ERIimST - if 26 „DE EEMLANDER" BUITENLAND ABONNEMENTSPRIJS ;,cr3 7"tQ ,v°or 7°"s' PRIJS BEST AOÏERTENTIËN met inbegrip van ecu Vau week tilt week. FEUILLETON. Door Limburg en het bezette gebied. Bruine kousen 18e Jaargang Nó. 302 <üi vr~ loort f 2.10, idem hanco "*f>cr post f 2.60, per weck (met'gratis verzekering plegen ongelukken) f 0.175, alZondcrlijke nummers jf C.05. SF Maandag 21 Juni 1920 DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT. 513. bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dicnst.ianb e* dingen en Licidadigheids-adveitentiïn voor de helft der prijs Voor handel en bcdrijt bestaan zeer voordccligc bepalingen voor bet advertcercn. licne circulaire, bevattende de voorwaarden, worot op aanvraag toegezonden. De wereld is slecht. Br is niets waar men fyét méér over een-s is. Dat moet verande ren. Geen mensch betwijfelt het. En dan •maken we een wet er tegen. Of* liever: we jjleélem 's werelds slechtsheid in soorten en ^Jie soorten steil 1 en we strafbaar. En zoodjra alle poorten strafbaar zijn, leven we in een paradijs. Of niet. v Nu is het een feit, dat een wet voorname lijk gericht is tegen d<e kwaadwilligen. En évenzeer is het een feit, dat juist de jjcwoadwilHgen de wet ontduiken. Geen wet zoo volledig, of ze wordt ontdoken. Zoo- dat de wet in hoofdzaak hèn straft, voor wie ze niet is bedoeld. Daaruit mag men niet concludeeren, d<at een wet een onding is, want zondeT, waren we nóg ongelukkiger, vraag maar aan de Bolsjewiki. Maar het is een heidensche toer, te weten, wat men met eenig succes verbieden kan en waar een wet machteloos is. Een Anti-iR evolutie wel keert de revolutie niet en Pussyfoot legt de wereld niet droog. Toch moet er iets „ge daan worden" tegen revolutiorvnairè uitin gen en evenzoo tegen vermeerderend drank misbruik. Door een wet? Een lastige vraag! In het eene geval is inderdaad een leemte in de wetgeving als een gat in de dijk in het andere geval is het een kuituurkwestie. En kuituurkwesties worden niet onder wetsarti kelen gebracht, worden niet aangevallen #f verdedigd mét argumenten van „vreemde lingenverkeerof een schadepostje voor de belasting". Als wij een groot kwaad kunnen kceren is een finantieele opoffering nul in 't cijfer. Maar het kwaad worstelt hier zóó diep, dat drooglegging een averechtsche uitwerking heeft en men in Amerika zich met bezorgdheid afvraagt, wèt te doen tegen de ontstellende toename van opium- misbruik en rnorphinisme. Evenals revolutie bestreden moet worden door revolutiomvaire uitingen tc straffen en niet door allé goedwillend en en kwaadwil ligen over een kam geschoren allerlei "te verbieden, net zoomin wordt drankmisbruik gekeerd door eenvoudig iedereen de drank te ontzeggen. De matige, fatsoenlijke, laat het glaasje dan voortaan staan en de dronk aard „vindt er wat op". De drankbestrijding (die wij gaarne nog honderdmaal intenser v.enschten) moet zich concentreeren op den dronkaard. De A. R.-wet moet zich concen- treeren op den Bolsjewiek (doet zij ook). Maar den matige verbieden, wat de kwade aan z'n laars lapt is geen wetgeving. Het tapverbod is „er door" en moet nu ma-ar eens toonen, wat het waard is. Indien we de plank misslaan en de cijfers van het i' elige statistiekje, dat de burgemeester Vrijdagavond gaf, sterk dalen, dan kan de niet-verslaafde meerderheid zich haar ge dwongen onthouding getroosten in het be sef, dat Bachus er van langs krijgt. Maar als hef lapmiddel die gevallen van dronkensohap niet doet