BLOUSES OSOOTENDGRST Hof 33 prüs oer mimm met inbegrip van ccn BUITENLAND ,J3E EEMLANDER5' Politiek Overzicht FEUILLETON EVENWICHT. WITTE SCHOENEN WITTE KOUSEN. 18e Jaargang No. 294- per post f 2,60, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17®, afzonderlijke nummers f 0.05. Telephoon 515. AMERSFOORTSCH DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. M. HOOFDREDACTEUR- D. J. VAN SCHAARDENBURG. Vrijdag II Juni 1920 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dlcnst.ianbic» dingen cn LIcfdadighcids-ad'vei ten tien voor de helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeclsgc bepalingen voor het advcrtecrcn. Ecnc citculairc, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Het zou geen wonder zijn, indien de ka* Mne-tsaiisis, in Dirifsckdand door den uit- Vk&g der rijksdagverkiezfnigon in 't leven ge roepen, ontstellend lang op een oplossing kou moeten wachten. Het kies-resultaat (Jeeft in Duitschlaind de verwarring doen .wassen, daar door de gewijzigde partijver houdingen moeilijker -dan voordien 't geval was een combinatie zal zijn te vinden, be leid tot het vormen eener regeeringscoali- ile. Er zijn te veel wederzijds elkaar afstoo- fremde elementen en een uiterste mate van Étch erpzinn igh e kl en fijn-tactisch beleid zal "worden vereischt om tot een solutie in deze doornige situatie te geraken. Wel verluidt, 'dat aan Muller, den rijkskanselier, is opge dragen een kabinet te formeeren, maar tus schen opdracht en een ware het slechts fr- draaglijk resultaat verheft zich een berg van moeilijkheden, die eerder van graniet- dart van rijstertbrij ?s. Gesteld, dat Miiller een beroep doet op de meerdertveidssocpa- listen om uit het labyrinth te geraken, zou alsdan té verwachten zijn, dat de rechtsohe socialisten, die nadrukkelijk bij monde van 't partijbestuur te kennen hebben gegeven slechts deel uit te willen maken van een combinatie van democraten, centrum en on- i'hankelijken, ook de Duitsohe volkspartij samenstelster eeneT coalitie zouden wil- n dulden Deze veronderstelling is te ro- zjg getint en wel niet te realtseeren, voor zoover momenteel de situaties en de stem mingen zijn te overzien. Een aanzoek van de zijde de>r rijkskanselier bij de onafhanke- luken, door 't benijdenswaard resultaat nog .under soepel buiten kijf gewonden, om saam te gaan met de burgerlijken zou zijn als 't schieten met een kindenkatapultje te gen een stuggen muur van bazaltschijn noch sohaduw van een deuk zou zijn te be kennen in detzen wand van hardnekkig ver zet- Nu wordt wel alom verkondigd, dot een nieuw sa&m te stellen coalitie zonder meer- denheidssocialisten een onmogelijkheid is, maar men verzuimt te zeggen in welke riohu ting waarschijnlijk een combinatie zou kun nen worden gezocht, zij het met een mini mum van mogelijlch eid-tot-slagen. Wanneer de toestand niet van zóó bitter-emstigen aard was, zou men zioh te buiten gaan aan Jte.t schertsend vragen, of hier voor Lasker, die nog kort geleden een spel verzon met C~ wij meenen miflioenen combinaties "geen werk aan den winkel is Allicht zou echter, wanneer wederzijds men blijken gaf van goeden wille te zijn, één solutie n/i'et al geheel tot de onbestaanbaarheden kunnen oehooren, n-1. wanneer de reohtsche socia listen en democraten aan den eenen kant .