m 1 DE EEM LAN DER" PRHS M AOVEüTEHTIËN met inbegrip van c« i Fourneert Cheques BUITENLAND BINNENLAND m. VleeschhouWer, papenhofstede EERSTE BLAD. Amersfoort en Omstreken. MMEGHACHT No. 4. TELEPHOON No. 304 KOLONIËN P.1LUIS. tó» JiMftang No. 3 w1 Yoot Am c rs> U«WMt i 'WCT Mem franco tec post f 2.^0. p» w^tk («c{. gtatf» verrekenen "legen ongclukkemV V' O.lTVifït^cIMIpU hummers C0$/ 33 DIRECTEUR J. VALKHOFE. BUREAU: - ARNHEMSCHE POORTWAl TEL. INT 513. Zaterdag 3 Juli 1920 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbic* Relingen cu Licldadighcids-advcitentiën voor de heitt der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan teer' voordccligc bcpaljpgcn voor het advcrtccrcn. tere circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Moubelfabrikaijt - Hof 40. amersfoort PA briik t De meubelsn worden in eigen fabriek naar ieder ontwerp vervaardigd. De Militaire Sportweek. Bij het einde der sportweek van de IVe Pivisie willen we met een enkel woord op de groote 'beteekenis er van wijzen, daar wij èv voor ons van overtuigd zijn, dat d-e week, d-alke thans achter ons ligt, van groot be lang 'kan en zal zijn voor ons leger en naar we hopen ook voor onze burgemaatsohap- P'j. Tijdens de mobilisatie werd er in ons le per veel aan sport gedaan. De omstandig heden 'brachten de noodzakelijkheid er van jneer en meer naar voren, maar toch het geheel had wel vaak iets kunstmatigs. Geen wonder dan ook, dat er na de mobilisatie ëen inzinking kwam, de sportbeoefening was met opgekomen uit het legor zelf, maar Jves het leger opgelegd. Maar toch, er was een goede kern. Vele priliteiren van allerlei rang bleven met iroote diefde de sport in al haar geledingen (peoefenen en (gelukkig vonden zij steun in iio 'hoogere rongen, waar het groote nut 'der lioh'aaims-oefeningen meer en meer er kenning vond. Óok de Commandant ider ÏVe Divisie, generaal-majoor y. d. Hegge fijnen vond de uren aan sport gewijd geen Verloren gegane vermaakuurtjes, imaar be greep, dat een oordeelkundige leiding niet 'Ènders dan van 'het grootste "belang moest jfcljn voor het leger. Vergissen wij ons niet al te zeer, dan werd daaruit de sportweek ge- toren. In zijn „Dagorder" uitgevaardigd bij den paiwang der sportweek, stipuleerde de ge neraal dit standpunt in d'e volgende woor- oen: „Sport, uitgevoerd om het lichaam 'har monisch te ontwikkelen, werkt veredelend; sport kent leeftijd, nooh rangverschil; sport iermt de Volkskracht in belangrijke mate fen goede en daar Leger en Volk een en «ondeelbaar moeten zijn, volgt hieruit het jyitnemende "belang voor het Leger, de £port te beschouwen als een onderwerp van Voortdurende zorg". En nu de sportweek adhter ons ligt, moe ten we zeggen, dat alle wedstrijden en alle j^efeningen daarvan getuigenis afleggen in tien meest uitgebreid en zin. Als zoodanig $al er dan ook een machtige propaganda Van uitgaan. Het werk, hier in Amersfoort verricht zal vruchten afwerpen, daar de lu9t tot sportbeoefening bij velen zal opgewekt kjjn. Zij, die meededen en achterbleven en Set nog niet konden 'brengen tot een prijs, JuUen. zioh meer en meer gaan inspannen t>m zioh een volgend maal 'beter te plaatsen. Bn zij die toeschouwers waren/die ook wel eens wilden zien, wat gepresteerd werd, éouden zij de lust niet in zich hebben voe len opkomen om ook Tnee te doen, om ook £en of meerdere takken van sport te gaar? beoefenen teneinde èen volgend maal mede demonstreeren van welk een gunstigen 5nvloed die oefening op het lichaam is? Een navoigend maalf Zeker, deze sport week is een begin. Dit is de eerste groo tte poging in ons'leger geweest, om de sport beoefening meer