Ontsmetilngs-Arti kelen Handschoenen GELÜKEÜ'ÜNSCHEN 6IHTMH8F 20. DE EEMLANDER BUITENLAND. FEUILLETON. ^Meubelfabrikant - Hof 16 „Kunst is geen RegeeringszaaK". V bij: 49e Jaargang Nft. 157 1 iüfiüStyfHTSPSlll p,r m"ndtn voor Amcrs* JuUnKInl"'»'(OQrt 210, idem lianco j,, f 2.60, p« wcek (mel Sratls vetiekciing ongelukken) 1 0.176, itiondeilijke nummers AMERSFOORTSC CXtS. DIRECTEUR: J. VALKHOFF, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. >1 TEL. INT 513. Dinsdag 4 Januari 1921 piiiHiiïiEi met inbegrip \an een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicDsuuuw e* dingen en Licidadigheids-adveitentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdrijt bestaan xcer voordecligc bcpalinren voor het adverteren licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- M. AMERSFOORT, jfey Mag ik U herinneren aan den UITVERKOOP van MEUBELEN ?"^B9 üelcehl verwijs Ik naar ^érientlcs vau Vrijdag en Maandag J.l. v Reeds lang heelt de regeering erkend, dat Set woord van Thorbecke een misvatting is *en typisch 19de eeuwsche misvatting. Ieder zal trotsch erkennen dat onze he- ttendaagsche tijd ook in dit opzicht kunstzin niger is, dan de eeuw van Thorbecke, dat de gemeenschap zich belangstellend en be schermend toont en misschien is er wel «enige grond voor deze gedachte. Kloos heeit een jaargeld en er wordt door de over heid op 't gebied van kunstbescherming en van belangstelling voor de kunst nu en dan door het Rijk ieis gepraesteerd, dat inder daad verrast en verheugt. Wij le^en zulk een voorbehoud in onze fermen, omdat het een feit is dat een col lege teen regeerend college), tot overeen* stemming komend, belangrijk aan artistici teit inboet, die de enkeling bezitten kon. Desondanks verschijnt een enkele maal wel eens een uiting van kunstzin in een of an der rijkswerk. Jammer genoeg staat daar zóóveel tegen over, zóó vaak is de kunst in het gedrang gekomen door regeerin^smaatregelen, dat een geval van rijksartisticiteit daardoor een voudigweg verzinkt. En een besluit van den allerlaatsten tiid is helaas wederom van een bedenkelijk gemis ?«an kunstlievendheid. De stempelsnijder van n,7'$s Munt wordt naar huis gezonden. Het oordeelt het niet langer noodig. dat een 1 wns.enaar de munt- en andere stempels ontwerpt en ontslaat derhalve den kunste naar, die dit tot dusver deed. Ware het nu dat deze arbeid te zelden T.kwam, dat de weinige stempels* die wij bhoeven beter (d. i. zuiniger) telkens afzon- rlijk aan kunstenaars tot ontwerp konden worden gegeven, dan daarvoor een ambte naar'' in dienst te houden, dan ware in dit ontslag slechts economie toe te juichen. Doch v/sar één stempelsnijder den gan- -'•hen de? jaar in jaar uit kan arbeiden en V 't desondanks kan gebeuren dat de me daille voor {Touwen dienst door Marine en Oorlog uit te geven, een gruwelijk product uit de meest dorre dertirev jaren is, dat de jonge artisten, die den „Prix de Rome" win nen van 't ministerie van Wetenschap, Kunst en Onderwijs een gruwelijk leelijke be.eoning krijgen in den vorm van een ziel- tooze medaille, en waar 't zelfde Ministerie een bclooningsmedaille van 7 c.M. middel lijn liefst er op nahoudt, die ondanks zVi nieuwheid 't aanzien niet waard is, daar komt 't ons een vandalisme voor, dien stem- pelsnijder op pensioen te zetten en dit on ontgonnen terrein van oude kunstlooze me dailles voor hem braak te houden- Inderdaad weer een bewijs te meer, dat velen onder de overheidspersonen nog het woord van Thorbecke huldigen, niet langer in theorie doch in praktijk„Kunst is geer. regeeringszaak." W. Politiek Overzicht. Men kent het bericht uit Berlijn (van of- ficieele zijde) volgens hetwelk de Fransche regeering aan den Duitschen gezant te Parijs een nota heeft overhandigd, waarin een waschKjstje was opgenomen van de schen dingen der verplichtingen, door Duitschland te Spa aangegaan. Ook door de Fransche kranten wordt dat bericht