^n de Duitsohe volkspartij aan den anderen k$r.t zich met elkaar verstonden voor de vorm sag. eener regeermg, die, schoon loo pend op een koord, met onverzettelijken Avil en inspanning aller krachten misschien het evenwicht zou kunnen bewaren. Dit zou .teer zeker meer ofiyiinder een uitbreiding ,öer coalitie naar rechts beteekenen en ook 'gouden de meerderHeidssociailisten natuur lijk meer voelen voor een samengaan met hun radicale verwanten, de onafhankelijken, niaer daar dezen zeker hun steilheid niet gullen laten varen, zou het kunnen zijn, dat -dit ei moest worden gekozen voor het geld, 'dat de meerderheids-socialisten nog bezit ten. Dit zijn' echter theoretische weerprofete- rijen, die slechts beoogen aan te toonen 'Over welk een heuvelig land geklommen dient te worden om in 't vredig en veilBg dal kier oplossing te geraken- De Duitsohe volks partij en D u its ch-na t i on<a 1 e pair tij zou den denkelijk nog w-el zijn te vinden vooi Ben coalitieregeering met meerderheidsso- ci afeten en voor zoover thans is na te gaan hangt de geheele so-lutie van het verward probleem der kabinetsformatie af van de be reidheid der meerderheids sodalis ten om minder prettige, maar op den duur misschien onvermijdelijke, concessies te doen. De on- afhankelijken zullen in geen geval tot opof feringen zijn te vinden, vooral niet, wanneer burgerlijken of „reactionairen" mede deel van de regeering uitmakeneen minder primcipieel-zijn der rechtsche social sten, n\ a. w. opofferingen van deze zijde, zouden een minder omvlotte oplossing der kabi netscrisis tot een feit kunnen maken. Ook is nog steeds de formatie mogelijk van een kabinet, sadmgesteM uit vak-minis ters der diverse partijen, maar verschuift men, bij het aan de hand doen van dit voor stel, de moeilijkheden niet naar een ander pl'an Immers weigeren zoowel democraten als de heide socialistische partijen om door deze methode .uit den doolhof of is hef niet eerder een zuigend moeras? te ge- rakexiy dan blijven de bezwaren en moeilijk heden bestaan als een benauwende omcir keling. Slechts een genie zou inderdaad, nien- schelijkerwijze gesproken, als een lichtend e ster uit deze duisternis den weg kunnen wijzenwant het lijdt geen twijfel dat, wan neer de onafhankelijken volharden in een opposdtiepolitiek, die een samengaan met de meerderheidssocialisten onmogelijk maakt, zij de venantwoordelijkheid ervoor zullen mo'eten dragen, dat een rechtsche conserva tieve regeering aan 't bewind komt, die allicht ook in 't buitenland met een scheel oo'g zal worden aangezien. De moeilijkheid in de oplossing van de kabinetscrisis ligt» dan ook in de wederzijclsche kracht der ze gevierende uitersten, die elkaar als water en vuur verdragen. Georg Bernhard heeft de klok geluid om een Duitsch leider te kiezen, die een programma medebrengt voor „posi tief handelen". Hier dus weer de roep om een krachtige persoonlijkheid, dde met elke meerderheid en trots oppositie, ja zelfs met een minderheid zou kunnen regeer en. Maar persoonlijkheden en genieën zijn schaars te vinden en zoolang n?et elke partij bereid is tot concessies, en, zij het een tijd lang, de partijbelangen achterstelt bij hetgeen ten algemeenen nutte broodnocdig moet worden .gedaan, zal het Dtii/tsche sohip door 't laag water blijven steken. Dat de politiek der Entente mede debet is aan de verwarring, waarvan Duitschland rn dezen moeilijken na-oorlogschen tijd het slachtoffer zou kun nen worden, is een vraag, dife positief moet worden beantwoordde uit haat voort vloeiende ontstentenis van clementie aan geallieerde en vooral van Fransche zijde, is mede een der ernstigste oorzaken van den aanwas in Duitschland zoowel van 't rechts- als links-gerichte radicalisme. Buitenlandsche Berichten. P a r ij s, 10 Juni. (R.) Men verwacht, dat de conferentie te Spa door de Itali- aansche kabinetskrisis opnieuw zal worden uitgesteld. P a r ij s, 9 J u n i. (H.