Prijsvermindering A. v. d» WEG, 1.1. Middenstands CisdiEtbanh P.-S-UJSSi, Amersfoort en Omstreken. f 5E8MT Ho. 4. TELEPHOOH Ho. 304 DE jEEM LANDER m. VleeschhouWer, EERSTE BLAD. Sportweek l?e Divisie. BUITENLAND Fourneert Cheques Op Binnen- en Buitenland ^oeft uitgebreid Giro-vorkeer. ESSENCES LIMONADES LANGESTRAAT 23. BINNENLAND 18e Jaargang no. 30/ t per post f 1,60. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers t 5 f C.OSL niDceTt k-, Sp'ler- -:'rieT'.^vè.-';--; --éè .'■VS-:; :v/ 9- DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Zaierdag 26 Juni 1920 PRliS m AOtftRIEHTIÏH met inbegrip van «icu bewijsnummer, elke regel meer O 25, dicnslaanb dingen en Licidadighcids-advektcnticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcricercn. bene circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Meubelfabrikagt - Hof 46. amersfoort Fabriek: •i papenhofstede Steeda wordt een fraaie collectie spiegels in ongeveer veertig verschillende model len In voorraad geljoudei). et.' - BBJ1U HMM Dagorder- De eerste Sportweek der IVe Divisie vangt heden oanl Herhaaldelijk heb ik kunnen opmerken met welk een ijver en voorliefde de sport werd beoefend door U, officieren, onderof ficieren en verdere militairen, zoowel indi vidueel a'Ls onderling, zoowel in- als buiten de diensturen. Sport, uitgevoerd om het lichaam harmo nisch te ontwikkelen, werkt veredelend; sport kent leeftijd, noch rangverschil; sport komt de Volkskracht in belangrijke mate ten goede en daar Leger en Volk een en ondeelbaar moeten zijn, volgt hieruit het uitnemende belang voor het Leger, de sport ie beschouwen 8ls een onderwerp van voortdurende zorg. H. M. de Koningin, Z. K. H. de Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, H. M. de Koningin-Moeder, de Minister van Oorlog, de Commandant van het Veldleger, tal van burgerlijke- en militaire Autoritei ten en vele particuliere personen, hebben door h'et schenken van medailles als an derszins, van hunne instemming en belang stelling doen blijken. Wij zijn hiervoor in nooge mate dankbaar, want: belangstelling In ons werken en streven, prikkelt lot ver hoogde inspanning. Officieren, onderofficieren en verdere mi litairen der IVe Divisie, ik heet U allen wel- iom op de terreinen der wedstrijden! Legt getuigenis af van uw kunnen en ken nen, JeeTt met en van elkaar óók of de inge slagen weg de juiste is. Dat uwewedstrij- clen een aansporing mogen zijn voor uwe Kameraden om U na te volgen en op zijde fe streven. Dat die wedstrijden vlot en aan genaam mogen verloopen. Uwe toewijding, uwo verkregen vaardigheid, komen het Ne- derlandsche Volk ten goede! Leve de Koningin! De Generaal Majoor: Commandant der IVe Divisie, (get.) ZIJNEN. Politiek Overzicht Zoo heeft don de Duitsche rijkspresident op voorstel van rijkskanselier Fehrenbaoh de volgende ministers benoemdjustitie en plaatsver vangend rijkskanselier Dr. Heinze {D. V. P)buitenlamdsohe zaken Von Si- pions (geen partij); binneniandsche zaken JKoch (demfinanciën Wirth (centr.) voedselvoorziening Hermes (centr.)poste rijen Giesberts (centr.)verkeer de vroegere generaal Groener (geen partij); defensie Gessder (dem); economie de eerste burge- rne£ster van Charlotten'burg Scholz (D. V. P schatkist Von Raumer (D. V. P.). Voorbehouden is nog de benoeming van een minister voor den wederopbouw, terwijl de besprekingen inzake het bezetten van ctèn post van minister van arbeid wel spoe dig zullen zijn afigeloopen. Het kabinet zal neden, Zaterdag, voor 't eerst samenkomen p,n volgens 't besluit