„DE EEMLANDER" BUITENLAND Schoenwerk Gr ©eter? dorst 18e Jaargang N6. 298 MEMMS 7£ Z nT» per post f 2.60, per week (met pratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17', afzonderlijke nummers !r 0.0J. TrnrHOon 513. AMEBSFOOBTSCH DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. Woensdag 16 Juni 1920 PPIIS DER ADVERTENIIÊM met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanbic* dingen cn Li:ldadi jhcidsadvcitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan reer" voordccligc bepalingen voor hel advcrlccicn. L'cne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op toegezonden. Politiek Overzicht Toen d«e nati'ona'le conventie dei* Ameri ka ansdhe republikeinen aan h-et einde dei- vorige wéék haar zittingen hield om den fepinblïkeinsohen candidaat te benoemen Óoor de presiclents^-venkiezingen, heeft de voorzitter der conventie. Lodge, een feilen aanval gedaan op Walsen en diens politiek. Hij begon zijn rede met er op aan te drin gen, dat- de rcpirbtrkeinsche partij de natie zou redden, ziooeïs zij dit ook hatd gedaan In I860 ten tijde van den Noord-Ameri- kaanschen burgeroorlog. Het was daarom noociig naar Lodge's inzicht den heer Wil son en diens dynastie, zijn erfgenamen en helpers, al degenen, die in zijn dienst de knieën hadden gebogen, uit hun amibt te ontzetten en er zorg voor te dragen, dat zij niet den minsten invloed op de regeering der Vereenigde Staten konden uitoefenen. Zij moesten uit hun ambt en waardigheid worden ontzet, .niet omdat zij democraten waren, maar omdat Wilson een bestuurs- en ïegeeringstheorie steunde, die on-Ame- rikaansch was. Vooral moest Wilsc-n's birftenlandsche po litiek hot ontgelden en met name werd scherpe critiek geleverd op .den Volken bond. Volgens Lodge 2011 het logisch zijn ge weest, wonaeer eerst met Duits chleaid vrede was gesloten en daarna de toekomstige be trekkingen met Amerika's geassocieerden waren vastgesteld; Wilson had dat echter niet gewild en had de geallieerde en geas socieerde mogendhe den weten te vei plich ten in te stemmen met zijn cisch inzake een Volkenbond, de.ri z g. Covenant* dien Wil son in het-vredesverdrag heeft laten opne men. „Om dat te bereiken", aldus oordeel de de voorzitter der iepubl'kelnsche con ventie, „heeft hij het principe van de vrij heid der zeeën ten gunste van Engeland la ten varen en heeft hij Frankrijk overigens niet gehouden beloften en concessies ge daan, die hem den steun dezer landen verze kerde Toen de Senaat begon met het on derzoek van het verdrag, kwam hij tot het Inzicht, dat er geen kwestie was van een vredeè-ligia, maar van een alliantie." Vaar Lodge beschouwt vooral als een steen des aanstoots art. 10 van het volken- bondsverdrog, dat naar zijn meening niet waarborgen soh'ep voor den vrede, maar nieuwe oorlógen voorbereidde. Hij herin nerde er aan, dat Wilson in 1916 tot presi dent was gekozen op een programma, vol gens hetwelk Amerika buiten den oorlog zou wenden gehouden en dat hij, Wilson, het desondanks had weten klaar te spelen Amerika buiten den vrede te houden. Kort en bondig verklaarde Lodge: „Wij nemen met alle beslistheid het standpunt in, in geen geval aan den Volkenbond, zooals deze aan het congres is voorgelegd, onze stem te geven. Tweemaal hebben wij dën president en zijn aanhangers d>e gele genheid geboeïetn het verdrag met de reser ves te ratificeeren. Tweemaal hebben zijn aanhangers op zijn bevel het verdrag met de door ons ontworpen reserves van de hand gewezen. 