-R.) Bevestigd wordt dat de uitvoerende raad van den Volken bond op 14 Juli te Londen zal bijeenkomen, ten einde een beslissing te nemen inzake het verzoek tot den volkenbond gericht om tusschenbeide te komen tegen de bolsje wistische elementen, in Perzië. W a s h i n gj o n, 9 Juni. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). Het departement van marine bericht heden, dat het Arneri- kaarische oorlogsschip Hancock en drie sleepbooten Ro-syth in Schotland verlaten hebben met drie vroegere Duitsohe torpedo jagers op sleeptouw op weg naar Brest. Men vermoedt, dat de Ost-Friesland en de Frank fort en deze dtie torpedojagers omstreeks midden Juni naai' Amerika zullen verlrek- ken. Waarschijnlijk zullen de torpedojagers onmiddellijk naar Washington gesleept worden. B e r 1 ij n, 10 Juni. (W. B.) Naar de Voss. Ztg. uit Flensburg verneemt, heeft de rijksregeering, daar zij door de toege stane korte termijn van uitstel niet bij mach te was haar houding tegenover het ont- werp-verdrag over Noord-Sleeswijk te be palen, den raad van ambassadeurs verzocht om een nieuw uitstel tot 20 Juni. B e rl ij n, 1 0 J u n 1. (V. D.). De Silezi- sche Diritsche pers vermeldt, dat het gehee le bestuur der katholieke volkspartij van Opper-Silezië het besluit nam, zioh tegen allen haat tussohen de nationaliteiten te ver klaren en voor de Duitsch en Pool-sch spre kende bevolking volkomen gelijke rechten te verlangen. Om dit doel te bereiken streeft de partij naar zelfstandigheid van Opper- Silezië in den vorm van eenen autonomen bondsstaat en waarborgt bet blijven van Op per-Silezië bij Duitsohland. P a r ij s 10 Juni. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Deschnnel is voornemens, om na afloop van zijn verblijf in NoTmandië en na het nationale feest op 14 Juli naar den Elzns te gaan, om daar 2 h 3 weken te blijven. De president huurde een chalet bij Turkheim. Antwerpen, 10 Juni. (V.-D.) De vakvereeniging van bankpersoneel Mercu- rius heeft aan de Bonk van Antwerpen loon- eischen gesteld. De directie heeft gewei gerd een deputatie te ontvangen, waarop de eischen schriftelijk werden ingediend. Wanneer hedën daarop geen bevredigend antwoord wordt ontvangen, zal het perso neel in staking gaan. verklaard, dat z. i. een coalitie van Schei- demann tot Stresemann volstrekt nooclig was, hoewel zij hem zeer onwaarschijnlijk voorkwam. Er bleef slechts over de tegen woordige coalitiepartijen zoo lang met de leiding der regeeringsaan'gelegenheden te belasten tot in 't najaar het volk opnieuw de gelegenheid kreeg met wat meer gekal meerde zenuwen en een helder oordeel over zijn politiek lot te beslissen. Dc Vor- warts merkt naar aanleiding hiervan op Of zich de oude Coalitie tot aan het na jaar zal kunnen handhaven, willen wij niet onderzoeken Duidelijk zal het moeten zijn, dat de soc.