BLOUSES GR00TEND0R8T Hof 38 BUITENLAND mmmm -» 7"? Z tz „DE EEMLANDER" flllS Bill ADïERTtHüEtl Z '.f. 'V Politiek Overzicht SMITSKAMP - TUINARCHITECT - ZEIST. i&aiGoit j K'HirorïdeSSe" FEUILLETON. EVENWICHT. WITTE SCHOENEN WITTE KOUSEN. 18e Jaargang N6. 288 per post 2.«l per weck (met gratis vetrekcring tegfti 0Bgci<ik>.w) f »:aud.i:rlyW» numïit» /jïjiflt i Iivnoost AIERSFOORTSCH j»»Eérea»: j. valkhöff. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M„. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Vrijdag 4 Juni 1920 bewijsnummer, elke ic^cl meer 0 25, diensfcunbic# dingen en Liefdadigheids-ad vei tentien voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf beslaan zeer voordeelige bepalingen voor het advcrfccrcn. Bene circulaire, bevallende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Begrijpelijkerwijze wordt den laatsten tijd bovenal druk van gedachten gewisseld over de ontvangst van den sovjet-gedelegeerde Krassin door de Engelsche regeering. De Fransche pers staat een weinig op haar achterste beenen en zij is van ooideel, dat de Engelsche minister-president door zijn houding de overeenkomsten schendt, die met de overige geallieerden inzake de Rus sische kwestie zijn gesloten. De mogelijk heid, dat Engeland het aanbod van Russi sche betalingen in goud zou kunnen aan nemen, doet de Fransche kranten vooral een verontwaardigden loon aanslaan. Zij wijzen er op, dat het Russische goud door alle crediteuren van Rusland als waarborg der Russische staatsschuld geëerbiedigd dient te worden. V Wanneer de internationale solidariteit niet een ijdel woord is, roept Saint Brice uit in 't Journal, don had nog een overeenkomst moeten worden gesloten om deze eenige garantie van Rusland's crediteuren als on aantastbaar te verklaren en alle fatsoenlijke elementen uit de Engelsche handelswereld zouden zich bij deze Fransche opvatting heb ben aangesloten. In verband hiermee wordt er voorts op gewezen, dat Frangrijk tegen et contract tusschen de Russische regee ring en vijftien Zweedsche handelshuizen piotesteerde, daar de betaling eveneens in goud zou geschieden. Aan de Matin wordt uit Londen gemeld, dat de besprekingen feitelijk tot in détails voorbereid werden en dat de Engelsche de legatie uit politieke en economische vaklie den bestond. Overigens deelt de geheele Parijsche pers de opvatting, die b.v. door 'de République Fran^aise volgenderwijze on- Ier woorden wordt gebracht: „Den dog, waarop Lloyd George den Russischen af gezant ontving, zal de ellendige misdadi- irrsbende, die te Moskou regeert, met rood kunnen aanteekenen. Want op dien dag zal zij door de Entente feitelijk als regeering erkend zijn geworden." De Temps neemt in een hoofdartikel aan, dat de sovjetregeering, behalve met het goud, dat als garantie voor de Russische schuld is te beschouwen, ook zal betalen met ,yoorwerpen van waarde, die zij zou hebben geroofd van particuliere personen. Verder '.vraagt het blad, of de Engelsche justitie ^Voortaan de personen in de gevangenis zal ^werpen, -die in 't klein doen, wat de bolsje wisten in 't groot deden". De werkelijke be weegreden der bespreking is, naar het in licht van de Temps, dat Engeland beducht is voor de vorderingen der bolsjewisten in Perzië, terwijl de bolsjewisten Engeland's hulp noodig hebben tegen het Póolsche of- rensief in de Ukraine. Het Poolsche patriö- ti.sme en dit is de opvatting van 't Fran sche blad vormt een bescherming voor Te!