DE EEMLANDER FEUILLETON. 18e Jaargang No. 31G per post f 2.60, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17*f afzonderlijke nummers f C.05L 1 L„ I«® k 9 Si UH "JfcJIL 99 DIRECTEUR: J. VAL HCFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. 99 EL. INT 5 Woensdag 30 Juni 1920 m 3E8 bewijsnummer, elke ïcgci meer 0.25, dienstaanhie- dingen en LK Idadighcids-adveitcnticn voor de iiclft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer xoorcccligc bepalingen voor het advcrtecrcn. bene cUcu'airc, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. BUITENLAND,. Politiek Overzicht Var» oflicieele Italiaansche zijds is gepro- 'ësteerd teg>er» de alarmeerende en onjuiste )erichten, die in het buitenland verspreid vordert omtrent den toestand in Italië. In flrie centro slechts, Pombino, Ancon-a en Mflaan, hebben zich troebelen van eemgs- Yins ernstiger» aard voorgedaan sinds de nieuwe regeering aan het roer gekomen is; ne orde werd echter ov-eral spoedig her- iteld. De minister van birvnenlandsche za- fceh heeft verklaard, dat er nog wel eenige Oproerige bewegingen te verwachten zijn, maar dat alles jreker met het herstel d'er Sïde zal eindigen. Klaarblijkelijk heeft de minister goed ge- pien; althans uit Rome wordt door Reuter /eseind, dat het bestuur van het arbeids bureau de algemeene staking heeft afge kondigd. In de stad is het nochtans rustig, daar er vacantie wordt gehouden in verband met de viering van 't feest van den heiligen Petrus. De anarchistische woelingen duren in ver schillende districten voort. De wachten van de kruitfabrieken van Quesard zijn door anarchisten ontwapend, die zich trachtten meester te maken van de artiilerieloodsen, doch!, door de carabinieri werden afgesla- waarbij een hunner gedood en twee .*d zijn. Ook is de algemeene staking ai kondigd in de provincie Macerota. Te ..ïcona moet het nu rustig zijn, maar bij een gevecht tusschen carabinieri en anar chisten te Term zijn vier personen doodelijk gekwetst. De Milaansche vakvereenigingen echter ebben geweigerd gevolg te geven aan het verzoek van het bestuur van 't arbeids bureau om de algemeene staking af te kon* digen; eveneens heeft het bestuur der socia listische partij een motie ten gunste der alge meene staking verworpen en doet zij een eroep op het proletariaat om de discipline e handhaven. Maar de raad wordt er aan toegevoegd zich gereed te houden om te staken, wanneer d>e regeering onverhoopt (en aanzien van haar beloften in verzuim mocht blijven; bovendien is het algemeen vakverbond tegen de algemeene staking ge-t kant. Kan dus onmogelijk worden ontkend, dat in Italië groote moeilijkheden bestaan, Jok' in Duitschland is het verre van rustig. Afgezien van de telkens en telkens weer Opduikende geruchten omtrent te verwach ten revolutionaire woelingen, is voorts de <Hiurto een factor, di© aanleiding ge©ft tot Voortdurende ongeregeldheden. Zoo wordt omtrent de levensmiddelen- jrelletjes, die Maandag plaats hadden, nog gemeld, dat te Wuerzburg bij een botsing tusschen rijksweersoldaten en een welhaast duizendkoppige menschenmenigte voor het stadhuis tal van lieden gedood en velen zwaar gewond werden; enkele winkels wer den geplunderd maar gisteren werd de rust niet verstoord. Te Cuxhaven stond de politie Maandag tegenover de plunderaars machteloos; het yakverbond eischte gisteren het terugtrek ken/ van troepen en politie en stelde zich porg voor het zelf-handhaven der openbare Te Mainz kwam het Maandag weer tot Opstootjes, doch de rust werd niet ernstig verstoord. In een protestvergadering van vertegenwoordigers der boeren werd een yerbouw- en leveringsstaking aangekon digd. Het gemeentebestuur heeft de rijks- regeering dringend verzocht een verdere prijsverhooging van gerantsoeneerde le vensmiddelen te voorkomen en de aardap pelprijzen te verlagen. De gistermorgen aangewende poging om in de centrale