REGENMANTELS BUITENLAND DE EEWILANïjER" Ee Mïïmiïnr,!.^™ In afwajking met het programma heeft de prëlsuitreikÊrtg plaats ZATERDAGMORGEN HALF T&EN, op hei VOORPLEIN van de ffim* INFANTERIE-KAZERNE. FEUILLETON. De Sterkste Band. WITTE SCHOENEN 19e Jaargang No. 2 per post f 2.60, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0,17', afzonderlijke nummers 1 0.0J. ff DIRECTEUR: J. VALKHOFF. K «fc B BB BB Ei BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL TEL. FNT 513. Vrijdag 2 Juli I92ü bewijsnummer, elke icgcl meer f 0 25, dicmtaanlvc*^ dingen cn Licldaui hcidsadve tentiën voor de helft der prijs Voor handel tn bedrijf beslaan zeer vooraccligc bepalingen voor het advcrlccrcn. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toe-czonden. Politiek Overzicht Door den Duitsohen rijksdag zijn giste ren de beraadslagingen over de regeerings- verklaring voortgezet. 'Müller (soc.-dem.), de gewezen rijkskan selier, legde verantwoording af voor de ont houding van zijn partij aan de nieuwe coali tie; zijn partij zou echter de motie van wan trouwen van de onafhankelijken niet steu nen, maar een afwachtende houding aanne men. Dingen, die onmogelijk zijn, mag men i i. te Spa niet onderteekenen; ook in Frank rijk zou men spoedig inzien, dat het lot van Weel de wereld van Duitschland's lot af hangt. Daarna hield Wirth, de minister van fi nanciën, een uitgebreide toespraak, waarin hij uiteenzette, dat de begrooting-1020 nog m&ar in ruwe cijfers vaststaat. De gewone begrootingzal voor het eerst na den oor log weer in evenwicht zijn en wel met een totaal van 28 millard mark; de buitenge wone uitgaven zullen 26.6 27.6 milliard beloopen, zoodat de heele begrooting komt op 54 55'A milliard. Hierbij komen nog de oorlogslasten van de landen en gemeen ten van 15 h 16 milliard, die het rijk moet dragen. Aan het slot van zijn uiteenzetting merkte de minister o.a. op: Wij staan nu aan den vooravond van van Spa en daar mee aan den vooravond van onze lotsbe schikking, ja van die van heel Europa; wan neer het versland en een redelijk streven trouwen, dat er eenmaal een betere tijd aan zal breken, berust op arbeid, op ons kun nen en op de vlijt van onze handen Over de motie van wantrouwen, Woens dag door de onafhankelijken in de verga dering van den rijksdag ingediend, heeft de sociaal-democratische fractie eergister avond, na sluiting van de vergadering, uit voerig gesproken. Zij is eenparig tot het be sluit gekomen die te verwerpen. De onaf hankelijken jagen met hun motie, volgens de Vorwarts, klaarblijkelijk slechts een de monstratief doel na. Zij weten heel goed, dat het stemmen van de sociaal-democra ten voor de motie aan de regeering den grond, waarop zij moet staan om te Spa in staat om te onderhandelen te verschijnen, ontneemt. De verwerping van de motie van wantrouwen beteek ent echter geenszins een motie van yertTouwen. De frpetie heeft dui delijk verklaard, dat zij de daden der re geering zal afwachten, voordat zij definitief bepaalt, welke houding zij tegenover haar zal aannemen. Bij hooggeplaatsten heeft het H. K. B. haar licht opgestoken en in verband met hetgeen haar ter oore is gekomen, wijst zij er op, dat de Hongaarsche regeering gee nerlei onderhandelingen voert of aangebo den heeft met het I. V. V. In het belang van Oostenrijk, dat door den boycot in de eerste plaats getroffen wordt, had kanselier Renner aan de Hongaarsche regeering zijn bemiddeling aangeboden. De Hongaarsche regeering antwoordde, dat zij niet bereid 3 IJ IVtaison staande is een telegram aan Het Volk, d.d. 50 Juni: „De onderhandelingen tusschen de Hongaarsche regeering en het I. V. V. wor den voortgezet. De vertegenwoordiger der Hongaarsche regeering beloofde de reclds- zekerheid, ook voor de arbeidersbeweging, te zuilen herstellen. Hij kan zulks echter niet garandeeren. De Hongaarsche gezant reist Donderdag naar Budapest en za! bij de vorming der nieuwe regeering trachten het eens te worden over een verklaring, die den grondslag voor verdere onderhandelingen zal kunnen vormen. In Hongarije is een strijd tusschen 'de militaire diktatuur en de „wettelijke kontra- revolutionairen" ontbrand. De officieren- troepen bezetten den burcht in Ofen, waar de verblijfplaats van Horthy is, om druk in hun richting op hem te oefenen. Een deel hunner is druk bezig met voorbereidingen voor een monarchistische Putsch. De mi nister van oorlog Soos behooftt tot hen. Soos -verklaarde in de Nat. Vergdat het een groote vergissing was te zeggen dat de „ontwakende Hongaren" hun rooverijen en moorden in officiersuniform bedrijven. De minister van financiën Koranyi ver klaarde in een geheime zitting, dat een heel nuchtere feiten en even nuchtere na men. De geallieerde delegaties-voor de beide conferenties (Millerand, Foch, IVIarsol, Le Trocquer, Dubois, Weygand, Sforza) zijn gisteravond te Brussel aangekomen, waar zij op 't Gare du Nord (Noorderstatie) door de burgerlijke en militaire overheden zijn ontvangen; een geestdriftige menigte (me nigten zijn gauw geestdriftig) juichte naar behooren de gedelegeerden toe en soldaten, mede naar behooren, verrichtten de eerbe wijzen. De Engeische leden, Lloyd George, lord Curzon en Worthing ton Evans, benevens twee particuliere secretarissen zijn gister ochtend per extra-trein naar Brussel ver trokken. Het W. B. bericht, dat volgens de voor- loopige berichten van Duitsche zijde naar Spa zullen gaan: rijkskanselier Fehrenbach en de ministers Simons, Wirth, Scholz en Hermes. In 't g.Sheel zuil-en 25—30 hooge ambtenaren m»et het noodige bureau-perso neel meegaan. Nader verluidt, dat in de economisch-politieke commissie van den economischen rijksraad (Reichswirtschafts- rat) is beraadslaagd wie naar Spa zullen landsche orde niet gehandhaafd kon wor*j den met een leger van 100,000 man. Te Spa kernen deskundigen, die deze beide kwesties zullen behandelen. Alles doet ver moeden, dat d»e conferentie te Spa, waar be*; halve de vier groote mogendheden ook Po len, Rumenië, Portugal, Czecho-Slowakije ere' Joego-Slavië uitgenoodigd zijn, indien zijjj slaagt, de meest belangrijke internatioiwioj bijeenkomst zal zijn, die sinds den wapen stilstand gehouden is. Men kan echter nau welijks verwachten, dat over alle detailsj onmiddellijk overeenstemming zal worden/ bereikt. i Het is echter te hopen, dat men het oven de principes eens zal worden; de details' kunnen den later op een gezamenlijke con* ferentie van deskundigen worden uitge< werkt. Ook is het noodzakelijk dat de be sprekingen over een internationale leer ng, die op 23 Juli op de finnncieele conferentie te Brussel zullen worden gehouden, te Sp« worden ingeleid. ji Buitenlandsche Berichten. P a r ij s, 30 J u n i. (II B.) De raad van ge« zanten heeft den tekst vastgesteld dei nota die aan Duitschland zal worden gezonden in antwoord op het verzoek om uitstel voor do ontruiming der neutrale zone. In beginsel; wordt hierin toegestemd; alleen dc onderteek kening van Italië, die mij spoedig verwacht* ontbreekt nog. De conferentie stelde voorts dc bepalingen! vast van het verdrag, regelende dc overdracht der soevereiniteit over de eerste Sleeswijlft* de