-dem. geen neiging heeft weer de zondebok te zijn voor dingen, zoo als deze zich in de laatste anderhalf jaar hebben afgespeeld, zonder dat de sociaal democraten ze kond-en voorkomen. Maar dat dezen Rijksdag zonder meerderheid geen lang leven is beschoren, zal elkeen duidelijk 2'jn. B e r 1 ij n 9 J u n i. (V. D.) De leider der Duitsche volkspartij, dr. Stresemann, ver klaarde aangaande den politieken toestand tengevolge der verkiezingsresultaten: De Duitsche volkspartij had het cijfer harer mandaten verdrievoudigd, daar breede [crin- gen van het Duitsche volk de meeste waar de hechten aan het economisch herstel en sterke vertegenwoordiging van leidende per sonen in de partij begroeten. De beste re- geeringsvorming zou zijn uitbreiding van de coialitie, die tot heden bestaan heeft, door de Duitsche Volkspartij, doch daartegen ver zet zich tot nog toe het doctrinarisme der sociaal-democraten. In de buitenlandsche politiek zou d-> Duitsche volkspartij opkomen B e r 1 ij n 10 J n i. (V. D.) Door een parlementaire persoonlijkheid, die door den rijkspresident met de vorming van het nieuw kabinet belast zou worden, is het samenstel len van een kabinet van niet-parlementaire vakministers ernstig overwogen. Een derge lijk ministerie zou denkbaar zijn, indien ver tegenwoordigers der vakvereenigin»£n, der industrie en van den landbouw er in zouden worden opgenomen. Ter controle en ter ver binding met het parlement zouden eenige politieke personen aan het kabinet moeten worden verbonden-, Berlijn, 10 Juni. (V. D.) Gisteren heeft rijkspresident Ebert langdurige bespre kingen gevoerd met den rijkskanselier Her mann Muller en daarna met den vice-kanse- lier Koch. De president heeft daarop Her mann Muller met de vorming van een nieuw kabinet belast. Deze zal zich eerst tot de on afhankelijken wenden met het verzoek deel te nemen aan de regeering, doch in ver band met de uitingen in de pers verwacht men, dat hij daarbij op een weigerende hou ding zal stuiten. De zaakgelastigde dr. Mayer heeft zich els volgt over den huidigen politieken toe stand uitgelaten: Ik geef de hoop niet op, dat de noodzakelijkheid een regeering op broe deren grondslag te vormen bij de aanstaan de besprekingen der partijleiders als drin gend zal worden erkend en dat deze patriot tische noodzakelijkheid de partii-bedoeün- gen en meeningen ondergeschikt zal doen zijn. Een meerderheid in welke zoowel de meerderheidssocialisten, als de Duitsche Volkspartij, het Centrum en de democraten vertegenwoordigd zijn, schijnt mij v/enscha- lijk. B e r I ij n, 10 Juni. (W. B.) De rijksmi nister voor de posterijen Giesberts heelt B !J iWaison L'HIrondelSe" voor revisie van de onvervulbare voorwaar den van het verdrag van Versailles, maar trachtten de vervulling der overige verplich* tingen le verzekeren door handhaving van het gezag van den staat en de economie. B e r 1 ij n9 Juni. (V. D.) De leider der onafhankelijken Dittmann verklaart in zijn partijorgaan de Freiheit, dat de partij der onafhankelijken geen deel mag nemen aan de vorming der regeering met de kapitalis tische partijeh, maar alle krachten der arbei derschap moet bijeenverzamelen voor den beslissenden strijd tusschen proletariaat en socialisme. B e r 1 ij n 9 J u n i. (V. D.) De volksstem ming in Oost- en West-Pruisen zal Zondag 11 Juli plaats hebben. L o n d e n, 1 0 Juni. (N. T. A. Draad loos). Bericht wordt, dat het zenden van matrozen naar Ierland, dat kort geleden plaats had, geschiedde met het doel schen nis te voorkomen en ter bescherming van het personeel, in dienst van de veiligheid van zeevaarders. Een veilige navigatie in de zeeën rondom Ierland is een zaak, die niet alleen voor Engeland, maar voor alle volken, wier schepen die wateren bevaren, van belang is, en die bedreigd is geworden door de aanvallen op vuurtorens en sein posten door extremisten onder de Sinn.Fei- ners. Ook zijn aanvallen gedaan op posten van de kustwacht. De motrozen zijn gezon den cm de kust te bewaken, om