J. GRS3TEDD9RST -HOF 20. iitomimius DE EEMLANDER" BUITENLAND. KOOPT UW SCHOENWERK BINNENLAND FRANSCHE REGENMANTELS MAISQN „L'HIRQNDELLE" PRIJS DER ADVERTEREN bij: KOLONIËN. 19e Jaargang No. 172: f'^er post f 2.60, per week (met eratis verzekering Utgen ongelukkon) f ©.176 afzonderlijke nummers 0,05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD Vrijdag 21 Januari 192T DIRECTEUR: j. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. van 1—4 regels 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbic* dingen cn Lictdadigheids-advcitenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advertceren Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. f Politiek Overzicht, s''Naar draadloos uit Londen wordt geseind, Êijjn de afgevaardigden der geallieerden op Ee financieele conferentie te Brussel, die te Parijs «zijn bijeengekomen, het eens gewor den omtrent enkele voorstellen betrefifende de schadeloosstelling, die a.s. week door den 'Oppersten Raad zullen worden besproken. De voorsi'ellein wijken op meerdere essen- tieele punten af van die, welke in de Duit- scbe "bladen werden openbaar gemaakt, als vormende een nieuwen grondslag voor de onderhandelingen. Volgens berichten uit Parijs zal van Duitschland worden geëi9cht, om boeten te vermijden zooals de in beslag neming van de belasting-en en controle op enkele mono polies, bepaalde jaarlijksche betalingen te doen, elk van 3 milliard gouden marken of £150 millioen, op afrekening van de scha deloosstellingen, zonder prejudice ten aan zien van latere eischen. De vaststelling van het totale bedrag der Duitsche sohuld zal, naar woadt voorgesteld, worden verschoven tot een later tijdstip dan genoemd is in h'et vredesverdrag 1 Mei. Op voorstel van den Britschen afgevaardigde, Lord d'Abernon, 'hebben de geallieerden besloten, daar een dergelijke handelwijze in strijd, is met den tekst van het verdrag,, dat de toestemming der Dubsche regeering moet worden verkre gen voor het voorgestelde plan. Er zullen enkele concessies aan Duitschland worden gedaan, zooals het ontheffen van de ver plichting om ongeveer 300,000 ton scheepsruim te af te staan, die het nog steeds aan de geallieerden is verschuldigd. Uit Parijs wordt tevens gemeld, dat de Duitsche afgevaardigde ter conferentie van Brussel, Bergmann, nog niet geheel is in gegaan op de voorstellen der geallieerden. Het principe van de vijf jaarlijksche uitbe- ta'lngen is door Bergmann goedgekeurd, maar er moet verschil van meening bestaan wat betreft het bedrag der jaarlijksche uitbe talingen on het gedeelte daarvan, hetwelk in nalura zal worden uitbetaald. Daarom worden de onderhandelingen nog steeds voortgezet. Buitenlandsche Berichten. B r u s s e 12 0 J a n. (B. T. A.) Ex-keize rin Charlotte heeft een aanval van griep. Hoewel de ongesteldheid niet ernstig is, heerscht er met het oog op den hoogen leeftijd der patiënte eenige ongerustheid. Brussel, 20 Januari. (V. D.). Giste ren kwam de koning per auto terug, toen op den Leuvenschen straatweg plotseling twee kindoren over staken, die de auto niet had den zien aankomen. De chauffeur van de koninklijke auto rtachtte uit alle macht een ongeluk te voorkomen, doch ondanks het krachige remmen gleed de auto door de gladheid van den weg even door. De twee kinderen werden omvergeworpen. Het jon gentje werd gedood, het meisje ernstig ge wond. De koning droeg het meisje bij haar ouders