onderhandelingen zullen beheerschen, kan men wel op een resultaat rekenen, dat tot een sneller afdoen van de oorlogslasten leiden zal en dus ook economisch weer op adem zal laten komen. Men mag niet ver geten, dat internationale afdoening van schuld alleen kan geschieden door het le veren van goederen, of prestaties van den een of anderen aard. Hot heele vraagstuk van het herstel wordt daardoor natuurlij kerwijze een vraagstuk \an productie; zaïl het program van Spa tot een voor Europa gunstig resultaat leiden, dan moeten de on derhandelingen worden geleid met den eer lijken wensch om het neergeworpen Eu ropa weer op de been te helpen en het dreigende gevaar van een financieel, eco nomisch, sociaal en cultureel bankroet van de zwaar getroffen landen van Europa af te wentelen. Het vraagstuk, waarvoor men is geplaatst, is een Europeesoh, ja een wereldvraagstuk. Aan goeden wil onzerzijds bij de onderhan delingen za! het niet mangelen; wij zijn ons bewust, dat wij meer dan elk ander land van den last te dragen zullen hebben, die een uitvloei-se! van den oorlog is. De Duitsche regeering en het Duitsche volk hebben, trots de verschrikkelijke ellende van dezen tijd tot nu reeds dingen tot stad gebracht, die nooit eerder een volk na een verloren oorlog waren opgelegd. Wie werken wil, moet beschikken over de noodige werk tuigen en de noodige grondstoffen; neemt men die weg of houdt men ze achter, dan kan men den arbeider niet beschuldigen, dat hij weinig heeft uitgevoerd. Al ons ver was met het I. V. V. te onderhandelen, doch clat zij gaarne elke buitenlandsche ver tegenwoordiging van ve-reenigingen van maatschappelijken aard e. d. inlichtingen verschaft over den toestand in Hongarije, daar zij 't van belang acht, dat de onge gronde aanklachten, die jegens Hongarije verspreid worden, grondig werden weer legd; omdat zij niets te verbergen heeft, staat zij gaarne elk een kijkje in de Hon gaarsche aangelegenheid toe. De Hongaar sche regeering verklaarde tezelfdertijd, dat zij opder geen voorwaarden inmenging in de binnenlanclsche aangelegenheid van Hongarije kon gedoogen, doch er overigens ook niets tegen had, dat Oostenrijk, dat door den boycot in de eerste plaats getrof fen is, te Ween-en overleg pleegt met de vertegenwoordigers van internationale or ganisaties om dezen boycot opgeheven te krijgen. Met volledige inachtneming van dit principieele standpunt heeft Gratz, de Hon gaarsche gezant te Weenen, op 28 Juni aan de vertegenwoordigers van het I. V. V. alle inlichtingen verstrekt, die hij noodig achtte voor een juiste beoordeeling van de Hon gaarsche kwestie; op 30 Juni werden hier aan nog eenige completeerende inlichtingen toegevoegd, waarvan hij de mededeelingen als noodzakelijk beschouwde. Daarmee wordt van Hongaarsche zijde deze zaak als afgedaan beschouwd, afgezien van de vraag of het I. V. V. op grond van de verkregen inlichtingen besluit den boycot op te heffen of niet. Van belang in verband met het boven-1 bankroet onvermijdelijk was, als de offi- cierstroepen niet ontwapend werden, die tot dusverre 16 milliard gekost hebben. Hij etfccht voor de herstelling d<er fin-ancien een staatsmonopolie voor granen, wat echter volgens een uitlating van den agrariër Gaal een boerenrevolutie zou beteekenen, zooals de ontwapening van het leger een militaire revolutie zou oproepen. De boycot grijpt om zich heen en breidt zich tot nieuwe staten uit. Ik verneem he den uit authentieke berichten uit Zuid* Slavië, dat daar het verkeer van staatswege is stopgezet. De Zuid-Slavische arbeiders zijn