•"■"■s-Tïrsïtsi DE EEMLANDER" iïïïiiï™^ FRANSCHE REGENMANTELS MA1S0N ,,L' HIRONDELLE" FEUILLETON. GELUKKIGE MENSCHEN C. SMITSKAMP TU1HARCHITECT ZEIST 19e Jaargang No. 165 per post f 2.60, per week (met gratis verzeker.ng tegen ongelukken) f 0.17&, afzonderlijke nummers f 0.05. 99 DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Donderdag 13 Januari 1921 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dicnstaanbic* dingen en Licldadighcids-advcttcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor liet advcrtccrcn. licnc circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Ma de Yolkenboadsvergadering. n. Hymans, die het voorzitterschap op zoo itnemende en waardige wijze vervulde, •af in zijn schitterende slotrede, waarin hij ioh misschien alleen een weinig te veel te uiten ging aan rhietoriek, een kort en zeer eknopt overzicht van de voornaamste re- uitaten der eeTste vergadering. 'In den beginne was er niets als het •oord. Toen-heeft de Vergadering haar e g 1 ,e m e n t gemaakt, de verhoudiag tnsschen Raad en Vergade ring geregeld, het budget vastgesteld, nieuwe leden toegelaten, nieuwe conomische en hygiënische organismen geschapen voor de practi- che funclioneering van den Volkenbond, net Internationaal Gerechtshof ingesteld, haar actie om tot ont wapening te komen ontworpen, haar humanitaire taak omschreven en [terstond de v.ervulldngl er van begonnen Hymans iet het bij deze onvolledige op somming. Kan men daarmede al niet tevre den zijn? Steeds uitgestrekter wordt het do- »ein van den Volkenbond; het is niet meer lieen de hoo,ge politiek welke bannen zijn ïessort valt, universeeler en universeeler wordt zijn taak, op politiek, sociaal, conomisch, hygiënisch, Intel- 'C'tueel, humanitair gebied, wil hij moet hij de maatschappij hervormen en eds door het program, dat hij zich voor- elt, de wereld van zijn onmisbaarheid vertuigen. Heeft niet Rousseau reeds ge- egd: „els de republiek aller landen slechts oor één dag tot stand kon komen, zou zij Itijd blijven bestaan"? Niet lang meer zal het lidmaatschap van •n Raad een liefhebberij kunnen blijven van staatslieden, van wie reeds meer dan (hun krachten en meer dan hun volle l'oewij- ing gevergd wordt voor hun eigen land. [Tittoni heeft dit ik mag wel zeggen voor ien volkenbond: helaas ingezien en zijn •idmaatschap ven 'den Raad neergelegd. Zelfs L o r d R o b e t t C e c i 1, de groote stuwende kracKt, heeft al een waarschuwing moeten doen hoor en: men kan te-weinig en n>en kan te veel doen, men zou te veel van 7-ijrv jonge beeneri kunnen vergen. De Vol kenbond leert pas loopen; ondier te zware lasten zou hij bezwijken of aan vitaliteit in boeten. Maar hij zal zich dienen te trainen, want ten slotte zal hij die zware lasten toch moeten torsen. De Volkenbond heeft reeds zijn onmis baarheid bewezen. Hij verdient vertrouwen. Het is perfide, het is misdadig nog langer wantrouwen te wekken. De Vergadering heeft getoond, dat zij met dé geheime diplomatie finaal gebroken heeft. „De openbaarheid, zei Cecil, is onze beste en nze machtigste vriend; wij moeten altijd vragen wat het congres van Weenen ge- daan zou hebben en 'dan precies het tegen overgestelde doen". ïe!®?. interS. 158. lint eenige attesten: dat. heb resultaat van Uw schepping boven. Ycrwachting zolfs hoeft voldaan dat oen 'ader, die hot ziet, verrukt ia over den f raaien aanblik cn hulde brengt aan don ontwerper G. F. v. T zeer tevreden te zijn over den kourigon en smaakvolle»! aanlog van een groot .gedoelto van ïuijn buitenplaats te ?s Graveland - J. B. en dool U hierbij medo dat ik bij zonder tevreden bon over den nieuwen aanleg van mijn tuin. Wed. H. J. W.