'Nu zal het uit zijn. De kwestie wordt aan het volk voorgelegd- Het volk kent de politiek van ons en die van Wil son en meet tussen en helde kiezen. Reeds hooren wij angstvallig roepen: Amerika zal geïsoleerd blijven. Weest u daar niet bang voor! De wereld heeft Amerika al te «eer van nc-ode. Nooit zuiden wij doof zijn voor het lijden der mervsobheid, maar wat wij ook ondernemen, wij wilden het op onze wijze doen, vrij en zonder dwang van bui ten." In welke richting de republikeinen verder hun politiek zich voorstellen te voeien, kan het best worden afgeleid uit het verkie- 2Li*gspix>gramma der republikeinsche. con ventie, waarin niet slechts de afkeuring wordt uitgesproken over de bepalingen van 't volkenbomdsverdrag, maar dat als punten oa. de volgende eischen bevatvrije vaart voor Amerikaansche soh-epen door het Pa- namakanaal, het leggen van een uitvoer verbod op kolen naar Canada, indien dit land de wetgeving inzake zijn bosschen niet wijzigt ten gunste der Amerikaansche be langhebbenden bij de papierindustrie. Het profgraanmo meldt voortsbescherming der Amerikaansche belangen in Mexico en een gelijktijdige veroordeeling van Wilson's Mexioaonsche politiek. De aanvaarding von het Armeensche mandaat wordt echter niet wenschelijk geacht. Den democraten wordt voor de voelen ge worpen, dat zij nóoh voor den oorlog, nóch voor den vrede voorbereidseilen hadden ge troffen, terwijl Wilscn wordt beschuldigd van autocratisch optreden en ook zijn ver der beleid wordt veroordeeld. Suitesilandsche Berichten. B e r 1 ij n 1 5 J u n i. V. D.) Naar de Vos- sische Ztg. verneemt, zal dr. Trimborn den voorzitter van de Nat. Verg. Fehrenbach voordragen als nieuwen rijkskanselier. Trim born zelf wil zich daartoe beperken; dat hij slechts de voorstellen tot het vormen van een nieuwe regeering doet, zonder zelf in het kabinet zitting te nemen. Ook de Vorwarts ziet in Fehrenbach den nieuwen rijkskanse lier. B r e s 1 a u, I 4 J u n i. (V. D.) De opperste Raad te Parijs heeft het voornemen om de man-daten van de rijksdagleden voor d-e ge bieden, waar volksstemmingen moeter. wor den gehouden, ongeldig te verklaren, opge geven. Flensburg, 14 Juni. (V. D.) Woen-s- dagavond te 12 uur zal de souvereiniteit van j de tweede Sleeswijksche zóne in vollen om» vang weer aan Duitschl^nd overgaan. Don derdagmorgen vroeg staan de Duitsche troepen marschklaar aan de Nooid-Slees- wijksche grens. Te 10 uur 's morgens zullen zij Flensburg binnenrukken. De ontvangst in de stad zal een feestelijk karakter dragen. De rijksminister van buitenlondsche zaken en de Pruisische minister van binnenland- sche zaken zijn, in verband hiermede, naa-r Flensburg vertrokken. Flensburg, 1 5 J u n i. W. B.). De En- geische hoepen hebben ran Yand Flens burg verlaten; ze gaan n-. 'openhngen. De Fransche bezettingstroepen zullen mor gen naar Metz vertrekken. D u s s e 1 d o r f, I 4 J u n i. (V. D-). Tenge volge van de staking der gemeentewerklie den liggen alle bedrijven^n de stad stil, zoover zij niet van eigen kracht gebruik kunnen maken. In het geheel worden daar door 16000 arbeiders getroffen. De stad is des nachts in duisternis gehuld. De tram rijdt niet, terwijl de bladen niet verschijnen. Londen/ 15 Jun'i. (R.) De Evening News .meldt, dat de kanselier van het Duit sche gezantschap gisteren Londen h^eft verlaten met bestemming naar Duitschland, daar zijn tegenwoordigheid de Britsche re geering niet langer aangenaam is. Londen, 15 Juni. (R.) Tot dusver is geen nieuwe conferentie tusschen Krassin en de Britsche ministers belegd. Er zal er echter een plaats hebben, zocdra Kiassin antwoord uit Moskou zal hebben ontvangen over de kwesties, die in de beide vorige zittingen te berde zijn gebracht. Het vraag stuk der Russische schuldverplichtingen wordt het belangrijkst geacht. Krassin heeft ■nog geen antwoord uit Moskou ontvangen. Londen, M J u n i. (N. T. A. Draad loos). Sir Rob ent Home, minister van koop handel, heeft verklaard, det h»i spoedig een wetsontwerp hoopte in te dienen, waarbij op alle geimporteerde artikelen zal worden ver meld, wat het land van herkomst is. Met de belangen van alle betrokkenen zal worden rekening gehouden. Londen, 14 Juni. (R.) In