Prijsverminderiiij S. 6ROOIENDORST «of 21 DE EEMLANDER" BUITENLAND BINNENLAND De Sterkste Band. mwheüs wrs II PRIIS DER ADïEüïEHTlElir,!^^^ FEUILLETON. WITTE SCHQÈ^EU 18® Jaargang N®. 306 per 5 maanden voor Amers foort f 2.10, idem banco po*t 2.00; ptf «reek (met gratis verzekering - 0.176, afzonderlijke nummers j i 5 J DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE PCORTWAL. l L. INT 513. Vrijdag 25 Juni 1920* bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnsfaanbic® dingen en Licidadighclds-adveitenticn voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf bestaan :rcr - voordccligc bepalingen voor het advcrlccrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De besprekingen ven den Duitschen rijkskanselier over de vorming van een kabinet zijn Woensdag voortgezel; de par tijen zijn het -er over eens geworden, dat de HemocraMsche en centrumministers, die tot dusverre in het kabinet zitting hadden, hun portefeuilles behouden. Rijkskanselier Feh- fcenbach wendde zich tot de Beiersche volkspartij om deze te verzoekep tot de coalitie toe te treden; deze partij verklaarde bereid te zijn zich bij het miédenbloc aan Je sluiten, waarbij zij zich een ministerzetel voorbehoudt. Naar verluidt zal volgens de schikkingen, die Donderdagochtend zijn getroffen, het kabinet-Fehrenbach er als volgt komen uit te zien: rijkskanselier Fehrenbach, justitie en plaatsvervangend kanselier dr. Heinz-e, miitenlandsche zaken Von Simons, schat kist Von Raumer, financiën dr. Wirth, de fensie Gessier, posterijen Giesberts, ver keerswezen Groener, economie dr. Scholz. De post van wederopbouw schijnt voors hands niet te zullen worden bezet, terwijl pvenmin nog een minister voor arbeid is aangewezen. Ondertusschen hebben ook de benoemin- ;en plaats gehad van de voorzitters der onderscheidene rijksdagfracties; de meer- l.iheidssocialisten kozen Hermann Muller, - heidemann en W-els, de democraten Schiffer (eerste voorzitter), senator Peter sen en Erkelenz (plaatsvervangende voor zitters), terwijl van de Duitse h-nationale lijksdagfractie dr. Hergt in aanmerking is gekomen. Door het seniorenconvent was besloten Donderdag (gisteren) de eerste rijksdagzit ting te doen plaats hebben voor het formeel vaststellen van de namen der leden; deze ste vergadering is dan ook gistermiddag gehouden; behalve dat de tribunes door tal- ri e personen waren bezet, waren ook de .éden trouw opgekomen; na het afroepen der namen bleek, dat van de 466 afgevaar digden niet minder dan 432 aanwezig wa ren. Als oudste in leeftijd werd door den meerderheidssocialis't Rieke -<le zitting ge- >pend; hij benoemde twee mannelijke en t\*ee vrouwelijke leden als secretarissen. De zitting is tot heden, Vrijdag, verdaagd, daar op 25 Juni de presidentsverkiezing aan de oi de komt. Erzberger heeft doen weten, dat hij de omerzitting van den rijksdag niet zal bijwo- \en, daar zijn gezondheidstoestand hem zulks niet verooriooft. i De kwestie van Mesopotamië vraagt ver der de aandacht; in 't Lagerhuis heeft een levendige discussie plaats gehad over ue.«5-ooting van oorlog, waarbij door - s-? ,,tJ een voorstel tot verlaging is ge- daon als protest tegen de politiek van de regeering in Mesopotamië. Asquith betoog de, dat een politiek van terugtrekking en concentratie moest gevolgd worden en dat de Engelsche bezetting moest beperkt blij ven tot de Basra-zöne. Engeland had geen wettelijk en moreel gezag in Mesopotamië, zoolang het niet het mandaat van den vol kenbond had ontvangen. Wat de recht- streeksche verantwoordelijkheid voor het beheer betrof, moest het mandaat tot de zóne van Basra worden beperkt. Lloyd George diende van bescheid en legde er den nadruk op, dat het practisch onmogelijk was naar Basra terug te trekken; hij bestreed het standpunt, dat de mandaten afkomstig zijn van den volkenbond; het stond aan de gealli-eerde mogendheden om te beslissen over de mandaten, waarvan