-DE IC. Men heeft dé openbaarheid niet ge schuwd. Over <le delicaatste quaesties is openhartig gesproken. Maar 'de commissie vergaderingen dan? zal men misschien te genwerpen. Het Is wear, die vergaderden meestal met gesloten deuren, maar dit is niet voorgeschreven, de vergaderingen kunnen openbaar zijn, naarmate de publieke opinie zich doet gelden en doordringt, zal de tijdgeest steeds meer deuren openen. De vraag blijft echter of de -open deur der commissies veel practische beteekenis zal hebben. De pers, zelfs de Geneefsch'e pers, is er niet op berekend om in 5 wekeTv tijds de 31 openbare en TOO commissie-vergade ringen bij te wonen. Nu reeds werden de 5 of 6 openbare commissie-vergaderingen slechts door zeer weinig journalisten be zocht. Wie zou beweren, dat de thans gesloten vergadering aan alle verwachtingen voldaan heeft? Dat zou al onmogelijk zijn, wijl die verwachtingen de grootste tegenstrijdigheid vertoonden. Maar een ding :s er dat de pu blieke wereldopinie stellig algemeen be treurt. En dat isv dat de universaliteit nog niet bereikt is, jé dat men deze niet heeft willen bergiken. iedereen is overtuigd dat de Volkenbond zonder universaliteit niet bestaan kan; sommigen willen echter om zeer subjectieve redenen nog wat wachten. Maar als iets'noodiig'is, mag er geen dag mee gewacht worden. Inlusschen ontbreken die d'er grootste landen der wereld: Duitsch- land, dat wel wil doch niet mag toetreden. De Vereen. Staten, die wel mogen doch •niet willen en Rusland, dat als ondemocra tisch land dat niet mag én niet wil. Een hoogst Lnteresant debat heeft zich daarover ontspannen tusschen Vivians, die slechts oog had voor het heden én mis schien meer nog, voor het verleden, en Motta, die de blik vooruit richtte; En nog in zijn slotrede deed Motta uitkomen, dat hij zich niet gewonnen gaf. Evenals mr. Loder bij de discussies over het Int. gerechtshof, kan hij uitroepen: de toekomst iis aan onze meeninigï En die toekomst is niet verre want op de volgende vergadering zullen de lut tele tegenstanders van Duifschland's toe treding hun spelletje niet kunnen en niet willen 'herhalen. Onze Hollandsche delegatie is niet voor niets, is niet als figurant naar Genéve ge gaan; de gedelegeerden en plaatsvervan gende gedelegeerden hebben met hun zes sen voor tw.ee delegaties gewerkt en elk hunner werd in de commissies tot de meest- g-ezagh ebbende leden gerekend. „Alle groote krachten in de menschhëïa wenschen ons succes bij onze pogingen om een betere en rechtsvaardiger wereld te- stichten" zei Lord Cecil. Maar ook de vij anden van den Volkenbond kent hij. Het zijn de mllitairisten, die nog altijd geloo- ven dat internationale geschillen slechts met wapengeweld opgelost kunnen worden; 'het zijn de bureaucraten, die gehecht aan hun oude methode, niet begrijpen kunnen dat het oude systeem niet dienen, kan voor den vooruitgang en pacificatie der wereld; het 2ijn de reaclionnairen, verschrikt door de nieuwe gedachten; het zijn ten slotte de revolutionairen en zij alleen hebben ge lijk want zij zien het goed in, dat cle Vol kenbond hun revolutie in den weg staat, een hinderpaal is \oc«r het omverwerpen der wereldorde. Vijanden zijn ook de septischen en onge- duldigen, voegde Bourgeois er aan toe. „Maar de ongeduldigen zijn mij toch liever dan de sceptischen" reageerde daarop Hy mans. Al die vijnden, ging Bourgeois voort, zit ten te loeren of ze geen incidentje kunnen snappen; dan brengen zij terstond' 3GO pen nen in beweging en seinen de wereld rond, dar <le ovkenbond bezig is uiteen te vallen. Maarelle ne se disloquera pas! En vraagt men wat de eindindruk van deze eerste vergadering is dan antwoord ik: Er is uit deze vergadering gehaald wat er in de gegeven omstandigheden uit te halen viel. Men had verdergaande resoluties kun nen aannemen doch zij zouden papier ge bleven zijn en door het opwekken van ver wachtingen, die nog niet verwezenlijkt wer den en konden worden, aan hel ver trouwen in en het gezag van den Volkenbond af breuk gedaan hebben. Men is practisch en taktisch te werk gegaan, men was er niet voor de tribune of voor het mooie gebaar. Was de Volkenbond opgetreden als een idealistische vredesvereeniging welke schoone toekomstmuziek laat hooren, zijn