REGEN WANTELS „DE EEMLANDER" BUITENLAND 19e Jaargang No. 11 f AbOHNEMENTSPRUS f"' T T°"' f, foort f 2.10, idem lianco ■J per post f 2.60, per week (met gratis verzekering Vi tegen ongelukken) Q.17G# Alsoodctlijke nummer: i) - C.05, AMERSF DIRECTEUR: J. VALKHOFF. HU REAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT. 513. Dinsdag 13 Juli 1920 PSII8 OER AOÏiaiEHTIÏ» r, bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dicnstaanbic» dingen en Lieldadighcids-advcitcnticn voor dc helft der prijs. Voor handel cn bedrijf beslaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcctccicn- licne ciiculairc. bevallende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politick Overzicht "Mern schijnt te Spa weer eenigszhvs meer tot elkander gekomen. Na een onderhoud tysschen Millerand1 en Simons had er 's mid dags eene conferentie plaats, waarbij de hoofden der delegaties Millerand, Lloyd George, Fehienbach en Simons tegenwoor dig waren. Het voorstel dat de Opperste Raad1 na een langdurige discussie over een kwam om aan Fehrenbach en von Srmon9 voor te leggen, hield in, dat de Duitsche steenkolenleveringen in de eerstvolgende zes maanden twee millioen Jon per maand konden bedragen, terwijl de definitieve vests tel ling van de hoeveelheid, iVelke daarna moet worden geleverd, zou yord'en overgelaten aan de geallieerden en Duitsche deskundigen, onder controle en het gezag van de commissie van herstel. Fehrenbach en von Simons verklaarden, dat Duitschland niet meer dan VA millioen ton per jaar kon leveren, waarop de geal lieerden verklaarden zich te zullen houden aan de hoeveelheid door de commissie voor herstel' vastgesteld, een voorstel dat door (le Duitschers in overweging genomen wordt. Indien de deskundigen de zaak met elkander overwegen, zou men tot een mo gelijk resultaat kunnen komen. In ieder ge val lijkt het gr.oote gevaar voor het oogen- blik afgewend, en de voortzetting der con ferentie voorloopig verzekerd. Intiusschen is de conferentie opgeschrikt <Joor onrustbarende berichten uit Polen. Se dert de komst d'er Duitsche afgevaardigd- den, nu een week geleden, te Spa, heeft zich een essieratieele verandering voorge daan in Oost-Europa. De Polen zijn genood zaakt geweest het noordelijk gedeelte van hun front te ontruimen, zoodat de Lithauers direct contact krijgen met de 'bolsjewisten. Door Lithauen heen, dat zich, indien men sommige persberichten mag ge'looven, zou voorbereiden tot een aanval op Polen, zou èene verbinding tusschen Oost-Pruisen en Sovjet-Rusland kunnen tot stand komen. Er bestaat onder de Geallieerden groote on gerustheid over dezen stand van zaken. De Temps spreekt van een „breuk van ^en vredesmuur in het Oosten", en wijst er op hoe noodzakelijk het is ,<lat de Geallieerden hier waakzaam zijn* Men vreest een toenadering tussöhen Li- thauen- en» Duitschland en het is niet onmo gelijk, dat de toestand in het Oosten zijn invloed zal doen gelden op de conferentie ie Spa. Over den uitslag der stemmingen in Oost en West-Pruisen h-eerscht begrijpelijkerwij ze in Duitschland een groote vreugde. In derdaad zijn zij voor Duitschland een bui tengewone moreele overwinning. Zelfs de organen der onafh. socialisten spreken hun vreugde over deze stemming yit. Deze uitslag is na de vele teleurstel lingen en den zwanen druk dien Duitschland in de laatste tijden heeft, ondervonden een bemoediging voor het zoo zwaar