van 't seniorenconvent Overmorgen, Maandag, zich aan den rijks dag voorstellen. Tegen elven, dien dag, zal Öe rijkskanselier (naar verluidt) dan tevens het regeeringsprogramma bekend maken, paar de Engelsche zaakgelastigde aan het Duitsche departement van buitenlendsche j^aken heeft medegedeeld, dat hem was op gedragen officieel aan te kondigen, dat de Conferentie te Spa op 5 Juli zal worden ge houden, zuWen de zittingen van den rijksdag tot dezen datum worden verdaagd. Het presidium van den rijksdag, is even eens een kwestie, die reeds is opgelostde rijksdag koos den sociaal-democratischen voor a afgevaardigde Loebe met 397 van de 420 uitgebrachte stemmen tot voorzitter; vice- president is de onafhankelijke Dittmann ge wonden, op wie 236 van de 397 stemmen werden uitgebracht. Resp. tweede en derde vice-president werdenBell (centrum) en Dietrich (Duitsch-nationaal). Ondertusschen doet het gerucht de ron de, dat de Duitsche minister van defensie is afgetreden in verband met de nota der Entente inzake de vermindering van de rijksu eermacht tot honderdduizend man, moet Gessier, de minister van defensie, gis terochtend aan rijkskanselier Fehrenbach zijn ontslag hebben aangeboden. Over deze aangelegenheid weet de Vos- sische Zeitung mede te deelen, dat Gessier van oordeel is, dat de vermindering, welke geëischt wordt, zal leiden tot onoplosbare moeilijkheden in die binneniandsche poli tiek, waartegen hij zioh niet opgewassen ge voelt. Bij de heerschende economische om standigheden rekent hij op de mogelijkheid van binneniandsche onlusten. Een troepen macht ter sterkte van 100-000 man, die nog aanmerkelijk verzwakt zou worden, doordat men betrekkelijk sterke contingen ten in Oost Pruisen laat, zou niet bij mach te zijn het uitbreken van dergelijke onlus ten te verhinderen of deze te onderdrukken, te minder, daar juist de ontslagen honderd duizend man, naar verwacht mag worden, een versterking zouden vormen van de on rustige elementen. Onder deze omstandig heden kan de minister van defensie de ont binding der burgerwachten en afdeelingen „Zeitfreiwilligen" niet verwezenlijken. Het oude probleem der werkloosheid, dat door het ontslag uit den dienst op gTOOte schaal weer aan de orde zal komen, zal nieuwe on lusten in het leven roepen, n8ar Gessier meent. Officieel is echter van een aftreden van dr. Gessier niets bekend. Uit een Havas-bericht uit \X(eenen zou zijn af te leiden, dat het verkeer tusschen Oostenrijk en Hongarije algeheel is stopge zet en dat de blokkade streng wordt toege-< past. Bij de besprekingen, die onmiddellijk voor de afkondiging van den boycot tus schen staatskanselier Renner en den Hon- gaarschen gezant te Weenen, Dr. Gratz, zijn gehouden, is de kwestie van een poging tot bemiddeling van Renner/ tusschen de regeering te Budapest en de I. V- V. te Am sterdam, te berde gebracht. Door Dr. Gratz is, in opdracht van zijn regeering verklaard, dat zi; zip!. zou onttrekken nan het ge ven van inlichtingen aan een vertegen woor- diiger van het I. V. V. Afgevaardigden van dit verbond zullen vanavond te Weenen aankomen om onder leiding van Renner met de Hor.gaarsohe regeering van gedach ten te wisselen. Daarentegen bericht 't H. K. B., dat in v. band met 't bericht, ais zou door tusschen- komst der regeering te Weenen een be stuurslid van 't I. V. V. naar de Oostenrijk- sche hoofdstad vertrekken om te beraadsla gen met vertegenwoordigers van de Hon- gaarsche Tegeering, de Ny Orai Usjag van bevoegde zijde verneemt, dat de Hongaar- scho regeering nog geen verzoek