naam zou Wolkenbond worden; en ging zij te spoedig de allures aannemen van een Superparlement, waarvoor de wereld mis schien over 30 of 50 jaar :iip zal worden, zou menig lid nog verschrikken en het be staan van den Volkenbond in gevaar ge bracht worden. V. S. (Slot volgt.). Politiek Overzicht. Op de vergadering, die gisterochtend in het Palais Bourbon werd gehouden door de groep der Entente républicaine werd door verschillende aanwezigen critiek uitgeoefend op de poliiiek van het ministerie-Leygues, in hef bizonder op diens buitenlandsche staatkunde, die, naar geoordeeld werd, de noodige vastberadenheid ontbeerde. De ver tegenwoordigers van Frankrijk op de aan staande conferentie te Parijs, aldus werd op gemerkt, behoorden dé meening der Kamer te kennen betreffende de vraagstukken, die daar zouden worden besproken en. dienover eenkomstig te handelen om de vereischte oplossing te vinden. neren de bewonderenswaardige zeJföpofle ring van allen, die aan den titanenstrijd heb ben deelgenomen, dan zullen wij ons onver* zettelijker gevoelen in de zekere overtuiging, dot er geen kwijtschelding plaats kan vin den van de schuld van de misdaad. Slechts een machtige wind-stool kon de wolken ver drijven, die de kim bedekken. Men moet handelen en handelen op volhardende en besliste wijze, daar anders ons pogen on vruchtbaar is. Laten wij handelen, dan zul len wij ons doel bereiken. Na de yrèdc van Péret heeft Leygues, de Franschc premier, de ernstige redenen uit ééngezet, die de regeering dwongen de ver daging der besprekingen te vragen. Mij er- kend<? het groote belang, dat de regeering er bij heeft in contact tc blijven met het par lement, maar er waren z. i. groote nadeelen verbonden aan het in het openbaar bespre ken der regeeringspolitiek. Het gezag der re geering kon daardoor worden geschaad. Leygues verklaarde, dat het ér nu om ging te weten, of de Kamer hem haar vertrouwen bleef schenken, om Frankrijk te gaan ver tegenwoordigen op de geallieerde conferen tie van 19 Januari„Wij zitten midden in het voorbereidende werk om een oplossing te vinden van de vraagstukken, die daarop wachten." Wij moeten, vervolgde Leygues, blijk ge ven van vastberadenheid en koelbloedigheid om het werk van onze soldaten te voltooien. De Kamer moet het ondernomen werk.voort zetten met behoud van haar kalmte en ver standigheid op politiek gebied, waarvan rij zooveel blijken heeft gegeven. De regeering moet ter conferentie gaan, bekleed met al hot gezag', dat het parlement verleent en zonder aan banden te zijn gelegd om de ern stige vraagstukken te onderzoeken. Daarna wees Leygues op de ernstige be zwaren, die vastzaten aan het houden van politieke debatten over de conferentie. De regeerir.g zou geen enkele dwingende for mule. waardoor zij gebonden zou zijn, kun nen aanvaarden. Zij kon niet van haar gezag WATERPROOF GUMMI GABEROINE LANGESTRAAT AMERSFOORT De groep der Entente républicaine sprak zich met algëmeéne stemrhen uit ten gunste van dadelijke bespreking van' de interpella ties nopens de buitenlandsche en algemeene politiek, zelfs indien d<x »egeering de kwes tie van vertrouwen stelde voor verdaging der debatten. Nadat het bestuur der groep van de linksche Entente républicaine en dat van de democratische linkerzijde vergaderd hadden, besloten zij den eischt van onmid dellijke behandeling der interpellaties te steunen. De onafhankelijkcn 'besloten een zelfde houding als de Entente aan te nemen Bij het wederom aanvaarden van het voor zitterschap, heeft Raoul Péret in de Fran schc Kamer gistere** zijn gebruikelijke rede uitgesproken. Hij deed een bero,ep op de eendracht van alle partijen, die noodig was voor het vervullen van de plichten van het heden. Na te hebben aangetoond, dat het Franschc volk heeft begrepen, dat de over wining geen recht op rust geeft en weer in volmaakte orde aan het werk is gegaan, voegde Péret er aan toeMaar dit volk zou niet de onduldbare vernedering aanvaarden, die