<»f. interl. 158. IJlt eenige attesten (kit. hol resultaat van Uw schepping boven wn Mine; zelfs heoft voldaan dat een iödcr. dio hel ziet, verrukt is over don franien aanblik en hulde brengt aan den ontwerper G. F. v. T. zeer tevreden ie zjjn ovor den keurigen en smaakvollon aanleg van een groot gedeelte van mijn buitenplaats 1e 's Graveland J. B. en deel U hierbij mede dat ik bi|- rondoi tevreden ben over don nieuwen aanleg van mijn tuin. Wod. H. J. W.-DE K West-Europa en Polen's verzwakking zou een wezenlijke misdaad zijn tegen de be schaving. Ook in Azië kon het bolsjewisme slechts daarom vasten voet krijgen, omdat de Turksche en Perzische patriotten zich tegen de Engelsche protectoraats-oogmer- ken te weer moesten stellen. Terwijl Lloyd George een verdrag met Krassin ondertee- kende, zou hij het bolsjewistische gevaar verre kunnen houden van Perzië en Indië, maar slechts met vernietiging van het En- gelsch-Perzische verdrag. Aldus de Fran sche opvatting. De Engelsche inzichten leert men het best kennen uit Lloyd George's antwoord in het Lagerhuis op de vraag nopens Krassin's be zoek en geloofsbrieven, waarin hij herinner de aan het besluit, dat de Opperste Raad in Januari nam om den handel met Rusland te bevorderen. Dit besluit werd in Februari bekrachtigd, terwijl in April de conferentie te San Remo besloot den vertegenwoordi gers der geallieerden machtiging te verke nen met Krassin en de Russische handels missie besprekingen te voeren over een on verwijld hervatten der handelsrelaties door bemiddeling 'der Russische coöperatieve vereenigingen. Bovendien was besloten, dat de Russische en Engelsche afgevaardigden de beste methode zouden overwegen om de moeilijk heden ten aanzien van de hervatting der vreedzame handelsbetrekkingen uit den weg te ruimen en een oplossing te zoeken, waar bij geheel Europa baat vond. Lloyd George merkte verder op, dat, naar besloten was, de vertegenwoordigers der verbondenen zoo spoedig mogelijk met Kras sin en andere vertegenwoordigers van Rus land, Litwinof uitgezonderd, zouden verga deren. Krassin is het hoofd der delegatie, die de Russische coöperatieve vereenigingen vertegenwoordigde, maar is bovendien mi nister der sovjetregeering en handelt in deze hoedanigheid zonder twijfel uit naam van en onder 't gezag der sovjet-regeering. Wat het deelnemen der geallieerde regee ringen aan de onderhandelingen betrof, moesten, volgens den Engelschen premier, eerst een aantal kwesties worden opgehel derd: een daarvan was het vraagstuk der En gelsche gevangenen in Rusland en Enge land zou voorts garanties eischen tegen aan slagen op dc Engelsche belangen in 't Oos ten en in 't eigen land tijdens de bespre kingen. Wanneer deze moeilijkheden uit den weg zijn geruimd, zullen de onderhan delingen een aanvang nemen, waaraan ver tegenwoordigers van alle regeeringen zul len deelnemen. Reeds zijn de Fransche en Italiaansche regeeringsverfegenwoordigers in Engeland te dien einde aanwezig. Met klem ontkende Lloyd George op de hoogte te zijn van eenig misnoegen in Frankrijk met betrekking tot de onderhan delingen. Z. i. vormde het feit, dat sommige kranten moeilijkheden in het leven trachtten te roepen tusschen bevriende geallieerde landen, wier vriendschap van vitaal belang is voor de wereld, nog niet als bewijs voor Ftankrijk's misnoegen kon worden be schouwd. Reuter heeft het voorts noodig geacht nog