenszins om dit te herzienvolgens hem vervullen de commis sies van toezicht hun taak met nauwlettend heid, daar de eerste voorwaarde voor we reldvrede de ontwapening van Duitschland is. De Fransche minister-president merkte op, dat het èn een onbillijkheid was èn scha de voor Frankrijk zou beteekenen, indien de aanstichters vam den oorlog n-iet geheel en al de door hen aaiwaarde sohuid op zich nemende commissie van herstel moest derhalve zorgen, dat de verdragsbepalingen Inzake de schadeloosstellingen wérden uit gevoerd- Millerand was van oordeel, dat deze commissie hierbij moet handelen met algeheele vrijheid en onbeperkte volmacht en verklaarde, na te hebben vastgesteld, dat de commissie op 12 Mei een in principe be vredigend antwoord had ontvangen inzake de bons, die Duitschland moet geven ter er kenning van zijn sohuid, dat deze bons pas van beteekenis worden op den dag waarop zij kunnen worden ingelostd«e commissie van herstel moet het totaalbedrag der scha deloosstellingen vastgesteld hebben tegen 1 Mei 1Q21. Het komt Frankrijk echter zeer ongelegen die datum aif te wachten de eco- nomisohe gevolgen van den oorlog blijven zwaar drukken en er dier\t een einde te ko men aan dien toestand. Door de ingewon nen inlichtingen is het mogelijk om het be drag der schadeloosstelling voor Frankrijk te schatten op 200 a 230 milliard wat, ge lijk op 15 Mei berekend is, nagenoeg over eenkomt met 70 milliard Mark in goud. Millerand herinnerde' aan de recente ver klaring van Bonar Law, dat Engeland om zijn dominions Frankrijk de prioriteit weigerde, maar er genoegen mee nam, dat'het 55 "pet. zou ontvangendaarbij is het echter niet -gebleven; ingezien werd, dat men aan de geallieerde landen iets reëels moest geven, het zij in den vormkan kapitaal uit de scha deloosstellingen, hetzij in den vorm van een internationale leening, dan wel van ver schillende leeningen, waarbij dan de geal lieerden naiuw verbonden zouden blijven bij het toezioht op deze leeninigen en de uit voering van de verdragsbepalingen op zoo danige wijze, dat het nooit zou kunnen voor komen dat een der geallieerden op een ze ker oogenblik alleen gelaten werd bij de verdediging van zijn belangen tegenover 'n debiteur. Vooral waren er in de Fransohe kamer teekenen van instemming, toen Millerand de verklaring der Fransche regeering her haalde, dat de geallieerden niet van zins hun onderoanden uit handen Je seven.: in het bizonder de in Duitschland bezette streken. Te San Remo, zeide hij, mocht ik de vreugde smaken, dat de geallieerden onze zienswijze te dezen opzichte overna men en niet alleen besloten de bezetting te handhaven, maar zelfs nieuwe streken t- bezetten, indien Duitsohland langer zijn ver plichtingen verzuimde na te komen. Millerand verklaarde verder nogOnze politiek is een politiek van eensgezindheid met de geallieerden en ook van overeen stemming met Duitschland. Ik ben van oor deel dat ik de belangen van Frankrijk zou verraden, wanneer ik niet van u het recht opeischte om gehoor te geven aan het be roep van onze geallieerden om alle midde len te onderzoeken en aan te grijpen die gesohikt zijn om tot een spoedige oplossing te geraken. Ik persoonlijk zou'geen andere methode kunnen aanvaarden en toepassen dan die, welke ik uiteengezet heb. Loucheur zeide nog, in antwoord op een interruptie van Millerand, dat hij te Hythe geen enkele verplichting aangegaan had en dat het karakter van deze conferentie dat ook buitenslootLoucheur en Briand ver klaarden te hopen dat de aanstaande be sprekingen zouden leiden tot de aanvaar ding van het