Geiüörscho Gredietvereeniging jÜST - If 20 BUITENLAND Vemc/jt alle Jiarjfoaket]. BINNENLAND ABjHHEMEHiSPÜIJS T*tn T T" PRIJS DER JUHHMlEil DE EEM LAN DER" C. SMITSKAMP - TUINARCHITECT - ZEIST A H E M. FEUBLLETON. De Sterkste Band. Brum® kousen 19e Jaargang No. is foort f 2.10,. idem lianco post f 2.60, per week (met gratis verzekering jjegen ongelukken) f 0.17&, afjonderlijke nummers l.OS. - - \if»n*erdag 15 Juli 1920 jj DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT. 513. van I 1 regels 1.05 met inbegrip van ccn bewijsnummer, elke regel racer 025, dtenslaanbic# dingen en Lieldadigherds adve. tentien voor de helft r prijs Voor handel en bedrijf bestaan zeer roordcelige bepalingen voor het adverfcercn. l:cne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Irr steevan verzoening brengt de confe- fentie te Spa conflict na conflict en tusschen rde geallieerden en de Duitschers is 't nog lang geen botertje tot den boom. Jn Berlijnsche diplomatieke kringen be spreekt men algemeen de onuitvoerbaarheid der eischen, die de Entente te Spa inzake (le kolenkweslie heeft gesteld en men wijst er- op, hoe na elk vertoog der Duitsche ge delegeerden de Fransche bladen direct dreigementen uiten en Foch zich gereed {lourtt het militaire apparaat in werking te Iterlen; het herhaalde beroep van Frank rijk op het militarisme versterkt in Duitsch- knd dan ook den drang naar passièven weerstand. Een opmarsch dier geallieerden in het Ruhrgebied zal, naar men verklaart, de oplossing der kwestie slechts ingewik kelder maken. Dat dif laatste geen onmo gelijkheid is, kan blijken uit een Reuter-te- legram, waarvan- de aanhef dor en nuchter rs „De geallieerden zijn te half twaalf bij eengekomen met maarschalk Foch en gene raal Maglinse en hebben den militairen toe stand besproken. De vergadering is tot zes uur geschorst. Gedurende dezen tijd werd niet met de Duitschers onderhandeld." Kan men 't bovenstaande nog beschouwen els een sa&mpakkende onweerslucht met in de verte nu en dan een lichtflits, het volgen de staat nagenoeg gelijk met een bliksem, -die is ïngeslagen Het schijnt, dat een afbreken van de conferentie aanstaande is en dat de ge allieerden het Ruhrgebied zullen bezel- ten. De toestand ziet er dus verre van roos kleurig. uit en de ellende is voorloopig nog niet te overzien, daar de arbeiders dreigen de algemeen e staking af te kondigen, zoo dra het befaamde militaire apparaat van Foch in werking wordt gesteld. Bovendien is het incident fe Spa, waar een Puitsch vertegenwoordiger van 't Wolff- bureau werd mishandeld, op den voet ge volgd door een nieuw „Zw.ischenfa'll" waar van de Franschen slachtoffer werden. Mis schien is dit te dramatisch uitgedrukt, daar het hier meer gaat om een kwestie van eer (die teer is). Er is n l. weer een nieuwe vlag- genhistorie en over deze vlaggenhistorie be staan twee [ezingen. Volgens mededeelin- gen van Duitsche zijdie, n.l. de veiligheids politie, had gisteren te Berlijn op den Peri- ser Platz ter viering van den T4en Juli op het Fransche gezantschap een feest plaats, waaraan de leden van de Ententemissies deelnamen. Het aanwezige Duitsche publiek hief bij het hijschen van de Fransche drie kleur 't lied Dèutschland irber Alles aam Lie den van de veiligheidspolitie geleidden de Fransche officieren en matrozen, wier hou ding 't publiek geprikkeld had, naar 't ge- Telef. interl. 158. l'it ecnlge aUcsleu .-dat hot resultaat van Uw schepping boten verwachting zelfs heeft voldaan dal een ieder, die het ziet, verrukt is over den f raaien aanblik en huldo brengt aan den ontwerper F. V. T- zeer te\ reden te zijn over den Icoürigon en ema.