binnen, terwijl een officier het lijkje droeg. In den namiddag keerde de koning terug met twee geneesheeren, die het meisje onderzochten. B e r 1 ij n, 2 O Jan. (WB). Bij de heden gehouden verkiezingen voor een Oberbur gemeister is de Stadtskammerer Boess met 114 stemmen gekozen; 05 stemmen waren uitgebracht op den Stadiverordnetenvor- steher Geyl. Zes stemmen waren van on waarde. Bij het bekend maken van den uit slag maakten de communisten groot spek tak-el en scholden de soc-dem. voor verra ders. B e r 1 ij n 2 0 Jan. (W. B.) De Rijksdag heeft het wetsontwerp nopens de opheffing van den staat van beleg in Beieren bij hoof delijke stemming verworpen. Vóór het ont werp stemden de sociaal-democraten en de uiterste linkerzijde. B e r 1 ij n, 2 0 J a n. (N. T. A. Draadloos). Ten behoeve van de noodlijdende bevolking in Duitschland zijn uit de Ver. St. van Ame rika ontvangen 500.000 meter flanel en een ontzaglijke voorraad kleedingstukken, tot een gezamenlijk gewicht van eenige hon derden tonnen en tot een waarde van 30 millioen. Par ij s20 Jan. (B. T. A.) In den Pa- rijschen gemeenteraad is een voorstel in gediend om het verblijf van alle vreemde lingen te Pao-ijs te belasten. Deze belasting zou 100 francs voor de vergunning om er blijvend te wonen bedragen en 25 francs voor het verplichte driemaandelijksche vi sum. Londen, 20 Jan. (R.). De conferentie van arbeid-ersvertegenwoordigers in de in- 'dustrieele raden voor de regeeringsdeparte- menten, hebben heden de regeeringsvoor- stellen betreffende het werken gedurende minder uren verworpen. Verklaard werd dat het optreden dor regeering, die de voorstel len in werking stelde, zonder de raden er 5n te kennen, een schending was van de be- ginselen volgens welke de raden waren in gesteld. De conferentie heeft aan allo vak- vereenigingen aangeraden hun vertegen woordigers uit de industrieele raden voor de regeeringsdepartementen terug te trekken. Londen, 20 Jan. (N. T. A. Draadloos van Horsea). Uit de officieele cijfers blijkt, dat sedert 1 Jan. j.l. de kosten van levens onderhoud nog verder zijn gedaald. De offi cieele Labour Gazêtte meldtOp 1 Jan. be droeg het gemiddelde peil van de prijzen van levensmiddelen, kleeren, brandstof en licht en van de huishuren 165 percent bo ven dat van Juli 1914 tegen 169 percent op 1 Dec. De vermindering in de maand De cember was hoofdzakelijk een gevolg van (je verlaging van de prijzen van verschei dene belangrijke levensmiddelen en van kleeren. Voor voedsel alleen bedroeg de vermeerdering op 1 Jan. in vergelijking met Juli 1914 178 percent tegen 182 percent op 1 December. Londen, ÖOJan. (R.). Na een overval op de politie bij Galway zijn acht huizen in het Head ford-district tot den gTond toe afge brand. Barcelona, 19 Jan. (B, T. A.). Het „Roode Syndicaat" begint zich weer te roe ren Er is een werkgever gedood. P a r ij s, 2 0 J a n. (B. T. A.). Aan de bla den te Bazel wordt uit Milaan gemeld, dat d'Annunzio te Venetië is aangekomen, maar alle bezoeken geweigerd heeft. Boedapest, 2 O J a n. (H. K. B.) Gus- tav Gratz, de gewezen Hongaarsche gezant te Weenen, is benoemd tot minister van buitenlandsche zaken. De Chicago Tribune verneemt uit Con- slantrnopel, dat daar berichten uit het bin nenland van Klein-Azië zijn ontvangen, waaruit blijkt, dat de Kemalisten een alge meen offensief zijn begonnen tegen de Grie ken in geheel Anatolië. Twee divisies zijn