geschokte Duitsche volk, en ook deze gebeurtenis zal het meer in staat stellen om de groote moei lijkheden, die er nog voor Duitschland zijn te overwinnen, te boven te komen. Het pres tige van Duitschland op de conferentie te Spa wordt door den uitslag der stemmin gen aanmerkelijk versterkt. De conferentie van Spa wordt niet alleen verontrust door verre ooilogsgeruohten, maar ook in het eigen België is het verre van rustig. De betooging der activisten te Antwerpen naar aanleiding van den gulden Sporenslag heeft hevige ongeregeldheden te weeg gebracht. Zelts zou de Vlaamsche vlag geheschen zijn op de Kathedraal van Antv. erpen. In ieder geval bewijst dit alles I dat de activistische beweging, de beweging •die een autonoom Vlaanderen in zijn vaan del schrijft, in België wint aan beteekenis, dot het in Vlaanderen overal gist De Bel gische regeering zal hebben te letten op de dreigende teekenen; haar zeldzaam kortzich tige politiek moeten opgeven en eindelijk Aan .Vlaanderen recht moeten doen. Buiienlandsche Berichten. Spa, 1 1 Ju 1 i. (Havas). Von Simons heeft namens de Duitsche afvaardiging voorgesteld, dat de bondgenooten zich te vreden zullen stellen met den voorrang op 1,200,000 ton steenkool per maand in plaats van met het dubbele, zooals het pro gram van de commissie voor de schadever goeding voor Augustus bepaalt had. Giste ren wilden de Duitschers nog niet verder gaan dan tot 1,000,000 ton. Spa, 12 Juli. (W. B.) Officieel. Van Fra-nsche zijde wordt gepubliceerd, dat Duitschland door de onderteekening van het protocol over de ontwapening, die op 9 Juli heeft plaats gehad, zich uitdrukkelijk heeft onderworpen aan de bezetting, door de geal lieerden, van verdere deelen Duitsch ge bied, in 't bijzonder van het Ruhrg-ebied. De Duitsche delegatie merkte op, dat deze op vatting volkomen ongegrond en met de fei ten strijdig is. De verklaring van Duitsche zijde aan het slot van het protocol gegeven zegt alleen, dat de Duitsche regeerlng van de beslissing van de geallieerden kennis neemt, en dot zij de bepalingen, voorzoover die Duitschland betreffen, d. w. z. aan dat land positieve prestaties opleggen, eerlijk zal uitvoeren.' Bovendien heeft minister Simons, vóór de onderteekening van het protocol, in de zit ting van de conferentie uitdrukkelijk ver klaard, dat d-e Duitsche delegatie haar toe stemming tot de bezetting van verdere dee len Duitsch gebied, waarmee werd gedreigd, niet kon geven, waarop Lloyd George ant woordde,- dat een dergelijke toestemmende verklaring van den kant van de Duitsche gedelegeerden noch geëischt, noch ver wacht werd, aangezien hun toestemming al leen belrekking behoefde te hebben op de aan Duitschland opgelegde verplichtingen. Delacroix, de president van de conferentie, heeft deze opvatting uitdrukkelijk beves tigd. Spa, 12 Juli. (W. B.) Officieel. Waar in het offici.euse comnvuniqué van de zit ting van 9 Juli verder gezegd is, dat de Engelsche eerste minister heeft opgemerkt, dat Duitschland reeds in het protocol van 10 Januari 1920 zijn toestemming heeft ge geven tot bezetting van Dui-tsch gebied, en de Duitsche rijkskanselier in die meening heeft toegestemd, daar moet hier het vol gende worden vastgesteld: De rijkskanselier heeft verklaard, dat hij, wat betreft de laat ste opmerking, het volstrekt niet eens was met Lloyd George, aangezien hij hetzelfde standpunt innam als minister Si-mons. De laatste