Ati! REGENMANTELS ï\km soep- en saoslepeis DE EEMLANDER" BINNENLAND Ie klas goederen Koopt uw Schoenmerk KOLONIËN. 19p Jaargang Nfr. 24 per 3 maanden voor Amers# ABl'HKEMENTSPRDS pet post 1 (f>, per week (met gratis vetiekering Woensdag 28 Juli 192U PiiliS M ADyERTENTIËH r, tegen onge'ukken) 'f C.05. 0.J75, ai'rondcilijkc nummers 9) DIRECTEUR: J. VALKKOFF. BUREAU: ARNHFMSCHF. POORTWAL. TEL. INT 513. 1 1 rege's t 1.05 inbegrip van ccn bewijsnummer, elke icgcl nicer j 0 25, dicnstaSfnlvc* dingen en Licldadifbeicls adveitcntjën voor de helft der prijs Voor handel cn bcdiijf bestaan rccc voordeclige bepalingen voor het advcrtccicn. licne ciiculairc, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. IILLE1I G10EN1IZEH J U WEL1E R De julsSe modellers 6 UIT ENLAND" Pollüelt Oventtch* De conferentie te Boulogne heeft ziclt gis teren beziggehouden met twee kwesties betreffende het verzoek om een internatio- höle conferentie, dat door de sovjet-regee ring was gedaan, zal de Engelsche regee- fin.g antwoorden aan Tsjitsjerin, dat in over eenstemming met de Fransche regeering, (lie conferentie niet kan plaats hebben, fen- iij de bolsjewistische autoriteiten, in tegen- Stelling met hun tegenwoordige wenschen, ér in toestemmen, dat het lot van Polen er jol worden besproken. Wanneer de regee- r-ing te Moskou deze voorwaarde aanvaardt, zal Millerand's meening worden ingewon nen over de bolsjewistische voorstellen en zal hij de voorwaarden stellen, die hij noo- dig' zal achten voor de erkenning der sov jets. De aangrenzende landen zullen aan de onderhandelingen moeten deelnemen- BuitenSasidscfao Berichten. B e r 1 ij n 2 6 J u 1 i. (N. T. A. Draadloos). iet belangstelling wordt in Duitschland kennisgenomen van het interview, dat lord Robert Cecil aan een correspondent van het P tit Journal toestond en waarbij hij zich u''sprak over den Volkenbond. Cecil ver fde bij deze gelegenheid, dat men thans sedert achttien maanden door Europa n >:ns Rusland begane fout moet inzien om d:n vrede uitsluitend op militaire grondsla gen te willen baseeren zonder met de eco- iï2 ii'sche betrekkingen rekening te houden. Verder beschouwde lord Robert dé bezet ting van het Rijnland als een twijfelachtig geluk voor Frankrijk. Men kan een vreemd land op den duur niet bezetten zonder daar' door zichzelf te verzwakken. Ten slotte was Cecil van meening, dat- Amerika zich' nim mer zal schikken in een Engelsch-Fransch- Amer»!<;aansch verbond en ook Engeland geen verbond, doch slechts een enge ver- Standhouding met Frankrijk wenscht. I In den Volkenbond, zoo verklaarde de 5ngdsohe siaatsman eindelijk, moeten zoo vel Duitschland'als Amerika vertegenwoor digd zijn. Zonder Duitschland kan men Europa niet weder opbouwen. B e r 1 ij i>, 2 6 j u 1 i. (W. B.) Naar de bla den berichten, heeft de rijksregeering aan de vredesconferentie opnieuw officieel 'ma teriaal doen toekomen over het in strijd m-et hei vredesverdrag door de Belgen gehouden plebisciet in Eupen en Malmédy. B e r 1 ij n 2 6 J u 1 i. (N. T. A. Draadloos). Op een druk bezochte vergadering van den Rijksdag hebben de rijkskanselier en de mi nister van buitenlandsche zaken verklarin gen inzake Spa afgelegd. De rijkskanselier legde clen nadruk óp de <*roote verdiensten van den minister van buitenlandsche zaken bij de onderhandelingen te Spa en sprak ónder bijval vande vergadering den dank van