algemeen te maken. Maar het zal niet de laatste zijn. Amersfoort be- 5it op dit gebied knappe koppen, met groo te liefde voor de sport en een organisatie vermogen van de bovenste plank. Een ka pitein Bierman en een luitenant v. d. Voorst Evekink, met hun wakkere adjudanten Cle mens, Kateiherg, v. cl. Vlugt en Tilburg', om hechts enkele namen te noemen, weten, .wat het zeggen wil, sportfeesten te organi- seeren. Maar ook in andere garnizoenen zal men die wel vinden. En anders zullen ze ""gevormd worden. Want dat zal de machti ge invloed van deze sportweek zijn, dat vele deelnemers terugkeeren naar hun garni zoenen met het vaste voornemen niet te be rusten maaar ook in andere plaatsen tot stand te brengen, wat in Amersfoort, dank zij hun eigen medewerking mogelijk bleek. En dan zullen do andere divisies zeker niet stilzitten:. Ook daar zal bet vooiheeld hier gegeven, navolging vinden en zoo zal de Amersfoortscbe Sportweek tot een groot sohe propaganda wor-clen voo. de lichaams oefening in geheel ons leger. En zou dat gfeen terugslag geven op cle burgermaatschappij? Waren nu reeds niet vele stadgenooten getuigen van dc wed strijden en zal hetgeen zij zagen hen ook niet opwekken tot beoefening der sport? Gezwegen don nog van de miffciens, die teruggekeerd in het burgerleven, den smank er van beet hebben en zeker niet met cle militaire Weeding de sportlust laten varen. Dat moet van grooten invloed zijn op ons volk, daar de volkskracht in groote mate er door gediend zal worden. Zoo gezien, past een woord van groote waardeerirjg voor generaal v. d. Hegge Zij nen, dié het initiatief tot de sportweek nam. Een groote voldoening heeft hij reeds in het enorme succes, dat de sportweek verwierf. Dat zijn goed geslaagde poging nu ook na volging zal vinden; alles wat in die richting wordt ondernomen, zal geheel ons volk ten goede komen. voor op Binnen- en Buitenland Heeft uifaebreid Giro-verkeer. Politiek Overzicht Zoo heeft dan gisterochtend onder pre sidium van den Belgischen premier, Dela croix, de eerste zitting plaats gehad van de financieele conferentie te Brussel, die dooi de Engelsche, Fransche, Italiaansche, Ja- pansche en Belgische gedelegeerden werd bijgewoond en waarop door maarschalk Foch en de andere militaire experts mede- deelingen werden verstrekt omtrent den te genwoordig en stand van Duitsch'land's ont wapening. Aan de militaire, fharitieme en luchlvaarrdeskundigen is opgedragen een detinitieve jgst samen te stellen van de ar tikelen van 't vredesverdrag, die betrek king hebben op de ontwapening en nog niet zijn uitgevoerd. Dan* na is door de conferentie beraad slaagd over de nota van de commissie van herstel inzake de kolen, die Duitsohland verplicht is te leveren. Behalve door de voornaamste geallieer den, zal de conferentie te Brussel overmor gen, Maandag, ook worden bijgewoond door Amerikaansche afgevaardigden, die een semi-officieele functie zullen böklee- den. Bij het verdeelen der knikkers ontstaat licht ruzie; zoo heeft dan een onvoorzien Incident gistermiddag de werkzaamheden van de conferentie vertraagd; het deed zich voor in verband met het aan België toe te kennen percentage bij de regeling der scha devergoeding. Naar beweerd wordt, was het incident een uitvloeisel van den eisch der Italianen, die wensohten, dat België van het aan dit land toegekende percentage een gedeelte aan Italië zou afstaan. Om trent dit onderwerp heeft de Belgische pre mier langdurig onderhandeld met Lloyd George on Millerand; deze besprekingen namen zooveel tijd in beslag, dat de con ferentie geen tweede maal kon bijeenko men, gelijk overigens in de bedoeling