BLOUSES iïiii met inbegrip van een bewijsnummer, elke icgcl meer 0.25, dienstaanb c« dingen en Licidadiglicids-advcitcntiën voor de helft der pr^js. Voor handel cn bcdiijr bestaan zeet voordcclige bepalingen voor het adverfccrcn. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. „DE EEMLANDER" BUITENLAND 18e Jass-aang Ke. 291 Dinsdag 3 Juni 1920 Het vernielen der plantseensn. FEUILLETON. EVENWICHT. Voor K fii IV«£ R- GYWiNASTSEK Spring Chest Expanders Spring Grip Dnmh-belis 1. GBGOIEHBOHST - HOf 38. per post f 2.60, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.175. afzonderlijke nummers f 0.05. Telephoon 513. DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M„. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Reeds enkele malen werden m dit blad klachten gvuit over het vernielen der bloem- pn heesterperken m de plantsoenen te de- av plaatse. En niet ten onrechte. Het moet •wel een vreeselijke grief zijn voor den op zichter en het personeel der gemeente plantsoenen, om maar niet van de fdnan- cieele schade tc spreken. Dat ook vele na tuurliefhebbers zich zullen ergeren, daarvan kan men zeker zijn. Niet alleen in Amersfoort zal men over de'baldadigheid en vernielzucht der straat jeugd te klagen hebben. Voor sommige kin deren lijkt het een aangeboren aard om al les wat in hun macht komt te veronachtza men. In de laatste aflevering van het tuinbouw blad „Onze Tuinen" lezen we een aardig hoofdartikel over „De stadskweekerij met centralen schooltuin te Haarlem". We geven ter nadere overdenking een klein gedeelte uit dat artikel weer. „De stad stelt met ruime hand de noo- dige middelen beschikbaar, om h-et uitzicht der stad zoo vroolijk en bloemrijk mogelijk 'e maken, waartoe zij een uitgebreide staf van deskundig personeel, onder leiding van den heer J. L. Brouwer, directeur van den ■dienst van den Hout en plantsoenen, in haar dienst heeft. (De heer Brouwer is toevallig voor vele stadgenooten geen onbekende). Een gelukkige maatregel, een maatregel die zoowel de stadskweekerij als het onder wijs te Haarlem ten goede komt, is geweest de inrichting van een centralen schooltuin, waardoor de platenverzamelingen, den dro- logische zoowel als lloristische, belangrijk uitgebreid konden worden, onder indeeling der gewassen naar een botanisch systeem. Vooral van de houtgewassen is een be langrijke verzameling aangelegd, waaraan de heer Leonard A. Springer zijn krachten heeft gewijd, en met de verschillend© soor ten van elk geslacht afzonderlijk, bijeenge- plant. Behalve een schat van belangwekkende heesiers, vindt men in den schooltuin een keurige collectie mooie Coniferen, dennen zoowel als sparren, Ceders, en Cypressen »n de mooiste soorten en variëteiten. Ook van de cultuur- van vaste planten wordt veel werk gemaakt. Een bijzondere plaats neemt de rotstuin In, welke is aangelegd tegen een oude ruine, met een waterpartij er voor. Uit den centralen schooltuin worden alle Dinsdagen aan 32 s-cholen, openbare zoo wel als bijzondere, planten gezonden, tel kens uit twee of drie plantenfamilies, waar onder dan steeds eenige planten uit een goed bekende, gemakkelijk tb determinee- fen plantengroep. Op bedden worden daar toe verschillende gewassen (granen en moestuingewassen) gekweekt, alsmede tal van sierplanten, vaste planten, boomen en heesters, terwijl m de kassen suikerriet, rijst, kruidje