Drogerijen - Specerijen - iitmiisM c,;z ",:z PtfilS DER AOVUIERIIEH A, VAN DE WEG. EVIA5SON „L'HÏRÜNDELLE", Amersfoort. Teleph. 407. - W. VA?* ROSSUWI. - Larifjestr. 44. BERICHT BE GHTVAHOST OER HIEÜWSTE VOGlJAARSiOElEri. I. SS1IE1 DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. GELUKKIGEMENSCREN 19» Jaargang Ne. 163 per pott I 2.60, per week (met pulls veieekei.nj tegen onp^ukken) f 0.17», «Itondcilijke nummer* 0,05. AMEBSFOORTSDH DAG! Dinsdan II Januari 1921 if DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. van 1 1 regos 1.05 mei inbegrip van cm bewijsnummer, elke regel nicer 0.1:5. a-co- Kun* d»n£cri cn Licki,idi ihcids adve.tcnt.cn voor dc ifeitt der prijs- Vpor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeciigc betvilinrcn voor het advcrtcctcu. Ucne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag tougezonucn. Politiek Overzicht. [Dat er steeds nauw contact heeft bestaan sschen de Sinn Feiners en de Duitsche re- eering zou moeten blijken uit een aantal cumenten, die de Engelsche regeering op Verzoek van een parlementslid openbaar eeft gemaakt De Duitsch-Iersche verstand houding moet hebben bestaan zoowel bij de voorbereiding van den Paaschopstand van 1916 als daarna. De laatste daad van Duitschland op dit gebied was het zenden AVan een lading wapens uit Cuxhaven in pril 1918. De wapens werden in dirikboo- ~n geladen, doch zijn nooit in Ierland aan. fckomen. In een boodschap, onderteekend door (John Devoy, den Ierschen leider in Ameri ka, en graaf Bernstorff, den Duitschen ge zant te Washington, worden aanwijzingen gegeven voor het naar land brengen van wa pens voor den opstand van 1916. Het wordt duidelijk geacht, dat Roger Casement de Duitsche regeering ervan had overtuigd, dat, wanneer zij wapens en munitie wilde leve ren, oen groot aantal Ieren door hem op 200.000 man geschat 1Engeland in den rug zou aanvallen. Ook werd verzocht om Duitsche troepen in Ierland te doen landen, doch de Duitschers verklaarden dat dit met het oog op de Britsche vloot onmogelijk was De uitwisseling van berichten in code schrift of ander geheimschrift, had door mid del der Duitsche diplomatieke brievenzak ken van Washington plaats en langs vele an dere Wegen, maar de daarin vervatte inlich tingen zijn ter kennis gekomen van de Brit- sche regeering. Toen Casement dan ook door een Duitschen onderzeeër in Ierland aan wal werd gezet, is hij dadelijk gearres teerd en de opstand, die, ondanks de krach tige poging der uiterste Sinn Feiners en het op groote schaal verspreide Duitsche goud, slechts weinig steun ondervond, was spoe dig onderdrukt. Van de thans gepubliceerde bescheiden maakt ook deel uit een brief uit 1914, door Casement te Berlijn geschreven aan rechte^ Coholan te New-York, waarin gezegd werd, dat de Duitschers de samenzwering flink steunden en waarin gevraagd werd dit aan de samenzweerders in Ierland mee te dee- len. Ook verzocht Casement aan Coholan en John Mac Neill in Ierland, om enkele jonge lersche priesters voor bepaalde doeleinden naar Berlijn te zenden. Een ander document is een „zeer gehei me" boodschap, door iemand van Bern- storff's staf in Amerika via Rotterdam naar Berlijn gezonden, waarbij een rapport was van John Devoy, den hoofdman in Ameri ka tijdens den oorlog voor de verbinding tusschen Duitschland en Sinn Fein. In het rapport wordt verklaard„Wij hebben daar om besloten de actie Zaterdag voor Pasohen te beginnen. Wij verwachten dat