de scheep vaart le helpen en om levens te redden in geval van oorlog. In tien gevallen in de laatste helfl van Mei hebben de aanvallen plaats gehad op pos ten van de kustwacht in Ierland; vuurpijlen en ander materiaal werden in enkele, geval len weggenomen. Kopenhagen, lOJuni. (W. B.) Naaf de National Tidende uit Christiania ver* neemt, heeft de secretaris van de porlemerm taire verdedigingscommissie verklaard, dat deze commissie in hoer a.s. bijeenkomst be slissen zal of Noorwegen zijn leger of zaJ schaffen of niet. Gebeurt dit niet, dan zal beslist moeten worden of er een stelsel van dienstplicht of een beroepsleger zal komen. Rome, 9 Juni. (H.-R.) Door hel verzet der betrokken zeelieden kon tot dusver geen enkele versterking vervoerd worden naar Albanië. P r a o g, 8 Juni. (C. S. P. B.) Het ver drag tusschen Czecho-Slowakije en Oos tenrijk, waarbij de nationaliteitskwestie en de bescherming der minderheden worden geregeld, is te Brünn onderteekend. W e e n e n, 9 Juni. (V.-D.) De Miltag Zeitung*bericht, dat een anarchistisch conw plot is ontdekt om een moordaanslag 16 begaan op ex-keizer Knrl te Genèvc, Zeven» samenzweerders zijn in hechtenis genomen^ W a r s c li a u, 9 Juni. (Dvi'sch-PoolscH persbureau). De regeering heeft haar ontslogi ingediend, dat door het staatshoofd aange* nomen is met het verzoek, dat het kabinet nog voorloopig de zaken zal blijven waan- nemen. Warschau, 10 Juni (R.) Het Poolschö •kabinet is afgetreden wegens de nederlaag, ^geleden bij de behandeling van het wets ontwerp op de regeling van den landbouw door de regeering. Warschau, 10 Juni (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Poolsch stafbericht: Het Poolsche tegenoffensief in het Noorden vordert goed ondanks de aankomst van nieuwe troepen der bolsjewisten. Na een reeds hardnekkige gevechten hebben de Polen de linie longs de rivier Sozeni bereikt. De vijand trachtte hen uit hun positie te verdrijven. Daarna hebben zij een uitval gedaan, het garnizoen van Niznia een nederlaag toegebracht en' de booten vernield die* klaar gemaakt waren' voor het overtrekken der rivier. In de Ukraine strijden de Polen heldhaftig tegen de overmachtige troepen van den vij and, die hun front trachten te doorbreken. Vinnitsa, öJunh (U. P. B.)- De Ukröi- nische ministerraad besloot alle wetten, dia door Dertikin in de Ukraine waren uitge vaardigd, af te schaffen. Alleen de wetten en besluiten van de Ukrakbische regeeiing blijven gelden. Het decreet annuleert voor het Ukia'mi- sahe gebied de nationalisatie van de suiker fabrieken. en distilleerderijen, uitgevnordtgd door de bolsjewistische regeer ing ien her stelt de oude eigendomsrechten, behalve van de nijverheidsproducten, die het mono^ polie van den staat zijn. Cairo, 0 Ju ni. (R.) Door het militaire gerechtshof werden- twee mannen ter dood veroordeeld wegens een bomaanslag op den minister van landbouw op 22 Februari. Oil vonnis is veranderd in levenslangen dwang< arbeid. Par ij s,-l 0 Jun i. (V. D Uit New-7ork wc-rdt gemeld, dat de Amerikaansche peet voortgaat artikelen vol lof le wijden aan den Franschen gezant JuSserancl De bladen merken op, dat Jusserand even populair is bij de twee grootte politieke partijen der Vereerdgde Staten. Santiago, 10 Juni. (N. T. A. Draad loos uit Lyon). De ministers van Chili en Bolivia ondertee-kenden een verdrag tus schen Chili en Bolivia inzake een politieJco unie tusschen deze beide landen Charleroi. lOJuni. (H. Rd Gisteren is een lift in een schacht van de groeve Gouffre te Cha{e4i*eai! gcWölen. -Zes perno nen werden gcdocd. I Br zijn drieërlei menschen in de wereld zij die willen, zij die niet willen en zij, die niet kunnen. De eersten vervullen alles; de Iweeden verzetten zich tegen alles en dé 'derden falen in alles. .