tegelijkertijd een slag in het aangezicht der gerechtigheid zou zijn: dat een over wonnen vijand de op zich genomen verplich tingen met voeten treedt. Hij kan niet geloo- ven, clat de stem van Frankrijk, die vraagt wat het toekomt en niets dan dat, niet zal worden verhoord. Laten wij een terugblik slaan op het verleden, laten wij ons herin afstand doen aan den vooravond van een der belangrijkste oorlogsconferenties. Als de Kamer die bespreking toch zou. willen houden, zou zij groote verwarring in 't leven roepen. Leygues eindigde Ik wil niet, dat het vertrouwen verminderd wordt, om uit naam van het zegevierende Frankrijk te sprqJjenT Laten wij oprecht zijn. De regee- ring zal naar de conferentie gaan met het vertrouwen van geheel de Kamer, of zij zal weggaan. - En zii i s weggegaan. De Fransche Ka mer heeft met 463 tegen 125 stemmen dè verdaging der interpellaties over de alge meene politiek der regeering verworpen, welke verdaging door den minister-presi dent Leygues was gevraagd, die de vertrou wenskwestie had gesteld. De ministers verlieten dadelijk de zaal om hun ontslagbrief op te stellen. Om twin tig minuten vcor vijven begaven zich giste ren de leden der Fransche regeering naar den president dér republiekLeygues bood president Millerand 't ontslag aan van 't gc- heele kabinet Deze aanvaardde het ontslag- verzoek en sprak den wensch uit, dat cle mi nisters wilden zorg dragen voor de afwikke ling der loopende zaken. Door den ambassadeur der Vereenigde Staten zijn aan de pers de redenen uiteen gezel, waarom de Vereenigde Staten aan den raad van gezanten hebben deelgenomen en uit welke hoofde dit in den vervolge nicl meer zal plaats hebben. De deelneming geschiedde tot dusver Io< om cle vraagstukken tc behandelen die ver band hielden met den wapenstilstand en 2o. om op cle hoogte te blijven van de beraad slagingen omtrent de verdrogen, in afwach ting van cle beslissing der Vereenigde Sta ten ten opzichte van deze laatste. Daar het meerendeel der belangrijke kwes ties, den wapenstilstand betreffende, thans was opgelost en het verdrag von Versailles niet door de Vereenigde Staten wns gerati ficeerd, scheen het niet meer noodzakelij!; de Amerikaansche delegatie bij de confe rentie te handhaven. Dit besluit moest niet worden misverstaan. Amerika veroordeelt den geest, die een vredesverdrag beschouwt als een vodje papier. Het is van meening, dot degenen, die den grootcn oorlog veroor zaakten, tot plicht hebben de bij hel verdrag plechtig aangegane verplichtingen na te ko men. v Dat de Vereenigde Staten, aldus reageert het Journal des Débats op de dood van Ame rika, niet meer zullen zijn vertegenwoordigd op de ambassadeursconferenties, moet ons niet verbazen, omdat het een logisch gevolg is van cle politiek, de voorgoed heeft geze gevierd tijdens cle jongste presidentsverkie zing. Het zou chvaos zijn hierin een maat regel tegen Frankrijk gericht te zien, of een1 protest tegen een vermeend imperialisme. De Amerikaansche gezant te Parijs, HugN Wallace, bevond zich in oen delicate positie van het oogenblik af, waarop het duidelijk is geworden dat de Ver. Staten het verdrag /an Versailles niet zouden bekrachtigen Door de onclerteekening Van den wapen stilstand waren zij betrokken bij een reeks verrichtingen, waaraan zij zich niet konden onttrekken. Daar zijn land steeds officieel in oorlogstoestand met Duitschland verkeert, was het den gezant niet mogelijk recht streeks deel te nemen aan de ten uitvoer legging van bepalingen, die hij niet had goedgekeurd. Om zich er uit te redden, werd •den gezant opgedragen de zittingen van den raad als toehoorder bij te wonen. Buitenlanósche Berichten. P o r ij s 1 1 Jan. (V. D.) De Commissie voor Herstel heeft besloten, dat Duitsch land in de maanden Februari en Maart be halve cle 500.000 ton, die volgens de overeenkomst van Spa nog te leveren zijn, maandelijks 2,2 millioen ton aan de geal lieerden te leveren heeft. B e r l ij n T 1 Jan. (W. B.). Over de uit spraak van den Amerikaanschen scheids rechter Walter Hynes inzake de Rijnton nage, den öen Januari gedaan, worden van gezaghebbende zijde nog de volgende bizon- clerheden meegedeeldDe scheidsrechter heeft beslist, dnt aan Frankrijk afgestaan moet wordenlo. 