vanuit Kastamoeni tegen 't front van Smyr na opgerukt. De nationalisten beweren, dat zij Someny hebben genomen en de lini'e Sourid-Kandre hebben geforceerd, zoodat de Grieken gedwongen werden terug te trek ken. De nationalisten bevestigen, dat hun le ger de Grieken na de overwinning bij Inoeni achtervolgd heeft en al het verloren gebied heeft heroverd, terwijl het talrijke gevange nen en groote voorraden munitie buitmaak- te. Zij zouden Zondagavond Broessa zijn binnengerukt. Verder wordt bericht, dat de Grieken Jenitsjehi zoo overhaast moesten ontruimen, <fat ze hun gewonden moesten actherlaten. Naar Turksche schatting be draagt het aantal gesneuvelde aan Grieksche zijde 400, voorls werden 43000 gevange nen gemaakt, 17 stukken veldgeschut geno men en enorme voorraden levensmiddelen buitgemaakt. De Turksche bladen te Con- stantinopel bevatten geestdriftige artikelen over deze overwinning. De Grieksche overwinningen, waarvan kort geleden melding is gemaakt, schijnen overdreven te zijn. Volgens het communiqué der Kemalisten, is de stad Eskisjer, die de Grieken beweerden veroverd te hebben, nog steeds in Turksche handen. De Grieken zijn naar hun vroegere stellingen teruggetrok ken. Calcutta, 20 Jan. (R.). De studenten- staking heeft zich over een aantal colleges in de provincie uitgebreid. De meerderheid der studenten te Calcutta blijft staken. De stakers beletten de candidaten om de hall binnen te gaan, waar het laatste rechtskun dige examen werd afgenomen, door vóór de deuren op den grond te gaan liggen, zoodat de candidaten niet konden binnengaan zon dera over de lichamen te loopen. Worcester (Massachusetts), 2 0 Jan. (R.). Hier is een omvangrijke brand uitge broken in het handelscentrum. Hij strekte zich uit over een oppervlakte met een straal van meer dan een mijl. De schade wordt op ruim 2 millioen dollar geschat. Menschenle- vens vallen niet te betreuren. Nogales (Arizona), 2 0 J a n. (N. T. A. Draadloos). Een troep yaqui-Indianen is op het oorlogspad. Zij doodden drie Mexi canen en plunderden een hoeve te Cruz Piedras, ten Z. van Guayamas in den staat Sonora. Gisteren plunderden de Yaquis de steden Cocor en la Dura, eveneens ten Zui den van Guayamas. Verspreide Berichten. Scheepsrampen- Uit Cuxhaven wordt d.d. 20 Jan. bericht, dat van het lichtschip Elbe 1 wordt gemeld, dat op de Robbenplatte een tweemast-vaar tuig gestrand is. De tot hulp gezonden sleep boot slaagde er niet in het schip te naderen, waarvan evenmin de naam kon worden vast gesteld; het wordt met de bemanning als verloren beschouwd. De vischtreiler Senator Michahelles van de Cuxhavensche Nordsee Fischerei Aktien Gesellschaft, die sinds langen tijd had moe ten aankomen, wordt door de reederij als verloren beschouwd. Men neemt aan, dat t schip op een mijn is geloopen- Het had eene bemanning van 12 koppen. Oost-Indl9. De K ffl. Uit Weltevreden wordt dd. 13 Dec. aan de Sum. Post gemeld: De directeur van Aneta meldt van af een diepte van 30 M. onder water door middel vi»n onderzeesicnalen aan den iaver Bul hond het volgend bericht, hetwelk verder radiografisch naar Manggarat is geseind: De K lil ligt momenteel rustig op den bo dem der zee na een onderzieevaart gedu rende een half uur. De directeur van justitie mr. Filet, de resident van Batavia, de heer Hunger, de hoofdredacteur van de Javabode, de heer Schaap, en de heer Beretty ontbij ten in de kajuit van den