Duitsch land, zoodra de actie is begonnen, oogen- blikkelijk helpen zal. Wij zouden gedwongen kunnen worden eerder te beginnen." Acht dagen later voegde Bernstorff heimelijk het volgende toe aan een boodschap, die door het Amerikaansohe ministerie van buiten landsche zaken was goedgekeurd „De ler sche leidei- John Devoy deelt mij mee, dat de opstand in Ierland den Zaterdag voor Pa- schen beginnen zal. Gelieve wapens te zen den, die in Limerick, op de westkust van Ier land, tusschen Goeden Vrijdag en den Za terdag voor Pasc'nen moeten aankomen. Langer uitstel is onmogelijk. Laat mij weten of op hulp uit Duitschland kan worden ge rekend." Op 4 Maart 1916 zond het ministerie van buitenlandsche zaken te Berlijn de volgen de mededeeling naar het gezantschap te Washington „Tusschen 20 en 23 April zou den 's avonds twee of drie stoomtrawlers 20.000 geweren en 10 machinegeweren met munitie en ontploffingsmiddelen naar de Foint-pier in de Tralee-bay kunnen bren gen. Een lersche loods moet de trawlers bij het donker worden afwachten aan den in gang van de baai en met korte tusschenpoo- zen twee dicht bijeengeplaatste groene lich ten toonen. Succes kan slechts verzekerd worden door een zeer krachtig optreden." Uit andere documenten blijkt, dat na de mislukking der revolutie de Duitschers 1000 pond zonden voor de verdediging van Ca sement. Ook blijkt, dat de eigenlijke or ganisatoren van de revolutie tot op het laat ste oogenblik John Mc Neil, den leider in Ierland, onkundig hielden van hun plannen. De documenten toonen verdór aan, dat de Duitschers het zeer gewenscht achtten, dot Ierland in voortdurende onrust bleef. Er werden naderhand verdere plannen ge maakt, die in 1917 en 1918 tot uitvoering zouden worden gebracht. In April 1918 werd definitief vastgesteld, dat het plan om wape nen in Ierland aan land te brengen, rijp voor uitvoering was en dat de Duitschers nog slechts wachtten op nadere mededeelingen uit Ierland omtrent tijd en plaats. De Engelsche overheden konden echter den militairen bevelhebber van Ierland er tijdig van op de hoogte stellen, dat een Duitsche agent, Dowling, waarschijnlijk door een Duitschen onderzeeër in Ierland aan land zou worden gebracht, hetgeen ten gevolge had, dat Dowling op 12 April werd gearresteerd. De piannen voor een nieuwe revolutie hin gen viiiwel geheel af van de lossing der mu nitie uit den onderzeeër van den Duitschen agent Dowling, hetgeen zou volgen op de successen, die men van het groote Duitsche offensief in Frankrijk verwachtte. Op 4 Mei 1918 ontving de Britsche regeering bericht, dat in den avond van 26 April 1918 seven verzegelde wagons te Cuxhaven waren aan. gekomen en naar de aanlegplaats van twee groote onderzeeërs waren gereden. De in houd der wagons, geweren en mitrailleurs, werd overgeladen in de onderzeeërs. Deze vracht kwam echter niet in Ierland aan. Omtrent de schadevergoedingen, die Duitschland moet betalen, verluidt, dat de Berlijnsche correspondent van de Daily News in staat is bijzonderheden te verstrek- Iden omtrent die maatregelen, die Engeland en Frankrijk treffen om voorgoed de wijze en het bedrag dezer vergoedingen vast te stellen. Volgens den correspondent kost het d'en Duitschen deskundigen heel wat hoofd brekens om de antwoorden op te stellen die zij moeten geven op de geweldige lijst met vragen der geallieerden, die de Duit sche gedelegeerden uit Brussel hebben rnee teruggebracht. Van de een en veeirlig vragen zijn