Geldersche Credietvereeniging Prijsvermindering „Supinator33 BUITEN LAN D._ Verric/jt alle ^atj^jakerj. 3. SMITSKAMP - TUIHAROHITEGT - ZEIST B DJ FEUILLETON. Door Limburg cn hot bezette gebied. 13e Jaargang Mc. 305 WHIMS JKI post f 2.60, pet week (met gratis vettekering>( tegen ongelukken) 0.175, alzondcrlijkc nummers O.Ot Donderdag 24 Juni ïw» :r- DIRECTEUR: J. VALKHOFF.^ DE-EEMLANDER BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. 5? 'laSlU TEL. INT. 513. PRIIS OER MERTIÉH met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanb'e# dingen en LieWkdlghcids-advci tenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zccc voordecligc bcpalinecn voor het advcrtccicn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De Engelsdhe pers is unaniem vart oor deel/ dat de conferentie te Boulogne een Succes is geweest en bewezen heeft, dat er eensgezindheid bestaat onder de geallieer den. Lloyd George en Millerand hebben beiden hun tevredenheid over de resultaten der bijeenkomst te kennen gegeven. In een onderhoud met de pers verklaarde de Engel sche premier, dat het in meer dan eon op zicht een zonnige bijeenkomst was geweest Men. verwachtte blijkbaar verschil van mee ning, maar moest inzien, dat de geallieerden eensgezinder zijn dan ooit. Lloyd George beschouwde den toestand in Turkije niet als ernstig en was van oordeel, dat die volko- meii werd beheersoht. Wat de ontwapening van Duitschland betrof, had de conferentie een krachtig standpunt ingenomen op den grondslag van het Engelsche voorstel. Trouwens alle zaken, die met de conferentie samenhingen, waren zeer goed gegaan. Hij was er van overtuigd, dat deze gedachten- wisselingen zeer nuttig waren elk land had natuurlijk zijn eigen meeningen en de na tuurlijke versohHl-en daarvan konden gemak kelijk tot misverstanden aanleiding geven. In een and-er vraaggesprek zei Lloyd George dat er wel eenige grond bestond voor het bericht, .d-a-t Frankrijk voorgesteld had de Fran-sohe schuld aan En-geland te annuleeren en dat Engeland geantwoord had, dat dit slechts mogelijk was, wanneer Amerika een gelijk bedrag uit zijn vorderin gen op Engeland liet vervallen. Een voor stel van dien aard is naar Washington ge zonden, maar een antwoord bleef tot dus verre uit. Wat de Turksche kwestie betreft, zeide Lloyd George, dat het op het oogenhlik on mogelijk vas meer fè zeggen dan dat de maarschalken Fooh en Wilson de kwestie m overweging genomen hebben en aan hun regeeiipgen ad-vies uitbrengen. Hij wei gerde een luededeeling te doen aangaande het totaal bedrag der Duitsche schadeloos stellingen, daar de geallieerden wachten op de voorstellen, die de Duitsohers zelf te opa zuilen indienen. Millerand heeft een correspondent van de Times te woord gestaan en bij deze ge degenheid opgemerkt', dat de discussies over het vraagstuk der ontwapening de kern der gesprek mg en hadden gevormd. Men werd /pel op vriendschappelijke wijze eens ove« -de maatregelen, die zullen worden geno men om de vernieling van het krijgstuig en ,<le vermindering van het Duitsche leger tor 'de bij het vredesverdrag toegestane sterkte te bespoedigendit was óp zichzelf reeds bevredigend, maar werd dit nog meer ais ■men Indacht, dat de ontwapeningskvvesrie behalve de toetssteen van Duitschland's goede trouw ook die van de eensgezindheid der geallieerden is. De correspondent van de Daily News Te!«f. interl. 198. Ht eenige attesten dal. hot resultant van Uw schoppincr boven verwachting zelfs heefj. voldaan dat een ieder, dio Let ziet. vorrukt is over den f raaien aanblik on huldo brengt aan den ontworper G. F. v. T. zeer l- vredcn ta zijn ovoi den keurigen on smaakvolloa aanleg van ren stoot gedeelte van mijn buitenplaats te s Gravoland J. B. en deel U hierbij mode dat ik bij" zonder levicden ben over den nieuwen aanleg van mijn tuin. Wed. IT. J. W. DE K maakt gewag i^an het door de geallieerden overeengekomen totaalbedrag der schade loosstellingen z. i. drukt deze som uit, wat redelijkerwijze van Duitschland verwacht mag worden. Het is echter niet en nooit hun bedoeling geweest, sohrijft hij, de Duitsche vertegenwoordigers naar Spa op te roepen om den eisch van dat of een ander bedrag in ontvangst te nemen. Te San Ren\o is be sloten den Duitschers te verzoeken zelf practise!