BLOUSES Wl LLEMËRÖE NÏÏü I binnenland BUITENLAND Ie klas goederen PRIMA AFWERKING. 18e Jaargang Ne. 286 WHHiMB^TSrzS;: per pöJt f L9u, p«t wccX fi»*; gritfj Wi-rclwriiis tegen ongelukken) f 0.17', alzondetlijke nummers f 6.j-j. Telefhoon 513. AMERSFQORTSGH DAGBLAD „DE EEMLANDER" DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M™. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Woensdag 2 Juni 1920 PRIJS M ADyERIENTIÊrl met inbegrip van cju bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienst- o dingen en Lleldadighcids-.idveitcnticn vooi ur. haift der prijs. Voor handel cn bedrijf besta.an :,«ci voordccligc bepalingen voor het advcrlceicn. 1 »uc circulaire, bevattende dc voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De Northclilfepers is van oordeel, dat de onderhandelingen, die Krassin zal voeren met de vertegenwoordigers van den Opper sten Raad, zullen uitloopen op de erkenning, in den eenen of anderen vorm, van de sov- •jetregeering. Naar de Daily Express be weert tracht Litwinof de besprekingen die Krassin houdt te bemoeilijken, daar hem •ielf niet werd toegestaan naar Londen te reizen. Een blad als de Observer schrijft, dat de j^ndeihandelingen met Krassin ongetwijfeld rullen lelden tot het sluiten van een han delsovereenkomst, hetgeen vrijwel zou neer komen op het sluiten van vrede met Sov- fet-RusIanddaardoor zou het ecoivomisohe evenwicht in de wereld worden hersteld bovendien schijnt de sovjetregeering bereid oq zijn "een meer gematigd karakter te geven jan haar régime en met West-Europa tot een vergelijk te komen. Er verluidt, dat allicht eerstdaags de eer ste 'ministers van Frankrijk en Italië naar kamden zullen vertrekken oni met Krassin an gedachten te wisselen. Door de Engelsche regeering moet voorts een oommissie zijn benoemd, wiet taak het te de verklaringen der Russische commissie inzake Rutland's productievermogen te on derzoeken. Gerucht heeft geloopen, dat de aan Rus- and te leveren weren in goud moesten wor- •'en betaald, maar gemeld wordt, dat deze betaling in goud nog al wat moeilijkheden oplevert. Eén moeilijkheid is, dat men het tiet eens kan worden over den koers van -t pond sterling, waartegen het goud in be ding zal worden genomen: Engeland •vensoht den vooroorlogschen koers, terwijl Rusland wil betalen volgens den tegenwoor- digen wereldprijs. Te dezen aanzien zou men Kef allicht nog eens kunnen worden, maar er fs een moeilijkheid, die een politiek ka rakter draagt, welke veel grooter is. De Daily Telegraph weet mee te de el en, dat het Russische goud het resultaat is van de con fiscaties der sovjetregeering. Wanneer En geland, aldus de opvatting van het blad, dit goud zou aannemen, zou het niet slechts act optreden der sovjetregeering als wettig, naar tevens de sovjetregeering zelf erken den en Engeland zou zoodoende in een ze kere mate medeplichtig zijn aan deze roo- de economie. Maar dan is er nog een derde moeilijkheid: de Franschen maken als voornaamste crediteuren van Rusland aan spraak op het grootste deel van 't Russi sche goud. Naar aanleiding van de aankomst van i Krassin te Londen publiceert het Engelsche blad de Daily News de volgende bizonder- heden over den persoon van den bolsjewis- tischen onderhandelaar hij is van zuiver- Russische afstamming, werd in 1870 in Si berië geboren en is