BLOUSES „Supinator5® t DE EEMLANDER" BUITENLAND Verricfjt alle ^arj^akerj. n Kapitaal en Fteserves t ±8.633.000 i. SMIÏSKIP Tü'HARCHITEGT - ZEIST B IJ: FEUILLETON. EVENWICHT. 18e Jaargang Ne. 299 post f 2.60, per week (met gratis vei zekering egen ongelukken) 0.17C, afzonderlijke nummers \f 0.05. AMERSFOORTSG DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Donderaag 17 Juni f Ö20 Ssiiraiiii met inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0 25, dienstaanb e» dingen en Lictdadighcids*adveitenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccnge bcpalln. cn voor het adverfceren. Bene ciicuiaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht «Enkele minuten, voordat generaal Essad Pasja werd vermoord, deed hij non de Temps .^en uitvoerig memorandum toekomen, dat tn het eei^isteren verschenen no. van dat ilad is opgenomen. De Temps verklaart, dat de toestand, waarin Essad Pasja zioh bevond, hem er toe had gebracht de Temps inlichtingen te ver strekken over de Albaneesche kwestie en Voorts te documenteeren over de behande ling, die hij van de zijde der vredesconfe Jrentie had ontvangen. Uit het stuk van Es sad Pasja, waarin de rol en werkzaamheden yan generaal Essad Pasja in de Europee- Sdhe crisis zijn geresumeerd, kon men op- smaken, aldus het Fransche orgaan, dat de jgroote mogendheden hem voor zijn inspan ning in 't geheel niet hebben beloond. De moed, waarmede hij van den beginne af aan tto zaak der geallieerden aanhing, de trouw waarmee hij hen bijstond, waren van dien eard, dat hij een beter lot had verdiend. In het memorandum houdt Essad pasja met de positie van Albanië sedert de Lon- 'densche conferentie van 1013 zioh bezig, om na met enkele woorden van de wantrou wende houding van den prins von Wied, den M'bret van Albanië, te zijnen opzichte te hebben jjewaagd, den toestand na te gaan, waarin Albanië zich bij het uitbreken van den wereldoorlog bevond. Hij vertelt, hoe 'enkele uren na zijn aankomst in Durazzo, .waar de Senaat hem tot minister-president 'benoemde, do Oostenrijksche zaakgelastig de hem prachtige aanbiedingen deed voor Eijn lartl, als hij er in zou toestemmen zich fegen de Entente te richten; hij wees echter de aanbiedingen, die enkele keeren werden (herhaald, van de hand. De vijandige bedoe- Oingen der Bulgaren noodzaakte hem den Franschen gezant daarmee in kennis te stellen, waardoor he<t lot van zijn land fei telijk zonder dat hij hier naar had gestreefd met dat der peaillieerden werd verhonden. Voorts krengt Essad pasja de rol in her innering, die hij heeft gespeeld bij den te rugtocht der Serviërs, dien hij heeft verge makkelijkt, hoewel hij had te strijden tegen de Albame-e zen. die voor de Oostenrijksche taak waren oewon'nen. Hij vertelt verder hoe hij in Aug. 1916 op verzoek der geallieerden naar het front .van Salöfi'iki is vertrokken, waar zijn troe pen twee inren lang aan de krijgsverrich tingen deelnomen. In het tweede deel van het memorendum beschrijft Essad pnsia de teleurstelling, die bij te Parijs h?rrt ondervonden, toen het er op aankwam de belangen van Albanië te behartigen. Hij legt er den nadruk op, dat Essad rasja besluit met te zeggen, dat tijn snor ne hulp tot gevolg heeft gehad, iclat hem den w«g naar zijn land is versperd icn dat hij eroofe persoonlijke verliezen zich heeft moeten getroosten. De gédachte, aldus generaal Essad pasja, mijn plicht tot het hij zich ten gunste van de Entente heeft uit gesproken, uit eigen initiatief, zonder daar om te zijn verzocht, zonder zijn medewer king te hebben verleend na een loven en bieden, speciileerend op de toekomst. Pre sident Poincaré, Briand, Paul Desohanel, als voorzitter van het Fransche parlement, Léon Bourgeois en vele andere