Getoete Credietvsreeniging BLOUSES „Supinator93 6800TEHD0RST. M 38. Verric/jtalls ^aql^^aksq. DE EEMLANDER" BUITENLAND M Ifl f3 Is! ;fa i iÉWiiai lök' PÜÜ3 DER ADMfEHÜÏil^lnb^r^c"' C. SMITSKAMP TUINARCHITECT - ZEIST. ARNHE NI. FEUILLETON. EVENWICHT. 18e Jaargang Ne>. 293 per post f 7.60. per weel: (met er.itis vcrzcrct ng tegen ongelukken) 0.171, aliondcrlijkc nummers f 0.05. Teluphoon 513. öORTSCi J5 DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAU. HOOFDREDACTEUR: M„. D VAN SCHAARDENBURG. Donderdag 10 Juni 1920' bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, d'cnstaanhie* ci'trjcn cn LlcM.vJlohcids-adveitenticn voorde helft der prijs. Voor imndcl cn bedrijf bcsl.un zeer voordeeltje bepalingen voor het .ul ver keien. Ecne circulaire, bevjitende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Men is nog steeds bezig het politieke .weer in Duitse hl and, met betrekking tot den uitslag der rijksdagverkiezingen, te voor spellen. Uit de beschouwing-en, die de par- tij-onganen te beste geven, zou zijn op te maken, dat de Duitsch-nationalen en de Duitsche volkspartij bereid zouden zijn deel te nemen aan een regeerinig, waarin ook nveercierheidssocialisten zitting hebban. Dit wordt althans verzekerd door rechlsche po litici. Maar de Duitsche volkspartij stelt den eisdh, dat naar Spa werkelijke politici wor den gezondengeen partij-manr.en. Het centrum eveneens is wel bereid een coalitie te vormen van Duitse!-r. ri on al en tot nreerderhoidssocialisteneen zuiver so cialistische poi'.'ek acht het centrum echter b gesloten. E:n leider van dan lirl.cnlet ael der ir.eerderh-eidssocielist'en hangt te dezen aan zien dezelfde meaning aanevenwel noemt hij een coalitie van de meerdcrheidssocia- 1 is ten mot een der twee rechts oh e partijen een ondingde burgerlijke partijen hadden door de verkiezingen bewezen, dat de meer derheid des volks achter haar stond; uit dezen hoofde moest ha-ar 't recht worden toegekend een re gearing samen te stellen het was de plicht deP arbeiders hiermee content te zijn. De onafhankelijke socialisten zien en 'dit is de meenmg van een der leidende or ganen kalmpjes de k a bi nets - ferm atie te gemoet cn vinden, diait een burgerlijke re- peering in lvet geheel niet zoo gevaarlijk is Bs de oude coalitie in nieuwe gedaante: oen burgerlijke regeerinig toch beteeik en-de klaarheid en betere strijd voor waarden voor de klasse der arbeiders, op wier sociale kracht men kan vertrouwen om aan een der gelijke regeering zeer bepaalde grenzen te stellen; de onafhankelijker! zouden zich slechts bereid verklaren de verantwoorde- Tijkhzid over te nemen voor het voeren van een werkelij'k-socialistische politiek. Officieele be9crekin:jen tusschen de par tijen hadden edhter tot dusverre nog' niet plaats en in verhard hiermee is de samen stelling een-er nieuwe regeering dan nog niet voor het einde der volgende week te gemoet te zien. Als de Rothe Fmhne de m-eening weer geeft van het meerendeel dor communisten, 'dan is van deze zijde een weinig verzoe- taings ezinde houding te verwachten; ge noemd orgaan kondigt althans aan, dat het proletariaat met alle middelen de burger lijke regeering zal bestrijden en vooral zal hierbij gebruik worden gemaakt van hot wa pen der algemeen'e staking. Daarentegen constateert de Vorwarts, die de inzichten propageert der meerderheidssocialisten, dat 'de uitslagen der verkiezingen hebben aan getoond, dat op zijn hoogst vijf millioen kiezers zich hebben uitgesproken voor de Te'.ef. inter!. 