het kahinet uit voor de bewezèn dien sten. De rijkskanselier zeide nadrukkelijk, dat de delegatie met matige verwachtingen fiaar Spa was gegaan, en dat ook degene, die met weinig optimisme aan de onderhan delingen had deelgenomen, had gemerkt, dat het geen onderhandelingen van gelijk gerechtigden waren gewest. Zoo was het dan ook niet gelukt om zelfs onbelangrijke ver zachtingen te erlangen. De rijkskanselier kondigde een wetsont werp aan, dat op de meest scherpe wijze maatregel neemt tot onvermoeide opsporing van wapenen en deed onder levendigen bij val van den rijksdag een beroep op het ge- heele Duitsche volk om de regeering in de zen zoo moeilijken toestand te steunen. Dé rijkskanselier wees er op, dat, door het resultaat der onderhandelingen, de toestand zich ten gunste der Franschen had gewij zigd, die, bij een mogelijke bezetting van het Roergebied, niet meer zooals in Frank fort aan den Main op eügen houtje zouden he ndelen. Men zou in dat geval staan voor gewelddaad van de gebeele Entente. Ministr Simons deelde nadere bijzonder heden mede over het memorandum van de Duitsche regeering', dat aan den rijksdag v/as. voorgelegd. 'Frankfort a. d. M a i n, 2 6 J u 1 i. (W. B.) In de Frankf. Ztg. van 24 Juli wordt uit het bezette gebied geschrevc-n: De Fran se-hen bereiden sinds een dag of tien een expeditie naar Polen door Duitschlanc' voor en he-bben daar de volgende manier op ge vonden. De troepentransporten dienen ter aflossing van de troepen in Opper-Süezië. Om ook het doel voor de eigen soldaten geheim te houden, worden de troepen uit velschillende ondexdeelen samengesteld. V'ooral artillerie en hospitaaDpersoneel wordt gezonden. Eenr transport, groot 31 wagons, die ge-zon dih ei ds di en st-trein ge noemd werd, is efl vertrokken; binnen 43 uur vertrekt een tweede. In werkelijkheid «a«Anfl en machJrve- geweren. De begeleiders zijn onde:officie ren. H a 11 e a. d. Saaie, 2 5 J u 1 i. (V. D.) Bij de stemming van de veflegervwoorcligers der mijnwerkers van alle midden-Duitsche bruinkoleivdistricten over staking hebben 4998 zich daarvoor en 26.412 zich er te gen verklaard. Nietgeitemd hébben 06.450 mynwerkers. Op grond van deze getallen besloot de vertrouwensconlerent-ie met 430 tegen 7 stemmen het door de rijksregeering aangeboden scheidsgerecht aan te nemen, dat 28 Juli te Halle bijeétvkomt. Londen, 2 Q Juli. (R.) De regeering heefi weigert) den eisch der mijnwerkers inzake een loonsverhooging van twee shil ling per week en verlaging van den prijs der steenkool voor huisbrand met veertien shil ling per ton in te willigen, Het bestuur der mijmverketsfederatie be sloot een mijnwerkersconfereniie voor het geheele land bijeen te roepen legen' 12 Aug. te Londen. Dan zullen ongetwijfeld regelin gen worden getroffen om een stemming- te doen houden over een staking. Boéclapest, 26 Juli. (H. K. B.) De -Hongaarsche regeering heeft besloten den trein met Ocsterviïjksche kinderen, die via Hongarije naar-Rumeniië reizen, door te la ten, daar zij niet wil dat om den boycot te gen Hongarije hulpbehoevende Oostenrij kers iijejen. Bazel, 2 6 J u 1 i. (V. D.) Naar de Natio nal Zeitung verneemt, zijn Russisclveh Irdfc- pen Soewalki binnengetrokken. De Polen hebben de Narewdinie .bij Lomza ontruimd. Naar verluidt, heeft Petljoera zich van de Polen afgescheiden en aan de Poolsche re geering een nota gezonden, waarin voor