politici heb- j ben hem destijds hulde gebracht voor zijn houding en hem daarvoor dank gezegdtot dat, na de onderteekening van den wapen stilstand met Turkije, de Fransche minister van buitenlandsche zaken Essad pasja te kennen gaf, dat hij hem niet alleen niet ver oorloofde naar Albanië terug te keeren, doch zelfs zijn land te naderen zoolang de vredesconferentie nog niet over de groote lijnen van het toekomstig lot van Albanië een besluit had genomen, laatste toe te hebben vervuld, zou voor mij een kostbare troost kunnen zijn, als het le ven zijn eischen niet had en indien ik niet het materieel bestaan had te verzekeren van degenen onder mijn landgenooten, die, ver trouwend op mij en den geest van recht vaardigheid in Frankrijk, drie jaren lang hun gezinnen en goederen hebben verlaten, om met mij samen te werken. Wij meenden vooral ook van dit stuk ge wag te moeten maken in verband met de rol, die indertijd een Nederlander, majoor Thomson, in de Albaneesche kwestie heeft [gespeeld.- Buitenlandsche Berichten. Londen, 1 "6 Juni. (R.) De raad van den Volkenbond bericht, dat omtrent de commissie van onderzoek in Rusland de sovjet-regeering geantwoord heeft, dat geen commissie van onderzoek ontvangen wil, totdat de toestand, die geschapen is door het Poolsch offensief, gunstiger zol zijn. De raad neemt akte van deze weigering en laat de sovjet-regeering de volle verantwoorde lijkheid er voor. Londen 15 Juni. (N. T. A. Draad loos). Naar de Westm. Gazette meldt, maakt koloned House de reis naar Europa op drin gend verzoek van verscheiden Britsche en Fransche staatslieden, die ernstig veront rust zijn over de toenemende verwijdering, die is ontstaan tusschen de geallieerden en de Ver. Staten. Deze Britsche en Fransche staatslieden willen over die kwestie het advies inwinnen van House. Geldersche Credietvereeniging OPGERICHT 1866. 62 KANTOREN. Te«f. inierl. 158. it erni^e attestesi dat hoi van Uw scheppimr bovon verwacht ma: zelfs lmeft voldaan dat een ieder.- dio lel ziit. \onukt ia over den liaaien aanblik on huldo brengt aan don ontwerper... G. F. v. T. zeer tevreden 1 o zijn over den kourigon en funaakvolloi aanlog van --en irroot gedeelle van Niijn biuionp aals ie 's Graveland J. B. en deel U luerhij mede dal ik bij- £ondor tevreden bon over don nieuwen aanleg Van mijn tuin. "Wed. II. J. W.-DE K Londen, 1 5 J u n i. (N. T. A. Draad loos uit Horsen). Antwoordende op een in het parlement gestelde vraag naar de stap pen door de Duitsche regeering na de con ferentie te San Remo gedaan ter uitvoering van de bepalingen van het vredesverdrag nopens de ontwapening, heeft Lloyd Geor ge een opgave bekend gemaakt, waaruit blijkt, dat de intergeallieerde militaire com missie op 10 Mei de sterkte van het Duit sche leger op 270.000 man schatte. Op 10 Juni zord Duitschland een offi cieel draadloos bericht, dat op dien datum het Duitsche leger tot 200000 man was teruggebracht en dat de strijdmachten in de neutrale zóne waren gereduceerd tot tien bataljons, vijf eskadrons, een batterij. De premier zeide, dal deze opgave nog niet door de intergeallieerde militaire con trole-commissie was nagegaan, maar dat uit verschillende gegevens kon blijken, dat het Duitsche leger in de laatste maand weer verkleind was, dat een belangrijk aanta;l mannen ontslagen was en d«e rijksweer en het staande leger waren ineengesmolten. De Duitsche regeering heeft order gege ven tot ontwapening en ontbinding der on wettige vrijcorpsen en burgerwachten, maar blijft aandringen op het verkrijgen van ver gunning tot het op de been houden van een ewaper.de politiemacht. Er zijn 23,877 jtuare kanonnen uitgele verd en 37262 machinegeweren. Londen, 15 Juni. (N. T. A. Draad loos uit Horsea)- Churchill