N MANTELS BEZOEKT DE SPORTFEESTEN SF.ÏE jy* ABONNEMENTSPRIJS f"3 ®";;'cn ;;or *men*: PRIJS DER ADHTIEN Van week tot week. „DE EEMLAiSiDER" BUITENLAND B U FEUILLETON^ De Sterkste Band. 18© Jaargang Nc, 303 j foort 2.10, Idem iranco per post f 2.60, pet weck (met gratis vet zekering-, tegen ongelukken) 0.17&, alzonderlijke nummers maandag 28 Juni 1920 f 0.05. DIRECTEUR: J. VALKHOFF. 355ïï33!r? Dokter ik heb zoo'n kiespijn! reide die zieke. Precies, zei de dokter en zette hem een been at. De kiespijn heette: „duurte" en het been heette: „productie". Het Is zoo begrijpelijk, zoo volkomen be grijpelijk dat, toen de oorlog vias gedaan, n machtige stem opging, die zei: Genoeg! Y& hebben 't moois gezien nu! We hebben geduld en- gedragen, om erger te voorkomen fh nu is het uit. We kennen nu de conse quenties van de huidige maatschappij, 't moet anders en 't kin anders I We zullen He schrille tegenstellingen van doodarm en walgelijk rijk verminderen, de tegenstelling tusschen slaaf en luiaard opheffen, de te genstelling tusschen paleis en krot beëindi gen, Allen hetzelfde voortaan, we weten nu hoe het n i e t en hoe het w 1 moet 1 Die stem klonk zoo overtuigend en zoo edel, dat het talloozen suggereerden- tot hoog idealistisch streven en hoog idealisme Verdient eerbied. Maar hoog idealisme is rschrikkeliik onpractisch. Het is een stu wende kracht, die, triomfeerend, zichzelf te pletter slaat. En dat te-pletter-slaan is een ramp. De praktijk eischt een onder-de- pogen zien der-gevolgen van de verande ringen die men wil aanbrengen, een zoover JpogeKik doorgevoerde objectiviteit. En deze objectiviteit moet worden kunnen betracht Zonder gevaar voor verdenking van egois- BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT. 513. Yan 14 regels f 1.05 met inbegrip van ccn bewijsnummer, elke icgcl meer 0-25, dicnstnanbic* dingen cn Licidndighcids-advcitenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordecligc bepalingen voor het advcrtccicn. lfcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toccczondcn. ma-ar dat zal 'hem nooit gelukken. En een i ivelleeTing van de droevige contrasten, die o-.ze moderne maatschappij t-e zien geeft, zal een proces zijn, zóó omvangrijk en grootsch, dat het project-alleen geslachten zal vragen en waarbij véél moet worden overgelaten aan het Leven zelf. Dit wil niet zeggen, dat een overzichtelijk en welbere kend deel van dit gigantische project niet ds kan worden uitgevoerd, doch elk detail, dat niet volkomen kan worden becij ferd en nagegaan, moet zijn tijd afwachten. De ideelist wH voorwaarts snellen, doch de rem is even noodzakelijk als de stuwkracht van den idealist. De rem wordt uitgeschol den en verdacht. A la bonheur >e quaestie is, dat de menschheid ziek fs. En een zieke kan geen krachttoeren ver dragen. Dat ziet een deel dezer zieke jfcenschheid niet in. Het gevoelt wel, d'at die 'Vjorlog een zware slag voor hem was, maar ziet in de voorgenomen krachttoer een re medie. Daar is dan ook iets waars in. Maai de dosis is te groot. De oorlog dieedi hem Yall^n. Nu moet hij opstaan. Maar zijn aan dacht moet zich concentreeren op: h e r- t e 1 en op herstel alleen. Dat herstel wordt Inaar al te veel gezocht in geld. Ook door ;h'en, die heel goed weten, dat geld op zich zelf waardeloos is. Het moet zich concen treeren op arbeid. Op de wijze van de snel ste, de beste, d'e