BUITENLAND „DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERIEMIIEN niet inbegrip van een Maison „L'HirondeHie" FEUILLETON. De Sterkste Band. PatMtidrnkl^sding i}fj J. GROOTENDORST Maf 20 PaiÉèrsiiüööiliiÉsisi;. 19e Jaargang No. 17 ''per post f 2.60, per weck (met gratis vcrzckcr.ng icgea ongelukken) iV C.05. Dinsdag 20 Juli 1920 O.Jj'G, ^frpnrjcrlijkc nummer? DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: xRNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. bewijsnummer, clRc regel meer 0.25, tlicnstaanbic* dingen en Licldadighclds-adveitcnticn voor dc helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordcglïgc bepalingen voor het advcrtccrcn. hene circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Aan de leden van de Zuid-Afrikaansche partij, waarvan -generaal Smuts voorzitter is, is een circulaire gezonden inzake het belangrijke vraagstuk der hereeniging tus- ichen de Zuid-Afrikaansche en de Natio nale partij. In dit rondschrijven wordt ge constateerd, dat de hereenigingsactie uiting geeft aan 't innig verlangen van 't volk naar rust en vrede op maatschappelijk en politiek gebiedhet volk is moede van al de ruzie en verdeeldheid, die Zuid-Afrika nu ettelijke jaren heeft beroerd en de aan dacht van zijn ware ontwikkeling heeft af getrokken. Het hoofdbestuur stelt zich voor te Bloem fontein op 22 Sept. a.s. een congres.te houden, waar de Zuid-Afrikaansche partij •haar standpunt inzake de hereeniging zal vaststellen. Opgemerkt wordt, dat, zal deze duurzaam zijn, zij moet 'berusten op een •duidelijke, eerlijke, en openhartige basis van beginselen. Hangende het congres ver zoekt 'het hoofdbestuur de leden der partij geen besluiten te nemen, die indruiscben tegen de volgende principes, die geacht worden een grondslag te kunnen worden voor hereeniging 1. Het volk van Zuid-Afrika wenschtgeen beperking te stellen op zijn toekomstige pe- litieke ontwikkeling als 'n vrij vol'k en laat de deur open voor de ontwikkeling van die vrijheid onder Gods voorzienigheid. Het erkent tevens dat eenige ingrijpende ver andering in onze regeeringvorm alleen kan berusten evenals het daarstellen van onze tegenwoordige Grondwet op de Na tionale Conventie op den breeden basis van den vereenigden volkswil, d. w. z. op de samenwerking van alle deelen der blan ke bevolking en niet bloot op een parle mentaire meerderheid. 2. Met het doel om uitvoering te geven aan het sterke verlangen onder de bevol king om vrede en éénheid en met 't oog op de scherpe verdeeling van zienswijze over constitutioneele kwesties wordf aan genomen, dat 't niet in de beste 'belangen /an Zuid-Afrika is om eenige agitatie voor de verandering van onzen regeeringsvorm, :ooals vastgesteld in de Grondwet, te ma ken en dat onze constitutioneele ontwikke ling worde gelaten aan den natuurlijken ioop van omstandigheden. 3. Geen verplichtingen of verantwoorde lijkheden tegenover andere deelen van 't Britscbe rijk of andere landen zullen wor den aanvaard, die in strijd zijn met de be langen van Zuidh-Afrika, of die afbreuk doen aan den bestaanden status van Zuid- Afrika. 