markthal te. Berlijn levens middelenrelletjes te ontketenen is door het onmiddellijk ingrijpen der veiligheidspolitie in de kiem gesmoord. De raddraaier, die uit Hamburg heet te komen, is aangehouden, Bonar Law heeft gisteren' in het Lager huis medegedeeld, dat Lord d'AbernOn tot Engelsch gezant is benoemd; deze benoe ming is geschied naar aanleiding van een besluit, dat met algemeene stemmen op de conferentie te Boulogne werd genomen, waar dooi" Frankrijk het voorstel werd ge daan onmiddellijk gezanten naar Berlijn te zenden. Reuter verneemt echter, dat de benoe ming van lord d'AbernOn van tijdelijken aard is en verband houdt met de economi sche vraagstukken, die ten aanzien van Duitschland's internationale positie van overwegende beteekenis zijn. Lord d'Abernon zal onverwijld naar Ber lijn vertrekken om zijn ambt te aanvaarden. Hij moet niet slechts verbazend goed op de hoogte zijn van de internationale financiën, maar eveneens goed thuis zijn in de kwes ties van het nabije Oosten. In 1881 was lord d'Abernon toegevoegd Engelsch commissaris voor de ontruiming der gebieden, die aan Griekenland waren afgestaan en in 1882 vertegenwoordigde hij Engeland, België en Nederland in den raad voor de Turksche schuld; nog later was hij voorzitter van den raad van beheer der Turksche openbare schuld en directeur der Ottomaamsche bank in Constantinopel; tij dens den oorlog, ten slotte, was hij voor zitter van den Engelschen raad' van toe zicht op alcoholische dranken. Buitenlandscha Berichten. B e r 1 ij n, 2 9 J u n i. (W. B.) Het Berliner Tageblatt bericht, dat mèt den minister van buitenlandsche zaken Von Simons de direc teur der „Rechtsa'bteilung" van het departe ment van buitenlandsche zaken, Geheimrat Von Simson, naar Spa zal gaan. Beide hee- ren hebben het vredesverdrag bestudeerd tot in de kleinste en fijnste -bizon-der heden. In zooverre zal derhalve Duitschland te Spa goed zijn vertegenwoordigd. Par ij s, 29 Juni. (R.) De raad van den Volkenbond heeft 23 Juli vastgesteld als datum voor de internationale financieele conferentie te Brussel. Berlijn, 29 Juni. (W.-B.) De rijks- president heeft op voordracht van den rijks kanselier dr. Brauns (Centr.) tot minister van arbeid benoemd. Berlijn, 2 9 Juni. (V. D.) Do onaf hankelijke rijksdagfractie heeft bij den rijks dag een interpellatie ingediend, waarin der regeering gevraagd wordt, welke maatrege len zij neemt ter bevordering van verlaging der prijzen, het binnenhalen van den oogist en welke straffen zij denkt te nemen tegen hen, die een goede regeling onmogelijk maken. B e r 1 ij n, 2 9 J u n i. (V. D.) In Cuxhafen is, naar het Berliner Tageblatt meldt, een commissie gevormd, welke, in samenwer king met de overheid, streeft naar verlaging der levensmiddelen/prijzen. Vele zaken wer den gedwongen hun waren zonder winst aan de minder gegoeden te verkoopen. B er 1 ij n, 29 J u n i (N. T. A. Draadloos) Uit de statistiek over de verzending van kolen uit de Rijnhavens gedurende Mei, blijkt dat de uitvoer naar België van 31.476 ton in de voorafgaande maand tot 56.502 ton is toegenomen. B r u s s e 1, 29 J u n i. (H. R.) Met het oog op den overvloedigen oogst van vroege aardappelen en den billijken prijs ervan, heeft de minister van levensmiddelenvoor- ziening besloten dat de aardappelen van 1 Juit ui zonder verguning mogen uitgevoerd worden. De Fransche Kamer en de Volkenbond. De Kamer heeft de credieten voor den Volkenbond ten bedrage van 769 millioen fr, aangenomen. Millerand merkte op, dot de regeering alles in 't werk stelde, opdat de Volkenbond zoo goedig mogeli jk in wer king kon treden. P.a r ij s 2 9 J u n i. (H.-R.). De minister van financiën heeft in den ministerraad ver klaard, dat de oorlogswinstbelasting 6 mil liard opbrengt. De ministerraad vereenigde zich met een amendement-Marin, waarbij hei crediet voor den wederopbouw der verwoeste streken op 12 milliard wordt gebracht. L o n d e n 2 9 J u n i. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). De Daily Chronicle meldt, dat Krass in thans uit Moskou antwoord ontvan gen heeft op het verslag, dat hij omtrent de onderhandelingen met'de Engelsche minis ters daarheen gezonden had. Naar verwacht wordt, zal hij in verband daarmee nog een bespreking met Lloyd George houden, voordat de kwestie te Spa ter sprake komt. Vóór die bespreking zal de inhoud van het an woord uit Moskou'niet bekend worden. Volgens de Daily Chroni cle is er echter reden aan te nemen, dat geen afbreken der onderhandelingen beoogd wordt. Londen, 29 Juni. (R.) In Lismore (graafschap Waterford) zijn Zondagavond tal van particuliere huizen en winkels door soldaten geplunderd uit wraak over de ge vangenneming van generaal Lucas. Er werd geschoten, maar het. schijnt dat geen men- schenlevens zijn te betreuren. W cenen, 28 J un i. (H. R.) de bc bre kingen. inzake de blokkade van Hongarije begonnen des ochtends onder voorzitter schap van Renner. De Hongaarsche gezant te Weenen vertegenwoordigt de Budapester regëering. De afgevaardigden der Engel sche en Italiaansche vakvereenigingen zijn nog niet aangekomen. Praag, 29 Juni. (C- S. P. B) De boy cot van Hönigariic duurt in Oostenrijk voort De grenzen van Czecho-Slowokijc en Joe- go-Slavië zijn aan den kant van Hongarije eveneens volkomen afgesloten. Weenen, 29 Juni. (V. D.). Fimmen verklaarde, dat de boycot uit naam van 28 millioen in vakvereenigingen georganiseerde arbeiders is afgekondigd, omdat de arbei dersklasse in Hongarije wordt onderdrukt. Het goat om de vrijheid van de arbeiders en der vakvereenigingen in Hongarije. Fimmen verklaarde verder, dat men er niet aan dacht zich te mengen -in de binnenldndsche poli tiek van Hongarije. De boycot zal echter niet opgeheven worden alvorens de arbeiders bevrijd zijn en de terreur opgehouden heeft. Weenen, 29 Juni. (V. D.). De Hon gaarsche gezant in Graz heeft in een mani fest getracht den terreur in Hongarije als overdreven dwalingen voor te stollen. Hij wijst er op, dat twee revoluties den weder opbouw van het land bemoeilijken. B e r 1 ij n, 2 9 Juni. (N. T. A. Draad loos). Volgens de Poolsche bladen bereidt de regeering de ontruiming van geheel Oost-Galicië voor, daar een inval der bolsje wistische troepen in dot gebied weldra wordt verwacht. B e 1 g r d o 2 6 J u n i. (S. P. B.). Uit Lai- bach wordt gemeld, dat de prins-regent daar Masson 5 L'Hirondelle" Londen, 28 Juni. (R.) Lloyd George heeft, in antwoord aan een* deputatie, die hem onder leiding van Sir Edward Corson bezocht om te spreken over mogelijke on lusten in Belfast, verklaard, dat er te Belfast een bataljon nieuwe troepen is aangekomen, dat een tweede bataljon onmiddellijk zal vertrekken en een derde orders heeft ont vangen zoo spoedig mogelijk te vertrekken. Londen, 29 Juni. (R.) De conferentie der zeelieden te Genua heeft met 53 tegen 15 stemmen de motie van Uchida aangeno men om de artikelen vier en vijf van de ont- werp-overeenkomst, die een minimum-leef tijd vaststellen voor het gebruik van kinde ren aan boord van schepen, in te trekken. Rome, 29 Juni. (R.). Baron Aliotti is naar Albanië vertrokken met een speciale opdracht der regeering om te onderhandelen over een overeenkomst met de Albaneesche rebellen. Praag, 2 8 Juni. (C. S. P. B.) De So- kolfeesten hadden Zondag een groot suc ces. Ruim 100,000 toeschouwers hebben de algemeene uitvoeringen vooi mannen en voor \\rouwen bijgewoond De Fransche, Czechische, Amerikaansfche en Zweedsche gymnasten hadden een groot succes. Tij dens het feest bood Borthou, afgevaardigde der Fransche regeering, dr. Scheiner, den voorzitter der vereeniging von sokols, het legioen van eer aan. Budapest, 26 Juni. (H. K. B.) Naar de bladen melden, zal de regeering morgen aan de Nat. Verg. mededeelen, dat zij is afgetreden. is