meeste arbeid, onder die gunstigste omstandigheden verkregen. Een Voorname factor is daartoe: welvaart van 'den arbeider. Die schuilt niet in geld, doch plweer in afbeid, in voorraad van levens-be hoeften. Ook in juist afgemeten arbeidstijd ■n in den wil tot werken. Elke loonsverhoo- glng brengt duurte tot standi en deze twee draaien achter elkander aan/zonder dat de een- den ander inhaalt. De maatschappij moet zich herstellen, vóór dat zij veranderd worden en niet omgekeerd. En al onze aandacht moet worden gebracht op veel en goeden arbeid. Lijntrekken of staken1 om loonsverhooging is averechtsche politiek. Men bereikt veelal die loonsverhooging wel, doch de duurte volgt alweer trouw. Wèl wordt beweerd„Als we maar meer kregen en korter mochten werken, enz., enz., dèn zouden we het wel beter doen", maar die redeneering is van groote naïve teit. Zoodra een ieder bard weikt, acht uren lang zwoegt, zoodra de overproductie komt, is de tijd gekomen, luxe te bedingen en de gezonde menschheid vooruit te helpen tot mooiere levensvoorwaarden. Als de rem tot dien tijd vast blijft is zij een gezegend in strument. De aarde kan voor iederen mensch een gezegend oord zijn, als hij acht uur daagsch wil sjouwen en zweeten, omdat in stand te houden. Wil hij' dat niet, dan zal de aarde bet oude tranendal -blijven. Er is géén an dere weg F Politiek Overzicht In een woeligen tijd, waarin 't maatschap pelijk leven bijna alom deerlijk is ontred derd, behooren ook de onthullingen thuis. Deze laatste- nu brengt de Lokal Anzei- gei, die bizonderheden weet mede te dee- len over „een dreigenden communistisch en opstand i-n Duitschland." Wanneer men 't blad zou mogen geloo ide. De egoist wil zijn treurige redeneerink- j^en' 's °P April door de internationale jês graag voor objectiviteit dtoen doorgaan, communistische conferentie te Konstanz besloten, om, nadat tot op 15 Juni 1920 alle voorbereidende maatregelen zouden worden getroffen, een algemeene staking en een gewapenden opstand te doen uitbre ken in Duitschland, Oostenrijk, Polen en Italië. Ter vergadering van het bestuur der Duitsche communistische partij werd ver klaard, dat het ni-et onmogelijk was, dat de toestand zich eerlang in dier voege zou kunnen wijzigen, dat aan de oprichting van een radenrepubliek zou kunnen worden ge dacht. Naar het blad verder mededeelt, schiet men reeds goed op met het oprich ten van een rood leger. De links-radicale, 1400 man sterke, ar- beids-weer in Kiel is wel-is-waar ontbrnden, maar zij bezit nog wapenen en ammunitie. In Hamburg bestaat een 35.000 man sterke, uit links-radicale elementen samen gestelde volks weer; in Rostock 'bezit de ont bonden arbeiasweer twaalf stukken geschut, vier mijnen werpers, 21 machinegeweren en 410O geweren. De ontwapeninigspogingen na de verkiezingsonlusten in Mecklenburg en Pommeren hebben nagenoeg- geen resul taat opgeleverd. In Spandau hebben de ar beiders meer d'an 80.000 patronen en vele wapens buitgemaakt,, die nog niet afgege ven zijn. In het Ruhrgebied zijn van dp 120.000 geweren, die in Maart in handen der rebellen waren, slechts 44.000 uitge leverd; te Remscheid alleen beschikken de arbeiders over 10.000 geweren en 4 ka nonnen. Aan een koerier van het roode leger in Helle werd een lijst, bevattende de indee ling van h-et roode leger, afhandig ge maakt, op welke lijst de legerafdeelingen Halle, Berlijn, Hamburg, Brunswijk, Bieslau, Schnëidemirhl, Plauen, Erfurt en Neuren berg voorkomen. In verband met het bovenstaande is van belang een V. D.