REGENMANTELS Supinator" I. SB80TIKSBE5T, ütf 26. BUITENLAND semwsTSrzïr; DE EEMLANDEFT paus ges iMiMï r, Politiek Overzicht B IJ IVJaison L'Hirondelie" FEUILLETON. De Sterkste Band. 33 fSé'Jaargang No. 20 m per post f 2.6O, per week (met gratis vei zeker ng Ügen ongelukken) f 0.176 afzonderlijke nummers C.05. AMERSFOORTSCH DIRECTEUR: J. VALKHOFF. 99 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Vrijdag 23 Juli 1920 bewijsnummer, elke icgcl meer 0.25, dicnstaanbic» dingen en Licldadighcids-adveitcnticn voor de helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrtcercn. licne ciiculaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Gistermiddag heeft Lloyd George op een irergadering van 't Lagerhuis, die buitenge* Woon druk was bezocht, een rede gehouden t>ver den politieleen toestand.— De premier begon met te wijzen op het tucces, dat Griekenland had behaald bij het ordenen van de zaken in Kleki-Azië. De En- eelsche regeerin-g was tot de conclusie ge komen, dat het beste wat men doen kon, was de Grieksche strijdkrachten voor dat 3oel aan te wenden, ten aanzien waarvan men verzekerd kon zijn van Frankrijk's toe stemming. De Grieksche troepen hadden met veel élan gestreden en zij hadden hun laak in tien dagen tijds volbracht. Lk>yd Deorge was er van overtuigd, dat de Grie ken in Thracië een éénder succes zouden behalen ze hadden blijk gegeven, dat zij beschikken over bekwaamheid1, zelfbeheer- Jching en goede staatkundige eigenschap pen 4e Grieken waren voorts intelligent en vlijtig in hcoge mate. Dit was de reden, waarom de geallieerden van hun diensten gebruik hadden gemaakt om in dat" deel der itfereld de orde te herstellen de resultaten waren van dien aard, dat men er'alleszins mee ingenomen kon zijn. De kwesti)e-Polen, verklaarde de Bngel- sche premier, had de geallieerden met be zorgdheid vervuld. Openhartig en duidelijk had hij den Polen gezegd, waar 't op stond en het speet hem, dat zijn vrees werkelijk heid was geworden. Gelijk wij vanmiddag reeds mededeelden, beschouwde Lloyd George een ón-afhanke* lijk Polen als een noodzakelijken factor voor 't heele samenstel van den vrede. Zonder sen onafhankelijk Polen zou een groote ag- gressieve militaire macht, die de handen uitsteekt naar gebieden, welke tot een ander ras behooren, onmiddellijk voor de Duitsche grens staan. De Poolsche minister-president had op zich genomen het Poolsche leger te rug te trekken binnen Polen's wettige gren zen. Al wat de geallieerden ooit ten aanzien van Rusland geëischt hadden, was dat het vrij zou zij-n om zijn eigen regeering te kie zen. De sovjet-regeering was niet door het Russische volk gekozenhet was een even krachtige autocratie als haar voorgangster. De eerste minister besprak eveneens de conferentie te Spa. liij zeide, dat deze de Duitschers in staat had gesteld om de ge allieerden in een kalmer atmosfeer te ont moeten en in een iels redelijkerstemming oan beide kanten. De vërkregen indruk was, dat de Duitsche rijkskanselier en dr. von Si mons volmaakt hun best zouden doen het vredesverdrag na te komen. Te Spa waren belangrijke beslissingen bereikt, zoowel voor elk land op zich zelf als voor de geallieerden in hun geheel. Daar was b.v. de scheepsruimte. Ongeveer twee millioen ton scheepsruimte is sinds den wa penstilstand aan Engeland uitgeleverd. De ze schepen zullen worden verkocht in Brit- sche havens en de opbrengst zal dienen ter afschrijving van de kosten van het Rritsche bezettingsleger in de eerste plaats en ver volgens ter afschrijving op het Briische