■a -»■/,!. Roman door J. EIGENHUIS. 55 't Was Heel' goed voor hem, vond ze. Want tegenwoordig had hij weinig anders dan de scliooi en zijn huisgezin. Up het muziekkastje zag ze zijn klarinet- ,;doos staan. Wat zou dat een heerlijke, ver- jyulling voor hem Wezen, als hij 's avonds Wat aan muziek kon doen. Maar hij kon de muziek amper lezen, als hij cr met zijn oogeu ;óp lei. En veel minder al spelende. U wacht, ze wist raad. En ze speelde op de piano de partij wat door, die hij in den steek had gelaten, door jüc droevige gebeurtenissen-in liuis. i 'Hij kwam vroeg thuis. v' „Beviel het je niet, man?" „Nee, er was zoo'n vreemd zootje. En waar Jk wel eris graag mee gepraat zou hebben, lie waren er niet- Maar met „Jericbo"' zou ik fwel weer graag meedoen. Muziek moet heer- ui jk wezen, als al het andere genot zoo weg- Aralt Maar (hoe zal »k de partij instudeeren?" „Dat 's makkelijk 'gen-oeg/'- zei zo opge- ia ia klarineh- IIij zag haar verbaasd aan. 7e zette zich aan de piano, en speelde een paar malen. „Nog eris," zei hij, en mei vastheid blies hij de melodie mee, en in -den tijd \nn een half uur was hij al zoover, dat hij alleen het stuk 'kori instudeeren, al had hem dat vroeger moeilijk geschenen. Hij blies met gevoel en volharding, als hij nooit hij zijn Jerichostudie had getoond. ,,'t Kan zóó uitstekend, vrouwtje," zei hij innig, haar langs de wang streelend.- „.Te maakt je hoe langer zoo meer onmisbaar, 'n Best wijfje hen je, hoor. Je had me geen grooter genoegen kunnen doen." Ze had zelf een kleur van opwinding, dat haar uilvinding zoo gewaardeerd werd. „Zoo kan je spelen, en behoef je toch je .oogen niet tc-forcecren," zei ze. en onderwijl ging haar door het h-oofd, of <ze hem op die wijze ook niet aan liet le-zen kon krijgen. Langer dan een half uurtje of een uurtje voorlezen, ging 's avonds moeilijk. Er was zooveel verstel- cn naaiwerk. Als hij eris zelf het Braille-schrift leerde, lezen? Van Mien had ze vroeger wel gehoord, dat -die een boek in relief-schrift had overgebracht, om mee te helpen aan het vormen van een bibliotheek voor dc ongelukkigen, die hun gezicht misten. Die zou haar we] kunnen helpen. Heel vlug maakte hij vorderingen en al spoedig kon hij langzaam aan een boek met de vingers ontcijferen. „Je weet niet, snoes, wat een heerlijke ge rustheid me dat geeft, 'k Zou er haast door vergeten, dat -de wereld het mooiste voor me gaat verbergen. Ik behoef nu tenminste niet een heelen avond met mijn eigen sombere ge- dachien te blijven zibLou, Jk blii£ met de. ge-. •dachten van de besten onder de menschen in gemee:,schap; ik kan in mezelf hun klanken en mélodieën herhalen... Wat heb jij een boel voor me gered!" Maar. alle 'dag kwam de kwelling van het schoolhouden. Hij kon niet meer. Het zou hem zenuwziek maken, en de school verliep heek- maal. Dit vond bij nog gelukkig, want zijn taak wend gemakkelijker, nu zoo weinig kin deren op school bleven. En dan kwamen min der leerlingen aan hem tekort. Den ouden Banning had hij al eens de deur tusschen hun lokalen open laten zetten, om hem fe helpen een oogje in het zeil tc hou der. Maar de goeie sukkel had/ met twee perfecte oogen nog minder invloed dan hij zelf zonder gezicht. „'t Kan zoo niet langer," zei liij op