van beroep ingenieur. .Het gezin, waarin hij opgroeide, vormde een burgerlijke familie. Hij werd als student .wegens deelneming aan studentenonlusten ^uit de rij der studeerenden aan 't technolo gisch instituut te St. Petersburg buitenge sloten. In 1892 werd hij wegens revolutio naire activiteit naar Siberië verbannen, waar hij werk vond bij den bouw van den Siberischen spoorweg. Daarna werd hem toegestaan naar Europeesch Rusland teTug ,Vfe keeren. Een tijdlang gaf hij in Bakoe met Lenin een revolutionaire courant uit- Na den bolsjewistisohen staatsgreep in 1917 -uod Lenin hem het amibt van minister aan, Joch hij sloeg het aanbod af. In Aug. 1918 echter aanvaardde hij het ambt van commis saris voor het transportwezen. Een reeks »*an maatregelen, die in Rusland den laat- sten tijd zijn genomen om de productiviteit 1 an den arbeid op te voeren, moeten aan Krassin worden toe' chreven. Buitenlandsche Berichten. Londen, 1 Juni. (R.) Zuid-Afrika zal niet vertegenwoordigd zijn in de delegatie uit het Britsche rijk in verband met de con ferentie van Spa, daar de Zuid-Afrikaansche regeering meent, dat haar standpuntje- noegzaam bekend is. P a r ij s1 Juni. (V. D.) De onderteeke- ning van het Hongaarsche vredesverdrag zal plaats hebben op Vrijdag a.s., des na middags te half vijf in de galerij van den rechtervleugel van Grand Trianon te Ver sailles. Millerand zal de plechtigheid presi- deeren, welke zal wotden bijgewoond door koning Alexander van Griekenland. Budapest, 31 Mei. (H. K. B.) De re geering zag zich genoopt zich nogmaals met de kwestie der onderteekening van het vredesverdrag bezig te houden, daar de jongste gedelegeerde, de minister van oor log, generaal Soos, zijn mandaat heeft neer gelegd. De ministerraad heeft nu dr. August Bo- nard, den minister voor volkswelvaart, en Alfred Drasch-e Lazar, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister, voor de onder teekening van het verdrag aangewezen. Zij vertrekken vanavond naar Parijs. Slechts met groote moeite heeft de regeering een minister kunnen vinden, die bereid was de onpopulaire taak om den vrede te teekenen op zich te nemen. P a r ij s, 31 Af e i. (V. D.). Het verdrag van Versailles heeft bepaald, dat de regeling van Fransche schuldvorderingen op Duitschers zal geschieden door tusschen- komst van speciale bureaux voor verificatie en compensatie, opgericht in alle landen, die aan den oorlog 'hebben deelgenomen. Een nieuw dergelijk 'bureau is te Parijs op gericht. Eveneens is er een gemengd Fransoh-Duitsch scheidsgerecht samenge steld om te beslissen over de geschillen, die zich mochten voordoen. Dit scheidsgerecht zal te Parijs zetelen, maar zich zoo noodig kunnen verplaatsen, om ter plaatse een on derzoek in te stellen. De Fransche bezitters van Duitsche effecten zullen de betaling van de voor 11 Jan. 1920 vervallen coupons in francs kunnen verkrijgen, legen den koers van voor den oorlog. B e r 1 ij n, 31 Af e i. (V. D.) De Deutsche Allg. Ztg. geeft een overzicht van de pres-- faties van Duitschland tot op heden, welke een som van ongeveer 22.000 millioen mark vormen en ongeveer door het volgen de is bijeengebracht: afgestane Saarmijnen 1000 millioen mark, rijks- en staatseigen dom in de afgescheiden gebieden 6000 millioen, uitgeleverde handelsvloot 8500 millioen, 5 millioen ton afgeleverde