de voorwaarden aan d-en volkenbond zouden worden voorgelegd. Het lag in 't voornemen der regeering een Arabischen staat Meso potamië te stichten en zij overwoog dat, welke regeering er ook kwam, deze onder Engelsch mandaat zou staan en handelen op raad en met bijstand van Engeland. Hij deelde mede, dat alle oliebronnen van Mosoel aan den Arabischen staat zouden komen, die in. den loop der jaren tot g-roo- ten welstand zou geraloeH. De Bagdadsche correspondent van de Daily Mail weet te berichten, dat Sir Percy Cox, Engelsch resident aan de Perzische Golf sedert 190.4, benoemd is tot Britsch mandataris over Mesopotamië; in het najaar zal hij naar Bagdad t»erugkeeren; hij heeft volmacht gekregen voorloopig regeerings- llchamen op te richten, waaronder een Raad van State onder een Arabischen president, en een vertegenwoordigend lichaam, geko zen door de bevolking van Mesopotamië. Met dat lichaam zal hij don een grondwet voor het land ontwerpen. Door Reuter wordt nog uit Bagdad ge seind, dat 'het de bedoeling is Mesopotamië zich te laten ontwikkelen, tot een zelfbestu- rend'en staat. Zooóra het «oover is zal hc*i mandaat eindigen. Na de verdediging der Engelsche politiek ■met betrekking tot Mesopotamië heeft Lloyd George ook nog het woord gevoerd over de positie van Turkije. Er zouden enkele krijgsverrichtingen worden ondernomen door de Grieken, onafhankelijk van de geal lieerden, en eenige door de Grieken en Engelschen te samen, indien zulks noodig mocht worden geoordeeld; het nieuws uit dit gebied luidde echter veel gunstiger. De actie was strict noodzakelijk, doch er kon geen vrede in dot gedeelte van de'wereld zijn vóór dat het den Turken dufdelijk was g-emaakt, dat de door de geallieerder vast gestelde politiek moet worden uitgevoerd. De lersche kwestie geeft Engeland nog handen vol werks; de Iersch-e attorney- general heeft Donderdagavond in 't Lager huis medegedeeld, dat in den nacht van Woensdag" op Donderdag nu- en dan nog was geschoten, voornamelijk van de daken; de Sinn-Feiners, volgens zijn lezing, vuur den op gewonde burgers, die in de ambu lancewagens werden vervoerd, waarop ook de troepen het vuur openden; des Donder dagochtends was echter de toestand in de stad Londonderry kalmer. Ondertusschen is de magistraat van Lon donderry niet tevreden; door dezen is eon den minister van Ierland een dringend tele gram gezonden, waarin geklaagd wordt over het weinig actief optreden van de regee ring en wordt vastgesteld, dat de situatie wanhopig wordt, daar de voorraden voedsel en gas uitgeput raken. Millerand heeft in de Kamer verklaard, dat de politiek der Fransche en gealli-eerdc regeeringen er eene is van handelsbetrek kingen met Rusland; in den loop der be sprekingen, gewijd aan de begrooting van buitenlandsche zaken, heeft Millerand voorts verklaard, dat pas dan met de sovjetregee- ring van gedachten kan worden gewisseld, zoodra zij inderdaad het voorkomen van een regeering zal hebben, zoodra zij zal inzien, dat het ni-et mogelijk is den schijn aan te nemen besprekingen met een regee ring te voeren en tegelijkertijd een bood schap te zenden aan de Engelsche arbei ders om hen uit te noodig-en tegen de re- gcering revolutie te maken, zoodra zij zal j hebben begrepen, dat he-t de eerste pMcht eener regeering is, die op dien naam aan- spraak maakt, te verklaren, dat zij zich soli- dair verklaart met en aansprakelijk is voor de internationale verbintenissen, dooi vorige Russische regeeringen aangegaan. Tot zoo lang hebben wij, verklaarde Millerand, niets te maken met een regeering, die er geen is. Er werd geapplaudisseerd. De uiterste linkerzijde onthield 2ich van bijvalsbetuigin gen. Dit spreekt vanzelf. Ook Giolitti heeft bij het uiteenzetten van het regeeringsprogramma de buitenlandsche Italiaansche politiek ter sprake gebracht en als een der hoofddoeleinden dezer staat kunde o.a. genoemd het aanknoopen van