verminderen, dan zal het niet te verwonderen zijn, als genoemde meerder heid „helsch wordt", dat het dóórom nu en ïlan een glas wijn moet missen. En het laat ste voorzien wij. Politiek Overzicht De arbeiders van verschillende staten hebben besloten Hongarije te boycotten in verband met het feit, dat de roode terreur ■van Bela Kun is gevolgd door -een witte cwanghe-erschappij, die volgens de Hon- gaarsche regeering niet bestaat, volgens .vele arbeiders echter duizenden slachtoffers maakt. Hoe dit ook zij, het Internationale jVeibond van Vakvereenigingen heeft be sloten van Zaterdagavond j.l. af de boycot maatregelen toe te passen. Ook het bestuur van den Zwitserschen bond van vakvereenigingen heeft de kwes tie onder oogen gezien en publiceerde een manifest over deze aangelegenheid, waarin wordt verklaard, dat met name de spoorweg arbeiders en het postpersoneel nu wel-is- waar nog" niet actief aan den boycot deel nemen, maar bereid zijn dien door te voe ren, zoodra de omstandigheden zulks ver- eischen. Ook de bond van socialistisch personeel bij de posterijen en spoorwegen in Oosten rijk nam een besluit, strekkende tot deelne ming aan den boycot tegen Hongarije, maar de vereenigingen van christelijk-soci- ale en Ail-Deutsche arbeiders hebben zich tegen den boycot verklaard. Bovendien wordt uit Weenen gemeld, dat de boycot tegen Hongarije voorloopig op acht dagen is bepaaldmocht in dien tijd de Hongaarsche regeering nog niet hebben toegegeven,-dan zal men zijn toevlucht ne men lot een verscherpten vorm van boycot in. dat geval zal ook het personen- en snel- treinenvervoer worden stopgezet. De Hongaarsche regeering zit op haar beurt echter ook niet stil en is voornemens tegenmaatregelen te nemen tegen de sta ten, die aan den boycot van Hongarije deel nemen. Zoo js bovendien door den bond van christelijk-sociaal spoorwegpersoneel in Hongarije-het besluit genomen de levens middelentransporten naar Oostenrijk en alle aangrenzende landen stil te liggen, in dien n.l. het besluit van het internationaal verbond van vakvereenigingen inderdaad wordt uitgevoerd. Mag men echter een Ber- lijnsch bericht gelooven, dan hebben de vergeldingsmaatregelen, die Hongarije zou kunnen nemen, weinig te beteekenen de hoeveelheden levensmiddelen, die via Hom garije naar Oostenrijk worden gezonden, zijn zóó gering, dat men aan de bedreiging met een contra-boycot weinig waarde hecht. Bovendien verluidt, dat de aanvoeren uit Joego-Slavië en Rumenië door Hongarije zullen moeten worden doorgelaten, daar men de verzekering heeft, dat deze zendin gen onder geleide der Entente staan. Overigens schijnt de boycot, waarmede Hongarije wordt bedreigd, onder de Ween- sche bevolking hoe langer hoe meer beroe ring te wekken, daar men beducht is voor den terugslag, die de boycot op Oostenrijk zal hebben. Vooral in de pers komt zulks tot uiting en vooral de christelijk-sociaie bladen bevatten artikelen, die scherp zijn gesteld de Reichspost en het Volksblatt zien in den boycot een door het internatio nale proletariaat en de communisten geor ganiseerde misdaad, die gericht is tegen de Weensche bevolking. De regeering wordt er dan ook hard over gevallen, dat zij deze „gc- wetenlooze misdaad" gedoogt. Een blad als de Neue Freie Presse spreekt bij het gewag maken van den eisch van het I. V. V. zelfs van lynchjustitie. H. i. geeft het besluit wel uiting aan begrijpelijke gevoelens, maar is het niet in overeenstemming te brengen met het rechtsgevoel. Zelfs