alinea van het protocol van 20 Ja nuari 1920 gaf aan de geallieerden slechts het recht om, tot het intreden va-n de vredestoestand, wegens bepaaldelijk om schreven inbreuken op de wapenstilstand, militaire maatregelen te nemen. Deze be perking, welke die alinea onvoorwaardelijk •maakte voor den vredestoestand, die on middellijk na het onderteekenen van het protocol intrad, is in de voorafgaande brief wisseling namens de geallieerden door Cle- menceau schriftelijk erkend. De geallieer den kunnen zich dus op dat protocol niet beroepen. Spa, 12 Juli. (Havas). De Duitsche mi nister van buitenlandsche zaken, die de wensch had te kennen gegeven om Mille- ïand te sprei en, is in den loop van den och tend door dezen ontvangen, die van dit on derhoud verslag val uilbréngen in de verga dering van den Oppersten Raad. Tengevol ge van de gedachtenwisseling hierover is'er besloten, dat de hoofden der geallieerde m Duitsche delegaties vanmiddag zouden bij eenkomen in een onderlinge bijeenkomst, en niet in een openbare vergadering. Spa, 12 J u"l i. (Havas). Om half twaalf heeft een bijeenkomst plaats gehad van de geallieerden over de vraagstukken van de steenkolenleveringen en de schadevergoe dingen. Toen de Duitschers ter conferentie kwamen werd hun verzocht te wachten, waarop besloten werd, dat de geallieerde vertegenwoordigers om half vier met Fehrenbach en Simons samen zouden ko men om de kwestie van de schadevergoe dingen te bespreken. Spa, 12 Juli. (H.R). Officieel. De lei ders van de geallieerde delegaties hebben om half vier en half zes een bijeenkomsl met Fehrenbach en dr. Simons gehad. De kwes tie betreffende de kolen en de schadever goeding werden achtereenvolgens behan deld. Ten opzichte van de kwestie der schade vergoeding werd besloten dat de leden van de commissie voor de schadevergoeding zullen samenkomenv met door de geallieer de regèeringen aangewezen gedelegeerden, en tezamen met de Duitsche delegatie en de door deze aangewezen deskundigen het door de Duitschers voorgestelde plan zul len bestudeeren, om er de 'bizonderhedtn en dc juiste strekking van vast te stellen. De gemengde commissie, welke van mor gen af zal vergaderen, zal zoo spoedig mo gelijk een rapport aan de conferentie voor leggen. Ten aanzien van de kwestie der kolen bobben de chefs der geallieerde delegaties de Duitsche gedelegeerden in kenn-is ge steld van den tekst van het gisteren n» de beraadslaging met de deskundigen opge stelde protocol. Er werden zonder succes voorstellen gewisseld over de maandelïik- sche kolenlevering. Daarna werd verklaard dat men zich onclC-T deze omstandigheden zou houden aan het door de commissie van herstel vastgestelde cijfer. De Duitsche delegatie deelde mede dat zij de kwestie opnieuw zou overwegen, en in de volgende bijeenkomst een antwoord z u geven. De geallieerden verklaarden spon taan dat zij tengevolge van de verstrekte ;n- liphtingen over de ondervoeding der mijn werkers geneigd waren hun voedingstoe stand te verbeterenzij verzochten de Duit sche delegatie prQctische wenken te geven. Spa, 1 2 J u 1 i. (Havas). Vanochtend zijn ea in de kringen der conferentie zulke on rustbarende belichten over den militairen toestand van Polen ontvangen, dat men het noodig vond daarover een bespreking pn- deT de geallieerde vertegenwoordigers te houden. Spa, 12 Juli. (V. D.) De geallieerden hebben aan Rusland een voorstel gedaan tot