aangekomen om van het Sloveensche deel van het volk een blijk van getrouwheid aan de dynastie en de nationale gedachte in ont vangst te nemen. Geweldige volksmassa's zijn erheen gegaan om den aanstaanden vorst te zien. Weenen, 28 Jirni. (V. D.) Van het op de New a gezonken bolsjewistisch trans portschip zijn in het geheel 60 personen verdronken; 10 hiervan zijn Oostenrijkers. Constantinopel, 26 Juni. (R.) Een sterk Engelsch eskader bezocht giste ren Moedar.ia en zette een afdeeling mari niers aan land. Verscheiden nationalistische leiders werden gevangen genomen. Een pro clamatie is afgekondigd, waarin, verklaard wordt, dat er een tuchtiging ondernomen is wegens het verbreken van den wapenstil stand en wegens de aanvallende houding te genover de Britse hè officieren. Smyrna, 28 Juni. (R.). De uiterste grens, die de Grieken bij hun opmorsch be reikt hebben, loopt langs een lijn getrokken over Soma, Akhissar, Alaschelm en Keles. De opmarsch is stopgezet om de stellingen te versterken. Londen, 29 Juni. (N. T. A. Draad loos). Antwoordende op verschillende vra gen inzake Mesopotamië, verklaarde Lloy^ George in het Lagerhuis, dat de eigendom van de petroleumvelden aan den Arabischen staat komt volgens de bepalingen van het vredesverdrag en het mandaat. Een afzon derlijk verdrag was hieromtrent niet ge maakt. Er was nog geen definitieve beslis sing in zake dè exploitatie genomen, maar de eischen van hen, die wettelijke rechten I men doen gelden, zullen geëerb digd wordt, Aan de Prarsche regeering waren mede* deeling-en gedaan betreffende de publicatie van c!e Hngelsch-Fronsche overeenkomst inzake Mesopotamia. In eik geval wardft de belangen van En# geland beveiligd. Engeland zal in de' heele olieproductie deelen, hetzij dooi eert jaculijke pacht, waarvan het bedrag nog niet •is vastgesteld, helzii door een aandeel in de winst. Santiago, 27 Juni (V. D) Zondag; hebben de presidentsverkiezingen plaats gehad, zonder dat daarbij incidenten zijn 'voorgekomen. Tot middernacht waren 124 'stemmen uitgebracht op Barres Borgono en 104 stemmen op Aledsandri. Nog 126 stem 'men moeten bekend worden. De vei rh* te meerderheid is 178. Uit cle ingekomen berichten mankt men op, dat het mogelijk is, dat de stemmen staken. In dit geval zal het congres een 'beslissing in de verkiezingen nemen "Bir^NuïN"p~ Kameroverzicht Eerste Kamer Vergadering van Dinsdagavond 20 Jnnl half negen. Ingekomen stukken. Dc Voorzitter doet mcdedfccling van den brief van ontslag van den lieer IX W, Stork als lid der Kamer cn meent liii naam van alle leden Ie spreken, wanneer hij vast stelt, dat liet ontslag van den heer Stork een groot verlies voor de Kamer is. Het doei dc Kamer leed. dat het onslag wordt genomen om gezondheidsredenen. Dc heer Stork was 11 jaar lid dezer K <mcr voor Overijscl en heeft zijn gewest en zijl» land groote diensten bewezen. Hij was een vertegenwoordiger van handel en nijverheid en als mede-arbeider van meer dan 10(10 wci'ki nemers tl eed hij een stem uit de pnuTij! hoo rei». Zijn woord was vaak een ver/, ictfb.id woord, dnl wij noodc in on/.e gedachte vis- scling zullen missen. De Kamer wenschl hem beterende gezondheid toe voor zijne verdora werkzaamheden. Zijn Persoon /.al in dankbare herinnering blijven bij dc Kamer. (Instem ming.) Trekken der a f cl e c 1 i n g c n. Overgegaan wordt tot hel trekken der af- deelingcn waarna, in. 11e afdcelingcn, worden gekozen lot 'voorzitters dc hoeren: de Vos van Stconwijk, van Nierop, Reekers, Vcrheijën en v .d. Does 'de Willc'bois, en tot onder-voorzit ters de heer en: van der Hoeven, Gilissen. do Gijzelaar, Staal cn' Kr a us. Besloten werd morgen tc cjf.uur in (ie af- deelingen bijeen te komen tot onderzoek van het ontwerp ."Wetboek van Strafvordering eiv daarna te 2 uur een korte openbare vergade ring te houden Ier afdoening van eenige Wa terstaats ontwerpen, welke nog