de Arbeiterzei- tung geeft toe, dat het internationale pro letariaat een wapen hanteert, waarmee ern stige wonden worden geslagen en dat niet slechts de vijanden, maar het proletariaat zelf zal treffen. BuitenBandsche Berichten. Londen, 2 0 J u n i. (IT. R.) Volgens het communiqué der besprekingen te Hyihe van hedenavond, heeft de conferentie zich he den o.a. met de kwestie der schadevergoe dingen beziggehouden. Verdere besprekin gen zullen morgen te Boulogne Sur Mer plaats vinden. Londen, 20 Juni. (R.) De correspon dent van Reuter te Hythe verneemt uit ürieksche bron, dat cle conferentie, na Ve- nizelos, maarschaik Poch en generaal Wil son gehoord te hebben, de militairj1 maat regelen tot verzekering van ,-de uitvoering van het Turksche vredesverdrag heeft be sproken. Naar verluidt, zouden de voorstel len van Venizelos door de conferentie zijn goedgekeurd. Londen, l&Juni. (R.) Aan de depu tatie van den anti-oorlogsbond, die met name er op aandrong, dat de Volkenbond de beschikking moest krijgen over een in ternationale politie-macht en Polen, Ar menië en de Dardanellen aanvoerde als ge vallen, waar een dergelijke macht geweest had moeten zijn, heeft Lloyd George de moeilijkheden onder het oog gebracht. Hij wees er op, dat Polen en Rusland elk een leger van een half millioen man hadden, dat weliswaar kleinere troepenmachten voldoen de waren voor Armenië en de Dardanellen, maar dat alle beschikbare troepen van En geland, Frankrijk en Italië elders noodig wa ren en geen andere mogendheid wilden helpen. Dit' beteekende echter niet, zeide hij, dat de Volkenbond een mislukking is. Brussel, 19Juni. (H. R.) Het hof van assisen heeft de activisten Severijks, Bel- Iefroid en Ursi ter dcod veroordeeld. Twaalf andere activisten zijn tot straffen van 10 lot 20 jaar dwangarbeid veroordeeld. B e r i ij n, 18 Juni. (\V. B.) De avond bladen houden rekening-met een kabinet Fehrcnbach, waarin het centrum, de demo craten en de Duitsche volkspartij zitting zouden nemen. De definitieve.beslissing der democraten is nog niet genomen. Z r i c h, 1 9 J u n i. (I I. R.) Uit Ludwigs hafen wordt gemeld, dat 40.000 arbeiders in de Pfalts het werk hebben neergelegd. troepen en muV.ilie naar Ierland 9top tc zet ten, doch wilde alles doen om provocatie le vermijden; zij was bereid, met elke verte genwoordiging van Enge'.sche en Iersche vereenigingen, ook die van Sinn Fein, te confereeren, doch verder wilde de regeering niet gaan. Thomas voegde er aan toe, dat dc regee ring, wanneer de arbeiders volharden bij hun weigering om troepen en munitie tc vervoeren, voornemens was het Iersche spoorwegverkeer stop tc zetten, hetgeen tot een zeer ongunstigen toestand zou leiden. Londen, 19 Juni. (R.) Volgens een officieele mededeeling inzake de delegatie van de nationale vereeniging van Engei- sche en Iersche spoorwegweden napr Lloyd George om hem te verzoeken geen zendin gen van munitie naar Ierland meer te doen plaats hebben, heeft de premier gezegd, dat de regeering nooit zou kunnen toestemmen in een onafhankelijke Iersche republiek, ten* zij volkomen verslagen zou zijn. Dc minister maakte een vergelijking tusschen Ierland en Amerika, en zeideLincoln heef't een ver lies van een millioen menschenlevens en een oorlog ven vijf jaar er voor over gehafl, iiever dan de onafhankelijkheid van de zui delijke staten tc erkennen, en de Engelsche regeering zou hetzelfde doen, wanneer dit noodig mocht blijken. Lissabon, 19 Juni. (H.