eens wereldkundig te maken, dat het ge rucht, als zou Krassin bezig zijn in Londen een propagandakantcor te stichten, geen waarheid bevat en dat zijn missie slechts het aanknoopen van handelsrelaties beoogtr Er kan geen sprake van zijn, besluit Reuter, dat Krassin c.s. vergunning, zouden krijgen tot het voeren van propaganda in eenigerlei vorm. tieve regelingen getroffen voor het verlee- joor von Stephani, en majoor Bischoli ic nen van credieten aan Centraal-Europa en Budapest. Ook generaal von Lüttwitz is, naar bericht wordt, daarheen onderweg. Buitenlandsche Berichten. P a rij s, 3 J u n i. (R.). De Britsche, Deen- sche, Nederlandsch?, Noorsche, Zweedsche en Zwitsersche regeering en hebben defiiti- de Baltische landen. De Fransche regeering is van plan het parlement te verzoeken een crediet g*oed te keuren. Amerika werkt eveneens mede. Het Britsche crediet is voor- loopig op 10 millioen pd. st. bepaald. P a r ij s, 3 Juni. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De twee Hongaarsche vredesgedeie- geerden, die het vredesverdrag zullen on derteekenen, Trasoh Lazar en Benard, zijn vanmorgen bij hun aankomst door kolonel Henry, ontvangen, die hen naar het Hotel des Réservoirs geleidde. Cons t an t i n o pe 1, 31 Mei. (II. R.) De Turksche gedelegeerden zijn met het vredes verdrag hier aangekomen. Zij hebben onmid dellijk het verdrag, alsmede het memorandum vau Tewfik pasja, aan den groot-'vizier over handigd. Zij hebben den indruk, dat cr enkele wijzigingen in de vredes-voorwaarden zullen worden aangebracht, in hel bizondcr ten op zichte van Thracië cn Smyrna. De Porte heeft aan de vredesconferentie telegrafisch ver zocht den tocgcstanen termijn Pm het ant woord ie overhandigen met een maand te ver lengen. Flensburg, 2 Juni. (V. D.) Hier ver luidt met groote stelligheid, dat de vreemde troepen Flensburg en de tweede zóne in het midden dezer maand zullen verlaten. B e r 1 ij n, 5 J u n i. (N. T A. Draadloos). De nota door Millerend aan de Duitsohe de legatie ter hand gesteld inzake Slees wijk, bevat de bepaling dat voor de regeling van grensverschillen, economische cn andere kwesties tusschen Duitschland en Denemar ken, een commissie zal worden -samenge steld, bestaande uit Duitschers, Denen en vertegenwoordigers der groote mogendhe den. De Deutsche Allgem. Zoitung verklanrt, dat de grensregeling van Sleeswijk, die zon der Duitsche toestemming heeft plaats ge had, nooit bindende kracht voor Duitsch- lo-nd kan Lebben, omdat niet de vrije wil der bevolking, maar de soevereiniteit der staten over de nieuwe grenzen heeft beslistdaar om behoudt Duitschland aanspraak op her ziening der nu gevallen beslissing. B e r 1 ij n, 3 Juni. (N. T. A. Druadloos). De rofchtsche bladen bespreken de opzien- weLkcnde berichten inzake den aankoop van verschillende dagbladen door Stinnes cn an dere grootindustrieelen en verklaren, dar deze aankoop deel uitmaakt van een gtoot publicistisch-politiek plan der rechische par tijen, ten doel hebbende de verspreiding ha- rer denkbeelden onder het Duitsche volk. Volgens die bladen bëlreft het hier geen fi- nancieele ondernemingen. Maagdenburg,2Juni. (V. D.) Door een in de omstreken van Maagdenburg uit gebroken staking van landarbeiders wordt de oogst der suikerbieten ernstig bedreigd. Wanneer het niet gelukt spoedig tot een opheffing der slaking tc geroken, zullen de suikeifabrikanten niet aan hun voornemen gevoeg kannen