4. In de toepassing van bovenstaande grondbeginselen wordt geen verschil van ras onder de blanke bevolking erkend, doch allen, die op dezen basis wenschen samen te werken, zijn welkom in de hereenigings- beweging. Bovengenoemde vier principes, waarvan de inh'oud belangrijker is dan de stijl Schoon, heeft de te Pretoria verschijnende Volksstem aanleiding gegeven in een hoofd artikel te wijzen op het gewicht der in de circulaire aan de orde gestelde kwestie. Het blad is er vast van overtuigd, dat ge neraal Smuts' Open Brief de verwezenlij king der hereeniging in belangrijke mate haderbij heeft gebracht en schrijft voorts En ons wil hier nou net daarvoor pleit, dat ons publiek die basis wat genl. Smuts aan die hand gee, als voorsitter van die Hoofdkomitee van die Suidafr. Partij, kalm en sonder vooroordeel Sal oorweeg. In ons blad werd tot hiertoe hereniging bepleit op hierdie. drietal grote grondbegin sels, waaroor daar tussen ons g'n verskil bestaat nie, nml1. Suidafrika eers 2. geen nouere bande met welke ander land ook, en 3. selfbestemming. En dis vir ons rede tot grote tevredenheid om hierdie voorwaar* des terug te vind in genl. Smuts se Ope Brief. De vier door generaal Smuts opgesomde 'beginselen willen volgens genoemd blad nl. zeggen 1. Die volk erken geen beperking van sij-n vrijheid niet, maar vul dit ontwikkel onder Gods Voorsienigheid en op die breë basis van die volkswil. 2. Ons vrije konstitusionele ontwikke ling word gelaat aan die loop van omstarv dighede, ons gaan Suidafrika nie in be roering breng deur te agiteer vir 'n ver andering nie. 3. Suidafrika eerste. 4. G'n rassetwis onder ons witmense nie. Dié enigste punt waardoor hier verskil van mening mag ontstaan is punt 2. Baie van ons Nat.-vrinde denk nml., dat hul die wije ontwikkeling, wat hier in pt. 1 bedoel word, kan bereik sleg9 deur agitasie, deur die Engelse dit onophoudelijk onder die neus te vrijf, deur land en volk voortdu rend in rep en roer te hou. Ons glo dit niet, en ons weet daar is duisende ver standige Nat.-manne wat op daardie weg ook g'n heil kan sien nie. Ons is vandag met die republikeinse agitasie beland op 'n dooie punt. Die leiers van die agitasie kan nie voor- of agteruit nie, want per slot moet enige vooruitgang berus op die breë basis van die volkswil. Uit de berichten, die de pers-bureaux dis- tribueeren alsmede uit het nieuws, dat b.v. de Londsche correspondent van de Temps aan zijn blad weet te telefoneeren, kon worden opgemaakt, dat de onrust in Ierland bij den dag toeneemt en dat er een verle vendiging valt vast te stellen van de acti viteit der Sinn Fciners, die in 't Noorden van Ierland treinen hebben aangehouden om zich meester te maken van de brieven zakken. Een ander mooi hebben ze een automobiel (met haar inhoud: de mécani- cien en chauffeur) in beslag genomen. De politiekazerne van Augherim is doodeen voudig in de asch gelegd; een politieagent is van uit een hinderlaag dood geschoten in 't graafschap Gahvay, twee andere zijn ge wond in 't graafschap Limmerick; vier an dere Sinn-Fein-troepen, die in hinderlaag lagen, zijn Vrijdag en Zaterdag gesigna leerd op verschillende plaatsen. Nadat de Sinn-Feiners verschillende officieele brie ven te Dublin hebben geroofd, heeft de onderkoning verschillende dezer documen ten terugontvangen, die warén gesloten in enveloppes, die tot opschrift droegen: „Ge opend en gecensureerd door de Iersche republiek". De Engelsche autoriteiten te Dublin zijn bezig een plan te ontwerpen, waarbij over wogen wordt in verschillende deelen van Ierland verzoeningsroden in het leven te roepen, die op den zelfden leest zijn ge schoeid als die, welke het hunne