zeven en dertig opgesteld door de Britsche delegatie, die het geheele ter rein van Duitschland's financiën, handel en belasting bestrijken. Openhartige antwoor den zouden de geallieerden in het bezit stellen van alle inlichtingen, die zij noodig hebben. De wegvloeiing van kapitaal en het lastige vraagstuk van Duitschland's uitvoer handel zijn twee deT voornaamste punten, waaromtrent de Engelsche regeering lichtingen vraagt. Onder de vragen zijn de volgende: Welke maatregelen is Duitsch land van zins tie treffen om de voortdu rende toeneming van papiergeld, die het geheele Duitsche financieel e stelsel be dreigt, stop te zetten? Wat is de waarheid in zake de wegvloeiing van het Duitsche kapitaal naar het buitenland? Wat is hiet be drag der belastingen, geheven van bekende Duitsche vermogens en ondernemingen? Geef een gedetailleerde tabel van Duitsch land's in- en uitvoer. Wat is de toestand van Duitschland's in- en uitvoer gedurende 1920, vergeleken bij die van 1919? Wat is het gemiddelde der drie laatste jaren vóór den oorlog? Welke zijn de beperkingen, aan den invoer in Duitschland opgelegd en wat is het doel daarvan, welk het resultaat en hoe lang zullen zij gehandhaafd blijven? Wat is het juiste totaalbedrag van alle in komsten van het rijk, zijn samenstellende staten en de gemeenten gedurende het af- geloopen jaar? Geef een schatting der ont vangsten en uitgaven van de regeering over het jaar 1920. Welke hoeveelheden suiker, thee, koffie, tabak, geestrijke dranken, wijn en petroleum verbruikt Duitschland jaar lijks? Geef een lijst van staatsdienaren en daarnaast een lijst van 1913. Welk deel van zijn buitenlandsche schuld heeft Duitschland sedertden wapenstilstand' be taald? Welke zijn de totaalbedragen in geld of -eigendom en welke de aandeelen, die de Duitschers in het buitenland hebben? Maak een vergelijkenden st-a-at met de totalen van 1910, 1913 en. 1915. Welke .zijn de voorn-armste oorzaken van de werkloosheid in Duitschland? Trek een vergelijking tus schen de werkloosheid in Duitschland en die in andere landen. meerdering der macht v-an den bond en zijn bruikbaarheid. De bond alleen kc-n, door aan de openbare meening in de wereld uiting te geven, ons redden van de heer schappij van het gewold. Parijs, 11 Jan. (N. T. A. Draadloos). De intergeallieerde commissie in het bezet te gebied héén rr.edegedfceJd, dat alle va der landsche betoogimgen en feestelijkheden ter herdenking van de stichting van het Duitsche rijk op 18 Jan. verboden zijn. B e r 1 ij n, 8 J a n. (W. B.) In haar aan den voorzitter der Duitsche vredesdelegatie toe gezonden antwoord op d"e nota der gezan tenconferentie inzake de Dieselmotoren ver klaart de Duitsche regeoring het eens te zijn met de eiscben der conferentie ter verge makkelijking van de controle op de Diesel motoren, die voor duikbooten zii-n bestemd geweest. De Duitsche regeering merkt even wel op, dnt zij er niet voor in kan staan, dat de op de geëischte lijst aan te geyen motoren tegen 31 MaaTt Teeds alle in dienst van het economische levqn zullen geste'd zijn, daar de Duitsche verbruikers er, sedert dé eisch der controle-commissie inzake ver nieling dic-r motoren bekend was géwordén, slechts, in zeer enkele gevallen toe konden besluiten zich de noodlge machines aan te schaffen. Het bezigen der motoren voor m- dustrieele en handelsdoeleinden kan eerst dan onbelemmerd ten uitvoer worden ge legd, als geen vrees meer bestaat ten aan zien