aan deel in de schadeloosstelling. Duilschland had er in toegestemd aan de geallieerden maandelijks twee millioen ton kolen te le veren, waarvan Frankrijk anderhalf millioen zal ontvangen. Er waren bewijzen, dat de Duitschers het vraagstuk van de schade loosstelling onder de oogen hebben gezien en dat zij ernstig voornemens waren het op te lossen. Er waren plannen ontworpen om Duilschland in staat te stellen tot betaling sn ei waren geen pogingen gedaan om aan de veiplichtirgen te ontkomen. Een commis sie va-n deskundigen zou binnen enkele we ken de plannen onderzoeken. Omtrent Jvet terechtstaan van de oor logsmisdadigers zei Lloyd George, dat de schikkingen, die te Spa zijn getroffen er toe zouden leiden, dart cle kwestie nauwgezet en met goeden uitslag zoo spoedig mogelijk zou worden behandeld. De ontwapening was een der moeilijkste vraagstukken, die te Spa onder de oogen moesten worden gezien. Wat de vloot be trof, waren bevredigende vorderingen ge maakt. Er waren nog maar enkele schepen en een geringe hoeveelheid materieel uit te leveren. Alle groote schepen, duikbooten en torpedobooten zijn afgegeven. Tegen hel laast van September zullen alle ^verdere bo dems uitgeleverd zijn. Het oorlogstuig voor den landoorlog, dat aan de geallieerden is afgeslaan, omvat 25.000 zware kanonnen. De Duitschers be schikten na den wapenstilstand nog over 2000 machinegeweren, een groot aantal loopgraafmortieren, 1 V:i millioen kleiner wa pens, 176 millioen patronen voor geweren, •25 millioen granaten en het grootste deel hunner vliegtuigen. Het Duitsche leger was reeds verminderd tot 200.000 man Er zijn in Duitschland nog 3 millioen geweren niet uitgeleverd. De helft van de uitgeleverde kanonnen is reeds vernield. De overige wor den onbruikbaar gemaakt met een snelheid van 1000 per week. Voorts beschikken de Duitschers nog over 6000 machinegewe ren. Er wa%ivog altijd teveel oorlogstuig in Duitschland, teveel om veilig te zijn. De ge weren waren niet uitgeleverd, omdat de po litieke partijen in Duitschland elkaar niet vertrouwen. De bondigenooten pijn er op blijven staan, dat zij zullen worden opge- eischt en verwachten, dat ze zullen worden ingeleverd. Er zïijn heel wat „goedkoope en onnooze- le grappen" (cheep and silly gibes") ver kocht over deze conferenties, maar als de conferentie te Spa voor 1914 gehouden was, zou er geen oorlog zijn gekomen, al dus Lloyd George. Overigens bevat het draadloos bericht uit Horsea nog enkele bizonderheden, die vrijwel overeenkomen met het Reut er-tele gram, waarvan wij den inhoud meedeelden in het overzicht van hedenmiddag. In officieeie kringen t-e Londen gelooft men niet, dat Krassin of Kamenel", lied-en dér Russische afvaardiging, die op weg zijn naar Engeland om aldaar te onderhandelen er het hervatten der handelsrelaties met Engeland, hun reis zullen voortzetten na hun aankomst te Stockholm. Verwacht wordt, dat zij in laatstgenoem de stad zullen blijven, totdat Rusland tegen over Polen een houding a-annoemt, waarmee de geallieerden zich zullen kunnen vereeni gen, In d'e rede van Lloyd Ge-orge, door ons •gisteren uitvoerig weergegeven in het mid dag- en avondoverzicht, is duidelijk uiteen gezet, hoe de geallieerden voornemens zijn te handelen in de Poolsch-Russische kwes tie. Het woord is derhalve thans aan de sov- jetregeering. In öV>erleg met de Engelsche regeering heeft het Fransche gouvernement besloten een misie naar Pol-en te zenden, die belast zal zijn met. het instellen van een onder zoek naar den toestand en die voorts zal hebben na