-R.) Na de sluiting van de kamerzitting heeft de voor zitter van den ministerraad het ontslag van het kabinet aan den president der republiek aangeboden. Rome, 1 8 J u n (H.-R De Kamer is tegen 24 Juni bijeengeroepen. G e n u a, 18 J u n i. (R.) Nadat in de mid dagzitting van de int. zeevaart-conferentie Londen, 18 Juni. (RDe Mareoni- compagnie beriaht, dat feitelijk alle passa giersschepen met marconisten varen. De vereeniging van marconisten zegt dat de bemanning van het linieschip België wei gerde om uit Liverpool le varen, tenzij aich marconisten aan boord bevonden. Londen, 2 O J u n i. (R.) De staking der marconisten neemt een ernstig karakter aan. Toen heden het stoomschip Belgian van de Wh if e Star Line en het Amerikaan- sche stoomschip Haverford op het punt wa ren van Liverpool naar Amerika te vertrek ken, beval een gedelegeerde van den bond van zeelieden en stokers het personeel aan den wal den arbeid neer le leggen, daar de toestellen aan boord van de beide schepen door onderkruipers zouden worden bediend. Nader wordt gemeld, dat de stokers en matrozen der genoemde schepen geweigerd hebben uit te varen. Londen. 19 Juni. (R.) Thomas, de leider der spoorwegarbeiders, heeft verteld, dat de deputatie' aan Lloyd George heeft voorgésteld, dat de regeering het zenden van troepen en munitie naar Ierland zou staken. Als contraprestatie zeurden de spoorwegarbeiders er bij het Iersche volk op aandringen een einde te maken aan de misdaden en gewelddaden van allerlei soort. Tijdens dezen wapenstilstand zouden de Engelsche en Iersche vakvereenigingscon- gressen bijeenkomen, waarna de regeering kon confereeren met de besturen van deze beide congressen om te komen tot een duurzame oplossing van de Iersche kwestie. De regeering weigerde het zenden \an de voorzitter de samenstellig van de com missie voor den arbeidstijd had meegedeeld protesteerde Wissel, Duitsch orbeidersaf- gevaardigde tegen het negeeren van het reglement in de vergaderingen van de ar beidersgroepen. Hij zelf was verhinderd deel te nemen aan de gisteravond gehouden voorloopige bijeenkomst en toen hij van ochtend in een nieuwe bijeenkomst bet woord had gevraagd, was het hem onmoge- lijk gemaakt zich verstaanbaar te maken. De voorzitter nam akte ven het protest en verzekerde dat hij de rechten der afgevaar digden in de algemeene vergaderingen zou weten te handhaven. Hij kon zich evenwel niet inlaten met de groepsvergaderingen. Brame, Engelsch gedelegeerde, merkte op, dat de bevoegdheid van de Duitsche de legatie was betwist, omdat gebleken was, dat ten minste één lid er van was gekozen uit mannen, wier houding tijdens den oor log de verontwaardiging van de Engelsche zeelieden had gewekt. De voorzitter viel hier den spreker in de rede met de opmerking, dat deze zaak aan de orde zoil komen bij de bespreking van het rapport der commissie voor de geloofs brieven. Genua, 19 Juni. (R.) Havelock Wil son, de gedelegeerde der Britsche zeelieden op de internationale zeeliedenconferentie te Genua, heeft 'verklaard, dat de Duitschei" Döring niet kan worden toegelaten tot de conferentie, tenzij hij openlijk zijn leedwe zen betuigt over den misdadigen duikboot oorlog, die door Duitschland gevoerd is, en de officieele verzekering kan geven, dat de uetrvKRingen van de slachtoffers schade* loosstelling zullen ontvangen. De jjverigo gedelegeerden hebben Wilson's voorstel on* dersteund. j G e n u a, 1 9 Juni. (H. R.) De interna tionale zeeliedenconferentie te Genua heeft besloten, dat een commissie van deskundi gen zal worden benoemd om den toestand der binnenscheepvaart te onderzo-eken; ver der keurde zij de somenstelling van da commissie goed, die belast is met de besta* deering van cle kwestie van het aan--en af monsteren. Milaan, 1 9 J u n i. (R.) Het passagiers- verkeer op de spoorwegen is feitelijk nor maal. Het goederenvervoer neemt toe. Da federatie van spoorwegambtenaren besloot het werk te hervatten. - Budapest, 19 Juni. (H.