Supinator 1.0R0BTEHBÜ8ST M 28. rric/ji aüe ^a BUITENLAND^ C. SMITSpP TÜIHARCHITECT - ZfIST Seldsrschd Credistvoreoniging ARNHEM. 'NMANTËlS BINNENLAND D@ Sterkste BaracL 4 tl' DE EEMLANDER" PilllS DES'ALVERtEtSTlEH niet inbegrip van ccn 82 KANTOREN. B SJ IcMIni FEUILLETON. -We Jaargang Ne. 25 per poft 1 2.60. pet week (met gratis verzekering '^gen ongelukken) O.Ï75. afzonderlijke nummers f AMERSFOORTSCH ti DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Donderdag 29 Juli 1929 bewijsnummer, elke ic^el inccr f 0.25, dicnstaanbic* dingen en lricfdAdi dicids-Adve.tcnticu voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordcelij'c bcpalln .en voor het advcrlccicn. licuc circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Na zijn terugkeer uit Boulogne, Dinsttag- ,'ffVorvd, heeft de Engelsch-e premier te.ken* Irien gegeven, da: het een nuttige en ge Waagde dag was geweest: tusschen Frank rijk en Engeland was een algeheele over sells temming bereikt, zoodat men in diplo matieke kringen over het resultaat der con. ferentie erg in zijn nopjes moet zijn. De Ita- Haonsche regeering is telegrafisch verwit tigd. dooh een definitief antwoord werd nog nier ontvangen Frankrijk heeft toegestemd in een confe rentie over -den algemeenen vrede met Rus land te Londen., mits de vrede met Polen eerst geregeld wordt, voor men over den al~ gemeenen vrede beraadslaagt. Deze voor waarde schijnt eis een toet9 voor de op rechtheid der Eussfsche regeering te wor den beschouwd-; de Fransche regeerin-g wenscht, dar de rede met Polen te Londen geregeld zal worden. Aan de conferentie te Londen zouden niet alleen gedelegeerden van Engeland, Frankrijk, Italië en Rusland deelnemen, maar ook van Letland, Esth- 'lond, Lithautfn en Rumenië. Ook Reuter meldt, dat te Boulogne Mille r-arid en Lloyd George, behoudens de goed keuring van Italic, hebben besloten Moskou medé te deelen, det aan een eventueele al- gemeene confere: ie ook Po-len en andere grensstaten deel moéten nemendan zou de conferentie over de kwestie tussdhen Rusland en de geallieerden kunnen beraad slagen teneinde de normale betrekkingen te Kerstellen. Staat Rusland er echter op om met "Polen een afzonderlijke vrede te slui ten, dan komt er niets van de conferentie. In het Lagerhuis heeft nog bovendien Bo- nar Law verklaard, dat te Boulogne was overeengekomen, welk antwoord op de laat ste nota der Soviet-re geering zou worden gezondener was echter besloten het niet te zenden of te publiceeren vóór do goed keuring der Italiaansche regeering was ont vangen. Het antwoord van de Italiaansche regeerin-g zal waarschijnlijk heden komen. Veel schijnt men derhalve nog niet te zijn opgeschoten en wij moeten ons dan ook voorloopig tevreden stellen met enkele ■persstemmen. Volgens de Daily Chronicle neemt Frankrijk het standpunt in, dat, wan neer de vrede tusschen Rusland en Polen beklonken is, het bereid zal zijn met Rus land te beraadslagen over de kwestie van de erkenning der sovjet-regeering, in ver band mot de feevncs van Rusland's erken» njrvg van zijn aansprakelijkheid voor zijn schulden aan de geallieerden. Frankrijk heeft er echter in toegestemd deze en an dere voorwaarden te laten resten tot de ge schilpunten tusschen Rusland en Polen ge kegeld zijn. Een blad als die Daily News vindt, dat er alles voor een algemeene con ferentie te zeg-gen valt en zij een uitweg zou kunnen vinden uit verschillende moeilijkhe- leisf. interl. 