bevestigd en zij voegen er aan toe, dat het Fransche gouver nement de geallieerden in kennis heeft ge steld met de afzending van de bewuste nota, die men in Frankrijk geenszins beschouwd wil zien als een op zich zelf staande actie van 't kabinet te Parijs- De nota, aldus luidt het oordeel der bladen, vormt een soort van „constatatie" en zou in geen geval vooruit- loopen op de definitieve beslissing, die in volkomen overeenstemming met de geal lieerden zou moeten worden getroffen. Men meent dan ook, dat binnen niet te langen tijd te Parijs of Londen een conferen tie van geallieerden zal worden gehou den. Het Petit Journal noemt als tijd der bij eenkomst de eerste helft van Januari. Vol gens het blad zijn de militaire chefs in Frankrijk de meening toegedaan, dat de Duitsche schutterijen geen direct gevaar op leveren, maar de kern van een toekomstig gevaar vormen. Deze militaire organisaties toch zouden een oorlogszuchtigc-n geest on der de burgers, boeren en beambten, die er lid van zijn, levendig houden. Bovendien doen die schutterijen geen dienst in stre ken, waar bolsjewistische troebelen moge lijk zijn, maar in Oost-Pruisen, de bakermat der Pruisische monarchie en in het reactio naire Beieren. Het wordt van Fransche zijde noodzakelijk geacht op het geschikte oogen- blik door daden te toonen, dat deze toestand aan de belangen van Duitschloncl zelf af breuk doet en de verhouding van het Duit sche rijk tegenover de geallieerden ongun stig maakt. De Temps meldt, dat het verslag van Foc.h over de houding van Duitschland inzake de ontwapening op 31 December aan de geal lieerden is overhandigd, die het nu bestu- deeren en later hun aandacht zullen wijden aan de ^volgen die eraan gegeven moe ten worden. Het verslag deelt de cijfers mede fcetreffer.de de inlevering en vernie ling van materieel na den wapenstilstand. Deze cijfers zijn 41.000 kanonnen ingele verd en verder de loopen van 70-000ma chinegeweren en loopen van rnr-v: ren 163000; draagbare wanens 2.800.000; motors voor vliegtuigen 25.000vlicgtui- g enlö-OOO. De punten waarop Duifs-hlancl ten opzichte van het tracfaet van Versail les en de overeenkomst van Spa in gebreke zou zijn gebleven1, hebben vooral betrek king op de handhaving van burgerwachten In Beieren en Oost-Pruisen en de organisa tie van de veiligheidspolitie en verder op het onvoldoende aantal kanonnen van de oostelijke en zuidelijke grensvestingen, die vc-rnield zijn. De Duitschers vroegen cm kat behoud van Koningsbergen. Pülav. Swine- münde, Kiistrin, Glogau, UIm en Ingolstadt van een aantal stukken geschut, maar de Entente-commissie stónd slechts een veel geringer aantal toe. Otto Lehmann Rüssbuldf, secretaris van den bond „Het nieuwe Duitschlard", heeft aan den correspondent te Berlijn van de Ma- tin verklaard, dat de nieuwe nota van gene raal Noliet, die betrekking heeft op cïe reor A. DE WEG. Lancgesiraa? 23. ganisatie der veiligheidspolitie, bewijst, dat Frankrijk ernstige redenen heeft aan te ne men, dat de Duitsche regeering de ontwape ning van die politietroepen niet loyaal heeft uitgevoerd. Twee feiten worden dan ge noemd, die voldoende zouden zijn om de houding in dezen van de Fransche regee ring te rechtvaardigen. 1. Een groot deel der z.g. uitgeleverde wa penen is nog altijd in het bezit dergenen, die ze hebben achtergehouden en die er mee hebben volstaan te beloven ze uit te leveren. Noch de monarchisten, noch de communis ten hebben voldaan aan de verbeurdverkla ring der wapenen. Vele Duitschers leverden slechts oude, waardelooze geweren in, doch behielden hun moderne wapenen. 