commandant, den luitenant ter zee Coster. Boven zijn een vliegtuig van de marine en de jager Bulhond, aan boord waarvan zich bevinden de vice-admiraal, alle leden van den Raad van Indië, de president vm het hooggerechtshof, de directeur van B. O. W., die de bewegingen van de K III volgen. De onderzeeër bleef een half uur op den bodem van de zee liggen." De Staatscourant van gisteravond be vat o. m. de navolgende Kon. besluiten: benoemd1 tot vice-consul van Nederland te Lissabon buiten bezwaar d'er schatkist L. K. Pa as en; eervol ontslagen uit den zeedienst de lui tenant ter zee 2e klas M. K. Wijnberg; op verzoek ontslagen uit 's lands dienst A. M. Kriste, commies 3e klas bij de P. T. T. dienst rn Ned.-Indië, en J. H. Methöfer, on derwijzer le klas in Ned-Indië; benoemd tot ontvanger der successie rechten no. 1 te Amsterdam B. C. E. van Steenbergen, thans registratie-ontvanger te Werkendam; benoemd tot registratie-ontvanger te Om men F. A. van Seters, thans te Gulpen. eervol ontslag verleend aan A. de Reus. te Oud-Beijerland, als taxateur bij de Paardenvordering in het vorderingsdistrict no. 60 (Nieuw-Beijerlaud); benoemd voor een tijdvak loopende tot 7 Januari 1931: in het vorderingsdrstriet no, 60 (Nieirw-Beijeiland) tot taxateur bij de paardenvordering P. H. ten Hartigh, te Nieuw-Beijerland, onder verleening van eer vol ontslag als hulp-taxateur en tot hulp- taxateur A. A. Bouman Johzn., te Piershil; in het vord-eringsdiestrict no. 66 (Scheem- da) tot hulp-taxateur A. Waalkens, te Nieuwolda. met ingang van 1 Februari 1921 op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan mr. P. F. Westerling, adjunct-commies bij het De partement van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen aan A. H. J. Nord, arls te Zwolle, wegens vertrek uit het ambtsgebied der plaatselijke commissie voor de Ongevallen-verzekering te Raalte, eervol ontslag verleend als plaats vervangend voorzitter dier commissie volger van jhr. Van Nispen tot Sevenaer tot gezant bij den H. Stoel worden •benoemd jhr. F. E. M. H. Michiels van Verduijnen, gezantschapsraad te Londen, gebleken allen grond te missen. I)e IV. IT. M. on<1 erli:tii«lotingen stiel Oostenrijk. V. D meldt ons uit Weenen d.d. 19 de zer Hedenmorgen had een zitting plaats van de vertegenwoordigers der N. U. M. bank met de commissie van Herstel en de liqui datie van de Oostejïrijksch-Hdngaarsche Bank. Den Hollanders werd aangeboden de schuld van 16 millioen gulden met 7 milli oen af te lossen. De Hollanders verklaarden het voorstel voor onaannemelijk. Zij kon den hoogstens een kwijtschelding van 38% toestaan. In den namiddag hadden de Nederlan ders een bespreking met een Ganaovtiebank- consortium, waarbij zij hun standpunt heb ben gepreciseerd. Nog steeds hoopt men, dat morgen een overeenkomst loan worden tot stand ge bracht. Gebruikmaking van mili tairen voor ord e-h erst e 1. Naar de Avp. vermeldt, is thams m beginsel be sloten om, indien bij voorkomende ongere geldheden gebruik zou moeten worden ge maakt van de onder de wapenen rijn.de dienstplichtigen tot herstel der orde, daarbij eerst manschappen van d'e jongste lrdhting mogen worden ingedeeld, indien zij t«en min ste 2 maanden onder de wapenen hebben doorgebracht. Opbrengst van 's R ij lc s middelen. L'it den sin.it der opbrengst van 's Rijks middelen oi'T de maand December 1920 blijkt, dat deze maand een vermeerdering aantoont van bijna 9 millioen 8,062,560.51), vergeleken met December 1919 n voor liet gehcclc jaar 110,711,627,93^. De vermeerdering in 1919, vergeleken met 1918, be- d.