Geidersche Credietvereeniging Verric/jt alle J i. SR00TEHD9HST, i! 1 „DE EEMLANDËR" BUITENLAND :'~3 PRIiS DER ADVERTENIIËN met inbegrip van e n Poli Hek Overzicht C. SMITSKAMP TUINARCHITECT ZEIST ARNHEM. Kapitaal en Fteserves 118.688.OOO.—. Hirondeüe" FEUILLETON. Oe Sterkste Barcd. töe Jaargang Nic. t post i 2 60, per week (mel gratis verzekering ■en onsc'ukkeD) t 0.17'. aliondctljjkc cummers 'if CM. DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU! ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT. 513. Donderdag 1 Juli 1920 bewijsnummer, elke repel meer f 0.25, dienstaar. dingen en Lietdadighcids-advertênticn voor de helft der prijs-Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrtccicn. Bene circulaire, bevattende de voorwaarden, Wordt op aanvraag toegezonden. A •J>e bren-ers van het antwoord der Turk- 'cbe regeering op de vredesvoorwaarden iadden gisteren te Parijs moeten aankomen, grootvizier Damad Ferid, die binnen den .epaalden termijn wenschte te antwoorden, reeft reeds op eigen initiatief de Turksche vota overhandigd. Volgens het Journal des Déb8ts echter verklaart men in Constanti- rtopel, dat het eenige geldige antwoord dat- tene is, hetwelk door twee Turksche minis ters wordt overhandigd, i In haar antwoord op het ontwerp-tractaat geeft de Turksche delegatie eerst een uit voerige inleiding van algemeenen aard, waarin zij tracht de verantwoordelijkheid van Turkije in den oorlog te verzachten en een beroep doet op het recht van de volken or.dcr Turksch bewind om zelf over hun lot tp beschikken. Bij de bespreking der politie ke artikelen erkent -het de nieuwe staten Po len, Zuid-Slavie, Czecho-Slowakije, de onaf- ankelijkheid van Armenië, Hedzjas, Syrië, Mesopotamië, Palestina en het protectoraat -.aft Frankrijk over Tunis en Marokko. Voorts doet het afstand van de rechten op Lybië, de eilanden in de Egeische Zee, Egypte en op de eilanden Imbros, Tenedos, -menos, Samathracië, Mytilene, Chios, Sa- js en Nikaria en erkent het de rechten van ngeland ten aanzien van het kanaal van Suez en Soedan, alsmede de annexatie van Cyprus door Groot-Brittannië. De delegatie spreekt er haar vreugde over :t dat Constanlinopel als hoofdstad behou- .n blijft, maar protesteert tegen de daaraan l>onden beperkingen verder protesteert zij- tegen de samenstelling van de commis sie voor de zeeëngten, waarbij de oeverstoat Turkije is uitgesloten en verklaart, dat de bevoegdheden der commissie een aanslag steekenen op het souvereine recht van het --che gezag. Wat de militaire bepalin» betreft, zegt de delegatie, dat de mili- ',-.ire bezetting van verschillende streken Toor Frankrijk, Engeland en Italië de soe- yereiniteit en de veiligheid van den Turk- ichen staat aantasten. De regeering stemt [oe in de openstelling van de zeeëngten voor 3e vrije vaart, maar eischt een beperking van 4e streken, die bezet zullen worden, alsme de bet toelaten van een Turksch afgevaar- trde in de commissie voor de zeeëngten. vendien vraagt zij voor de zeeëngten en zee van Marmora een eender rëgime als oor het Suez-kanaal in het vooruitzicht is ;esteld. De Engelsche staatssecretaris voor bul- enlandsche zaken, Lord Curzon, heeft in \êt Hoogerhuis de geruchten, als zou de re- jeering Emir Faisal verhinderd hebben j \aar Europa te komen in verband met zijn positie in Syrië, tegengesproken. De regee ring had hem integendeel verzocht te ko TeSef. imterll. 