normale betrekkingen met de Russische re geering. Tevens streefde de Italiaansche politiek er naar een volledigen vrede te ge ven aan Italië en geheel Europa, de nauwste betrekkingen aan te knoopen met Itnlië's bondgenooten en geassocieerden en onver wijld goede relaties te herstellen met an dere volken. Vooral was van belang het wetsontwerp, dat hij aankondigde en volgens hetwelk verdragen niet geldig zullen zijn, wanneer zij niet door het parlement zijn bekrachtigd en de regeering geen oorlog kan verklaren zonder toestemming deT volksvertegenwoor diging. Bu'iertlanrischd Be-richten. Madrid, 24 Jun i. (H. R.) Volgens de bladen heeft de minister von buitenland sche zaken verklaard, dat de volgende bij eenkomst von den Volkenbond zal plaats hebben te San Sebastian in de tweede helft van Juli. B e rij n, 2 3 Juni. (W. B.) De Pruisi sche Landsvergadering heeft vandaag een wet aangenomen, waarbij de stondsvoor- rechten voor den adel worden afgeschaft. spco:.. ing en de polilie, waarbij drie personen gedood en 50 gewond werden, is de stad heden kalm en vertoont zii het ge wone aanzien. Rome, 24 Juni. (H. R.) Te Barabita is het tusschen stakende landbouwers en cara binieri tot een botsing gekomen niet het gevolg dar een persoon gedood en verschil lende leden gewond werden.' Milaan, 24 Juni. (H. R.) De bladen melden, dat de stakende spoorwegmannen vanmorgen het werk hervot hebben. Smyrna, 23 Juni (I I. R.) De Gri-ek- schc troepen dwongen de troepen van Moestafa Kemal, die in de omgeving van Akhissar (ten N.O. van Smyrna) geconcen- tieercl waren, in wanorde terug te trekken en bezetten Akhissar. Zij rukten verdei op naar lvet N. en vielen Salihli aan. Konstantinopel, 2 4 Juni. (H. R.) Het vredesverdrag tusschen Georgië en Azerbeidzjan is geteekend. Georgië behoudt de provincie Tiflis en blijft het gebied van Sakatnly bezetten, waarover naderhand zal worden beslist door een gemengde com missie. Brussel, 24 Juni. (II. R.) In de Ka mer verklaarde Van der Velde,' minister van koloniën -ad interim, dat hij hedenochtend een telegram van den minister ven koloniën Franc!:, (die zich in den Congo bevindt) van 22 Juni had ontvangen, waorm medege deeld werd, dat de stakingen voortduren en zich ook tot de inboorlingen hebben uitge strekt; hoewel maatregelen van orde zijn genomen, is de toestand zeer ernstig. Van lagere mbtenaren over het geheel Jm beid vergeleken bij 1914. Voor ho ambtenaren, die niet het gehcelc salaris noodig hebben voor eerste levensonder houd kan niet minder stijging worden vol staan. Het georganiseerd overleg is vol* doende geweest. Op het stuk van kinder toeslag kan \ondcr te groote iinanciecle offers niet meer worden gedocir De beslis sing over den aftrek voor weduwen- en weczcnpensioen kan eerst vallen bij de be handeling van de nieuwe pensioenwetten. De Staatscourant van 24 Juni beval o.a. de volgende kon. besluiten: eervol gepensioivneerd op verzoek gens voortdurende ongeschiktheid do kapi tein <ler J- O Lamei infanterie van liet InidCscha lc. 3 !J IVlaison L'HirondeSBe" B e r 1 ij n, 2 4 Juni. (N. T. A. Draad loos). In het bestuur der Beiersche Volks partij verklaarde de fractievoorzitter Hold, dat in de fractie steeds tot uiting was geko men, clat heit rijk van Beieren uit moest worden hersteld. Hij wist niets van pogin gen om Beieren van het rijk af te schelden en nam het standipumt in, dat verbrokkeling een-ongelig zou zijn voor het rijk. Brussel, 23 Jun i- (H.-R-). In ant woord op een vraag von een Kamerlid heeft de minister van bmnenlanclsche zaken ver klaard, dat het onderhout der Belgen, die tijdens dien oorlog rvoor 'het buitenland zijn uitgeweken niet ten laste van den Belgi schen staat is gelegd. Parijs, 2 4 Juni (Il.-R). De Duitsche regeerimg heeft de aanwijzing tot ambassa deur te Berlijn van Charles Laurent goed gekeurd.'