*! voorstellen naar Spa me-D te .brengen en te Boulogne is geen afwijking van deze gedragslijn voorgesteld. Wanrcer de Duitschers een eerlijk voorstel, te doen hebben, dan zal dit, zooals de correspondent uit de meest gezaghebbende bron vernam, vrijuit rr.tt hen besproken wordenvenier diende men in het oog te houden, dat het essentire'ie van de tegenwoordige voorstel len is, dat Duitschland door leeningen ge holpen zal worden. Buiienlandsche Berichten. Brussel, 2 2 Juni. (H. R.) De cor respondent van de Libre Beigique te Ver- viers deelt medé, dat in de omstreken ven Malmédy 15 nieuwe arrestaties zijn gedaan. Bij een onderwijzer werden vele brochures tegen de annexatie ontdekt. Het blad voegt erbij, dat de organisatie gesteund wordt door Duitsche propaganda-fond-sen. B e r 1 ij n, 2 3 Juni. (N. T. A. Draad loos). In de verklaring van de leiders der drie nieuwe coalitie-partijen wordt gezegd, dat de voornaamste taak de wederopbouw van Duitschle-nd zal zijn. De regeering wil zich eensgezind plaatsen op den bo-dem van den republikeinsc'nen s-taatsvorm; zij v.il een politiek van verzoening voeren en klassen haat en gewelddadige revolutie bestrijden. B er 1 ij n2 3 Juni-. (N. T. A. Draad loos;. De Duitsche rijksraad keurde de nood- fcegrooling goed, die aan den rijksdag, wan neer deze bijeenkomt, zal worden voorge legd. De minister van Financiën Wirth noemde een totaal van 15 milliard alleen voor de gewone uitgaven der rijksspoorwe gen; daarbij komt dan nog het deficit bij do post. Tengevolge van het bezoldigingsbe sluit v oor de verschillende landen staat men voor een nieuwe stijgirig van het tekort. B e r 1 ij n, 2 2 J u n i. (V. D.). In een open bare z-ittimg van deri rijksraad verklaarde de minister 'van financiën, dat Duitschland al leen op het gewone budget der rij-ksspoor- wegen een tekort had van T5 milliard. Bo vendien slaat men voor het afsluiten van een looncon-tract voor do. rijksspoorwegen, waardoor deze som nog vergroot zal wor den. B e r 1 ij n, 2 3 Juni. (\V. B.) Het groote bruinkolen veld in Böhlen bij Leipzig zal binnenkort worden geëxploiteerd. De hier gewonnen kolen zijn bestemd voor het in West-Saksen op te richten prooi e el-eclri- sche bedrijf, dat de geheele West-Saksische nijverheid van licht en kracht zal voorzien. B e r 1 ij n, 2 2 Juni. (N. T. A. Draadloos) Saksische grcot-industrieelen stichtten met een bedrijfskapitaal van 12 millioen mark een fabriek tot het vervaardigen vari dage lijks 15000 liter spiritus volgens een nieuwe methode. B e r 1 ij n2 3 J u n i. (N. T. A. Draad loos). De grondwetscommissie der Pruisi sche landsvergadering heeft, met de stem men der soc.-dem. tegen, den zittingsduur op vier jaar bepaald. Berlijn, 2 3 Juni. (N. T. A. Draad loos)- De Wurtembergsche landdag koos den democratischen minister van eeredienst Von Hieber met 52 van de 83 stemmen tot Staatspresident van Wurtemberg. B e r 1 ij n, 42 3 Juni. (N. T. A. Draad loos). Duitschland is uitgenoedigd techni sche vertegenwoordigers te zenden naar de Kapitaal en JReserves i i8.6S3.OOQ.—. OPGERICHT 186G. internationale rcstconferentie, op 7 Juli tc Parijs le .houden. De Duitsche vertegen woordigers zuMen deelnemen aan de be spreking der kwesties inzake spoorwegen, post, telefoon, telegraaf en draadlooze tele grafie. De conferentie zal het hervatten van het groote internationale telegraafverkeer van voor den oorlog behandelen, alsmede het stichten van een draadloozen diens! tusschen de hoofdsteden van Europa ter verbinding met Duitschland, Oostenrijk, Hongarije, Czecho-Slowakije, Polen, Bul garije, Rumesiië, Zuid-Slavië en Turkije. Aken, 2 2 J u n i. (H.