heeft ont vangen en uit dezen hoofde dan ook nog geen enkelen vertegenwoordiger naar Weenen heeft gezonden om over den boy cot te onderhandelen. De HongaarscHe re geering zal zich niet weigerachtig betooncn om het buitenland in te lichten en evenmin wijst ze onderhandelingen van de hand, maar zij wenscht dat het initiatief van de andere zijde komt- Omtrent den boycot wordt voorts mede gedeeld, dat de Hongaarsohs scheepvaart maatschappijen, die het passagiersve-rkeer onderhouden tusschen Weenen en Buda pest, orders hebben ontvangen geen pas sagiers te vervoeren naar Oostenrijkeen uitzondering wordt evenwel gemaakt ten aanzien van buitenla.ndcrs, tenminste wan neer hun passen zijn voorzien van de me» dedeeling, dat geen oponthoud in Oosten' rijk wordt toegestaan. De duurterelletjes duren in Duitschland nog steeds voortde Donderdag te Bremen begonnen onordelijkheden namen vooral in de late middaguren in sommige buitenwij ken een grooten omvang aandaar kwam het tot botsingen met de veiligheidspolitie. Na de sluiting der werkplaatsen begon in de voorsteden een geregelde plundering; Donderdag jl. zijn ongeveer 50 personen gearresteerd, maar nietmand liep verwon dingen op. Op de fruitmarkt te Berlijn dwong de me nigte tot het verlagen der verkoopprijzen tot een nog nooit bereikt peileveneens moes ten op de groentenmarkt de prijzen cinder bedreiging der koopers verlaagd worden. Te Oldenburg trok een uit duizenden be staande menigte door de s>traten en eischte ven de winkeliers, dat de prijzen voor le vensmiddelen, schoenwaren en confectiear- tikelen met een derde verminderd werden. Een controle-commissie zou de winkels weer controle eren als de winkeliers den eisch niet zouden willen inwilligen. Met het gemeentebestuur en de betrokkenen is on derhandeld over een verlaging der prijzeni heeft deze voor Vrijdag niet plaats gehad, dan zal in d-e bedrijven het werk worden neergelegd. Ook hadden, als uitvloeisel van de duur- TOOK Rijn, na de beambten te hebben doen uit stappen. Bij een botsing maakte een politie agent van zijn wapens gebruik; er zijn twee gewonden, waaronder een Fransch officier, die aam -de hand werd gekwetst. Dit laatste muisje zal wel weer een staartje hebben. Wat den strijd betreft van de Grieken te gen die Kemelisten, kan niet anders worden gezegd dan dat zij vurig van stol zijn ge- loopen. De Grieken maken zelfs reeds staf- berichten openbaar van hun operaties in Klein-Azië. Zoo verluidt up- Smyrna, dat de dertiende Grieksche divisie Woensdag Salihli heeft aangevallen en de bergpassen bij de zee van Marmoraorn half zeven des avonds werd Salihli bezet, terwijl genoemde bergpassen stormenderhand werden ver overd. Bovendien werden de beide streken van vijanden gezuiverd, terwijl een colonne ruiterij naar Koela is vooruitgedrongen. De Grieken vermelden voorts, dot zij vele ge vangenen namen en stukken geschut ver overden. De Grieksche legatie te Londen heeft ver der officieel uit Smyrna vernomen, dat het Grieksche leger een Turksch legercorps in Klein-Azië heeft omsingeld en niet minder dan achtduizend Turken gevangen nam- Ook wordt gewag gemaakt bij deze opera tie van het buitmaken van kanonnen enz. Indien het stefbericht niet mét opzet ais te roze is gekleurd, schijnt het den Gricker. dus voor den wmd tc gaan. Het optimisme der Grieken kan voorts worden afgeleid uit een Atheensoh bericht aan de Times, vol gens hetwelk het Grieksche hoofdkwartier verwacht binnen drie weken de onderno men,campagne tot een goed einde te kun nen brengen. de nieuwe regeling