heeft in het La gerhuis verklaard, dal Duitschland ten tijde van den wapenstilstand circa 16 luchtsche pen en 18,500 aeroplanen had. Tot 29 Mei was geen enkel luchtschip of aeroplane aan de geallieerden uitgeleverd. Onder toezicht der geallieerden zijn 700 aeroplanes en 3000 motoren voor vliegma chines vernield. Hij braoht in herinnering, dat Duitschland vóór de ratificatie van het vredesverdrag niet verplicht was materiaal ven de lucht vloot te vernietigen. De vernietigig kon door de binnenlandsche onlusten pos op 3 Mei beginnen en sindsdien kon de voort gang bevredigend worden genoemd. O-nder het vredesverdrag was voorge steld, dol alle materiaal gebrukkt of be stemd voor oorlogsdoeleinden aan de geal lieerden zou worden uitgeleverd. De vernietiging der aeroplanen geschied de door Duitschland zonderdat er tegenwer pingen gemaakt werden en zou ook wel worden voortgezet. B e r 1 ij n, 16 Juni. (W. B.) Naar de Vorwiirts verneemt, hebben de onderhande lingen over de vorming van een kabinet uit de burgerlijke midden-partij vanochtend goeden vooruitgang gemaakt en schijnt het welslagen daarvan onmiddellijk voor de deur te staan. Voor de functie van rijks kanselier is volgens het blad niet Trimfcorn Uitgekozen, die ziclf*zou bepalen tot een bemiddelaarsrol, maar'een andere politicus der centrumpartij. B e r 1 ij n, 16 Juni. (V. D.) De leider cler Duilsche democratische pqrtij, Petersen, antwoordde aan den centrumaf-evaardig-de Trimborn, op de vraag of en onder wélke omstandigheden de democraten bereid zou den zijn aan een kabinetsvorming d-eel te nemen, dat rijn partij de afwijking van het artikel der grondwet, volgens hetwelk de rijkspresident den kanselier, en op diens voorstel de ministers benoemt, als noodlot tig -beschouwd, dat de partij-en zich bereid verklaren tot een coalitie, zonder kennis ran een zakelijk programma en de samen stelling van het kabinet. De democraten ziin bereid tot zakelijke en positieve mede werking van een kabinet, dat politiek en Itflaison E u p e n '1 5 J u n i. (V. D.). In den nacht van Maandag on Dinsdag zijn in de omstre ken van Eupen 11 Duitsche studenten ge arresteerd, die in het nieuwe Belgische ge bied vlugschriften tegen de Belgische regee ring gericht, v erspreidden. Zij zijn naar Ver- viers overgebracht. Mén verwacht, dat nog meerdere arrestaties zullen plaats hebben. B e r 1 ij n, 16 Juni. (N. T. A. Draad loos). De Franschen in het bezette gebied hebben verscheiden socialistische arbei dersleiders in Ludwigshafen, Mainz en Wiesbaden in hechtenis gonomen, zonder opgave van redenen. In arbeidersvergaderingen te Ludwigsha fen werd verlangd, dat de gearreslc--den u.teiiij.K Vriid-.ïg zullen worden vrijgelaten, daar anders een algemeene staking zal wor den afgekondigd in het genvale bezette ge bied. B e r 1 ij n, 16 Juni. (W. B.) De bevel voerende Fransche generaal in het door de Franschen bezette streek van het Rijnge-1 bied heeft ter verhindering van incidenten economisch herstel waarborgt, benevens er kenning van de grondwet van Wcimar en genegen is elke monarchistische agitatie en klasseheerschappij te bestrijden. De amb ten moeten worden bekleed door aan de grondwet getrouwe, door hun opleiding hier voor geschikte personen, zonder partij-poli tieke overwegingen. B e r 1 ij n, 16 Juni. (N. T. A. Draad loos). Na de onderhandelingen van dr. Trimborn met de meerderheids-socialisten en met de Duitsche Volkspartij ken de kri- sis der kabinets-formatie als opgelost be schouwd worden. Het nieuwe kabinet zal be staan uit het cenlruni, de Duitsche volks partij en de democraten, terwijl de meerder heids-socialisten een welwillende neutrali teit in acht zullen nemen. Trimborn verzocht aan den voorzitter der