-R.) Duizend arbei ders van de fabriek Urtlingen bij Krefeld, die loonsverhooging vroegen, drongen van morgen het bureau der maatschappij bin nen, vernielden de ruiten en'richten schade van verschillenden aaid non. Zij verklaarden ter. slotte dat zij de winkels en het levens- middelendepot_ aan de haven zouden plun deren. De Beleische autoriteiten hebben ter stond de noodige veiligheidsmaatregelen ge- 62 KANTOREN. staking -gegaan wit sympathie met tie mar conisten. Men is beducht voor 't stopzette^ van den arbeid in de hoven nan het einde der week. L o n de n. 2 3 JitTt i. (V. D.) Uit Dublin wordt gemeld, dat een algemieene staking onder de spoorwegarbeiders' in Ierland dreigt. Er is groote onrust door dit bericht gewekt, te meer, daar deze steking groote uitbreiding zou kunnen aannamen. Ierland 'heeft slechts voor drie weken levensmidde len, terwijl ook het vervoer van steenkolen niet stopgezet kan worden. Men vreest, dat zich emstig.e onlusten zullen voordoen. Londen, 23 Juni. (V. D.) Gistermid dag te 4 uur hadden in Londonderry nieuwe schietpartijen plaats. In de sled is gebrek aan brood en melk. Londen, 2 2 Juni. (R). Vanmiddag was het volkomen rustig in Londonderry. Berlijn, 2 3 Juni. (N. T. A. Draad loos). De wereldbekende stichter van Zan der's heilgymnastiek, Dr. Gustav Zander, is 85 jaar oud, fe Stockholm overleden. IVJaison L'HirondelSe" B e r 1 ij n 2 3 J u n i. (N. T. A. Draad loos). Het bestuur van de Internationale Transportarbeiders-Federatie heeft aan de transportarbeiders-organisaties en die van het spoorwegpersoneel van alle landen go- VIYlögcl tc kei iclitcn, of "'j -• j— cm- va! van een dreigenden oorlog eventueel ge volg te geven aan een oproep van den in- tergealliéerden transport-arbeidersbond tot een algemeene stoking van allen transport- arbeid. Berlijn, 2 3 Juni. (N. T. A Draad loos). Het ar ti 1 leri e murvi trék amp Uhlerborn aan de lijn MainzBmgen is in de lucht ge vlogen. Verdere explosies zijn door Fron- ^the soldaten verhinderd, waarbij een adju dant dec Fransohen is gedood. Londen, 22 Juni. (RPrins Arthur Connaught is tot gouverneur-generaal van Zirid-Afrika benoemd. Londen, 2 2 J u n i. (RDe jaarlijk- soh'e conferentie der Labour Party is heden in Scarborough geopend; er waren 1150 gedelegeerden aanwezig. Kamiel Huysmans zei-de in zijn rede, dat hij in Genève zal voorstellen het secretariaat der Internatio nale naar Londen te verplaatsen, omdat het toekomstig centrum der Internationale geba seerd moet zijn op een krachtige partij in een krachtig bond. L o r< d e n, 2 2 Juni. (R.). De scheepsof ficieren en machinisten te Liverpool zijn in P a r ij s, 2 5 Juni. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Het program van Gioiitti kon volgens de Frwvsche bladen aldus samen gevat worden: Overeenstemming met de geallieerden, ma-ar toepassing van een poli tiek die het aan de overwonnenen mogelijk maakt zien te nersteuen en «n, Europeesche concert deel te riemen, een politiek die aan Italië die vergoedingen ver schaft waarop het recht meent te hebben wegens zijn deelneming aan den oorlog; verder in het binnenland herstel van orde en tucht; verhooging der oorlogswinstbe lasting en herziening van de oorlogscon tracten, agrarische hervormingen en uitwer king van sociale wetten. Berlijn, 23 Juni. (N. T. A. Draad loos). De Oostenriiksche regeering schijnt hnar einde te naderen; alle partijen zijn voorstanders van een ministerie-Renner, waarin 7 sociaal-democraten, 6 christelijk- socialen en drie groot-Duitschers opgeno men zullen wo* den. De drie partijen zullen naast elkaar, zonder coalitie, de staatszaken leiden. V een e n23 Juni. (V. D.) De Hon- fi-aarsche regeering dreigt, ingeval van een verscherping van den boycot, met een mili taire afsluiting der Oostenrijksche grens. W-e enen, 22 Juni. (H.