153. E'ii eenige attesten dtif. het resultaat van Uw scheppinsr boten vei'WAohting zelfs heeft voldaan dat eon tfder, die J ot ziet, verrukt is over den f raaien aanblik en hulde brengt aan den ontwerper - G. F. v. T. zeer tevreden te zijn over den keurigen en Éfhaakvollen aanlog van een proot gedeelte van frifjn buitenplaats te 's Graveland J. B. en deel U hierbij mede dat ik bij" ponder tevreden ben over den nieuwen aanleg vftn mijn tuin. Wed. H. J. W.-DJ3 K men en de Emir zeil i „en op Juni ver zocht zijn vertrek uit te stellen met het oog op de ongeregelde toestanden in zijn land. Inzake Palestina verklaarde Curzon, dat En geland geen financieele belangen bij dat land heeft. _Het zijn historisch-traditioneele en religicuse belangen. Bijna algemeen wordt gewenscht, dat de Engelschen in Pa lestina zullen blijven. Men neemt aan, dat Engeland het beste land is voor de beveili ging der heilige plaatsen. In verband daar mee had de regeering niet begeerig, doch slechts schoorvoetend het mandaat voor Pa lestina aanvaard. Curzon herinnerde er aan, dat Engeland het overwonnen land heeft aangetroffen in een slechten staat, als gevolg ven de ver* keei Je invloeden van het Turksche bewind. Er is ruimte voor een grootere bevolking en voor de ontwikkeling van alle bronnen van het land. Volgens het mandaat, dat opgedra gen is door den Raad van den Volkenbond, zal de Engelsche regeering stappen doen om te verzekeren, dat een commissie het bezit zal waarborgen en controle uitoefenen over de heilige plaatsen, welke commissie zal worden gekozen uit lichamen, die de ver schillende godsdiensten vertegenwoordigen. De regeering hoopte de rechten van de niet-Joodsche meerderheid der bevolking door instelling van een burgerlijke regee ring te verzekeren en door het instellen van deze regeering de algemeene vrijheid en ontwikkeling van het land te waarborgen. Engeland zal als mandataris algemeen toe zicht op het bestuur uitoefenen en niet een Joodsche minderheid. Immigranten zullen worden toegelaten voor zoover de menschen in het land ondergebracht kunnen worden, doch massa-immigratie, hetzij van Joden, hetzij van niet-Joden, zal niet-mogen plaats hebben. Gelijk reeds gisteren dooi ons is medege deeld, zullen de Fransche, Italiaansche, Ja- pansche en verdere geallieerde gedelegeer den heden 1 Juli per extra-trein naar Brussel vertrekken, waar de bekende confe rentie zal worden gehouden. De Engelsche delegatie zal per extra-boot te Ostende aan komen. Voornamelijk zal men ter conferen tie, die morgen Vrijdag begint, zich bezighouden met het vraagstuk van de ver deeling onder de Geallieerden tier door Duitschland te betalen schadeloosstelling. Door de financieele experts is een rapport samengesteld, waaromtrent de conferentie heeft te beslissen. Naar verluidt zal het voor zitterschap worden aangeboden aan een Bel gische persoonlijkheid. Zoodra de conferen tie is afgeloopen, zullen de gedelegeerden zich onmiddellijk per specialen trein naar Spa begeven, waar zij Zondagmiddag den ken aan te komen. Graaf Sforza alleen zal te Brussel Italië vertegenwoordigen. Lloyd George vertrekt heden met Lord Curzon en Sir Worthington Evans, die den kanselier der schatkist vervangt, naar Brus sel. De conferentie zal worden bijgewoond door Millerand, Marsal, Foch, graaf Sforza en graaf Bertholini, welke laatste, naar ge meld wordt, Italië zal vertegenwoordigen in de commissie van herstel Volgens de tegenwoordige aanwijzingen, kan de conferentie te Spa een week of tien dagen duren, schrijft de Daily Chronicle. In den brief aan Lloyd George, waarin hij officieel kennis geeft van de aanstaande in ternationale financieele conferentie en in lichtingen vraagt omtrent de door de com missie van herstel en de Geallieerde regee ringen inzake de Duitsche schadeloosstel ling en de wijze van betaling daarvan geno men besluiten, schrijft Léon Bourgeois uit naam van den Volkenbond, dat hij er vast van overtuigd is, dat de besprekingen, die den economischen en financieelen wederop bouw der wereld ten doel hebben, alleen KaGBMB BflXWSSB&ML OPGERICHT 1866. 