ertoe heb ben bijgedragen om een eind te maken aan de onlusten te Londonderry. De correspondent van de Temps meent te weten, dat de Sinn-Feineis generaal Lucas hebben aangeboden dezen weer op vrije voeten te stellen, op voorwaarde, dat hij daarna niet aan de klok hangt, waar de schuilplaats zich bevindt, waar hij gevan gen wordt gehouden; generaal Lucas schijnt echter in dezen zich niet door be loften te hebben willen binden De Sinn-Feiners, naar verluidt, gaan voort met het organiseeren van de Iersche rechterlijke macht; een aantal notabelen, die waren saamgekomen in 't graafschap Managhan, hebben besloten rechters te kiezen voor Ierland, terwijl de magistraats personen ,die momenteel in functie zijn, de uitnoodiging hebben ontvangen hun ont slag in te dienen. De clandestiene fabricatie van geestrijke vochten moet op zeer* ijverige wijze in Ier land plaats hebben en schijnt onderworpen te zijn aan de controle van een Sinn Fein- besluur. De personen, die op frauduleuse wijze zich toeleggen op de distillatie van whisky, zullen worden gestaft met zware boeten. De distillateurs moeten de rechten betalen aan de Iersche republiek. De correspondent van de Star te Cork wee mede te deelen, dat de gevechten tus- schen soldaten en burgers te Cork van Zon dagavond negen uur tot Maandagochtend vier uur hébben geduurd, waarbij het nog al heet en hardhandig is toegegaan Er moe ten veertig lieden zijn gewond, terwijl één persoon sneuvelde en velen op sterven lig gen. Motorvrachtwagens met gewapende soldaten patrouilleeren door de straten, maar werden door de Sinn Feiners vanuit een hinderjaag met bommen bestookt. Een vijftigtal soldaten heet gewond te zijn, waar van velen ernstige kwetsuren hebben opge- loopen. Maer de berichten d.d. IQ Juli (dus gisteren) luiden weer gunstiger: Reuter meldt voor dien dag rust in de stad Cork. Buitenlandsche Berichten. Londen, 19 Juli (R.). Reuter ver neemt, dat de internationale fin&ncieele conferentie te Brussel is uitgesteld tot de laatste helft van September. Londen, 19 Juli (R.J. Reuter ver neemt, wolgens een telegram uit Warschau, dat het ministerie van buitenlandsch zaken in een communiqué verklaart, dat de onder werping van de strijdvraag over Teschen aan den Oppersten Raad een keerpunt be* teekent in de betrekkingen tusschen Polen en Czecho-Slowakije en voorgoed een tijd' perk van twist afsluit. De Poolsche reg-ee* ring heeft de beslissing der geallieerden aanvaard en hoopt, dat die Czechen en Po len zullen samenwerken aan den toekomsti- gen wederopbouw van Middel-Europa. P a r ij s17 Juli. (N. T. A. Draadloos). Het stoffelijk overschot van ex-keizerin Eugénie is Zaterdagochtend uit Spanje ko mend aan het Austèrlitz-station te Parijs aangekomen. Op het prron maakten de le den van het Spaansche gezantschap, prins Murat, als vertegenwoordiger van prins Vic tor Napoleon en een aantal persoonlijkhe den, hun opwachting bij den hertog van Al- va, die het stoffelijk overschot van de kei zerin begeleidt'. P a r ij s 1 9 J u 1 i. (N. T. A. Dcaadloqs), Het vijfde congres van de internationale ver- eeniging van chirurgen is Maandagmiddag plechtig geopend in de groote zaal van de faculteit der geneeskunde te Parijs door Honnorat, minister van onderwijs. P a r ij s19 Juli. (V. D.) Zondag heeft een zeer hevige hagelstorm gewoed in Ppi- tiers, tengevolge waarvan de zeer mooie vensters van de