geven om in het najaa de campagne weder can te vangen B e r I ij n, 2 Juni. (V. D.) De minister van arbeid tracht een nieuwe poging tot be middeling te ondernemen, teneinde dc dreigende staking der bankboambten te ver mijden. De onderhandelingen /.uilen Don derdag worden voortgezet. Flensburg, 2 Juni. (V. D.) In de eerste zóne is een algemeene stoking uitge broken, tengevolge van de weigering om het uurloon te verhoogen tot 2 kronen. Dantzig, 2 Juni. (V. D.) Alle eige naars van booten, die in de haven van Dant zig liggen en verdragen met de Poolsche slaatsscheepvaart hebben afgesloten, heb ben den arbeid laten stopzetten. Hierdoor staat het geheele levensmiddelcnverkeer met Polen stil. De eigenaars verlangen een hoogeren vrachtprijs. P a r ij s, 3 J u n i. (H.-R.). Millernnd neeft aan de commissie voor buitenlandsche aan gelegenheden inlichtingen verstrekt over ue groote lijnen van het ontwerp n het vre desverdrag met Turkije en over het aan Frankrijk verstrekte mandaat in Syrië. Hij deed mededeeling van een telegram, vol- van openbare gezondheid. Brussel, 5 :l u n i. (H.-R.). De Kamer heeft met 125 tegen 15 steiV nen -• ont houdingen het wetsontwerp ac.; \omen nopens de belasting op de oorlog'" -.st Verder nam zij met 130 stemmen tegen zeven stemmen het wetsontwerp aan. waar bij de wetgeving met betrek!.Ir. tot de in komstenbelasting wordt •g£"""»''~'~d. In den loop der beraadslaging over temen ten van de Ieder, der ma nam de Kamer een reeks amenderr.. -n aan, die de regeering had beslreden. B e r 1 ij n, 2 J u n i. (N. T. A. Draadloos) Naar aanleiding ven in het buitenland ver spreide berichten, dat de algemeene dienst- plicht in Duitschland nog niet is afgeschaft wordt officieel verklaard, dat ingevolge ar tikel 173 van het vredesverdrag de algemee ne dienstplicht voor Duitschland is af schaft Door de aanneming van het verdrag in de Nat. Verg. is de afschaffing van den dienstplicht wettelijk doorgevoerd en zijn alle daarmede strijdige bepalingen van vroc- gèren tijd buiten werking gesteld. Een bi- zondere uitvoeringswet is hiervoor niet meer noodig. B e r 1 ij n, 5 J u n i. (V. D.). Naar van offi- cieele zijde is vastgesteld, bevinden zich de Duitsche Putschleiders kolonel Bauer, ma- B 8J gens hetwelk de toestand steecis tot be zorgdheid aanleiding geeft, doch geen on gerustheid behoeft te wekken. Par ij s, 2 Juni. (R.). De Senaat heeft met 298 tegen 5 stemmen het wetsontwerp aangenomen, waarbij de fiscale middelen definitief worden geregeld. Londen, 3 Juni. (V. D.). In Britsche handelskringen, schrijft de Times, hoopt men dat de a-s. economische besprekingen in Parijs er toe zullen bijdragen de vermoe dens en misverstanden in de gedachten van het Fransche volk, dat Engeland er niet naar verlangt verdere steun aan Frankrijk te verleen en bij den opbouw van de wereld, uit den weg te ruimen en men hoopt, dat een openlijke bespreking tusschen de com- mercieelc leider van de geallieerde landen inzake de economische vraagstukken, wel ke hen voorgelegd zullen worden, niet al leen de lucht zullen zuiveren, maar boven dien de vriendschap tusschen de respectie velijke volken zullen versterken. Londen, 3 Juni. (R.) Het inteigeal- lieerde congres voor huisvesting en steden bouw, waarbij twintig landen, o. a. Neder land, vertegenwoordigd zijn, is vandaag te Londen onder voorzitterschap van dr. Ad dison, minister geopend. Londen, 3 J u n i. (R.) Dc Sinn