lag, Minister-president Delacroix heeft zich nog vóór het diner naar het koninklijk pa leis begeven om de moeilijkheden, die zich hebben voorgedaan, ter kennis van den ko ning te brengen In officieele kringen wordt opgemerkt, dat cle besprekingen tot dusver slechts een officieais karakter hebben gedragen en dat bij de Belgische regeering nog geen enkel officieel voorstel aanhangig is gemaakt. Niettemin Is de loop, die de besprekingen heb'ben genomen, van dien aard, dat hij.de bezorgdheid van Delacroix rechtvaardigt, die gisteravond verklaarde zeer teleurge steld te zijn door de onvoorziene wending der gebeurtenissen. De kwestie zal waar schijnlijk heden worden geregeld, daar de Italiaansche regeering heeft verklaard met het stelsel van de annuïteiten in te stemmen, wanneer men vóór de conferentie van Spa over het vraagstuk der percentage tot overeenstemming zal zijn gekomen. Millerand, Lloyd George, Curzon, Hij mans en Sforza hebben gisteren van drie tot zeven uur 's avonds beraadslaagd; be sproken, werd"» de verdeelinig van de Duit- sche schadevergoeding onder 'de geallieer den. De Italiaansche gedelegeerde heeft aan een vertegenwoordiger van. Hava-s ver klaard: Wij zoeken een terrein van over eenstemming. Het is moeili.ikr doch niet on mogelijk om het te vinden. De besprekingen zijn op den goeden wég. Het officieele communiqué zegt, dat de conferentie tot hedenochtend is verdaagd. Nader verluidt jdat ten opzichte van de voorwaarden, waaronder Duitschland de militaire clausules van hot vredesverdrag van Versailles ten uitvoer zal brengen, de conferentie van oordeel was, dat Duitsch land tot eiken prijs moet worden ontwa-. pend. Aan de beide maarschalken is op gedragen de praktische maatregelen te on derzoeken om Duitschland- tot ontwapening te nopen. Buiteniandsche Berichten. Brussel, 2 Juli. (H. R.) De Ameri kaansche gedelegeerden in de commissie van herstel zijn te Brussel aangekomen. B e r 1 ii n, 2 Juli. (W. B.) De Berlijnsche vakvereerwgingscommissie heeft besloten een studie-commissie naar Rusland te zen den om zekerheid over de Russische toe standen te verkrijgen. P a r ij s, 2 Juli. (H. R.) De Kamer heett het wetsontwerp goedgekeurd, waarbij de regeering tot aan den oogst 1Q21 het uit sluitend recht bezit tot het opkoopen van het binnenlandsche graan, het invoeren van graan uit het buitenland en om bij regee- ïingsbesluit den prijs van binnenlandsch graan en rogge te bepalen. Het ontwerp geeft de regeering het recht van opvordering en verbiedt het gebruik van granen voor veevoedertevens geeft het een premie van 200 francs per H.A. voor den verbouw van graan aan de land bouwers in het verwoeste gebied. Londen, 2 Juli. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). Ktassin en diens collega Nogin zijn vandaag van Londen naar Moskou ver trokken. De Russische afgevaardigden den ken binnen drie weken naar Engeland terug te keeren. Mevrouw Krassin en de andere Russische handelsgedelegeerden blijven in Londen. Rome, 2 Juli. (H. R.) De rust te Pe- saro is hersteld. Te Perugia duurt de sta king der landarbeiders voort. Te Ferrara is de algemeene staking geproclameerd. B a r i, 2 Juli. (H. R.) Landarbeiders van den boerenbond hebben zich naar Marseille begeven om hun loon op te eischen. Er ontstond een geschil tusschen de patroons en de arbeiders, waarbij 4 lieden gedood en 30 gewond werden. Ancona, 2 Juli. (II. R.) Aan anarchis tische elementen uit den arbeidersbond is het gelukt in de bijeenkomst van de Kamer van arbeid een besluit tot het uitroepen van de algemeene staking te verkrijgen. W e en én, 2 Juli. (H. R.) Van morgen af zal het personenverkeer