roer me niet, Bryophyllum en andere voor het onderwijs belangrijke planten wor den gecultiveerd. Daar moeten de leerlin gen eerbied krijgen voor de wondere pracht der levende natuur. De heer J. L. Brouwer, directeur van de Haarlemsche stadsbeplantingen, gaat als hij even tijd heeft, gaarne zelf als geleider met de klassen van schoolkinderen, die den tuin bezoeken, mede, en hij weet hun belangstel ling te wekken. Hij wil het zoover brengen, dat de leelijke hekken en afsluitingen, die de bloemengToepen in de paiken nog zoo vaak bederven, gemist kunnen worden. Daartoe wil hij de jeugd opvoeden, door Sun liefde en -eerbied voor de planten bij te brengen. Zoo nu en dan houdt hij zelf een les, wijst op de zorgen, die het kost om de gewassen welig-te doen groeien, hoe ver drietig het moet zijn voor hen, die daaraan hun krachten hebben gegeven, als het resul taat van zooveel arbeid moedwillig vernield wordt, en wekt ze op tot het kweeken en verzorgen, door hun planten ter verpleging te geven. Het resultaat is merkbaar, zegt de heer Brouwer, en goed doorgevoerd kun nen zoo de plantsoenen komen cmder de bescherming der jeugd. Weg met de hek ken en afrasteringen, meent hij. Leer de leerlingen hunne verantwoordelijkheid be seffen, ontwikkel hun gevoel in de richting van liefde en ontzag voor de natuur, telkens en onophoudelijk en telkens weer, en de vernielzucht zal verdwijnen en een feil wor den in de oogen der kinderen zelf. Tot zoover enkele gTepen uit <jit artikel. Zou ook van zoo'n inrichting te Amersfoort geen groote opvoedende kracht uitgaan? Is het ook voor deze stad met zijn vele mooie onderwijs-inrichtingen niet noodzakelijk, dat èn de onderwijzers èn de leerlingen over het noodig-e planten materiaal gemakkelijk kunnen beschikken? Aanschouwelijk onderwijs behoort toch ook tot onzen modernen tijd? Te Rotterdam en waarschijnlijk ook wel in andere belangrijke plaatsen in ons land bestaat een centrale schooltuin. Meerdere plaatsen hebben een Hortus, waar hetzelfde^materiaal in groote hoeveel heden aanwezig is. We twijfelen niet of de verschillende leeraren en onderwijzers zouden een derge- lijken centralen schooltuin met sympathie begroeten. Het geheel behoeft niet zoo heel veel te kosten. In Rotterdem is de tuin slechts een halve H.A. groot. P. v. S. Politiek Overzicht Een algemeen beeld van den vermoede- lijken uitslag der verkiezingen voor den Duitschen Rijksdag doet zien, dat opval lend is bij raadpleging der uitslagen de vooruitgang zoowel der uiterst linksche als der uiterst redvtsche partijenhet lijdt geen twijfel of de oude regeerings- meerderheid heeft een geducht échec ge leden. De democraten en meerderheidsso cialisten hebben menige veer moeten laten en, wanneer het haar niet hl te zeer tegen loopt, zal de voormalige regeringsmeerder heid zich amper als Zoodanig in den rijks dag kunnen handhaven. Links en rechts zijn, afzonderlijk genomen, echter niet in die mate vooruitgegaan, dat er sprake kan zijn van 't samenstellen van öf een linksch öf een rechtsch kabinetde sterkte der divers- gekleurde parti j proepen weegt vermoedelijk vrijwel tegen elkaar op. Geweldige stem- mencijfers zijn op sommige plaatsen door de onafhankelijken behaald, die vooral be langrijke successen hebben te boeken te Borlijn, Leipzig en Halle. Wij wagen ons niet aan gedétailleerde voorspellingen