Feiners hebben een aanval gedaan op het morine station van Queenstown en op vijf stutions der kustbewaking. De aanvallers slaagden in alle instanties, behalve in één. In het Lagerhuis heeft de secretaris voor Ierland verklaard, dat er schade is toege* bracht aan het seinstation van Malin Hèad. Voorts zijn er aanvallen gedaan op den vuurtoren van Hock Head en andere sta* tions. De slagschepen Valiant en Warspite zijn onverwachts te Devonporl aangekomen en zijn dadelijk begonnen met het inladen van proviand en materiaal. Heden zullen cle ma-/ rinesoldöten voor den dienst in Ierland zicK inschepen. In de Bentry-Baoi is een schip met regee- ringstroepen aangekomen. Er zijn TOO man geland. Óp verscheidene punten worden an« dere contingenten ontscheept. Par ij s, 2 J u n i. (V. D.) Uit Rome wordt gemeld, dat de postbeambten aan Nilti een ultimatum hebben gezonden, hetwelk bin nen 48 uur moet worden beantwoord. In dien dit niet geschiedt zullen de postbe ambten in staking gaan. Londen, 3 Juni. (V. D Ben-es, mi nister van buitenlandsche zaken van Czecno Slowakije heeft verklaard, dat hij geen be vestiging heeft ontvangen van het bericht, volgens hetwelk de diplomatieke betrekkin gen tusschen Polen en Czecho Slowakije zouden zijn verbroken. De minister is er van overtuigd, dat de kwestie betreffende 7e- schen vriendschappelijk en in vrede'zal ww den opgelost. Ben-es vertrekt Woensdag naar Parijs. Warschau, 1 Juni. (R.) Dc Menski Kurier bericht, dat generaal Broessilof ir» hechtenis is genomen wegens de ontzaglijke verliezen, die zijn leger heeft geledon, toer» dit op zijn bevel de Beresina overschreed. Kopenhagen, 3 Juni. (W. B.) Natio nal Tidende meldt uit Helsingfors: Vólgens hier ontvangen berichten is het bolsjewisti sche legerbestuur druk doende de Oostzee- vloot weer te organiseeren. Een groot aan tal matrozen, die tot dus vef aan verschillen de zijden streden, is voor de marine opge roepen. K o p e n h a g e n, 2 .1 u 11 i (W. B Aan <len vertegenwoordiger der Berliugske Tidende t« Kofno heeft dc Lillausclie minister van buiten landsche zaken verklaard, dat een militöi verbond met dc bolsjewisten niet gesloten is, Liltaucn heeft zich voorloopig niet de Enten- Icijmogendhedon in verbinding gesteld. In olV geval kan Littauen niet langer toeschouwer blijven bij den strijd tusschen Polen cn de bolsjewisten, het moet op alle mógelijkheden voorbereid zijn. De eerste slap daartoe is eet» algemeen mobilisatie-bevel. Washington, 3 Juni. (N. T. A. Draadloos). In een brief aan de voorzitters van de commissies voor de marine uit het huis von afgevaardigden en den Senaat heeft de minister van marine Daniëls aan- bevolAi een commissie tc benoemen uit het congres en de marine om een onderzoek in te stellen naar de kolenvoorziening voor d© vloot en in de December-zitting von het congres veislag uit te brengen. Hij meent, dat de kwestie van groot belang is en dat het stoken van olie noodzakelijk is om de vloot zoo goed mogelijk aan haar doel tf kunnen doen beantwoorden. Terugkeer tcflE het stoken van kolen zou, meent hij, een stap terug zijn, die zelfs niet in overweging mag worden genomen. W a s h i n g t o n, 2 J u n i. (R.) De wet op de koopvaardijvloot, goedgekeurd in een ge meenschappelijke conferentie der betrokkétf commissie uit Senaat en Huis van Afgo Elk schip, dat naar Amerika komt, ont ving zijn zeekaart van Columbus. - Roman door J. EIGENHUIS. 