15S, _ïiié eenigc attesten dat hel resultaat-van Uw schepping bovpn verwachting zelfs heeft voldaan dat een iedet, die hot ziet, verrukt is over den fraaien aanblik on hulde brengt aan den ontwerper G. F. v. T* zeor tevreden te zijn over den keurigen en BbiaakvolloM aanlog van een proot gcdeelle van wijn buitenplaats te s Graveland J. B. on deel U hierbij mede dat ik bij fender tevioden ben over den nieuwen aanleg van mijn tuin. Wod. H. J. W.-DE K den- In e-lk geval zou de beslissing of zij plaats zal hebben nu voor rekening van do bolsjewisten komen." De Sovjetlegers gaan onöertusschën door met hevige aanvallen op de Polen- Zoo maakt een officieel communiqué van den Poolschen stof bekend, dat de Russen door de Poolsche stellingen aan de Narew zijn gebroken en ook Pinsk door d<e Polen is ont ruimd. De terugtocht van 't Poolsche leger wordt over 't geheele front uitgevoerdde bolsje wisten bevinden zich op 16 K.M. èlstaivds \an Bje los tok. Dit laatste wordt met open hartigheid uit Warschau geseind door Ha- vas-Reuter. Plegen de pers-bureaux over 't algemeen den toestand van zichzelf of be vriende naties- wanneer zij te wenschen overlaat, rozer voor te stellen clan hij inder daad is, ditmaal is van dit principe afgewe ken en daar zal wel een reden voor be staan allicht wcrut er bedektelijk door te kennen gegeven, dat het hoog tijd wordt, dat de geallieerden gewapenderhand inters venieeren. Dit is slecht van ons gedacht, maai- ons boos geloof is wellicht niet onge motiveerd. Trouwensde feiten zullen wel spoedig voor zich zelf spreken. Buitenlandschc Berichten. Parijs, 28 Juli. (V. D.) Zondag I Augustus a.s. zal te Verdun het overwin- nwygrnonument van Rodin Ingewijd woorden. De Fransche pers bericht, dat de Nederland - sche gezant te Parijs, de ministers van Ooi- log, Publieke Werken en Pensioenen even als maarschalk Pétain de plechtigheid zullen bijwonen. P a r ij s, 2 8 Juli. (V. D.) Het Petit Jour nal wijdt een artikel aan de uitvinding van een Fransch geleerde Edouard BeHn, die een procédé heeft uitgevonden, waardoor net mogelijk is op een afstand per telefoon een portret te verzenden. De fotografische proef is afgedrukt op een rol, die draait voor het vlies van een microphoon, waarvan de weerstand varieert volgens de beelden van den afgedrukten proef. Hel Petit Journol reproduceert een foto, die op deze wijze van Lyon naar Parijs werd verzonden. Londen, '28 Juli. (R.) 'Berichten uit Australië wijzen er op, dat de groots in spanning van de langdurige reis van den prins van Wales door Nieuw-Zéeiland en Australië de gezondheid van den prins ge schokt heeft, zoodat het noodzakelijk is de voorgenomen reis naar Indië een korten tijd uit te stellen. Hét departement voor Indië heeft gisteren beleend gemaakt, dat er niet de minste waarheid is in de verovtdeïstel- ling, als zou de reis uitgesteld zijn wegens de agitatie in Indië. Londen, 28 Juli. (R.) Bonar Law heeft in het Lagerhuis medegedeeld, dat de regeering machtiging heeft verleend tot ver- hooging der reizigerstarieyen" op de spoor wegen met K penny per mijl. Londen, 28 Juli. (R.) Reuter ver neemt, dat de handelsmissie der Sovjet-re geering, bestaande uit Kamenef en Milioe- tin met verschillende deskundigen, 26 Juli Moskou heeft verlaten en naar Reval is ge reisd. Heden zal de missie te Stockholm Krassin ontmoeten en men verwacht de de legatie de volgende week te Londen. M a a g d e n b u r g, 2 7 Juli. (W. B.) Dc Magd-afc-urg isc-he Zeitung bericht: Een koe rier heeft een exemplaar naar Maagdenburg meegebracht ven een overéénkomst, die te Mieme'l op 17 Juli is gesloten tusschen den gezant der sovjetregiëéring Joffc, den voor zitter der onafh. soc. pariij in Duitschland, Hilfferding en dr. Levi. Na het