het sluiten van een wapenstilstand met de Polen op voorwaarde, dat laatstgenoem den binnen hun eigen grenzen terugtrek ken. Een vredesconferentie zou onmiddel lijk op het tot stand komen van den wapen stilstand volgen, waartoe alle randstaten uit- genoodigd moeten worden. Bij een weige ring van Sovjet Rusland zullen dé geallieer den aan Polen allen mogelijken steun ver- leenen. Spa, 1 2 Juli. (V. D.) De Duitsche dele gatie heeft gisternamiddag de plannen voor het herstel gereed gemaakt. Dr. Simons, de minister van buitenland sche zaken, heeft verklaard, dat de toestond inzake de kolenkwestie niet ongunstig is. Bet ontwerp voor het herstel is aan de ge allieerde afgevaardigden overhandigd. In de zitting van de conferentie van gis ternamiddag werden da Duitschers ontvan gen met de mededeeling, dat de geallieer den omtrent de kolenkwestie nog geen be sluit hadden genomen. Dr. Simons verklaarde daarop, dat onder deze omstandigheden de voorlezing van het ontwerp voor het herstel moet worden uit gesteld, daar eeh belangrijk onderdeel van het algemeen herstel gevormd wordt door de kolenkwestie. Deze stelling werd van geallieerde zijde, in het bijzonder door Millerand, betwist* De conferentie werd daarop geschorst om de delegaties gelegenheid te geven te be raadslagen. Hierop werd de conferentie verdaagd lot Maandagmorgen 11 uur. Spa, 1 2 Juli. (W. B.) De voltallige ver gadering van de conferentie, die vanmorgen om 11 uur bijeen zou komen, is uitgesteld, vermoedelijk tot vanmiddag 5 uur. S p a, 1 1 J u 1 i. (Havas). Dc opperste raad he-eft Tower lastgevingen verstrekt nopens de toepassing van artikel 104 van het vre desverdrag. De Poolsche bewoners van Dantzig zullen* Ln de bestuurscommissie van den vrijen staat vertegenwoordigd wor den. e ij Maison r. L,^iB'or^deSie3, Berlijn, 12 Juli. (\V. B.). De uitslag in verschillende deelen van Oost-Pruisen was als volgt: Stad Allenstein 107 »2 Duitsdi, 342 Poolsch, Land Allenstein 30.444 Duitsch, 4423 Poolsch, kreits CLte- rode 46108, 1030, kreits Neidenburg 22196. 520; kreits Ortelsburg 43.i90, 449; kreits Johannesburg 33.627, 14; kreits Sensburg 34-064kreits Roessel 33.227.757 kreits Loetzen 29 025, 9kreits Lyck 35.574, 37 kreits Glctsko 28.649, 12. Berlijn, 12 Juli. (W. B). De Beiliner Zeitung am Mittag meent, dat uit den uit slag van de volksstemming in Ocst- en West-Pruisen duidelijk de eisoh naar voren treedt, dat er in plaats van in deze door en door Duitsohe streken een volksstemming zou woeden gehouden in die streken, die het verdrag van Versailles zonder stemming van Duitschland heeft afgescheurd cn arn Polen toegewezen. Dan pas zou kunnen blij ken welke streken van rechtswege aan Po len toekomen. Danzig, 11 Juli. (V. D). Aangaande de volksstemming in de bezette gebieden zijn tot middernacht de volgende resultaten bekend geworden Marienwerder, 3000 voor Duitschland en 320 voor Polen; Marienburg, 9977 voor Duitschland en 176 voor Polen Riesenburg, 3325 \oor Duitschland en 50 voor Polen Rosenburg, 3480 voor Duitsch land en 8 voor PolenStuhm, 2075 voor Duitschland en 745 voor PolenEylau, 4746 voor Duitschland ..en 235 voor Polen; Bischofswerder, 1272 voor Duitschland en 221 voor PolenLyck, 8329 .voor Duitch- land en 7 voor Polen. B e r 1 ij n, 12 Juli. (W. B.) Mededeeling der volksstemmingen: Oost-Pruisen: Allen stein (stad) 16742 Duitsch 342 Poolsch; Allenstein (land) 30444 Dui sch '4423 