een keer tegen zijn vrouw, tien hij uit school kwam. Hij zag er ontdaan uit, een rood vlekje op eiken jukboog, dc oogen glinsterend van over spanning. „Nee beste vent? Dan moet je ontslag vra gen," 7ei ze kalm berustend. „Mooi praten. En hoe zulkn we met de helft van het tractement rondkomen?" „Kom, kom, ik heb zoo idee, dat alles zich nog wel schikken zal. Ik zal een betrekking op een school zien te krijgen in. Amsterdam. „Jij dc deur uit?. Jij voor mij .werkenj" Ilij zei liet op een toon, die Haar zeer deed. Al zijn grievende smart, dal hij niet langer voor zijn gezin 7.011 kunnen «taan, en dat hij zijn vrouw bij de zorgen voor liun gezin moest toelaten zich af te beulen in een klas. klonk er uit op. Moo dele s zette hij zich neer, de elleboog onder het hoofd, strak voor zich uitstarend tol de vage mist voor zijn' oogen al dikker werd c-n el' een zwarte muur voor hem scheen te staan, waar hij niet doorheen kon zien. Zc zette zich naast hem zijn hand, die zij zacht streelde. „Den kop er voor houen, mannelje," vleide ze. ,,'t Is mij, of alles voor ons geluk dient-." „Geluk!" gromde hij tusschen dc tanden met iets .als een gesmoorde verwensching. Praat me niet van een Voorzienigheid, die a'les ten beste doet kecren, z00als met het verhaal'.jo van Jozef. Dat is mooi, wanneer liet je alles voor den wind gaat. Maar als je daar plat geslagen en vertrapt neerligt, dan zou jc lie ver alle machten verwensclien, die jc zoo necr- gesmakt hebben, dan in hun goeie bedoeling vertrouwen hebben." ..Laat ik dan jc voorzienigheid wezen, als je dat reëeler lijkt. Ik voel, dat ik het wezen kan en zal." IIij haalde onwillig dc schouders op, omdat hij het maar kindergepraat vond. „Ja, jc kan jc nou wel opwinden en blij- maken met een dooien musch," spotte hij bit ter. „Maar als je met een gezin weet en dan weet, dat je morgen aan den dijk staat mei een kleine achthonderd vijftig gulden pensioen en stekeblind in het vooruitzicht, dan zou je de heele wereld kunnen vervloeken..." „Kom. *t Is verschrikkelijk. En voor jou het aliler.vreeselijkst. Maar geloof me, alles zal en moei goed gaan. En wat heerlijk, dat je Mies zoo geregeld boeken in Braille-schrift kaa bezorgen. En dat je /.oo'u troost vindt in jc. muziek. En dan moet je je nog oefenen in .schrijven mof dc oogen dicht. Ik maak me sterk, dat het je ook al weer een heerlijke genoegdoening zo 1 geven.'- Hij zweeg, maar klemde do lippen bitter op elkaar. Zo praatte erg lief. maar wat gaf hem dat. om zijn gezin te onderhouden? En het beeld van den ouden blinden fluitspeler, die de grachten van Amsterdam afliep om zijn koslja bij elkaar tc bedelen, kwam ^beni voor don geest. Zoover was hij nu gekomen, dat hij op middelbaren leeftijd gelijkstond mot ccn wrak, dat van dc liefdadigheid moest leven. „En do opleiding van de kinderen zal veel minder kosten," bemoedigde ze hem. „Opleiding! Ze zullen hard meewerken, oraf de monden open tc houden. In een dagdienstje» als loopmeiïjc op een atelier..." Ze likte hem overmoedig tegen dc wangï „O, 0, wal een zwarte bril heb je op- Jc rekertt heelemaal builen je bazige vrouw. Geloof ab* leen maar in dc voorzienigheid, die voor jö staat als jc geen nn'der geloof in je voelt. Laiw rien zie ik al op de kweekschool, wat geen cent behoeft tc kosten, Jans op dc lecrschooL En dan zal je 'ris zien, hoe gauw ik aan cci\ instituut of zoo iels een betrekking heb, .waart door wc 'r knapjes kunnen komen."-: (vVordt vervolgd)^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1