eensgezind vóór den boycot. Fimmen verklaarde in de Wiener Arbeilerzeitun-g, dat 3 Juli te Brussel een vergadering van' het I. V. V. zal plaats vinden, waar bespre kingen over verscherping van den boycot gevoerd en over den duur van den boycot besloten zal worden. Voorloopig gaat de> boycot gewoon door." Een Vas Diaz bericht daarentegen meldt, dat de besprekingen over den boycot van Hongarije tot een \oorloopig bevredigend resultaat hebben geleid en dat gisteren Fim men naar Amsterdam zou terugkeeren, waar over a£~~of niet-opheffing van den boycot zal worden beslist. Het spreekt van zelf, dat de conferenties ce Brussel en Spa in 't centrum aller aan dacht staan. Veel belangrijke bizonderheden verneemt men echter hieromtrent nog niet; de telegrammen maken slechts gewag van worden afgevaardigd. Gekozen werden der tig leden, waartoe o.a. Hugo Stinnes, de bekende grootindustrieel en krantenkoning, alsmede Wissel, Joh. Bernhardt, dr. Rösicke, Hue en August Müller behooren. De Daily News weet over de conferentie te Brussel mede te deelen, dat aldaar de agenda voor de conferentie te Spa zal wor den behandeld, die drie zeer gewichtige punten bevatde schadevergoeding, de ontwapening en de schepenkv/estie. Wat de schadevergoeding betreft, Duitschland is naar aanleiding van hetgeen te San Re- mo besproken is, uitgenoodigd te Spa met eigen voorstellen te verschijnen. Alles zal er van afhangen, of het dit verzoek ernstig opvat; wonneer Duitschland besluit zijn toe- Stand eerlijk voor de geallieerde;! uiteen te zetten en zich tegelijkertijd verbindt al het mogelijke te doer, om het vredesverdrag lilt te voeren, bestaat er goede red-en om te gelooven, dat het drie mannen tegen over zich zal vinden, die bereid zijn tol te gemoetkoming en willen samenwerken om den economischen chaos in curgpa door een regelmatiger en ordelijker toestond te deen vervangen. Dit geldt ook voor de bei de andere kwesties. Wat de schepenkwestie betreft, Duitsch land verzoekt eenige verzachting van de be palingen van het vredesverdrag dienaan gaande, daar het beweert, dat anders zijn economisch levee-n niet mogelijk is. Inzake de ontwapening schijnt het nog steeds vaat te houden aan de meening, dat de binnen- sche zone. liet verdrag zal dezer (lagen ta Parijs door de geallieerden c-n Denemarken worden gcteokcr.d. Berlijn, 1 Juli (N. T.A. Draadloos). De rijksdagcommissie voor buitemlandsdhof aangelegenheden heeft in 'haar constituee- rende vergadering Stresemann, leider dor D. V. P.. tot voorzitter en Müller, voormalig plaatsvervanger van den rijkskanselier, tot plaatsvervanger gekozen. B e r 1 ij n, 30 Juni (W. B.) Dr. Strese* mann noemde het een absurden politieker* toestand, dat de sterkste politieke partij, die der soc-democraten, bij cle regeerir.gs* vormen afzijdig is geblijven. Duitschlor. I's ineenstorting zou volgens spr. ook die der overige wereld ten gevolge hebben. Dwingt Spa ons tot het bolsjewisme, dan komt deze ramp ook voor de overwinnaars. Tegen de beweringen van Loucheur moet de ree-ge* ving krachtig protesteeren. Schiffer verklaarde dat Franikrijks cue* diet berustte op dat van Duitschland en dit weer op Duitsohen arbeid. Moet Duiti h- land slavenwerk verrichten, clan wordt ook Frankriiks crediet vernietigd. Wij moeten te Spa niet kruipen, maar de waarheid zeg* gen. Berlijn, 3 0 Juni. (N. T. A Dr:»;dloos.) Hef rijkskahinet heeft het ontv.cp bolref* rende de voorloopigc rijksbegrooting voor 1020 aangenomen. Besloten werd de vei e en* voudiging*dcr bestuursorganisatie onmiddcl* lijk ter band te nemen en de