250,150 ton aken, 23,761 paardekracht aan sleepbooten; 2o. de in richtingen van de „Badische Aktiengesell- schaft für Rheinscbiffohrl und Seetransport", die deze maatschappij den Ten Augustus 1914 in de haven van Rotterdam bezat3o. 76 procent van de aandeelen der Rijn- soheepvaartmaatschappij voorheen Fendel in Mannheim4o. de scheepsruimte en sleepkracht van Fendel zijn inbegrepen bij het onder 2o. genoemde. De scheidsrechter is van de overweging uitgegaan, dat voor de schadeloosstelling, ten hoogste 14.34 proc. scheepsruimte' en 2.2 proc. paardekracht van de sleepbooten afgegeven mochten worden. W a s h i n g ton,* 12 Jan. (R.) Het de partement van oorlog heeft order gegeven' eb Amerikaansche strijdkrachten in Duitsch land te verminderen van 15,000 tot 8000 an. B e r 1 ij n, 12 Jan. (N. T. A. Draadloos). De correspondent va<n de Associated Press Eén waarheid heeft ontelbare kanten'. GUST AF AF GE7ERSTAM. 43 >'Het e enige, wat juffrouw Klare troostte en Mpar bijna met welbehagen deed 'denken •aan de vreeselijke gebeurtenis, die toch 'haar man gecompromiteerd had, was de ge dachte, dat zij door deze geschiedenis ein delijk het geheim kwam te weten ,dat het adellijke echtpaar tot nu toe zoo goed had bewaard. Haar vreugde was groot, toen zij needs denzelfden dag een gelegenheid vond om haar vriendin, mevrouw Carlsson al de conclusies mee te deelen, die zii hieruit ge trokken had. En daar niets, behalve zelf een nieuw tje vertellen, prettiger is, dan er een te hoo ien, ontving mevrouw Carlsson het verhaal van de nachtelijke avonturen ook met al de belangstelling, die juffrouw Klara kon wenschen. Ze kon 2ich' echter de vermaningen ge spaard hebben, want na deze bittere erva ringen voelde de oude winkelier werkelijk geen' lust meer om zich in verdere avontu ren te wagen. Zijn vroegere vriend en jacht- kameraad, cle dappere jager of „jagermees- ter, zooals .juffrouw Klara hem tot haar mans aroote ergernic steeds bleef noemen was nu weer vervallen in een. van die treu rige periodes, waarin hij zich meer dan an ders in een toestand van afhankelijkheid bevond, die hem in heldere oogenblikken zoo pijnigde. Mijnheer Isidoor Wanlblom moest name lijk zijn kamer houden, waar alleen ziin zus ter, de barones, om zeer begrijpelijke rede nen hem bezocht en verpleegde. Hierdoor was Karei Anton aan zichzelf overgelaten ,en begon, om de waarheid te zeggen, zijn vrijheid, zoowel als het verblijf op het land wel wat drukkend te vinden. Wanneer een man gewend i9 dag op dag te drinken uit den beker van genot, kan hij zich meestal slechts met moeite schikken in de regelmatige eentonigheid van het fa milieleven, en Karei Anton maakte vol strekt geen uitzondering op dezen regel. Zijn vroegere bezigheden lieten hem niet met rust en iederen dag kon men hem, ge kleed in zijn witte, linnen jas, met den igroo- ten strooien hoed diep over zijn voorhoofd getrokken ,het smalle tuinpad zien inslaan, dat rondom het eiland, waarop het landgoed lag, evenwijdig liep met de oude, zilverbla- dige wilgen en eschdoovnen van het strand. Hier liep Kavel Anton eenzaam en tuur de door de boomen heen naar het water vlak. Hier zag hij hoe tuimelaars, water hoenders en zelfs eenden zich in den zon neschijn koesterden en alle op hun wijze om het luidst snaterden, alsof ze bluften op hun veiligheid. Ze zeilden over het water en warmden zich vlak voor den neus van den winkelier in de zon. Karei Anton keek met weemoed naar dit alles en! hii droomde van vroegere dsg-en, toen de schoten nog knalden, de nook zich boven het meer kronkelde en de zeevogels zich niet buiten Yvaagden. Hij stond gewoonlijk op de landtong, juist op de plek