een verga dering der vereeniging van marconisten op de koopvaardijvloot werd vanavond defini tief besloten morgen het werk te staken. Slechts vier stemmen waren er voor de staking een week uit te stellen. Londen, 15 Juni. (R)- De Marconis ten van de kustplaatsen staken niet. De se- oretaris der vereeniging van marconisten verklaart, dat de staking de havens za'l blok- keeren en de scheepvaart zal stop zetten, omdat de bepalingen schepen boven 1600 ton verbieden uit te varen zonder marconis ten aan boord. Londen, 15 Juni. (R.). De staking dor marconisten 00 de zeeschepen is heden te halftwaalf begon» n. Londen, 15 Juni. (R.) In Gorey, in het graafschap Wexford, is heden een in specteur van politie doodgeschoten. Hij werd mot revolverschoten doorboord. Parijs, 15 Juni. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Het parlement van den vrijstaat Dantzig zal voor het eerst op Maandag bij eenkomen. Rome, 14 Juni. (V. D.) Het is waar schijnlijk, dat Bonomi, reformist, Meda, katholiek, en Fera, radicaal, in het kabinet- Giolitti gullen zitting nemen en den politie- ken grondslag van het ministerie zullen vor men. Giolitti zal dus een concentratie-kabi net vormen. legers Zondag Kief zijn binnengerukt en grooten buit van Engelschen oorsprong heb ben gemaakt. Warschau, 14 Juni. (N. T. A. Draad loos uit Ar.napolis). Kief is nu volkomen ontruimd- De P0I011 zijn teruggetrokken naar de streek van Shitomir. Het personeel van 't Amerikaansche Roodc Kruis troffen voorbereidselen om met het leger Kief te ontruimen. Constantinopel, 14 Juni. (R). Generaal Wrangel zet zijn opmarsch voort de cavalerie heeft den Dnjep» bereikt, ter wijl de rechtervleugel enkele K.M. ten N.-O. van Militopol gekomen is. Constantinopel, 15 Juni. (H.-R.). Een communiqué meldt, dat generaal Wrnn- gel's offensief vordert. In de buurt van Wla- dimirofka en Stroganofka zijn de 100de troe pen deels verdronken, deels ontwapend. Ook werden 1500 gevangenen genomen. In den loop van het offensief namen de troepen van generaal Koetepof 3500 gevangenen en maakten zij 25 stukken geschut en vele machinegeweren buit. Kopenhagen, 14 Juni. (V. D.) Lit- winof heeft aan een persvertegenwoordiger omtrent de geruchten over een tcgenrevolu- tie in Rusland medegedeeld, dat hij, zooals gewoonlijk, draadlooze telegrammen uit Moskou heeft ontvangen en daarin wordt niets gemeld van een tegenrevolutie, die in Rusland zou uitgebroken zijn. Kopenhagen, 14 Juni. (V. D.). Uit Revel wordt gemeld, dat binnenkort te Mos kou de onafhankelijkheid van Russisch Ka- rélië zal worden afgekondigd. BLOU Weenen, 14Juni. (V. D.) Het huid'ige kabinet zal als niet politieke regeerin-g de zakc-n blijven behandelen. Zij zal het wets ontwerp be Ir effen-de een kapitaalsheffing of- handelen. Nieuwe verkiezingen zullen wor den gehouden. Budapest, 15 Juni. (H. K. B.). De minister van oorlog Soos, heeft in de Nat. Verg. verklaard, dat hij naar het gebied tus schen Donau en Theiss acht eskadrons cava lerie en twee bataljons infanterie heeft ge zonden. Dac-r keelt men menschen gearres teerd, die zich aan roofovervallen schuldig maakten en andere misdaden begingen Meestal waren die menschen onrechtmatig in leger-uniformen gekleedook waren er vele- tuchthuisboven onder. Evens werden vele personen, die deel hadden genomen aan communistische samenzweringen, ge vangen genomen. De actie tot onderdruk king van het misdadige optreden wordt met kracht voortgezet. Het leger heeft hand in hand met het volk de laatste wortels van het bolsjewisme uitgeroeid. De uiteenzettingenvan den minister wer den met bijval van alle politieke richtingen gehoord. Rome, 14 Juni. (H. R.) Volgens de Epoca was het op 12 Juni rustig in Albanië. Men gelooft, dat de opstandelingen een nieuwen aanval voorbereiden. Porto Saler- mo is door de Italieansche troepen ontruimd na vernietiging van het oorlogsmateriaal, dat men niet kon medenemen. Jukarest, 14 Juni. (H. R.) Bulgarije besloot de economische betrekkingen met Rumenië te hervatten. Kopenhagen, 14 Juni. (V. D.) Uit Russische bron worclt gemeld, dat de roode frlaison gL, 'HSroodeSPe" Par.ijs, 15 Juni. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Uit Helsingfors wordt gemeld: Op 12 Juni heeft te Dorpat de eersl-e confe rentie der Baltische landen phaats gehad; de voorzitter der Finsche delegatie heeft de aanspraken van Finland op Karelië en het district Pe'sjenga uiteengezet. De ventje besloot twee commissies samen stellen, één voor de studie van economische kwesties, de andere voor het onderzoek der territoriale vraagstukken. Het hoofd der Russische delegatie stelde het onmiddellijk sluiten van een wapenstil stand voor. Dit verzóek zal het onderwerp van de besprekingen in de volgende bijeen komst uitmaken. Constantinopel, 15 Juni. (H.-R). De krijgsraad heeft de voornaamste aan stichters van de jongste onlusten, de voor n-armste deelnemers aan de verschillende samenzweringen en aanslagen op den groot vizier ter dood veroordeeld. Athene, 13 Juni. (R.) Volgens een telegram uit Dedeagatsj heeft Jofer Tnynr Oost-Thracië autonoom verklaard en een kabinet gevormd. Hij erkent het gezag der Porte niet meer. Londen, 1 5 J u n i. (V. D Een depu tatie van Cyprus heeft nun do Britsche re geering een nota overhand Y d, waarin ver zocht wordt, „als zijnde de uitclruhkc- lijke j wensch dsr bevolking", het eiland met Grie kenland te vereenigen. Londen, 14 Juni. (N. T. A. Draad loos). Uit Mosoel is een Engelsche en En- gelsch-Indische troepenmacht naar Telefar gezonden om de stammen te tuchtigen, die dicht bij Telefar twee Engelschen hadden vermoord. Volgens den Reuter-correspon dent te Öagdad is hiermee al begonnen. Ondertusschen hebben de Engelscha troepen te stellen met.talrijke overvallen! van Arabische patrouilles, die de convooienl in Mosopotamië aanvallen. De convooiem Tusschen Sergat en Mosoel hebben alle aan vallen afgeslagen met zeer zware verliezen! voor de Arabische aanvallers; :1e Engelschef 1 troepen hadden bijna geen vdrliezen. Dei cavalerie rankte slaags met 300 Arabisdvef strijders nabij Toeoiyarnh, van wie er velcnf dood op het slagveld achterblcv n. Andererf werden gedood door gepantserde auto's. Tokio, 15 Junk (R). Twee duizend bandieten uit Koren hebben een aanval ge daan op het Japansöhe garnizoen aan '!oi Tuman-irivier, aan do Chineesche gxev sy maar werden op de vlucht gedreven. De Ja« partners verloren 62, de Korean, n 12 nu.ru De Japanners drongen bij de a- htrrvol: Y.g| Chïneesch gebied binnen, doch 1! com mi n- deeremde officier zette de noodzakelijkheid hiervan nader uiteen. Bangkok, 15 Juni (H.-R.). De prir.s* troonopvolger van Sinm is nan longontste* king' gestorven. Marion (Ohio), 14 Juni. (N. T. AI. Draadloos). De Amerikaansche senator War« ren G. Harding zal binnen enkele dogenl officieel bericht krijgen van zijn candidanN stelling door de republikeinschc partij vooi het presidentschap; hij zal het voorbeeld van zijn voorganger (wijlen president Mc, Kinley) volgen en dezen zomer in zijn wo ning de partijleiders ontvangen voor hcj houden van besprekingen. Santiago (Chili), 1 't Juni. (N. T. A* Draadloos). Vanochtend is een moovdnon* slag gepleegd op Aleséndri, lic'aat dexi liberale vereenigingen voer het president* sob&p van Chili. Er werden drie schoten opj hem gelo-t, maar hij bleef ong< V. BINNENLAND Kameroverzicht Iweede K/zrner In die Zitting van Dinsdr diende da heer Troelstra een motie in, vrng-enda om schorsing der beraadslagiiv -n, tenclndo de regveering •elcgenheid te geven, nadere gegevens te verschaffen omtrent de urgen-i tie van het ontwerp. Met voorstel van d?