158. Hit eenlge attesten dat hot rosultaat. van Uw scheppincr boven voi vachting zelfs heeft voldaan dat een ieder, dio hot ziet. verrukt i9 over den f raaien ianblik en hulde brengt aan den ontwerper G. F. v. T. zeer tevreden te zijn over den keurigen en smnakvollen aanleg van een groot gedoelte van mijn buitenplaats Ie 'a Graveland J. B. en deel U hierbij mede dat ik bij zonder tevreden beu over den nieuwen aanleg van mijn tuin. Wed. H. J. W.-DE K radendictafruur, ma-ar minstens zeventien millioen voer hef parlementaire systeem. Ook wan-neer men de socialistische stem men Tuaigaat, blijkt dat de tegenstanders van de dictaluiuir-idee in die meerderheid zijn. De Vorwarts vindt, ctet de onafhr.nkelijken en communisten uit deze feiten leering behoo- ren te trekken. Buitenlandsche Berichten. P a r ij s, 9 Juni. (R-). Volgens de Echo de Paris heeft de militaire raad der gealli eerden de laatste Duitsche nota, waarbij verzocht wordt een Reichswehr van 200 000 man te mogen houden, behan deld. De Raad- besliste, dat Duitschland zijn verplichtingen moet nakomen. Brussel, 9 Juni. (H. R.) De*Etoile Beige bericht, dat de coipmissie, aar. \Vien door den Oppersten 'Raad te Parijs is op gedragen zich bezig te houden met den spoorweg van Mcntjoie en de Duitsche pro testen, definitief heeft besloten, dat België de spoorweg terug zal krijgen. M a i n z, 9 J u n i. (N. T. A. Draadloos uit Lvon). Generaal Marsh, chef van den Ame- vikaanschen generolen slaf, zal TT Jtmi te Mainz aankomen. Ten zijner eere zal dan een wapenschouwing gehouden worden. B e r 1 ij n 9 Juni. (W.-B.). Van gezag hebbende zijde vernemen wij, dat bij de riiksdagverkiezingen, blijkens de voorloopii/e officieele berichten, in totaal 25.719.067 stemmen zijn uitgebracht en wel op': Soc.-dem. partij 5.531.057 Onafhankelijken 4.309.862 Duitsch-nat. 3.633.351 Duitsche volkspartij 3.456.131 Centrum 3.500.800 D. dem. partij 2.152.509 Christelijke federatie (Beiersche volkspartij en Chr. Volksp.) 1.234.263 (Communisten 438.199 Duitsch-Hann. partij 318.104 Wanneer men de afgcroardigden vobr de plebiscietgebieden erbij rekent, blijkt, dat de nieuwe rijksdag 460 afgevaardigden zal tellen. B e r 1 ij n, 9 J u n i. (V. D Volgens een op het rijksnvmirsterie van binnenlan-dsche zaken gemaakte berekening, zal de nieuwe Rijksdag uit. 447 leden bestaan. Hieronder zijn begrepen de leden uit de gebieden Oos-t-Piuisen, Sleeswijk-Holstem en Opper Siie2ië, waar tengevolge van de te houden volksstemmingen, geen verkiezingen heb ben plaats gehad In den nieuwen Rijksdag zullen zitting hebben 109 meerderbeidssocialisten, 66 le den van de Centrum-partij en 44 democra ten, zoodat de partijen, dre tot nu toe de co alitie vormden 219 zetels bezetten. Voorts zullen zitting hebben 62 Duitsche Nationa- len, 60 leden van de Duitsche Volkspartij, 19 van de Christelijke federale partij, 76 onaPhankelijken, 2 communisten, 5 Wellen, en 3 leden van den Beiersrhen Boerenbond. München ,8 J li n i. (W. B.) De voorloo- pigc uitslag der verkiezingen voor den Beier- sciieu Landdag is: zetels stemmen Meerderheid ssocialisten 19 487 060 Onafhankelijken 16 383,613 Communisten 1 51,174 Beiersche Volkspartij 54 1,164,466 Duitsche Volkspartij en 17 404,011 Duitschnationale Volkspartij Boerenbond 10 235,435 Duitsche democraten 8 235,494 Dertig zetels moeten nog verdeeld worden krachtens de overschot-cijfers der verschil lenden lijsten. De socialistische partijen krijgen dus 36 ze tels, de burgerlijke 89, de 30, waarover nog niet is beslist, niet meegerekend. BBBBSaBSHKI Kapitaal en Meserves f i8.633.000 -. OPGERICHT 1868. Berlijn, 8 Juni. (V. D) In Sleeswijk- Holstein gaan levendige protesten op tegen het dcor Duitschland onderteekende ver- dragsontwerp aangaande Slees wijk. In de protesten wordt het ontwerp in den huidi- gen vorm afgekeurd, daar het in economisch