BUITENLAND BINNENLAND De Sterkste Band. Zilverspeelgoed, en fnplsclïe Amandelbakjes. FEUILLETON. 19e Jaargang No. 6 Pimtsp!IIS zïriï tptf post f 2.60, uer wcok (met gratis verjekcring iegea ongelukken) 0.17=. afzónderlijke nummers V 0.05. ft DIRECTEUR; J. VALKHOFF. DE-EEM LANDER" BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. EL. INT. 513. Woensdag 7 Juli 1920 PRIJS M AGVtPJEHÏIÊN met inbegrip van cctt bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienst Aan bc» dingen cn Licldadigheidsadveitentiën voor dc helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer - bepalingen voor liet advcrtecrcn. bene vwculaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De conferentie te Spa is gisteren te half Vijf bijeengekomen én L? begonnen met de fcespreking van, de uitvoering der militaire, fharitieme em luchtvaart-bepalingen. Eerst is Soor haar kennis genomen van een uiteen zetting, die de 'Duitsche minister van de fensie gaf omtrent d'e algemeene uitvoering 'fier bepalingen. Dit .exposé werd aangevuld floor mededeelingen, w.elke werden ver strekt d'oor den Duitschen minister van buitenlandsche zaken. Uit het te berde ge erechte blijkt, dat de Duitsche regeering Zich op Duitschland's economischen toe- étand bjeroept om de vertraging in d-e uit voering van bovengenoemde bepalingen te rechtvaardigen. Met name wat de vermin dering betieft der legersterkte, werd gewe zen op de onmogelijkheid, waarin Duitsch land verkeert om al te snel de manschap pen te ontslaan, waardoor de werkloosheid pog meer in de hand wordt gewerkt. Door minister-president Delacroix als mede door Lloyd George werd nadrukkelijk betoogd, dat het noodzakelijk was voor de Duitsche regeering vaste data te bepalen taet betrekking tot het vervullen van haar verplichtingen op militair, maritiem en luchtvaartgebied. Pas wanneer de Duitsche ^■egeering in dezen serieus te werk gaat, zal zij het vereischte vertrouwen kunnen wek ken. Het is in dezen geest, dat Lloyd George aan de Duitsche afgevaardigden heeft ver zocht nadere bizonderheden op de volgende fitting mee te deelen. Na nog rijkskanselier Fehrenbach te heb ben gehooid, die zich borg stelde voor de vredelievende gezindheid van het Duitsche [volk, dat volgens hem in 't geheel niet dacht aan weerwraak, werd door de conferentie bepaald, dat haar volgende zitting op Woensdag (heden) te half vier zou plaats hebben. Bij deze gelegenheid zal de Duit sche regeering moeten antwoorden op de vragen, die haar door Lloyd Georg.e zijn ge steld. De bijeenkomst van gisteren werd om kwart voor acht opgeheven. Naar voorts een draadloos bericht uit Horsea van 't N. T. A. weet mee te deel-en, heeft de conferentie te Spa gistermiddag, na de verdaging wegens de afwezigheid van 'den Duitschen minister Gessier en generaal Von Seeckt, haar werkzaamheden hervat; de ontwapening von Duitschland maakte Het eerste punt van bespreking uit. Zoo spoedig mogelijk schijnt Foch met generaal Von Seeckt de technische détails van deze ontwapening te zullen bespreken. De gene raal, mèt den minister van defensie, zijn on- ■dertusschen gistermiddag te twee uur in Spa aangekomen. Zij begaven zich onmidw dellijk naar de villa van den rijkskanselier, met wien zij onderhandelden. De bijeenkomst der geallieerde politici, die op gisterochtend was bepaald, is niet doorgegaan. Ook de behandeling der Turk- sche kwestie is