Oelderschft Metvereeniging „Supinator" SHHTENBIÜST, üiil 1 Verticljr alle j&aqksaket]. DE EEMLANDER" x BUITENLAND ^BOHNEMEttlSFSliS PRIiS OER WMHÏiïH C. SMITSKAMP - iraHCfjlTECÏ - ZEIST ARWHEM. Kapitaal en JFieserves t iS.G33.000.—. FEUILLETON. De Sterkste Band. 19e Jaargang Ne. 7 per 3 maanden voor Amcrs* foort 2 10, idem tranco Donderdag 8 Juli 1920 feer post f 2.60, per week (met gratis verzekering (tegen ongelukken) f 0.17&, 'afzonderlijke nummer.} i^'C.OX 99 DIRECTEUR: J. VALKHOFF.--S? BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT. 513. van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dicnstaan'oc* dingen en Licldndighcids-adveitentiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcriccrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiële Overzicht .Volgens eer. particulier telegram uit Bazel aart de Deutsche Allgemeine Zeitung wor- cfen de berichten uit Spa, naar de Neue iJürcher Zeitung d.d. 5 Juli uit Parijs meldt, ift Frankrijk met groot ongeduld verbeid, pe pessimistische opvatting moet de over hand nemen naarmate de Duitsche afge vaardigden talrijker keeren hun inzichten te kennen geven in interviews en het verluidt, dat de verklaringen van den Duitschen mi nister van buitenlandsche zaken, Simons, volgens welke Duitschland de oplossing der fjnancieele vraagstukken afhankelijk wilde eftellen van de Opper-Silezische kwestie, groot opzien te Parijs hebben gewekt. Daarentegen bericht de naar Spa veitrok- -en Berlijnsche correspondent \<m de Neue Zürcher Zeitung, dat de geest, die sprak uit Simons' uitlatingen, een voortreffelijker» in druk had gemaakt. De chef van de Engel sche missie te Berlijn legde tegenover geM noemden- correspondent er den nadruk op, dimen den goeden wil der Duitsche re- gcc ing niet kon loochenen. Naar de corres pondent vernam, had Lloyd George zich uitgelaten, dat de conferentie tiep dagen zou diiren. Uit een bericht uit Brussel aan de Temps zou kunnen worden afgeleid, dat de confe rentie in de Belgische hoofdstad in 't alge meen tamelijk veel ontstemming heeft te weeggebracht. Men was uiterst verrast, dat de conferentie des Zaterdagsavonds zoo plotseling eindigde, zonder dat men tot een werkelijk besluit was gekomen. Lloyd George verliet plotseling tegen zessen de conferentiezaal. Daar hem geen andere ge delegeerde volgde, geloofde men, dat de conferentie slechts was uitgesteld, maar (Lloyd George keerde niet terug en na een kwartier verlieten ook de andere afgevaar digden de zaal en deelden mede, dat de conferentie was geëincl/i-gd. Het Journal bevestigt den uiterst heftigen toon, die de besprekingen te Biussel had den aangenomen. Met name schijnt het ver bittering te hebben gewekt, dat Lloyd George de feitelijke beteekenis van de "diensten, die Servië den geallieerden heeft bewezen, in twijfel trok. Naar opgemerkt jtrordt, schijnt overigens alleen Lloyd jöeorge de tolk te zijn geweest van de Redelijk-denkenden, zoo b.v. ten aanzien ven de kolenkwestie. •Volgens de Echo de Paris hadden de deskundigen van de commissie van herstel een zeer ingewikkeld controlestelsel voorge steld! om de Duitsche kolen te verkrijgen. Een geheele „brigade van controleur.s"-zou dienovereenkomstig Duitschland op het dak borden gestuurd. Dezen zouden dan tot 'taak hebben toezicht uit te oefenen op de Duitsche kolencommissarissen: Daartegen opperde Lloyd George bedenkingen, daar Velef. intörl. 