tegaan, welke maatregelen de situatie vereischt. Deèl van deze missie ma ken uitJusserand (near men zich herinhert de Fransche gezant in de Vejeenigde Sto ten, die op dit oogervblik met verlof te Pa rijs vertoeft), generaal Weygand en de ge- zantschapsiaad' Vignon, adjunct-chef aan 't ministerie van buitenlandsche zaken. Tege lijk zou gisteren met deze Fransche missie een Brrtsche missie, die Woensdag door Milten-and is ontvangen, van Parijs naar Warschau vertrekken. Naar later verluidt, meldt de Tijnes uit laatstgenoemde plaats, dart de Poolsclve na tionale defensieraad een nota naar de sov- jetregeering heeft gezonden, waarin onver wijld een wapenstilstand wordt voorgesteld op de voorwaarden, die door Lloyd George zijn gestekt Uirt lijfsbehoud zal de Poolsche regeering dit wel moeten doen, daar de bolsjewisten voortdurend groote. vorderin gen maken en de voorhoede der bolsjewis tische cavalerie reeds aan de Oost-Pruisi sche grens moet staan. Ondanks de Pool sche nederlaag, die niet langer meer ver zwegen kan worden, ademen nog steeds de Poolsche legerberichten, pour besoin de la cause, een zekeren blijmoedigen geest. Men leze b.v. het communiqué "van 22 JuliAan hef Noordelijk front zét het Pool sche leger den terugtocht voort en strijdt thans bij de rivier de Czernica. Aan de ove rige fronten werden talrijkp krachtige bols jewistische aanvallen met succes afgeslagen, terwijl de vijand zware verliezen leed. De vijand heeft vruchteloore aanvallen gedaan bij Dubno en op de Sbroetsj-linde. Een groot a-antal vrijwilligers sluit zich bij Net leger aan. De bevolking toont zich tot groote of fers bereid. Evenals de andere politieke par tijen, spoort ook de sociaal-democrotiscfte partij de arbeiders aan, vrijwillig dienst te nemen. Ook onder de boeren is d'e patriot tische beweging zeer groot. De openbare meening en d-e pers zien den toestand op timistisch in. kunnen bijdragen. Het verhoogen van de kolenproductie is slechts mogelijk als de Duitsche arbeiders het daarvoor noodige werk op zich willen nemen. Dit is dus in de eerste plaats een arbeidersvraagstuk. Vandaar dat aan de arbeiders alle moge lijke verlichting moet worden geschonken. De minister beeft zich tegen de kolenover- eenkomst ver.it daar deze z.i. de Duitsche n.i\ eiheici vrijwel ondiaaglijke 'astei op legt Niettemin zal hij al het mogelijke doen om de overeenkomst na te tornen. Duitsch land heeit een verplichting op zich geno men cn moet alles doen om deze na te komen. Rome, 22 Juli. (H. R.) In dc Kamer antwoordend op vtagen inzake de buiten landsche politiek, zette de minister van bui tenlandsche zaken, graaf Sforza, uitvoerig de te Spa gesloten overeenkomsten uiteen. Ten aanzien der kolen verklaarde Sforza, dat me„ ingevolge het verdrag van .Versailles aan Duitschland een leening kon weigeren, waarvan het bedrog wordt vastgesteld door het verschil tusscheri den mininmumprijs, door het verdrag opgelegd, en den werke- lijken prijs, maar dan zouden de Duitsche mijnwerkers niet gearbeid hc-bben en zou men, om de kool te krijgen, het Ruhrgebied hebben moeten bezetten. Daardoor zou men echter h-ebbefi gedaan wat Sforza juist zoo zeer had trachten te vermijden bij do rege ling van den vredesarbeid. Men moet geen wonderbaarlijke resultaten willen bereiken. Om over Spa te oordeelen, moet men zich vooral de afgronden voorstellen, die zich zouden geopend hebben, als de conferentie Het spreekt vanzelf, dat de Engelsche bla den, b.v. Daily Telegraph, Dally News, Ti mes enz. de rede van Lloyd George, waarin deze zich