uitgesteld. Tevens is de Portugeesche missie, die voor namelijk zal zijn betrokken bij de kwestie der schadeloosstellingen, in de Belgische bad plaats aangekomen. Haar president. Costa, jveeft aan een medewerker van Reuter ver- claard, dat Portugal oorspronkelijk 8 had geëischt, maar met het oog op de vermin dering, die de andere landen in hun eischen hadden aangebracht, met 2 XA genoegen zou nemen. Dit is wel het voornaamste, hetgeen tot dusverre is bekend geworden van de confe rentie te Spa, die vooral heden, in verband met de beraadslaging over de ontwape- ningskwestie, belangrijk belooft te worden. De Berliinsehe bladen geven in hun be spreking van de conferentie te Spa uiting aan de bereidwilligheid van Duitschland om alle verbintenissen van het verdrag van Versailles na te komen, voor zoover zulks mogelijk is; ook de sociaabd-emocratische bladen waarschuwen, dat men niet het on mogelijke moet verlangen, niet slechts in het belang van Duitschland, maar van heel Europa. De Vorwarts zegt, dat degene, die niet de noodzakelijkheid wil erkennen van de revisie van het vredesverdrag, de volke ren van Europa naar een algemeene ineen storting voert. Door de Freiheit wbrdt be toogd. dat men bereid mo'et zijn mede te werken aan het herstel van alle landen, die door den oorlog hebben geleden en voegt daaraan toe, dat die opbouwende werkzaam heid alleen kan geschieden, wanneer men Duitschland niet door de strenge bepalin gen van een verdrag te zeer bindt, gelijk dat geschieden zou door het handhaven van de tot dusver gestelde eischen inzake de schadevergoeding. Wanneer men Duitsch land de mogelijkheid ontneemt, uit eigen arbeid voldoende middelen te verkrijgen voor den invoer van levensmiddelen, dan zullen, ondanks de commissie voor het her stel en militaire dreigementen, geen belang rijke schadevergoedingen uit Duitschland gehaald kunnen worden. Buitenlandsche Berichten. Praag, 5 Juli. (C. S. P. B.). De minis ter van buitenlandsche zaken, dr. Benes, ver trekt morgen naar Spa, om daar Czecho-Slo- wakije te vertegenwoordigen. B e r 1 ij n G J u 1 i. (N. T. A. Draadloos). De Duitsche koloniale vereeniging seinde heden aan den rijkskanselier, dat de door Frankrijk voorgenomen annexatie van Togo en Kameroen tegen den geest en de letter van de volkenbondprincipes indruischt en -een duidelijke overtreding van de bepalin gen van het verdrag van Versailles is, waar tegen de rijkskanselier bij de besprekingen te Spa vastberaden moet stelling nemen. Londen, 6, J u 1 i. (N. T. A. Draadloos van Horsea). Lord d;Akernon, de Engelsche ambassadeur te Berlijn, en Lord Derby, Engelsch ambassadeur te Parijs zullen van daag te Spa aankomen. De Times deelt mede dat de Duitsche dele gatie heden voor de pers afschriften zal ver krijgbaar stellen van de drie Duitsche me moranda, die aan den vooravond'der confe rentie te Brussel aan den Oppersten Raad overhandigd zijn, resp. handelende over Duitschland's betalingscapaciteit ten aanzien dei schadeloosstelling, de belastingen in Duitschland en Duitschland's economische capaciteit. De Entente-afgevaardigden be spreken in de bijeenkomst van hedenmorgen den toestand in Turkije en het antwoord op de Turksche j\ota. Venizelos is aangekomen. Het Exchange Tel.