bevoculhen n der autoriteiten opnieuw nauwkeurig vast l« stellen. Niets wagen en zich over niets 'beklagen Is gelukkig zijn alle dagen. door SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL. „Prettig u hier te ontmoeten en kennis te maken. Uw kleinen jongen heb ik van morgen al bewonderd. Wat een schal!" Meteen keerde zij zich tot liet kind en be gon er mee te praten. Het ventje was dade lijk met haar op zijn gemak en toen zij zich weer tot de ouders wendde, hield hij haar hand vast. Agatha voelde zich verteederd. ITet liet haar nooit onverschillig wanneer iemand aardig was tegen Ferdinand en zij zei, ter wijl een glimlach de stroefheid van haar ge zicht verzachtte: „U hebt zeker ook kinderen, dat kan je wel zien". „Nee", antwoordde Mnchteld, „nooit gehad ook" Frits vond zijn vrouw onhandig en wierp haar een nijdigen blik toe. Juf wenkte den kleine en liep met herft vooruit, de Verborgs met Machteld in hun midden, drentelden er achter. Agatha wist niets meer te zeggen, Frits vroeg zich vruchteloos af welk gesprek hij entameeren 2ou. Straks, met de vreemde Alleen, was hij volkomen op zijn gemak ge* ."Wëest. nu in de tegenwoordigheid van zijn vrouw was er .een zekere gene, waarvan hij zich geen rekenschap kou geven. Maar mevrouw van Benten begon weer te praten en wendde zich tol Agatha: „Toen ik u van morgen in de ontbijtzaal zag, mevrouw, had ik al dadelijk plan u een dienst te verzoeken, ik durfde niet zoo gauw het toeval komt me nu zoo heerlijk te hulp". „Ik zou niet weten', zei Agatha stijf, ter wijl Frits vol verwachting naar zijn nieuwe kennis keek en deze Agatha lachend in de rede viel: „Schikt u maar niet. ik wilde alleen maar vragen of u mij vergunnen wilt een portret van uw kleinen jongen te maken'. ,.0 mevrouw", zei Frits verrast, „en dat noemt u ons een dienst vragen, 't zou ver rukkelijk zijn". Maar Agatha keek niet verrukt. „Wou u Férrie uitteekencn?" vr oeg zij „Ja, een pastelteckcning van hem maken. U weet misschien niet, dat ik zoo'n beetje schilder". „Ja, dat heeft mijn man mij verleid, maar lüj is toch veel te klein, hij kan toch niet voor u poseeren „Dat is altijd een groote moeilijkheid met kinderen, maar als ik hem een week lang, icderen morgen een anderhalf uurtje op mijn kamer mag hebben zou ik misschien wel een aardig portretje kunnen maken. Ik beschouw het voor mezelf als. een studie en... hier wendde zij zich meer tot Frits dan tot Aga tha, „als 't goed uitvalt krijgt u 't cadeau". „We zouden u meer dan dankbaar zijn", zei Verborg. Hij ergerde zich vrecselijk over zijn vrouw, die zoo weinig op het aardige yoorstel inging. ,/t Spijt mij", begon deze stijf, „maar dat zal toch niét gaan". „Waarom niet?" vroeg hij driftig, nog vóór Machteld iels zeggen Icon. „Omdat Fcrric den lieden dag in de lucht moet zijn/* antwoordde Agatha kalm, ,,'t Is zeker heel vriendelijk van u mevrouw maar ik vind hem heus-h te klein, hij kan geen vijl' minuten stil zitten en ik geloof niet dat hij 't prettig zou vinden om icderen morgen anderhalf uur in een kamer te moeten zijn". „Dan vervalt 't natuurlijk zei Machteld vriendelijk, maar een beetje hooghartig. „U heeft waarschijnlijk gelijk, ik kreeg zoo'n lust in l idee, omdat ik uv kleinen jongen zoo'n dankbaar onderwerp vind. Vergeeft u mij als ik onbescheiden geweest ben". WITTE KOUSEN. En daar zij bij hel terras van het hotel waren aangekomen, groette zij bevallig met een allerinnemendsten glimlach, steeg de trap op en liet het echtpaar alleen. Frits was woedend. „Ik wist wel dat je tusschenbcidc Lede maat geen manieren