-ikvollen aanlog van een sroot gedeelte van mijn buitenplaats te 's Graveland J. B. en deel U luorbij mede dat ik bij zonder tevreden bon over den nieuwon aanleg van mijn tuin. Wed. H. J. W.-DE K zantschapsgebouw, waardoor zij er in slaag den ernstiger dingen te voorkomen. Toen het feest was afgeloopen en het publiek het plein had verlaten, zijn tot dusver nog on bekend gebleven lieden op het dek van het gezantschap geklommen en hebben de drie kleur neergehaald en meegenomen. De po litie stelt een onderzoek in. Van officdeele zijde wordt orfUrent het in cident bij de Fransche ambassade nog aan 't \V. B. meegedeeld, dat de staatssecreta ris van buiteniandsohe zaken den Franschen zaakgelastigde persoonlijk het leedwezen van hem en zijn regeering te kennen heeft gegeven over de onbetamelijkheid jegens de Fransche ambassade begaan. De politie beambten, door wier nalatigheid de demon stratie mogelijk is geworden, zullen op be vel van den Pruisischen minister van builen- landsche zaken geschorst worden. De vlag is neergehaald en weggenomen door een man, die over de daken van naburige ge bouwen op net dak van het Franspho am bassade-gebouw is gekomen. De dader is nog niet gevonden wel cle vlag, die ontdekt is in een naburig huis en door de po! lie naar de ambassade is teruggebracht. De Fransche lezing moge volledigheids halve hieronder nog volgen Nadat de Fran sche vlag op het gezantschapsgebouw gehe- sohen was ter oere van deït Ï4en Juli, verza melden zich daarvoor een aantal toeschou wers, die gemakkelijk verstrooid konden worden. Tegen twee uur vanmiddag echter is iemand, die den toegang tot het gezant schap gekend moet hebben, op het dak ge klommen, heeft de vlag neergehaald en is er mee vandoor gegaan. De menigte zag het heel lijdelijk aan en deed niets. Onmiddel lijk werd een andere vlag geheschen. De Marcilly heeft namens den gezant, die af wezig is, een protest ingediend bij de Duit sche regeering, waarin hij zich het eischen van de noodige straf voorbehoudt. Overi gens bleef het in de buurt van het gezant schap kalm. Later wordt ui-t Berlijn bevestigd, dat de vlag van het Fransche gezantschopsge- gebouw teruggevonden en door de politie weer naar het gebouw is gebracht. Europa is nog geen huis, waar men als broeders eendrachtig samenwoont. Buiteniandsohe Berichten. B u ch um, 1 3 Ju 1 i. (V. D.) De spoor wegwerkers van het Rijnland hebben beslo ten, dat alle uitvoer van aardappelen en groenten uit het Rijnland zal worden ge staakt, wanneer de prijzen niet aanmerke lijk warden verminderd. Daar de landbou wers de prijzen nog niet noemenswaardig verlangd hebben, is de actie der spoorweg werkers heden begonnen. Antwerpen, 14 Juli. (V. D.). Ont kend wordt, dat de burgemeester van Ant werpen, De Vos, ontslag genomen zou heb ben. Een der gewonden, een 19-jarig be ambte, is overleden. Parijs, 14 Juli. (H.-R.) De leden der regeering hebben gisteren den gezondheids toestand van Deschanel besproken. De mi nisters zijn er van overtuigd, dat de presi dent binnen een maand weer beter zal zijn. P a r ij s, 14 Juli. (H.-R Prachtig weer begunstigde heden de parade te Vincen- nes, ter gelegenheid van den nationalen feestdag van 14 Juli. De parade werd bijge woond door den minister van oorlog, Lefè- vre, in tegenwoordigheid van cle presiden ten der Kamers en het diplomatieke corps- De menigte gaf vooral luide blijk van haar vaderlandslievende gevoelens, toen Lefèvre vaandels uitreikte aan acht Senegaleesche regimenten en aan de nieuwe regimenten storm artillerie. De troepen defileerden voor de Fransche vaandels, die overeenkomstig het verdrag van Versailles uit Duitschland zijn teruggezonden. \rrrrxr i Kapitaal en JReserves i 18.633.000.