steen kolen 224 millioen, verfstoffen vier millioen, benzol, teer, amoniak 30 millioen, kabel 65 millioen, spoorwegmateriaal 750 millioen, teruggegeven legergoederen 3000 millioen, levensmiddelen en grondstoffen tot den wederopbouw van Duitschland, door voor 2000 millioen in circulatie te brengen, kos ten van het bezettingsleger 200 millioen, daarbij nog rekening te houden met het door het Duitsche rijk uit de liquidatie van Duit sche ondernemingen in het buitenland te ontvangen crediet: Duitsche vorderingen in Oostenrijk, Bulgarije, Hongarije en Turkije, die van gewaarborgde leeningen afkomstig zijn, bovendien nog rekening te houdén met de door de Entente in het bezette gebied geheven douanerechten en belasting. De ontwapening van Duitschland ais eerste voorwaarde voor den wereldvrede doorge voerd: de rijksweer tot 200.000 man ver minderd, vrijwilligers en burgerwachten ontslagen, voorhanden zijnde legerbenoo- digdheden volgens onderstaande getallen vernietigd: 5000 stukken geschut, 14.000 geweren, 31.000 millioen 370 duizend lon ten, 4680 tonnen kruit, 32.140 ton spring stoffen, enz. enz. Vervolgens de luchtstrijd krachten ontbonden en het materiaal uitge leverd. New-York, 31 Af e i. (V. D.) Do Bel gische regeering heeft bij Morgan Bank en de Garantee Trust een leening afgesloten vsn 50 millioen dollar, af te lossen in 25 jaar. Brussel. 1 Juni. (V. D.) Dit jaar zullen dc nationale feesten, welke op 21 Juli plaats hebben, met buitengewonen luister gevierd worden. De regeering heeft haar bijdrage van 56.000 tot 106.000 francs verhoogd. Brussel, 1 Juni. (V. D.) Het volgend jaar zal de jaarbeurs te Brussel gehouden worden van 4 tot 20 April. Brussel, 1 Juni. (V. D.) Gisteren wér den de volgende personen, leden van den Raad van Vlaanderen, bij verstek veroor deeld: Halsbald tot 12 jaar opsluiting, Gos- son en Lambrechts tot 16 jaar, Librechls tot 20 jaar, Peeren, Spinhemaille en Tanghe tot 10 jaar, Plevoets tot 12 jaar, Tamm en Van Bergen tot 15 jaar, Van den Eynde tot 20 jaar, Joseph en Paul Vrijdaghs tot levens lange opsluiting en Raphael Verhulst tot den doodstraf. Den burgerlijken partijen werd 300.000 francs schadevergoeding toege zegd. Brussel, 1 Juni. (H-R.) De Indepen dence Beige meldt, dat ten gevolge van de slaking der arbeiders bij de gasfabriek en de electrische centrale te Montignies-sur- SöTïvbre men in vele kolenmijnen en con structiewerkplaatsen in de omgeving het bedrijf heeft moeten stopzetten. De stations en vele bakkerijen zijn zonder stroom. De trams hebben den dienst moeten inkrim pen. Het aantal arbeiders, dat tot werkeloos heid is gedwongen, wordt op 10 000 ge schat. In het geheele rijk worden de noodige voor bereidingen tot het tegengaan van eventu- eele Putschpogingen genomen. De rijks- we er m nister en generaal yon Seeckt zijn thans voortdurend op reis om in de brand punten een persoonlijk onderzoek in te stel len en voeling te houden met de troepen- commandanten. B e r 1 ij n, 1 Juni. (N. T. A. Draadloos). Alle politieke partijen met inbegrip der on- afhankelijken en communisten, pubüceeren een oproep tot de Opper-Sileziërs om trots dc willekeurige handelingen der Franschen hun verstand en kalmte te bewaren en zich correct te gedragen tegenover de aanwe zige troepen. B c r 1 ij n, 1 Juni. (V. DUit het offi- cieele bericht