-bericht uit Londen, vol gens hetwelk het aanbieden der nota van de Entente aan de Duitsche regeering, waarin wordt te kennen gegeven, dat het Duitsche leger moet worden- teruggebracht tot 100.000 man en de Veiligheidsweer moet worden ontbonden, gevolgd is door publicatie van berichten van zeer twijfel- achtigen aard in de pers der Duitschi rech terzijde, waarin van het uitbreken van com munistische onlusten in verschillende d-ee- len van het land gewag word-tgemaakt. Geen bizonderheden van deze onlusten, aldus het Londensche bericht, schijnen be kend te worden en door de Freiheit wordt ronduit verklaard, dat deze berichten- slechts moeten dienen om de vraag, een groot le ger te mogen behoudèn, te rechtvaardigen. Dat ook overigens de toestand nog wei iets te wenschen overlaat, kan blijken uit de verschillende berichten uit Duitschland over de duuTteonlusten; in verschillende haven steden hebben botsingen plaats gehad. 25oo weet de Lokal Anzeiger uit Hamburg mede te deelen, dat het aldaar i-n verschillende deelen der stad' tot c-uurteonlusten is ge komen; de menigte dwong de levensmidde lenwinkels hun waren tegen matigen prijs te verkoopen. Op de groote Heuma kt had een treffen plaats tusschen de veiligheids- weer en een menschenmenigte, waarbij ver schillende keeren in de lucht werd gescho ten. Eveneens hadden Zaterdag, i-n het vroege ochtenduur, levensmiddelenrelletjes pl-aafs op de markten der drie Unterw-eser-steden Bremerhaven, Geestemünde en Lehe. De menigte maakte zich meester van den in houd der verkoopstalletjes en verkocht de waren met 100 tot 200 verlies. Daerno vormden zich groepjes van vrouwen uit den arbeiders- en middelstand, die de winkels voor levensmiddelen in de voornaamste straten bestormden. Naar Wolff meldt ont stond vooral een geprikkelde stemming door de ophitserijen van minderwaardige ele menten, waardoor met name de groote ma gazijnen werden bedreigd. rin- 'WMI-JW Behalve uit de Duitsche havenrteden, worden b.v. duurterelleljes g-emeid uit Duisburg, waar Vrijdag een groote men schenmenigte op de groende- en fruitmarkt de v-erkoopers dwong hun 'artikelen ^gen verlaagden prijs van de hand te doen. ding overeenkomstig Iialië's prestatie en offers; 2o. het tusschen Millerand en Lloyd George overeengekomene mag in geen ge val de Italiaansche belangen schaden. B e r 1 ij n, 2 6 Juni. (W. B.) De rijks- president verzocht den rijkskanselier den rijksdag voor te stellen den dag voor de ver kiezing vam een rijkspresident zoo spoedig mogelijk te bepalen. B e r 1 ij n, 2 6 J u n i. (W. B.) De vroegere minister van defensie Noske werd benoemd tot opp^erpresident van Hannover. Stettin, 25 Juni. (W. B.) De land raad van het district Stolp in Pommeren kondigt aam, dat gisteren door minnelijke schikking een loonovereenkomst tot stand is gekomen met de landarbeiders. Er wordt voor stakingsdagen geen loon uitbetaald. Op ruim honderd landgoederen werd het werk hervat. Wegens plaatselijke geschillen ligt het werk op vijf landgoederen nog stil. De staking heeft een rustig verloop. B e r 1 ij n, 2 6 Juni. (W. B.) De stad Heidenhedm in Wurtemberg, waar sinds de duurterelletjes in den laatsten tijd onge regelde toestanden heerschten, is door de veiligheidspolitie