—. OPGERICHT 13S6. P a r ij s, 14 Jul i. (N. T. A. Draadloos) Delac-roix, Belgisch minister-president, en Hymens, minister van buiteniandsohe zaken, hebben tegenover Miller and uiting gegeven aan de goede wenschen, die de Belgische regeering en de Belgische natie ter gele genheid van den nationalen feestdag voor Frankrijk koesteren. Millerand dankte voor de wenschen en zeide verheugd te zijn den 14en Juli door te brengen temidden van het Belgische volk, dat hem overal met harte lijke sympathie heeft ontvangen. Londen, 14 Juli. (V. D.) .De Times meldt: Krassin' heeft zijn vertrek van Mos kou zoodanig bepaald, dat hij Vrijdagmid dag in Londen zal terugkeeren. Maar mét het oog op de boodschap door de Britsche regeering-uit Spa. betreffende Polen gezon den, is het niet onwaarschijnlijk, dat de Sovjet-regeering hem nog; eenige dagen zal vasthouden. Vernomen wordt, dot onder de nieuwe voorstellen, welke Krassin de Brit sche regeering zal voorleggen, een aanbod van de Sovjet-autoriteiten is om de gecon- fisceerde fabrieken aan hun wettige eigena ren terug te geven. De Spvjet-regeering is bereid toe te staan, dat de eigenaren van fa brieken, onverschillig van welke nationali teit, in Rusland terugkeeren en het werk doen hervatten. Alle onderhandelingen tas- schen de Russische handelsdelegatie in Londen en de Britsche firma's zijn ge schorst tot den terugkeer van Krassin. G2 KANTOREN. Londen, 13 Juli. (R.). De vertegen- woordigers.von de vereeniging van dagblad directeuren hebben, in verband met de wei gering van sommige ofdeelingen van den Typografenbond om zich neer te leggen bij de overeenkomst onlangs gesloten op de conferentie van werkgevers en werknemers in het drukkersvak, aan genoemden bond •bericht, dat in de volgende week alle leden van dien bond, die bij provinciale dagbladen werkzaam zijn, den dienst zal worden opge zegd, tenzij de bond de noadige stappen neemt om plaatselijke stakingen te voorko men. Weeiven, 1 4 Juli. (\V. B.) De histo ricus Heinrich Friedjung is, 70 jaar oud, ge storven. (Hij was lid der Weensohe Acadamie van Wetenschappen. Friedjung, die in de poli tieke geschiedenis van de laatste 40 jaar een belangrijke rol heeft gespeeld, is 70 jaar oud geworden. Kopenhagen, 1 3 J u 1 i. (V. B.) Vol gens een telegram uit Kowno is het vredes verdrag tusschon Sovjet-Rusland en Li- thauen j.l. Maandag onderteekend. Dit be richt heeft in Kowno groote verrassingen teweeggebracht, daar vroeger was gemeld, dat de vredesonderhandelingen van Moscou naar Riga zouden zijn overgebracht. Aan gaande den inhoud van het verdrag is even wel nog niets bekend. B IJ Londen, 1 3 J u li. (R.) Het vakvereem- gingscongres hield heden te Westminster een speciaal congres om te beraadslagen over de houding, dde de Engelsche vakver- eenigingen ten opzichte van Ierland en Rus land zullen aannemen. Een resolutie is aan genomen door de nationale bond van spoor wegweden, waarin wórdt aangedrongen op een wapenstilstand tusschen de Iersche par tijen om een einde te maken aan de moor den en excessen alsmede het terugtrekken der Engelsche troepen uit Ierland. Even eens wordt de regeering verzocht een Iersch parlement in te stellen, indien een derge lijke wapenstilstand wordt gesloten. Ook is een motie aangenomen van den mijnwerkersbor.d, waarin wordt aangedron gen op t houden van een stemming onder de leden der .vokvereenigingen over een algemeene staking, tenzij de Engelsche troepen worden teruggetrokken en een einde komt aan den aanmaak \an munitie; die tegen Ierland en Rusland wordt ge bruikt. Mai son »5 L'Hirondelle" Washington, 13 Juli. (V. D.). Het Marinedepartement deelt mede, dat een troepenmacht van 150 man vanaf de Ameri- kaansche oorlogsschepen in Taku aan land is gezet. Zij zullen naar Peking worden ge zonden ter bescherming van de legatie der