2. Peters, de commissaris voor de ontwa pening, heeft met minachting alle aanbiedin gen van de hand gewezen, hem door alle Duitsche pacifistische genootschappen ge daan om met hem samen te werken. Desniettemin had do republikeinsche Liga te Potsdam een depót van 2000 zware ma chinegeweren aangetroffen. Maar Peters wilde er niet naai' luisteren. De Duitsche re- voluiionnairen geloofden, dat Frankrijk het nooit zal wagen de dwangmiddelen toe te passen, waarover het krachtens het verdrag van Versailles de beschikking heeft. Indien de geallieerden-, ook maar voor een deel, toegaven in de ontwapeningskwestie, dan zouden zij, aldus besluit Lehman Rüssbuldt, Duitschland overleveren aan de jonkers er. aan de voorstanders van een militair vanche. Het spreekt vanzelf dat dergelijke uitlatin gen van Rüssbuidt in: den smaak van vele Franschen vallen, die.miïiïhrislische zijn ge zind en landhonger Sfebben, of die Duitsch land oprecht wantrouwen. maken, dat de geallieerden sedert het ver drag von Versailles hebben nagejaagd, is feitelijk reeds bereikt. De Duitsche regeering mocht niet aan nemen, dat in het protocol van Spa het on mogelijke van Duitschland zou gevergd wor den. Een letterlijke vervulling zou onmoge lijk zijnihet mogelijke was geschied en als Frankrijk in zijn nota van 31 December constateerde, dat de toezeggingen van Spa niet definitief zijn vervuld, den stelde de Duitsche regeering daar tegenover dat vol gens de eigen woorden der geallieerden na gegaan zou worden, of Duitschland de be palingen loyaal nakwam. De Duitsche regee ring kan van zichzelve zeggen, dat zij met volledige loyauteit haar best had gedaan. Btsltenlanrische Berichten. B e r 1 ij n, 4 Jan. (V. D.) Het staat thans zoo goed als vast, dat het tot een spoor wegstaking zal komena De verschilende uit slagen omtrent de stemmingen onder de spoorwegarbeiders wijzen er op, dat het overgroot© deel der arbeüders voor de sta king is. In het district Berlijn hebben 19053 arbeiders aan de stemming deelgenomen; 1536'! stemden voor de staking, $370 tegen en 419 stemmen waren ongeldig. Hieruit blijkt, dat 80,94 pet. der spoorwegarbei ders, die aan de stemming hebben deelge nomen, voor de staking zijn. In Breslau hebben T3749 arbeiders aan de stemming deelgenomen, dat is 96 pet. van het totaal. 83 pet. der arbeiders was voor de staking; in het district Dresden na-men 75 pet. aan de stemming deel. Hier voor waren 90 pet. voor de staking. Parijs, 3 Ja n. (V. D). De communisti sche vakver een ig in gen overwegen binnen- IRfiT. WILDLEDER p p. fISO GEVOERD 1! 90 „l'HI W. VAN ROSSUM AMERSFOORT !r middels verneemt Reuter, dat de Engel- sche en Fransche generale staf het abso luut eens zijn over de ontwapening van Duilsclfiand-, behalve over den tijd voor het ontbinden van brpaelde Duitsche forma ties. Over het algemeen zouden de Engel- schen voldaan zijn ov.er den voortgang in het vernietigen er, uitleveren van wapens, ofschoon nog groote hoeveelheden niet ver nietigd zijn. Erken'ct dient te worden, aldus het Reuterbericht, dat de Duitsche autoritei ten hun verplichtingen zijn nagekomen, vooral na de conferentie van Spa, hoewel do Duitschers nog Bertha's, veldjes:hut en machinegeweren van het nieuwe type ver borgen houden. Thans wordt tevens bericht, dat het Duit sche antwoord op de jongste Fransche nota inzake overtreding van het verdrag van Ver sailles en de overeenkomst van Spa aan den Kranschen gezer.t te Berlijn overhandigd is. Daarin wordt punt voor punt betoogd, dat Duitschland (in strijd met de beweringen der Fransche no;a) of zijn verplichtingen is na gekomen, öf dat op bepaalde punten een nauwkeurige nakoming niet move!ijk is ge- \v eest. Aan het slot der Duitsche nota wordt ge zegd Tegenover de dcor de contróle-com- missie aangegeven punten, waarop Duitsch land werkelijk of z.g. niet heeft voldaan »sn de eischen van het protocol van Spa. wijst de Duitsche regeering erop, hoeveel er se dert de enderteekening van dit protocol is gedaan. De Duitsche regeering zal er met alle "kracht «mar streven, de verph'c! ringer., die zij op sfoh heeft genomen, volledig na te komen. Het doe!, Duitschland weerloos te kort een massa-demonstratie te houden, zooals op tien Mei 1919, teneinde te pro- tesieeren