« voorzitter om voor de behandeling der mo tie een half uur toe te staan wordt met 54' tegen 16 stemmen aangenomen. De heer Troelstra licht de motie toe* die nader wordf gesteund door den he-r van Rav-èsteiin en wordt verworpen met 56 tegen 15 stemmen. De hém* D r e s s e 1 h u ij s, licht een tmv* dement toe op art. 2, bedoelend de moge* lijkheid open te laten van straffeloosheid bij vrijwillig terugtreden van den dndci van een' poging tot aanslag. De heer Beumer licht het amendement! toe, dat uitgaaf van dezelfde bedoeling als hcwnr.endement, doch een ar.'Iere redocEe wenscht. De heer Marchant wil den vrijwillig teruggetreden dadier steeds strrffelooshcftl verzekerd zien. De heer Visser van IJ z e n d 0 or m wil alleen de mogelijkheid van straffeloos* heid, omdat de motieven van tWugtredert niet altijd straffeloosheid waard zijn. De heer Kooien heeft bezwaren tegen de redactie van amendement en sub-amen dement. De heer Troelstra beloop' dat het voorgestelde artikel g-erichl is tegen dc vrij heid van propaganda. Minister Heemskerk acht amen- deering overbodig, daar ook het voorgestel* de artikel straffeloosheid hij vrijwillig terug treden mogelijk laat. Wil men verandering* dan zou hij c!e voorkeur ge en aan het sub- amendement-Beumer. Domheid, die wijsheid verkoopt, vindt méér afnemers, dan zij v^dient. (f) Willem Broenhiiize Y 4 JUWELIER b^taidiRe keuze iii: Zilverspeeigoed, en Fngslsche Amandallieliias. Keurige modelletjes. FEUILLETON. :¥EN WICHT. Roman door J. EIGENHUIS. 50 „rïoe heerlijk dat vertrouwen van vrouw Montauibap," wierj) Mies nog tegen. 7,Ja, naief en dwaas, en toch bekoorlijk," zuchtte hij. Na dien tijd liet Marie het proces meer aan fcijn beloop over. Ze voelde, dat er iets in hem groeide, en dat jriist daaruit zijn weerbarstig heid voortkwam. Vreemd kon dat gaan. Lang, teel lang l«m de sombere leegheid in iemands gemoed blijven hangen, die zich in droefgees tigheid of wanhoop of onverschilligheid moest jdten. Tot er plotseling als met een bliksem straal de atsmosfeer werd verhelderd en het leven er een andor voorkomen door kreeg. "Wat zou zij dan wel aanpraten en aandringen cn opdringen, als een vervelende ^bekeerder? Al voelde zc nog zoo innig, hoe Jaap maar de oogon had open te doen. om het geluk te vinden, dat zelfs voor den rampzaligsten mensch klaar ligt, zij kon nu niet anders dan wachten en liopen. En in het innigste ontfermen oyer do groote donkerheid in hem en om hem, sprak cv uit haar stein en in liaar Jieelen omgang met hem een toewijding, die hem weldadig aandeed. Net als 'er zuster, ducht hij vaak, als ldj door een hartelijkheid verrast werd. Zoo in- en in-goed en lief. Zc speelde heerlijk piano, en de avonden konden innig gezellig zijn, als zwager Piet met zijn viool begeleidde. Ze hadden in jaren niet zoo gezongen en gemusiceerd, en Mien had voor alles tijd. Maar toch bleven al die zonnige plekjes lidittintelingen op een zwarten grond. Want diep in hem was alljj-d dc duisternis, dat hij het leven zag als een wreed gevecht, waar men moest verslinden of zich laten verslin den, en alles het "spel van blinde dacmonischo •krachten. Er waren dagen, dat hij er niet boven uit kon komen, <lat zijn muziek of zijn lectuur of vriendenbezoek hem er evenmin uit schudden konden. Zijn vrouw had' het dan hard ie verduren, en zijn kindertjes slopen met hencpen ge zichtjes om hem heen, een stil verwijt in den blik. Hij voelde zelf, dat hij gruwelijk hard vochtig en onrechtvaardig was, maar hij wen telde zijn humeurig zelfbeklag om, dat zijn el lende als een sneeuwbal groeide. De kinde ren waren te luidruchtig en i£ wild: zc mank*- ten hem met bun woestheid telkens aan het schrikken, of er een ongeluk gekeurde- Laat •zc dan toch bedenken, dat hun vader niets meer zien kan, en van elke onverwachte be weging ontstelt.