prinoipe der financieele solida riteit. Buêtenlandsche Berichten. P a r ij s, 28 Mei. (N. T. A. Draadloos). De president der republiek, wiens toestand steeds verbetert, ontvangt eiken dag taljoo- ze telegrammen en brieven met sympathie betuigingen, afkomstig van gemeentebestu ren en politieke partijen. P a r ij s, 28 Mei. (N. T. A. Draadloos). Router, premier van Luxemburg, die voor enkele dagen te Parijs is, heeft met verschil lende leden der Fransche regeering een onderhoud gehad; dezen hebben hem op de hoogte gebracht van de vorderingen der economlsschc ond'cxv on.delingerv tussrhnn Frankrijk en België, die weldra door een militaire overeenkomst zullen worden ge volgd. Een overeenkomst tusschen de ka binetten te Parijs en Brussel, over de kwes tie van de spoorwegen (een kwestie, waar van het moeilijk karakter niet te miskennen valt), kan men als in beginsel geregeld be schouwen en wèl op den basis der volgen de voorwaarden: De twee lijnen, die naar het Belgische ge bied loopen, zullen onder een overwegend Belgisch beheer komen; de twee lijnen, die naar het Fransche gebied loopen, zuilenon der een beheer komen, waarin de Fransche republiek het overwicht heeft. De overeenkomst schaadt geen der be staande rechten van Luxemburg. king van het werk der vredesdelegatie hem niet heeft verrast; de delegatie kon over de kwestie van al-of-nietonderteekening niet beslissen; zij had slechts het vredes verdrag te beoordeelen en dit oordeel is orvat in het verzoek om ontslag der dele- ..Llie, die echter het besluit der regeering, om wèl te teekenen, begrijpelijk vindt. De niet-onderteekening strookt wel is waar het best met rechtvaardigheid en ethiek en het gemeenschappelijke nationale gevoel, maar het heeft ons met de geheele wereld in conflict gebracht, de voor ons ont kiemende sympathieën vernietigd en het land in den wanhopigen toestand van voor eenige maanden teruggeworpen! Weigering van de onderteekening zou een gevaarlijk spel zijn met de hoogste goederen der na tie, met haar wedergeboorte. De nieuwe toe stond, waarin wij nu leven, biedt een be- gaanbaren weg aan, waarop wij in harmonie met de Entente voorwaarts kunnen gaan; als deze hoop bedriegelijk mocht zijn, dan staat de weg tot een wanhopige ontknoo- ping nog steeds open. Spr. heeft vertrou wen in de nieuwe mentaliteit, die niet op gevoelsmomenten, maar op politieke bere kening berust en die daarip bestaat, dat een sterk levensvatbaar Hongarije een bebouw bare steun is voor den vrede in Oost- Europa. Om naar buiten geëerbiedigd te worden is de consolidatie binnenslands de eenige voorwaarde; wat betreft de buurstaten is het volstrekt onmogelijk, dat zij in hun tegen woordige samenstelling innerlijk krachtig en rustig zullen worden. Staten te vormen zon der traditie, zonder natuurlijke geografische grenzen, zonder cconomischen samenhang of gemeenschappelijke beschaving en daar na een homogene levenskrachtige staten gemeenschap te maken, is eenvoudigweg onmogelijk. Dat zal ook zonder dat wij er cms mee bemoeien, spoedig blijken; trou wens ten deele is het reeds gebleken. Wan neer echter Hongarije een voorbeeld is van binnenlandsche orde, hebben wij het spel gewonnen. Aan het slot haalt Apponyi ook een uitlating 'aan van graaf Szechenyi „Hongarije heeft niet beslaan, maar zal be staan." Leefde Szechenyi thans nog, dan zou hij die woorden zeker herhalen, maar er aan toevoegen „Het ligt aan u zelf." Président JRakofski brengt dank aan de delegatie voor haar opofferende werkzaam heden; echter blijkt het wel, dat het resul taat is uitgebleven. Aan de werkzaamheid van de deputatie is het te danken, dat bij onze vijanden het bewustzijn begint te ont waken, dat deze vrede niet duurzaam kan B e r 1 ij n, 28 Mei. (N. T. A. Draadloos). Naar de Berlljnsche bladen uit Parijs ver- nemên heeft de Poolsche regeering een beroep op Frankrijk gedaan om steun tegen het Russische gevaar. Athene, 27 Mei. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Venizelos zeide in zijn antwoord aan de Kamer oangoonde de reis vpn koning Alexander naar het buitenland, dot deze reis geen enkel politiek doel hndgeen cnkql lid der regeering vergezelt don ook den vorst. Parijs, 28 Mei. (V.-D.) Uit Rio de Janeiro wordt bericht, dat besluiten zijn ge- teekend, volgens welke de onofhankelijko staten Polen, Czecho-Slowakije en Finland en hunne regeeringen erkend foorden. Brussel, 28 Mei. (U. P. B.) Volgen de K'irjer Polsky van 20 Mei wordt in poll tieké kringen, die in betrekking slaan to( do vreemde missies, over de mogelijkheid gesproken ven wijziging in de houding dei westelijke mogendheden ten opzichte van de erkenning van de onafhankelijkheid dei Ukraine. Frankrijk zou van plan zijn zicK met de organisatie van het Ukrninische le* gei' te belasten en het van nl hel noodig e t# voorzien. Kaapstad, 27 Mei. (R.). De toestand van generaal De Wet wordt niet langer als ernstig beschouwd. Parijs,28Mei. (H.-R.). Caillaux is ge kozen-tot voorzitter van het londbouwcomité te Mamers (Sarthe). Par ij s, 28 Mei. (H.-R.). De uitvoeren de commissie van de federatie van het spoor wegpersoneel besloot morgen weer aan het werk te gaan. P a r ij s, 2 8 M e i. (V.-D.) Uit Rome wordt gemeld dat Borrère, de Fransche ge zant te Rome, gisteren naar Parijs is ven trokken. Praag, 27 Mei. (W. B.) Bij de presi dentsverkiezing is Masaryk gekozen met 284 van de 411 uitgebrachte stemmen. Budapest, 26 Mei. (H. K. B.) In de Nat. Verg. heeft Telekr, minister van bui- tenlandsche zaken, uiteengezet dot de vre- desdelegatie de vredesvoorwaarden rijpelijk heeft overwogen en tot de conclusie is ge komen, dat zij onaannemelijk en niet te ver vullen zijn. Daarom heeft zij haar mandaat in handen der regeering gesteld, wier taak het was den tegenwoordigen toestand des lands te overwegen en over de kwestie .der onderteekening te beslissen. De regeering heeft in verband met den moeilijken toe stand, waarin het land door het bolsjewisme en den verloren oorlog is geraakt, alsmede met het feit, dat de openliggende grenzen voor de vijanden gunstiger zijn dan voor Hongarije, van twee kwaden het minste ge kozen envbesloten te onderteekenen; tot dat besluit heeft ook de brief der geallieerden, die de vredesvoorwaarden vergezelde, bij gedragen; daarin worden n.l. verzachtingen van het verdrag in uiteicht gesteld. De mi nister besloot met de belofte eerlang een uitvoerig rapport over de werkzaamheden der vredesdelegatie tê zullen overleggen. Graaf Apponyi, leider der gewezen vre- desdelégatie zeide daarna, dat de misluk- zijn. Enkel de haat kan er door worden be vredigd, .maar nooit kan hij een vrede zijn i nde dolste beteekenis des v/oords. Daar echter alle naties den vrede willen, kan het tegenwoordige vredesverdrag niet van lan gen duur zijn. Stefan Friedlich wilde uit naam van zijn partij protesteeien tegen het onderteekenen van den vrede. De president verhinderde hem echter dit plan uit te voeren, door hem het woord te weigeren. Warschau, 27 Mei (R.) Ten Zuiden van Borysof z ijn sterke bolsjewistische strijdkrachten, die dê Berezina waren over-1 gestoken, door onze concentrische aanval len verslagen. Wij hebben vele honderden krijgsgevangenen gemaakt en vele machi negeweren veroverd; de rest def roocle troe pen is naar de bosschen gevlucht. Onze troepen bij het bruggehoofd van Kief heb ben Krasitoenka en Treboelsjowo vermees- terd. P a r ij s, 2 8 Mei. (V.