-R.). Volgéns de bladen heelt de bond van chr.-socialis- ten de regeering met nadruk verzocht, de venbindirvg en den hendel in levensnu t' ieif met Hongarije te herstellen. i Budapest, 22 Juni. I- K. B.). De •door het buiienlandsche socialistische vak verbond sedert Zaterdagnacht begonnerv -boycot tegen Hongarije wör '-t maar in zeer; geringe mate gevoeld. Tegen Ooslenr fk is sederr Zei er dag middernacht een scherpe tegen boycot van Hongan/scho ijde inge steld; door het tegenhouden m^t name van de frul'- en groentezencHagen zijn de prf.V yen van die goederen te Budapest nnn-mei-' kek k gedaald. Het verkeer met goeden': treinen en schepen naar Ciecho-Slownkijc, Ruwe: e cn Jocgo-Slovië diri.t ongestoord voort, het post- en telegramverkeer noaiv Oostenrijk is beperkt, het telegraofvcrkceij met Di'itschlnnd duurt voorloopig via Prnog{ ongestoord voort. Eveneens is hot telegraaf-' verkeer iret Zwitserland langs omwegen ver-J zekérd, terwijl de draadloo;e dienst, «>clc met Oostenrijk, in vollen omvang in wer-1 king is JrvdeTj'ieenkomst van dc Nat. Verg-J va-n heden heeft minister-president Simonyi verklaard op een iivterpdlntio van den dc-l mocrallEclien afgevaardigden Sandor, dat lot den boycot niet door een staat, maar! door de secretarissen der vakvercenigingcn te An.ste'dam is besloten. Als tcgcnmaaN regel werd de minister von hanuel gemach tigd, de aanneming en het transport van» -goederen per spoor of per schip naar alle lenden te doen staken, waar aanneming cm transport van goederen naar Hongarije wordt gestaakt. De minister-president ver- lduaide daarop, dat de geruchten, volgens welke een Franjch consortium optie op de 'Hongnarsche staatsspoorwegen zou heb ben gekregen, ongegrond warenwel Jiad- den daaromtrent onderhandeliivgen plaats," maar die zijn nog in het allereerste begin stadium. Er is niets gebeurd, wat de tegen woordige of -do toekomstige regeering der mate zou binden, dat de rechten van do Nat. Verg. niet volkomen onaangetost zou den blijven. Weenen, 2 3 J u n i. (I I. K. B.). Van- weg'e den boycot tegen Hongarije is ook het personenverkeer naar Hongarije op de zui- clelij'ke spoorlijnen stilgelegd. Goederenver voer per stoomsohip op den Donau ge schiedt reeds sedert 2 dagen niet. De Ar- beiter Zeitung en Volkszeiturvg melden, dat de rijkslbond van bankbeambten zich bij de boycofcbeweging aa-ngesloten heeft. Budapest, 2 3 Juni. (H. K. BDo vertcgemvoordiging van de Israëlietische gemeente heeft in haar bijeenkomst van gisteren geprotesteerd tegen de inmenging van het I. V. V. iin de binnenlondsche aan gelegenheden va-n Hongarijezij. beschouwt dc _die inmerrging als onrechtmatig en on- Budapest, 23 Juni. (II. K. 15uc Hongaarsche rogeering heeft heden aan het 1. V. V. te Amsterdam geseind De gegevens, waarop het boycotbesluit is genomen, berusten op onwaarheid cf op misverstand. De Hongaarsche regeering heeft tot nu toe alles gedaan om m dit loncL dat na den oorlog twee revoluties en een vreemde bezetting heeft meegemaakt, orde en rust le handhaven. Toen het Hongacr- sohe volk, dat tot het laatst hoopte, dal ge rechtigheid en zedelijkheid zouden zegevie ren ten slotte don gedicteerden vrede in al zij-n verschrikkingen tot werkelijkheid zag worden, kwam het m sterke moreele beroe ring. De regeering nam onverwijld krachtige maatregelen voor 't herstel der orde. Do boycot heeft nu echter weer groote verbit tering gewekt, die elk o ogenblik tot een uit barsting zal kunnen lei-den. De regeering doet en zal olies doen cm de orde te hand haven en de persoonlijke vrijheid van elk' staatsburger te beschermen. Ah haar dat niet ten voMe mooht .gelukken is zij bij voor baat gedwongen de verantwoordelijkheid daarvoor af te schuiven op hen die onna- T,Tusschen d'e buien door" is veel te ge nieten. Causerie door O. F. Fölkel. 