tegen den toestand, waarin de de werkloozen zich bevinden. Er heeft een vergadering der leiders plaats gehad en heden zal een tweede vergadering worden gehouden. De leiders begrijpen zeer goed, dat de regeering met kracht tegen elke po ging cm de orde te verstoren zal optreden. I o n tl e n, 2 J n (N T A. Draadloos van Horsaa). Krasrin had heden opnie iw een onderhoud S'. H-rne, pre sident van de Board of Trade (minister van hand-el). Toen hem gevraagd werd, of het bericht, dat de Russische regeering hem had teruggeroepen, waarheid he vatte, ver klaarde Krassin, dat hij te dezer zake geen bericht uit Moskou had ontvangen. Nflgpur, 1 Jan. (R.) Het Indische na tionaal congres beeft een resolutie (ven Ghandi) aangenomen ten gunste van het verkrijgen van zelfbestuur langs wettelijken en vreedzamen weg. Er werd tevens een resolutie aangenomen ten gunste van een niet-samenwerking met de Sritsche regee ring. Londen, 1 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Hor sea). Het kabinet heeft gisteren heraadslaagd over een pian tot het bestrij den der werkloosheid. Er wordt veeleer naar een permanente dan tijdelijke oplossing ge zocht. Er werden regelingen getroffen om aa-n bet comité van werkgevers en werk nemers voorstellen voor te leggen, waarbij, door het aanvaarden van een stelsel van korte ploegen, de beschikbare hoeveelheid mannen er, arbeid onder de andere arbei- ders wordt verdeeld en elke industrie vooc haar eigen werkloozen verantwoordelijk is^ 1 Als het comité er in zou slagen een uit* voerbaar plan op te stellen, zal het stellig ©enigen tijd duren voor het in werking kon! worden gesteld. Inmiddels zal de reycering haar pogingen voortzetten om degenen, dial direct arbeid vragen, daarvan t - vö n. Bern, 3 Jon. (B. T. A.) Dc typo, n- staking te St- Gallen, Bern en Genève ia geëindigd. P e r p i g n a n, 3 J a n. (B. T. A.). Uit bar. celona wordt gemeld, dot de politie den ex tremist Antonio Bueda heeft gearres ce.d Te Bilbao en Cadix zijn extremistische run slagen gepleegd. Er moeten slachtoffers rijn. Madrid, 3 Jan. (B. T. A.). Het stoom schip Santa Isabella van de transatlantische stoomvaart-maatschappij te Borcelona is op, de kust bij Villagarcia vergaan. Tot dusver zijn 40 schipbreukelingen gered. Het vaar tuig, dat van de Kanarische eilanden kwam, had 200 menschen aan boord. P a r ij s, 2 Ja n. (B. P. B.). De bladen be* vatten een telegram uit Milaan, volgens het welk gravin Casa Grande, vrouw van eenl Italiaansrh aviateur, is gearresteerd, daar zijl vanuit Abazzia zou hebben getelefoneerd met d'Annunzio op 't oogenblik, dat Covigliai voorbereidselen trof om de stad Fiume in l© sluiten. Triest, 2 J a n. (B. P. B.). Volgens de tot stand gekomen overeenkomst zijn de ge vangenen van Fiume uitgewisseld. Het mee-* rendeel der legioenairen is naar de kazer ne teruggekeerd, Rome, 2 J a n. (B. P. B.). Tusschen ge* nernnl Ferrario en de vertegenwoordigers van Fiume is op 31 Dec. te Abazzia een con ventie gesloten, waarbij de Fiumekwestie wordt geregeld. Er wordt in verklaard, dat de staat Fiume, hiertoe genoopt door overmacht en teneinde militaire operaties tegen de stad te voorkomen, zich neerlegt bij 't ver drag van Rapallo. De grondslagen der over eenkomst zijnvertrek der legioen-soldaten; uit de stad, ontruiming van de haven va'nl Fiume door alle oorlogs- en handelssche pen, die er op onwettige wijze worden ge houden, ontruiming van de eilanden Veglia' en Arbe alsmede de rots San Marco door d© legioenairen. Overeengekomen werd, da® zoo gauw mogelijk de gevangenen zouden! worden uitgewisseld. Dc schepen zullen var*' 2 Jan. af vertrekken, de ontruiming der eilanden zal beginnen op 3 Jan. Eveneens werd overeengekomen, dat de blokkade zooi spoedig mogelijk zal worden opgeheven, datl vanaf II Jan. de legioenairen teruggetrok ken ztjllen worden uit de kazernes en. dat de geregelde troepen na het vertrek der sche pen en