bezig hield met de Poolsch-Rus sische kwestie druk bespreken. Zij zijn van oordeel, dat Polen moet worden gered. Zoo mogelijk moeten militaire operaties worden vermeden, maar wanneer Lloyd George's raad aan Polen om met him tegenstanders vrede te sluiten g^een resultaat mocht ople veren, zouden Lloyd George en Mill erend Polen verdedigen. Zoo schrijft de Daily News„Als de Russen de Poolsche grenzen overschrijden, zullen de geallieerden hun plicht vervullen door de Poolsche onafhan kelijkheid te verdedigen. Een nadering der sovjet-troepen tot de Duitsche grens# zou niet geduld kunnen worden. Gelukkigerwijze echter is er weinig kans, dat zoo iets zal geschieden en er is geen reden om to twij felen aan de bereidwilligheid van de Sovjet om met Polen vrede te sluiten, indien zulks gevraagd wordt. Buitenlandsche Berichten. B e r 1 ij n, 2 2 Juli. (W. B.). In de ver gadering van den voorloopigen economi- sohen rijksraad heeft Scholz, minister van economische zaken, heden gerapporteerd omtrent de onderhandelingen te Spa. Hij zette de buitengewone moeilijkheden uit een, die de Duitsche afvaardiging had té overwinnen. Hij voor zich houdt de over eenkomst van Spa voor een ondraaglijken last voor het economisch leven van Duitsch land. In allen gevalle legt de overeenkomst een ongehoorclen last op de schouders der Duitsche mijnwerkers. Nieuwe beperkingen voor de Duitsche nijverheid zullen waar schijnlijk onvermijdelijk zijn, terwijl zij de belemmeringen, die haar thans opgelegd zijn ternauwernood kan dragen. Dit zal weer tengevolge hebben, dat de nijverheid minder tot het werk van het herstel zal J plotseling was afgebroken, zooals men op zekeren dag vreesde dat zou gebeuren, of als men een sprong in het duister had ge daan, zooals de bezetting van het Ruhrge bied zou geweest zijn. Mijn optreden had de strekking dit gevaar kel'cel te voorkomen. Mijn collega's te Spa begrepen, dat al mijn pogingen, mijn bezwa ren zelfs, dikwijls waren ingegeven door den meest hartelijken wensch de algemeene ge meenschappelijke belangen te waarborgen. Ik hoop, dat het werk van Spa steeds meer vrucht zal afwerpen. Niemand is volkomen voldaan uit Spa vertrokken; nochtans heb ben wij den grondslag gelegd voor een 'Europeesche samenwerking. Spa beteekent ook een nieuw tijdperk in de annalen der diplomatie. Een arbeider uit het Ruhrgebied werd tot de conferentie toe gelaten om het standpunt van zijn kamera den uiteen te zetten en er werd aandachtig er, eerbiedig naar hem geluisterd. Over het algeffieen meen ik het recht te hebben te zeggen, dal Italië tevreden kan zijn over Spa; zelfs als wij de conferentie uit historisch oogpunt beschouwen, zullen wij moeten erkennen, dat zij een gelukkige stap was in. de richting eener regeling van den Europeeschen toestand. Parijs, 22 Juli. (N. T A. Draadloos van Parijs). De gezantenraad heeft vanoch tend vergaderd onder voorzitterschap van Jules Carnbon. Hij heeft het onderzoek no pens het vraagstuk van Teschen voortgezet. Generaal Lerond is gehooid over den toe stand in Opper-Silezië. Brussel, 22 Juli. (R.). De Peuple meldt, dat de militaire veiligheidsdienst een samenzwering tegen generaal Baltia, hoo- •gen commissaris van België voor de gebie den Eupen en Malmédy heeft ontdekt. De aanslag zou Dinsdag plaats hebben. Er zijn enkele Duitsche agitatoren in hechtenis ge nomen. B er 1 ij n, 2 2 Juli. (W. B.). Vanochtend kwam het bij het hotel KaiscrhoT, op den hoek van Mauerstrasse en Wilhelmsplntz, tot een kloppartij tussahen drie Fransche soldaten cn verscheiden