%Of hel al niet vreeslijk genoeg is, altijd in dc donkerheid hulpeloos tc zitten. Maar van dc jongste tot de oudste dachten zc daar nooiLaan, want anders zouden zc wel liever voor hem wezen. Zoo kon hij uitvaren. En als zc hem" aanhaalden* dan bromde'bij weer, dat zc maar weggaan moesten. Wel ge makkelijk was het om met een vleïerijtje zich van hem af tc maken. Dat kon al gebeuren vóór zc naar school gingen 'sTnorgens. Koop* uw J. HOF 20 En alleen bleef hij dan met zijn duisternis, waarin zijn zelfverwijt wanhopig rondmaal- de, zoodat niets hem uit zijn nnargecsligheid kon brengen. Eens was liet dagen achtereen zoo geweest Mien bad al haar kracht noodig. om er niet ondor gebukt te gaan. .,God, God, geef hem toch licht," bad het \oortdurend in haar. Maar er kwamen oogen- blikken. als hij onbillijk was tegen de kinde ren of prikkelbaar haar beste bedoelingen verkeerd uitlei cn kwalijk opnam, dat zc het in zich voelde popelen om heftig uit ie varen en hem voor dc voeten te smijten, dn! 7« toch deed, wat ze Icon. om hem 7Ün leed ie ver zachten. Maar dat vragende gelaat, dat zich cvcnljei ophief als in pogingen, om toch oen oogcnbiiU het floers te doorboren, dat er zich voor hem had geplaatst, en die pijnlijke zucht, bij bel beseffen van d-e ondoordringbaarheid van zijn k rkermuren, deed haar beseffen, hoc hard zijn leerschool toch wél was, en dat de hare daarbij niet mocht gerekend worden. „Geef me kracht,klonk het dadelijk in haar op „Maak me sterk, om hem zijn strijd tc ver- lichien." „Laurien,'' zei hij gemelijk, .kind, kun jo me dien kleinen dienst niet bewijzen! 'k Iïel) jc nou al honderd maal gevraagd, om dadelijk bij liet ontbijt me voor tc lezen, wat er op dc kalender staat... Tegenwoordig gaal er soms een week voorbij, dat ik niet eens weet den hoeveelsten we hebben..." „Ja, pa!" zei liet kind gewillig. ,Evcn m'n schocilen aanrijgen..." „Natuurlijk, eerst weer even iets anders... •Te vader moet maar ia de laatste plaats ko men...." „Nee, nee, nee," zei zc opgewekt. „Hier heb ik het al." En naast hem, de hand om zijn hals, las zc den datum en den dag cn hot uur van zons opgang en ondergang, maar dan dc spreuk, die er op stond: „Zonder dc Godheid is er voor den mensch geen doel. geen plan, geen hoop;, sidderend staart hij dan op de toe komst in doodsangst voor een eeuwige duis ternis. Jean Paid." ,.0, ja, t is vandaag Maandag,' deed hij. of de woorden hem voorbijgegaan waren. „Dat zal wel weer aanloop van Watérkerkers ge ven." „Nou, dat \ind jc wel gezel* Y' zei Mien, Hij haalde de schouders op. „Eeuwig dezelfde meewarige belangstelling. of ze zich verwonderen, dat jc jc nog nieï opgeknoopt hebt...." „Ilè," keurde Mien af, n u hem fó'èkomeutll en hem op het voorhoofd kir^-nd ..mag itf zulke leeliikc dingen zeggen? t Doei me zoo'n pijn..." N Laurien had liet gelukkig, niet opgemerkt* druk aan tiet in orde maken van haar schools tascb, en do kleintjes waren in de keuken. „En dezelfde nieuwtjes c*n dezelfde praaH jes," vervolgde hij. Mien ias'dc spreuk nog eens ov., en het! was of er een stille slem in baai zei. „Daar. heb jc nu liet antwoord, zooals vrouw Monn lauban dal altijd op haar gebed verwachtte.- Maar hij glimlachte cn spotte: ,IIet ouwe' praatje Dat helpt me ook al niet veH." De kinderen kwamen met luidruchtigheid? aanstormen: „Dag pappie," omln Ydc Mienljo hem en zoende hem links cn rechts op de wangen.en op den mond en wreef nog eri* Iicrn door hel haar. 11ij hield haar even vast: wat een flinke armen, en wat stevig voelde ze aan. Het ver* teederdc hem even, en hij kuste haar. „Moeder, wat wordt zc groot, hè?" „Ja, ja, dat is nou onze baby, en al ccn: echte schoolmcid in de tweede klas." - „Voorzichtig met dc traags cn dc auto's, schatje," maande hij- De anderen nam hij ook even in de arme# en woelde door haar lange, krullige lokkcn,( om zich even haar mooie blonde kopjes vPOB» te stellen. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1