-R.). Er zijrt drie democrat is dhe conservatieven in het ministerie-Averescit opgenomenTdke Jo- nescu, buitenlandsche zeikenTituiescu, fi* nanoiërii, en BroJlia.nu, openbare werken. Da opening ven bet parlement fis verdaagd. WQi'schau, 19 Juni. (W. B.). Jajjj Brejskl is -belast met do vorming van een' ministerie. Lahore, 17 Juni. (R.) Heden zijn 16.000 spoorwegarbeiders opnieuw gaart staken, omdat zij niet tevreden zijn niet do beslissingen in zake de jongste staking. Dei staking heeft zich thans tot andere lijnen in het Noord-Westen uitgebreid. London, 18 Juni (R Reuier ver neemt dat behalve bij Misoel fel gestreden is aan den bovenloop van de Eufraat. Op het beriaht van dc nadering van een bestraf* fimggkolonne trokken de Arabieren terug. De kolonne keert nu met het vroegere gar* nizoen terug. Dovtig mijl ten Noorden van Mosocl zijn. onlusteh uitgebroken, waarbij 35 Eng^el- sdh-en zijn gedood. De verliezen der Ara bieren zijn zwaar. Peking, 19 Juni. (R.) De regeeringi besloot, dat China het vredesverdrag met Turkije niet zou teekenen, daar China niet den oorlog verklaard had aan Turkije enI daar het verdrag de copitulatierechten hand haaft. Washington, 1 8 J u i. (R.). Hoover hoeft'bekend gemaakt, dat hij bij de verkie zingen de republikeinen zal steunenda hoofdzaken van het repif'olikeinschie pro* gram acht 'hij opbouwend en vooruitstre vend- W a s h i n g t o n, 1 8 J u n i. (R.) De Ame* rikaansche autoriteiten heblien bericht ont* vangen, dat de sowjet-regeering den z.g« gezant van de sowjet te Washington, Mow tens, heeft teruggeroepen. Washington, 19 Juni. (R.). Mede gedeeld wordt, dat de terugroeping van Martens op diens eigen verzoek geschied is in verband met een actie van het departe ment van arbeid voor zijn wegzenden. Mexico, 1 8 J u n i. M. P. BTer ree* tificatle vaan vroegere berichten f iere, dat Cavarrubias niet candidaat is voor hel pre sidentschap der republiek. Zijn naam werd! genoemd, omdat hij iemand is die de sym pathie van de groote meerderheid van het' volk heeft. Santiago (Chili), 18 Juni. (H. R.) Het nieuwe Chileensche kabinet is gevormd^ Puja Borne is minister-president. Pretoria, 19 Juni. (R.) De ogeering der Unie heeft den uitvoer verboden van kolen, levensmiddelen en meststoffen, ten* zij met consent. Causerie door O. F. Fölkel. Fr beeft zich intussclien een mede- jfcezoeker bij ons gevoegd, een lieer met een wiondje. Met z'n vieren dalen we thans af ins flJngewisse hinein. Dorlo's ultra moderne car- widfakkel wekt spookachtige schaduwen op in pöe talloo2c. zijgangen wier diepte men niet «ien maar slechts vermoeden kan en zijn uit leggende stem galmt hol tusschen dc zand- jslceiien pilaren, die van onder tot boven met namen zijn bekrast. Wij bewonderen een jciayonteckening in levensgrootte voorstellen de ..de drie wijzen en de sier uit het Oosten" jmet welke ster allegorisch de gids wordt bc- floeld. Met de drie wijzen zijn vermoedelijk mijn medebezoeker, het hondje en ik ge- Jneend. Achtereenvolgens bezichtigen we de mndleekgnfngen van de Koningin en haar echtgenoot, het meesterlijk geïmiteerde in terieur van een steenkolenmijn voor Juliaantje toemaakt en de plek waar eenmaal, nu 150 Liar geleden, twee verdwaalde mnnniken Wen hongerdood stierven. 