50 ,/k Wéét het zelf niet, kindje/' zei Mien. „'Maar ik geloof, dat het no-g niet zoo zeker <s. wat jullie nou al voor waarheid moeten aannemen." „Nou een aap is toch ^riaar precies een .mensch," verdedigde Laurien haar nieuw ver- jworven kennis. K „Maar in den mensch woont toch een heel andere ziel," opperde 'de moeder. „De men- ^chengeest is heely wat anlders dan die van Ven dier. En de .geleerden rekenen alleen maar ^met het lichaam." Jaap schraapte de keel en zei plechtig: „Ilm, pftysiologisch-theologisch. dispuut tus- jschen een dertienjarige hoogere bur'gcrsch'ool- student en haar mama." .1,0. nee," proestte Laurien het in eens uit, ywq hebben <ons ziek gelachen onder de .gc- jschiedenis-Ies. Truus Buis hèt in 'er medaii- Jonnetje 't portret van dien man van dat Lichtschip. Da's een huisvriend van 'er." „Wat bedoel je 4och, kindje?" „Nou ja, Dob'be heet ie, u weet wel. Giste ren las u nog in de krant, ,dat 'die Vliegen zou •ijLC&yssei. Nou. dat 's man jan tweö en twintig jaar en daar is Truus verliefd op." „Och, kind, vertel toch zulken mallen on zin niet." „Nee heusch, ma. Moet u 'ris luisteren, 't Is echt. Ze heeft 'm echt. En nou draagt zc z'n portret in 'er medaillonnetje." „Wel verbeel-je," lachte de moeder. „Waar zulke nesten al niet over praten. Nou, ik zal je 'ris zeggen, Laurien, blijf jij maar een echt •kind. Doe jij nog maar niet aan die ouédameS' babbelarij mee." „Nee, ma," zei het kind gedwee. Maar zo was vervuld van dc grap, en proestte het weer uit. 'k Moet u toch eventjes vertellen. Nou zit ze den heelen dag in 'r medaillon toküken. En onder de geschiedenis-les móesten we eventjes wat opschrijven en toen viel er een inktvlak op zijn neus." Em het kind sloeg zich de handen voor het .gezicht van de pret. De kleine Mientje juichte door de luidruchtigheid heen: „"Een inktvlak op z'u neus. Een -zwarte reus. Hè, hè, e.en schoorsteenvegers-neus! De ouders konden zich ook niet goed hou den en proestten het uit. En tusschen 'de lach gieren vertelde lau rien van de wanhopige pogingen, die Truus Buis had aangewend om, yonder argwaan te wekken bij den leeraar. Dobbe s neus schoon te maken, waarbij echter de heelc neus ver dwenen was. .Nou, ik vind zulke kinderen, die groote menschen naapen, niets aardig," zei Mierf, nadat de pret bedaard was. ,..Ta maar Truus is al vijftien jaar." „Wel, wel," verbaasde Jaap zich. „Wat een I leeftijd. Zulke dames zijn .vroeg aan het hes-1 jeshuis toe. „O, 't is zalig," lach'te Laurien nog. „We j hebben toch zoo'n schik gehad. En als ,dan de leeraar keek, moesten vv1 ons goed houcn. Dan was het, of ik uit mekaar zou springen." ,,'k Zou toch maar wat meer aan leeren denken," maande Jaap vaderlijk. „Hè, 't is toch zoo echt, zoo tc lachen," be kende Laurien, en als hij aan zijn eigen jeugd dacht, dan wist hij nog zelf veel te goed, hoe eon honger naar pretmaken een kind kan hebben. „Ik hou het maar met Epicurus, pa," ver volgde Laurien wijsgeerig. „Hoe zoo?" „Wel, de 'geschiedenis-leeraar vertelde, dat Epicurus wou, dat een mensch voor zijn plei- zier zou leven. Altijd pret maken, dan krijg je zoo'n heerlijk gevoel in je maag." ."Waar dat met jou heen moet," spotte Jaap. „Dat begrijp ik niet. Je zal nog wijzer worden dan Salomo's katje. Nou zit je pas in dc eerste klas, en nou weet je al precies, waar de mrionschen van afstammen, wat de geleerden eigenlijk zelf nog maar vermoeden. En je weet al, waarvoor de menschen