Nat. Verg., Fehrenbach, den post van rijks kanselier aan te nemen, die mórgen de lijst van ministers aan den rijkspiesident zal voorleggen. Het kabinet zol waarschijnlijk worden gevormd door parlementaire vak ministers. B e r 1 ij n, 1 6 J u n i. (V. DDj; president en wanordelijkheden verboden, dat in het ]<Ier Duitsche Nationale Vergadering heeft openbaar Duitsche liederen gezonden zullen 1 dsn niouwgekozen rijksdag op Donderdag een vijandelijk of uitdagend24 Juni bijeengeroepen. B e r 1 ij n, 16 Juni. (V. D De post worden, die karakter tegenover Frankrijk dragen. van rijkskuivselier is aan don Duitschen zaak* gelastigde te Parijs, Dr. Mayer, aangeboden» B e r 1 ij n, 1 6 J u n i. (V. Dl De Vorwür ts meldt, dat waarschijnlijk het volgende mi nisterie zal werden gevormdrijkskanselier Dr. Mayer, binnenlandsche zaken Koch, 'buitenlandsche zaken Nostitz, economie: Wiedfold, financiën: Wirt-h, rijksschnfkist Von Siemen, arbeid: Stegerwukl, verkeer generaal Grüner, defensie: Dr. Gessier, justitieDr. Heinze. Deze lijst slaat nog nicC vest, daar ecnige ledon hun toestemming nog niet hebben gegeven. De Lc!:alo.r.zeiger meldt, dot ook aan Hinze een post von minister zol worden aangeboden. Londen, 15 Juni. (N. T. A. Draad loos). Venfzelos, hier heden uit Parijs aan gekomen, heeft het huwelijk bijgewoond ven kapitein-ter-zee Talbot, den marine-attaché aan do Britsche legatie te Athene. P a r ij s, 1 5 J u n i. (H.-R I Iet ministerie van handel heeft het plan kenbaar gemaakt do binnenlandse!; e suikerproductie van den komenden oogst in beslag te nemen. Londen, 15 Juni. (R.). De Japansche en Belgische reuringen besloten deel to nemen aan de besprekingen, die de Engel- sche regeering met Krassin voert. Rome, 1 6 J u n i. (I I. R.) Het kabinet is aldus samengesteld: premier en binnenland sche zaken Giolitti, buitenlandsche zaken Sforza, koloniën Rossi, justitie Fera, finan ciën T.edesco, schatkist Meda, oorlog Bo* nomi, marine Sechi, onderwijs Crocc, open bare werken Petirvo, landbouw Michelc, han del en nijverheid Alessio, posterijen Vas- sallo, bevrijde gebieden Raineri, arbeid La- briolo. Parijs, 16 Juni. (N. T. A. Draadloos uit Parijs). De moord op Essr.d pasja guf tot sympathicbeiooginigen in Zu'd-Slavië aan leiding. Vesnitsj he-aft in de Kamer te Bel grado gezegd Ik verklaar in naam van hot gehcele land, dat wij den dood van Essad pasja hdrtgrondig betreuren, want hij wns een waar vriend van' ons volk. Wij betuigen ons leedwezen aan zijn familie en non alle ■ware Albaneezen. Budapest, 15 Juni. (H. K. B.) De Hongaarsche regeering hoeJl de uitnoodi- ging van de constitueërende vergadering an die Donapconfereritie, 17 Juni to Parijs te houden, aangenomen en alsofficieel© vertegenwoordigers den gewezen staatsse cretaris Edmund Niklos, den „minsteriolrat" Elemer Jarmay cn de kapitein tor zee OJnl Wolff aangewezen. Zij zijn naar Parijs ver trokken. Budapest, 16 Juni. (H. K. B.). Bij do verkiezingen in het gebied over de Theiss zijn gekozenElf agrariërs, vier ohvistciitk- nationalen, twee partijloozen en een lid van de partij van Friedrioh. In elf districten moet worden herstemd, in twee daarvan zijn beide cand:dalcn agra riërs, in vier komen agrariërs met chr.-ma- tionalen, in drie agrariërs met partijloozen, in een een patijlooze en een volgeling van Friedrich, in een een agrariër en een lid van de nat. arbeiderspartij in herstemming. Do 'herstemmingen worden 20 Juni gehouden. Bern, 16 Juni. (H. R.) Het uitvoer-and comité van d>e post-, telegraaf- en telefoon- beambten sloot zich aan bij de besluiten van Amsterdam betreffende den boycot van Hongarije en verklaarde op postgebird olie maatregelen te zullen nemen om den boycot te verzekeren. Budapest, 16 Juni. (H. R.) Maller, minister van eeredienst, heeft verklaard, dat de boycot van het Internationaal Verbond van V&kvereenigingen in de eerste plaats de arbeiders van Budapest .zou treffen. Winnitsa, 10 Juni. (U. P. B.) Do nieuwe Ukrainisohe regeering bestaat uit Volstrekte humaniteit- leidt tot volstrekt onrecht. Boman door J. EIGENHUIS. 