'Bij de echo informeeren we belangstellend haar den burgemeester van Wesel en wat er Jkonvt na trouwen en bij die gelegenheid ont popt zich mijn medebezoeker als een sceptisch giensch. Hij vindt de echo in de Apel- Boornsche put veel mooier. Dc ster uit pet Oosten is geen „kunst" ziet u. Het werke- |i}k kunstige door een Maastrichtsch beeld- iotjyver uit den zandsteen gewrochte relief van den twaalf Meter langen Mosasaurus, den reuzen hagedis wiens buikige pelikaansnavel reeds herinnert aan die der oudste vogelras- sen van een later tijdperk, kon hem maar ma tig bekoren. Zelfs de hel, die ik voor mij altijd voor het toppunt van warmte heb versleten, laat hem ijskoud. Met geliuichelde belangstel ling informeert liij naar de plek waar Dioge nes tegen Alexander gezegd moet hebben: Ga een beetje uit de zon staan. De heer Dorlo weet haar niet, maar hij zal het in de boeken thuis eens opzoeken. Fn als mijn gezellige me debezoeker nu ten slotte geeuwend vraagt wanneer dan toch eindelijk het interessante komt, meen ik aa de grijze haren van onzen achtenswaardigen gids verplicht te zijn dit „interessante" aan hem zelf, op een sappige vrijze te demonstreeren. Boven aan een zandsteenen muur laat ik hem dus de groote onhandige initiaalkrabbels van eonige 17de eeuv.schc monniken zien. Al beschouwend leid ik hem, om beter te kun nen waarnemen zachtjes achteruit tot hij met de knieholten ergens tegenaan komt en vnn- 'zelf plaats neemt. Mijn gezellige medebezoe ker voelt nattigheid. Hij heeft zich met" zijn zitvlak in het koele waterbekken van de ne gendrup gezet en zit daar nu als een schuldbe wuste zuigeling op de kinderstoel van moe der Natuur. Ditmaal ontbreekt het hem blijkbaar niet aan de noodige belangstelling voor het feit dat het 1 April is. Met groot interesse beziet hij even later een geweldige reuzen- schilpad. Blijkbaar zou hij voor een half uur tje zijn natuur graag willen ruilen met die Van het monstrueuze reptile. Dit dier, zei de oude lieer Dorlo, bezat een reuzcsnavel en leefde even prettig in liet water als op het land. En met een meewarigen blik op mijn na tien medebezoeker voegde hij er droog jes bij: „Net als U." Om praehistorische monsters te zien be hoeft men overigens niet in den Sint-Pieters berg af tc dalen. In Maastricht toch loopt er een oj> klaarlichten dag rond. lie monster maakt een lawaai dat iemand hooren en zien vergaat. Het ronkt als een smid, schudt zich als een natie poedel, raast als een bezetene en rammelt als clc ratel van een Amstertlamsehc vuilniswagen en als U eenmaal het ongeluk hebt gehad zijn flanken tc bestijgen dan schudt het u zoo onbarmhartig dooreen, dat ge ten slotte in stilte om barmhariglieid smeekend amechtig in dc knieën zinkt en al blij zijt in zijti rommeligen buik verder tol boter te mogen worden gekarnd. liet geheel draagt den weidschen naam van stadsomni- bus en is voor toekomstige cavalerie-offieie- ren mitsgaders voor aan hopcloozc hardlijvig heid laboureerende medeburgers wél aan le bevelen. Dit voorwereldlijke vehikel raast over de hobbelige keien der oude Maasstad met een snelheid die aan het ongeloofelijkc grenst. Op de Maasbrug zag ik er eens twee kleine jongetjes voor loopen, die ernstig hun best deden om zich te