dien dag door de Koningin dienen bekrachtigd tc wor den. Donderdag zal er te 2/ uur openbare ver gadering zijn voor dc behandeling van ge reed zijnde wetsontwerpen. Tweede Kamer In de zitting van Dinsdag was verdei aan de orde het buitengewoon Oorlogs- krediet. De heer K. t e r L a a*n, overigen-s onver staanbaar, verklaart zich tegen het toestaan van het krediet van 58 millioen. De heer A. P. Staalman zal teg-em* stemmen omdat het aangevraagde geld reeds goeddeels is uitgegeven buiten weten van de Staten-Generaal, dient een motie in, vragende om ondersteuning van tijdens de mobilisatie afgekeurd en. De heer Du y ma er van Twist steunt de motie. Minister Pop betoogt de noodzakelijk* Ej kan geen geestdrift zijn, waar minder geest dani drift i9. Willem ïraenMze», JUWELIER Aardige keuze in: Fngelseiie Amandelbskjes. Keurige modelletjes. De Sterkste Baud. door SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL1. r. Agath'a knikte met "dien glans op haar ge dicht die het zooveel aantrekkelijker en jon- Jfer maakte. Inderdaad, de kleine Ferdinand grag een mooi. flink gebouwd, kerngezond Jtind. Al de ijdelheid, die de moeder voor zich zelf miste had zij overgebracht op haar kléi- hen zoon, en in de kleeding van haar lieveling spreidde zij een goeden smaak en een kieskeu righeid ten toon, die men anders te vergeefs bij haar zocht. „Iedereen kijkl naar Hem als it met Hem 0AIideJj2 zei Jut „de roenschen .vinden liem allemaal even mooi en ze zeggen dat hij spre kend op meneer lijkt." Agatha en Frits begonnen beide le lachen. De kinderjuffrouw, een goed, fatsoenlijk maar erg onnoozel meisje keck met domme, groote oogeh, heclemaal niet begrijpend dat zij iets geks had gezegd. Maar Frits was toch gevleid, ofschoon hij met een air alsof 't hem niet sche len kon zijn theekopje aan zij vrouw toeschoof en luchtig zei: „Schenk me nog maar eens in.". Plotseling voelde hij zich vuurrood worden als een schooljongen, want hoewel hij bij zijn binnenkomen zóó iervuld was geweest met Ferrie dat hij voor niets anders oogen had gehad, nu zag hij dat mevrouw van Benton aan een tafeltje, dicht bij hen, zat te ontbijten De vooruitspringende schoorsteen en een paar groote palmen hadden haar onopgemerkt doen blijven, maar zij moest alles gehoord hebben' wat in de bijna leegc ontbijtzaal was gespro ken, en toen Frits zich zooveel mogelijk her stelde en haar groette, meende hij een-spot tende uitdrukking op haar gezicht le zien, ter wijl zij even* licht het hoofd boog. „Had je haar zien zitten?" vroeg Verborg fluisterend aan zijn vrouw Deze knikt© en Frits overlegde bij zichzelf of hij de stoute schoenen zou aantrekken en de vreemde aanspreken, toen deze opstond. Eerst scheen zij hen voorbij tc willen gaan zonder groet, toen haar oog op het kind viel. Haar eenigszins hooghartig gezicht ontspan de zich in een glimlach zóó bekoorlijk, dat zelfs Agatha er door getroffen werd. Zij knik te het ventje met stralende oogen toe en groet te gracieus en vriendelijk, daarna verwijderde zij zich langzaam. „Ze schijnt van kinderen' te Houden," zei "Agatha en Frits staarde liaar verrukt ra. „Gaan we uil?" vroeg hij .,Dnt vVil zeggen, ik ga met Juf mee. Met dat weer vertrouw ik haar niet alleen, dan gaat ze soms op plekken zitten waar t tocht." „Je bent overdreven, ik wil niet dat je een kasplant van mijn jongen maakt.' „Voor een klein kind kan je nooit teveel zorg hebben. Hoe minder ops kereltje sukkelt ia zijn jeugd, hoe sterker en flinker hij later wordt." „Ach kom. bij is volmaakt wel." „Dat moet hij ook blijven," cn Agalha ver liet de ontbijtzaal met haar langzam©n, iet wat schommclenden gang. Koopt uvy SchoenvYerk J. ®ro©f©?id0rst HOF 20 Onwillekeurig dacht Frits terwijl hij naar haar keek: „Wat een onderscheid met die an dere," en toen verwonderde liij zich over het wrevelige gevoel dat zich van hem meester maakte. Wanneer hij Agalha