van den dienst en de rusttijden van het spoorwegpersoneel niet is geschied op de basis van den 8-uren-dag; waarom de nieuwe reg-eling niet allerwege op 1 Juni in werking is getreden; of de nieuwe ontheffingen op verschillende sta tions door den minister zijn goedgekeurd; welke zekerheid de minister heeft, dat de groepsindeeling geschied overeenkomstig de bedoeling der Regeering en of de mi nister een commissie van advies voor den diens* en werktijden wil benoemen uit ver tegenwoordigers van directies en werkne mers. De Minister van Waterstaat wijst er op dat de diensttijd wel 8uur is, doch de arbeidstijd slechts IV* uur. De oor zaak van het niet algemeen ingaan van de nieuwe regeling op I Juni en van de ont heffingen is de omstandigheid dat de nieu we dienstregeling op 1 Juni niet kon ingaan. Zekerheid dat de groepindeeling geschiedt naar de bedoeling der Regeering ligt in de bepaling dat de Minister over die indeeiing heeft te ooi deelen. Zoolang he* rapport der Staatscommissie voor de herziening van de dienstvoorwaarden niet is uitgebracht kan de Minister niet overgaan tot de instelling eener commissie vnn advies. De heer Henri Hermans dring* aan op een spoedige en goede regeling van het georganiseerd overleg. De heer Oud klaagt over de langzame in voering van de nieuwe bepalingen en over de weinig tegemoetkomende houding van de spoorwegdirecties. Ter. 5 uur 45 wordt de vergadering ge sloten JWRSPZl*. r'-.V'V'fvv-./ 0.W V-> TX1 i1 nwii n B 3J —^7 wmson ..jUlriërorBdeBBe59 Kameroverzicht Tweede Kamer In de zii-iing van Vrijdag stelt de heer Dresselhuys voor het ontwerp betref fende de regeling der gemeente-financiën van de agenda aF te voeren, hetgeen wordt verworpen met 33 tegen 32 stemmen. Daar de heer Schaper zijn stem „vóór" in „tegen heeft veranderd, nadat na hem nog twee ■leden hadden gestemd, stelt de heer Ke telaar voor de stem van den heer Scha per als „voor" te beschouwen Dit wordt aangenomen met 37 tegen 25 stemmen. Het voorstel-Dresselhuys wordt nu aan genomen verklaard met 33-tegen 32 stem men. De molie-J. ter Laan betreffende de ver hooging der ambtenaren-solarissen, in ver band met de korting 'voor weduwen- en v.-eezenpensioen wordt verworpen met 36 tegen 29 stemmen. De heer Van Ravesteyn interpel- leert over de toepassing van art. 105, Re giem. der Di-enstvoorwaa-rden op de spoor wegen. Hij vraagt of de minister van Water staat goedkeurt dat de commies mej. Tous- saint en de klerk Henrad, door de directie der S.S. zijn ontslagen om politieke rede nen. De Minister acht de houding van de spoorwegdirectie verklaarbaar. Mej. Tous- saint is ontslagen wegens den bedenkelijken toon harer weigering, om bij te dragen voor de Weensche kinderen, de heer Hen-rad, om dat hij aanspoorde tot staking van het spoorwegpersoneel. De heer KI eerekoper keurt de hou ding van de maatschappij en den minister scherp af. lnberpellant dient een motie in waarin wordt afgekeurd dat de Regeering de han delwijze van d-en directeur niet afkeurde. De heer K o 11 h e k slui* zich aan bij het beioog van den heer KI eerekoper. De heer O u d zai voor de motie stemmen omdat hij het ontslag niet gemotiveerd acht. De heer Schokking acht de verdedi ging van het ontslag zwak en wee* niet of de houding van de maatschappij wel is goed te keur-en. Hij kan evenwel niet voor de motie stemmen, omdat de zaak hem niet voldoende bekend is. De heer Kle-erekoper stelt in ver band met de woorden van Schokking voor de discussie te verdagen om de Regec-ring gelegenheid te geven schriitelijk de