burgers. Volgens de tot dusver ontvangen berichten waren •de soldalen tegen een bankbediende opge- loopen. Hierdoor ontstond een woordenwis seling, waarna klappen werden uitgedeeld, waardoor de bankbediende eenige schram men opliep. Voor de onderlusschen aange groeide menigte vluchtten de Franschen, nadat eerr van hen, om schrik oan te ja gen, een schot had afgevuurd naar het hotel Kaiserhof. Naar wij vernemen is liet voor val, na een bespreking met den Franschen bevelhebber, reeds bijgelegd. B e r 1 ij n 21 Juli. (W. B.) Volgens be sluit van het Senioren-Convent zal de rijks dog Maandag 26 Juli bijeenkomen te vijf uurv De regeering zal dan verklaringen of- leggen over Spa. Berlijn, 2 0 Juli (N. T. A. Draad loos). Twee Enge|schc officieren kregen Maandagnacht aan het station te Chariot* tenburg ruzie met voorbijgangers. De vei ligheidspolitie bracht de officieren in hun eigen belang naar het politiebureau waar zij eenige uren bleven, tot hun identiteit was vastgesteld. Waarschijnlijk waren de offi cieren eenigszins aangeschoten. Een oiv< derzoek is geopend. B e r 1 ij n 2 2 Juli, (W. B.) Het perso neel in cle levensmiddelenwinkels te Berlijn heeft gisteren besloten heden te staken in de winkels, waarin hun eischen nog niet in gewilligd zijn, P a r ij s, 2 2 Juli. (I I. R Het congres van het internationaal genootschap voor chirurgie heeft met algemeene stemmen het besluit van het internationaal bureau goedgekeurd om cle chirurgen cler midden- rijken buiten te sluiten. Londen, 22 Juli. (N. T. A. Draad loos uit Ilorseo). De prins van Wales, die zich nu in Tasmanië bevindt, lijdt aan een liolYle ontsteking van het strottenhoofd' tengevolge van cle vermoeienis van zijn lange reis. Ondanks zijn ongesteldheid stond de prins er op zijn afspraken na te komen. Hij leest echter zijn redevoeringen voor in plaats van toespraken te houden. Londen, 22 Juli (R.). Het Duit sche luchtschip L 64 is heden te Norfolk aangekomen. i Londen, 21 Juli (R.). Het vertrek van alle personentreinen uit Dubln naar het zuiden en het westen is hedén gestaakt wegens cle aanwezigheid in die treinen van politie en militairen. Men verwacht verwik kelingen. Londen, 22 Juli. (R.). Bij de ge* vechten tusschen Sinn Feiners en Uniot« nisten te Belfast, gisteravond en heden morgen, werden drie personen gedood en tachtig gewond, van wie veertig ernstig. Londen, 21 Juli (R.). Bij Hacroorrt in Ierland is gisteravond een militoire auto uit een hinderlaag overvallen. Een officier werd doodelijk gewond, twee soldaten ern- stig, drie licht. Barcelona, 21 Juli. (H. R.) De aan* slagen duren voort. Bij een botsing met ar beiders werden schoten gewisseld. Er zijn verscheidene gekwetsten. P a r ij s 2 O J li l i. (N. T. A. Draadloos) Volgens mededeelingen uit Lissabon 'heeft Antonio Granjo, leider van de liberale par tij, het nieuwe ministerie aldus samengc steld: President en landbouw: Antonio Gran jo (lib.); binnenlandsche zaken Pieres Vale (onafh.); justitie Lopez Cardozo (herv. par tij); oorlog Ribeiro (herv. partij); marine: Ri- cardo Paiz Gomes (lib.); buitenlandsche za* ken Melo Sarretto (herv. partij); handel Velhino Correda (dem.); koloniën Perei Ra- rooha (lib.); arbeid Raoul Portela (lib.); öiv< derwijs Barlosa Magalahes (dem.) Een goede beroepskeuze le'dttot liefde vu -r hetwerk, tot intensievere arbeid; tot wegneming van veel ontevredenheid in ar beiderskringen tot verhooging der volks kracht en levenslust en daardoor tot opvoe ring der productie. SUZE LA 23 door CIIAPELLE- ROOBOL1. En hij 'zeide haar eenvoudig weg te gaan dat hij een andere vrouw nart liefgekregen. 