Oost-Galicië het zelfbeschikkingsrecht ver langd wordt. P a r ij s, 2 6 Juli. (!I. R.) Volgens een radiogram uit Mosk-ou hebben de bolsjewis' ten den 30slen Juli bepaafd als den dag, waarop de wapenstilstandsonderhandelin- gen met de Polen zullen beginnen. De re- geeringsvevtegenwoordigers zullen elkaar ontmoeten te Baranowitsji. Londen, 26 Juli. (R.) De Grieksche_ legatie heeft medegedeeld, dat Adrienopel zich heeft overgegeven.. Tokio, 24 Juli. (H. R) Officieel. De Mikado ljjdt aan suikerziekte. Er hebben zich complicaties voorgedaan. Van morgen af zullen bulletins in zake den gezondheids toestand worden uitgegeven. Tokio, 23 Juli. (R.) In- het Huis van Afgevaardigden is opschudding gewekt, om dat de oppositie aan het Huis documenten overlegde, die naar gezegd wordt, zullen bjs wijzen, dat de ministers van landbouw en fi nanciën, Yarnamoto en Takahasji op de ef fectenbeurs gespeculeerd hebben, aldus bij dragend tot de tegenwoordige depressie in zaken. In antwoord op een interpellatie drukte de regeering de grootste sympathie met China uit, met welks nationalen voorspoed Japan's belangen ten nauwste samenhangen. Eagle Pass (Texas), 2 7 Juli. (R.) Naar gemeld wordt, bevindt Villa zich te S'a-binas en slaat hij in telegrafische verbin ding met president De la Huerta te Mexico inzake zijn overgave. de vrijheid van gedachtenwis-a ling tost lu i niet aan. De provocatie is geheel vreemd ann de gedachte die aan het ontwerp lcr_ gro:.dslag ligt. Het ontwerp •wordt aangenomen met 35 tegen 5 stemmen. Verschillende kleine onl werpen worden daarna zonder stemming aangenomen. Aan orde is daarna dé sa-larisveThooging van de Rijksambtenaren (19 wetsontwerpen) De heer van de Teltz raadt verwerping van het eerste ontwerp aan omdat de regeling niet voldeed om de motie-Ruhis vragende om-een snlari caring van gallier en commies griffier gelijk aan die van; dezelfde ambte naren in de Tweede Kamer. Dc heer W. Mert van Hoogland acht de salarissen der lagere at-egoriëen van ambtenaren en de kindertoeslag te laag. Mij vraagt instelling eenrr commissie van advies omtrent de instelling von kinder fondsen, en verklaart 2it?h' bij aftrek van 7 pet. voor pensioen. Mevrouw Pothuis-Smit is het eens met endvoeirg,kpkoiense etao'n shrdlu cmjfwyp den vorige spreker wat betreft de salaris sen der lagere ambtenarep en de pensioen- aftrek. De kinderbijslag wil zij allen als noodmaatregel. De Kroonprins van Dj.okjo- k a r t a te Amsterdam. Men medt ons uit Amsterdam: De Kroonprins van Djocjokarta, die zoo- als men w eet, in ons land vertoeft, is heden hier Ier stéde geweest, vergezeld van den hem toegeovcgden secretaris, den assistent- resident Ch. P. J. Blok. Door Jen toekomstigen vorst van een der machtigste Indische rijken, die'natuurlijk belang stelt in alles, wat uit onze Oost komt, is eerst een bezoek gebracht aan de Pl: n- tenboterfabriek aan de overzijde van het IJ. In alle onderdeelen werd deze fabriek be zichtigd en met groote belangstelling werd het proces gevolgd, dat de klappers door- fnankt om in cle bekende plantenboter te veranderen. de textielindustrie gedurende een over gangstijd oen 48-urige werkweek moest worden toegestaan. Deze overgangstijd zou echter niet langcV dan voor 2 joar behoeven te worden vastgesteld. Ten aanzien van.de metaalnijverheid was daarentegen de meer derheid van den Raad vnn oordeel, dat voor het