van den lijd, waar binnen zij bij de in dustrie kunnen worden ondergebracht. Er moet op gerekend worden, dat op 31 Maart 1921 lang nog niet alle moto-ren voor vre desdoeleinden in gebruik zullen zijn geno- Ook vragen de geallieerde inlichtingen Inzake den financieelen toestand der Duit sche spoorwegen en steenkoolnijverheid. De conferentie vdn de geallieerde en Duit sche deskundigen, die Zaterdag a.s. te Brussel zou worden geopend om de zaak der schadevergoedingen onder het oog te zien, is uitgesteld tot na de bijeenkomst van de geallieerde premiers, die 19 dezer te Parijs zal plaats hebben-. Buitenlandsche Berichten, Londen, 10 Jan. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). Bij gelegenheid van den eersten verjaardag vandaag van den Vol kenbond heeft de Engelsche unn-e voor den volkenbond het volgend telegram ontvan gen van Lloyd George: De volkenbond is een groot ideaal. Hij belichaamt enkele der •grootste verwachtingen van het mensch- dom. Zijn machinerie heeft nu een jaar lang gewerkt en er is een goed begin ge maakt. Maar wij staan pas aan het begin van 'de beweging naar internationale ge rechtigheid en duurzamen vrede. De bond zal hierin slagen near de mate, -waarin hij alle naties vertegenwoordigt en waarin de n-aties werkelijk aapdrirgen op openlijke en eerlijke betrekkingen met elkaar. Dan zul len de Raad en de Vergadering van den Volkenbond voordeel hebben bij cfen hoo- gen standaard van verdraagzaamheid, eer lijkheid en go-ede trouw, dien zij instellen en het gezag bezitten internationofe aan gelegenheden afdoende te behandelen. Asquifh, de ex-premier, verklaarde in een telegram: D-e voornaamste hoop voor het herstel ven onze beschaving ligt in de ver gen van hot verdrag ven Versailles bel.cn» fer.ee de schadevergoedingen om cn houdt geen verband met het deel van de Duitsche riviervloot, dat oon de geclliccrden moet worden ui'geleverd als schadevergoeding voor de dcor haar tijdens den oorlog aan haar rivierschepen geleden verliezen. Leipzig, 1 0 J a n, (W. B.) De hyeedo strafkamer, bij het Rijksgerechtshof, die met de berechting van de z.g. oorloos misdadi gers belast is, heeft vandaag vonnis gewe-» zen in de drie eerste zaken van dien aou:. Het betrof geen personen, die op de uitle- veringslij sten stonden, maar lieden, vr.nl ■wier strafbare handelingen het hof kennis moest nemen en die volgens de wet van 15 Dec. 1919 worden vervolgd. Het zijn da'iel voormalige pioniers, die in October 1918* in het Belgische stadje Edin-gar in de buur6 van Rijsse! i-n een herberg hadden gesto len, na den waard te hebben bedreigd. Hef hof achtte de plundering bewezen en ver oordeelde hen tot 5 en 4 jt'ar tuchthuis en één van hen tol 2 jaar gevangenisstraf. Londen, 10 Jon. (N T. A. Draadloos uit Horsea). De rr-r.k ven .c vervolging der Duitsche oorlogs-misdadigersr is volgens de Evening Standard .voortdurend met nauw gezetheid gevolgd door Sir Gordon Hewcrt, den Biitschen procureur-generaal, en bo vendien door het Engelsche kabinet geen oogenblik uit 't oog verloren. Volgens de Fng-elschc, bladen verneemt het Journal,, dat c!c tegen de oorlogsmisdadigers? inge brachte beschuldigingen thans geformuleerd zijn en dat tweede strafkamer van het rijksgerecht hén zr! berechten. Brussel, 1 0 J a n. (B. T. A.) De mi nisterraad beeft zich heden rret '1 ontwe-ó van Vrrdevijvere nopens de liquidatie der Duitsche bezittingen, die in bcslr-g geno men zijn, vereêni;;d. B er 1 ij n, 8 J a