62 KANTOREN. voortgezet kunnen worden als de verplich tingen van Duitschland en ziin bondgenoo- ten en oe financieele positie der middenrij ken duidelijk vastgesteld worden. Wanneer deze niet eerst vastgesteld zijn, dan ont breekt z. i. de betrouwbare grondslag voor crediet-operaties, die onmisbaar is voor het financieel herstel zoowel van de landen, die recht op de schadeloosstelling hebben, als van Duitschland en alle overige landen. Naar verder verluidt, hebben in een vol tallige kabinetszitting, onder voorzitter schap van Lloyd George, de gedelegeerden der Dominions met de regeering van het moederland geconfereerd over de te Brussel en Spa te volgen politiek. Bovendien weet de Vossische Zeitung nog mee te de el en. dat de Duitsche gedelegeerden, die Spa zich zullen begeven, zullen zijn "verge- geld door een aantal bekende bankiers. van Lord D'Abernon tot gezant te Berlijn en maken gewag van zijn groote ervaring in de internationale financiën, hetgeen waarschijnlijk van groote waarde voor de geallieerden zal zijn. Zoo constateert de Westminster Gazette Gedurende gerui- men tijd zullen de moeilijkste kwesties, waaromtrent met Berlijn moet worden on derhandeld, financieele zijn. Zij zullen de schadevergoeding en de Duitsche betanl- kracht betreffen. Lord D'Abernon is in het bijzonder bevoegd om deze zaken te behan delen. Hij "heeft reeds de financieele aan gelegenheden van insolvente landen be hartigd en hij is zeer op de hoogte van in- ternatlor o handelsbetrekkingen. Londen, 30 Juni. (V.-D.) In een of ficieel rapport over de natiomale schuld wordt geconstateerd, dat de totale schuld "ll11" 1JJJ» J TnniM— n i 111 puu— Buiientantische Berichten. B e r 1 ij n, 3 0 Juni (W. B.) Naar het Achtuhr Abendblatt verneemt, zal oolc de minister van voedselvoorziening dr. Hermes naar naar de conferentie te Spa gaan, waar- hij rapporteer.en zal over Duitschland s levensmiddelentoestand en de noodzakelijk heid van levenainiddclen^redieten zal uit eenzetten. P a r ij s, 30 J u n i. (H. R.) D, Senaat heeft met 2G5 tegen 23 stemmen de rati ficatie van het vredesverdrag* van St. Ger main goedgekeurd. B e r 1 ij n, 3 0 Juni. (W. B.) Heden had in 'u voormalig Pruisisch Heerenhuis de eerste zitting plaats van den rijksraad voor economie. De rijkskanselier wees in een lange rede op de samenstelling en het doel van den raad. B e r 1 ij n3 0 Juni. (N. T. A'. Draad loos). De levensmiddelenrelletjes in Duitsch land duren voort. Te Würzburg is de staat van beleg afgekondigd en zijn bij 'botsingen verscheidene personen gedood of gewond. P a r ij s, 3 O J u n i. (R.) President Descha- neel is naar Parijs teruggekeerd, blijkbaar geheel hersteld. Waarschijnlijk zal hij de wapenschouwing op 14 Juli 'houden"en dan enkele dagen vaoantie nemen. Londen, 30 Juni. (R.) Lord D'Aber non heeft Londen heden verlaten met be stemming naar Berlijn. L o n d e n, 3 0 J u n i. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). De bladen begroeten over het algemeen met instemming de benoeming van Engeland 7,881,893,000 p. st. be draad. Hieronder is echter begrepen het aan de geallieerden geleende bedrag tot een totaal van 1,731,100,000 pond.