verleen-en van een overgangstijd geen aanleiding bestaat. De Raad hoeft in zijn advies uitvoerig de gronden uiteengezet, die voor de verschillende opvattingen werden aangevoerd. In dezelfde vergadering heeft de Raad zijn adviezen vastgesteld omtrent een wets ontwerp' tot wijziging van de Steenhouwers- wet, een wetsontwerp regelende de vreed zame bijlegging van arbeidsgeschillen en •een ontwerp-beslu-jt houdende regeling der premiebetaling door middel van dagzegcis. Aan het slot der vergadering zeide de voorzitter, met vreugde te kunnen consta- teeren, dat de hier en daar geuite bewerin gen omtrent cle tragie werkwijze van clen Hoogen Raad van Arbeid, na een praclijk van nog ge-en 6 maanden, geheel en al on gegrond waren gebleken. Op clit o ogenblik had de Raad toch zijn adviezen uitgebracht over nagenoeg alle wetsontwerpen en ont werpen van alg.emeene maatregelen vnn be stuur, die bij het college aanhangig waren. Er waren ruim 1000 afdrukken ven cle ontwerpen van algemeene maatregelen van bestuur aan cle organisaties van belangheb benden toegezonden; ook waren in de com missies uit den Raad ei\kele organisaties gehoord en de talrijke naar aanleiding' van clie ontwerpen ingekomen adviezen bespro ken.' Een groote en moeilijke arbeid was op degelijke wijze in uiterst korten tijd ver richt Met een woord van daïHTvoor dezen arbeid sloot dc voorzitter de vergadering. Verhooging pensioenen ge meente-ambtenaren. Gedeputeerde Stalen van Zuid-Holland hebben clen ge meentebesturen in hun gewest medegedeeld, dot in art. 6 der wet tot verhooging van de foaj J. Groofemdorst HOF 20 Verspreide Ssrlchlen De LemeBSClie fl>oekerij. Men meldt uit Bmassel aan het Hbkl. De eerste zending boeken voor -cle Leu- vensche bibliotheek, die uit Duitschlnjvd •aankwam, bevat ongeveer 10.000 deelcn Daar de eenmaal zoo ruim beloofde Ameri- kaansche hulp tot den heropbouw van cle bibliotheek ten slotte uitblijft, heeft de uni versiteit een heerenhuis géhuurd om de boeken, die uit alle werelddeèlen, doch vooral uit Engeland, worden toegezonden, voorloopig zoo goed als het kan op te ber gen. Fayetfévilla,' 27 Juli. (N. T. A. Draacloos van Annapolis). Een oud-lid van cle rechtbank van Fayettevrlla, die wegens, door hem bekenden, moord op zijn vrouw was veroordeeld lot levenslange gevangenis straf, is door het gepeupel uit de gevange nis gehaald en gelyncht. Vervolgens werd ck chemische fabriek van de.firipa A. MarcbVieyer Jr. aan clen Omvall bezocht. Hiér werd cle bereiding van synthetische essences gadegeslagen, waaruit cle parfums bereid worden. Het wa ren vooral cle in Indic gangbare reukwate ren, die de aandacht van clen hoogen be zoeker trokken, te meer, omdat daarbij de ingrediënten gebruikt werden, wciaruit zij in Jnclië gemaakt worden. Als laatste bezoek stond op het program ma cle Cacao- en Chocoladefabriek van de Erven Caspar Flick aan de V'e esperzij cle Hoe hier van cacaoboonen de cacao en cho colade worden bereid, wekte eveneens ten zeerste de belangstelling van clen vorsten zoon. Tot in bijzonderheden werd door den toekomstigen sultan gevmagd naar de be reiding en met even groote welwillendheid werden hier, evenals bij de andere fabrie ken, inlichtingen verstrekt. Nadat bij cle familie Maurits Dolleman aan den Willemsparkweg een intiem diner gebruikt was, vertrok cle Kroonprins weer per auto naar Den Haag. -• miiif O m De ex ki ooupi