'Agatha begreep het niep Zij hart van die din gen gehoord, ze een enkelen keer gezien hij haar kennissen en er do schouders voor opge haald. Menschen die dat dedëh moesten krank zinnig en misdadig zijn. Nu hox-haar zelf ge beurd was voelde zij zich als verpletterd. Zij was ook bevreesd voor de groote eenzaam heid die haar wachtte. Het kind was nog zoo klein, in Frits had zij toch altijd haar raads man, haar steun gevonden, nu zou zij voor alles alleen staan. Maar het gevoel van haat dat haar overstelpte gold hem niel, dat gold ■die vreemde vróuw, die haar bestolen had, gemeen en laag bestolen. Voor Machteld ken de zij geen verontschuldiging en wanneer zij bedacht dat zij zelfs haar kind niet hcele- maal zou kunnen onttrekken aan den om gang met die verleidster, dat de jongen, „wanneer hik grooter werd; zich misschjonjmg yan weggeworpen te worden deed alles (huis zou gaan voelen in de omgeving van zijn vader, dan klemde zij de handen wan hopig samen. Zij zag nergens uil komst, zij had toegegeven omdat zij wel wist dat, wan neer zij bleef weigeren, baar toestand nog onhoudbaarder zou zijn. Dan bleef Frils meester over het kind, don kon hij het mee nemen, zoo dikwijls luj wilde cn het bren gen hij zijn maitresse. Voor een kleingeestige wraakneming stond zij loch ock to hoog. in de oogen van haar jongen zou zij laler meer geacht zijn wanneer zij vrijwillig ging, maar het besluit woog haar zwaarder clan zij ver moedde, toen zij het nam. Het was haai- laatste avond. Als zij weer hier kwam zou hel enkel ziin om de meubels uit te zoeken die zij mee wilde nemen naar haar toekomstige woonplaats cn zij zou alleen zijn. Van heel haar huwelijksleven, van al hel geluk dat zij met Frits gehad had moest zij afstand doen. Morgen -OU zij haar man vpor het laatst zien, voortaan stonden zij als VFeemdcn tegenover elkaar. Zij zonk i" haar stoel en kreunde van pijn, het was het eerste uur dat hel haar te machtig werd, dat zij zich haar ellende geheel te binnen bracht, dat zij zich zwak voelde en onmachtig om cr tegen op te werken. Voor een oogenblik vergat zij alles, vergat zij zelfs hel kind., voelde zij alleen bet over stelpend wee van haar mankte verliezen. 0- als hij gestorven was zou zij het hebben kunnen dragen, troost hebben geput uit"het verleden, beru&t hebben in een verdriet dat haar nieb door mensclienhan-d werd aange daan. maar nu.... Al de herinneringen aan haar huwelijksleven die haar dan met wee moedige smart zouden hebben vervuld, wer den nu bitier als gal, de grievende vernede- te niel. Haar vast geloof in hel heilige van een huwelijk, haar onomsloolelijk vertrou wen in den band die man en vrouw vereenig- dc, had zij verloren; de brandende tranen, zoolang weerhouden, welden haar naar de oogen, maar zij brachten haar geen verlich ting, het was haar niet gegeven om uit te schreien in hartstochtelijke droefheid cn daarna, verkalmd cn gesterkt, haar levens taak met moed te aanvaarden. Haar Iraijen waren bitier en pijnlijk zooals alles wal z.ij nu voelde en met een ongeduldige beweging over haar zwakheid wischte zij ze weg. D£ PLATVOKTZOOL Aanbevolen door II. H. Medici Alleea verkoop bij: Plotseling schrok zij op. Zij meende hel kind te hooren roepen en luisterde, ja, liet klonk duidelijk dooi hel doodstille huis: „Mammie, mammie, boven komen!' „Ik kom lieveling, ik Jcom", riep zij lel'tig en terwijl zij haastig dc kamer uitging en dc trap opklom, vermengde zich met dc vage verwondering waarom Ferric, die altijd rus tig