bezet. De hooldaanleggers uit de commissie, die door de arbeiders tot toezicht op de autoriteiten ingesteld was, zijn gearresteerd. Over de stad is de uit zonderingstoestand afgekondigd; voorts is bepaald dat de onder de arbeiders verdeel de wapenen vóór vanmiddag 12 uur inge leverd moeten worden. De arbeiders staken sinds Woensdag. Op de weekmarkt te Magdeburg zijn te gen de hooge prijzen der levensmiddelen ernstige uitspattingen voorgekomen. De be reden politie herstelde de orde. ÜVntzig, 2 6 Juni. (W. B.) Aan de commissie voor buitenlandsche zaken der wetgevende vergadering is het Poolsche ontwerp voor het verdrag inzake de weder- zijdsche betrekkingen tusschen de Poolsche republiek en de vrije stad Dantzig overhon- IVtaison r3 L5 Hirers de i&e" Buitenlandsche Berichten. B e r 1 ij n, 2 6 Juni. (N. T. A. Draad loos). De Duitsche pers geeft onder voor behoud een bericht uit Parijs weer, volgens hetwelk een Entente-nota aan Duitschland in voorbereiding zou zijn, waarin het stop zetten vap alle nog w-erkende munitie- en springstoffenfabrieken tot 15 Aug. ge- eischt wordt; slechts 2 fabrieken mogen voor de rijksweermacht doorwerken. P a r ij s, 2 7 Juni. (V.-D.) Het Turksche antwoord op de vredesvoorwaarden is Za terdagmorgen overhandigd. Rome, 25 Juni. (H. R.) De Tribuna, een officieus orgaan, stelt volgender wijze het Italiaansche standpunt te Brussel vast lo. een peicentage in de schadevergoe digd; blijkens dit ontwer.p komen de leiding der buitenlandsche zaken der vrije stad I Dantzig, de diplomatieke en consulaire ver tegenwoordiging, alsmede de bescherming 1 harer onderdanen in vreemde landen aan de Poolsche regeering. Koopvaardijschepen der vrije stad Dantzig varen onder Poolsche handelsvlag; rechtszaken, tot dusver tot het ressort van het rijksgerechtshof te Leipzig bohoorende, zullen nu vallen onder het hooggerechtshof der Poolsche republiek. Art. 30 geeft Polen het recht op het gebied der vrije stad militaire en marine-strijd^- krachten te onderhouden, beslag te leggen op vestingwerken en militair toezicht uit te oefenen. Volgens art. 39 wordt aan de Poolsche autoriteiten het beheer van en het toezicht op de haven van Dantzig met alle toegangs- en waterwegen, dokken enz. opgedragen. P a r ij s, 25 Juni. (H. R.) Bij -de fce'nan- delling van de begrooting van buitenland sche zaken i-n de Kamer, pro-testeerde Da- 1-adier tegen de expedities in het Oosten. Bri&nd iru vmeerde en sprok zijn verlroiff won uit, dat Mi'lLerand de oplossingen zo>i| verkrijgen, die voor de wettige belangeir van Frankrijk gunstig waren. Hij herinner^ die eraan, dat de oveu-eenkon\sten van 191(3 gesloten werden tijdens den slag bij VerJ dun, toen Amerika en Italië nog geen par* tij gekozen hadden. Zijn kabinet h-eoit toerv niet geaarzeld om in het Oosten den groot* heid'siwaanzin der Duitschers don pas af tój snijden. Hij toonde aan dat het in 1914 on-J mogelijk was den Syriërs en Armeniërs tö' antwoorden dat de vevbrokkinging van) Turkije geen oorlogsdoel was, daar de pu* Idieke opinie, vertoornd door de moordertM die de Turken gepleegd hadden, de bevrij-»j ding der Syriërs en Armeniërs evsdhte. J Spr. schreef de tegenwoordige moeilijk^) heden van die Oosterscbe politiek toe oanT do aarzelingen tegenover Turkije; bij vcr^ klaarde dat de overeenkomsten van 1916' aan Frankrijk Palestina on Mosoel gaven? en betreurde