-Ag. deelt mede, dat een regeling getroffen wordt, waardoor zoo wel Polen als de vrijhaven Dantzig hun zaak bij de eerste ministers kunnen bepleiten. S p a 6 J u 1 i. (H. R.) De Duitschers ver klaard-en, d-at de zitting van heden de crisis doet intreden. Hier leidt men daaruit af, dat öf de geallieerd-en concessies zullen doen öf dat de Duitschers zich zullen terugtrek ken. Berlijn, 6 Juli. (N. T. A. Draadloos). D-e Oostenrijksche bladen melden de ont-' vangst te Weenen van een Entente-nota, volgens welke de sterkte van het Oosten rijksche leger de 50.000 man niet Qver- schrijden mag. Londen.. 6 J~u 1 i. (N. T. A. Draadloos -uit Horsea). Hugo Stinnes heeft te Brussel een lang onderhoud gehad met Milierand. Volgens d^n Matin-correspondent zettp Stinnes aan Milierand zijn zienswijze uiteen omtrent dien wederopbouw der verwoest® gebieden. Milierand opperde enkele beden kingen, maar verklaarde niettemin veel be lang te stellen in Stinnes' plan voor inter nationale samenwerking. P a r ij s, 6 J u li. (N. T. A. Draadloos). Uit Kopenhagen wordt gemeld, dut de ko ning van Denemarken O Juli a.s. de wet zal on der teek enen, die reeds door den rijksdag is aangenomen inzake de inlijving van Slees*vijk -bij Denemarken. Op dienzelfden dag zal dc koning uit 'Kopenhagen een be zoek brengen aan het nieuwe Deensche ge bied. Be rl ij n 6 Juli. (W.-B.). In het Senioren convent van den rijksdag was men het er over eens, dat de ziting van den rijksdag niet voortgezet zou kunnen worden, zoolang bijna alle ministers te Spa waren. De rijksdag is daarom tot einde Juli ver daagd aan het slot van de vergadering van heden heeft Loebe, de voorzitter, herinnerd aan de volksstemmingen in Oost- en West- Pruisen, die a. s. Zondag plaats moeten heb ben en uit moeten loopen op overweldigen de betoogingen voor het Duitsche vaderland. S a a r b r c k e n, 5 Juli. (V. D). De- metaailarbeidersstaking heeft verdere uit breiding ondergaan en zal binnenkort waar schijnlijk alle metaalarbeiders omvatten. De werkgevers willen niet niet de werknemers onderhandelen, zoolang deze den arbeid niet hebben hervat. B e r 1 ij n 5 J u 1 i. (V. D.) In den aanvang van Augustus zal te Genève een internatio nale mijnwerkersconferentie plaats hebben, waar de Duitsche mijnwerkers zullen worder» vertegenwoordigd door. 35 afgevaardigden, Duitschland zal het voorstel doen tot inter nationale invoering van den 8-urigen werk dag in d-e mijnindustrie. Ook zullen de Duit sche vertegenwoordigers een voorstel in dienen tot het oprichten van een internatio nalen kolenra-ad. %R o m e, 5 Juli. (H-R.). Dé Idea Natio nale deelt mede, dot de vertegenwoordiger van Italië bij de regeering te Tirana, bij zijn aankomst te Durazzo, onmiddellijk bevolen heeft, dat het nog te Durazzo aanwezige Italiaonsche bataljoit naar Genua moest vertrekken. \V e e n e n, 5 J u 1 i. (V. D.). De bladen te Presburg deelen mede, dat in Gu-lgosa en Lipotvos de radenrepubliek is afgekondigd. Troepen, die ter onderdrukking van de op standelingen zijn uitgerukt, hebben zich bij de beweging aangesloten. Budapest, öjuli» (H. K. B.). Over den boerenopstand in Belenyes wordt nader bericht, dat Rumenië een heele divisie moest zenden om het oproer te onderdruk ken en Belenyes met artillerie beschoot. Het oude Rumeensche gymnasium werd tot puin geschoten. Een groot aantal Rumeensche soldaten is per hospitaoltrein naar Kolosz- var gebracht. Te Belenyes werden van de opstandelin- Koningsbergen, 5 Juli. (W. B.) Nadat het Oost-Pruisische