en conclusies, daar vooralsnog over te weinig materiaal valt te beschikken, dan dat met feillooze preciesheid de juiste verhoudingen kunnen worden aangegeven. Dat echter een gunstige wind heeft gewaaid zoowel in 't zeil van 't radicale als 't reactionnaire schip, blijkt reeds uit het feit, dat gisteren om 10 uur 182 afgevaardigden als gekozen kon den worden beschouwd en wel48 onaf hankelijken, 44 sociaal-democraten, 29 Duitsche volkspartijers, 22 Duitsch-Natio- nalen, 20 Cenirumleden, 14 democraten, 3 leden van de* Wurtemb^rgschen Boeren-* bond, 1 Welf eu 1 communist. Suiten!andsche Berichten. P a r ij s 7 Juni. (N. T. A. Draadloos). Uit zekere inlichtingen kan men opmaken, dat de voorbereidingen voor de conferentie van Spa niet voor 21 Juni geëindigd zullen zijn en dat de conferentie zal worden uitge steld. Millerand en Lloyd George zullen elkaar binnen enkele dagen weer ontmoeten, wanneer de besprekingen, waaraan Avenol op het oogenblik deelneemt, afgeloopen zijn. Vervolgens zou de intergeallieerde bijeen komst plaats vinden, waarop alle vertegen woordigers tegenwoordig zijn, die eenige dagen later aan de conferentie te'Spa deel nemen. Eerst na afloop van deze bijeen komst zou de financicele conferentie te Brus sel plaats vinden. Londen, 7 Juni. (V. D.). De Daily Chronicle meldt, dat het zeer waarschijnlijk is, dat de Britsche, Frensche, Belgische en Itoüaansche minister-presidenten op 15 Juni a. s. te Brussel zullen bijeenkomen in ver bond met de conferentie ven Spa. Londen, 6 Juni. (N. T. A. Draadloos) De bijeenkomst van den Raad van den Vol kenbond, die deze week te Londen zou plants hebben, is tot 14 Juni uitgesteld. B e r 1 ij n, 7 J u n i. (W. B.) De verkiezin gen zijn in het geheele rijk volmaakt rustig verloopen. Berichten van dien aard komen uit Pommeren, Stettin, Greifswald, Chem nitz, Leipzig en andere5 deelen van Saksen. Ook de berichten uit Keulen, Miinster, Os- nabrück, Gotha, Hamburg, Brunswijk. Bre men, Frankfort a.d. Main en München ge wagen van rust. Uit Essen en Hagen wordt gemeld, dat er in het Rijnsch Westfaalsch industriegebied eenige incidenten zijn voor gevallen. In eenige kiesdistricten is niet zoo druk gestemd als bij de verkiezingen voor de Nat. Ver. De eerste berichten over de voor- loopige uitslagen kwamen uit Erfurt. In Beieren, waar tevens de verkiezingen voor den Landdag zijn gehouden, heeft 70 tot 75 pet. gestemd. Te Berlijn waren 1450 stemlokalen. Van de 1 4Ó0.000 stemge rechtigden te Berlijn hebben in de arbeids- wijken 80 pet., in het westen 75 en in het centrum pl.m. 08 pet. gestemd. De onafham' kelijken hadden 's middags een optocht met roode vlaggen georganiseerd. B e r l ij n, 7 Juni. (W. B.). Gistermiddag 5 uur waren de voorloopóge uitslagen tfit 30 ïdeskrin rr>en bekend. Volgens deze zijm gekozen 63 soc.-democraten, 47 onafhan kelijken, 1 communrlst. 25 democraten, 35 leden van het centrum, 34 der DuHsche volkspartij, 27 Diritsch-n ariana! en, 1 Slees- wijk-Holste'ïvscbe democraat, 1 Ikl van den Hessischen Boerenbond. 