LIPS' SAFE-INRICHTING i. BiiEinsT-ina. buitenland. urmen »o i. ihihmi no. m ^binnenland." feuilleton. FRANSCHE REGENMANTELS II Middensiands Credistbank GELUKKIGE MENSCHEN PRIJS DER ADVERTEHÏIËH KOLONIËN. ëen jaar vast s<><, zes maanden opzegging 41 een dag 3 °/o 19e Jaargang No. 170 Humim -;ts; Z t:;: per poet f 2.60, pet week (met gratis vcizekcnng legen ongelukken) 0.176, afzonderlijke nummers 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLA! Woensdag 19 Januari 1921 DE EEMLANDER" DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. van 1-4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke icgcl meer 0.25, dicnstaanb>c« d»ngcn en Liefdadigheids-ad vei tcntiifn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het adverlceicn. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Vraagt condities voor hal iecissiiren uwer Achterstallige en Betwiste Verdelingen. VAN DER GRAAF Co., AMSTERDAM KOTTER 1>AM Politiek Overzicht. De thans opgeloste Fransche mi- niste-rcrisis heeft de conferentie van geal lieerde premiers, die te Parijs zal worden gehouden, v'oor een korten tijd uitgesteld; de eerste ministers, den Oppersten Raad vormende, zullen nu op 24 Januari bijeen komen. Verwacht wordt, dat Lloyd George, lord Cunzon, alsmede sir Eyre Crowe, permanent onderstaatssecretaris van buitenlandsche raken a.s. Zondag, den 22sten Januari, Tiaar Parijs zullen vertrekken. Vernomen wordt, dat behalve 'de ont- vapening van Duitschland en de kwestie Ier door Duitschland te betalen schade- orgioeding, de Grieksche en Turksche vraagstukken zullen worden behandeld; eveneens wordt het mogelijk geacht, dat van gedachten zal worden gewisseld over het verstrekken (van geallieerde zijde) ner leenirg aan Oostenrijk. n Engelsche kringen wordt de opvatting gehuldigd, dat de toestand in Europa niet wordt beheerscht door de tegenstellingen, v.elike door den oorlog in 't leven zijn ge roepen, maar dpor de gebiedende nood zakelijkheid om de normale -economische betrekkingen tusschen de verschillende lan den te herstellen. Voorop staat de noodzakelijkheid om van Duitschland de volledige uitvoering der vre desvoorwaarden te verkrijgen. Men ver wacht, dat de geallieerde ministers het over het vraagstuk der burgerwachten in Beieren en Oost-Pruisen spoedig eens zullen wor den. Wat de schadeloosstellingen aangaat, meent men, dat de bijeenkomst zich zal be palen-tot een verder uitwerken der beginse len, om daarna de ontvangst af te wachten van de gegevens, die men Duitschland ver zocht heeft te verschaffen omlrent zijn tegenwoordige en toekomstige draagkracht. Wat het Grieksche vraagstuk betreft, heet het, dat de Engelschen een afwach tende houding willen aannemen om eerst te zien hoe de zaken in Griekenland zich verder zullen ontwikkelen voor de houding voor de toekomst te bepalen. Zij zijn daar om voor het-oogenblik niet voornemens een wijziging van de regeling nopens Tur kije onder de oogen te zien. Blijkens een Exchange-telegram uil Rome Is door het Ilaliaanscbe ministerie met al- gemeene stemmen besloten, dat op de aan staande bijeenkomst van den Oppersten Raad te Parijs het onmogelijk zal zijn maat regelen te steunen, die tot strekking heb ben Duitschland te dwingen in zijn geheel aan de verplichtingen te voldoen van het verdrag van Versailles of steun te geven aan maatregelen om Turkije te noodzaken de tegenwoordige regeling van den toe stand in Klein-Azië te aanvaarden. Draad loos wordt uit Parijs gemeld, dat Lloyd George, die den 23sten Jan. naar Jarijs van zins is te vertrekken, vergezeld zal zijn yah lord Cure on, minister van buitenland sche zaken, en maarschalk Henry Wilson, chef van den generaïen staf. De eerste mi nister za) te Parijs den Engelschen minis ter van