betreffende het doodschieten van den kapitein-luitenant Paaschc blijkt, dat de civiele commissaris een huiszoeking bij Paasc'ne had gelast en daartoe de hulp der militairen had ingeroepen. Er was niet bevolen Paasche to arresteeron. Door een samenloop van ongelukkige omstandigheden schoot een soldaat op den vluchtenden Paasche, meenende, dat deze aan de gen darmen ontkomen wilde. Het onderzoek naar wapens en munitie op het landgoed van Paasche had geen resultaat. B e r 1 ij n, 1 Jun i. (V. D.) De Duitsche pers geeft Parijsche berichten weer uit Lille, volgens welke de krijgsraden aldaar bevel ontvingen bij verstek veroordeeling uit te spreken tegen alle van oorlogsmisdaden verdachte Duitschers. De veroordeelingen moesten ten uitvoer worden gebracht zon der acht te geven op de processen te Leip zig. Er zullen geen uitleveringseischen aan Duitschland gesteld worden doch veroor deelde personen moeten in hechtenis wor den genomen zoodra zij de Fransche grens overschrijden. Tot toe zijn er 50 aan- Poolsche generale staf mede, dat langs Jent spoorweg van Polosk naar het zuid-wesLcrt- de aanvallen der bolsjewisten zwakker u'jit geworden door hun zware verliezen er. nun gebrek aan proviand en oorlogstuig. E tv nieuwe poging van de bolsjewisten om lus» schen Borissof en Bobroejsk over de Br i e— zina te komen heeft schipbreuk geleden.' Twee divisies infanterie en een divisie ca* volerie werden in dc pan gehakt. B er 1 ij n, 1 Juni. (V. D.). Het Pools he gezantschap te Berlijn verklaarde, dat het Poolsohe front zich nog Handhaaft en Kief zich nog in honden der Polen bevindt over als Minsk. Sofia, 29Mei. (iBulg. P.-B.). De bevol king in West-Thracië vlucht voor de bezet tingstroepen der Grieken naar de JBtulgtW- sche grens. Deze laatsfen vielen op verschil lende plaatsen de vluchtelingen aan, van wlei zij verschillende doodden. Van de gren» wordt gemeld, dot de Turksche en Bulgaar* sche bevolking de Grieksche bezetting niet wil erkennen en gisteren de autonomie van Thracië heeft uitgeroepen onder bescher ming van den Volkenbond. In antwoord op een interpellatie in de Sobranje, heeft Stambolinski verklaard, dat de bevolking in Thracië vlucht. C a s a b 1 a n c o, 1 J u n i. (N. T. A Draad loos uit Parijs). De spoorlijn Casablanca— Marakesj is gereed; de eerste locomotief is nnn het eindpunt aangekomen. Te Aforakcs] zijn naar aanleiding van het feit feestelijk heden op touw gezet. Dc lijn zal onmiddel lijk voQr het verkeer geopend worden. T li 1 3 a (Oklahoma), 31 Mei (N. T. A'. Draadloos van Annapolis). Vijf menschen zijn gedood en ongeveer dertig gewond bij oen treinbotsing lusschen St. Louis en San Francisco, bij White Ook, vijf mijlen van Tulsa. B e r 1 ij n 1 Juni. (V. D.) De nieuwe Rijksdag zal onmiddellijk na zijn bijeentco- men een wetsontwerp te behandelen krijgen, batreffende de kolenbelasting. Terwijl thans een belasting van 20 wordt geheven, zal deze belasting volgens het nieuwe wetsont werp dertig procent bedragen. Het oude be lastingstelsel- is ivóg slechts van kracht tot 31 Juli. Dresden, 31 Mei. (V. DDe maat schappijen te Dresden, die op de Elbe en andere binnenwateren laten varen, kondi gen aan, dat het bedrijf weder zal worden 'hervat, nadat de stakende Elbe-visschers den arbeid weder hervatten op de oude voorwaarden. De staking is \clkcm\en mis