1 van de Wurtem- bengsohe Burgerpartij, 3 van den Wurtem- bergschen Boeren- en Wijniboirwersbond, totaal 243 nfgevaardigden B e r 1 ij n, 7 Juni. (W. B.). Onder de tot nu toe gekozenen bevinden zich de volgen de bekende personen Sor-democraten Stolben (bungein ©ester van Ham/burp). Stüclolen, Molkervbubr, Geek. Onaffvanloelijken Eichhorn, Ledebour, Adolf Hoffmann, Friedrich Geyer. Democraten Dietrich (de Bodensche min. van buitenl. zaken). Centrum Bolz (die Wurtemltergsche min- van justitie). Pehren'badh, Diotz, Wirth (rirksnvin. van fin.). Duitsche Volkspartijgezant v. Kenvrdfcz, baron v. Lersner, sohout-b-nacht Briinjng- haus. Duitsch-n-ationak-nLayerrervz, (oud-minister van Baden). CommunistenReekers. Wurtembcrgsche BöereniBortdVogt. B e r 1 ij n, 7 Juni. (\V. bi de provin cie Pommeren zijn vojgèns den officieelen uitslag, gekozen2 onaf-h., -1 sóc.-dem., 2 D. V. P. I 1 In Mecklenburg konden, om'half 1 nam. aV> gekozen worden beschouwd1 D.-nat-, 1 D. V. P- en 2 soc-dem. B e r 1 ij n 7 Juni. (V. D.). Voor zoover thans kan worden nagegaan, zijn de verkie zingen in het geheele rijk opvallend kalm verloopen. Nergens kwamen ordeverstorin gen voor. De resultaten slaan nog niet vast, maar uit de tot nu toe bekende cijfers valt op te maken, dat de democraten een verpletteren de nederlaag hebben geleden en de Onaf hankelijke sociaal-democraten een verras sende stemmenvermcerdering boeken ten koste der meerderheids-socialisten. Ook de Duitsche Volkspartij heeft een belangrijke vermeerdering der stemmen, de Duitsch- Nationalen, ook, doch niet in die mate. De Communisten hebben volgens de tot nu toe bekend geworden resultaten .nog geen enke len zetel. De Centrumspartij heeft over het algmeen gen verliezn geleden. De meerder heids-socialisten verliezen een. derde van hun zetels, de democraten meer dan de helft. De frlgemeene indruk is, dat de socialisti sche partijen tegenover de laatste verkiezing voor de Nat. Verg. gunstig afsteken. De rechtsche partijen rijn niet onbelangrijk achteruitgegaan. W e n n a r, 5 Juni- (W. B.). Onbekende inbrekers hebben den afgeloopen nacht op 't oude kerkhof de graven van Goethe, Schil ler en groothertog Knrl Alexander beroofd- j Er ontbreken gouden en zilveren kransen Er wordt natuurlijk naar de inbrekers ijverig gezocht. Par ij s, 7 J u n i. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De eerste bijeenkomst sedert den oorlog van de internationale landbouwcom- missie is Maandagochtend onder voorzitter schap van Méline gehouden. Londen, 7 Juni. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). Gisteravond hebben Lloyd Pflaison L'H^ondeSSe" George, Curzon, Bonaw Law en andere re- geeeringsleden Krassin ontvangen. Van ge zaghebbende zijde wordt verklaard, dat op de conferentie tusschen Krassin en de leden van het Engelsche kabinet, waar men van meening was dat de hervattig van den han del tusschen Rusland en het Westen nood zakelijk was in het belang van de wereld, de premier uiteenzette, dot zoover het de Engélsche regeering betrof, geen vorderin gen konden worden gemaakt, tenzij ldore en besliste waarborgen waren gegeven ten aanzien van twee kwesties, ni: Alle Britsche gevangenen, die thans in Rusland worden gevangen gehouden, moeten worden vrijge laten en de regeering te Moskou moet op houden met alle propaganda in het Oosten. Thans zijn Fransche en Italiaansche verte genwoordigers in Londen, terwijl de Italiaan sche secretaris voor buitenlandsche zaken morgen wordt verwacht. L o n d e n, 7 Juni. (R.) In het Lagerhuis deelde Chamberlain mede, dat de regee ring, na nauwgezet het vóór en tegen van het voorgestelde' plan tot heffing een-er oorlogsljelasting te hebben