waar het riet ophield en staarde naar het watervlak, waarop hij met zooveel vreugde geroeid had en waarvan hij stra lend van blijdschap met den bloedigen buit was teruggekeerd. Geruimen tijd stond hij cjaar te peinzen bij het leege watervlak, maar het liefst ver toefde hij op een andere plaats, die hij vroeger slechts zelden bezocht had, maar die ..hem nu uiterst geschikt scheen voor overpeinzingen. Vlak tegenover een ope ning in het dichte riet, waar een half ver gane eikenstam aan den oever lag, boog zich een eerwaardige wilg over het water. De boom was scheef gegroeid, zoodat een van de machtige takken zoo ver over het water 'hing, dat de onderste blaren in 'het hooge riet verdwenen. Deze tak groeide bo vendien zoo laag, dat men zonder moeite erop kon plaats nemenen wanneer men er een beetje oefening in had, kon men er heel gemakkelijk op zitten en met den rug leu- nen tegen den stam van den ouden wilg. Hier had Karei Anton zich sleohts zelden in ziin vroegere frlansDeriode ongehouden en wanneer dit een enkele méal gebeurde, had de groote jager natuurlijk plaats geno men op den tak van den boom met de ge makkelijke rugleuning, terwijl Karei Anton blij en vergenoegd' gezeten had aan de voe ten van den jagersman.. Nu zat Kavel Anton op de plaats van den jager, maar oznder geweer en zonder moge lijkheid om zich te goed te doen aan al de kansen op buit, die zich voordeden in de open» plek tusschen het riet. Hij von'di de piek daarom zoo bizonder aangenaam, om dat hij zich daar naar hartelust kon verdie pen in zijn gedachten, die slechts zelden van blijden aard waren. Zijn gedachten na men soms een richting, die hij angstvallig voor juffrouw Klara verborg en die waar schijnlijk, wanneer de verstandige vrouw ze gekend had, met een schijn van recht haar diepe minachting opgewekt zouden heb ben. Karei Anton dacht namelijk met verlan gen aan ziin» vriend den jager. Wel had deze heel veel gezegd, dat Kavel Anton, wanneer hij er nu nog aan dacht, moeilijk Icon begrijpen. Een fatsoenlijk man blijft het immers niet in de koude kleeren) zitten, wanneer men hem uitscheldt voor hond en hem met het geweer dreigt, om een reden, die op ziin zachtst genomen, zeer gering is. Maar hoe eenzamer Karei Anton zich ge voelde en hoe langer hij de tuimelaars be schouwde, die straffeloos doken in het.wa ter, vlak voor zijn neus, hoe meer verge vensgezind hij zich gevoelde eru 'hoe meer genegen hi.i was de verontschuldiging aan te nemen, die ligt in den treurigeïi. invloed van de dronkenschap en de daaruit voort vloeiende slechte hartstochten. Karei Anton betrapte zich zelf oo het ver langen naar den dag, daarop de groote jager zijn langdurigen' roes zou hebben uit geslapen en waarop zijn witte vilthoed en hooge laarzen weer zouden schitteren tus-* schen de boomen aan het' strand. Ja, hij vreesde in deze oogenblikken van zwakte niets zoo zeer, dan dat de groote ja ger misschien uit schaamte over hetgeen! gebeurd was en gedreven door ean te groo*{ fce fijngevoeligheid zijn gezelschap zou trachten te vermijden. De groote jager kwam echter in het ge*, heel niet meer voor den dog, maar er ge«4 beurde iets heel anders, dat op het land* goed, behalve misschien bij mevrouw Carls-4 son, geheel onverwachts het groote schan-v daal in het bosch in vergetelheid bracht. Karei Anton zat namelijk op zijn gewone plaats, ineengedoken op denl grooten wilgj en zag gedachtenloos hoe de visschea' kringen in het water trokken. Het was heel kalm in de lucht en Karei! Anton had daar zoo lang gezeten, dat hijj 'het eenige genoegen vergeten! had, dat hijj anders nooit placht te verzuimen, n.l. da stoomboot af te wachten, die uit de sto<l kwam. i Plotseling werd zijni aandacht getrokken) door het geluid van twee stemmen, waarvani Karei Anton de eene herkende als die van) den baron. Maar ook de and ere herinnerd a hem op eerv eigenaardige wijze aan iets be* kends. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1