verbond van werkgevers het besluit van de arbitrale com missie om den arbeiders een duurtetoesjog te geven van 40 tot 70 pfennig per uur bo ven het loon bij contract bepaald, heeft ver worpen, hebben, naar de Volkszeitung mee deelt, de vanmiddag bijeengekomen vertrou wenslieden V8n alle vakvereenigingen, voor wie de arbitrale uitspraak geldend was, be sloten Dinsdag te gaan staken. De andere organisaties besloten uit sympothie te sta- ken. B e r 1 ij n6 Juli. (W. B.) In het moord- proces Blau werd de beklaagde Hoppe ver oordeeld tot zes jaren tuchthuis, Winkler tot drie jaren gevangenisstraf, terwijl Ficht- mann werd vrijgesproken. M a r i e n w e r d e r6 Juli. (W.-B.). Von Holtum is hier vanmorgen uit Graudenz aangekomen. P a r ij s 6 Juli. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Corbeiller is gekozen tot voorzitter van den gemeenteraad van Parijs. Pa r ij s 6 Jul i. (H. R.) De ministerraad heeft besloten de broodkaart niet opnieuw in te stéllen. P a ij s 6 J u 1 i. (N. T. A. Draadloos). Uit Londen wordt gemeld, dat de leden van het Lagerhuis, voorstanders van de Kanaaltun nel, in een van de vertrekken van het Lager huis zijn bijeengekomeh*en eenstemmig een besluit hébben genomen, waarin de Engel sche regeering verzocht wordt de onderne ming goed te keuren en niet langer te dra len met een werk, dat zoo nuttig zal worden voor den handel van Engeland en Frank rijk. Londen, 5 Juli. (R.). Het uitvoerend comité van hét personeel van den Metro politan Water Board besloot de staking voorloopig uit te stellen en het geschil aan arbitrage te onderwerpen. IVffl^isori .J L'His'orsdeSle" gen 25 gedood en zeer velen gewond. Het geheele oproerige gebied is door soldaten afgezet. Te Belenyes werden een pope en twee leeraren wegens beschimping van de bevolking aangevallende beide leeraren werden verdronken, de pope werd doodge slagen. L o n d e n, 6 J u 1 i. (R.) Een communiqué van het departement van oorlog meldt, dot de cavallerie - van generaal Wrange! een cavalleriecorps der bolsjewisten, bestaande uit achttien regimenten, omsingelde, die •blootgesteld werden aan een geconcen treerd vuur van gepantserde treinen, van de troepen en urt vliegtuigen. Er ontkwamen slechts 150 man. Het slagveld is bedekt met dooden. Er w erden duizend gevangenen gemaakt en veertig kanonnen, een groot aantal machinegeweren en transportmidde len buitgemaakt. Casablanca, 5 Juli. (H. R.) Een vlie gende oolonne, onder bevel van generaal Aubert, heeft Soekeltenino op 15 K.M. ten Z.O. van Matmata bereikt, na hevige ge vechten. De Fransohen hadden 10 dooden en 25 gewonden. De vijand vlucht in wan orde en heeft vele dooden op het slagveld achtergelaten. San Francisco, 6. Juli. (R.) Gou verneur Cox is benoemd tot candidaat der democraten voor het presidentschap. SanFrancisco,6Juli. (R.). Palmer heeft zich bij de acht-en-dertigste stemming teruggetrokken. Cox had toen de leiding de aanhangers van McAdoo wilden toen de conventie doen verdagen, doch hiertegen maakten Cox' aanhangers bezwaar. De cijfers der drie-en-veertigste stemming wa ren Cox 568, MoAdoo 410. Cox werd te 1 u. 40 's morgens bij de vier-en-veertigste stemming gekozen. Londen, 6 Juli. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). De secretaris-generaal van den Volkenbond ontving een telegram uit Ca-., nada, meldend, dat de Conodeesche regee*; ring besloot 200.000 dollars bij te dragen." in de kosten voor den strijd tegen de typhus. ii\ Midden-Europa, die wordt georganiseerd] onder de auspiciën van den Rand van deiv Volkenbond, in samenwerking met hel Intern, nationale Roocla Kruis-comilé. Orleans, 5 Juli. (H-RDe li oin Pa- i"iisNantes is gederailleerd. Er weiden zes personen gedood en 14 gewond. Aan de Staatscourant van gisteren out* leenen wij'nog dc volgende Kou. besluiten: aan jhr. mr. dr. J. R. Clifford Kocq \aH Bicugcl, gczanlschftpsraad met den per pon-* lijken titel van minister-resident tor beschik* king, Wonende te Driebergen, vertol vcrlcendl lol het aannemen van het Ridderkruis 2c kU der Orde van den Roodcn Adelaar van Pr ui* sen: V benoemd lot ^mbtennnr bij den algemeenen' dienst van den Rijkswaterstaat 2c klasse Rï v. d. "Wolf te 's-Gravcnhagc, thans tijdelijk ambtenaar bij dien dienst; aan jhr. G. A. A. Al ting von Crèusnü op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lid van! den Burgerlijken Pensioenraad oil van den/ Penioeiiraad Voor dc Gemeente-Ambtenaren; tot 1 Augustus 1921 benoemd lot lcerares bij liet laiulbouw huishoudonderwijs dc dames L>. van der Goot tc Wijehei bij Balie, J. SI een* bergen te Zuidwoldc (Drente), .1. M. Linden* bergh te Wolhpaartsdijk en G. Veldman te Tjomswcer bij Appingcdam; benoemd bij den dienst del* lnndsgehouven: tot ingenieur: J. Emmeil en A. F. Nctschcr; toti architect: .1. Sulhmann en C. JBJanuw; tot bouwkundig ambtenaar le kt.: W. A. Velt- kamp, F. Posthuma, G. II. Hemmes. G. IIol* lander, G. Olthoff, C. Bftrentseii, G. J. Veld* heer, .1. J. van Laar, .T. van Westriciu.ii, A. J. L. J. Leeuwens. C. 11. Ifoket, .1. P. Rademaker, I. Koopman, S. A. Buitelaar, II. L. Engheids* E. J. Stevens; en l"t bouwkundig ambt on aar, 2e kl. J. F. Ileppel. i?. B. van der Hoven, A* Wijngaard, J. I. Kranenburg, Bart, T. L'. Visser, D. 0. Kiitimer, K. A. van Doorn, E. dc Vries, II. C. Kooymans, II. E. Chris tof* fels, A. van Pelt. Ch. G. Büttcman, K. Flel* terman, G. II. iïarsveldt, A. P. Scheltema, IL L. Goedman, W. van Rijn, II. do Vries. A. G« van der Made, K. Jongens, H. J. van de Pol* Th. Ph. van der Waal, J, II. Tolhoek. J. A. Lumens, P, Alkemu, G. P. Smink, W. van der, Hoek, A. G. de Jong. A. de Boer, W. Lc No* ble- Gistermorgen bracht H. M. de Konin gin onverwacht een bezoek aan dé Nolio* ncle Tentoonstelling, ingericht in het ge* meentelijk tentoonstellingsgebouw te Sche- veningen door de Maatschappij van Beel dende Kunsten. H. M. wercl rondgeleid door, den directeur, den heer N. v. Harpen. Intern. Juristen-conferentie. De Internationale Juristen :onl'ercnlie it er Dinsdag in geslaagd het bezwaar, dat tot' nu toe de stichting van zulk eer» hol verhin derde, uit den weg te ruimen. De conferentie liecft iU! in eerste lezing de -grondbeginselen van een ontwerp voor dc .keuze der rechters aangenomen, waarin de Verschillende inzicht ten der z.g. grootc en kleine mogendheden* len opzichte dezer kwestie bevrediging vin* den. Dc verwezenlijking van dit resultaat was in 1907 tijdens de Tweede Ilaagsche ATede con.