oorlog Winston Churchill ontmoe ten, die zich op het oogenblik in ZuidFrank- rijlc bevindt. De Temps meent te weten, dat de confe rentie van den Oppersten Raad zich zal be zighouden met Duitschlands bewapening (in het bizonder wat betreft de ontbinding der burgerwachten), het vraagstuk der schade vergoeding en de Oostersche kwestie. Het is mogelijk, dat Lloyd George zal voorstellen bc\endien het ontwerp der internationale crcdieten te bespreken, maar dit zou afhan- gen'van den tijd, die aan de andere punten der agenda zal worden besteed. Een andere kwestie, welker urgentie waarschijnlijk een onmiddellijk onderzoek noodzakelijk zal ma^ ken, is de toestand van Oostenrijk. In Engelsche politieke kringen is men van oordeel, dat ten aanzien.der ontwapenings kwestie gemakkelijk overeenstemming zal worden bereikt. Wat betreft de schadever goeding gelooft men daar, dat men zal over gaan tot schorsing der behandeling, daar ze kere inlichtingen, die men verwacht over den juistcn financieelen en economischen tóe stand van Duitschland, nog ontbreken. De o plossing der vraagstukken, betreffen de 'het naaste Oosten, schijnt niet onmid dellijk ophanden te zijn. De strijd tusschen Grieken en Kemalisten duurt voort en onder deze omstandigheden schijnt het minder ge- wenscht aan een herziening van het vredes verdrag van Sèvres te denken. Wanneer de omstandigheden zich wijzigen, zullen zij deze herziening vanzelf met zich brengen. Buitenlandsche Berichten. Brussel, 18 Jan. (B. T. A.). ïn de Kamer werd heden een begin gemaakt met de interpellatie over de positie van sommige burgers, tegen wie maatregelen van discipli- nairen en administratieven aard waren toe gepast of die door de rechtbanken waren veroordeeld en over de opportuniteit om maatregelen van clementie op hen toe te passen. Camille Huysmans verklaarde, dat het oogenblik voor amnestie was aangebro ken en dat de bezetting wel noodlottiger- v.-ijze moest leiden tot betrekkingen tusschen de inwoners en den vijand. Wij weten niet, zeide hij, waar de geoorloofde betrekkingen beginnen en waar zij eindigen. Ten aanzien der activisten, zeide spr., dat er onder hen degenen waren, die een eigen doel nastreef den, de Duitschers wilden gebruiken om dat doel te bereiken en. België voor een voldon gen feit wilden plaatsen. Dat was, zeide spr., kinderwerk. Ten slotte vroeg Huysmans vol ledige amnestie voor de studenten, die tij dens de bezetting de universiteit van Gent bezochten. Wat betreft de veroordeelde journalisten, zeide Huysmans, dat dezen onrechtvaardig veroordeeld waren, want zij 'handelden te goeder trouw. (Levendige pro testen op talrijke banken). Bei! ij n, 18 Jan. (W. B.) Volgens de Vossische Zeitung* zullen de noodzakelijke grootere uitgaven der spoorwegen gevon den worden door verhooging dier vrachtta rieven voor verschillende goederen, waar bij, naar men weet, de duurste goederen het hoogst belast zullen worden. Voorko men zal worden, dat bemeslingsmiddelen en een aantal belangrijke grondstoffen overma tig bevracht zullen werden. In het personen verkeer wordt gedacht aan een matige ver hooging der tarieven. Het buurtverkeer zal echter aanmerkelijk duurder worden. Londen, 13 Jan. (N. T. A. Draad loos van Horsea). Poincaré zal in Apail a.s. Londen bezoeken in velband met een plan om een minimum-som van 100.000 p. st. bijeen te brengen voor de stad Verdun, die door Londen geadopteerd is. Blackburn 'heeft gisteren besloten Péronne en Mari- Couirt a. d. Somme aan te nemen. L o nden, 18Jan. (N. T. A.) Sedert 26 Aug. 1919, toen de luchtvaartdienst met het vasteland begon, tot het einde van 1920 zijn van Engeland vertrokken 2131 vliegtui gen en aangekomen 2022 vliegtuigen, in 't geheel 4153. Daarvan waren 3321 Engel