der legioenairen tot aan de grens van het corpus separatum zullen worden terug getrokken. Boedapest, 3 Ja n. (H. K. B.) De mi nister van justitie heeft de verdedigers der, tér dood veroordeelde volkscommissarissen ontvangen, die hem de molrveering van da verzoeken om gratie voordroegen. De mi-* nister verklaarde, dat hij de stukken, in ver band met den grooten omvang van het strafproces, pas over enkele weken zou ontvangen. Hij zou de kwestie dan nnn eens ernstig, zakelijk onderzoek ondenvernen en) rekening hóuden met alle voor gratie plei* lende argumenten. H e 1 s i n g f o r s, 3 1 Dec. (W.B.). Do ra tificatie-documenten iussefcen Finland en d© sovjetrepubliek weiden op Woensdag 10 Dec. te Moskou uitgewisseld, zooaui ua vrede tusschen deze landen op dien dag vo.V kracht is geworden. Parijs. 3 Jan. (N. T. A. Draadloos uifi Lyon). De Porte heeft dezer dagen weder, stepDen gedaan bij de Eutentemogendh^npn! tot het verkrijgen van dc opheffing van d© van GUSTAF AF GE'/ERSTAM. 35 HIJ meende daarom dat juffrouw KI ara hiem eigenlijk niet van; den omgang niet den jfager wilde terughouden, maar zijn vrij ja- gansleven wilde verhinderen, en daarom den grooten jager als voorwendsel gebruikte. Het viel Karei Anton in het geheel niet in, het jachtvermaak op te geven, nu de heerlijke tijd was aangebroken, dat de een den niet meer beschermd werden door de (wet en de jacht dus uitgestrekt kon worden op edeler buit en men zich niet langer be hoefde te beperken tot tuimelaars en water hoenders, die niet eens belangrijk genoeg geacht werden om te beschermen. Karei Anton hield van visschen en als hij Tnet zijn hengel in de hand zat en een zwa- £«n baars uit het water ophaalde, voelde hij jjich gelukkig en tevreden, en vond hij Aneaigde in het leven1. Maar dit was niets In vergelijking met de echo van het knallen .van het geweer en het gezicht van de Isruit- Wsmp, die zich tusschen het riet omhoog kronkelde. w Het visschen was heel aardig, als er niets Jjvder© was en ook had Karei An ton; van Iwjn vriend, den jager, geleerd dat het niet IJchaadt, als men de vogels eens mer rust ^'Ic.ar de jacht was, om Karei Anton's ^igen woorden te gebruiken, zijn leven ge-1 .Worden, En als er een dag voorbij ging, dat hij den grooten jager nret op de hielen volgde, luisterend naar de merkwaardige za ken, die deze wist te vertellen, dan be schouwde Karei Anton dier* dag" als verlo ren. Hij wachtte onvermoeid tot een eend of in het ergste geval een exemplaar van minder waarde over het watervlak zeilen en onder schot komen zou. Op een mooien dag in Juld trof KaTel An ton zijn vriend, den dapperen jager aan in een divpzinnigen gemoedstoestandhij was meer dan anders in gedachten ver-diept. Urer* l'ang hadden de beide he aren bij den kleinen landtong gezeten zonder beet te hebben. Geen enkele maal had I<3rcl Anton gele genheid gehad, om met den' ijver en de be langstelling, die hem nooit ontbraken, in het bootje te storten het wild te haken, en om zijn plicht te doen als trou apporteur van den grooten jager. Ja, zelf? yeen schot had de stille van dezen zomerdag verstoord. Niets hadden de beide he eren onder schot gehad dan een paar eenden», die voorbij vlogen. En in de vlucht te schieten was volgens de verzekering van Isidoor Wahlblom zoo nutteloos dat geen verstandig jager daarop kruit verkwist. Karei Anton leunde tc-gen eert ouden el- zeboom, welks tokken zich uitstrekten over een forschen tak, zwaarmoedig over het ieege watervlak. Plotseling verbrak hij de stiite en vroeg op vertrouwelijker toon, dan hij gewoonlijk aansloeg „Heeft u ooit ondervonden wat het fcetee- kent tot iemand in betrekking te staan?" Karei Anton's herinnering van zijn eigen lijden> toen hij van den. controleur hoorde, dat Hilda Carissonzifn winkel zou krijgen e?n feit, dat gedurenide de laatste geluk kige weken volkomen uit zijn bewustzijn was gegaan, werd hem bij deze woorden zoo