* feienlic onmogelijk gebleken. Sindsdien is de Volkenbond iot tand geko* men en dank zij dc organisatie van den bond* is nu mogelijk wat in 1907 nog onmogelijk! was. Volgens hot gisteren aangenomen planf zullen dc rechters worden gekozen door deii Raad cn dc algemeene vergadering van deit bond, die elk op zich zelf stemmen. Iu elk dei* beide lichamen heeft een candidaat dc meerderheid van stemmen noodig, voordat hij als rechter verkozen verklaard l:an worden. Als er na dc eersl.c stemming nog vacatures Willem Sroenhuize» JUWELIER Aardige keuze In: Keurige modelletjes, Een vurig verlangen kent geen hinderpa len. door SUZE LA CIIAPELLE—ROOBOL'. 10 Een heerlijke gedachte schoot hem door tyet hoofd. Was zij dan toch niet zoo kalm als zij voorgaf? Maar zij antwoordde: „Dat kan ik nooit wanneer ik niet alleen ben."' „Maar ik" zou u niet gehinderd hebben," hernam hij een beetje teleurgesteld, „ik zou heel stil hebben gezeten en alleen maar naar u gekeken hebben." •Juist en dat zou ik heel vervelend vinden," en ah om de bitsheid van dien uitval tc ver- ^óljten voetje zij er. h"ern mef ecnyrien de lij ken glimlach aankijkend, bij: „Maar ik ben u toch heel dankbaar omdat u mij hier ge bracht hebt, het is een béktforiiik. plekje en ik denk er zeker gauw weer heen te gaan om schetsen ik maken." „En dan mag ik niet mee?" „Nee, dan mag u wandelen met mevrouw en uw zoontje en juf." Hij meende iets spottends in hnn: loon tc onderscheiden ofschoon zi] liem heel onschul dig en vriendelijk aankeek; zenuwachtig en zelfs eenigszins wrevelig antwoordde hij: „Wat wilt u dat ik den heden dag hier buiten doe? Ik ;v?n hier voor mijn vueantic en natuurlijk moet ik af en toe met vrouw en kind uitgaan." Dat spreekt vznzel i'veneer Verborg, hoe komt 't iu u op mijn onschuldig gezegde als ©en verwijt te beschouwen? Het is heerlijk om „en* familie" te fiifï. ik zou u kunnen-hc nijden." „Dat spreekt vanzelf meneer. Verborg, lioc en kind zoudt willen wandéïtn? 7ij wierp een streng wol om haar hals cn begon die zoo op te winden. .De man zou ik kunnen missen; maar het kind! Lr was een verlangende blik iu haar r.ogcn, hij hninnerde zich haar kort antwoord toen Agatha haar dien morgen vroeg of kinderen hid. „Als ik de streng wol Voor i ophoudt, gaat t veel gemakkelijker," zei hij m c onder werp van het gesprek tc veranderen. „Ik ben gewend mijzelf tc helpen, dat is een voordeel van t alleen zijn „Alleen," herhaalde hij*, „hoe kunt u zeggen alleen te zijn? Uw leven moet wel rijk en ge vuld zijn door uw kunst.' t,Q* ja/: zei z{\ onverschillig. ^Jlot is h'eerliik' om te kunnen werken." ,.U begrijpt toch ook wel," begon hij aarze lend „dat men 2icli eenzaam kan v.óelen al is men getrouwd en al heeft men zoogenaamde familiebanden. Zij keek hem eens aan. Hij had een sympa thiek gezicht en de uitdrukking van zijn. oogen was heel aantrekkelijk, toch vend ze iets ba naals, iels kinderachtigs in zijn klacht en zij antwoordde een beetje geringschattend: „De oude geschiedenis meneer Verborg, twee menschen die getrouwd y.iju en niet bij elkaar passen, 'l Geval zou niet zoo dikwijls voorkomen als wc ons aanpassingsvermogen beter gebruikten." Voor KASfiER-GYrcS&ASTIEK Spring Chc-st Expanders - - Spring Grip Dumb-bells voorhanden bf| R „Dat zal wel," zei Frits geërgerd. „Maar ieder geval is niet t zelfde, 't Mijne b.v... Zij wierp hem dc streng wol toe en viel hem in dc rede: t Is nog beter dal u mijn streng ophoudt dan dat u confidenties doet, waarom ik niet vraag." „Die confidentie lokt u uit cfoor er op tc zinspelen dal mijn vrouw en ik niet bij elkaar passen." „Omdat u durft klagen over eenzaamheid terwijl u misschien een lieve vrouw en in ieder geval een