resul- bijeenroepen om zijn adviezen betreffende ten van een nader onderzoek mede te dee- deze vast te sjelletv De afgetreden Nederlnndsche gezant, in Japan, baron Van Asbeck, is dezer dag-en te 's Gravenhage aangekomen. Het Huis van Johande Wit. De heer Van Beresteyn heeft op een wets ontwerp tot verhooging van de Waterslaats- begrooting voor 1920 een amendement in gediend, strekkende om het perceel Kenu- terdijk no. 6 te Den Haag, tc doen inrichten en verbouwen voor den Raad van State. Het komt den voorsteller voor, dat de oplossing van het vraagstuk van de huisvesting van den Raad van State door inrichting van die perceel, waaraan vele historische herinne ringen zijn verbonden (het huis heeft tot woning gediend aan Johan de Witt en aan Prins Alexander) de voorkeur verdient bo ven de regeling door de Regeering voorge steld. Ex-keizcr Willaeliu. fn het Lagerhuis heeft, naar wij in het Hbld. lezen, Lloyd George, in antwoord op een vraag van captain Tudor-Rees, ver klaard, dat hij niets heeft toe te voegen aan de mededeeling van den Lord Privy Seal, a.d. 19 April, met betrekking tot den loop der onderhandelingen aangaande de uit levering van den ex-keizer. Lloyd George voegde hieraan toe, dat er sinds dien geen stappen meer zijn gedaan, daar de Nederlandsche regeering heeft ge weigerd hem uit te leveren. „Is dit het einde van het gepraat over het ophangen van dn keizer V vroeg captain Benn. „Ik vrees, dat uw vriend nog niet geheel veilig is", anïwoordde Lloyd George, onder gelach van het Huis. Hooge Kami van Arbeid. De Hooge Raad van Arbeid zal in zijn op 12 Juli te 's Gravenhajge te houden ver gadering zijn adviezen vaststellen betreffen de het omlwejp-WerktijdenbesIuit voor fa brieken en werkplaatsen en omtrent het wetsontwerp houdende een civielrechtelij ke regeling der collectieve arbeidsovereen komst- Bij den Raad zijn tha-ns ingekomen alle ontwerpen van algèmeene maatregelen van bestuur, waaromtrent de Raad advies heeft uit te brengen, vóórdat de Arbeidswet 1919 voor wat betreft fabrieken of werk plaatsen, in werking zal kunnen treden. De nog niet behandelde ontwerpen zullen om streeks half Juli in de daarbij betrokken commission uit den Raad worden bespro ken. Eind Juli zal de voorzitter den Raad len De heer Henri Hermans steunt dit v.oorstel, dat zonder hoofdelijke stemming wordt aangenomen, nadat de minister zich te, ongeregeldheden plaats in Mainz. Arbei- I bereid heeft verklaard een nader onderzoek! aanvangen met de behandeling van een ders verdeelden levensmiddelen, die ter te stellen* jv -r-rp tot v. ijzigir.g vam de Ziekte- Interpellatie-KIeerekoper. De iivterpéllant vraagt hoe 'iet komt dat Maandag 28 Juni zal de Minister van Ar beid de comm. uit den Raad voor de scha deverzekering install eereri. Aanstonds, daar na zal deze commissie haar werkzaamheden markt waren gebracht en wierpen een voer- tuig, dat politiebeambten vervoerde, in den I c-rp tot wijzi* wc en een a'lgemsenen maatregel van be- stuuj- tot het invoeren van dagzegels. OÖEIri PLUIMVEl Droadloozo peilstations op de Nederlandsche kust. Naar wij vernemen is thans vanwege dc dopartemen ten van Landbouw, Nijverheid en Handefl* van Waterstaat en van Marine eene com missie ingesteld, welke advies zal hebben uit te brengen omtrent de vraag of dc op richting van draadlooze peUstations op do Nederlandsche kust wenschelijk moe* won den geacht. Als lid en voorzitter dier commissie treedt op de heer H. D. Muller, hoofdinspecteur van de Scheepvaart, te 's Gravenhageals lid en secretaris de heer