60 'Met een door elkaar geroep van gedag sto ven ze de trap af, met haastige beloften van Voorzichtigheid op straat en oplettendheid op School. Y,Zulke drukstevens," lachte Mien, en bet .dagmeisje haar taak aanwijzen,d kleedde ze zich, om ook naar school le gaan. Ze keek of z'n clarinet klaar lag en zijn lectuur» en papier als hij lust in schrijven liad. Kan ik nog wat doen, vent?" ..Nec, 'k heb nog wat pianostudie te maker, cn een duet van Mendelssohn in te sludee- i-en..." Ze streelde haar hoofd langs zijn wang: „En aiu uiet lobben, hoor, of verdrietig wezen.." loén hij de buitendeur hoorde dichtslaan, -overviel hem ineens een verlangen, haar dicht liaast zich te voelen, zooals zooeven, haar p.achte haar tegen zijn gezicht. Dan was het, t>i hij haar weerzag, en haar ernstig-blije ge- Mal. Want zoo moest ze er uitzien. Ifoe kon ze haar gelijkmoedigheid bewaren hij zijn hu- j geurige klaagzangen en dat afmattende altijd fce/ig zijn! Daar was toch zeker een wonder] Jo haar gebeurd. Ineens kwam weer duidelijk dc kalender spreuk hem voor den genst. Was cr daarom voor hem geen doel en geen hoop, cn alleen duisternis, en voor haar een vast vertrouwen en helder licht? Als dat liet antwoord moest wezen, dnn was het toch een naief anl- woord, al was liet van Jean Paul. Eerst je zelf wijsmaken, dat alles door een Godheid prachtig in elkaar gezet was, en dan zon de schreeuwendslc onrechtvaardigheid goed te praten wezen als voor ons bestwil, en voor onzen groei, zooals Marie altijd zei. Eén ding was zeker. Zonder God was dc toekomst een nare duisternis en het hecle le ven een nachtmerrie. Als hij nu koel verstan delijk overlegde, dan moest hij erkennen, dat hij er niels bij verliezen kon, met zich voor le houden, dat een God vol liefde zich in dat leven manifesteerde, die zijn schepselen vol maaktheid als einddoel stelde, 't Was toch niet onzinnig wat zwager Piet wel eens met hem besprak, ên het zou mogelijk zijn, dat al dat wrecde en onrechtvaardige om oiTs heen moest meewerken om lot d-at doel te voe ren. 't Zou kunnen zijn, waarom niet. En voor zijn part, mocht hel zoo wezen. Ja, hij wou, dat hij kon aannemen, onwrikbaar, zoo als Piet on Marie en zijn eigen vrouw, dat het zoo w.as. Hij voelde nu wel, welke troost dat moest geven. O God, o God... Daar is geen God... Nee, dat zei hij niel zelf. Dat was napraten van Multatuli cn van Heine. Een God zou c* Wel wezen, moest hij wel aannemen. Zijn eigen instinct, zijn eigen gevoel, hel genie van den kunstenaar kon toch niet uit doode en blinde materie zoo in eeuwen lange grooi- stuipei* opgedoemd wezen. Ontwikkeling en levenlooze stof was al te groole tegenspraak, zoowel als een rond vierkant. Ontwikkeling gaf de hecle natuur te zien en dat was een uil- plooien van het leven. En dat leven moest^och wel wortelen in liet Ileelals-Ieven. En dat Ileelals-Ieven noemde Emerson toch wel met een mooieu naam wereldziel. Waarom niet God? Goed, maar daarom kon die God toch nog wel blind cn planloos wreed zijn! I. WE PLATVOETZOOL Aanbevolen door IJ. H. Medici AllcenverUoop bij: En dus minder dan dc mooiste eigenschap pen, die de beste menschen ontplooiden.? Waar kwam dan dc liefde van Jezus, van Boeddha, van I'ranciscus Min Assisi, van miss Nightin gale vandaan? Ook al weer gegroeid uit niets of uit dc blinde kracht van den Noodlots-God? Nee, het was toch niet dwaas, om te mee- nen dat God liefde