sche, 721 Fransche, 104 Belgische vliegtui- genr en 7 van andere nationaliteiten. Het totaal voor de drie maanden October tot De cember 1920 ovortrof dot van de zes maan den October 1919 tot Maart 1920. In een onderhoud met de Weekly Dis patch heeft Sir Hamnr Greenwood, minister voor Ierland, zijn hoop uitgedrukt, dat de eerste lersche minister-presidenten te za- men met de premiers van d-e Britsche do minions deel zullen nemen aan de rijkscon ferentie, die in Juni te Londen wordt ge houden. Hij wees er op, dat 128 leden voor het parlement van Zuid-Ier!and moeten worden gekozen en 53 voor het parlement van Noord-Ierland. Het parlement van Noord- Ierland zal in elk geval zitting nemen en het bestuur van Noord-Ierland op zich nemen. Wat betreft Zuid-Ierland, indien 64 of de helft van de gekozen leden den eed van trouw aan den koning afleggen, zal het parlement van Zuid-Ierland zitting nemen. Indien meer dan de helft weigert dat te doen, zal een zoogenaamd Grown Colony government in Zuid-Ierland worden geves tigd en zal dit gebied worden bestuurd door een door deze benoemde commissie en een wetgevenden raad. Bij een normalen loop van zaken zal de Lordlieutenant in elk par lement een der leden verzoeken een kabi net te vormen. Noord- en Zuid-Ierland zul len hun eigen rechterlijke macht hebben: Sir Hamar Greenwood geloofde intusschen, dat tot Chief Justice in Ulster, dat zooals men weet overwegend protestant is, een Roomsch-Katholiek zal worden benoemd, hetgeen hij een hoopvol teeken voor de toekomst noemde. Kopenhagen, 18 Jan. (W. B.) Ber- linpï'e Tidende verneemt uit Helsingfors, dat een spoorweg tusschen Loega en Noskorof een ernstig spoorwegongeluk heeft plaats gevonden. Een lading voor boeren bestemde benzine, die in ruil voor graan zou werden geleverd, kwam lot ont ploffing. Van de 82 personen, die in den trein zaten, weiden 68 gedood. De New York Herald ontving .van zijn cor respondent in Havanna bericht, dat de za ken op Cuba -er zeer ernstig voor staan. Volgens hem is het departement van bui tenlandsche zaken te Washington er van verwittigd, dat Cuba aan den vooravond staat van een revolutie, die georganiseerd wordt door negers, wier voornemen is daar een nieuwe republiek te stichten. Manilla, 1 8 J a n. (N. T. A.). De Rus sische vrouw van luitenant Longdon (welke laatste gedood werd door een Japanschen schildwacht te Wlodiwostok) maakte, vol gens een telegram uit deze stad, een eind san haar leven, toen zij den dood van haar echtgenoot vernam. W n s h i n g t o n, 1 8 J a n. (N. T. A.). Het ministerie van marine v;eet er niets van, dat luitenant Langdon getrouwd was. Washington, 18 Jan. (R.) De Se naat heeft overeenkomstig het verlangeït van den minister van (Jcrlog een resolutie aangenomen, waarbij de legermacht op 175.COO man in plaats van 150.000 wordt gesteld. Washington, 18 Jan. (R.). Het de partement voor scheepvaart heeft gelast, döt dertig schepen, tezamen metende 180.000 WATERPROOF GUMWII GA3EROINE mm\ „L KIRONDELLE" LANGESTRAAT AMERSFOORT Madrid, 19 Jan. (B. T. A.). De regee ring besloot wegens de houding van de amb tenaren van financiën geen rekening te hou den met hun positie. De regeering zal met de noodige energie handelen. De staking breidt zich over geheel Spanje uit, op twee piovincies na. Er zou besloten zijn onmid dellijk na terugkeer vön .den koning dezen het ontslag van het kabinet aan te bieden. Madrid, 1 8 J a n. (B. T. A.). Het be stuur der soc. partij heeft de rapporten ver worpen, opgesteld door twee gedelegeerden, die onlangs uit Rusland zijn teruggekeerd, waarheen zij gezonden waren een on derzoek in te stellen naar het sovjet-regiem. Een der rapporten vraagt toetreding tot de derde internationale en neemt de 21 voor waarden