lukt. B e r 1 ij n, T Juni. (N. T. A. Draadloos). De vroegere minister van oorlog, nu com mandant der republikeinsche gardebrigade, Reinhardt, heeft aan een interviewer ver klaard, dat er wel gevaar beslaat voor een Putsch, maar dat er genoeg grondwetsge- trouwe troepen ter afweer beschikbaar zijn. Het rijksweerministerie heeft in antwoord op een vraag verklaard, dat een nieuwe po ging tet overrompeling van Berlijn op zeer krachtigen tegenstand zou stuiten. De re- geering is zeker van de Berlijnsche troepen en zal zich geen tweeden keer van haar zetel verwijderen. Zoo noodig zal de strijd ter plaatse 'aanvaard worden. De machts middelen der regeering zijn zoo sterk, dat elke poging om de orde te verstoren, hetzij van links, hetzij van rechts, moet mislukken. s ij liaison kq L'HBironideHe" klachten aanhangig wegens moord en plun dering. Po V ij s, 1 Ji (N. T. A. Draadloos), De le en 2e krijgsraad te Rijssel hebben ecnige Duitsche militairen aangeklaagd wegens plundring en gewelddadigheden tij dens de Duitsche bezetting;- onder de aan geklaagde officieren komen ook de namen voor van generqal Sixtus \on Arnim en van verschillende staf- en andere officieren. P a r ij s, 1 Juni. (N- T. A. Draadloos). Donderdag vertrekt Deschanel naar Nor- mandië, waar hij op het kasteel La Aïonteil- lerie van mevrouw Brouardel, de weduwe van den deken der faculteit van geneeskun de, die haar buiten ter beschikking van den president heeft gesteld, met zijn gezin en kele weken rust gaat nemen. Een of twee maal per maand zal daar ministerraad wor den gehouden. Parijs, 1 Juni. (V. D.) De hervottir.e van den arbeid in de steenkolenmijnen is overal volledig sedert 26 Mei. De staking heeft in het Pas de Calais en het Noorden niet langer dan acht dagen en in de andere streken niet langer dan twintig dagen den arbeid stil gelegd. Londen, ,1 Juni. (P.). Chamberlain deelde in het Lagerhuis mede, dat een be slissing der regeering inzake een heffing van de ooriogsvermogens binr.en enkele da gen te wachten is. Kopenhagen, 1 Juni. (W. B.) Vol gens een telegram uit Warschau deelt de Kameroverzicht t'weede Kamer In de zitting van Dinsdag was aan ds- orde het opmaken van een voordracht aan de Koningin ter benoeming van twee leden der Rekenkamer. Voor de vacature-Mackay wordt nummer 1, dr. W. C. A. baron van Vrcdenburgh, oud-secretaris van den Pen sioenraad te Den Haag, met 42 van 79 gel. dige stemmen; op minister De Vries werden 13 stemmen uitgebrachl. De tweede plaats krijgt het Kamerlid J. F. Heemskerk, met 45 van dé 74 geldige stemmen. Nummer drie wordt bij vierde stemming met 43 van de 73 geldige stemmen mr. G, Jannink, oud-lid der Kamer. De eerste 'plaais op de voordracht voor vacature-De Ras, wordt toegewezen aan jhr. Alt'ing von Geusa, oud-minister van oorlog, bij eerste stemming, met 40 van de 78 gel dige stemmen. Tweede plaats bij eerste stemming met 42 van de 65 geldige stem men mr. L. J. AI. Basquin, te 's Gravenhage; derde plaats bij eerste stemming met 35 van 59 stemmen L. AI. J. Hoebens, te Eindho ven. De heer D u ij s vraagt verlof tot een in terpellatie over de wet tot uitvoering zijner motie betreffende de verandering van loon- klassen voor de invaliditeitsverzekering. De V o o r z i 11 e r stelt voor de anÜ-revo- lutiowet op dc agenda tc plaatsen vóór de verruiming van het belas-tinggebiéd der ge meenten, waaromtrent overleg met regee ring nog niet is nfgeloopcn. De heer Troelstra noemt dit voorste! een overrompeling waartegen hij protes teert. De heer v. Ravesteyn meent dat te gen het infame product van huichelarij maar •h- Iedere vertwijfelde heeft het recht der leugen. «JUWELIER lis" coüVBfls 83 psnlsnope!: FEUILLETON. EVENWICHT» Roman door J, EIGENHUIS. 