was, en dus"al wat er ge beurde lot zijn doel moest leiden ter volma king. Dwaas niet, maar het had nog zoo wei nig leven in hem, dat het hem geen steun gaf- Wat gaf zoo'n dood besef hem, dat hem even koud liet als de weienschap, dat tweemaal twee vier was? Was liij nu niet in het geval, dat hij Mies had voorgeworpen, van te dan sen op een gloeiende plaat, en zichzelf te moe ten toerjoepen: dans maar' door, het zal je goed doen, misschien als je heclemaal geroos terd bent? Kom, hij wou er zijn hooid niet langer mee breken. Hii zette zich voor de piano, en tracht te een Andante van Beethoven tc spelen, dat hij van Mies meermalen gehoord had, en dat gisteren-avond nog door zijn zwager zoo weck was weergegeven. liet ging eerst onbe holpen eu zoekend, maar er kwamen gedeel ten. die hem meesleepten en waar bij de toet sen vanzelf vond, hij zou niet welen op welke wijze. Het was hem, of hij hel weer hoorde zoo vol cn breed als gisteren cn het werd door zijn vingers nagespeeld, dat hij cr dc tranen van in dc oogen kreeg. Toen hel uit was, mo^st hij even om zich heen vragen, waar hij was cn wat cr gebeurd was, dat zoo n hecrlip'-n :,vlruk op zijn ge moed gemaakt had. En toen zijn ziel weer met woorden en niet Ir. -n voelde en sprnk, toen suisde liet weer in hem, wat hem van morgen had bezig gehouden. Zonder God is alles planloos en naargeestig, in hem vin den we het doel en blijheid en kracht... Daar werd gescheld! Zéker weer Waterkerker bezoek. De boot van lianon moest juist aan zijn. Hij vond het erg jammer, juist nu. Maar toen hij de stem van Lous Loos her kende, deed het hem goed. AVcl, dal is lief van je," zei hij, „Je hebt het toch al zoo druk." „Niets lief. Ik had vanmorgen het vaste voornemen, niet a an te komen, omdat ik loch Vrijdagmiddag weer in de stad moet wezen en dan misschien Mien nog eventjes kan spre ken. Maar 't was zulk mooi weer cn 'k wou zelf zoo graag even in 't Park ronddwalen. En zoo kwam 'k er Tieel-cgoF:iscli op, jou tc vra gen, of jc wat met mc wandelen wou." „Kom, jc hoeft niet zoo te illustreeren," lachte hij. .,'k Kan van jou best velen, dat jc mc een dienst bewust, k Ben dadeliik tot ie. beschikkins.'* Terwijl hij zich klam* maakte, zag ze nog altijd dat zoekende gelaat, dat zich half even tjes ophief, wanneer hij tegen haar sprak, als tjes ophief, wanneer hij .w0w.. - om moeite tc doen door rKn donkeren shiicr heen tc zien. Dc oogen knipten en bewogen zich, of ze gewoon hun dienït deden, en toch was het, of zc zich naar binnen keerden, aich wendend tot den mer.sch daar, om dan van hem licht te ontvangen „Lous wat is hel zoet in de lucht", zei hij< „Hoe komt het nu, dat ik toch het jonge groen cn dc bloesems en liet stralend licht even wezenlijk cr van zie, alsof ik niel blind Was..." „Je tastzin wordt zooveel scherper," anH vvoo. ddc zc. „En je mildere zintuigen." „Wonderlijk! Jkjiel) zoo'n heldere voorstel* ling van bloeiende meidoorns aan den eersten vijver, en een zounigen weg met enkele wan* delaars moeders met kinderwagentjes ei* spelende honden in het gras, van zwanen ia don - vijver." „Ja, jc geheugen zal ook nog helpen, .le bent hier vroeger meermalen geweest. En je ge dachten-beelden worden zeker veel scher* per." „En ik zou zweren, jou le zien, als ik stom hoor. Maar ik moet jc r,!em hooren. An ders zie ik jc veel onduidëfijker..." Zie jc wel. Je neemt mei jc overige zin* tuigen zóó sterk waar, dat jc fantasie zich' helderder alles gaat verbeelden." Zijn oogen -schenen tc stralen, alsof zc het licht, dat zc in hem vonden, weerkaatsten. Hij sprak opgewekt en vroeg naar alles, dat zc voorbijgingen cn dat hij zich zeker vaq; vroeger herinnerde. (Slot VolgLj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1