hebt, .naar hoe je zoo plomp en grof kan zijn is mij een raadsel beet hij zijn vrouw toe. liet bloed steeg Agatha naar het hooid en veel driftiger dau zij ooit sprak, antwoord de zij: „En ik begrijp niet hoe jij 't velen kunt dat zoo'n mensch zich ineens zoo indringt. Ze Is ons heelemaal vreemd". „Jij met je kleinzielige opvattingen, 't K nog al geen eer wanneer een kunstenares als mevrouw van Bonten, je voorstelt een portret van je kind te schilderen. Iedere an dere moeder zou er veruktr over zijn". „Dan ben ik niet als iedere andere moe der", hernam Agatha bedaarder. „Ik weet niet of die mevrouw zoo'n groote kunstena res is, maar in elk geval wil ik niet dat Fér rie dagen achtereen uren moet stilzitten, 't zou een kwellin voor 't kind zijn". „Wat ben jij toch dom", zei Frits verachle- lijk, „een portret schilderen is toch geen photographic nemen, 't Kind hoeft niet stil te zitten, liij mag onderwijl spelen. "I Was een buitengewoon aanbod en we konden er niet dankbaar genoeg voor zijn." „Dan ben ik dubbel blij dal ik cr voor be dankt heb. Aan een vreemde maak ik niet graag verplichtingen waarvoor ik niet dank baar genoeg kan zijn". En heelemaal kalm nu, ging Agallin naar hun kamers, waarheen Juf mot den kleine haar reeds was voorgegaan. In de banale hotclsalon. die Machteld tot haar gebruik was aangewezen, had zij zich, bij'een der breedc openslaande onsiers een gezellig hoekje weten te maken. De ka mer, met haar rood fluvveclcn ameublemen- en klaterig vergulde spiegels, pendule en candelabres, was haar een ergonis en door middel van eon, in zachte kleuren beschil derd, vierdeelig japansch kamerschut, had zij zich een klein interieur gevormd, waar zij zich met behulp van wat mooi getinte lappen en kleinigheden, de illusie kon vormen van in een eigen omgeving te zijn. Nu lag zij achterover in een grootcn, wij den faieuil, tuurde naar Luiten, naar de lunlu waar groote vlakken blauw ronddreven en de zon een voortdurend en strijd voerde met do grijze nevels en donkere wolken. Zij geeuwde, zij verveelde ziel» cn vvus on tevreden over zich zelf, waarom was zij zoo dom geweest om aan die vrouw, waarvan /.ij toch wel op het eerste gezicht had kunnen zien dat zij tot een geheel nieuwe categort van wezens dan zijzelf behoorde, tc vragen, of zij een portret van haar kind mocht ma* keu? Zij was hel niet van plan geweest. 't was ineens bij haar opgekomen toen zij liet kind zag; dat mooie, aardige kind dat haafl weer had doen voelen, hoc arm en leeg haar, leven eigenlijk was. uiettegustaande /ij zich* zelf wijsmaakte dal bet gevuld was door haan kunst, door haar vrienden fn kennissen, door, de bescheiden weelde waarmee zij zich om* ringen kon, (loor haar onafhankelijkheid den invloed die van haar persoon ui'ging. Toen zij, achttien jaar geleden, met van Benten trouwde, was zij een twintigjarig kind dc oudste van een vrij talrijk gezin. Vroo-, lijkc, fleurige herinneringen inn haar jeugd bezat zij niet. 't Was een altijddurend tobben geweest, een gehaspel en zorgvolle bereke ning om toe le komen met het kleine inko men van predikant. Haar vader was dominee bij dc protestantsche gemeente in een kleine stad. Misschien kwam het door zijn zeer voor, uitstrevende beginselen, misschien door ziiu persoonlijkheid die rechtvaardig en eerlijk, maar niet plooibaar en meegaand vvas, hoe het 2ij, hij verslond de kunst niet om bet schrale traktemenht van den predikant toe reikend en zelfs ruim voldoende te maken door geschenken en gunstbewijzen van ziju gemeente. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1