toch op de wereld zijn, wat nog geen een professor heeft bewe zen." „Nou, dat is al heel natuurlijk," viel zc wijs neuzig in. „Dat heb jc niet eens aan Epicurus tc vra'gen. Dat weet jc zelf wel. Hè, pret ma- keu en lachen, zalig, 'k Zou niks van een diep- zinnit-eu man houën»'-^ Vader en moeder keken elkaar aan. Dat was toch een fameusc school, waar hun kind in zoo'n oogenblikje tijd zooveel levenswijs heid opdeed. Maar toch leerde hij zelf ook iets van die uitgcflapte kinderpraatjes. Kinderen konden werkelijk een honger hebben naar pret cn uitgelatenheid en naar gezond lachen. En dc laatste maanden was er weinig vroolijkheid in huis geweest. Hij mocht toch het zonnetje, waar zc zich zoo graag als een poes iib koes tel den, niet heelemaal schuil laten gaan onder de zwaarmoedigheid, die hem )iad gekweld. Al haar woorden waren voor hem oen verwijt geweest, alsof hij zijn kindreen had onthou- dèn, waaraan ze krachlens hun natuur even veel behoefte hadden, als een plant aan licht. En na den eten vermande hij zich, om een van ouds geliefkoosd spel weer aan te van gen. De stoelen werden op zij geschoven, hij trolc zijn jas uit, en stak tic vuist uitdagend om hoog. Eventjes voelde hij als een steek door de borst, dat dc eerste stormaanval nu niet zou gebeuren door een kleinen jongen met een •breed lachenden mond en kuiltjes in de pof- wangen, die zich als een aal om liem heen izou kronkelen, en niet losliet, hoeveel keer hij hem van zich afweerde. Maar hij drong 'die sombere gedachte terug en trachtte even blufferig als anders te kij ken, als hij al z'n aanvallers uitdaagde. De kinderen stonden eventjes verbaasd als of ze niet konden geloovcn, dat ze hun ouën pret-vader weer ha-dden, maar ineens hieven zc alle vier te gelijk een oorslogskreet aan, de lange"Laurien zoo goed als de parmantige Mientje. En met haar allen vielen ze hem aan. de twee oudsten om den hals en het middel cn de kleintjes aan Ids armea. Het >va& eeo licclc toer om staande te blijven, en zoo vlu'^ kon hij er een niet op den grond leggen, ol hel kind kleefde hem al weer ergens aan het lijf. Het was een geschater en een gezucht vant vermoeidheid en een krijgsgeschreeuw, tciv wijl moeder bezadigd lachend rondliep, om een oogje op dc meubels tc houden en aan te manen tot voorzichtigheid, als het haar al tfl druk werd. Eindelijk hijgend en blazend van vermoeid heid liet Jaap zïcli omverwerpen, en de juictn kreet, die er opging, toen de vier roovers zich van hun gesneuveld slachtoffer meester maak-, ten, zal Yeel gehad hebben van den triomf- schreeuw, waarmede een Apache zijn geval-* len vijand ter scalpeering onder de knie nam. Toen hij weer fatsoenlijk zijn jasje aantrok' en zijn boord en manchetten rechlschikte, zuchtend: ,^Hè, hè. jullie worden me de baas, hoor," toen snoefde de lange Laurien, die al zoo veel wereldwijsheid bleek te bezitten en zelf al over kwaliteiten in haar toekomstige** echtgenoot nadacht, even goed op haar hel dendaden als het kleine zusje, en bekende hartgrondig: Hè "t is 2oo zalig, om zoo 'h schik le maken." Nog een half uurtje had hij, voor hij weer uit moest. Daar viel z'n oog op Frits Reuter'i „Uit mijn leerjaren" op het boekenrekje. Ja« dat was net geschikt om voor tc lezen. D« kleintjes zouen er ook al pret in hebben, cn een enkele bespiegelende passage kon hij vet* lellen of overslaan. y "/"'."f v/'izi' (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1