van Moskou aan. Dit rapport be schouwt de dictatuur van het proletariaat als een fundamenteele voorwaarde. Een ander rapport verwerpt de 21 voorwaarden van Moskou en stelt voor, dat de soc. partij, met de „reconstructeurs", die te Weenen zullen vergaderen, zal ageeren in overeenstemming met de organisaties, die zich voorstellen een nieuwe Internationale op te bouwen. Weenen, 18 Jan. (W. B.) De Arbei- t er zeitung publiceerde het programma voor de op 22 Fe'br. te Weenen te houden inter nationale socialistische cqnferenltie. Tot deze conferentie wolfden alle socialistische partijen toegelaten, die de tweede interna tionale verlaten hebben en op den grond slag staan van de inleidende conferentie van 7 Dec. j.l. B e r 1 ij n 1 8 J a n. (N. T. A. Draadloos). Volgens de Secolo hebben, in overeenstem ming met het besluit van den Raad van ge zanten, wederom vior compagniën Italiaan- sche troepen he£ volkssteirrmingsgebied in Opper-Silezië verlaten. ton, aan den dienst zullen worden onttrok ken en in Atlantische havens zullen worden opgelegd. Londen, 18 Jan. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). Voor het oogenblik heeft, naar bericht wordt, de Amerikaansche re geering het groote slagschip-type laten va ren op haar marine-program. Oost-lndië. Opleiding voor het onderwijs. Uit Weltevreden wordt geseind Aneta verneemt, dat het departement van Onderwijs voornemens is, medio 1921 kweekscholen voor onderwijzeressen op te richten, .toegankelijk voor jongelieden van alle landaarden. Begonnen zal worden met een zoogenaamde lagere kweekschool, waar opgeleid zal worden voor de bevoegdheid, gelijk aan de tegenwoordige hulpakte. Op het programma zal de Nederlandsche on Engelsche en ook de inlandsche taal als leervak worden geplaatst, terwijl ook voor de opvoedingswetenschap ruime plaats ge geven zal worc'en. Muziek en lichamelijke opvoeding zullen eveneens worden onder wezen. De opleiding duurt drie jaren. Voor toelating zonder examen komen in aanmer king jongens en meisjes, die ia het bezit zijn van het einddiploma Mulo-school of Prins Hendrikschool, alsmede leerlingen der H. B. S. met vijfjarigen cur9usr die overge^ gaan ziin naar de vierde klasse. Waarschijn lijk zal geen internaat aan de kweekschool verbonden worden. Onvermogenden er. minverfnogenden zullen echter middels een ruim beurzenstelsel in staat gesteld worden de school te bezoeken. Het onderwijs zal kosteloos worden gegeven, benevens gratis verstrekking van leermiddelen. Voor het Dejposafio-Rer^e eindexamen der kweekschool geslaagde leerlingen zullen bezoldigd worden op den grondslag van een Indisch bezoldigingsstel sel. Zij genieten hetzelfde inkomen als een! leerkracht men gelijkwaardige bevoegdheid, die op andere wijze is opgeleid. Zij staan gelijk met den. bezitter van liet einddiploma H. B. S. met vijfjarigen cursus of van den bovenbouw der nlgemeene middelbare school. De Staatscourant van 18 Januari 'bevat o.a. da volgend'? Kon. besluiten: benoemd tot burgemeester van Clinge C. F. de Deckers en tot burgemeester van 'sHeer Abtskerke W. van Liere; toegekend bij bevordering de gouden eere-medaille der Oranje-Nassau-oixle aan J. Caljouw, eervol ontslagen opziener 1ste klasse der visscherijen op de Zeeuwsche sirciom te Zierikzee; benoemd tot directeur van het telegraaf kantoor te Nieuwediep D. v. cl. Berg, thans hoofdcommies der telegrafie, tot directeu ren dei- post- en telegraafkantoren te Ivoog Zaandijk J. F. J. Riming, thans idem te Joure; te Schacsberg J. J. Noteman, thans idem te Santpoort station; te Hellevoetsluis M. J. Baak, thans hoofdcommies der poste rijen en telegrafie le Rijswijk F. M. v. d. Velde; thans idem te Doetinchem; op verzoek eervol ont-slagen met dank J. Hulshof! Pol, lid