-ocg f 79,680,019,98.^. De opbrengst over December 1920 beliep 41.151.27764*, legen 32.188.717.13^ in December 1919; idoin o\cr 1920 totaal 439,623,590.96, tegen 238,911,963.02over 1919. Als dc lïclangrijkstc vcrmecrdcringsposton over December noleeren we: pcrsoneelebclasting, n.l. opbrengst in December 1920 3.060,793.774 cn in Dec 1919 2,360,059.13; inkomstenbelasting op- bicri£>c respectievelijk 4,081,403.72*- cn f 2.305.086..}9 dividend- cn tanlièmcbclasting idem resp. ƒ3.484.345.94 cn ƒ1.675.729.79; suikcraccijns idem resp. 3.467.524 cn 2.730.724.75 wijnaccijns idem resp. 357998.23* en 280.624.41 accijns ge druiloord 8.530.179.54 cn 5.125.461.12 bieraccijns 22O.7S3.43 en 175.261.75 zegelrechten 1.S33.982.421. en 1 785.909.ui registratierechten 5.226 5S7.82 cn 4.613.770.63 successierechten WATERPROOF GUMMI b'lj LAN GE STRAAT GABEROINE AMERSFOORT aan J. C. F. Bletz, te Weesp, op zijn ver zoek eervol ontslag" verleend- als voorzitter der plaatselijke commissie voor de Onge vallenverzekering te Weesp benoemd tot voorzitter der plaatselijke commissie voor de ongevallenverzekering te Vollenhoven G. Hofstede, Doopsgezind predikant te Blokzijl aan J. L. G. Gregory, vroeger te Blokzijl, thans te Loenen woonachtig, eervol ontslag verleend als plaatsvervangend voorzitter der plaatselijke commissie voor de ongevallen verzekering te Vollenhove benoemd tot plaatsvervangend voorzitter der bovengenoemde commissie J. Leeuw te Stad-Vollenhove met ingang van 11 Januari 1921 P. P. J. A;. van der Putt te Eindhoven herbenoemd tot plaatsvervangend voorzitter der plaatse lijke commissie voor de Ongevallenverzeke ring te Eindhoven met ingang van 18 Januari 1921 aan den luit. ter zee 2e kl. M. S. Wijnberg, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit den zeedienst met ingang van 1 Februari 1921 a. be vorderd tot le instrumentmaker bij de veri ficatie van 's Rijks zee-instrumenten te Lei den, de instrumentmaker bij die inrichting A. J .J. Nicaise; b. benoemd tot instrument maker bij die inrichting F, J. van Milaan. H. M. de Koningin heelt heden voor middag ten 101, uur ontvangen den be noemden gouverneur-generaal van Neder- landsch-Indië mr. D. Fock ter beëediging. De beëediging geschiedde ten overstaan van den minister van Koloniën. Heden avond neemt mr. Fock ten afscheid deel aan den maaltijd van Koningin en Prins, waarbij mede aanzit de minister van Koloniën, de heer S. de Graalf. I>e HolieiizoHcrn. Naar het 'Hbld', verneemt zijn thans op nieuw in de buitenlandsche pers opduiken de geruchten, dat het standpunt der regee ring ten aanzien van het verblijf der Hohen- zollern hier tëlande zou zijn gewijzigd, van allen grond ontbloot. Het gezantschap bij den Pauselijke» Stoel. Bij navraag ter bevoegder plaatse is het bericht van het ..Centrum" als zou als op f 2.892.838.36$ cn 2.802.769.75^ slatislickrcchl 377.019.90 cn 563.39124^ domeinen ƒ398.065.26 cn 305.653.89$; loodsgelden 187.552.01 en 170096.73. Minder brachten 11 I^ecinbcr 1920 op, vergeleken bij December 1919 grondbelasting resp. 1.365.00956 cn 1465.759.35i; vermogensbelasting respectievelijk ƒ715.278.09 cn ƒ725.945.65; zoGtac- cijus ƒ153.131.84 en ƒ225.41928; accijns geslacht ƒ1.173.783.94 cn ƒ1.485.772.13; invoerrechtcD 3.428.232 