tusschen Oos tenrijk- en Hongarije officieel geheel opge heven worden. De maatregel heeft ten doel den anarchistischen toestand op de spoor wegen, die door het besluit van het I. V. V. ontstaan is, te doen eindigen. De spoorweg-administratie zegt in een officieuze nota: Wij kunnen niet toestaan, dat de dienst op onze lijnen ontredderd wordt door een bevel uit den vreemde. Het is niet in hét belang van Oostenrijk, dat een conflict, dat slechts Budapest en Amster dam aangaat, onze landgenooten langen tijd hindert en ten onzen koste geregeld wordt. De regeering heeft stappen gedaan tot be middeling. Het lijkt waarschijnlijk dat de blokkade spoedig zal eindigen na het on loochenbaar fiasco, daar toch Oostenrijk al leen er nadeel van ondervindt. OosMndIS De Volksraad. Uit Weltevreden wordt geseind De Volksraad nan? met 15 tegen 10 stem men een amendement Labberton aan om het aandeel van ïndië in de kosten van den dfbouw van onderzeeërs, schepen en aan schaffing van vliegmateriaal te verminde ren met 2 millioen, omdat Irvdië in de quaes- ti« van den afbouw der kruisers „Java" en „Sumatra" niet gekend is in strijd met het kon. besluit van 27 Juli 1896. De Volksraad nam met 14 tegen 11 stemmen een motie-s'Jacob aan, protesbee- rende tegen willekeurige verhooging van den steenkolenprijs als gouvernementspro duct mett 17 tegen 9 stemmen een motie- Vreede, beoogende hetzelfde uit een oog punt van socialisatie van de gouverncments- bedrijven, dus verlagnig ten behoeve van de inlandsche bevolking met 24 tegen 2 stem men een motie-Vierhout tot het vaststellen van een rr^xjmumprijs voor de binnen landsch geproduceerde lichtolie; met 19 te gen 6 stemmen een amendement-La'bberton tot verhooging van den inkoopsprijs van zout van ƒ10 tot ƒ15; met 14 tegen 12 stemmen een motie-La'bberton tot een on derzoek van de dure werkwijze van de Staatsspoor. Dc IcgereoiiiiiiHiidftiii met j>ci»sicen Uit Weltevreden wordt g«eseind, dat de legercommandant generaal van Rietschoten 2 Augustus met pensioen gaat. Generaal van Rietschoten, opvolger van den in 1918 afgetreden Legercommandant generaal De Greve, heeft het eere-teeken voor belangrijke krijgsbedrijven; het onder- scheidingsteeken voor langdurigen Neder- landschen dienst als officier; hij is voorts ridder in de Orde van Oranje-Nassau; rid der 4e kl. dier Militaire Willems-Orde en rid der in de Orde van den Ned-erl. Leeuw. Den 2en Juni 1916 gepensionneerd onder toekenning van den tit. rang van luit.-gen. werd hij in 1918 tot Leg er-commandant be noemd. Deze onderscheiding, die in ver schillende kringen nog al ontevredenheid verwekte, had de generaal gemeen met ge neraal van Swieten, die naar men zich herin nert in het leger terugkeerde bij het begin van den Atjeh-oorlog. Deze terugkeer heeft destijds nogal wat storm doen opgaan. Kameroverzicht Eerste Kamer De Kamer behandelde in de zitting van Vrijdag verschillende wetsontwerpen. O. a. werd aangenomen dat voor verlenging van het arbitrageverdrag tusschen Nederland en Engeland. Bij behandeling van het wetsont werp tot regeling der inkomsten en uitga- L o n d e n 2 J u 1 i. (V. D.) De Grieksche strijdkrachen hebben het «offensief hervat. Hun colonnes rukken noordwaarts op, van Soma langs de* spoorlijn naar Balikesri en Pendorma, aan de zee van Marmora. Deze opmarsch dreigt de Turksche nationalisti sche strijdkrachten, die zich bij het Ida-ge- bergte en bij de Aziatische kust der Darcla- nellen bevinden, af te snijden. Londen, 2 Juli. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). Een communiqué betreffende den teger.vsocrdigen toestand' in Mesopo- talftië zegt, det te Telafar moordenaars hun gerechte straf ondergingen met de bedoe ling een herhaling van dergelijke gebeurte nissen te voorkomen. De gebruikelijke feesten ter viering van het einde van de Ramazan "hadden in het heelé land een rustig verloop. De districts- raden van Bagdad en andere' centra heb ben moties aangenomen, waarin zij zich voorgoed afscheiden van de extremistische partij te Bagdad. De onrust te Karbela, waar de extremis ten ruim van geld voorzien"waren, klaarblij kelijk door Tuikije, bereikte zoo'n hoogte, dat het noodig werd dé leiders aan te hou den, die blijkbaar van plan waren eerst anarchie in 't leven te roepen en daarna de Turksche heerschappij te herstellen. Ook te Hillah hebben arrestaties plaats ge had, die door de voornaamste stamhoof den en alle leden van den districtsraad wer- jjen toegejuicht. De openbare orde wordt op hoogst bevredigende wijze gehandhaafd. Overal elders in Mesopotamië is het rustig. San Francisco, 1 Juli. (N. T. A. Draadloos). In een korte zitting heeft de de mocratische nationale conventie de overige redevoeringen tot aanbeveling van candida- tén aangehoord. Te vier uur werd cle zit ting tot 's avonds acht uur verdaagd, toen net program aan de orde kwam. Denkelijk zou heden de stemming over veertien can- didaten beginnen, waarbij tevens de strijd zou plaats hebben over de leuzen inzake het vredesverdrag, de Iersche 'kwestie en het drankverbod. ven van de posterijen enz., werd door de heeren Van Embden, Bergsma, Van dei- Hoeven, De Waal Malefijt en De Gijzelaar gepleit voor het in 't leven roepen van con currentie van het particulier bedrijf op het gebied der draadlooze telegrafie. De heer Vliegen achtte dit kapitaalsver- spillingook de Minister oordeelde dat men voorzichtig te werk moest gaan al zegde hij overweging toe. Dc heer VanEmbden diende voor het beoogde doei dat hij als een proefneming beschouwt een motie in, die later zal wor den behandeld. De heer Van Embden dient een mo tie in, de regeering uitnoodigende te onder zoeken de wenschelijkheid van het verlee- nen van een of meer concessies voor radic- telefonie. Deze motie wordt aangehouden tot een nader te bepalen dag. Het wetsontwerp regelende de uitgaven en inkomsten der posterijen wordt aange nomen. Voorts wordt o. a. aangenomen het wetsontwerp betreffende herstellingen aan het Koninklijk Paleis te Amsterdam. De Minister deelde mede, dat er ge legenheid tot beraadslaging over de vraag betreffende den eigendom van het Paleis zal zijn, bij behandeling der Staatsbegrootin-g voor het volgend jaar De vergadering is '..vlere bijeenroe ping verdaagd. Tweede Knm^r In de zilt.ng van Vrijdag werd de nieuwe griffier beëedigd. De heer Béumer stelt voor, de marine- begrooting ?f te doen, na bestrijding door de heeren A. P. Staalman die dreigt over ieder artikel stemming te vragen Kete laar en Bomans. Het voorstel wordt verwor pen met 41 tegen 33 stemmen. De motie-Ossendorp yragende een hoo- ger voorschot aan onderwijzers dan 150 wordt aangenomen met 58 tegen 16 stem men: Met 49 tegen 22 stemmen wordt aan genomen de subsidie-post van 20.000. voor cle nationale opera. De van hedennacht overgebleven amen dementen worden verworpen (yan Dijk meer bevoegdheid voor den raad van toe>5rV der rijksverzekeringsbankDresselhuyshtfo- ger salaris voor de grififers van het kanton gerecht 3e klasse en hooger salaris voor do ambtenaren O. M. der kantongerechten te Amsterdam, Rotterdam en Den Haag). De post voor het opera-subsidie (ƒ20.000 aan de '.Nationale Opera) wordt aangenomen met 49 tegen 22 st. de motie-Van Bero steijn betreffende de vergoeding voor uit* voerconsenten alleen aan de