ins iinar^Lnscrika „Stockholms Tidningen" bevat het be richt, dat cle gewezen Duitsche kroonprins het voornemen zou hebben naar Amerika te gaan. Hij zou aan de Nederlandsche re geering verlof vragen om ons land te verla ten. De voorbereidende onderhandelingen zouden reeds te Washington zijn aangevan gen. Wanneer Amerika hem niet toelaat, heeft de kroonprins het plan in Spanje zijn geluk te beproeven. Hij wil 10 of 15 jaar wegblijven en hoopt dan verlof te krijgen naar Duitschland terug te keeren. OosMndlS k „Aneta" meldt ons tot 26 Juli: Generaal Snijders in Indië. Generaal Snijders is na eene rondreis door J&va te Batavia teruggekeerd. Hij gaal begin Augustus naar Sumatra en keert 2 September per „InsuHncIe" naar HcHand te- Kameroverzicht Ecrsie Kamer Vergadering van gisteren. Tnti'-revolutiewet. Minister Heemskerk behandelt eerst cle lechnisdh-juridische bezwaren welke tegen het ontwerp zijn aangevoerd. Ook ten1 aan zien van vele andere w-etsartikfclen moet worden vertrouwd op het verstandig, beleid van hen die ze moeten uitvoeren1' De M-brister weerspreekt voorts dat het onh^eru xaatf _en onduidelijk zou zijn. Ook Mei l?ijk cm <le Merk. Naar het Hblcl. verneemt wil de Regeering bevorderen, dat. (bij losmaking van den fi- ncncieelen band tusschen Staat en Kerk), aan de Ned. Herv. Gemeenten wordt uitg% keerd het, naar een rentevoet ;afi 5 ge kapitaliseerde bedrag, van liet totaal aan inkomsten, dat zij over 1919 uit de Staatskas genoten hebben. sre Ho«s:e van irl»eld. De Hooge Raad van Arbeid heeft in zijn Maandag oncler voorzitterschap van clen minister van Arbeid gehouden vergadering zijn adviezen vastgesteld cxver alle ontwerp besluiten tot uitvoering van de arbeidswet 1919, waarover, hij advies had uit te bren gen vóór deze v;et, voor wat betreft fabrie ken of werkplaatsen, in werking zal kunnen treden. Bij de behandeling van het Overgar.gs- besluit stond de Raad langdurig stil bij de vragen of voor de textiel- en metaalnijver heid overgangsbepalingen moesten worden opgenomen. De meerderheid van den Raad, waarin cle drie groepen, waaruit de Raad is salnengesteld (werkgevers, werknemers en wetenschappelijke leden) waren verte genwoordigd, sloot zich aan bij de eenstem mig door zijn commissie voor de textiel nijverheid uitgesproken meening, dat aan T/iaison L'Sriiror&'Jeil^e" pensioenen aan de gemeentebesturen cle be voegdheid is gegeven, de pensioenen, clie, berekend naar wedden die niet met ingang van 1 Januari 1019 of een later tijds'lip 'bij eene algemeene herziening van de salaris sen der ambtenoren eener gemeente werden verhoogd, ten laste van het pensioenfonds voor de gemeente-ambtenaren zijn, met in gang van»l Januari 1920 met ten hoogste 20 pet. te verhoogen. Niet alleen bevat deze bepaling eene bevoegdheid voor de ge meentebesturen maar tevens ligt daarin op gesloten een moreele plicht voor hen om voor de gepensionneerde ambtenaren der gemeente en hunne Weduwen en weezen te doen wat het Rijk^beschikt heeft voor de gepensionneerde burgerlijke en militaire ambtenaren en hunne weduwen en weezen. Met 's lands wetgever achten Ged. Staten het een eisch van billijkheid, dat de overheid nare gepensionneerden tegemoet komt jn den nood, welke voor hen in zoo bijzondere mate is ontstaan door de waardeverminde ring van-het geld. Zij meenen daarom de bijzondere aandacht der gemeentebesturen te moeten