Vereenigde Staten en de Amerikaansche eigendommen. Admiraal Gleeves is naar Peking gegaan om met den Amerikaanschen gezant te confereeren. Verspreid© Berichten Voor Weenschc kleinrenteniers. Er wordt thans ook een steunbeweging op touw gezet voor de Weensche klein renteniers, ouden vpp dagen, die na een over 't geheel correct en arbeidzaam leven den niet onbescheiden wen'sch koesteren hun laatste dagen in rust, een eenvou dige maai waardigé wijze door te brengen. Zij kunnen door den lagen stand der Oos- tenrijksche valuta en bij de schrikbarende duurte zonder hulp onmogelijk een eenigs- zins menschwaardig bestaan leiden; vatff daar dat zich een „Ve-reim .Kleinrontnew schut*" heeft gevormd, die pogen wil „Al" tersheime" op te richten, waarvoor over heej de wereld bijdragen en giften worden go vraagd. B er oo ving te Berlijn. De Bei* lijnsohe correspondent van de N. R. Ct meldt: Toen Zaterdagavond de heer Overho^ penningmeester van de Nederlandsche le vensmiddelen-voorziening te Berlijn, liet lokaal der vereeniging Nederland en Ornn* je verliet, waar de maandelijksche verga dering van de ofdeeling levensmiddelen v-oor Nederlanders had plaats gehad, werd hij door twee kerels aangevallen, die hem zijn portefeuille, inhoudende 43,000 mark* ontrukten. Na een wilde jaoht slaagde men er in de dieven te grijpen; een van hen haalde ibij de vervolging een revolver to voorschijn en sohoot op zijn vervolgers, van wip hij er één verwondde. De heer O ver hof kreeg op het politiebureau het geldj, dat aan de Nederlandsche levensmiddelen* commissie toebehoort, terug. De boeven' moeten van iemand, die regelmatig levens middelen bij de commissie afhaalt, verno men hebben, dat de heer Oveihof bij hel verlaten van de Nederlandsche sociëteit' groote geldsommen 'bij zich had. Het on derzoek zal moeten uitmaken, wie deze peri soon is. CU de Per* KenlieiiB in Boot Bibci itlisme. Onder dit opschrift merkt De N i eu w€ Courant o. m. pp, nadat het blad ver klaard heeft in beginsel met het denkbeeld van Treub in te stemmen Doch tegenover oen oproep van de zijdo van den Economischen Bond, om deze ver deeldheid door samenwerking, in welken vorm dan ook, te doen plaats maken, moe ten wij er terstond met nadruk aan herin neren, dat het liberalisme weliswaar erkent, in het bijzonder in onzen lijd, het grooto gewicht, dot voor de gansche menschheid verbonden is aan een doortastende en, door bekwame oeconomcn geleide, poging om do oeconomische problemen tot een voorloopig bevredigende oplossing te brengen, doch dat wélvaartpolitiek voor het liberalisme nooit iets anders geweest is cn ook in do huidige omstandigheden niets anders kan zijn, dan een practisch voortvloeisel uit het, voor den liberuol hoogste beginsel der vrij heid. En wij willen er nonstonds aan toevoegen, dat wij er niet geheel gerust over zijn, of de Economische Bond voor de ideëcle zijdo van dit beginsel wel voldoende oog heeft. Materieele eischen worden in ccn tijds periode, waarin in de -noodzakelijkste be hoeften van een volk ternauwernood kan worden voorzien, uiteraard door alle socialo klassen cn groepen met meer klem gesteld, dan voorheen, toen er van de mceStfe pro ducten welhaast overvloed scheen te zijn* Een logisch gevolg van dezen toestand is, dat ook dc staatkundige partijen aan do voortbrenging e^i verdeeling der goederen, welke in dc nijpende behofeften zoo goed mogelijk moeten voorzien, meer aandacht dan vroeger zullen moeten schenken. Doch ondanks deze onmiskenbare eischen van onzen tijd, blijft voor het liberalisme do matorieele zijde vun de practischo sociulo problemen overschaduwd door de eischen, welke het liberale vrijheidsideaal, princi pieel, dus onder alle omstundigheden, aan' zijn volgelingen blijft stellen. Staatkunde is iets anders. Jets meer, dan het zoeken naar een oplossing van min of meer technische, oeconomische problemen. Deze waarheid te hebben miskend, is de fundamenteele fout geweest bij de oprichting vun den Econo mischen Bond ols afzonderlijke politieke partij. Dat dc leiding van den E. B. thans i Goochelpartijen worden zeldzamer. Par- foen, die goochelen, zijn nog altijd in bloei. door SUZE LA CHAPELLE-BOOBOL'. 