N. U. M., ver worpen met 35 tegen 33 st.de motie-Rug- ge aangaande herstel van den roggebrood toeslag Wordt verworpen met 49 tegen 22 stemmen. Suppletoire Indische begrooting. De heer A 1 b a r d a stelt een mode voor in zake uitstel van den post voor de veld politie en een tweede motie betreffende uit stel van den post voor regentschapsraden. De Minister heeft geen bezwaar tegen uitstel van den post voor de regentschaps raden. De hierop betrekking hebbende mo tie wordt daarom teruggenomen. De motie inzake uitstel van den post voor de veldpolitie wordt verworpen met 49 te gen 21 stemmen. Het amendement-Scheurer om alle Indi sche pensioenen te verhoogen met 40 pCt in plaats van 33Vt pCt. wordt overgenomen. De 'heer A1 b a r d a legt zich neer bij den post voor de veldpolitie. Hij vraagt aantee- kening dat de S. D. A. P. er tegen is. Het ontwerp wordt zónder hoofdelijke stemming aangenomen. Het credict van 200 millioen aan Duitsch land. De heer Van derWaerden heeft be zwaar omdat de kredietverlening geen deel is van internationale kvedictverleening. Spr. ziet bovendien in de overeenkomst ooral bevorderen der belangen van de Maat schappij tot ontginning van Steenkolenvel den. Hij vreest voor een relatieve waarden vermindering van onzen gulden en is bang dat Duitschland zijn verplichtingen inzake kolenlevering niet zal kunnen nakomen. De heer T r e u b acht de overeenkomst een vooruitloopen op de onderhandelingen te Spa en te Brussel. Ook hij acht de waar borgen dat Duitschland kolen zal kunnen le veren niet voldoende. Spr. dient een motie in vragende om aandrang "bij de Dui :-che Regeering tot het nemen van maatregelen tegen het-niet nakomen van contracten van Duitschers met Nederlanders. Nierstrasz betoogt dat de hooge prijs dien wij betalen voor de kolen een waar borg is voor het nakomen der Duilsche ver plichtingen. Minister Van KWrnebeek verklaart dat de Commission des Reparations geen bezwaar heeft tegen kolenleverantics door Duitschland tot hoeveelheden die dit land meent te kunnen leveren en dat de commis sie de overeenkomst beschouwt als een zaak in het belang van het algemeen her stel. Minister De Vr ies deelt de vrees van den heer Van der Woerden voor inflatie niet, gezien de groote geldruimte van den laatsten tijd. Hij betoogt, dat de overeen komst niet buitensporig voordeelig is voor cle Maatschappij tot ontginning van Steen kolenvelden. De Minister van Landbouw meent, dat door de overeenkomst or.ze ko- lenvoorziening voor vier jaar verzekerd zal zijn. Met de motie-Treub kan de Regeering zich vereenigen. Het ontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, evenals de motie. De heer Van der Waerden stelt vra gen over de tienjoarlijksche volkstelling. Minister Ru ijs deBeerenbrouck. verklaart clat alle maatregelen worden geno men om de volkstelling te kunnen doen als de Kamer zich niet vereenigen mocht met het eventueel voorstel om de volkstelling niet te houden. Tenjialf 6 gaat de Kamer tot nadeie hii- eenroeping uiteen. Staff Iréifeg» Aan de Staatscourant ^an gister ontke nen wij nog de volgende Kon. besluiten: benoemd bij het reserve-personeel der, landmacht, bij* het personeel van den ge neeskundigen dienst tot reserve-officier, van gezondheid 2e klasse A. Geesink, arts. is aan den kolonel J. C C Tonnet, vart het wapen der artillerie, vergunning ver leend tot het aannemen en het dragen vart de ordeteekenen van commandeur in de or de van het Britsche Rijk (Mil. Afd.), 'horrt door Z. M. den koning van Groot Brittaiw nië en Ierland geschonken; benoemd o e zantschaps a tt aché mr. dïl

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1