vestigen op de gelegenheid, welke hier voor de gemeentebesturen wordt open gesteld om aan dezen eisch van billijkheid te voldoen. Door voornoemde bepaling zul len de pensioenen met ten hoogste 40 pet. blijvend kunnen worden verhoogd. Daar naast blijft de bevoegdheid bestaan om jaar lijks een bijslag op de pensioenen toe te kennen tot een hooger bedrag. Gedeputeerde Staten vragen eindelijk vóór 1, September bericht of en in welke mate door cjen Raacl van bovenbedoelde be voegdheid gebruik is gemaakt en zoo zulks niet is geschied, de redenen darvan mede te deelen. Rumor in casa. Te Wormerveer komt het tot een uitbarsting tusschen den 'burgemeester eenerzijds en de wethouders en de ambtenaren Anderzijds. De wethou- dersvergadering ging heden morgen niet door, omdat de wethouders weigerden ver der mei den burgemeester te vergaderen, •omdat samenwerking onmogelijk blijkt. Een ernstige klacht tegen den bur.gemees- te Cluysenae is ingesteld bij clen Commis saris der. Koningin wiens bémiddeling is "in geroepen. Belangrijke promotie. De Msb. maakt melding van een.belangrijke promo tie, welke te wachten is in óe hoogere ran gen, waarbij vootaf do artillerie het leeu wenaar deel krijgt, daar alle posten bijna docr artilleristen bezet zullen worden. Chef van den generalen staf zou worden de generaal D. G. yen der Voort Maar schalk, afkomstg van de artillerie. Inspecteur van het militair onderwijs de kolonel der artillerie J. C. Logger, inspec teur van den vrijwilligen landstorm cle lui tenant-kolonel van de avtiieric J. L. ten Bosch. Plaatselijk commandant te 'sGra- venhage do luit-kolonel der artillerie W. Laatsman. Militair attaché te Berlijn de luit— kolonel der artillerie jhr. E» J. W. Wittert, terwijl twee kapiteins der artillerie bij den generalen staf zullen worden geplaatst. Roering onder het R i j k s p e r» s o n e e I. Het hoofdbestuur van clen Cen- trblcn Nederlandschen Ambtenaar^boncl schrijft ons: Het gist weder onder het Rij! peisonoe^ dat ernstig teleurgesteld is door de verwer ping der motic-J. ter Laan in de ïwecda Kamer, beoogende de salarissen der Rijks ambtenaren te brengen op het door clel Salariscommissie voor Burgerlijke Rijks-» ambtenaren na gezet onderzoek voorgestel de peil. Het Rijkspersoneel voelt zich ernstig ge griefd nu cle Regeering het onnoodig heeft geoordeeld te motiveeren, waarom zij tot verlaging der voorgestelde salarissen is overgegaan. Inmiddels is bekend geworden, dat dö loonen der Rijkswerklieden door den mi nisterraad op hoogere bedragen zijn vastge-» steld dan die van overeenkomstige Rijks ambtenaren. De Regeering heeft bij mondo vnn den minister van Financiën erkend, dat de salarissen der hierbecloelciv Rijksr.mbtei naren in overeenstemming behooren te wor den gebracltt. Het hoofdbestuur van den C. N. *A. B. heeft hierin aanleiding gevon den zich 8 JuLi tot cle Regeering te wenden- met het verzoek het vermoedelijk erschU tusschen de loonen der Rijles.verklicden en Rijksambtenaren, door het hooi '.bestuur ge schat op f 100, in v.\ kelijksche en maonde- lijksche termijnen over hetfnog resteerende halfjaar 1920 uit te willen "betalen en ver der te willen bevorderen, dat de noodzake lijk geworden selarishcrzié' ng zoo spoedig mogelijk haar beslag krijgt. Op dit verzoek is door cle Regeering niet alleen afwijzend beschikt, doch zélfs cle -aangevraagde audiëntie is overbodig geacht. Hoe dit te rijmen volt met het antwoord van den mi nister van Waterstaat aan bestuitrderen van den Centralen Bond van P. T. T.