17 Toen Frits dien avond laat naar huis (ging, ■voelde hij zich volmaakt gelukkig. Al zijn be denkingen waren op den achtergrond ge raakt. Machteld lïad gelijk, de toestand moest blijven zooals die was. Waarom niet? Ook van Agatha hield hij, zooals \an een zuster ■of een moederlijke vriendin. Die genegenheid had niets t<» maken met zijn gevoel voor Machteld dat hem verteerde cn verschroeide, maar dat hem de grootste weelde .gaf. Na zijn vertrek staarde Machteld nog gc- ruimen tijd in het vuur. liet ging bijna uit, maar soms verleende de vlam van, een stuk hout nog sterken gloed aan de nsch. Ook zij voelde zich gelukkig, zells in dc overtuiging, ■dat zij altijd veel meer zou geven, tl an ont vangen. Frits had niet gelogen toen' hij Machteld verzekerde te gelooven dat Agatha niet leed onder hun verhouding. Hij wilde het aanne men en met geweld verdreef h'j den twijfel die soms in hem opkwam Want iv-ijfcleri deed hij en dikwijls, als hij gewoon, alsof er niets was, mcl haar trachtte le'spreken, sloeg hij de pogen heer yoor haar koelen, klaren blik en durfde hij niets meer zeggen, als zij zich met een stug woord afwendde. In de tegen woordigheid van Ferric was liet dragelijk, dan speelden en praatten zij met het kind. dan weck de beklemming en ontspande zich Agatha s strak gezicht, dan lachte I-rils hel der en vroolijk als vroeger, dan durfde hij zelfs een grap of.een vriendelijk gezégde te gen zijn vrouw wagen, die, vooral als het hun lieveling gold, niet werden teruggewezen. Maar in de enkele uren die zij alleen door brachten, voelden heide den pijnlijken toestand van met één enkel ding geheel vervuld to zijn en cf niet over te durven spreken. Want beide vreesden. Er was als een lont in hun huis. Zoolang ze 4ic .onaangeroerd lie ten,, bestond cr geen gevaar, maar als zij haar aanstaken door een onvoorzichtig wpord zou ze uit elkaar soringen en een groote verwoes ting aanrichten. Ojidanks al haar kalmte, brandden dc ver ontwaardigde woorden Agatha sums op de lippen. Wanneer zij Flits aanzag zonder dat hij op haar leltc, wanneer zij in zijn afwezi gen blik de stille verrukking las die niet haar gold, wanneer zij voelde, hitier en scherp voelde, dat zjj als vrouw niets meer voor hem belcckcr.de. dan had zij al haar zolfbchecr- sching no o dig om hem geen verwijten te doen, hem niet' te zeggen hoe die andere vrouw in haar oogen slechts een gemecne dievegge was die haar haar eigendom had ontroofd. Maar zij beheerschte zich zij begreep wel dal spre ken niet balen kon, dan zou het hard tegen hard worden, dan zour'en zij het woord scheiding", waarvoor zij bang was, uitspre ken en zij begreep ook dat wanneer het een maal tusschen hen genoemd was, het lien niet meer los zou laten cn hen dwingen er telkens op terug le komen. Altijd wilde zij nog niet scheiden, ofschoon zij zich voorhield dat het waardiger, beter zou zijn als zij Trits zijn vrijheid gaf. Zij kon niet, zij vilde hem niet missen, zij wist -dal zij nog veel ongelukkiger zou zijn ah zij hem geheel moest afstaan Haar trots was haar te hulp gekomen om zich te schikken, zij wilde haar man r.ict dee- len met een .indere vrouw. Hel was'haar een raadsel hoe zij nu soms zoo kon verlangen naar leederheid cn hartelijkheid, ofschoon zij toch wist dat