n. (\T. T. A.) De Duitschef ministers van verkeerswezen en financier* hebben toegestemd in de erschen ccr men. Voor dit geval wil de gezantenconle rende, zich het recht voorbehouden de nog niet ondergebrachte machines onder art. 192 van het verdrag van Versailles te doen vallen. De Duitsche regeering verklaart, dab zij niet kan e'rkennen. dat aan de gezanten conferentie een dergelijk recht toekomt. Dat de Duijsche regeering riet ven plan is be langrijke hoeveelheden U-bootmotoren in voorraad te houden en dat zij er veeleer naar streeft de machines zoo spoedig moge lijk aan mdividueele verbruikers te doen toekomen, blijkt uit haar nota. N e w-7 o r k, 9 J a n. (H.-R.) De Associa ted Press deelt mede, dat Walker Hines, die volgens het verdrag van Versailles dis scheidsrechter optreedt inzake de verdee ling der rivierschepen op de verschillende internationale wateren, thans heeft be paald welk- gedeelte van de Duitsche Rijn- vloot aan Frankrijk moet worden afgestaan. Frankrijk krijgt 263,000 ton aan liohter- schepen en een aantal sleepbooten met een gezamenlijk vermogen van 24 000 P.K., tezamen ongeveer 13 Jj van de geheele Duitsche Rijnvloot. Frankrijk is, doordat het Elzas-Lotharingen terug beeft gekregen, we derom oeverstaat ven den Rijn geworden, om welke reden het vredesverdrag voorziet in die verdeeling. De scheidsrechter heeft, vóór dit besluit te nemen, een nauwkeurig onderzoek ingesteld aan de Rijnoevers en te Rotterdam en rekening gehouden met het vervoer van steenkolen, potasch en andere producten van en naar Elzas-Lotharingen of van andere deelen van Frankrijk en de Duit sche Rijnhavens. Deze verd-eeling van de Duitsche Rijnvloot gaat buiten de bepalin- spoorwegmcn.r.en. De minister van finan ciën deelde mee, dat die eisthco het rd!c zes milliard 's jaars zullen kosten,,die door verhooging van de tarieven der spoorweg-nfc en van de posttai ieven gevonden moeten* worden. Bij de senaatsverkiezingen zijn nu 96 ze tels bezet. Twee koloniale mandaten zijn nog niet bekend. De verdeeling der zetels is a!s volgt: rechts-iiberalen 2, progressisten 15, linksch-republikeinen 30, radicalen en radb cual-socialisten 43republikeinsch-socia'tis*' ten 8. Onder de gekozenen zijn 65 senator ren. De verliezen en winsten der partijent zijn als volgt verdeeldConservatievenl. verliezen A zetels, radicaal-socialisten 9, de links-republikeinen winnen 3 zetels, de re- publikeinsch-socinlislen 5. De rechts-libera* len en de progressieven behouden hun po-" Sitie. De minister van Landbouw Ricard is in het departement van Finistère geslagen. De bladen verklaren het échec van denl minister van Landbouw, Ricard, die met en kele stemmen in Finistère geslagen werd. uit liet feit, dat hij zijn candidatuur te laat: stelde. Ricard stelde zijn candidatuur bijna pas op den avond voor de vei kiezingen. Hij? was noch afgevaardigde, noch senator en de strijd had voor hem onder moeilijke omstan* digheden plaats. De bladen voorzien zijn aanstaand ontslag. A b a z z i a, 10 Jan. (B. T. A.) De le- gioensoklaten hebben Fiume verlaten, evenals alle oorlogsschepen. Een aantal legioensoldaten, dat niet uit Fiume afkom stig is en geen militaire verplichtingen heeft, heeft gevra-agd te Fiume te mogen blijven. De overeenkomst tusschen generaal Ca« viglia en de vertegenwoordigers van Fiume is dus ten uitvoer gelegd. GUSTAF AF GEYERSTAM. tl Toen de volle maan het oude landgoed tnet de schaduwrijke boomen belichtte en de