en nationaal opzicht geheel onmogelijke grenzen vaststelt, de bescherming der min derheden in de eerste zóne niet waarborgt, in meerdere opzichten uitdrukkelijk in strijd is met het vredesverdrag en nooit kan leiden tol een duurzamen vrede tusschen Denemarken en Duitschland. Genua, 9 J u n i. (H-R De bestuurs raad van het internationaal arbeids-bureau kwetm vanmorgen bijeen onder voorzitter schap van den Fransohen gedelegeerde Fo-ntnine. Ondervoorzitter namens de werk lieden is de heer Oudegeest. Het bureau ging over tot de samenstel!img van het se cretariaat der zeeMedenconlerentie van 16 Juni. Albert Thomas werd tot secretaris- ge neraal benoemd. De rond besloot om zoo-dra de omstandigheden zulks veroorloven, de noodige maatregelen te besfudeeren voor de encfimte in Rusland. Ingevolge de aange gane verbintenissen en in overeenstemming met het verdrag van Versailles besloot de raad met al^emeene stemmen dadelijk zijn zetel naar Genève over te brengen in af wachting der definitieve beslissing van den volkenbond. 62 KANTOREN. nu de president der Ver. St. geweigerd heeft het mandaat over Armenië to aanvaarden, hij niet verwachtte, dat Engeland daartoe bereid zou zijn. Londen, 9 Juni (R.) De spoorwegmaat schappij is bij haar weigering gebleven om de werklieden die geweigerd hebben oorlogs materiaal te vervoeren, weer in dienst te ne men, tenzij zij bereid zijn alle materiaal te vervoeren. De onderhandelingen om de sta king te doen beëindigen zijn definitief ver broken. De Tersche arbeiderspartij heeft zich verbonden de stakers te steunen en heeft een beroep gedaan om geld bijeen te bren gen. Rome, 9 Jul i. (H.-R.). Nilti deelde de Kamer het aftreden van de regeerinig mede- Rome, 9 Juni. (R.). Tegelijk met de nn-nkondirninig van het aftreden van het ka binet, heeft de regeering het besluit van verhooging van den brood-prijs i-ngetrokken'. Rome, 9 Juni. (H.-R.). Orlando, pre ssent van de Kamer, is afgetreden. R o m e, 9 Juni. (R De havenarbeiders le Naools en d'e voerlieden te Rome sta ken; de loatsten wegens de d-uirte der le vensmiddelen De staking te Bari is alge meen. Rome, 8 Juni. (R.). Volgens de bla den hebben de Albaneesche opstandelin gen de steden Bostrova en Selitza in Albanië O! 3 !-J IWaison P a r ij s, 8 Juni. (H.-R.) De Confedera tion Générale du Travail heeft aan alle vak- vereenigingen het verzoek gericht de noo dige maatregelen te nemen om den boycot van Hongarije van 20 Juni af le verzeke ren. Londen, 9 Juni. (N. T. A. Draadloos). De permanente eoomomische commissie van dien Oppersten Raad, die Woensdag voor den eersten keer bijeen zou komen met Krassin, heeft wal vergaderd, maar zonder Krassm. Lloyd George was op zijn besluit teruggekomen. L o n d e n, 9 Juni (N. T. A. Draadloos van Horsea). De eerste Lord der Admiraliteit Long verklaarde in het Lagerhuis, dat de Engelsche oorlogssrheoen Vindictive, In trepid en Iphigenia, die men indertijd voor de haven van Zeebrugge heeft laten zinken, aan de Belgische regeering ten geschenke zullen worden gegeven. Londen, 9 Juni (N. T. A. Draadloos van Horsea), In antwoord op enkele vragen verklaarde Bonar Law in het Lagerhuis, dat, t bezetde Tlaliaamsche garnizoenen zijn naar Vailona teruggeweken. Een torpedoboot be schermde den tenr.