Poolsch; Kring Oosterrode 46108 Duitsch' 1030 Poolsch; kring Neidenburg 22195 Duitsch 520 Poolsch; kring Ortelsburg 43199 Duitsch 449 Poolsch; krinj Jo hannesburg 33627 Duitsch 14 Poolsch; kring Lensburg 4064 Duitsch 25 Poolsch; kling Rocszel 33227 Duitsch 757 Poolsch; kring Loetsen 29025 Dui: oh 9 Poolsch; kring Lyck 35574 Duitsch 37, Poolsch en kring Vletzke 28649 Duitsch en 12 Poolsch. B r u s's e 1, 1 2 J u 1 i. (V. D.) Peru zal zich' op de Internationale Finoncieele Conferen tie door zijn gezant te Parijs laten vertegen* woordigen. Brussel, 12 Juli. (V. D.) Uit Washington wordt bevestigd, dat de Amo- rikaonsche regeering zich op de Internatio nale Financieele Conferentie, welke op 23 Juli te Brussel zal worden gehouden, door drie afgevaardigden officieus zal doen ver tegenwoordigen. Brussel, 1 2 J u 1 i. (H-R.). De Etoile meldt, dat in den loop der bteooging van gisteren te Antwerpen de „activisten" de Vlaanische gele vlag met den zwarten leeuw op den toren der kathedraal hescihende politie verwijderde ca vlag. Des avonds be toogden de socialisten voor het stationde? politie chargeerde, waarbij een groot aantal personen gewond weiden. Londen, 11 Juli. (R.). Volgens de Pa ri jsche dagbluden is ex-keizerin Eugénie des namiddags in Spanje overleden. Dresden, 11 Juli. (V. D.). Over ge heel Duitsch Bohemen is de nlgemeene sta king geproclameerd geworden. De oorzaak' hiervan is het heerschende gebrek aan levensmiddelen er» dc wet op de oorlogs- lèening, waardoor de Duitschers bijna van hun geheele vermogen worden beroofd. Do staking strekt zich ook uit tot de bureaux en inrichtingen van onderwijs. Bu d a p e s t, 9 J u 1 i. (V.-D.) (Vertraagd). De rijksbestuurder Horthy gaf aan graaf Stefan Lethlen de opdracht, zich met de partijen in verbinding te stellen, om een nieuw kabinet te vormen. Eethlen staat bui ten de partijen en staat bekend ais een energiek politicus van gematigde richting. De grootste hinderpaal zijner opdracht is zijn eisch, dot de huidige partijen eene fu sie zullen nongnrn en zich als eene een heidspartij achter dc regeering stellen. Hiertegen is echter nog verzet merkbaar. B o e d a p e s t, 7 Juli. (V. D. Vertraagd). De boycot-commissie te Weenen heeft op telegraiisch verzoek van Branting toestem ming verleend den Hongaarschen kinder* trein, welke kinderen naar Zwitserland, Ne derland en Enge'ond vervoert, over Oosten rijk te laten vertrekken. Boedapest, 7 Juli. (V. D. Ver traagd). Te Boedapest worden belangrijke besprekingen gehouden, wélke de opheffing van den boycot beoogen. Twee leden van de commissie \nn hei stel Harry Pickton en Francois Lindley vertoeven te Boedapest om de economische schade, die de boycot veroorzaakte, vast te stellen. Ook de Hon* gaarsche gezant te Weenen Gustav Gralz vertoeft te Boedapest, om der regeering ver slag uit te brengen van zijn besprekingen met Fimmen. Bazel, 1 1 Juli. (V. D.). De Gazette de Lausanne verneemt uit Athene, dat Bulga rije heimelijk zijn reserves mobiliseert. Een aantal troepencontingenten zou aan de Thra- ■cische grens van Griekenland gelegerd zijn. Londen, 12 Juli. (R.). Reuter meldt uit Allahabad, dat de correspondent van d« Wie de vingerwijzing dier ervaring niet ziet, zal de vuist van het noodlot voelen. FEUILLETON. De Sterkste Band. door SUZE LA CIIAPELLE—R00B0L. 15 5 !n ieder geval te kiesch zijn Om er ooit tegen over haar op te zinspelen. Aldus