158. ïïsé eenlfje attesten: dat het resultaat van Uw scheppinpr boten verwachting zelfs heett voldaan dat een ieder, die het. ziet, verrukt is over den fraaien aanblik en huldo brengt aan den ontwerpor G. F. v. T. zeer tevrodon te zijn over den leeurigen en tóiaakvollen aanlog van oen groot gedeelte van mijn buitenplaats te 's Graveland J. B. en deel U hierbij medo dat ik bij" feonder tevreden ben over den nieuwen aanleg Van mijn tuin. Wod. H. J. W. -DE K z. i. een dusdanige controle al te zeer zou verbitteren; hij verklaarde de voorkeur te geven aan een andere sanctie, waarop nieuwe besprekingen begonnen en men eindelijk uiteenging zonder resultaat te heb ben bereikt. Ten slotte werd men het er slechts over eens, dat- de geallieerden in zake de kolenlevering met betrekking tot de onzijdigen liet recht van voorkeur zouden genieten. Evenmin is volgens den Brusselschen correspondent van de Temps de kwestie van de verdeeling der Duitsche schadever goeding definitief uitgemaakt, al lieten de Havasberichfen dit voorkomen. Het particuliere bericht van de Deutsche Allgemein-e Zeitung merkt nog op: In het officieel communiqué over de conferentie wordt toch in hoofdzaak over deze kwestie het stilzwijgen bewaard. Een vast besluit is in allen gevalle tot dusver nog niet geno men, mag men dan ook geloov-en, dat een overeenkomst zal worden gevonden. De meegedeelde procent-cijfeis zijn ten slotte in overweging genomen cijfers, wat echter niet betéekent, dat men zich er definitief aan zal houden." Het Journal verklaart, dat de toewijzing aan Engeland van een betrekkelijk zeer groot aandeel het eenig middel is geweest, dat men heeft gevonden om Engeland voor de Duitsche betalingen te intejesseeren. Dit nobel exempel van intergeallieerde solidariteit is nu juist niet geschikt om de bitterheid te verzachten van degenen, die van iets afstand moesten doen om maar ge heel te jftvijgen van hen, die heelemaal niet gevraagd zijn. Zoo is er in 't geheel geen sprake geweest van Polen. Dezelfde angst koestert de Frnrtsche pers voor en na voor werkelijke besprekingen, wijl daardoor het geheele verdrag van Ver sailles twijfelachtig gaat worden. Bizonder opgewonden blijken sommige bladen over de laatste, aan de geallieerden overhandigde documenten. Aan de spits daarvan staat de Temps. Blijkens het officieelcommuniqué, uit gegeven nopens de zitting, die de confe rentie te Spa gistermiddag te half vier hield om kennis te nemen van het antwoord der Duitsche gedelegeerden inzake de uitleve ring van het oorlogstuig en de vermindering van t effectief overeenkomstig he verdrags clausules, heeft Von Simons opnieuw de buitengewone moeilijkheden uiteengezet, waarmee de Duitsche regeering heeft te kampen, wanneer zij aan de -eischen der Entente voldoet. De Duitsche minister van buitenlandsche zaken wees op hét gevaar, dat Duitschland alsdan zou gaan bedreigen. Niettemin -erkende de Duitsche regeering de noodzakelijkheid om duidelijke gegevens te verstrekken omtrent het oorlogstuig, dat nog in Duitschland aanwezig is, alsmede omtrent de -data, waarop h. i. de wapens en het effectief kan worden teruggebracht tot de cijfers, die in het verdrag van Versailles zijn aangegeven. De minister liet hierover het woord aan generaal Von Seeckt die een zeer-gedétail- leerde nota indiende omtrent den toestand ven 't oorlogstuig geweren mitrailleuses en kanonnen en voo-rstelde, dat dit ma teriaal benevens het effectief binnen vijf tien maanden geleidelijk zou worden er- min derd. Uit naam der geallieerden diende de En gelsche premier van antwoord; Lloyd George verklaarde, dat de toestand in' Duitschland, gelijk die thans volgens de uit eenzettingen der Duitsche ministers is, de conferentie met bezorgdheid vervult: ver scheidene duizenden geweren toch blijven riet slechts in handen van 't leger, ma-ar evenzeer van de bevolking, evenals cluizen- SS &aa.zx*ssxassaa OPGERICHT 1833. i.