-Ttocbt der Italianen, die enkele verliezen leden. Praag, 9Juni. (R). Te Karlsbad is een alge meen e staking uitgebroken tengevolge van bet broodgebrek. Londen, 9 Juni. (R.). In Poolsche kringen te Londen wordt gezegd dat de Czechen troepen in Slowakije samen-trek ken en dat zeven divsies dicht bij de Pool sche grens gebracht zijn. W e e n e n9 Juni. (V. D.) Het Hon- gaarsche kabinet is afgetreden. Weenen, 9Juni. (V. D.) De tweespalt tusschen de Hongaarsche Nat. Verg. en de officieren dreigt tot een openlijken oorlog tegen de regeering te zullen leiden. Warschau, 9 Juni. (N. T. A. Draad loos uit Lyon). Het Poolsche tegen-offen sief op het front tusschen d-e Dwina en de Beresina maakt snelle vorderingen. De strijdkrachten onder de generaals Sz.iptyck en Solkofski hebben het bolsjewistische front' doorbroken en door een concfcntri*7 sche notie in de richting van den spoorweg MolodetsnoPelockent op 5 Jurii na de be zetting van Dokszyce cn Glcinbokie het on derling contact hernomen De vijand, die zich in den sector 01h?nofJ-Krijweze wan hopig verdedigde, werd in de flank onnge- vallen en tot een overhaasten terugtocht genoopt niet achterlating van krijgsgevan genen, voorraden en een gedeelte van het voertuigenpark in de handen der Poolsche troepen. De bolsjewisten boden, met name op de ftonken een hardnekkigen tegenstand en trokken slechts pas voor pas terug, waarbij zij ernstige verliezen leden. Op 7 Juni heb ben de Poolsche troepen Harmnowitj en Lurze bezet. Zij namen vele honderden ge vangenen en meer dan 40 machinegeweren. De bolsjewisten wreken zich over hun ne derlaag door de gevangenen te dooden*en de gewonden r.f te maken. Tusschen de monden van de Pripet cn Tetcren duurt de worsteling voort. In de Ukraine zijn krachli* ge aanvallen op Hajysin afgeslagen. Kopenhagen, 8 Juni. (Lett. P. B.) Uit Riga wordt geseind: De Lettisch-Russi- sché vredesconferentie te Moskou heeft Zaterdag de vier eerste bepalingen van het vredesverdrag vastgestefd. Zij betreffen: 1. bet eindigen van den oorlog; 2. de on afhankelijkheid van Letland; 3. de vaststel ling der Lettisch-Russiscbe grens; 4. mili taire waarborgen. Parijs, 8 Juni (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De troepen van den Maghren, bijge staan door Arabische ruiters en partijgan gers, hielden op het geheele front het uit tegen de aanvallen der dissidenten. De vij and vluchtte in wanorde met achterlating van zijn legerplaats en oen aanzienlijken buit. In de streek van Tndes behaalde dc harka van den pasja van Mnrrakech een be langrijk succes en bracht den vijand ernstig# verliezen toe. Honolulu, 8 Juni. (N. T. A- Draad loos van Annapolis). Het Japanscbe depar* tement van oorlog maakt bekend, dat vol gens ontvangen mêded-eelingen vele lvon- derden Japanners, vrouwen en kinderen in begrepen, te Nikolnjefsk door de bolsjewis ten zijn vermoord op 12 Maart en. er geen Jmpanfter in die stad in leven is gebWen- Het kleine Jaipansche garnizoen beeft het consulaat verdedigd, totdat de overmacht te groot werd. Het beeft daarop höt gebouw in brand gestoken en toen zelfmoord ge* plecgd. B er 1 ij n, 9 Jun i. (N. T. A. Draad'oos). De Diritsohe pers constateert dat de Duit* sribe consul te Tabris (Pcrzië) niet, zooals Reuter meldde, zelfmoord gepleegd heeft, maar door een van buiten op het consulaat afgeschoten kogel gedood is. De pers eisebt een onderzoek naar eventueele schending der exterritorialiteit van bet consulaat. Het Porzisdbe gezantschap te Berlijn heeft ver klaard dat bet geen bericht inzake bet in*, cident te Tabris ontvangen bad. C h i c a g o, 8 J u n i. (R De republikein- sche conventie is heden geopendbet groo» te Coliseum was stampvol. Senator Lodge; waarnemend voorzitter, wierp dadelijk den democraten den handschoen toe inzake ba( vredesverdrag. Hij verdedigde de oppositie van den Senaat tegen bet verdraghet was een bondgenootschap en geen volkenbond, dat Wilson uit Europa meebracht. Laat zei- de Lodige, het volk zich nu uitspreken. Het was tijd, verklaarde Lodge voorts, dat de V. S. flink optraden in zake Mexico. Laat men er een sterken, eerlijken man kiezen, vriend schappelijk gezind jegens de'V. S. er vastbesloten de orde te herstellen dan zul len de V. S. hem daadwerkelijk en van harto steunen. P a r ij s, 8 Juni. (V.D.) Uit Washingt-ou wordt bericht, dat generaal Pershing den Die benyt een ander zijn profyt. Die quelt zijn vleesch en verslyt zyn tyd. Roman door J. EIGENHUIS. 