48 maar de laatste twee maanden is het •telkens of er een vlies voor komt. En ik moet :The inspannen, om zoo'n druk te lezen." 2Éou er maar 'ris naar laten ziem" Ék ral aan een bril moeten igelooven." iet rek nam hij een deel van Goethe's daf was nog al een kloeke druk. Maar nd'on gingen, langs hem heen, en tel- Böta fctf naar ziin vrou\w die met een glans van innerlijken vrede zich repte aan het verstelwerk voor haar sleelsch viertal. NEGENTIENDE HOOFDSTUK. Gemelijk komt Jaap de school uit. 't Was wel een aardig werk, die jongens wat van plantkunde en tuinbouw te lecren, en ze waren allemaal vol ambitie. 't Was recht gezellig werken., en hij had er veel pleizier in. Maar zijn vrije Woensdagmid dag was hem ook wat waard. Meester Ban ning zou nu heerlijk in zijn roeibootje op het Eendengat dobberenen genoegelijk in dc scha duw half-clommelend zitten hengelen, en hij had den heelen middag mogen werken. En dan over vijf minuten weer van huls om een paar uur les te geven, dan wip, .wip, eten en nog les geven tot negen uur. Want er kwam heel wat kijken om met zijn veertien honderd guldentjes rond te komen. Laurien naar Am sterdam eiken dag met de~boot, 'om de IIoo- gere Burgerschool te volgen, piano-lessen, en dan een huis bewonen als dit groote bakbeest. berekend voor menschen van heel anderen stand. Hij .glimlachte -zuur, ge.dach'tig aan de vroe gere klaagliederen van zijn vrouw op datzelf de bakbeest. Nooit hoorde hij er haar meer over. Ze was wel veel veranderd. Zeker veel stekker dan vroeger! Ofschoon, ze kon er soms smalletjes uitzien, met zulke vermoeide trek ken onder de oogen.. .En toch zou ze nooit klagen. Altijd tevreden en opgewekt. Maar vervelend ernstig. Vervelend eigenlijk niet, ze zette geen lang gezicht, en zuchtte niet en ver draaide haar oogen niet godzalig. Ze bleef héél natuurlijk, zelfs opgewekt'. Maar toch z\yg^?_op, de hand. Wat was dat nu voor lec tuur, waar ze mee dweepte! Navolging van Christus. Bunyan's Christenreizc. En dan dat malle boek: Christian Science with key- to the Scriptures. Werken van Elise van Calcar. Van Annie Besant. Preeken van Oosterzec, van Campbell. Een mal allegaartje. Dat z* er jiict zenuwachtig van werd of een fijn kwez^tje! Wat Icon een mensch het toch in uitersten zoe ken, en hij dacht aan dc vroegere romanne tjes, die ze las of meenam, om na%ecn fiets tochtje op een rustig plekje te lezen. Toch al tijd in uilersten. Dit moest, dc hemel weet waarin weer eindigen. Ofschoon, ze was heel anders dan vroeger. Onverstoorbaar goedmoedig en "vriendelijk cn lief tegen dc kinderen en tegen hem, niets eischend, voor iedereen altijd klaar staande. Koopt! uw Schoenwerk bij -J. ©rooteradorst HOF 38 Maar het zon wel weer een ander uiterste zijn, waaruit ze moest overslaan tot een nieu we malligheid. Hij had maar liever, Üat ze den gewonen middenweg betrad, niet al te vroom en niet al te slecht, niet al te ernstig en niet al te licht