-.-ütterjlr.- v.rvx; den machinegeweren, mijnenwerpers en kanonnen; het aantal Duitsche soldaten, onder verschillende namen en voorwendse len, bedraagt meer dan cén millioen. „Men kan derhalve", aldus Lloyd George, „niet begrijpen, hoe een regeering een dus danig gevaarlijken en abnormalen toestand kan dulden. Het is duidelijk, dat de geal lieerden onmogelijk kunnen gedoogen, dat deze toestand wederom vijf maanden voort duurt. Een krachtig ingrijpen moet in oen veel korter tijd een einde maken aan -een dergelijk en toestond. Vanavond nog moe ten de militaire, maritieme en luchtvaart deskundigen samenkomen' om de cijfers van generaal Von Seeckt en die van de com missies der geallieerden te vergelijken. De geallieerden zullen het advies inwinnen van hun militaire raadgevers en morgen hun definitief besluit te kennen geven."- Na tot laat in den nacht te hebben ge werkt aan de voorstellen, betrekking heb bende op de ontwapening, hadden de. Duit schers ook gisteren weer den heelen och tend vergaderd. De Duitsche experts moes ten voor Fehrenbach een rapport samen- stellen, waaromtrent des middags rnet het oog op de bijeenkomst met de geallieerden een definitieve beslissing zou worden ge nomen. Zooals wij boven zagen, zullen de geallieerden heden, Donderdag, hun besluit mededeelen aan de Duitsche afgevaard1-*• den. I 62 KANTOREN. Spa, 7 Juli. (V. D.) Gisteren zijn hier Engelsche en Fronsche politie-agenten aan gekomen. De Engelschen hebben reeds drie verdachte Duitschers aangehouden, die zich zonder papieren in Spa bevonden. Spa, 7 Juli. (H.-R.) De Duitsche mi nisters zijn hedenochtend te 11 uur met Fehrenbach samengekomen om het ont werp voor de ontwapening vast te stellen, dat zij aan de goedkeuring der geallieer den moeten onderwerpen. Heintz, minister van justitie en de afgevaardigden voor de waarborgen en de steenkolenleveringen zijn te Spa aangekomen. De Opperste Raad heeft zich van-morgen met de Turksche kwestie bezig gehouden. Het is mogelijk, dgj men de Turksche mi nisters voor een bespreking naar Spa za' laten komen. Spa, 7 Juli. (U. P. B.). Graaf Mi-chel Tyszkiewicz, voorzitter van de Ukrainische delegatie ter vredesconferentie, is uit Parijs te Spa aangekomen. Spa, 7 Juli. (H. R-) De finoncieele d< kundigen hebben vanochtend vergaderd. De Duitsche ministers kwamen om elf uur met rijkskanselier Fehrenbach bijeen om defini tieve zaken vast te stellen, die zij aan de geallieerden zullen voorleggen. Minister Marsal zal vanavond uit Parijs te Spa aan komen. Hoewel de Duitschers voorgaven, dat het hun uiterst moeilijk viel zoo vlug een plan :in elkaar te zetten voor de vermindering van het leger, wist Havas-Reuter uit betrouw bare bron, dat reeds Zaterdag de Engelsche gezant te Berlijn uit naam van Lloyd George den rijkskanselier heeft bezocht, om hem aan te raden militaire deskundigen naar Spa te zenden. Bijgevolg zouden dc Duit schers reeds vobr hun vertrek naar Spa hébben geweien, dat het vraagstuk der ont wapening een punt van bespreking zou uit maken. Buitsnlantische Berichten, Spa, 7 Juli. (V. D.) De Czecho-Slowa- kische delegatie zal de conferentie verzoe ken tot ontwapening te mogen overgaan, daar het land zich uitsluitend op de nijver heid wil toeleggen. De delegatie zal vragen of de Conferentie hiertoe wil medewerken, door ook Hongarije te ontwapenen. Spa, 7 Juli. (H. R.) Na de onmogelijk heid te hebben ingezien om het Turksche vredesverdrag in dien zin te wijzigen, als door de Turksche regeering wordt verzocht, welke wijzigingen de voornaamste bepalin gen van het