54 „Nou ja, 'ris een enkelen keer." ,,'t Mag nooit voorkomen, om tante maar l ite laten wachten. En wat zijn dat dan voor Ijomgens?5' ,.0, laatst was het Jo Vermeulen." ,.Zoo? En zit "die ook in je klas?" ,.Nee, die gaat op de Handelsschool." .Maar kind, hoe ken je dien jongen dan |-zoo." I >AVe komen, m alle dag tegen. En dan is~ie :Zoo n vroolijke grappenmaker.'? „En hoe oud is ie?" j,'k Geloof zeventien jaar." „En met wie bemoei je je wei meer?" „Met geen mensch. Hannes van Loon brengt m, nog wel eris naar de boot." Mien voelde, dat Laurien haar niet meer (Vertelde, dan ze kwijt wou wezen. Haar oog- opslag zei haar dat en haar heele onverschil lige houding. Ze zou haar kind zoo graag bewaren voor •dc klippen, waarop ze zelf meermalen schade jfhnd bel-oopen. Maar *t scheen niet te kunnen, 'hr ar die school van wroeging en vernede ring te sparen. Het waren niet altijd de groo- jN*re lonten, door de wereld breed nugeme- ten, die haar bij den terugblik op de lippen ■deden bijten van ergernis over zich zelf. En wat zou ze er niet voor geven willen, als haar kind met onschuldige oogen en rein van bin nen door die moeilijkste jaren van het leven heen kon gaanl Maar daar stond ze machteloos tegenover haar veertien-jarig kind, dat zich ompantser- de in een onverschilligheid, waardoor ze niet heen zien kon om te weten in wat voor schoo- nen schijn ze 'gevangen zat en om haar met liefde lan-gs het «blinkende glibberpad van den ontluikenden hartstocht te leiden. „Zus, je houdt je woord niet. Je zou bij al les denken: druï ik het ma wel zeggen,' zei ze met trillende stem. „Nou ja, ma, u kan dat tcch 200 niet begrij pen. En u zal toen u jong was, ook wel van een grapje gehouden hebben." „Zeker zus," bekende ze met iets pijnlijks, zoodat Laurien haar om -den hals viel en kuste.' „Maar daardoor heb ik ondervonden, hoe verkeerd lichtzinnige grappen zijn en hoe naar ze ons bekomen. Juist omdat ik je zoo.'n heerlijke, vroolijke jeugd zon gunnen, doet het me zoo'n pijn als ik zie, dal je bezig bent je jonge leven te bederven." ,.0, 't is toch zoo zalig, d<ol te doen en te lachen, en die Jo is zoo'n dolle jongen." Verder kwam ze niet niet haar kind, en toen ze haar vroeg dan ten minste om harentwil zulke dwaasheden na te laten, kwam er weer een niet gemeende belofte uit, als den vori- •gen keer, om maar van het gezanik af te we zen. 's Avonds sprak ze er Jaap ever. „Och kom," zei hij, „.zwager Piet is wat te zwaar op de hand. Net ais jij- Jullie verdiepen je zoo in die onpractische, overdreven lec tuur, dat je verbeeldt, dat een kin-u .ook al een heilige kan wezen. We zijn immers in onze jeugd precies eender geweest." „Maar keur jij het dan goed, dat ze met vreemde jongens in eon melk-inrichting gaat? Je weet heel goed, wat een stille hoekjes dat zijn. En dat zoo'n kind de kans loopt ver schrikkelijke dingen te leeren." „De kans,loopt. Ja, die loopt ze ook, als ze stil op 'er kamertje zit met een modern romannetje." „Ik zou zoo'n kin'd zoo graag een onbezorg de, reine jeugd geven. En juist omdat ik zelf weet, hoe onbezonnenheid geboet möet wor den, wou ik 'er voor pijnlijke ervaringen be waren. Geen vroolijker jeugd dan een en- schuldige jeugd. Moeten we nu maar lijdelijk aanzien, dat zoo'n vroeg rijp kind in 'er onge luk loopt." DE PI,AT VOETZOOL Aanbevolen door