overwogen, tot de gevolgtrekking is gekomen, dot de go» varen van zulk een belasting de voordeden, die zij zou kunnen opleveren, ver overschrij den. De regeering heeft daarom besloten geen desbetreffende voorstellen te doen. Londen, 6 Juni. (R.) De Sunday Ex« press meldt* dat de Britsche regecring be sloten heeft de voorstellen tot overdracht van de Mesopotomische pelroleumtcrrei- nen, die niet door de koninklijke of (je Shell- groepen worden beheerd, te verwerpen. Londen, 7 J u n i. (R.) Antwoordende op eon vraag inzake den toestand in Ierland verklaarde Lloyd George in het Lagerhuis, dat het wellicht noodig zou zijn.de strafwet te verscherpen. De regeering is voornemens de tegen woordige systematische campagne van mis daad en moord tc onderdrukken. L o n d e n, 6 Juni. (g.) Tusschen Corrigto* hill en Middleton hebben oen honderdtal ge. wapende lieden cén-^po^tie-patrouille van twaalf man overrompekl. Zij namen hun ge* weren, munitie eri-rijwwjleR in beslag. Lissabon, 6 J u n i. (11 -R Kolonel Bsplistn, minister-president en minister vort binnenlandsöhe zaken, is overleden. Lissabon, 7 Juni. (R.) De minlsteiw president stierf tijdens een bijeenkomst van den ministerraad ten gevolge van een long aandoening. De minister van justitie werd ad interim tot premier benoemd. Rome, 5 Juni. (H.-R.) Een decreet brengt de hoeveelheid brood op 1.50 K.G. per hoofd, die van de vermicelli op 2.30 K.G. Alle loontrekkenden in openbaren diens! en alle gepensioneerden krijgen per dag een kwart lire per hoofd en voor ieder lid van het gezin, dat tot hun lost is. Een fonds van 100 millioen lire is gevormd ter onder steuning van openbare instellingen van weldadigheid. P r a o g, 6 J u n i. (C. S. P. B.) Donderdag is door C.-S. spoorwegpersoneel aan het station Breclava een goederentrein van 30 wagons aangehouden, die begeleid werd door Poolsche officieren en soldaten. D® Polen weigerden den trein te laten doorzoe ken, maar zij werden met geweld verwijderd, waarna bleek, dat 29 wagons munitie en ontploffingsmiddelen bevatten, voornamelijk bommen voor Polen. Praag, 6 Juni. (C.-S. P. B.) De levens* middelenyporziening is door de zendingen uit het buitenland dermote verbeterd, dat do toestand a.s. week waarschijnlijk weer nor maal zal zijn. De vyijze van aankoop in het buitenland zal worden gereorganiseerd, waarbij vooral rekening zal worden gehouden met de irv- koopen uit Hongarije, Zuid-Slavië en de Balkanlonden. De aankoopen in Amerika zullen worden gedaan met uitschakeling von de staten, die daarbij lot nu toe hun lus* schenkomst verleenden, als België cn Frankrijk, om het maken van winst door tusschcnpersonen te voorkomen. De oogst is over het geheele land vrij goed, die der aardappelen zelfs uitstekend. Warschau, 6 Juni. (N. T. A. Draad loos uitLyon). De Poolsche overwinning ont wikkelt zich op het geheele front. Op den rechter vleugel drongen de Polen (Jen vijand achteruit. Maarschalk Pilsoedski -leidt de operaties tusschen Dnjepr en Dnjeslr. Een aanval der bolsjewistische cavalerie van Bu- dienny is te pletter geloopen tegen de Pool sche linie. Een vijandelijke divisie werd vol komen in de pan gehakt. Een brigade, die omsingeld werd, legde de wapens neer. De algemeene toestand is uitmuntend. Londen, 7 J u n i. {R.) Uit Constant!