Kathedraal zwaar bescha digd zijn Londen, 18 Juli. (R Gisterenavond le cii uur drongen twaalf mannen dc club iïjL Cork binnen. Zij doodden Smyth den po- litie-commissaris, die in de rookkamer zat. Een inspecteur van polite werd door een schot lcht gekwetst. Londen, 19 Juli (V. D.). In de stad Cork in Ierland hadden groote onlusten plaats100 soldaten en burgers zijn ge wond een burger is gedood, velen zijn ster vende. Vele bommen werden door burgers geworpen. Barcelona, 1 9 J u 1 i. (H.). De cen suur op de kranten is ingetrokken. De regee ring heeft verklaard, dat de leiders der vak- vereenigingen, die bij den jongsten socialen strijd zijn in hechtenis genomen, spoedig in vrijheid gestold zullen worden. W e e n e n 18 Jul i. (H. R.) Een offi cieele mededeeling van de Iteliaansche re geering aan Oostenrijk houdt in, dat de be zetting door Itoliaanschc troepen van elk Freiburg (Breisgau), 18 Juli. (W. B.) De stad Freiburg vierde het feest van haar 800-jarig bestaan in de Stadtfesttyille, waar aan ook rijkskanselier Fehrenbach en de minister van fkvanciën dr. Wirth, die beiden burgers zijn .an dé feest vierende stad, deel namen. Riikspresident Ebert wenschte telegrafisch de stad geluk uit naam van de rijksregee- ring. Staatspresident Geiss bracht de wen schen over van het volk en de regeering va Baden Reichenberg, T9 Juli. (W. B.). In de stad en het district is de algemeene staking afgekondigd; slechts de levensmid delenzaken zijn geopend. De arbeiders eischen besprekingen met vertegenwoordi gers der regeering, inzake de voedselvoor ziening. Hannover, 19 Juli. (W. B.). Als pleger van den aanslag op veldmaarschalk von Hindenburg is de arbeider Albert Gal- lian gearresteerd. Rembouillet, 18 J u li. (H. RMil- lerand, die des middags te hall vier aan kwam, had een onderhoud, hetwelk drie kwartier duurde, met den president van de republiek, wien hij verantwoording aflegde van de beraadslagingen te Spa. Na met den president en mevr. Deschanel thee te heb ben gedronken^ keerde Millerand terug, van zijn bezoek aan den president den besten indruk medenemend. Oostenrijksch territorium een einde neemt tengevolge van da»ratificatie van het ver drag van St. Germain. Londen, 17 Juli. (R.). Reuter ver neemt dat de Italiaansche regeering van Zuid-Slavië voldoening heeft geëischt voor den aanval op het Italiaansche oorlogs schip te Spaloto, terwijl de Zuid-Slavische regeering voldoening heeft geeischt voor het verbranden van het Zuid-Slavische clubge bouw te Triest. B e r 1 ii n 1 7 J u 1 i. (W. B.) In Czornikau geboren jonge Duitschers worden door de Polen voor de keus gesteld of onmiddellijk voor Polen te stemmen en dienst te nemen in het leger of binnen veertien dagen te worden uitgewezen. In Wollstein vinden weer inlerneeringen van Duitschers plaats. Londen, 19 Juli (R.). Reuter ver neemt, dat Tsjitsjerin's antwoord op de jongste nota aan Moscou omtrent het slui ten van een wapenstilstand met Polen te Londen is ontvangen. Naar verluidt heeft de sovjetregeering verklaard toe te stem men in een wapenstilstand met Perzië en Polen, waartoe zij nieuwe voorstellen deed, die heden door het Engelsch kabinet zijn in overweging genomen. B e r 1 ij n, 18 Juli. (V. D.) Naar uit Stockholm wordt bericht, zijn Wilna en Londorovo door het Sovjetleger bezet. Poolsche officieren zijn \oor de roode troe- I pen in het Fransche gezantschap te