laten inhalen; ondanks hun loffelijke pogingen bleken' ze tot deze krachttoer niet in staat. Aan het slation maak te de krachtwagen dat wat men in gymnasiiek- lermen „een halve draai rechts met sprong" noemt en toon raakten de bengels natuurlijk achter. Aan het einde van liet traject waren ze in tusschen weer voor. Blijkbaar is men in Maastricht zeer voor de vooruitgang... Vrijdag 2 April. Vanmiddag hel) ik even dc ruïne van Valkenburg beklommen. Zij (man nelijke ruine s bestaan er niet), is nog altijd niet ingestort onder het gewicht van al dc na men waar haar eenmaal maagdelijke muren mee zijn bekrast Natuurlijk is uw naam daar ook bij waarde lezer. Ik kan dus de be schrijving van liet riante uitzicht gevoegelijk besparen. Alleen zij vermeid hoe ik, na met levensgevaar op handen c;i voeten een som bere wenteltrap die regelrecht naar dc on* derwereld scheen tc voeren, tc zijn afgekro- pen, ontdekte, dal ik weer buiten stond, nog altijd item zooveel Meter boven A. F. in Gods vrije natuur. Ik had hel' makkelijker met een buitenpaadje kunnen doen. Zoo gaat het in het lev%n ook wel eens. Van Valkenburg naar Vaals is onder gewo ne omstandigheden een minuut of twintig rij den. Na dr£> kwartier heldhaftig zwoegen te gen den Limbifrgsclien modder die zich met een onbegrijpelijke, voorliefde juist tusschen deze beide, dorpjes schijnt op tc hoppen, staan we na een glijvlucht vol plane met afge- ietlen motor voor onzen eersten tol. Dit mo ment zoo uitermate geschikt voor meditaties mag ik niet nutteloos laten voorbij gaan. Ik heb mijn leven lang altijd een blinde voor liefde voor tollen gehad eu die zal me wel bijblijven tot ik m'n laatste tolgeld aan de na tuur betaald heb. Deze bij uitstek nuttige mo derne en democratische instelling, on-zc 20ste eeuw waardig, leert ons zelfliebecrsching en Derailing. Daar er in Limburg bijna geen tol len noodig zijn, moeten de Limburgers dezö beide schoonc eigenschappen wel in hooge male bezitten. Onze oordeelkundige o verheft! plaatst dc tollen altijd op een bij uitstek ver standige plaats. Mijn oude vriend Jimmv heeft me dat onlangs nog eens duidelijk uilgclegill Jimmy tufte mot wat nu zijn vrouw is on toen nog muar «ijn meis-je was, tens op een goeden, dag an Bussum naar Amsterdam, IJ: zeg y,op een goeden dag" en dat \v i het ook voor dc boeren want hel regende dat het goot. Bij Die-, merlirug zeulde Jimmy handig tusschen acht begrafeniswagens en dc stoomtram door, le-, verdc daarop een glorierijke veldslag mei een half dozijn hoeken van steegjes, drie hooiwaij gons, tien duim DiemerJirugschc modder cn één Diemerbrugschc schoonc, sneed spiegel gladde tramwissels als koek, sloeg hel lang-, zaamlieidsrecord van 10 K.M. per uur cn na derde eindelijk met dc vaart van een flink "it dc kluiten gewassen zuigeling die pas lecrü loopen het eindpunt van zijn roemrijke presta-: lie^ dc Diemerbrugschc ophaalbrug, toen liemj 'nali de overkant bij monde van den tolbaasi een gebiedend: „hall", legcmoet klonk. Mijn.' vriend Jimmy is e ongoed, warm voelend va derlander, die beseft wat hij aan dc gemeen*, schap verplicht is. 11ij stopte ostentatief, ju<s8 even voor hel hoogste punt van dc brug. Do| Indian rntschlc met een sierlijke zwaai acli*» teruit, maakte een verrukkelijke kwart zwen-j king (Jimmy weet niet meer precies of heq naar links of naar rechts was) en .limmy ert ICilty omhelsden niet elkaar maar den Va< derlandscheu grond. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1