* P a r ij s, 2 4 J u n i. (N. T. A. Draadloos). De commissie voo, bui ten/1 r n dsche zaken uit den senaat heeft, ra Woensdag het rap port over het vredesverdrag met Oosten rijk te hebben aangehoord, besloten tot goedkeuring van het verdrag en den rap porteer gemachtigd het rapport bij den se naat in te dienen. Genua, 2 4 J u n i. (R.) De betrokken commissie nam een voorstel aan ten gunste van den achlurendag aan boord. De Neder- landsche gedelegeerden stemden voor. De zeelieeclenconferentie zal Vrijdag een alge meen e vergadering houden. Gisteren en vandaag kwamen de verschillende commis sies bijeen ter bestud'eering van cle aan de conferentie voorgelegde kwesties. Milaan, 25 Juni. (R.) Na de botsing van gisteren tusschen de bctoogers van cle der Velde verklaarde ten slotte, dat hij niet aarzelde te zeggen, dat de toekomst der kolonie op het spel staat. Kameroverzicht Tweede Kemer In de zitting van Donderctag werd ver der behandeld het wetsontwerp tot verhoo ging der salarissen van ambtenaren. De hec^ Snoeck H enkemans vindt hel aanlfil salarisschalen veel te De heer Van de Laar vraagt uitbrei ding van d«en kindertoeslag. De heer Van Ravesteyn critiseert de wijze waar-op georganiseerd overleg plaats heeft gehad. Spreker noemt de nieuwe salarisregeling i reactionjiaii. Mevrouw Groene weg neemt, mede namens h-aar geheele fractie, vierkant stel ling legen de kindertoeslagen. De heer Haazevoet bterurt het, dat zoo diep is ingegrepen in de voorstellen der salariscommissie en bepleit afschaffing van den aftrek voor weduwen- en weezenpen- sioen. De heer Deckers acht het aantal scho len te groot en meent dat te weinig gedacht is aan dc hoogere ambtenaren. De heer Kuiper verdedigt het systeem van kindertoeslagen. De Minister van Financiën ver klaart, det de opmerkingen van spe'cialen aard zullen worden overgebracht aan de saloriscommissie. Vermindering van hei aantal scholen lijkt den ruimst**- niet n*o- gelijk. De regeering he«ft cle saiwissen der- op verzoek -eervol ontslagen H. Ileidin- ga, Leraar aan de R. 11. B. S. te Gronin gen. 11 J. van Eekeren, idem te Schiedam en P. Klinkenborg, idem te Assen bc noemd bij het reserve-personeel der landmacht, bij het personeel vom den Ge neeskundigen Dienst, tot reserve officier van gezondheid der 2de klasse, de heer R. L J. van Ruyven, arts. de lvee'r R. E. Locher erkend en Ingela ten als consul van Zwitserland te Batavia voor Ned.-locUë niet uitzondering van het ressort van het consulaat, gevestigd te Langko'; op zijn verzoek eervol ontslagen als plaatsvervanger van den districtsveearls, wien Leeuwarden gis standplaats is nn» ge wezen, de veearts J. Jansma te Jourc; benoemd: a. tot voorzitter der plaatselijke commissie voer cle Ongevallenverzekering te Gasselt J. H. H. Römelingh, burgemeester der gemeente Anloo; b. tot plaatsvervan gend voorzitter dier commissie J. W. "Ar- riens, burgemeester der gemeente Gieten; benoemd tot bureelambtenaar bij den dienst der Zuiderzeewerken J. J. cle Haas, thans bureelambtenacir van den Rijkswater staat te 's Gravenhage; On 1 vangst ten fl o v Woensdagmid dag werden door II. M. dc Koningin ten Pnlcl- z-c I Iet Loo ontvangen Ci raaf van Lynden van Sandenburg, Iir. Ms. Opper-Kamerheer. zoo mede Ilr. Ms. Gezant te Washington, de lieer J. T. Gremei en Mevrouw Crcmef. Nederland e r uil R u s 1 a n d. II. M. de Koningin heeft Woemdagmiddag lelt I Paleize Het loo een drietal uit Rusland terug- I gekeerde N^LprJanders ontvangen, te weten 'h. en mcV'Luw Schim van der Looff en den Leer en mevrouw MuJir. Ds. Schim van der Looft"w is predikant hij" dc Nod. Ilcrv. Gemeente te St. Petersburg, dc Jieer Mohr laatstelijk voorzitter van het Pe- tersburgschc comité ter behartiging van dc belangen der Nederlanders in Rusland De minister van o n cl e r w ij s is bij zijn bezoek aan Zeeland, ter opening heden van de ambachtschool te Terneu- zen, vergezeld door den inspecteur-gene raal van het Nijverheidsonderwijs, den heer De Groot. lali'ra. Jiirlsteii-eoiifei'eutle