het, dat Frankrijk daarvan af-c zag, want de overeenkomsten vertegen-*! woordigen een belangrijke ruilwaarde, Hij kwam op tegen elk prijsgeven van Cilioië, want dan zouden de Armeniërs die op do bescherming van Frankrijk vertrouwdeni blootgesteld zijn aan de vergeldingsmaat* regelen der Turken. In antwoord op een rede van Aiibriot ver klaarde Millerood, dat de Entente tuss chert Engeland, Frankrijk en Italië nooit hechter, was dan nu. Aitbriot vond de wijze van ver* deeling van de Duitsche schadevergoeding tusschen Engeland en Frankrijk unfair. Hij woes op het aandeel, dat Engeland in ko loniaal gebied liad verkregen en betoogde dat bedde landen nooit oneenigheid hadden) gehad over de kolen-kwestie. Engel-and had de overgave van de Duitsche vloot wéten to verkrijgen maar Frankrijk zag het Duit sche leger miet kanonnen en vaandels af- •mnroheeren en zegevierend verwelkomd worden in Duitsohlaod. Bij de voortzetting der discussies over do begrooting van buitenlandsohc zn'ken heeft de Kamer de credieten voor den Vólkern* Hond goedgekeurd; op het verzoek vonv eenige Kamerleden om het hoofdstuk no pens de Fransche missie in Palestina, Sy rië en Cilicië aan te houden, antwoordde Millerand, dat de regeering geen volledige vrijheid van spreken heeft, daar het ont- werp-verdrag met Turkije, waarmede dié kwestie verband houdt, nog op stapel staat en ook omdat er militaire operaties gaande zijn om te antwoorden op de aanvallen ge leid door „gij weet wie". Frankrijk is voor* nemenis aan de operaties deel te nemen; in overeenstemming met zijn positie te Constan-iinopel en in. Syrië en is van plan in Syrië en Klein Azië een politiek te voe ren, meer diplomatiek dan militair. Wij zullen, vervolgde Millerand, in Syrië blijven om aan de bevolkingen, die hierom vragen, de hulp en den steun te verleenen' waarop zij het recht hebben tc rekenen. Wij zijn naar Ciliclë gegaan om de economi sche rijkdommen te ontwikkelen, die niot geëxploiteerd werden. Dat is de bescha vende rol, die Frankrijk in Syrië op zicH neemt. Alle artikelen der begrooling werdenl goedgekeurd, alsmede twee hoofdstukken) der oorlogsbegrooting ten bedrage van 500 millioen voor de operaties in het Oosten. P a r ij s, 2 5 Juni. (R.) De Kamer is verdaagd. Londen, 26 Juni. (R.) Het perma* nent comité van den oppersten economie n? aw, 5>.«ua m*zs.<aKK- v <nf. avv*. »^-v m'-' i'n, i Zwijgen baart zelden ongemak, maaT bab belen is de plaag van het dorp. door SUZE LA CHAPELLE-ROOBOU. 3 *iad Verborg echter geen lust tot Iplalen. Hij stond verveeld op, stak zijn cou- ffanlcn bij zich en slenterde het terras over 'aar den voorkant van het hotel, waar de roote hall was. Met dit mooie weer waren iU dc rieten fauteuils en canape's onbezet. Hij alleen «en eigenaar, die bij de loge van 'jfjen portier- stond te praten. ^-Frifs trad nader. ';'„IIcb je een paar aardige prentbriefkaarten JlJC'or me, portier?" vroeg hij achteloos. „Een heerlijke avond meneer," /O- de hote- Jlcf beleefd. j ..Prachtig," beaamde Frits, zijn br/efkaar- jen uitzoekend, ,,'t Zal hier wel zoo langza- BcJ hand vol zijn.'