van den Raacl van Neder- Iand9ch-Indië; aan de na te noemen personen is vergun ning verleend tot -het aannemen der achter hunne namen vermelde vreemde ordetee- kenen, te wieten: Jhr. mr. F G. van Ponhuijs, buitenge woon gezant en gevclmlachtigd minister te Bern, het grootkruis der ordie St. Sava van Servië; M. W. R. van Vollenhoven, buitenge woon gezant en gevolmachtigd minister te Madrid, het grootoffioiersikruis der or-de van den Leeuw en de Zon van Perzië en het grootcommendeurskruis der orde van George I van Griekenland. Mr. T. J. J. van Uije Pieterse, consul-ge neraal te Smyrna, het .officierskruis der or de van het legioen van eer van Frankrijk. J. J. P. Clinge Fledderus, consul-generaal te Buda.p-est, het ridderkruis 4de klasse der orde van den Heiligen Verlosseh van Grie* kenLand. J. Z. Lapair, consul-generaal te Wee nen, het commandeurskruis cler orde van' de Eikenkroon van Luxemburg en het Rid derkruis 4de klasse der orde van den Hei ligen Verlosser van Griekenland. C. A. R. W. G. A. Graaf van Aldenburg Bentinck gezantschapssecretaris eerste klasse te Kopenhagen, het ridderkruis vier de klasse der orde van den Heiligen Ver losser van Griekenland. A. P. H. Hotz, cud-consul-generaal te Beyrouth, het officierskruis der orde van het Legioen van Eer van Frankrijk; het Op de waarlijk groote oogenblikken des levens treedt een volledige tijdloosheid in. van GUSTAF. AF GE7ERSTAM. 48 Maar hier was het de waardige patriarch die sprak, en' Karei Anton die luisterde; maar dfe voordracht van den patriarch was niet in denzelfden geest al-s die van juffrouw Klara. De controleur sprak namelijk over zich eelf en zijn verhouding tot Hilda en de kin deren in het algemeen. En hij scheen zoo tevreden over den tegenwoordigen toestand dat het Kerel Anton's oprechte verbazing wekte. De patriarch sprak vooral zijn tevreden-, 'heid uit over de sympathie, die de beide dames voor elkander koesterden. „Hilda had een vriendin noodig," zei de grijsaard, en ze kon geen betere krijgen dan die voortreffelijke Klara. In haar positie is ze anders zoo veel alleen. En de eenzaam heid is niet goed voor eerv vrouw." Daarna werd de oude controleur aange daan en schonk Karei Anton een blik in zijn goed hart en zijn liefde voor Hilda en zijn kinderen. Zijn familie was zijn geluk op aar de, en de eenige troost van zijn ouden dag. Karei Anton moest onwillekeurig denken aan de woorden van zijn waardigen vriend, toen hij den eersten keer de ongelukkige verbintenis, waarin hij zoo noodlottig ge raakt was, meegedeeld had, en ook herin nerde hij zich het feit, dot de controleur geen week na zijn onvrijwillige .vertrouwe lijkheid alles ontkend had. Karei Anton voelde dat er iets moest zijn wat hij niet begreep, en hij was wonderlijk peinzend, toen hij 's avonds met zijn vrouw alleen was. Hij hoopte, dat juffrouw Klara met haar scherpzinnigheid de moeilijkheid zou oplos sen, die de ongelijke voorstelling van des controleurs galant avontuur zijn onontwik kelde hersenen bereidde. Maar terwijl Karei Anton liep te denken over het onvermijdelijke gesprek dat hij met zijn vrouw over deze zaak noest hebben, be gonnen de gebeurtenissen van den dag steeds meer de belangstelling voor den con troleur en diens aangelegenheden te ver dringen. En deze gedachten verdwenen heelemaal, hij zag niets anders dan het beeld van het kleine blonde vrouwtje met de sprekende oogen. En het hari van den goeden winke lier zWol in zijn borst van toorn, omdat zulk een goed en vertrouwensvol schepseltje prijsgegeven was aan een ouden man, die misbruik van zijn positie maakte, door haar niet eens de voordeelen te willen schenken van zijn twijfelachtigen naam. Daardoor kwam het, dat Karei Anten zich heel onverwacht tot zijn