* Van deze som is 568 millioen pond verschuldigd door Rusland. De leeningen der Dominions en Indië bedragen 119,500,000 pond. De andere oorlogs-activa worden vertegen woordigd door surplus aan voorraden van grondstoffen, schepen en scheepswerven, voorraden voedsel, hout en vlas. Deze wor den geschat op 700 millioen p. st., waarvan in 1920 en 1921 300 millioen pond zul len worden ontvangen. Het totaal der oor logs-activa wordt begroot op 2,881,600,000 pond. Verder bezit Groot-Brittannië nog an dere activa, die tezamen 95,343,000 pond bedragen. Zurich, 30 Juni. (H. R.) Draadloos wordt uit Moskou geseind, dat Tsjitsjerin aan Krassin het volgende telegram zond Door de slechte verbindingen zijn wij niet goed ingelicht. De onvoldoende com municatiemiddelen zijn ook de oorzaak, dat onze denkbeelden aangaande den stand van zaken te Londen verkeerd zijn. Verzoeke krachtig te doen uitkomen dat het onmo gelijk is cm onder deze omstandigheden te onderhandelen Alle dcor ons te nemen beslissingen en al uw verklaringen inzake de Engelsche eischen moeten uitgesteld worden totdat wij van u antwoord ontvan gen hebben op de vragen, die wij zullen stellen. Stel dus de kwestie der Engelsche schuldvorderingen uit en bind u tot niets, vui ut ons cijlVtelegrem onn ert hebt. i Genua, 3 0 Juni. (H.-R.) De inte. nJ tionale zeelied ^conferentie heeft een v r* stel aangenomen, waarbij het gebruik v in? kinderen beneden 18 jaar voor e'en or1»' lef in kruitfabrieken en smelterijen is verl.Ojk' den. Rome, 30 J u n i. (H. R De algemce; a staking, die te Rome door een minderheid' is afgekondigd, heeft een negatief resi !- tant gehad: slechts het trampersoneel staakt Het verkeer is echter normaal. Terwijl <'ef socialistische partij en de arbeidersfe.' u tie zich tegen de staking hebben uitgespi >- 1 en, hebben eenige honderden arbeidt rsi, besloten de beweging voort te zetten. Vol gens berichten uit de provincie is de igj zeer kalm voorbijgegaan. Rome, 30 Ju n i. (H. R.) Het li r- soneel heeft vanmorgen niet gewerkt. Op de meeste fabrieken kwamen de arbeiders echter voltallig op, terwijl de winkels geo pend wanen. In de markthallen was het druk. De huurrijtuigen reden als gewoonlijk^ In de stad is het kalm. Rome, 30 J u n i. (R.)- De orde is her steld in Ancona, Piombmo, Piacenza ei\ Cremonia, waar het spoorwegverkeer op nor rnole wijze is hervat. Rome, 29 Juni (II. R) De Kamen heeft met 248 tegen 108 stemmen cenl motie verworpen, waarbij het onmiddellijk! terugtrekken der troepen uit Al'banië werd' gevraagd; daarna keurde 2fij met 316 togen' 91 stemmen het onitwerp inzake cle voor- loopige twaalfden goed. Belgrado, 2 9 J u n i. (R.) De Piavdtn meldt, dat de Albaneezen Vnlona stormen*' derhand hebben genomen en het heele Pa- chc gemizoën hebben i n ge nomen, Stockholm, 30 Juni. (W. B.) Alle dagbladen te Stockholm bevatten artikelen, die blijkbaar van hoogerhand geinspicei-idl zijn en het afbreken der diplomatieke be trekkingen met Finland voorspellen. Kopenhagen, 3 0 Juni. (W. B.j Volgens een Telegram uit Helsingl'ocs heb ben de Russen de wapenstilstandsvoorwaar den der Finnen afgewezen, omdat de Ru&« sen het vrij gebruik der Finsche Golf ver langen. Hongkong, 28 Juni. (R.) Inbrekers hebben uit de magazijnen van de Ullmann- moatschappij diamanten ter waarde van' 200,000 dollars gestolen. San Francisco, 29 Juni. (R i Se nator Glass is gekozen tot voorzitter vail commissie voor het reglement van orde. Robinson is benoemd tot permanent Con- ventievoorzitter. Zoowel Glass als Robin son zijn krachtige aanhangers van de rew geering. De commissie voor de opstelling van het verkiezingsprogram bestaat bijna uitsluitend uit overtuigde aanhangers defl regeering. Vooral de uitsluiting van' Bryan uit een program-commissie wordt be-^ schouwd als een bewijs er voor hoezeer de regeering de Conven-tie-auloriteiten volko men beheerscht. Pretoria, 30 Juni. (R.) Generaal Botha heeft zeventig duizend pond sterling nagelaten, die onder zijn weduwe en kin deren zullen worden verdeeld. Brussel, 30 Juni. (H.