* nopel aan de Daily Express: In antwoord op Wie in dezen tijd van bedorven smaak beter wil gaan zien, moet meer èf- dan aan leer en. Roman door J. EIGENHUIS. 53 - „Je brave ipannetje. Een ouë knorrepot." „Ocb, kom, dat meent ie niet zoo. Dat doet te maar voor de afwisseling." Ze kust hem hartelijk en hij streelt haar fangs het haar, even fluisterend: ,,'n Lief wijf ^en je." Maar zijn gezicht trekt weer dadelijk in de gemelijke zorgplooien. „Waar zijn de kinderen?" vraagt hij. ,,0, goed verzorgd. Mientje en Gerdien spe len met de kinderen van den dokier in den tuin. En Jans helpt de. meid. Kijk ze- 'ris schrobben. Maak je je niet al te vuil, snoeze- poes," vraagt ze het kind met een tikje op de .wang. „Of ga je met ons mee wandelen?" Ja, dat doet ze. En ze smijt den bezem neer en draaft al vooruit. „'k Weet heelemaal niet, hoe het moet," z-ucht Jaap. „Als *k er van T jaar nog twee honderd bij verdien met de lessen, dan is 't wei. En weet je niet, dat ik wel jaren heb ge had van over de vijftien honderd?" „Nou ja, tob daar maar niet over. Als jij JT>aar opgewekt b«n. „Mooi praten; opgewekt! En je hebt nog niet eens een nieuwen zomermantel en zomer hoed. En dc kinderen moeten toch ook wat nieuws." „Och, dan doe 'k 't er van het jaar maar mee." „En we worden toch al genoeg bepraat. Nee. ie kan niet zoo kaaltjes loopen." „Maar m'n vent, hoe kom je daar nou over te tobben! Je zal oris zien, als ik alles weer opgeknapt heb, dan Is hel net of we alle maal nieuw aan hebben." „En dan het schoolgeld van Laurien. En met de groote vacantie als Jans naar de hoo- gere 'burgerschool moet. Hoe zullen we dat allemaal betalen?" „Kom, kom. geen zorgen voor den tijd. Ik klaag toch niet, dat ik niet rond kom. Je zal eris zien, hoe prachtig ik nog OYerhou. En als 't nfet anders kan, dan doe ik "t alleen met een werkster." „Ja, dat kan ie begrijpen. En jij je dood- "werken'.' „Och kom, 'k ben 9ferk tegenwoordig." „Ja, heel anders dan vroeger." verbaast hij zich, eventjes denkend aan haar klaaglie deren. en verlangens naar afwisseling, die hein vroeger wel eris 'benauwd hadden. Maar het ontgaat hem, hoe ze zoo een heel ander we zen lijkt dan toen. Hij heeft niet de moeite ge nomen, czijn vrouws doen en latten te hestudee- ren, en hij aanvaardt haar lieven steun nis iets, dat altijd geweest is. Alleen grijpt hij een nieuwe gelegenheid aan, om te tobben. „Da's de wasch nou al aan huis en geen naaister meer. Denk je, dat ik het prettig vind, om een sloofje van je te maken?" „Maar, vent, 'k zal zelf wel zorgen, da k geen sloofje word. Ik kom toch alle dagen nog aan lezen toe, en aan wandelen mei jou* En ik kan je helpen corrigeer en." •Ja, goed en wel. Maar dat liou je ook niet vol." „O. ik ben zoo sterk, cn alle dag voel ik me sterker." Hij zag haar aan, want' er klonk iets onge woons in haar stem, of ze het anders bedoel de. O, ja, nu voelde hij het, wat liet was, dat hem getroffen had. Het was het dweperige in haar stem cn hij fronste het voorhoofd. Dmr rrocst ze toch ook voor oppassen. Zc lis van die fijne boeken, van die malle lectuur. En zoo'n kwezelaar in huis, dat moest toch ook onuitstaanbaar wezen. „Zeg," gromde hij. „Wil je mij nou ris een pleizier doen." voorhanden bij „Wol zeker," glimlachte ze. „Als ik kan." „Nou, dan moet je 'ris wat jonge, vroolijlce lectuur in huis nemen, en «die. diepzinnige kwe- zclboeken in een hoek smijten." Ze lachte overluid: „Vind je dan, dat