kinderen, tegelijk met het magere, lang- rteuzige dienstmeisje naar bed waren ge- gaa, zaten de beide dames in juffrouw Klara's en Karei Anton's woning, waar ze den meesien kans hadden niet gestoord te worden. Voor hen op de keukentafel stond een brandende petroleumlamp, eeni koffie pot met koffiedik, benevens een diep bord. Met koffiedik was naar alle regelen der kunst een heel etmaal opgespaard, opdat het beter te gebruiken zou zijn. En juist op de minuut af, vijf minuten vóór twaalf, of ongeveer op denzelfden tijd, dat Karei Anton peinzend de leege bréindewijnflesch in het maanlicht omhoog hield, goot juf frouw Klara den! inhoud van de koffiepot in het diepe bord, en roerde het met een ■lepel om. We zouden juffrouw Klara echter onrecht doen, indien wij haar in deze ware geschie denis beschreven als een blind geloovige aanhangster van de leer van het koffiedik. Juffrouw Klara was nog geen geloovige, maar ze stond op het punt het te worden'. Ze bevond zich in dien eigenaardigen enj bè- langweki enden zielstoestand, waarin men Ttog niet volkomen kan gelooven, ofschoon men het zoo gaarne wen&dht. Ze onder zocht daaróm voi spanning den bodem van het bord, maar met den besten wil van de wereld kon ze in het begin, hoe ze ook staarde, niets anders onderscheiden dan ge woon koffiedik. Mevrouw Carlsson verloor haar tegen woordigheid van geest niet door zoo'n kleinigheid. Bewust van haar vaardigheid en kunst en, gesterkt door de kracht, die een vast en daardoor zaligmakend geioof schenlkt, zag ze in de bruine pap alles wat zij daarin wilde zien. Ze wachtte slechts on 'het oogenblik, dat juffrouw Klara zich vol komen aan haar over zou geven. Dit oogen blik kwam spoedig en toen begon mevrouw Carlsson haar onderricht op ongeveer de zelfde wijze als een der wijze vrouwen in de middeleeuwen, die met zacht geweld een hoopvolle novice door de moeilijkheden leidde, welke overwonnen moesten worden om te geraken tot de hoogste wijsheid. „Zie je al clie kleine en groote lijnen niet, beste Klara?" vroeg mevrouw Carlsson glimlachend aan haar oudere vriendin. (De beide dames waren, zooals wij zien, gedu rende den tijd' die verloopen was, steeds vertrouwelijker geworden). „Dat beteekent een gelukkige, oude dag. En omdat er zoo weinig lijnen zijn, kan ik zien, dat je het altijd goed en gemakkelijk zult hebben en vermogend zult blijven Je ^ult nu juist geen groot vermogen be zitten, maar genoeg hebben om onbezorgd te leven." Toen stond mevrouw Carlsson op, 'legde haar hoofdi opzij om beter te kunnen zien. „O, o, o, kan je het zien, Klara Dit is een slang, He, de 'kop en de staart zijn heel duidelijkhet lichaam is wat onduidelijk, j maar je kan het toch wel zien. Dot betee kent, dat iemand een leeüik complot tegen je smeedt, dat alleen ontweken kan worden door groote slimheid. Maar hier zijn triangels, die op een afstand van elkaar staan, en dat beteekent geluk. Ik geloof wer kelijk niet, dat het complot zoo veel te be- teekenen heeft. Bezit je vijanden,, beste vriendin Neen, juffrouw Klara kon zich niet herin neren, dat ze één vijand bezat. Eens bad ze een vijandin gehad, een vrouw met heide- bezems, die trachtte te steden in den win kel, maar die juffrouw Klara met haar ge wone scherpzinnigheid onmiddellijk be trapte en bij de politie aangaf. -Maar die v-rouw was al lang dood, en daarom .meen de juffrouw Klara niets meer te vreezen te •hebbeni van vijanden „Dat dacht ik wel," antwoordde de kleine dame heet vergenoegd. En ze vervolgde de verklaring der runen van het koffiedik aan haar vriendin, die steeds meer belang stelling toonde, en dientengevolge ook steeds meer zag. 