-D. bericht van den Poolschen generolen staf wierp de vijand ten zuiden der Dwina re servetroepen in den strijd en deed opnieuw hevige aanvallen in de richting van den spoorweg Globuki-Budelau. B e r 1 ij n, 2 8 M e i. (W. B.). In de com missie voor buitenlandscbe zaken heeft de vertegenwoordiger van het Boiersche mi nisterie van buitenlandsohe zaken verklaard: dat de militaire gebeurtenissen tusschen Aan de Staatscourant van gisteren ont* leenen wij nog do volgende Kon. Besluiten: aan rnr. W. Etty, en aan mr. G» Schot Dijkman, op hun verzoek, mei ingang van 1 Juni a.s. eervol .ontslag verleend uit hun betrekking van plaatsvervangend grif fier bij den Raad van Beroep (O.) respec tievelijk te Amsterdam en Arnhem, onder dankbetuiging voor do als zoodanig bewe zen diensten; herbenoemd tot voorzitter dor plaatselij ke commissie voor de ongeveller-" rzoke- ring te Alkmaar, mr. A. Prins te Alkmaar en benoemd tot plaatsvervangend voorztiler "dier commissie mr. W. Stan, advocaat en procureur, directeur van het Noord-Holland» sche Grondcrediet te 'Alkmaar; aan den adjunct-commies i)ii 's rijkswet*, ven J S. Bedet. op zijn verzoek, t -* rekenen van 1 Mei 1Q20 eervol ontslag uit die be trekking verleend; üeülei'litiiiil «a» Relttié. Waarom de vijf Kamerleden van "de frentpartij niet meestemt!t. In Ons Vaderland schrijft B. Mac-, Ka» merlid voor Gent, over d-e stemming over de motie nn de rede van Hyman.s: Het tweede incident kv.nm bij de stem ming over het goedkeuren der rog erring, die de onderhandelinge"n met Holland heefs» afgebroken op de Wirlipger. 1 wlie. Voor zoover wij de zack ker.j rt( hu ons voor dat het gelijl: cce. L ö's z.,.le is. Maar dit gelijk schijnt zoo kier en on betwistbaar, zoo .natuurlijk en logisch te zijn, dat het ons ongerust maakt. Inderdaad, dr Hollanders hebben toch nooit het bewijs ge geven zoo bekrompen of dom te 7:«n in diplomatieke zaken. Rechtvaardigheidshalve mogen wij ook niet beweren, dr! zij h'ï zijn die annexionistische lu-'.cn ver. _or.cn of ideeën koesteren. Hoe dan verklaren dat zij nu, in deze zeek, zoo aanmatigend onrechtvaardig ot zoo dom verkeerd zouden doen? -1 Wij begrijpen het niet en zijn wantrouwigl Wij vreezen dat men ons niet alles zegt; dat onontbeerlijke elementen om een juist en billijk oordeel te vellen ons nvt onzet ont- volgens eeP j houden worden. Wij willen inlichtingen, om te weten en te k e n n e-n, vooraleer uit spraak te doen. Mr. Troelstra heeft aar den irv'Hc ven Buiter.landsche Zaken do vo1 g: .de vragen' gericht: 1. Is het de Reg-ec-riug 1.1;end, dat dt Belgische regeer!ng weigert, het uit de tot dusver gevoerde onderhandelingen voort-' vloeiende ontwerp-tractaat tusschen Beigjë sovjet-Rusland en Polen in Duitschland inien Nederland goed te keuren, breede kringen de aandacht hebben ge-) 2. Is het de Regeering bek°nd, trokken; de rijksregeering heeft gezegd, datI reden daarvan wordt aangevoerd dat de No de Duitsche voorzorgsmaatregelen de ver-derlandsche regeering nenrm-ank "^'J "">0- wachting wettigen, dat dé aanval aan do! ken-op Belgisch gebiec' ris ^r,tmig het Duitsche grens tegengehouden zal worden I water de Wielingen wordt aangeduid? De Beiersche gezant te Berlijn trok d't ech-' 3- Wil de Regeering r. :Jc: waf ter ernstig in twijfel» 'hiervan aan is?.^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1