zinnig. Dan wist hij, wat hij te wachten had. Maar zoo'n pendule met zulke ontzettende ver schillende slingerwijdten had ook geen an- kerwerk, om voor een regelmatige verdeeling van de energie te zorgen. Enlin, zé was lief en hartelijk, ook in dit sta- ds'iim, en de rest zou hij maar als een merk waardig verschijnsel er hij nemen. Was ze niet in den tuin? Ja, ja, haar grootcn tuinhoed op met witte lintslippen. Toch zou hij op dezen afstand on mogelijk kunnen zeggen, hoe zc gekleed was, en of zij het werkelijk was. Het kon niemand anders zijn dan zij. cn dat ze haar grooten hoed ophad, zag hij. Maar de hecle figuur was voor zijn gezicht net in een mist gehuld, zoo onduidelijk. En vroeger kon hij wel tot het eind van den Schoutenpolder zien. Zijn oogen gingen verbaend achteruit. Met dc groote vacantic moest liet er maar van komen, dal hij den raad van dokter Loos zou volgen ct» naar Utrecht gaan, om zijn oogen tc laten onderzoeken. „Zoo m'n hovenicrslertje,trachtte hij dc gemelijkheid in zich door spottend geplaag te verbergen, „weer aan het rupsen vangen?' Zc zette haar ehotel met aardbeien lieer en richtte zich op, glimlachend onder den breedèn stroohned uilglurend. ,,Nee, nee. Dat zal je bij liet fameuse des sert anders merken. Kijk eris, wat een heer lijke schaal aardbeien, en dat nog zoo laat in den tijd." Zc kwam naar het tuinpad ,en hem innig onder den arm nemend, zei /c: „Eventjes naar dat kleine pereboompje zien. Wel twaalf flinke peren aan die twee onnoozcle takjes. En je zal oris zien, 't worden hommers als eer. groo te vuist." Dat boompje had Piet van buurman Lam ge kregen en samen hadden ze het geplant. Stil stonden zc er hij, .ieder in zijn eigen voorstel lingen verdic-pt en een takje in de hand, of ze een enkel knopje met dc grootste aandacht be keken. Maar het ventje met zijn zware, stug ge krulhaar en hreed-lachcnd, naief mondje. zagen ze veel bewuster voor zich, dan het bloemknopje, waai; hun oogen op staarden. Jaap zuchtte en keerde zich om, want zijn oogen werden nu licclcmaal dof. Even kuste hij zijn vrouw en gaf haar een innig hand-* kneepje tot afscheid, geen woord sprekend; omdat hij wist, dat hij dan in snikken zou uit barsten. Hij repte zich naar den Vlaspolder om les le gaan geven, maar hel was hem, of hij het beeld van zijn gestorven kind meenam. Jan Vermaal en Nieuvvkc-rk kwamen juist uil „hef Wapen van Waterkerk", het hoofd wat licht van het middag-bitlerljc. Ze Slieten elkaar aan, toen zc 'hem daar 7.00 zagen gaan, recht voor zich uitziend, of hij hen niet wou kennen. „Bonjour, bonjour, Goveri-s,-1 riepen ze alle bei met alcoholische hartelijkheid. 11ij keek op en merkte, dal het hem moeilijtt viel hen op zoo'n geringe afsiand te onder scheiden. Gemelijk wenkte hij met dc hand tot grocj en wandelde door. ..Die moet niks meer van je hebben," zd Jan Vermaat spottend. „Hij mag niet an zijn vrouw," grinnikte de lange Nieuwkerk met zijn uitgereikte mager® gezicht, waarin zich lange striemen plooiden als in een strook perkament. „Die is tc vroom nou..." „Mal of niemendal," haalde Jan Vermaat dn schouders op. „M'n vrouw vindt haar non ellendig saai, zoo'n pretmaakster als hel vroe* ger was." „Als Japiks maar 'r«s terugkwam,''- griflf nikte Nieuwkerk .weer, fWordt vervolgd)-..

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1