overwegend en zichzelf in écn adem Weerleggend en tegensprekend spoedde hij iZich voort De kleine villa, die Macliteld van Benten be woonde, lag aan het eind van een aan weers zijden met hoornen beplante laan in een der buitenwijken van de stad. Het was niet ver a an 'zijn eigen huis, maar in zijn ongeduld om ibij haar te zijn leek dc afstand toch weer lang. Terwijl hij den kleinen, fraai aangeiegden tuin doorliep en opkeek naar de vensters zag •hij het licht door de terzijde geschoven over gordijnen heenschemeren. Haastig schelde bij aan. hij hoopte dat zij hem zelf open zou poen, dat zij alleen zouden zijn. Maar het ■dienstmeisje opende de deur en in dc marme ren, met palmen versierde vestibule, zag hij isari den fraai gebeeldhouwden kapstok, een jas en hoed hangen. „Heeft mevrouw bezoek?'' vroeg hij en in jijn toon klonjc zóó diepe teleurstelling dat het meisje zkh op de ÜDüen beet om een j» glimlach Ie yerhergep, „Meneer Forslens is binnen.'' zei zij, zijn jas en hoed in ontvangst nemend. Een kregelig gevoel, dat al de klare blijd schap waarmee hij gekomen was, vertroebel de, maakte zich van Frits meester. "Waarom ontving Machteld bezoek nis zij wist dat hij komen zou? Voor hem waren de hem veel te schaars toegemeten ©ogenblikken dat hij mei •haar alleen kon zijn zoo kostbaar, dat bij V.e met goud had willen betalen. Zij had toch makkelijk een uitvlucht kunnen bedenken, be let geven. Hij opende de deur en trad in een vrij groote kamer. Zij was leeg en slechts Schemer achtig verlicht door een enkele lamp, <lie in een hoek stond. In plaats van een poile-briséc voerde een breede. eikenhouten trap \an drie trc'den naar het tweede vertrek waar Mach teld doorgaans zat en ontving én dat zij a\i ,haar atelier had ingericht. Ovprda'g kon men iin dc aangrenzende serre, waar het licht aan alle kanten binnenstroomde en getemperd kon worden door een gordijn of een luik, haar ver schillende schetsen en al haar schildersma- ieriaal zien. Nu waren de perzische overgor dijnen dichtgeschoven en brandde er slechts ■een kleine, koperen kaarsenkroon, maar met •het schijnsel der vlammen in den uitgebouw- 'den haard was het licht genoeg om al oe voor werpen in de kamer, die meer van een ar tistiek ingericht boudoir dan van een atelier had, te onderscheiden. En Frits 'zag met een enkelen blik alles. Hij zag Machteld, half zit- 'tend, half liggend tusschen de kussens van haar rustbank. En tegenover haar. gemakke lijk achterover zittend in zijn breeden, ge- beeldhouwden fauteuil zag hij Forstens, een man van zijn eigen leeftijd. Hij zag 'dc trek- jken .vae 'zjjn hoekiib intelligent gpziclib hij zag het een beetje voorovergebogen hoofd met het reeds ste-rk dunnende haar cn het geheel kale voorhoofd. Verborg kende Forslens niet persoonlijk, wel had Machteld hc'n verteld •dat hij een barer beste cn meest vertrouwde, vrienden was en die mededeeling^nheen was genoeg geweest om hem achterdochtig, krib big en jaloersch tc maken, maar zij had hem aangekeken met haar mooie oogen, waarin hij had leeren lezen en hem eenvoudig verzekerd dat Forstens een goede vriend van liaar was. niets meer. Zijn argwaan was tijdelijk ver dwenen, maar nu hij hen zoo samen yag in hel intieme licht van het atelier, voelde hij zijn ijverzucht weer boven komen cn hel was slechts onwillig en met weerzin dat hij de toe gestoken hand van Forstens valic toen Mach teld de mannen, aan