-pevsoneel, dat deze minister het verzoek inzake toe kenning van een extra maancl salaris aan dit personeel m den ministerraad ter sprake zal brengen, is jviet recht duidelijk. Hoe het zij,, de door dc Regeering aangenomen houding moei er toe leiden, dat cle stem ming onder het .verarmde Rijkspersoneel er niet op zal verbeteren. Het hoofdbestuur van den C. N. A. B. heeft besloten de door de afwijzende hou ding von cle Regeering geschapen situatie 31 dezer in een speciaal daartoe uitgeschre ven hoofdbestuursvergadering te bespreken en maatregelen te beramen voor een ver* dere actie. Uitvoer van vroege aardap pelen. De Nederlandsche Uitvoer Mant- schoppij brengt Ier kennis van belangheb benden dat zij weder consenten kon endos- seeren voor den uitvoer eener beperkte hoe veelheid vroege aardappelen gedurende cle week yan 2 tot en met 8 Augustus e k. Aan deze endosseerinig. zijn verbonden dezelfde voorwaarden als die voor de en- dosseering van consenten voor uitvoer van genoemd product gedurende de week vont 26 Juli tol en met 1 Augustus 1920. Consentaanvragen en de clooridce ver bond houdetncle stortingen en waarborgen moeten uiterlijk Donderdag1 29 Juli e-k., des namiddags 4 uur, ten kantore van voor noemde Maatschappij zijn ontvangen. Nog «lititi'ricr >>roo«B Wij lezen in de T e 1. De circulaire, die de minister von Landbouw, in verbond mot de verstrekking von brood-4 grondstoffen na I September e.k. thans den bur* gemeesters heeft toegezonden, verdient alle ootw dooht. Hoewel de minister bepaald had, dat de in" voer van, en dc handel in tarwo en meel respz met ingang van 75 Aug. en 15 Sopt. zouden; worden vrijgegeven, blijkt thans, clat de regee ring voorioopig, op denzelfden voet als tot dus«4 verre, de broodgrondstoffen blijft verstrekken^ Deze houding moet verklaard worden uit hot feit, dat de Nederlandsche meelfabrikanten een voudig geweigerd hebben, op denzclfdcn voet als vóór den oorlog, hunne fabrieken weer to expioiteeren. Gedurende de zes jaren, die thans achter dew g zijn, zijn de meelfabrikanten in ons land grootcndeels opgetreden als loon-molenaars voor de regeerir.g. Deze verstrekte de benoo-4 digde tarwe (plus de andere mindcr-gev ensclvto meng-ingrediënten) en nam het gemaal voor een van te voren bepaalden prijs weer af, cn geef? meelfabrikant die ooit mopperde tegen: dezen prijs. Kortom, gedo rende die oorlogs- ja n heBbcn de meelfabrikanten hun bedrijf zonder eenig risico kunnen exploi" te n. Het was de minister van Landbouw, dia dé verantwoordelijkheid droog. !>.<-' gegarandeerde bedrijfswinst wilden do he. ;-n nu niet prijsgeven. Zij hebben dan ook onlangs ronduit aun den minister verklaard, dat 7.ij bij de huidige hooge tarweprijzen, het risicot van import niet durven loopen. Alsof niet iedere zakenman te allen tijde, in zijn bedrijf kans op verlies loopt I Dan maken de importeurs van!' buitenlandsche bloern, die nu reeds belangrijkot partijen bloem in Amerika kochten, opd<)t, wan»^ neer 15 Sept. in het land is, dc bakkerij wc^ over Amerikaansche patentbloem zal kunnen! beschikken, een heel wat ondernemender figuur/ Er is voor den minister maar één weg om hel? gemakzuchtig monopolie der meelfabrikanten!

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1