Kowno gevlucht. Kopenhagen, 18 Juli. (V. D.) Het verdrag tussohen Lithauen en Sovjet-Rus-» land bevat nog de volgende voorwaarden: De Russen zullen alle documenten en ar chieven, welke vroeger zijn weggevoerd, weder aan Lithauen teruggeven. Lithauen zal, met het oog op de door dit land gele den oorlogsschade, worden vrijgesteld van dc 'betaling der Russische staatsschulden. Rusland zal aan Lithauen een oppervlakte overlaten, welke 100,000 II.A. bosschcn bevat, die bestemd zijn om gevetd te wor den cn 3 miliioen roebel in goud betalen. Verder verplicht Rusland zich tot levering van spoorwegmalerieel in verhouding, van hetgeen Lithauen noodig heeft en het zelf kan presteeren. P n r ij s, 1 8 M e i. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De regeering te Moskou heeft aan de Armeensche regeering een ultima tum gezonden inzake de ontruiming der be twiste gebieden. De Armeensche regeering heeft geantwoord die niet te kunraen aan vaarden de ontruiming dezer gebieden door Armenië zou hel contact tusschen de roode troepen en de Turksche nationalisten vergemakkelijken, waardoor de Armeensche regeering took in gevaar zou worden ge bracht. P a r ij s, 1 9 J u 1 i (R.). Uit Teheran wordt bericht, dat ten gevolge van de verwerping door de Armeensche regeering van het ultw ma turn van de regeering te Moslcou het elf de leger der bolsjewisten last had gekregen! op te rukken. Het heeft Gerjoesi in de Ka- rabagh bezet. Zijn -einddoel is zich met de Turksche nationalisten te vereenigen. Peking, 1 8 J u 1 i (R.). De strijdkrachten van de Tsjilipartij hebben de Anfoetroepen een zware nederlaag toegebracht. Zesdui zend man der Anfoeslrijdkrachten* Irokken op Peking terug, waar men de poorten sloot Men acht Toen-Tsj-Joeis nederlaag volko men, tengevolge van de bet-ere krijgsmans kunst van Woe-Pei-Foi Peking, 19 Juli (R.). De keizerlijke familie heeft ao-n het corps diplomatique verzocht om de waarheid te onderzoeken van het gerucht, volgens hetwelk er plannen bestaan tot herstel van de monarchie en heeft ook om buiter.landsche bescherming gevraagd. Washington, 10 Juli. (R.). Na een uur met Cox, den candidaat der democra ten, tc hebben geconfereerd, verklaarde Wilson, dat hij met Cox tot overeenstem ming was geraakt en dat deze het met hem eens was, wat betrof den Volkenbond Cox zal in znij strijd voor de verdediging van de eer der natie en voor den wereldvrede den steun hebben van de geheole partij. Washington, 19 Juli. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). De democrat!- sche presidentscandidaat Cox en zijn pro-' motor Franklin Rooseelt hebben vanoch tend een conferentie gehad op het Witte Hujs mei Wilson. Daarna hebben zij mei Wilson geluncht. Vervolgens zijn Cox en Roosevelt naar Columbus in Ohio vertrok ken. President Wilson verklaarde, dat het on derhoud in alle opzichten zeer bevredigend en bemoedigend is geweest. Hij had gezien, dat gouverneur Cox het geheel met hem eens was inzake den volkenbondhij zal in alle opzichten een strijder zijn voor de eer van het land en voor den wereldvrede. Gou verneur Cox verklaarde Wij waren het eens over de geschiktheid van hel democratische verkiezingsprogram en over den pliclvt van de partij tegenover het slechte vertrouwen van de werelcl fn Amerika. Wat president Wilson beloofd heeft, zal ik, wanneer ik word gekozen, met al mijn krachten trachten t<3 jjeven. Neem alles aan, da's 't beste deel Ook financieel I door SUZE LA CIIAPELLE—ROOBOL'. 