verdrag zouden betreffen, heeft de Oppeiste Raad besloten aan een kleine commissie von politieke deskundigen op te dragen, het antwoord aan de Turksche vredesdelegatie in samenwerking met de militaire deskundigen te redigeieren In dit antwoord wordt rekening gehouden met het geen in het verzoek van de Turksche regee ring als billijke eischén kan worden be schouwd, terwijl aan de Turksche regeering een termijn van tien dagen wordt toege staan voor haar definitieve beslissing en de onderteekening van het verdrag. Londen, 7 J u 1 i. (N. T. A. Draadloos vanHorsea). Volgens den correspondent van de Evening Standard hielden de Duit sche afgevaardigden zich het grootste deel van den nacht bezig met het opstellen ee-ner verk':. i gaande de ontwapening. De weg, u geallieerden zullen volgen*' voegt hij er bij, zal zij.n, aan te dringen opj' de bepaalde -belofte van ontwapening. De geallieerd-en zullen dan de Duitsche voor steilen in overweging nemen en een rede lijke termijn kan worden toegesta met het oog op de moeilijkheden van Lu- air land. Volgens een anderen correspondent bezocht de Engelsche generaal Malcolm de Duitsche gedelegeerden na de zitting van gisteren, en zoowel hij als zijn acji nt waren heel den dag in contact met dr Fi schers, welk feit aldus wordt uitgeh dot zij de Duitschers wellicht hebben ien hun zaken te regelen. P a r ij s, 7 Juli. (V.-D.) De conferentie van ambassadeurs heeft besloten teru te komen op haar besluit en de kwestie in», r Teschen weer te doen oplossen dooi houden van een volksstemming. Jules Co ai- bon heeft Dinsdag van dit besluit aan de re geeringen van Polen en Czecho-Slowakije nie.dededing gedaan. Parijs, 7 Juli. (V.-D.) De vertegen woordigers van Frankrijk in de permanente commissie van advies voor militaire aange legenheden, ingesteld bij artikel O van het vcvlkenbonktsverdrag, zijn benoemd. Naar de Figaro nveldt, zullen in deze commissie zitting hebben generaal Fnyr"o voor mili taire zaken, admiraal Ln Caze Me- me zaken en generaal Dumesnil vc >;ht- vaartoangelegenheden. i B e r 1 ij nr 6 J u n i. (N. T. A. Draadloos), In den Pruisischen Landdag wees de Pruisi sche minister van financiën bij de behande ling der begrooting op het feit, dat niet slechts het politieke gebied van dei. staat is ingekrompen, maar ook de macht der regeering. Door den overgang der belastin gen en der spoorwegen aan het rijk zijn aanzienlijke bronnen van inkomsten voor Pruisen verloren gegaan. Het eindbec! og der inkomsten en uitgaven is dientenge volge van 9.600 millioen in 1919 gedaald tot 5.600 millioen. In 1918 bedroeg.het te kort 2.300 millioen, in 1919 vier milliard. Doordat Pruisen een deel is van den toe- komstigen Duitschen eenheidsstaat, worden zijn rechten en bevoegdheden beperkt, het geen speciaal op het gebied der financier» merkbaar is. Toch is de financieele toestand van Pruisen volgens den minister niet wan hopig. Saarbrücken, 6 Juli. (W. B.) In de geheele hoogoven- en metaalindustrie wordt nu gestaakt, behalve bij de Heiberger flirt te. De in het Duitsche melaolarbeidersver- bond georganiseerde werklieden hebben gisteren overal in geheime stemming zich voor het voortzetten van de staking ver klaard. Dessau, 7 Juli. Sedert gisterenavond is in het geheele bruinkolengebied van midden-Duitschlnnd een algemeene staking uitgebroken80 tot 90,000 arbeiders heb ben het werk neergelegd, nadat de werkge vers met algemeene stemmen hadden be sloten den eisch van een loonsverhooging van 15 mark per dag niet in te willigen. De arbeiders hebben gisteravond boven dien den werkgevers een ultimatum doen toekomen, waarin zij dreigen met het sta- ken zelfs van het allernoodzakelijkste werk tot het in stand houden der mijnen. Brussel. 