-R.) De mi nister van koloniën heeft «en telegram ont vangen, waarin de nieuwe staking der amb tenaren in den Congo wordt bevestigd. Da gouverneur-generaal bevestigt eveneens de staking der inboorlingen-arbeiders op. verschillende plaatsen, doch meldt, dat de stakingen in Stonleypool, Matadi en Lu- kelela geëindigd zijn. 'y Zij die vertrouwen, hebben vaker gelijk zij die wantrouwen. SUZE LA. C door CIIAPELLE—ROOBOL5. Zij begon haar penseelen en palet in te pakken. Erits keek naar de half voltooide Schets. Ilij meende er iels van te moeten zeg gen. f »/Dat belooft erg mooi te worden niet waar Ijnevrouw?" Zij keek hem aan en sloot de jBchets in haar kistje. /j'Li" H nog niets van te zien", antwoordde tij heel koel. Ilij had een gevoel alsof hij iets geks gezegd had. ,/Mag ik mij aan u voorstellen?" vroeg hij, fcik heet Verborg Zij knikte. „Wij logeeren in T zelfde hotel" i?ei zij vriendelijker. „Ik zag uw naam gisterenavond in het yreemdelingenboek. Natuurlijk was die mij j&ekend, maar ik had nooit liet voorrecht ge- [tïad de kunstenares te ontmoeten. Het is mij een groote eer j Nu lachte zij, een weiluidenden lach". En jineens leek haar gezicht, dat, als het in rust vas een ernstige, melancholieke uitdrukking I ad. vroolijk en jolig als dat van een jong /meisje. I "Pie eer Is niet groot, u zult wel eens S&k .££failder fil ontmoet fceb- ,..Ta, maar mevrouw van Bcnlen is „Er een uit de achterhoede viel zij hem in de redo. „Spreek mij maar niet tegen, want in dat opzicht lieb ik heuscli zelfkennis". „Ofschoon ik mij niet vermeten durf een oordeel uit ie spreken geloof ik toch dat u veel te bescheiden is". Zij vouwde het Klapstoeltje, waarop zij gezeten had, dicht 4IWat een schat van een kind hebt u", zei zij, ..ik zag u van morgen aan het ontbijt'.' Zij keken elkaar aan. In de oolijke tinte ling van haar oogen voelde hij dat zi.i aan het gezegde van de kinderjuffrouw dacht. Ilij kleurde. „Ja", anwioorddc hij. „\Vij zijn tot nog toe heel gelukkig geweest met onzen kleinen boy, liij maakt 't uitstekend'. „Uw eenig kind?'» Hij knikte. Gaat u terug mevrouw?vroeg hij, toen hij zag dat zij haar stoeltje aan den arm hing. „Ik geloof dat het maar t beste is. Met dat grillige weer kan ik buiten toch niet werken, t Licht veranderd ieder oogenblik". „Mag ik zoover mei u meegaan?'- „Graag". „En uw stoeltje en kistje dragen?'' „Niet allebei, antwoordde zij, hem Het stoeltje aanreikend, „ieder wat, het kistje draag ik zelf". „Omdat ii 't mij niet toevertrouwt?" „Wel nee, maar u is toch geen lastdra gende „Ezel", yiel hij haar in de rede, „dat hoop ik niet". Ik wilde toch juist conslatoeren, dat u het niet is", zei zij, hem aankijkend en zij lachten beiden. i,9.n&zaam schreden zii naas elkaar vooi-i onder de hoogc boomen. Frits had luid kun nen jubelen, zoo gelukkig en blij voelde hij zich. Met iedere seconde steeg zijne bewon dering voor zijn gezellin. Haar stem klonk hem als muziek en in haar bewegingen, in haar gang kwam zij hem als het ideaal van bevalligheid voor. Iloe had die Linda, dat nest, en Agatha kunnen beweren dat er iets aanstellerigs in haar optreden was. Zij was de natuurlijkheid, de eenvoud zeif zooals zij daar naast hem ging en praatte mei een ge mak en een ongegeneerdheid, alsof zij hem jaren kende. „Vertel u mij eens," begon zij. „Zijn er aardige menschen