20 Zij wist nu waarom hij in 't donker had \villen blijven, rij kon de uitdrukking van zijr» gezicht niet zien, maar zij noorde het beven van zijn stem en zich meer kunnende beheer* sch-n dan hij, antwoordde zij koel: „Als we daarover willen praten Frits, mod ik eerst één ding met zekerheid weten." „"Wat bedoel je?*' Dan moet ik weten of je eindelijk tot in- Jcoer bent gekomen,' ondanks zichzelf sprak zij al minder ingehouden, „of jc je hebt los gemaakt uit de strikken van die slechte vrouw die jou en mij ongelukkig -heeft ge- Tnaakt Als je zoo begint Agatha kunnen we zeker riet praten. We moeten op een zuiver stand punt staan." „Juist, en daarom moet je..." Maar hij viel haar in de rede. Daarom moet jij eerst overtuigd zijn dat 'Machtejd van Benten heelemaal geen slechte vrouw is en dat zij, noch ik het kunnen hel pen dat we van elkaar zijn gaan houden. Agatha antwoordde niet maar zij stond op cn stak de gaskroon aan. Het brutale licht 3'erbande ineens o] de intimiteit uit de kamer. Het was hard en koud evenals de woorden die dreigden gesproken te worden. Zij zag' lrecl bleek toen zij, de hand op dc tafel geleund en Frits recht aanziende, zei: „Dus je durft mij in mijn gezicht z.ggen datje van een andere vrouw houdr?" „Ja.'- „En dat je," haar stem werd zachter, als schaamde zij zich het vreeselijke zeggen, „met die vrouw..." „Ja, ik kan er niet om liegen, die vrouw heeft rechten op mij die jij niet rnccr hebt Ze was nog bleekcr geworden en zonk haar stoel terug. Hij zag hoe haar mond krampte als om uit te barsten in een stroom van verwijten en-klachten, maar hoe zij de lippen op elkaar perste. Hij zag hoe v.ij de leu ning van den stoel omklemde en langzaam in zooverre de heerschappij over zichzplf terug kreeg dat zij schor vermocht tc vragen: „En wat moet er nu?" Hij wilde haar geen leed doen en hel pij nigde hem te zien dat zij toch leed. dat de schok, hoe lang misschien ook voorzien, vree- selijk was nu zij die voelde. „Agatha", zei hij zacht. ..Ik wilde in de eerste plaats dat je me bedaard aanhoorde.' „Dat is onnoodig, ik weet v-'cl wat ie zeg gen wilt." JtDat weet je niet. Ik smeek ie, luster naar mij. Laat ik je alles biechle, alles -uitleggen. Laten we niet zoo vijandig tegenover elkaar staan, maar trachten elkaar tc begrijpen." De uitdrukking van haar Gezicht verzachtte zich niet. 'Maar zij zat nu rechtop en krach tig. Zij toonde geen zwakheid* meer. haar mondhoeken waren minachtend neergetrok ken. Zeg dan maar wat ic tc u ggen hebt, ik Luistpr/ï Hij begon tc praten maar onzeker en zoe kend naar zijn woorden, want hij wist wel dat het onbegonnen werk was, dat hij eer der een berg zou kunnen verschuiven dan die vrouw afbrengen van wat zij in haar steile, duidelijke begrippen voor rechtvaardig en goed hield. „Je weet dat ik altijd gevoelig ben geweest voor den invloed van mooie, geestige vrou wen en je hebt me daar nooit ccn verwijt van gemaakt, dat pleit toch voor je ruime, ver/ standigc opvatting in die dingen." „Ik gunde je dat spelletje wout ik *ag er geen kwaad in, totdat „Juist," viel hij haar in dc rede, totdat je zag dat het geen spel meer was. Kun jij je niet begrijpen dat, al ben jc getrouwd, er iemand anders in jc leven komt, die zoo n invloed op je uitoefent dat je haar hartstochtelijk lief krijgt? „Jawel," antwoordde