W. Kruyt, com mies der Posterijen en Telegrafie te 's Gra venhage, terwijl verder de commissie be staat uit de he eren J. A. Bland van den Berg. kapitein ter zee, chef van den Radio dienst der Marine, te Amsterdam; J. W- J. baro-n van Haersolte, directeur van het Na tionaal Technisch Scheepvaartkundig Mu seum te Rotterdam; J. L. H. Luymes, kapi tein ter zee titulair, sous-chef der ofd. Hy drografie van het Departement van Marine, te 's Gravenhage en A. H. de Voogt, e. i. in genieur der Telegrafie, te Utrecht. Oud-M ini s t er Bosboom. Naar wij vernemen heeft de luitenant-generaal Bosboom, oud-minister van Oorlog, in het R.-K. ziekenhuis te Den Haag een ernstige operatie ondergaan. Zijn toestand was he den zeer bevredigend. De expeditie naar Spitsber gen. Het stoomschip Mont Cenis is gean kerd onder de kust van Prince Charles Fore land, ten einde beter weer af te wachten. Er hangen dikke nevels en er valt veel regen. De Haagsche tramkwestie. Men meldt ons uit den Haag: Naar wij vernemen hebben B. en W. be sloten in zake de tramkwestie geen voor stel aan den Raad te doen. Zij zullen aan den Raad mededeelen in welk stadium de onderhandelingen verkeer en en dat met de H. T. M. geen overeenstemming is bereikt. In de raadsvergadering van Maandag a.s. zal de Raad zelf moeten beslissen of de voorwaarden van de H. T. M. kunnen wor den aanvaard ja of neen. Stakisift P>lj <1c H. T. Het hoofdbestuur varï de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegperso neel heeft een manifest verspreid onder het personeel van de Haagsohe Tramweg Maat schappij, waarin gezegd wordt, dot wanneer in de Raadsvergadering van Maandag de eischen van dit personeel niet worden inge willigd, de Nederl. Vereeniging tot staking zal besluiten. Ter behandeling der stakings- vrang, in verband met het verloop der raads vergadering, roept het hoofdbestuur het per soneel op tot een vergadering in den nacht van Maandag 28 op Dinsdag 29 Juni. Do nit.slditiiig in <3o boiiwtaütken. Men meldt ons uit Den Haag: De Algemeene Patroonsvereenïging tot vaststelling en handhaving van arbeidsvoor waarden in de bouvvbedrijven meldt, dat op heden hare opgaven aangeven, dat bij hare Jeden zijn uitgesloten meer dan 2200 werk lied-en, waarbij niet zijn gerekend degenen, die door de ongeorganiseerde werkgevers zijn ontslagen. Naar van patroonszijde te Amsterdam vernomen v.ordt, is de deelneming aan de uitsluiting reeds thans grooter dan verwacht werd. Bij de Algemeene Patroonsvereeni- ging heibben 140 patroons hun moderne en' syndicalistische werklieden uitgesloten. Van' "A gedeelte zijn de mededeelingen reeds in gekomen. Zij omvatten 1600 uitgesloteneni Van het overige gedeelte zullen er nog plm. 800 bijkomen, zoodat het geheel aantal uitgesloten en bij de A. P. 2400 bedraagt. Van de R. K. Bouwvakpatroonsvereeni- ging nemen 60 patroons aan de uitsluiting deel. Het getal uitgeslotenen is nog niet bekend. Bij deze opgaven dient in 't oog te worden gehouden, dat reeds dadelijk bij het voor lezen van de nieuwe individueele contrac ten de arbeiders, die deze niet wenschtew te onderteekenen, ontslagen zijn* zooda* het werkelijke getal uitgeslotenen grooter is. Gisterochtend trokken verschillende groe pen uitgeslotenen de werken langs om hen die niet zijn uitgesloten aan te sporen hot werk neder te Leggen. Volgens het Vad. is de gemeente s Gravenhage van plan om de uitgesloten! arbeiders in dienst te nemen voor den bouvH van de telefooncentrale aan het Bezuidea*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1