elkaar voorstelde. Hij verbeeldde zich ccn irónischcn glimlach op het scherp gesneden gezicht van den bezoe ker te zien. Norsch, onhandig cn uil zijn hu meur zat hij o-p zijn stoel en mengde vich bijna niet in het gesprek, dat over con der laatste tentoonstellin'gen in Pulcbri liep. Maar na een kwartier stond Forstens op, bij nam een har telijk, amicaal afscheid van Machteld, groet te Frits beleefrf met een ietwat spotlc-ndc uit drukking in zijn grijze oogen en vertrok. tTocn zij alleen .waren kwam Machteld .yoor hem staan en legde hem beide handen op do schouders. Je gedraagt je nis een kwajongen. Frits." De zachte, welluidende klank van haar stem ontnam hel hatelijke aan de opmerking, maar Verborg stoof toch op. ,,'t Maakt me gek, dol. als ik hier kom en ik zie eeuwig zoogenaamde vrienden en ken nissen van je. Die kerels zijn natuurlijk alle maal min of meer op je verliefd.'' „Dat mag misschien waar zijn waar h l de anderen geldt, maar van Forstens Weet «ik zeker van niet." „Onzin. Ik ken dat. Dat is onmogelijk voor een man die jou dikwijls ziet." „Als ik een jong meisje was zou ik misschien antwoorden dat je aardige, lieve dingen kunt zeggen," hernam zij, toch eentgszins gevleid, „maar geloof jij dan absoluut niet«dat een man cn een vrouw vriendschappelijk me? elkaar kunnen omgaan? „Neen, dal kan alleen «als ze beiden een an* derc genegenheid hebben." „Nu, dan kun je om'rent Forvfpus «gerust zijn, want hij heeft een lieve vrouw, waarvan hij dol veel houdt cn een heerlijk huiselijk Jcvcn." Zijn trekken ontspanden zich. ,,En jij?'* vroeg hij, half glimlachend, toch nog wantrouwend. „Ik? Zij keek Item vol aan, zoodat hij zich schaamde over zijn opwelling, toen sloe.g zij beide armen om zijn lials en zei: ,.Ik houd van jou." Hij drukte haar aan zijn hart en kitste de hem toegestoken lippen met oen harstochte- lijke en toch zachte innigheid, die haar tel kens en telkens weer. opnieuw deed duizelen van geluk. „Wal zie je eigenlijk in dien kerel?" vroeg hij, toen hij nu weer rustig tegenover haar zal, zich behagelijk voelend in dc smaakvolle gezellige omgeving waarvan zij liet geheim bezat, cn zich niet genoeg kon verzadigen met haar aan te kijken. „Ik vind dat hij ccn on aangenaam uiterlijk heeft en dan iets zoo satirieks in zijn optreden.'- „Het eerste ben ik heclcmnnl niet met jo eens, het tweede is soms waar. Maar vaü avond deed jc ook zoo gek Frits cn jc licE zoo merken dat je jaloersch was, da', arrtu- seerde Forstens een beetje.'- „Hij hoeft zich anders ton mijnen kosto niet te amuse eren," hernam Verborg, alweer geprikkeld. „Vertel me eens wat doet die man eigenlijk? Hij is toch geen schilder?" ,.Ncc, hij is letterkundige en kunstcriticus.''. „Dus hij matigt zich nog een oordeel aan over je Werk ook. Weel hij er dan zooveel van?" „Praat niet als een kind Frits," zei zij, even lichtelijk geïrriteerd, „Ilc stel Forstens hoog, vooral als mensch, maar ook als criticus. Hij is boven alle verdenking eerlijk. liet bitter, kleine beetje dat ik bereikt heb, heb ik anU hem te danken, want hij heeft me geholpen, niet door lof maar door afkeuring. Aan zijn oordeel hecht ik meer dan aan dat van tien anderen." „Zoo, antwoordde Verborg, altijd nog wal korzelig, „en... waarom komt mevrouw Forstens niet bij je?" Machteld keek hem aan, in haar oogen licbè' te iels als verontwaardiging. (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1