schat van een kind heeft." /Mijn mouw is goed," zei Flits ernstig, „ze- •ker veel beter dan ik ben, een uitstekcude moe5 der, dal alles moét ik apprecieeren cn toch..." „Ja, ja," viel zij hem ongeduldig in de rede, „ik weet bet wel, zoo iets heb ik al zoo dik- wijls gehoord. Maar wezenlijk u kent mij to weinig voor dergelijke mededcelingen Verborg voelde dat hij een kleur kreeg. „U hebt volkomen gelijk," antwoordde hij, „het lijkt grof en banaal om over zulke dingen te pra*en met iemand die ik gisteren nog niet eens kende. Ik weet niet hoe het kon ik heb een gevoel alsof u mij heelemaal niet vreemd is, maar mijn vertrouwen wil ik u niet op dringen." „Ach kom, daar is geen sprake van. Laten we over wat anders praten." Er was een oogenblik een onbehagelijke stilte. Toen begon zij hem op tachtigen toon te vragen naar zijn verblijf in het hotel, naar zijn werkkring, naai zijn leven in dc stad. Hef bleek dat zij enkele wedcrzijdsclie ken nissen hadden. Zij vertelde ook van haarzelf, van .haar kunst, hoe zij zich daar meer aan gewijd had sedert den dood van haar man en oudanks haar terechtwijzing van straks, kwam de vertrouwelijkheid, zonder dat zij er zich van bewust werden. Het was onweer staanbaar, zij praatten nis oude vrienden, hij, geheel onder dc bekoring die van haar \iit- ging, zich zóó gelukkig voelend dat hij soms geen woorden kon vinden, zij, zonder er ver der over tc denken, zich gevend aan het ge voel van sympathie, dal hij in haar wekte. Het was voor beiden als Q£t\ betoovcring die hen omspon met een doorzichtig, fijn waas, maar plotseling scheurde zij het, (foor op to springen: „Moeten wc niet naar huis?" „Waarom?" vroeg hij droomerig, „liet is hier zoo heerlijk en in het hotel ziiu al die vreemde menschen. 3 Zij iaclile: „Ja maar, het is al over vijven, ik moet mei nog verklecden voor het diner." Ondanks zichzelf schrok hij en kwam hij tot de werkelijkheid terug. Over vijven, danj was Agatha al van haar wandeling terug, dam had yij hem tc vergeefs gewacht met de thee, dan zou er misschien een onadngennmtf scène volgen, maar terwijl die overwegingen bij hem opkwamen verweet hij zichzelf metf diepe minachting, dat hij aan zooicls durfdo denken nadat hij zulk een goddelijk uur door* leefd had en hij antwoordde, zonder op té staan: „Nu, 'L zal wel later worden cn 't is onmo gelijk om u nog "mooier te maken, dan u aU bent." Zij glimlachte tevreden. Niet om het com* plimeiit. maar omdat zij gevreesd had dat hij ontsteld was. Ilij zat dan toch niet onder dc' plak van zijn vrouw, zooals zij een oogcnliliki had gevreesd. ,,'t Wordt in ieder geval tijd om naar huif te gaan." Onwillekeurig toch wat sneller dan straks,, keerden zij terug. Frits dacht er aan of zij het hotel niet aan den voorkant zouden bin* nengaan. Alle gastsn zaten nu #op liet terras thee tc drinken en wanneer zij met hun bei* den van een wandeling terug keerden zouden^ dc spottende op- en aanmerkingen niet uit-, blijven. Hij trachtte het pad in te slaan dalf naar den grooten ingang leidde, maar Macti*1 teld liep de berkcnlaan door en hij wachtte zich wel om er iets van te zeggen, 't was toclï ook een streclend gevoel voor zijn eigenliefde dat iedereen zien kon hoe hem de onderschei! ding was te beurt gevallen om met mevrouW Machteld van Benten te wandelen, (Wordt vervolgd), L

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1