overschrij den der grenzen door de sovjettroepen zou onverwijld de bolsjewistische republiek wor den uitgeroepen: eerst in Koningsbergen, Kapitaal on Reserves 1 18.633.000- OPGERICHT 1863. Tilsit, Dantiig, Breslau, Stettin, Frankfort a.'d. Oder, Ratibor, Gleiwitz, Koeslin en Stralsimd. Deze steden cn 't daar tusschen liggende gebied dienen als operatiebasis en opmarschterrem van 't Duit sche rood'e leger, dat onder Russisch bevel zal sinan. Opper bevelhebber is generaal Jaïvtsjef. In deze ge bieden treden aanstonds de volgende maat regelen in werking: Alle indusiri-eele bedrij ven gaan ©ogenblikkelijk in staatsbezit over. Bakkerijen, slagerijen en rverbrïriksvereeni- gingen worden staatsbedrijven. De levens middelen vaa\ allerlei- and worden be schouwd als le zijn in beslag genomen voor burgei's en militairen. De 1 evens mid délen- toelagen worden aan de Poolsche óogst ontnomen, die voor twee derden naar Duitschland zal worden gezonden. De veilig heidsdienst komt met de politie in handen van de communistische regeeringstroepen, che uit manschappen van de Duitsche batal jons van T roode leger best.ian, die reeds in Rusland Jrij 't roede leger hebben ge streden. Het Russische leger beschermt het proletariaat tegen uitbuiting, door de onder nemers en verzamelt rondom zich aüe vrij heidsgezinde arbeiders, die tot arbcxl-ers- bataljons gevormd zullen, worden. W a rsc h au 2 7 J u 3 i. (H -R-). Hoewel de bolsjewisten hun instemming hebben be tuigd met het Poolsche voorstel inzake een wapenstilstand, hebben ze hun aanvallen op heel het uitgestrekte front hervat. Kopenhagen, 2 8 J ul i (W.-BVol gens een telegram uit Helsingfors heeft het Finsche ministerie van buitenlandsche za ken bericht ontvangen, dat de Russische vredesdelegatie vcor de Finsch-Rnssische onderhandelingen uit Moskou naar Dorpal is gegaan, waar de onderhandelingen op 28 Juli weer zijn begonnen. Dc Finsche dele gatie is gisteren vertrokken. Constantinopel, 27 Juli. (H. R.) De ministerraad, gepresideerd door den Sultan; besloot het vredesverdrag te onder teek en en. Gisteren verlieten rvieuwe afge- aardigden Constantinopel om riph naar Pa rijs te begeven; de groot-vizier heeft den militairen gouverneur van Adrianopel ge seind, dat het verdrag weldra onderteekend zal werden -en dat alle verdere tegenstand derhalve nutteloos is. P a r ij s, 2 8 Juli. (R.) Uit Bairoèth wordt van den 26en Juli bericht, dni de Franschen Damascus op 25 Juli bezetten en de nieuwe Arabische regeering de voorwaarden van ge—am generaal Gouraud heeft aangenomen, met inbegrip van de onmiddellijke ontwapening van de Arabische troepen en aftreding van Emir Faisjal, die verzocht zal worden het land to verlaten. Aleppo werd 23 Juli bezet. Peking, 25 Juli. (R). De stad is bijna ingesloten door de troepen van Tsjang Tsoen Li,d ie de aanhangers van Anfoe ont wapenen. De verwijdering in massa van Anfoe-ambtenaren is begonnen. Het ont slag van de ministers van financiën, justitie en spoorwegen is aanvaard. De regeering heeft vertegenwoordigers naar Amerika en Europa gezonden in verband met een lea ning. De ineenstorting der Anfoe-partij laat in de regeering een meerderheid vóór de leening. Vancouver, 28 Juli. (R.) Dc minis ter voor de spoorwegen deelt mede, dat de Canacleesche regoering van zins is het voor st-el der spoorweg-mannen der .V. S. aan te nemen en de loonen daar gevraagd in te voeren op de Canade'esche spoorwegen. De koslen zullen daardoor van 47 tot 70 mil lioen dollar worden verhoogd, welke kosten door verhooging der passage- en vrachtta rieven zullen moeten worden opgebracht. Maison LsHsro-aic3e53e5 De minister zeide voorts, dat indien de C(anr-dian) P(acific) R(ailway) de verhooging invoert, voorloopig geen dividend zal kun nen worden uitgekeerd. Barcelona, 27 Juli. (H.