vrouw wendde met de vraag „Begrijp jij, waarom Florell niet met Hil da trouwt En daar juffrouw Klara jutst over hetzelf de nadacht, was het niet moeilijk haar be langstelling \oor het onderwerp oo të wek ken, dat haar man zco plotseling aan- roéfde. m SPORTKOUSEN m\ ïüvursË kleuren-randsn bij: 'wm TmBgaF-p^-NTBi ill iMEcacmi .nnurwia Juffrouw Klara nam de haarnaalden uit den mond, ze stond voor den spiegel en maakte haar gewoon nachttoilet en in plaats van op de haarnaalden, beet zij op de woorden, die Karei Anton uitte. Haar krachtige, bloote arm maakte te ge3 lijkertijd bewegingen, die meer realistisch dan behoorlijk waren Maar er was kracht in deze gebaren en- Karei Anton begreep ze en stemde alles toe, wat ze wilden uit drukken. Nooit had er inniger sympathie bestaan tusschen deze bejde oude menschen, dan toen zij zich in gemeenschappelijke sympa thie verbonden tegen den oudeni Don Ju an, zooals juffrouw Klara den controleur noemde en in sympathie voor zijn offer, zoo- als Karei Anton Hilda met een voor hem ongewone overdreven uitdrukking noemde. Ze werden zoo opgewonden over 's con- troleur's en Hilda's gemeenschappelijk ge luk en toekomst, dat juffrouw Klara tranen stortte over haar haarnaalden, en dat Karei Anton met den grootsten ijver zich bereid verklaarde te doen wat hij kon om een eind te maken aan deze onnatuurlijke verhou ding. Te zamen bouwden zij luchtkastelen voor hun beider vrienden, en in deze toe- komstdroomen- mengde juffrouw Klara haar hoop op den aangenamen omgang, die den volgenden winter zou ontstaan tusschen de beide families, waarvan de eene het geluk van de andere opgebouwd had. j.'p Zou mij volstrekt niet kunnen sche len;" zei juffrouw Klara, terwijl ze Karei Anton verzocht haar te helpen met de las tige schoenveters, „als het niet was om die arme kinderen. Want kinderen, Karei An ton, zijn het eenige, waarvoor een mensch kan leven, kinderen zijn het allerheiligste wat er op aarde bestaat." Bezig met de lastige taak, die zijn vrouw hem had opgelegd, lag Karei Anton op zijn knieën "voor haar, maar bij deze woorden keek hij op. Want de toon, waarop zijn vrouw deze woorden uitsprak, verried zoo veel gevoel, dat hij onwillekeurig een vermoeden kreeg, dat zij meer bedoelde, dan in de woorden lag. Maar juffrouw Klara liet niets merken. Ze trok haar eene voet terug en vroeg of ze geeni gelijk 'had. En de beide oude kinder- looze menschen waren 'het voor dc eerste* maal in hun leven eens, dat een leven zon* der kinderen leeg en arm aan vreugde is. Maar reeds den volgenden) dag begon* nen Karei Anton en zijn vrouw inr stilte de veldtocht, die den grijzen controleur zou' voeren naar den veiligen burcht vanl het huwelijk, waarin de ronde Hilda beschut zou zijn tegen de vergiftige pijlen der booze tongen. Juffrouw Klara was van oordeel, dat zij, zonder ieis te laten, merken, het gesprei moesten brengen op zulke ondeTwerpen; die een verstokt gemoed, dat nog niet rijp was voor het huwelijk, zou kunnen voorbe* reiden. En wanneer het rechte oogenblik aange\ broken was, zou juffrouw Klara zelf de zaak den* doorslag geven, (dat was een) van haa)4 lievelingsuitdnrkkingen). Zij zelf zou bepa-* len, wanneer ze het oogenblik gunstig vond/ De grijze controleur had veriof, maat vluchtig als hij was, en ongewoon aan he< kalme familieleven wilde 'hij dit eigerilijilo: niet vertellen hij was van plan zoo spoe* dig mogelijk een andere plaats op te zoekenjJ maar hij in een drukken omgeving de rusti kon vinden, die voor een bejaarden heeij na een vermoeienden winterdiervst noodjg is. (Wordt vervolgd)", I U attent maken op <le groote soi'lcering SOUOEN- en ZILVERWCRKEM. SRQEHHUIZEN Juwelier Amersfoert.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1