5 Voor een verboden weg is hij al bijzonder mooi. Even voor het Douanekantoor gaat er een straat rechts af die sterk stijgt. Men volgt deze straat een paar honderd meter ver, pas seert rechts een kerk en links een uithangbord waarop met kocienletters het woord sigaretten Maat en slaat onmiddellijk daarna links het »nel stijgende voetpad in dat boven met een kronkel naar links rechtstreeks naar de Vaal- Ser Uitzichttoren voert, die bovenbouw vormt xfln een gezellig cafétje. Gewapend met een Zeiss Turact kijker van de gastvrije waardin besteeg ik het houten gevaarte van waaruit men aan alle zijdén een prachtig uitzicht heeft ,-op de omringende heuvels en de kathedraal- spitsen yan het -1 K.M. verder liggende Aken. De grillige Aprilzon wierp juist tusschen twee wolken lagen door een vollen bun-del stralen over de eerbiedwaardige gebouwen der oude Keizerstad, die baadde in de lichtzee. Maar de wind woei scherp daarboven. Huiverend irok ik mijn pelsjas dichter om het lichaam en verkwikte me, weer in lagere sfeeren aan beland, met een kop heete thee. 4- ¥f»n de Vaalser uitzichttoren af, _y, aar mijn motor stalde, naar de Duitsche grens toe blijft de weg voortdurend stijgen tot een K.M. ver der de grens van het vaderland is bereikt. Hier geen douanchuisjes, geen prikkeldraad versperringen, zelfs geen menschen. Niets dan de stilte en he Imooie uitzicht. Drie granict- steenen slechts en een granieten zuiltje met inscriptie wijzen de plaats aan waar de Ne- derlandschc leeuw ophoudt met brullen Hon derd meter verder op Duitsch gebied voert onze weg over den top van de hoogste heuvel der omgeving. Dit punt, Vierlandenblik gehec- ten, vormt het uitgangspunt van een viertal wegen, die rechthoekig op elkaar langs de zij den van den heuvel afdalen. Langs den eersten weg zijn wij zoocven gek(\men. Zijn verlengde de tweede weg, die naar Aken leidt is voor ons ..taboe" want iets verder zit aan zijn gros- rijke heuvelkant de Belgische wacht uit te rusten van de vermoeinissen van haar inge spannen arbeid. Wij willen haar daarin niet storen. Ook de weg rechts voert ons niet tot het gewenschte doel want hij daalt steil naar België af. Wanneer wij de uigestrekte bos- schen zien die hier het uitzicht belemmeren,- dan kunnen we ons de voorliefde der Vaalsrhe jeugd voor deze grenspassage wel eenigszins verklaren. Menschen met een scbiildbexrach! geweten of met andere vrachtjes bij zich moe ten toen het nog oorlog was van die lommer rijke b'ossclien nog wel eens een oordeelkun dig gebruik gemaakt hebben, getuige de vele gapingen in de boschversperringen. Wie ech ter in het bezit is van een leeg zondenregister en een vollen sigarenkoker behoeft volstrekt niet van den openbaren weg af te wijken. Ik sloeg dus -den weg link in, den weg „par excel lence" al is zijn bestrating niet 0rg excellent een weg die zich als een gordel van saffier slingert om. onze .Vaderlandsclie grenzen en waarvan de kleur wedijvert met het blauw van den Ilollandschen AprilhemeL Alles waar een geheimzinnig tintje aan is heeft tegen woordig immers zoo z'n vaste modekleur. U kent natuurlijk ook met mij de geheimen van den groene domino, het roode masker, de zwarte koffer, In dame en gris enz. enz, voor* beelden en gras. Ik stel u dus voor onzen weg den blauwen weg tc noemen. Hij is nl. over zijn geheele oppervlakte bezaaid met ongc- walsde stukken blauw graniet op wier punti ge uitsteeksels alles wat gummiband en paar- dehoef heeft, het onverbiddelijk af moet leg gen. Iicts vérder versmalt de weg zich, nadat DE PLATVOKTZOOL Aanbovolen door H. H. Modiei AUeeuvcrlioop bij we een glibberig natuurtrapje van Limburg- sche klei zijn afgedaald tot een nog glibberi ger hol paadje, dat bijna onbegaanbaar is cn daarbij .zoo smal, dat twee menschen er ter nauwernood naast elkander kunnen voort- loopen, een echt rooverspaadje. Onwillekeu rig schieten u de woorden uit den Wilhelm Teil