- „Ik heb nog een paar kleine kamers op de fderde étage. Mijn laatste slaapkamer met saloü, JPp de tweede is van middag genomen door jmevrouw van Benter., ook u;t den Haag." - „VTn Benten," herhaalde Frits,~„is dat de ffbilderes?"' tj„Ik geloof hel wel meneer, ja eigenlijk weet (Je hot wel zeker. Mevrouw komt hier schet- tón maken, een prachtige streek, gelegenheid j ^e.,; -I vJn>stemde Frits toe. Hij betaalde de brief- |«ailgn, groette en ging de hall door. .weer naar buiten. Hij stak een sigaar op n liep peinzend heen en weer. Macht*!.! van Benton. Den naam had hij wel gehoord, hem af en toe aangetroffen als hij toevallig eens in <ie courant een artikel over schilderkunst las. Maar hij herinnerde zich niet ooit iets van liaar werk gezien lc hebben. Eigenlijk interes seerde hij zich niet veel voor kunst, hij ging wel eens een enkelen keer naar een tentoon stelling, zonder er echter veel aan tc hebber- hij was niet op de hoogte, zijn opvoeding had er niet toe geleid hem in dat opzicht te ont wikkelen. Hij kwam uit een gezüi waar nie mand tijd had, zooals zijn moeder beweer de, om ook nog aan de kunst lc doen. De eigenlijke reden was echter dat niemand cr iets voor voelde. De vader, een man van den ouden stempel, -die dertig jaar en langer aan een der ministeries werkzaam was geweest, had zich volkomen tevreden gevoeld, wan neer hij 's avonds, na de courant gelezen te hebben, nog een uurtje naar de sociëteit k-oii gaan -om zijn partijtje te maken. De moeder ging op in de zorgen voor het huishouden. Over litteratuur, tooneel of muziek werd wei nig gesproken, men leefde buiten die sfeer en men gaf er niet om. Frits en zijn beide zusters hadden wel wat piano leeren spelen omdat dat nu eenmaal bij dc opvoeding behoorde, 't Was echter al heel gauw gebleken dat geen van drieën ook maar eenigen muziekalm aan leg bezat en op herhaaldelijk aandringen van de kinderen waren de lessen gestaakt. Na het gymasium afgeloopen te hebben was Frits in Leiden in de wiskunde gaan stüdéeren. Van het studentenleven had hij volop genoten, ge- j fuifd en meegedaan als de besle, lauweren j geoogst in roei-, zwem- en tennis-clubs. Toen. heel spoedig na zijn promotie, die dikwijls was uitgesteld, .werd liij benoemd tot leeraar aan het gymnasium in een klein stadje in het Noorden. Hij vond het er saai en vervelend, trachtte tc vergeefs de stijve, in hun ouder- wetscha denkbeelden vast gegroeide families, waar hij zich had had laten presenteeren, wal lc ontbolsteren. Maar hij leerde er Agatha kennen, zij trok liem aan door haar frisch uiterlijk, door de groote oprechtheid waar mee zij al heel gauw liet blijken dat zij hem bewonderde. Waarom zou hij haar niet trou wen? Het leven op kamers verveelde hem gruwelijk, hij snakte naar een eigen thuis, naar een huiselijken haard, waar zijn vrouw hem zou bederven en vertroetelen en hij wist wel dat liet hem slechts een enlcel woord hoefde te kosten om dat alles deelachtig tc worden. Zonder zich lang te bedenken sprak hij dat woord. Zijn huwelijk was geen be paalde teleurstelling, ten minste niet in den beginne. Wel vond hij in Agalha niet het aan hankelijke schepseltje dat hem aanhad en in alles tegen hem opzag, maar hij begreep spoedig dat zij hem nog meer zou verveeld hebben, wanneer zij hem altijd en in alles gelijk zou hebben gegeven en zijn opinie ge deeld. "Want, ofschoon hij zijn prettig, goed ingericht huis op prijs stelde, ofschoon hij liet waardeerde, door Agatha's fortuin, tamelijk ruim tc kunnen leven cn aan sommige zijner liefhebberijen tc kunnen voldoen, vervelen deed zij hem soms wel door haar gelijkmatig heid, door haar volslagen gemis aan eenige