De Internationale Juristencommissie wijdde Woensdag "een voorloopige bespreking aan het aantal rechters, waaruit het Hof zal be staan, aan het recht van wroking van rech ters en aan cle moeilijkheden, voortkomende uit de tegenwoordigheid of afwezigheid in het Hof van rechters van dezelfde nationali teit als een partij in geding. Men achtte het wenschelijk de besprekingen over de metho de van de keuze der rechters te onderbre ken, teneinde de leden der Commissie tijd te geven de reeds aan hun oordeel onder worpen voorstellen in zake deze fundamen- teele kwestie nader te bestudeeren en uit Er is een nederigheid, d'ie men moet rang schikken onder de woekerplanten der deugden. door SUZE LA CIJAPELLE-ROÖROU In den uitgestrekten tuin van het Familie hotel „Zilverberk1*'liep Frits Verborg onge duldig op en neer. Af en toe tuurde hij naar de twee vensters om den hoek van het groo ve buis, waar hun slaapkamer was. Agatha talmde altijd, kwam op het laatste oogen- blik, wanneer de gong al voor bet diner ge luid was.Niet dat zc zooveel werk van haar toilet maakte, o neen, de simpele, haast smaaklooze eenvoud, waarmee zij zich kleed de. was hem een ergernis. Hij zou het heer lijk hebben gevonden, als zij oog had gehad voor de bekoring die uitgaat van een elegan te vrouw, als zij kleuren had weten te kiezen ipn d* joinst verstaan had om zich te drapee- ren in soepele stoffen, die de meest hoelcige lijnen van een figuur toch nog gratie kunnen yerleenen. Bij Agatha geen spoor van dat al- Jtas. Nu ja, hier buiten, behoefde men zich niet bepaald te kleeden, maar zij had toch -'jlog wel wat andes aan kunnen doen dan de ónrveranderlijke, lichte blouse met donkeren rJiok, waarin zij er burgerlijk uitzag. De an- dames iknapten zich ook oj> yoor. het diner en kwamen in aardige zomortoileljes voor dén dog, bij Agatha bestond het op knappen hoogstens in het aantrekken van een sclioonc blouse, overigens niet mooier of geklecder dan die, welke zij 's morgens droeg- Dc tuin begon zich te vullen met de gasten, die wachtten op het sein om aan tafel te gaan Frits hield er van om hier en daar een praatje te maken, wat te schertsen met de dames, een beetje het liof tc maken aan dc enkele jonge meisjes. Hij had zich dan ook aan bijna ieder een laten voorstellen, maar Agatha hield zich op een afstand. Zij was beleefd, maar sprak geen drie woorden als zij het mei twee afkon. Daarom kwam zc ook altijd zoo laat, zc be greep heelemaal niet wat Frits aan al die vreemde menschen. die je toch nooit meer i" je leven zien zou, had. Nu wilde er waarschijnlijk nog bij zijn, lcrwijl dc kinderjuffrouw den kleinen jongen te bed bracht. Ook al zoo overdreven. Waarom hadden zc de juffrouw meegenomen als Aga tha toch alles zelf vsildc doen? Niet dai hij haar groote zorg voor hun zoontje afkeurde. Neen, de kleine Terne was zijn afgod, even als <le hare. Het kind was nu drie j^ar gele den geboren cn een half jaar geleden hadden zij hun koperen bruiloft gevierd. Zij hadden reeds alle hoop op een kind opgegeven <?n het was een groote, verbijsterende vreugde geweest, die Angatha van een reeds bijna verwelkte vrouw gemaakt had tot een krach tige, bloeiende moeder. En hijzelf, die zich jong voelde, heel jong ontlanks zijn twee ori veertig jaar, hij was geweest als een school knaap, uitbundig in zijn levenslust. Zijn ge negenheid voor Agatha, in den loop der jaren wel wat sleur geworden en verslapt, was weer opgebloeid tol een trouwe, vaste aanhanke lijkheid steunende op de liefde voor hun kind. O, de tockomsldroomen, de plannen voor hun kleinen Ferdinand, daarin waren zij één; als zij daarover spraken was Aga tha's gezicht niet stug, niet vervelend, dan schitterden haar oogen, dan glimlachte haar mond, dan was 'zij bijna mooi. Altijd, wan neer Frits aan Agatha dacht als aan de moe der van zijn kind voelde hij zich vcrtecdcrd en vervaagde dc ergernis, die soms