bij iedere mooie vrouw wilde vergelijken om zich V overtuigen van haar tokoiikomingeTl. dan had hij wel dagwerk. Hij ging naar de hall om <1© couranten te lezen, want 't was te koud buiten. Er waren nog geen menschen. Frits stak een sigaar op, zette zich in een makkelijken stoel en verdiep te zich in de dagbladen, zij interesseerden hem slechts matig en na een half uur slond hij op, geeuwde en rekte zich uil. „Wat nu?" zei hij lot zichzelf met liet verveeld gevoel van iemand die een langen dag voor zich heeft en niet weet wat hij mei al dien tijd aan moet vangen. Tot nog toe was 't goed gegaan, liet mooie weer werkte mee cn hij was heel tevreden ge weest met dc conversatie en dc gewone praat jes der andere gasten. Nu ergerde hij zich ineens, zonder er zich rekenschap van te ge ven, over al die banaliteit. Hij had ook geen litsl om Agatha op tc zoeken cn met haar cn Juf tc wandelen. Met zijn vrouw on- kind al leen ging T'wel, maar die juf met baar on noozel gezicht en haar bete opmerkingen ver veelde h?m verschrikkelijk. De hall begon zich tc* vifHen. hij wisselde een paar opmer kingen, natuurlijk over 't weer, over de plan nen van den dag, die dreigden spaak tc loo- Pen cn toen liep hij, ontevreden met zichzelf en met iedereen, naar builen, dc groote ber kenlaan door en het bosch in. Eenmaal in de eenzaamheid zakte zijn nete lige stemming en kwam hij onder den invloed der frissche lucht en der natuur. Soms ver dween do zon nchjer een donkere wolk, dan leken de oude beuken en eiken dreigende ge stalten in de sombere grijsheid, dafn schudde ren windvlaag liun dikke, zwarte takken en dan gierde* con onheilspellend geluid door het woud. Maar na een paar "minuten, ioegf dc zon dc zwarte wolken uiteen cn gooi bundels stra len over liet gebladerte, dan (bitterden dc druppels die van de stammen lekten in het licht en liet geluld van den wind. die dan door de hooge kruinen floot, was als een blij de boodschap. Frits glimlachte over zijn fan tasie llij voelde zich ineens weer prettig, op geruimd en die stemming sloeg tol een uit bundige blijdschap over toen hij plotseling, geen vijf en twintig schreden van hem af, de vrouw ontdekte met wie zijn verbeelding steeds bezig was geweest. Zij zat op een laag, linnen stoeltje, voor haar stond een eenvoudig sphildcrsezcltjo, waarop dc pas begonnen schets van een kno .ligeu boomstam. Naast baar, op ear. droog plekje, lag haar kistje met penscelen cn verf. Zij zag er nu niet zoo ongenaakbaar als den eersten keer in haar kleed van geel c»óp© de chine dat, door de losse, sierlijke pl-oienr aan een grieksch gewaad dérd denken, of :»ls gisteren avond in hel maanlicht toen. zij. ge huld in haar wit kanten sluier, hem al en: bovenaardse!» wezen was voorgekomen ?u# nu leek zij gewoon in een icorteit. ljjlnen rolc en een wit wollen trui met omgeslagen krnagy Maar ook nu verloochende />i de haar l. ge- horen elegance niet. Om het blonde haar had zij een donkerrooden, gazen sluier geb !en, maar niets kon sierlijker zijn dan dh schijn baar achtelooze hoofdtooisel, waaruit igs de slapen cn in der. nek dc knellende I guitig tc voorschijn keken. Zij zag n- i>< Langzaam trad Flits over bet vochtige T>- tapijt dat het gerucht van zijn schreden d nip te; hij was nog onzeker of nii.jnet e^i groei! voorbij zou gaan of de gelegenheid aangn pc-rf om haar aan te spreken, toen het toeval hem te hulp kwam. Een sterke windvlaag schudde dc hoornen en wierp het brooze schild zcl' tje op zij Frits haastte zich het op to rapen- „O, ik hoop niet dat uw werk lxliadigd is. mevrouw.'* Zij was even geschrikt én van het .1 èi» van zijn tegenwoordigheid, die zij nb'i ver moedde, maar zij hei icldc h da' „Volstrekt niet. 't Is ook geen weer om stil buiten tc zitten schilderen, maar ik dacht toen niet dat Het 7-°o Hard woei ("Wordt vervolgd^/l

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1