verbeelding, door dc prozaïsche manier, waar op zij door het leven ging. Zij was een goede vrouw, zeer piichtmalig, zij gaf in menig op zicht blijk van gezond verstand en vooral van een slerlcen wil, maar charme bezat zij weinig en zij was geen vrouw die e«n man lang kan boeien. De omstandigheden waren echter gunstig, juist loen Frils na eenige jaren ge huwd te zijn geweest, zich met beklemming begon vóór te houden dal zij h?m onmogelijk zou blijven voldoen en hij verkeerd had ge daan met haar te trouwen, maakle hij oen mooie promotic en werd liij overgeplaatst naar den Haag. liet leven in de residentie gaf hem zooveel afleiding dat hij dc eentonige gelijkmatigheid van zijn huiselijke sfeer, die hem in het kleine provinciestadje bijna ondra gelijk was geworden, haast niet meer merkte. Zooveel hij kon stortte hij zich, zooals hij liet uitdrukte, in liet volle leven. ITij ging naar comedic-voorstellingen en concerten, niet om iets waarlijk moois te zien of te hooren, maar om zich te amuseeren. Langzamerhand kreeg hij over die dingen een oppervlakkig oordeel, leerde hij er over meepraten, zooals het groote publiek dat gewoonlijk doa, Cn voor een tijd sLeldc het hem tcvr^J« Agatha maakte hel hem JijÉt oeiclijk. Zij zelf hield niet van. uitg-un. -lc-n keel' vergezelde 2ij hem wel, na;.; g -as haar een opoffering. Voor haar >:ston! cr geen grooter genol) dan thuis ie zijn. Zij had haar woning ingericht naar haar eigen smaak, met volmaakte, bijna pijnlijke, netheid, cn com fort, zonder eenige artisticiteit. Maar zij maakte ook nooit aanmerking of beklaagde zicli wanneer Frits alleen utging. Zii was te verstandig om niet tc weten dat men een man. het best aan zich bindt door hem volkomen vrij te laten en ofschoon zij wel wist dat hij graag wat flirtte cn heelemaal niet ongcvoc< lig was voor mooie meisjes cn vrouwen, zij vertrouwde hem volkomen cn aan haar kalmei natuur was alle "kleingeestige jaloerschheidi vreemd. Zoo verliepen jaren. Langzamerhand! Jxigon het nieuwtje van in ccn groote stad té leven voor Frits wat ^n de bekoring tc ven liezen, zijn oude onvoldaanheid keerde terug, toen kwam liet groote geluk waarop hij, noch' Agatha meer hadden durven hopen en werd' hun zoon geboren. Het gaf een omkeer in hult wederzijdschc verhouding. Zij werden diclvt ter lot elkaar gebracht omdat zij het kind, ieder afzonderlijk, maar met overeenstemming en waardeering van elkanders genegenheid^ liefhadden. "Wanneer Agatha's eigenaardigheden liem; ergerden, dan trachtte hij zich dat tc ontgc* ven door alleen de moeder van zijn kind in! haar te zien, en als zijn vrouw soms meende dat hij ten opzichte van haar een kalme on verschilligheid aan den dag legde die haar, wel eens pijnlijk aandeed, dan troostte zij zich door tc bedenken dat zijzelf hun kleinen lieveling niet meer kon liefhebben dan hij, dat zij daarin althans één waren. Verborg liep nog steeds op het terras ert probeerde zich tc herinneren of hij wel een$ vcrlc van die mevrouw van Bentcn gezien ba<L Wanneer het hem gelukte zich aan haar té laten voorstellen was het toch noodig, zoiï meende hij. dat hij toonde althans ecnigszinS op de hoogte te zijn. Maar hij wist zich niew tc herinneren, hij had haar ook nooit gc* zien. Als hij nu iets over haar ie lezen krec^ zou het hem zeker nicü ontgaan. (Wordt vervolgd), j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1