-R-). Tenge volge van een storm zijn de muren van een markthal ingestort- Hierbij zijn vier vrouwen gedood en vier gewond. Manilla, 2 7 J u I i. (R.) Manilla, de hoofdstad der Filippijnen, is door een ty foon geteisterd, die groote schad-e aanricht te. Er zijn geen mensohenlevens te betreu ren. Nader meldt Reuter, dat het geheele eiland Luzon door den tyfoon, die gepaard ging met hevige regens, geteisterd is. Dui zenden zijn dakloos. Br zijn weinig men- schen omgekomen. Kameroverzlchf Eerste Kamer Zitting van Woensdag. Ambtenaarssalarissen. Minister De Vries meent, dat het bezoldigingsbesluit aan redelijke eischen voldoet. Enkele kleine verbeteringen wotv den nog aangebracht; de salarisbedragen zijn evenwel voldoende; ook de kindertoe* slag kon niet worden.verhoogd. Op de kwestie van kinderfonds zal de aana dacht van den minister van Arbeid wordcnl gevestigd. De kwestie van den pen-sioenofV trek wordt beslist bij dc behandeling van da nieuwe pensioenwetten. De minister w 1 ten aanzien van de grif- fiersbezoldigl-nig niet verder gaan dan dc toezegging, de zaak nog eens in den minis terraad te bespreken. De heer Van der Fcltz neemt mei de toezegging genoegen. De ontwerpen worden z. h. s. nangenoj nven, evenals een aantal kleine ontwerpen* waaronder dat betreffende con tweede uit- keering aan de -gemeente uit d-e ocr'ogs- wi-nst be lasting. Het crediet non Duitschland. De Voorzitter deelt mede, dat mor gen het eindverslag betreffende de krediet* verloening nan Duitschland gereed komt eni dat hij voornemens is het ontwerp morgen te half drie te doen behandelen. Stemmingen. Dc motie-Van Embden betreffende een onderzoek naar d-e mogelijkheid van con cessies voor de rrd-io-telefonie, waartegen cle minister ran Waterstaat geen bezwaar heeft, werd z. h. s. aangenomen. Een aantal ontwerpen werden eveneens z. h. st. aangenomen, w.o. cle kredictverlee- n-inig aan kweekers, het buitengewoon oor- logskrediel en de beschikbaarstelling y-ai* levensmiddelen, a Grenswijziging gemeenten. Het wetsontwerp tot wijziging van cle grenzen der gemeenten Delft, Schipluiden' cn Pijnacker -en opheffing gemeenten Hof van Delft en Vrijenban, wordt na waarschu wing van den heer D c Boer teegn over drijving bij annexatie cn verdecligi-rvg door de heeren K rva u s, V 1 i c g e n, G e e r t s e- m a, Bergsm a, v. d. Berg en c'e M i- n i s t e r van B i n n e n 1 a n cl s c h e Za ken cn bestrijd r door den heer Do Waal Male fijt z. h. si aangenomen Comité-generaal. De heer V'er h e ij e a vraagt een com dé- generaal, om van den miiniste-r van Buiten- la-ndische Zaken inlichtingen te vragen over den stand1 der krle-n-quaestie met Duitsch land. -De Voorzitter deelt mede, dat cle mi nister bereid is inlichtingen te verschaffen* en bepaalt comité-generaal op halt vijf. Het Comité-generaal van de Eerste Kamer ter behandeling van vragen naar aanleiding van verklaringen van den Minis ter van Buitenland sche Zaken van Duitsch land met betrekking tot de kolen-quaestie, heeft van half vijf tot ongeveer zes uur gis- temamiddag geduurd. De Staatscourant van gisteravond be vat o. m. de volgende Kon. besluiten: op verzoek eervol ontslagen W. A. M. 