doorsliep, haar n,u nooclig had, een welda dige gewaarwording dat haar le\cn toch niel geheel verarmd en Jeeg was, dat zij in het kind alles zou kunnen vinden om dat leven voortaan te dragen. Ondanks het schrijnende van het naderend afscheid had Frits zich de laatste dagen ge lukkig gevoeld en nu was die stemming tot een uitbundige blijdschap overgeslagen. Hij snakte er naar dat Agatha weg zou gaan, dat hij jhcelemaal zichzelf en vrij zou zijn, dal hij de lange prachtige zomerdagen met Machteld kon verdroomen en genieten, dat hij zich in het openhaar met haar kon vertoonen, omdat iedereen nu weten mochi -lat hun huwelijk aanslaande was. In zijn jongensachtig ver liefde stemming had hij haar tuin geplun- derl, het atelier overal versierd mot witle en paarse saringen, trossen gouden regen in het oude, als brons gloeiend, aardewerk ge zet. en haar bekers en vazen met cle eerste bloejende Junirozen gevuld. Zij hadden samen gegeten oh het was een prachtig, intiem feest geworden. Lachend om zijn grillen en toch vcrhcer\ijkl en gelukkig, had zij aan zijn wensch voldaan cn zich ge kleed, zooals Nij het 't liefst wilde, in een van haar soepele, eenvoudige japonnen met loshangende open mouwen, om haar blanken hals had hij een dun gouden kettinkje &c- slingerdt waaraan een enkele brilliant, als een traan, fonkelde <m schiterdcr Dal was zijn Ycrlovingscadeau fluisterde hij gelukza lig en zij berispte hem niel om de buitenspo righeid vahi zijn kostbaar geschenk,, zij was cr blij mee als een kind en genoot er van zooals >ij nooit genoten had van het mooi- ste^en rijkste wat zij in haar leven had ge kregen. Nu. terwijl Ie avon<t langzaam aandonker- de zaten zij samen op den divan en Izespraken zij hun toekomst. Opgewonden lieten zij zich gaan, het leven zqu cén enkel genot zijn. Ter wijl zij luisterde en met Schitertcndc oogen en een verheerlijkt lachje Instemde met zijn plannen, genoot zij in stilte als zij bedacht lioe hij in dat enkele jaar veranderd v.Vv hoe. door haar invloed ziin bHk was ver ruimd en zijn schoonheidszin ontwaakt. Hij zei haar hoe zij hem ontdekt had aan zicli-. zelf, hoe hij van een doodgewoon, zelfs iel* wat banaal en burgerlijk wezen, geworden was lot een mensch die hel leven kon zien cn genieten, die cr eindelijk net mooie in had gevonden. En zij luisterde verrukt toe. voor het oogenblik voelde zij alleen (1e goede bc« docling van /ijn woorden cn vergat c* do eigenlijke leegheid van. Hel was laat loen hij eindelijk afscheid nam. Zij konden bijna niet scheiden en zij ging mei hem mee tot aan liet hekje van de villa. '-*1- „Tot morgen". Zij hield hem nog een oogenblik terug. 4 „Jc bent heel gelukkig, niet waar?" Hij antwoordde niet, maar drukte haaf vast aan zich, toen. aarzelend, fluisterde zij: „En morgen Frils? Ik weet dat het jc, én-> danks alles, zwaar zal vallen. Als jc verdrie-t tig mocht zijn, schroef jc' dan niet op, doe niet om mij alsof je 't te hoven bent. Ik wil alles samen met jc dragen, wc moeten samen veel over het kind spreken, hel vooral niet' doodzwijgen, zóó alleen zal ik je kunnen helpen". .11 Waarom roerde zij dat donkere punl nu aan? Ilij was het (hen avond vergeten, had cr niet aan willen denken. Toen voelde liij hoe sterk haar liefde was. Zij -deinsle niet? iaf terug voor bczwaren.Zij wilde ze met liero doelen, hem tot een waarachtigen steun zijnJ Hij drukte haar nogmaals in dc armen en zei eenvoudig: 1 „Met jou hulp kaa ik alles dragen, allct 14 boven komen". J Yordt vervolgd). r

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1