schrikbarend duidelijk, dat hij volkomen stom werd. En het zou hem volstrekt niet verwonderd hebben, indien-deze woorden een zinspeling waren op deze diep in zijn ziel verborgen geheimen, indien de groote jager alles van hem wist. Gedrukt door het heimelijke schuldbesef kon Karei Anton geen woord uiten, maar zooals gewoonlijk, stoorde dit 'het gesprek der beide 'heeren niet in het miivst. Mijnheer Isidoor Wahlblom vervolgde met een gezicht, alsof hij de oplossing zocht van een uiterst ingewikkeld raadsel VOETBALLFH VOETBALSGHOËNËN „Met in betrekking staan tot iemand j meen ik eigenlijk afhankelijk van hem zijn. I Weet u, wat afhankelijkheid wil zeggen Karei Anton dacht aan zijn en juffrouw Klara's wederkeerige verhouding, maar hij was overtuigd, dat zijn jachtkameraad iets heel anders met zijn vraag meende. DaaT- om antwoordde hij, dat hij wel eens ofhon- ke'ijk van anderen, in zijn leven was ge weest, maar dat was al heel lang geleden. „Zooveel te beter voor u," antwoordde de jager. „Zoov te beter voor u. Dat kan ik u ver7ekerarWant ik weet wat het wil zeg gen. Maar hetT-een mijn leven versombert is een familiegeheim." Karei Anton's gezicht drukte oprechte deelneming uit en hij gevoelde zich zoo ge troffen door deze vertrouwelijkheid, dat hij den ongelukkigen jager de hand gereikt zou hebben, indien hij niet gevreesd had te fa miliaar te schijnen. „Deze afhankelijke toestand begon op leen heel eigenaardige wijze," vervolgde de I spreker. Op zekeren dag reisde ik hierheen en na jmiin aankomst werd ik bijna onmiddellijk ziel:. Na dien tijd kon ik hier nooit meer vandaan komen." ..-et?" vroeg Karei Anton, ten hoogste verbaasd. „Nee," antwoordde de ongelukkige. „Mijn zwager staat dat niet toe. Mijn zwager, de baron deze woorden werden met onna volgbare waardigheid en diep gevoel uitge sproken is een man die het best roet mij meent. Hij is mijn vriend, en ik wil niet zeg gen wat ook maar een gedachte aan iets anders kan opwekken. Maar hij v. eet niet wat het wil zeggen, in den spoortrein te zitten." Daaf Karei Anton nog nooit had gehoord, dat zijn nieuwe vriend in den spoortrein placht te zitten, era nog minder dat dergelij ke reizen in eenig verband1 stonden met zijn gemoedstoestand of zijn verhouding tot de menschen in het algemeen, is het heel na tuurlijk, dat de goede winkelier op het punt stond den draad van het gesprek te verlie zen en met groote spanning wachtte op het vervolg van het gesprek. Dat kwam dan ook en 't was niet Karei Anton's schuld, dat hii de be^ek^nis «»et begreep van de woorden, die hij nu kreeg te hnoren. „Ik heb veel gereisd." vervolgde de groot© jager. „Jarenlang heb ik nieis anders gedaan; dan in den trein zitten Ik zat opgesloten iri een gelen wagen met een posthoorn otf het portier geschilderd. En rondom mij lagen hooge stapels cou< renten en brieven, orn niet te spreken) vart' de massa's orvgesorteerde stukken, die doog een spleet irt de deur werden geworpen, dia, het publiek gewoonlijk brievenbus noemt,] Weet u, wat bedoeld wordt met gesorteerd®! en ongesorteerde stukken?" Karei Anton bekende onmiddellijk, dat hi} dit niet wist. De groote jager schudde zij-n hoofd c-rfi zette ijlings een gezicht, zooals hooge arobs 'tenoren plegen aan te nemen, wanneer het zich tot een plicht rekenen de men van hun vak even te moeten aanroei ren tegenover een oningewijde. ,,'t Is heel natuurlijk dat u dat niet weet, j vervolgt}6 h'j. „Ik meen dat dit heel natuur) lijk is voor u. Ik zal u echter zeggen wat ifcj was in dezen tijd. Ik was reizend postambu tenaar op een van de staats treinen1. Nu weet? u wat ik was." Deze mededeeling was natuurlijk eert groote verrassing voor Karei Anton. Hij kon namelijk deze inlichting ini het geheel niet in overeenstemming brengen met he( feit, dat zijn jachtkameraad zich in het bei gin voorgesteld had als orbist, (Wordt vervolgd)),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1