'Kalkman als -notaris te Wcfudvichem; op verzoek -eervol ontslagen f. J. Mo rot ij n als directeur van het postkantoor te Arn hem, en benoemd als zoodanig D. J II. van Tusschenbroek, thans directeur van heft post- en telegraafkantoor le Roosendaal. met ingang van 1 Aug. a. s. »an den kapi tein Q. *H. G. Gelde/man van het 20e regU infanterie, onder toekenning vsn pensioen, eervol ontslag uit den militairen dienst ver leend met ingang van 12 Oct. a. s. aan den reserve-eerste-hiitenant W. L. van Essen van het 4e regt. vesting-artillerie, op ver zoek, een eervol ontslag verleend uit den militairen dienst opnieuw benoemd De wijze bedenkt zich lang vóór hij Waagt- door SUZE LA CHAPELLE—ROOBOp. 28 „Mag ik dan van nacht hier in dc kamer Blijven?" „Waarom?" 'V „Ik kan toch niet slapen. We kunnen dan óm de beurt waken, af en toe een oogen- blik rusten, al is het maar in c.en stoel." V Zij wist op dat o ogenblik zelf niet of zijn tEürzijn haar pijnigde. Zij voelde alleen dat Zij het recht niet had om hein van zijn ziek, .^misschien stervend, kind teverwijderen en Eeij zei zoroder hem aan te zien: „Zooais jc "iVMlt."' Hij had haar bijna willen danken voer die me stemming maar hij hield de woorden terug. Nu dacht hij weer aan Machtcid en ook tegenover haar bekroop hem ccn gc- aarwording \an schuld, van afkeer voor •zichzelf. "Wat was hij toch een egoist dat hij jgeen deernis had met haar en liaar ang-st die zij toch voelen moest, al was het dan niet om Ferdinand, dan toch zeker om hem. Ook met haar voelde hij medelijden, bij wilde wel naar haar toegaan, alleen hij kon niet en 'schrijven kon hij ook niet, het was hem onr ViogeHjk om otver bet kind' te schrijven. ^Toen' schoot bet hem te binnen dat hij haar kort' opbellen, en met een paar, vage woorden den nacht niet slapeloos zou doorbrengen. Nog nooit had hij met Machteld van uit zijn woning getelefoneerd. 1 Iet toestel hing in de huiskamer en hij had het gelaten uit kiesch- heid tegenover Agatha. Maar nu zou nie mand het merken. Als zc maar thuis was. Zenuwachtig gaf hij liet nummer op, luister de, ja, daar was zc al, hij hoorde haar ang stige, verwijtende stem. „Waarom heb je mij den heclen dag'nicls laten hooien? Ik l>en toch zoo ongerust en zou zoo graag alles weten." Haar woorden maakten hem kregelig zon der dat hij er zich rekenschap van gaf. Wat beteekendc haar onrust, haar angst vergele ken met die van hem en Agatha? „Ik kon niet komen, jc begrijpt toch WcJ dat ik nu thuis nood'ig ben.' „Is hij erger." „Nee, alles hetzelfde. Ik moét nu weer naar boven.'- „Toe, blijf nog even." Hij hoorde den smeekenden klank maar het ontroerde hem niet. Er werd gebeld, dal zou de dokter zijn en, verlicht omdat hij een ver ontschuldiging kon vinden, sloot hij haastig af: „Nu niet, daar is de dokter. Morgen hóór je wel weer wat." Hij durfde niet vragen en leeek den dokter alleen maar aan. Agatha had het handje zacht uit de hare weten los te maken cn het kind sliep. Frits trilde van blijde verwach ting, dat zou toch misschien een gunstig tee- ken zijn. Maar de dokter bestudeerde het papiertje waarop Agaclia de temperatuur ge noteerd had> daarna wendde hij zich weer uitsluitend) tot haar en nieb voor den eersten keer schoot Frits de gedachte door het hoofdi misschien bok vnu hun ver houding gehoord had en wist dat zij op het punt stonden te scheiden. Weer voelde hij zich verlegen door zijn tegenwoordigheid in de ziekenkamer. „Hoe vindt u den toestand?' vroeg hij. De dokter haalde dc schouders op „Kan noig niets bepaalds, zeggen/ cn toen wcei* tot Agatha: „Ik heb met een collega gesproken me vrouw, ik denk dat ik morgen ochtend met- hem terugkom." Er kwam als een floers voor Frits' oogen maar daar hoorde hij Agatha's klahklooze sl-em: „Is hij erger?" De dokter hield zijn g- richt in bedwang cn sprak ook niet meewarig. 