bij hem opkwam als bij haar vergeleek met andere vrouwen. Ook nu, zij waren.dien licelcn middag uit geweest naar liet bosch. waar zij een heerlijke plek wisten tusschen dc hoornen, een diepe, droge, zilveren zandpleg, in de schaduw van een krans hoogopgaande, statige dennen. Hij had dc uren verdroomd, lui liggend in het zand, terwijl Agalha ijverig naaide aan een jasje voor haar zoontje. Soms keek zij op van haar ingespannen* arbeid en eindelijk vroeg zij verwonderd: WÉTTE KOUSEN. „Verveel jc Je niet Frits, met zoo lui ie zijn en niets uit te voeren?"' Maar hij schudde glimlachend het hoofd en zij hernam: ,,'t Zou een straf voor mij zijn, ik begrijp niet hoe je dat uithoudt, als jc nu nog sliep." Neen, dat kou zc ook niet begrijpen. Zij moest altijd bezigheid hebben, haalde, als er nog maar vijf minuten verloopen moesleü. eer zc aan lafel gingen, een handwerk voor den dag Cn ergerde haar man met dat onop houdelijk vlijtig zijn. Ze kon niet droomen of peinzen, zc had nooit genoeg aan haar ge dachten Had zij wel gedachten, vroeg 1 iij zich al, terwijl hij keek naar haar bezige vingers en haar kalm tevreden gezicht, waarvan de uitdrukking zoo weinig wisselde. Fantasie bc- zat zij zeker niet cn zoo mislc zij ook het ge- not om zoo heerlijk niets te doen, je maar tc laten gaan, te slaren naar dc diep blauwe lucht ei» naar de zonnestralen, die schitterden tussceii Mc kronen der dennen en het zand warm sloofden. Op een kleinen afstand zag hij hc-t kind dal met zijn schop speelde cn met reeds krachtige armbewegingen een die- l>en kuil maakte. Naar dat plekje dvvaalden ook dikwijls Agatha's blikken en dan kwam dc uitdrukking in haar gezicht die het zoo vermoeide en die Frits soms deed denken dat zij toch wél Verbeelding had en alle gevoel voor poëzie haar niet vreemd was. De gong luidde voor den tweeden l.ecr, en de gakten waren reeds allen naar binnen ge gaan. Ongeduldig speurde Verborg: daar k-.vam Agatha uit dc gang, zonder zich lc haasten, rustig als altijd. „Wat ben je weer laat, beet Frits baar humeurig loc, terwijl zij naast elkaar dc eet zaal binnengingen ,fToch net op tijd.'* Hun tafeltje stond voor een dei ramen. Ile't had Frits een extra fooi gekost om dal plaaisjc tc bemachtigen, maar hij vond hel heerlijk om. lijdens de maaltijden, tc genieten van het uitzicht in den tuin die aan den achterkant begrensd werd door een laan van zilverber ken, waaraan het hotel zijn naam dankte Agatha keek zelden naar buiten, zij bad een tafeltje midden in de zaa! ook goed gevonden en toen Frits beweerde dat dat zitje aan het raam hem meer waard was dan hel hccle diner, zei zij "kalmpjes: „Jc houdt anders ook wel van lekker eten,'1 waarop haar man een betoog begon waarin hij bleef steken mét dc korzelige opmerking, dat zij er tooit nieb. van begreep en bij paar- len voor dc zwijnen strooide. De zaaljuilde zich met liet geroezemoes van stemmen. De dienstmeisjes, alle in hel zwart met wit geborduurde boezelaars cn mutsjes, dienden de soep. Bij hel groote buffel, ach terin. stond dc eigenaar van bet liolcl en hield een wakend oog op het personeel en dc be diening. „De soop is heel lekker," prees Agalha, ,,jk ga eens probeeicn of ik den kok tc spreken kan krijgen, ik zou zoo graag een paar recep ten van hem hebben." Frits keck naar een tafeltje, vlak bij d-tij schoorsteen, liet was gedekt voor één per< soon. - „Zouden er nieuwe gasten vcrwachl wor den? gisteren stond dat tafeltje er nog nictl"-, „In een hotel komen toch alle dagen nieu we menschen.'' „Ja. daar heb je al iemand:." 'j' Langzaam ging een elegante vrouwengek stalle door de heclc lengte der zaal. Veinzend alleen met eten bezig tc zijn, keek iedereen, toch even met nieuwsgierigen blik cn aan do verschillende tafeltjes werden zacht op- en.' aanmerkingen gemompeld, die de binnenkom mende golden. •-=••4*' (Wordt vervolgd!,1

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1