in het hotel?' TOK Pli AT VOETZOOL Aanbevolen door H. H. Medici Alleenierkoop bij „We hebben pns eigenlijk weinig aange sloten. Een praatje gemaakt met deze en ge ne, meer niet „Als de lui vervelend zijn lijkt mij zoo'n famib'epension verschrikkelijk en toch verleden jaar ben ik op een boerenhoeve ge weest, heel alleen, dat voldeed mij ook niet". Dat kon hij zich voorstellen, in haar ver fijnde elegance leek zij hem geen vrouw ge schikt om zich in een boerengezin thuis te voelen. -Nee", ging zij voort, „overdag ging 't web maar de avondenI Als ik den heelen dag ge- Werkt had of met dc boerin gepraat en met de kinderen gespeeld, dan bekroop mij 's avonds de lust om mensehen te spreken, een mooie japon aan te trekken cn mij te amu seeren". Hij keek haar van terzijde aan. Zij praatte heel anders* dan hij het zich had' voorge steld. „Dan kunt u hier uw hart ophalen", lach te liij. „De dames in het hotel kleeden zich ook wel voor het diner, en 's avonds, na de thee, wordt er in de hall gespeeld bridge en bombre, ook zijn er een paar die muziek ma ken en verleden Zaterdagavond hebben dc jongelui gedanst". „Dat is heel aardig, maar ik heb geen esprit de je en bij dc jongelui hooi ik niet meer". Ilij wilde het tegendeel beweren maar hij hield zich in. Zooals hij hhar nu zag. leek zij hem jong, bijna een jong meisje, toch herin nerde hij zich Linda's uitspraak van den vo- rigen avond. Die had haar een oud men-' h genoemd. Natuurlijk, voor zoo a kind van evenachttien, leek een vrouw van dertig J oud. „Waarom ging u gisteren ra 'bel diner da delijk weg?" v. na. hij, .a.. on hef terras was gekomen, had u dadelijk met deze en gene kennis kunnen maken" „Ik had cr nog geen lust in en bovendien ik moest mijn kamer in orde brengen. Een week of drie, vier denk ik wel hier te blij ven, maar in zoo'n hotelkamer kan ik niet leven als ik cr ten minsle niet een enkel hoek je naar mijn eigen zin heb ingericht". Al pratend waren zij een der breed© lanen van het bosch, die op den straatweg uitksva- men, ingegaan. „Als ik mij niet vergis, dan komt mevrouw j .daar aan", zei zij, Inderdaad, van den anderen kant naderdö Agatha met de Juf terwijl de kleine FcrcLH nand heel stevig en -parmantig vooruit stapte/ „U wilt wel even kennis maken met mijn vrouw?" en Frits, pakte den kleinen jongen,, die hem vroolijk tegemoet liep, in beide an men en wendde zich lot Agatha: ..Mag ik je mevrouw van Benten voorstel* jen? Ik was zoo gelukkig, mevrouw op mijnt wandeling te ontmoeten", en toen tot de an dere: „Mijn vrouw en", den kleine hoog irf zijn armen heffend, „mijn zoon Ferdinand,, drie jaar en drie maaefcn oud". Mnchteld van Benten glimlachte en vocldö sympathie met die uiting van trots, waarmee! hij haar zijn kind toondcè Toen stak zij Aga-* tha de hand Toe en de beide vrouwen kekeni elkaar aan. Als bij intuiti voelden zii tegelijk, hoe ver zij van elkaar afstonden, hoe ho* melsbrecd zij verschilden. Er was niets aam Irekkclijks in de ietwat plompe, burgerlijke figuur van Agatha en in den koelen blik waait mee zij de andere monsterde, las deze duide* lijk flcn geheimen afkeer, misschien dc on* geweten jaloezie van e«n vrouw, die de kunsti om te bekoren mist en zich wijsmaakt diö ook niet te begeeren, voor con wezen, dat zJl bij zichzelf dadelijk een coquette, een ijdel* tiiit noemt. Bij Mach leid wekte de verschij* ning van mevrouw Verborg een hooghartig medelijden, een onverschillige minachting* Zij hield niet van dergelijke types, maar zij was een vrouw van de wereld, en zei yriem delijk: (Wordt vervolgd)'/

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1