33 3>E Pl/ATYOSTZOttL Aanbevolen door H. II. Medici Alleen verkoop 3>ij 33 „Wel neen, maar twee welen toch altijd meer dan één. Rustig blijven mevrouw cn vooral kalm.'» „Natuurlijk," antwoordde zij en toen hij haar aankeek, vond hij dat hij dat eigenlijk niet hacl hoeven le zeggen. Uit het blceke cn smartelijke, maar vastberaden gezicht sprak een kracht die hein een waarborg tegen alle zenuwzwakte was. Hij drukte haar vast en hartelijk' de hand. „Als 't u rust geeft/ dan belt u vannacht >POjB maai- eens op. Het zal niet noodig 'zijn maar als u het wilt, dan kom ik graag." „Dank u." „Wil ik niet om een verpleegster telcfo- neeren?"' „Liever niet." Ilij drong niet ver-der aan, toefde nog, gaf Agalhn verschillende aanwijzingen, besprak nog enkele dingen die zij doen moest. Eindelijk ging hij lieen. Verborg liet hem uit. Beneden in dc vestibule hield hij hem staande. „Is er gevaar dokter?" „Ja, ik wilde liet niet zeggen aan me vrouw, de toestand is ernstig.'' Ilet was Frits, of de grond onder zijn voe ten wegzonk, maar hij vermande zich en vroeg schor: „Zal.... zal hij doodgaan? „Wie kan dat zeggen meneer Verborg? Wc zullen alles doen wat in ons vermogen is» om hem te redden, misschien, wanneer mijn collega liet aanraadt, morgen nog ingrijpen- De ziekte heeft een verbazend snel verloop, liet is hersenvliesontsteking." „En is dat doodelijlc?" „In ieder geval heel gevaarlijk, maar ik geef do hoop volstrekt niet op. Zegt u nog maar niets aan mevrouw, als wc machteloos zijn, weet zc dat morgen vroeg genoeg." Frits sloot dc deur, met loodzware voelen sleepte hij zich de trap op naar boven- Als Agatlin nu eens vroeg wat de dokter had ■gezegd, dtm, hij voelde het, zou hij niet kun nen zwijgen, liaar niet kunnen geruststellen. Maar zij vroeg niets. Zij zat weer bij het bedje. Het kind dommelde nog steeds, kreun de af en toe zocht, maar zij wist niet of hij bij zijn bewustzijn was. Soms sprak zij legen liem, hij gaf geen eniccl leeken dat hij liet .verslond en ge ruimen tijd bleef alles doodstiL Frits wilde iels zeggen, die geluidloozo stillé maakte hem half gek. maar hij durfde! niet spreken en hij kon ook niet langer naar die gebroken gestalte kijken. Ilij ging naait den anderen leant van hel vertrek cn zetto zich zooveel mogelijk in dc schaduw van hel groote kamerschut. Zou zijn tegenwoordig-» licid voor Agatha niet een kwelling te meert zijn? Misschien wel, maar hij had den moed niet om heen le gaan, alleen in zijn slaap* kamer te blijven. Hij voelde zicli kleinmoedig en bang als een kind, hier in de kamer, vlak bij zijn lieveling, was bet toch nog licl beste. Ilij leunde met het hoofd achterover U zijn sioel en voelde zijn oogleden zwaar wor' den. O, slapeti, een paar uur ontkomen aart de ellénde'.Evert vervaagden rijn gedachten* maar liet was of een nachtmerrie hem druk* te. Ilij zag het lijkje van zijn kind cn hij zag Agatha met een star, wit gezicht cn cent' hopelooze uitdrukking in dc oogen. Weeg kwam hij lot ziciizelf. Hij had niet gedroomd/ want hij keek naar dc moeder, zij zat vol* maakt stil, in dezelfde houding cn liij voeldé dat hij dat smartelijke gezicht nooit zou kun* nen vergeten, dat dc herinnering hem zwf bijblijven en hij er onder gebukt zou gaan als onder een eeuwig-durende schuld. On* rustig stor.d hij op, naderde hel bedje: „Slaapt bij nog?" Zij knikte, maar toen bij weer, naar zijij plaats terug wilde gaan, zei zij: „Jc kunt gerust naar bed gaan. Als h/M noodig mocht zijn zal ik jc wel roepen." (Wordt vervolgd)-,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1