7 Juli. (II R.) De Moniteup kondigt aan, dal dc uitgifte van uitvoerver* gunningen tijdelijk is gestaald. B e r 1 ij n, 7 Jul i. (W. B.) De socialistische partij in Frankrijk heeft, volgens dc Freiheiti besloten den ounfhankclijken socialist Le>dc< bour uit tc noodigen, de plechtigheid van de onthulling van het gedekteeken voor Jaurèf op 31 Juli tc Parijs bij tc wonen. De aarde is een paradijs maar een heel •bijzonder: het is volgeplant met verboden boomen. - door SUZE LA C1IAPELLE-R00B0L'. 11 Het terras was tamelijk vol, maar... Frits kon zich niet weerhouden er zich met een snellen blik van te vergewissen... Agatha was i' niet. Hij zag Linda met haar ouders. De hoofden werden opgeheven, hij las in de hier verwonderde, -daar spottende blikken de aan- jnerkin£en die men zich zou veroorloven, dc •gissingen die men zou wagen. Dit alles scheen Mach leid geheel onverschil lig te laten. Met opgericht hoofd, vriendelijk links en rechts groetend, schreed zij tusschen dc verschillende tafeltjes door. ,,'t Is prachtig weer geworden, van morgen had ik 't niet durven denken," zei papa Dijk eneer toen zij langs kwamen, prettig gewan deld mevrouw?" Frita keek naar Linda, zij zag hem aan met jpulke booze en toch spottende blikken dat hij een brutaKte.it vreesde, maar Machteld ant woordde onbevangen: .„Heerlijk. Meneer Verborg heeft mij een van de 'liefste .plekjes in den omtrek laten zien, ik Jtvfst) niet dat het hier zoo mooi was.'- Zelfs het gezicht .van de dikke mevrouw jPjjkmeer ontspandezich even. En .was toch ook eigenlijk niets bijzonders in dat oen heer en dame, die 's zomers in het zelfde hotel lo- gecren, eens ©en eindje samen wandelden. Maar... zij waren 's morgens ook al samen ge zien, dat had die oude dame met dat mooie- witte haar, die hier met haar gezelschapsjuf frouw logeerde, na den lunch aan Diikmeer verteld. „Vilt u nog thee mevrouw?" vroeg Verborg. „Dank u, ik zal /e liever hoven op mijn kamer laten brengen.' En met een vriend el ij ken groet liep zij door, het huis in. Frits bleef nog even talmen. .,Ken sigaar?" vroeg papa Dijkmeei* en toen met een oolijk knipoogje: „Nou, dat s een buitenkansje cm zoo n hee len middag samen op mooie, eenzame plekjes tc -dwalen." „Pa," kwam mevrouw waarschuwend met een blik op Linda, die het echter gehoord had. „Heel wat prettiger dan om met mij te fiet sen," plaagde zij. Frits hield zijn gezicht in bedwang. Den ouden heer antwoordde hij heclcm.v.i niet. Hij nam zich vost voor om dc D'jkmeer's voortaan op een afstand tc houden, wat ont moette je in zoo'n familie-pension toch onuit staanbare, burgerlijke types, maar hij glim lachte legen Linda en antwoordde: „Dat staat nog te bezien, maar eer menseh kan helaas geen twee prettige dingen tege lijk doen." „Ik denk dat er wal voor hém op/it," zei mama Dijkmeer toen Verborg weg was. „Gelooft u (lat zijn vrouw /oo jalcer h is?" vroeg Linda J>elai-v; „Dat zijn alle vrouwen,' '-i j pa. „Niet waar, maar t mensch heeft gelijk als zij daar een hartig woordje over zegt. Die man stelt zich gek aan." „Omdat hij een apartje heeft met een dek sels mooie vrouw. Ilij heeft gelijk, ik wou dat ik in zijn plaats was." „Linda, ga je mee naar boven? Wc moeten ons nog opknappen voor het eten." De dames verwijderden zich. Mevrouw met een zeer verontwaardigd, geschandaliseerd gezicht, Linda proestend in haar zakdoek, nog eens omkijkend naar pa. Agatha's 'kwade bui was alweer gezakt. Haar kalm, gelijkmatig humeur hielp haar altijd spoedig over kleine onaangenaamheden met Frits heen. Zij was zelfs verwonderd g - weest over haar prikkelbaarheid want nooit werd zij jaloersch als haar man zijn b, w on- DF. Aanbovolen door H. H. i AlSeejiverkcoji dering voor een mooie, aantrekkelijke vrouw liel blijken. Zij .gunde hem dat amu-scmenl graag, zoo was nu eenmaal zijn karakter, dat kon zij toch niet veranderen au, ^ij vond i veel beter cr geen aanstoot aan te nemen. Boven dien was er in haar een vast vertrouwen, een heilige overtuiging dat hij nooit te ver zou gaan. 