't Was toch merkwaardig en juffrouw Klara kon zich er dan ook niet genoeg over verwonderen dat hoe langer ce scherp ziende juffrouw de figuurtjes in het koffie dik beschouwde, hoe beter ze alles onder scheidde. wat haar.jonge vriendin, die op dit gebied meer ervaring bezat, haar aan wees. Driehoeken en cirkels, lijnen en hoeken, ja zelfs de noodlottige slang, waarvan ze in het begin geen spoor had kunnen ontdek ken, iets vvat een zekere schroom haar be lette te bekennen, dit alles zag ze nu zoo duidelijk, dat ze meende nooit iets zoo dui delijk te hebben gezien. Ze begon zelfs nieuwe figuren te ontdekken en mevrouw Carlsson was nooit om een verklaring ver legen. Ze had voor alles een antwoord ge reed en geen haalije in het koffiedik scheen de kleine dame vreemd. Den geheelen tijd vlogen hnsr vlugge oogen heen en weer, den geheelen tijd lachte zij, en den geheelen tijd was dien tengevolge haar korte bovenlip in voortdu rende beweging, terwijl 'haar wangen door de opwinding gekleurd werden en haar mol lig bovenlichaam heen en weer wiegde als rijzend deeg. Maai mevrouw Carlsson's ijver en be- lapjgstellimg bereikte het toppunt, toen juf frouw Klara, die plotseling zeer vindingrijk was geworden, op een van de duidelijke kringentjes of cirkels wees, en vroeg, wat de vier puntjes beteekenden, die daar mid denin stonden. Toen legde het kleme mevrouwtje haar bior.d hoofd op zij en beschouwde juffrouw Klara met een blik zoo vól beminnelijke schalkschheid, zoo welwillend en zoo uitge laten, en te gelijkertijd zoo spottend en vroolijk, dat juffrouw Klara door haar vroo- lijkheïd werd- aangestoken en"mei haar zwa re stem uitbarstte „Op mijn ouden dag zal ik ioch zeker geen minnaar meer krijgen 'C „Neen," antwoordde de andere, zondei haar houding of gelaat te veranderen. „Maai kinderen." Juffrouw Klara antwoordde hier niet opt Maar haar gezicht werd met een blos bo» dekt, dieni ze niet kon onderdrukken. Ze brak het gesprek niet af, en zette het spel* letje tot het eind toe voort. Ze overworn haa? ontroering in eert paar minuten zoo goed; dat mevrouw Carlsson haar blos niet andersi kon opvatten dan als een zeer verklaarbare uiting van een onaangename en' natuurlijke teleurstelling. Maar toen de séance eindelijk was afge* loopen, en geen nieuwe teekens, trots ijve* rige onderzoekingen in het koffiedik ont-* dekt konden worden1, liet juffrouw Klara haar vriendin heengaan zonder de minste moeite te doen haar terug te houden. Toeni de oude juffrouw alleen was, liep ze -iang, met de handen op den rug met manhaftige schreden heen en weer. Juffrouw Klara ergerde zich namelijk over zich zelf, omdat ze aan een dwaasheid had meegedaan, en ze beschouwde haar opge wonden gemoedstoestand als eert rechtvaars dige straf, omdat ze had deelgenomen oanl zondige kunsten. Maar een herinnering ont waakte in haar, die haar op een eigenaardi*» ge wijze plaagde en kwelde. Deze herinne-* ring was lang dood en begraven geweest, zooaL's dat bij oude menschen dikwijls voor komt. Maar nu rees die op in den mane schijn, die buiten het venster trilde, in dó schemering van het groote vertrek, in den: zomer die met al zijn groen, zonneschijn en vogelgezang in haar oud leven was getre» den. AVordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1