H. II. Medici Alleeiiverl&oon l>ij „Kom, je bent veel te zwaar op de hand. Als jc zoo'n kind wat laat gaan, dan gaat ze even onnoozel met zoo'n jongen taartjes eten, of een wandelig doen, als met 'er vriendinnetje. En door je tobben, breng j'er op het idee, dat er heel wt achter schuilt." Ja, dat kon wel wezen, dacht ze. Maar haar inwendige ongerustheid werd er niet door weggenomen. En toen ze 's avonds Laurien toedekte, c- .wanf si was zc -zoo groot als moeder zelf- ze was daarin noggraag een klein kindje, fluisterde zc: „Zie zoo, kind. Denk jc aan je avondgebedje? En zal je 't met veel ernst bidden?" „Doet u het mot me samen? Anders meen ik 't niet genoeg. En dan ga ik slapen met het gevoel, dat ik u al weer wat beloof, dal ik niet volbreng." Op haar knieën naast het ledikant, vouwde ze Lnuriens handen in de hare en het hoofd tegen haar gezicht vlijend, had ze zacht, dat haar kind kracht zou hebben, om eerlijk en oprecht "v°or zichzelf cn voor God en haar ouders te wezen, cn te beseffen, dat lichtzin nigheid en toegeven aan verkeerde neigingen lot wrooging leiden mocSt. Ze voelde zelf zóó diep door, wat 'zc had, dat de tranen haar langs de wangen rolden. Laurien hield haar handen nog even vast en haar kussend, nestelde zc zich tegen haar aan als een heel klein kindje. ,,'k Wou wel altijd een schoolkindje we zen," zuchtte zc, of ze besefte, dat er iots in haar groeide en woelen ging, dat sterker was dan zc zelf. ,,'t Is zoo moeilijk om vroolijk en eerlijk tegelijk le wezen. Maar ik ga met Han nes van Loon niet meer taartjes eten.'1 Mien kon wel juichen, en zc vertelde Jaap, wat er gebeurd was. „Och wel zeker," gromde hij. „Jc moet het leven heel gewoontjes opnemen. Alles komt vanzelf terecht met zulke kinderen. Al die vromigheid is het 'm niet. Kijk eris naar Chris van den afgescheiden dominee. Chris mocht Zondags niet piano pelen, want het was de dag des llceren. Chris moest Zondags twee keer naar de kerk en 's avonds ^aar liet voorlezen van de huiselijke pvcek luiste ren. Toen ie al achttien was, moes£ ie a'.le avonJ*.*> on* zeven uur thuis wezen.... En iï^u. is Chrissie er van door met oen kerm o meid..." ,.Ja natuurlijk, dn*s r?n uiterlijke dwang. Die kweekt huichelarij. Maar voel het tocK als onzen ernstigen plicht, de innerlijke stem bij onze kinderen wakker te roepen. Anders hebben zc geen steun, cn kunnen zc een kant uitdobberen, die tot de grootste ellende voert.'' „Ik geloof, dal je het proces meer aan zijn lot moet overladen. Een wakend oogje er over houcn en geen heilige boontjse kweeken." Hij scheen haar niet tc begrijpen en zc he- sefte, er niet verder over tc moeten spreken. Wie weet, hoe onverwacht alles hem duide lijk zou worden. Want ze geloofde vasi daf haar-.vurig verlangen nog eens vervuld zou worden: dat het ook hem liclu mocht worden, waardoor hij roet it ede dc groole beproeving zou kunnen dragen, die oyer hem kwam. '/.e zag hem naar krant grijpen en die weer mistroest; neerleggen. Ze nam die zwijgend} op, cn of het haar zelf interesseerde, las zo- juist die rubrieken voor. welke hij zelf zoo grpag bijhield. ,,'k Ga nog eventjes naar d« soos," zei hij- ongeduldig, toen zc haar maaswerk weer op nam Ilij was ook zoo'n bedrijvig leven gewen-dy Y n vroeg in den morgen lot hij naar hei ging. En nu zoo niets kunnen uitvoeren. „Laat Bet jc dan wegbrengen,'- ranud* z®« Maar jiij werd cr knorrig over. zoo aa* zi hulpbehoevendheid herinnerd te wor* d<» Zc hielp hem aan zijn overjas, en ondei* voorwendsel van li l mooie weer te bcwonde-« ren, li ?c hem uit en zag zc hem na, lot hi| veilig 1 V 'meringen binnen was. (Wordt vervol odï 1

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1