'Daarvoor hield hij in den g:ond te •s jcI van haar en was hij te fatsoenlijk. ha was oen eenvoudige, niet gccompli- Jie.ide natuur en haar Jjegrippen omttenVlief- de en fatsoen waren zeer .ouderwetse!). Maar die mevrouw van Benten! Van 't eerste oog-enblik-af had rij een onverk!aar- baren afkeer gevoeld voor dje vrouw. Zij poogde er zich tegen te verzetten. Dien mid dag. terwijl zij met het kind en juf door (lc stille bosschen liep, had zij er over nage dacht. Ilaar rechtvaardigheidsgevoel hield haar vóór dat het geheel ongemotiveerd was en ij er zeker niet aan mocht toegeven. Me vrouw van Renten was haar vriendelijk tege moet .gekomen, -had haar aangeboden een port; :t van Ferric te maken en. Frits had ge lijk, iedereen zou daar dankbaar voor zijn gc- v. eesl. Waarom had zij het dan, toegevend aan c:-n Instinctmatig gevoel van weerzin, botweg geweigerd? Toen haar man haar haar onbe leefde handelwijs verweet, wilde zij niet toe geven, maar zij wist toch dat Verkeerd had gedaan, zonder nochtans te kunnen be sluiten het goed tc maken. „Wat is het heerlijk weer geworden", ze» zij toen Verborg binnentrad en aanstonds J>e- Mf>n lc spelen met hel' kind, „wc hebben zoo prettig gewandeld in dc dcnncnboschjcs." liet kleine kereltje liet zijn vader zijn em mertje zien dat vol was met heel kleine, nog onrijpe denuenappcltjcs. Prachtig,prees Frits, ,.daar kunnen we mee schieten." Hij ging op den grond zitten naast liet kind dal juichend de appeltjes heen en weer wierp. Agatha keek toe, oen .gelukkige glimlach verhelderde haar gezicht. Tl ij was weer geheel In zijn humeur, wat -zag hij er jong, stialend uit. Een beetje gestreelde eigenliefde kittelde haar. Zij mocht ook wel wat Irotsch zijn op haar man met zijn knap, flink en gedistingeerd uiterlijk. ,.Wat heb jij van middag gedaan?vroeg zij vriendelijk. „Gewandeld," cn zich plotseling bedenkend dat Linda df iemand anders 't toch wel ann Agatha zou vertellen, voegde hij er langzaam, schijnbaar al zijn aandacht aan het spellotj* met het kind wijdend, bij: „Ilc ben met mevrouw van Bonten naar duinen geweest." Een d'onkerc blos steeg Agatha naar d# wangen. De zachte uitdrukking van haar ge* zicht maakte plaats voor iets hards en kouds* maar zij had de krnclil om de bitse woorden» die haar over dc lippen wilden komen, in te houden en lc zwijgen. Frits keek haar aan. „Daar hoef je -zoo'n gezicht niet voor te trekken," '/.ei hij geërgerd. Nog geen antwoord. „Ik was meirouw wel een excuus schuldig coor jou lompheid. Toen ilc in dc liall zat, ging zij uil en ik vroeg om een eindje met haar mee te mogen loopen. t Is waarachtig of 't hed iets bijzonders is." ij „Jij maakt cr meer -bijzonders van dan il^ ik zeg immers niets." „Dat is het juist," hernam hij driftig. „Jij bent al net zoo kleinzielig, burgerlijk bekrond pen als de resl hier." „De rest?" vroeg zij verwonderd, „wa< heef* die er mee tc maken?" Ilij begreep dal hij zich een beetje vorspro* ken had. „Kicts," antwoordde hij kort. „Nee, vadcfj moet zich verklecden/* vervolgde hij tegen zijn zoontje dat weer wilde gaau spelen, ij (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1