te binnen: „Durch diese hohle Gasse muss er kam men". Intusschen hij kwam niet. Hij zat waarschijnlijk met zijn kameraad gezellig een potje te pandoeren en ik was hem vermoede lijk minstens een kwartier geleden voorbijge* stevend. De lezer Weet wel wie ik bedoel. Een paar minuien later krijgen wc de rails van een afgedankt werkspoortje lot gezel schap en voort springend van dwarslefiger tot dwarslegger om den modder tc ontwijken zien we na eenigen tijd rechts van ons den hooge spoordijk van de lijn Aken oprijzen die we langs gaan tot aan het kerkhof ITier pakken wc lijn 12 der Akcnscho gemeente tram, die ons voor epn bedrag dat varieert ^usschep een halfje cn een cent naar het druk ste deel der Oude Keizerstad, den Fr" 'richs- platz voert, waar mijn leeren motorkop be grijpelijkerwijze ecnig bekijks heeft. Immers de enkele motorrijders, die men hier tegen komt dragen zonder uitzondering allen de bruine tenue der Belgische militairen. Van A ken's omstreken heb ik niet veel ge zien. Het druilige Paasehwécr lokte Weinig aan tot het maken van uitstapjes. Des te heter had ik gelegenheid dc v. aiding tusschen de be volking en (1? Belg. no bezetting tc observee- ren. Indien ik deze verhouding met een korte uitdrukking zou moeten kenschetsen zou het deze zijn: zc zijn volslagen lucht voor elkan der. Nooit heb ik de afgronden die het Gcr- maanschc en liet Gallische ras van elkander schelden zoo diep gevoeld als hier in het bezette gebied waar dc overwinnaar door de straten eener stad van zijn voormaligen vij and gaat. De Belgen die er overigens frisch en weldoorvoed uitzien, maken er een bijna tooneclmaligen indruk waarana de bruine stijve uniform ook veel schuld mag hebben. In kleine troepjes ilaneeren zc langs do stra ten druk bewegend levendig gcsliculecrend. Zc hebben het zich in liet vijandelijke land zoo gemoedelijk mogelijk gemaakt, bezitten hun eigen stamcafé, waar g:-cn Duitscher mag ko rven en waar het propvol hangt met entente- vlaggen, terwijl men er don rook kan snijden, hu» eisen couranten en liidscliriftenzaal waar voor ieder vrij entree iv. liun eigen godsdlen^ oefening, 2elfs hun eigen bioscoop, waar over^ gens ook veel Duitschers komen. Daarnaast hc-bben ze zich echter in alle publieke instel lingen voor genot en ontspanning ingedron gen. Men ziet zc in het Theater. Men ziet zo in de „Jahreszeiten" in „Bristol" in „Kaiser- hof" in de „Monopole'* eu in alle bioscopen waar zc dc aandacht trekken -door een zekere prikkelende ongegeneerdheid in hun oplrcdcn zonder dat men zeggen kan dat dit bepaald uitdagend is te noemen. Soms ziju zc vergezeld door hunne vrouw en kinderen die naar het bezette gebied overgekomen zijn, maar altijd zitten ze geïsoleerd, nimmer ziet men zc in gc« sprek met Duitschers Is dus dc entente cor diale tusschen het mannelijk deel der beidé nalic's blijkbaar nog ver ie zoeken, ahdcr* staat liet met dc Duitsche vrouwen, die men dikwijls in gezelschap van Belgische officie ren aantreft. En altijd treft je dan weer het' eigenaardige van het geval dat dc levendige temperament volle Walton een uur. achter el kaar geen mond open doel terwijl dc bloildo Gcrmaansclie honderd uit babbelt en lacht.; Abes tout comme cliez nous in den tijd dal half den Haag door dc Engelsche ziekte was aangetast. De verklaring van dit schijnbaar, tegenstrijdige feit ligt echter voor dc hand* De meeste Belgen spreken ongaarne en dan' nog zeer gebroken de taal van hun voorma ligen vijand. Ik werd in deze mecning nog ver sterkt door een typisch tooneeltje dat ik meer. dan eens in een afgelegen hoekje van do Weinstuhe boven bij Bristol heb gadcgesla4 geil. Zij had een opengeslagen Gartcnlaube op liaar knie en spelde hem dc woorden voor en hij zei ze gewillig na. Of ze hem nog andertf lessen gaf weel ik niet. In tegenstelling met het gewone menu waar*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1