zij smadelijk. „Ik kan mjj \oorstellen dal er slechle, coquette vrou wen zijn, met zulke listen en streken aks waar van v. ij, fatsoenlijke 'vrouwen; geen flauw be grip hebben, en dat zulke wezens van een zwakken man maken wat zc willen." Met geweld dwong hij zijn ergernis terug. „Jfc vergist je," 'zei hij, zoo bedaard als hij het vermocht; ..Marhtdd hëeJt geen streken gebruikt. Toen wc elkaar leerden kennen voel den wc ons onweersla a ill) aar lot elkaar aan getrokken, begrijp mc we), zij zoowel als ik. Ze houdt evenveel van mij als ik van haar, misschien nog meer, want zc eisclit niets voor zichzelf. Wat wc jc ook hebben aangedaan, jc rrwogt niet met minachting over haar spre ken, dat kan ik niet dulden. Het is zoomin haar schuld als de mijne dat wc van elkaar zijn gaan houden." „Ik wil over haar liever heelemaal niet spreken. Maar jij!... Een man met vrouw cn kind heeft toch zijn plichtsgevoel, zijn gezond verstand 'om*zich tegen zooicts to verzetten." „Plichtsgevoel en gezond verslond vermo gen niets als er een groote nar'.stodit in liet spel is." „Dan ben je gelijk aan een redeloos dier dat alleen zijn instinkt volgf: <^en mensch staat toch hooger." Fiits zweeg, hij voelde dal hij niet verder kwam, overal stuitte hij tegen haar vaststaan de denkbeelden. Zij begreep niet. c zou nooit begrijpen. Ónrustig liep hij dc kamer op en neer. Zc zat stil, het hoofd gebogen, tegen haar gewoonte de handen werkeloos in den schoot „Kun jij je voorstellen?" lie.gon hij opnieuw, „dat ik een andere vrou v lief heb gekregen, waarachtig innig hel) lief gekregen, maar dnt ik ook van jou houd?" „•Spaar mij jc onzin en je frases," zei zij hard, maar hij ging op den zélf 4 en joon voort: „Ik houd van jou omdat je dc moeder bent van ons kind." Nu verloor zij haar met zooveel mocilc be- waarde knlm-ic cn barstte zij los: „Ons kind! Durf jij van het kind praten cn beweren dat jc van hem houdt? Als jc ook maar een greintje liefde voor jc zoon voelde dan zou je mik je wettige vrouw, niet zoo durven beïeedigen. Heb jij aan jc kind ge dacht en wat de gevolgen voor bom zullen zijn?" ...fa, ik heb aan hem ged icht, want van hem houd ik, al üjkl jou dal onmogelijk. Juist omdat ik zooveel van hem houd, heb ik zoo lang gedraald om je een h .iding voor to stellen." „Scheiding! herhaalde /i.i. dus jc wou scheiden?" i „Geloof ie niet dat "t liet boslc is?" Zij anlwoorddc niet. Zij *locg dc handen voor het gezicht en hij meende dol hij haar hoorde snikken, maar toen zij dc handen wegnam cn liet hoofd weer ophief zag hï) gec-n sporen van tranen op liet bleckc, harde gelaat. i Om tc kunnen scheiden moeien \yc alkx bei willen," zei zij gesmoord. Ik meen je toch in zoover tc kennen dat jc je niet verzetten zutl." „Je zou dl jc kunnen vergissen, eir ik zou mij kunnen verzeilen omdat ik niet wil dat je met die vrouw trouwt en zeker jc ongeluk Icgcmóet Joopt." Als jij je verzet," zei hij en zijn stern beef de van ingehouden toorn, „dan doe je dat al leen uit jaloezie, uit laffe wraakzucht." „Voor mij is het huwelijk een heilige in stelling. Jij schijnt 't als een huurcontract to beschouwen dat jc naar believen kunt opzeg gen. „Ik heb altijd gedacht dal jij tc hoog stond om' dc vrouw te willen blijven van een man: die je eerlijk en rbnduil verklaart dal hij vap een andere vrouw houdt J (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1