ik zoo somber en saai ben?" „Nee, dat niet. Maar 't is toch niet goed, al tijd van die malligheid te lezen. ..Maar jongen, ik lees zelfs wel werken van Dickens. Daar kan ik van genieten. En van Reuter. En wat jij met die malligheid be doelt, is heusch niks anders, dan wat Dickens in 2iin Copperlield en Reuter in ziin Hawer- mann en Brasig afbeeldt: eigen kracht beseffen in Gods kracht, en zoo tot blijheid komen" Ilij knalde dc schouders op. De meidoorngeur waaide hem mot zoete wolkjes tegen, maar hij vloekte in zichzelf, dat hij niets kon zien van die witte bloesem- bouquettcn en dien groolen groenen Meiglans cn bloeipracht over dc weiden. De merels or gelden vol wellustige lenleweelde en dc leeu- weriken kwinkel'den niet haar heldere klok jes hoog in dc luchld terwijl hij knorrig po gingen deed om den nevel voor zijn blikken tc verscheuren, en Je zangers eventjes te ont dekken. De golfjes van den Plas kabbelden tegen de steenglooiing met helclcr geklater, en hij verwenschtc zichzelf, dat hij gedoemd was, dc lichtglanzen over da rimpeloppervlaktc nooit meer te bewonderen. Even zag ze opzij naar. hem. Wat een innig droevige trek om zijn mo id. 't Moest ook wel wanhopig wezen, zoo dag aan dag het licht te zien verdwijnen. Telkens er aan herinnerd tc worden, dat dc mooie wereld van vormen en kleuren zich inkromp en bezig was, zich voor eeuwig te onttrek ken. En dan het vooruitzicht tc hebben, dat het elke maand kon Wijken, hoe hij onmoge lijk verder zijn werk kon waarnemen, om dan aan den dijk tc staan met een pensioentje van het halve tracfement. Ja, dat kon haar ook benauwen. Wat moest zc toch beginnen als liet zoo ver kwam. Met vier kinderen, die nog hun heele op voeding moesten hebben. Zc had er al meer over getobd. Doch soms was hel haar alles zoo duidelijk en zoo licht, en vond zc liet vooruitzicht om voor hem cn haar kinderen te werken zoo heerlijk, dat alle zwaarmoedigheid van haar afviel. Maar nu zag ze er weinig licht in. Hoogstens 850 zon zijn pensioen bedragen, al hield hij het nog een jaar of twee vol. En het zou dc vraag we zen, als zc in Amsterdam gingen wonen, of ze er gauw in slaagde, een betrekking bij hei openbaar of bijzonder onderwijs tc krijgen, op haar leeftijd. Ofschoon zc besefte, dat zo nu de kinderen heel anders zou aanzien, dan die paar maanden, toen zc vóór haar trouwen onderwijzeres was geweest. Toen leek hef haar een straf, altijd voor dc klas tc moeten staan. Nu voelde zc'iets warms in zich, al* zc een groepje kleintjes zich voorstelde van! Mienstjes leeftijd, met die naïeve aanhankc* lij'kheid en dit kinderlijk verrukken over al* les, wal de onderwijzeres ze maar smakelijk maakte. Nee, dat zou zc geen straf vinden, als tb weer voor de klas moest. Maar of zc er sterks •genoeg voor was, om de zorg voor haar huis* houden en kindertjes cn blinden man, alles tti gelijk tc dragen... Blinde man... "Wat klonk die gedachte schri| in haar op! Waarover beklaagde zc zich? Bij alles, wal Zc zich ging voorstellen, was het niets daa verplaatsing van aandacht en zorg. Ilaar huft zou veel kleiner cn geriefelijker zijn in Ara* sterdam. En ze zou de meisjes dressceren, ora haar eigen kamertjes te doen en haar allerlei uit de handen tc nemen en vader allerlei aJj* tenlietjes le bewijzen. Maar blind! (Wordt Wi'v.1 '(i).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1