zij die terugwijzen zou. "Voor het oog van dc wereld was hij toch nog haar man, zij dioeg zijn naam en looit zou zij uit zichzelf daarvan afstand doen. Zij hield het voor haar plicht, want het -dond hij haar vast dat Frits verloren zou gaan wanneer zij hem opgaf en hij dus geheel onder Macbit-ld's in vloed zou komen. Zij sloot z.ich hoe langer fioe meer in haar huis op en zonderde zich zelfs zooveel mogelijk af van de weinige ken nissen die zij had. Want zij vreesde in de oogen van anderen een medelijden te lezen dal haar vernederde, zij wilde alleen dragen en dul den om het kind. Dc winter was voorbijgegaan l:l hel werd voorjaar. Anders hadden Friis cn Agatha te gen dezen lijd reeds lang hun zomer plannen gemaakt, ditmaal was er niet over gesproken. Er kwam een invitatie uit dc stad, waar zij vroeger gewoond hadden. Haa^ ernige broei' noodig.de hen uit om de Paaschvacantic bij hem ie komen doorbrengen, Agnlha las den brief en gaf hem aan Frils. Zij keek hem aan terwijl hij kis,en zij zag de wolk van ontevre denheid op zijp gezicht. ,.'t Spijt mij, maar ik kan in do vacantfc r.iet van huis," zei hij. „Waarom niet?"' 11ij aarzelde even, toen begon hij snel cn haperend le spreken: „Ik moet een leerling bijwerken uit de vijf de klas. De jongen moet heslist van het jaar eindexamen doen en ik heb hem beloofd oiu hem in de vacant|,c te helpen, t Is een wees en er staat veel voor hem op hel spel- -le be grijpt, ik kan nu niet zeggen'dnl ik het niet doe. Zij verwonderde zich over de gemakkelijk heid waarmee hij loog, maar zij bedwong dc minachtende woorden die haar op dc hp- pen zweefden en zei enkel: „Dan zullen Willem afschrijven Zenuwachtig woelden zijn vingers door zijn haar. Als in een visioen zag hij zichzelf alleen in huis, veertien dagen lang geheel vrij, niet gebonden door wal ook, veertien dagen die hij met Machteld zou kunnen doorbrengen Misschien zouden zij zelfs een paar dagen uit dc stad kunnen gaan. Dij wist toch dat rij lcs voor hem over had, zich niet stoorde aan het oordeel van de mcnschen. Het denkbeeld dreef hem het bloed naar het hjofd. maar hij Verwenschic zichzelf omdat hij slechts schuchter eu aarzelend durfde vragen: „Waarom zou je niel alleen met Ferric gaan? l Zou aardig voor het ventje- zijn cn jij hebt heüscli ook wel eens wat afleiding noodig.'* „Ik dank je voor je bezorgdheid," zei /Ij* hem strak aankijkend. Maar Ik denk er niet nan, ik ga niet alleen met het kind uil logee* ren, nu niet, en niel in de groote vacantic, rtooit." Zij ergerde hem vreeslijk door haar beslis* te manier van spreken en hij hield haar blik' uit toen hij brutaal vroeg: „Waarom niet?" „Man en vrouw behooren samen uit tc gaan. Als dat niet kan, blijven wc thuis. Zoolang 't mij mogelijk is wil ik dc mcnschen geen aan* leiding tot praatjes of veronderstellingen ge-« ven." Zij #«n;ï de kamer uit en hij balde dc vuis ten. In zulke oogenblikken haatte bij zichzelf omdat hij hel juk niet afschudde. Toen hij Machteld vertelde wat cr voorgevallen was keek zij zwijgend voor zich. „Be grijp jij zoo'n vrouw?" vroeg hij bitter*. „Ik weet niet. Je moet bedenken, we heb* ben haar onrecht gedaan en van haar stand.* punt..." „Wat standpunt,' riep hij driftig. „Onrecht* dat Is maar zooals je het noemt. Wc hunnent toch niet helpen dat we van- elkaar houden* Dat moest ze begrijpen. Een andere vrouw; zou...'» „Wal?'' „Ach, ik heb soms nog getwijfeld ol zij wei, Wist. Ik verbeeldde me dat ze toch niet hcelc* maal vermoedde wat wc voor elkaar zijn,, dat ze alleen maar geloofde aan een flirt, aanl een hofmakerij Maar als ze zoo kijkt als van middag, zulke dingen op dien toon zegt dan... „Nu?"' (Wordt vervolgd* j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1