24i cn 3.4S3.762.39. Dc opbrengst over December j.l. van de belastin- gr 1 in verband met dc buitengewone omstandighe den (oorlogswinstbclasling cn vcrdedigingsbelastin-» n) bedroeg 26.616.296 90en over liet gehcclc jaar 21.401 770.824. Dc opcenten geheven ten bate van het Lcenings- fonds 1914 beliepen in Dc-ecmber 1920 5.506.519.27 cn in het gcheele jaar 1920 57 310.656.31^. Juli 1920 bracht meer op dan Juli 1919 bijna 12^ milliLcnAugustus idem ruim f 5 millioen Sep tember ruim f S}u milioeii; October ruim 4 mil lioen November ruim 5 millioen. Reisbesluit 1916. Bij K. B. van 7 Jan. 1921 is het Reisbesluit 1916 nader gewijzigd. De bedragen d*er vergoedingen voor verblijfkosten'zijn als volgt bepaald: Voor de 1ste klasse per etmaal 13.30, 2e 12.20, 3e 11.40, 4e 8.80, 5e 7.50. Voor de berekning van d/e vergoeding over een gedeelte van een etmaal wordt dit. verdeeld in een daggedeelte van 10 uren, dat aanvangt des voormiddags 8 uur, en een nachtgedeelte van 14 uren, dat aan vangt des namiddags 6 uur. De vergoeding bedraagt: in het dagge deelte: voor de 1ste klasse per uur 0-46, in het nachtgedeelte 0.62; 2e 0.42, f 0.57; 3e f 0.38, 0.52; 4e 0.32, 0.40; 5e 0.27, 0.34. Voorts worden de in art. 16bis van dat besluit bedoelde vergoedingen vastgesteld op de volgende bedragen: voor de le klasse per etmaal 9.60, 2e 8.80, 3e 8, 4e f 6.40, 5e 5.45. De vergoeding voor reis- en verblijfkosten wegens reizen, aangevangen vóór 1 Jan. 1921, wordt berekend volgens de vóór dien datum geldende bepalingen. Prov. Productiekantoor voor Friesland. De minister van landbouw brengt ter algemeene kennis, dat met in gang van 1 Februari 1921, in verband' met de opheffing van het Provinciaal Productie kantoor voor Friesland, wordt ontbonden de aan dat kantoor toegevoegde commissie van advies, einder toekenning van een eervol) ontslag aan de leclen, de heeren D. J. vanl der Mey, M. R. Schiphof, M. Dijkstra, E. J'. Dijkstra, C. R. Brinkman en J. Heemstra, met dankbetuiging voor de door hen aks' zoodanig aan den lande bewezen diensten, De kroonprins van D-jokjo. Het lid der Tweede Kamer Van Rnvesteyn heeft den minister van Koloniën de volgen de vragen gestelde Wil de minister aan de Kamerleden mede* deelen, welke overwegingen er toe hebben' geleid, den kroonprins van Djokja nog bij het leven van diens vader met de opvolging in het Sultanaat te belasten? Is het juist, dat deze opvolging bij het leven eem, enorme verzwaring der finon- cieele lasten voor het reeds zoo zeer belastö volk van het Sultanaat meebrengt, o.a. om dat de talrijke kinderen van den nieuwen vorst na diens troonsbestijging mede hoogrt eischen aan de civiele hist zullen g-aan stel len? Is de minister bereid een zooveel mogehjld nauwkeurige berekening over te leggen om trent den omvang dezer nieuwie lasten, als mede van de verhouding, waarin de uitga* ven voor de civiele lijst nu en in de naasto toekomst staan en zullen staan tot de an dere uitgaven in Djokja? K011. 3lili(»ire Aemlcmlc. Tot cadet-vaandrig-titulair zijn benoemd de navolgende cadetten-sergeant der infan terie hier te lande A. L. W. Seyffardt, G. A. van Driem, A« H. J. L. Frévez, G. P. Jansen, B. C. Mante, W. van Hulst, J. J. Hasselbach, A. J. W. Ja ger, T. B. M. Sandée, G. J. van Buuren, H, A. Vigeur; L. de Zeeuw, C. H. van Malsei\ A. J. W. J. L. Losecant van Nouhuys. Infanterie in Ned.-Indië P. Bruijn, F. A, M. Harterink, T. J. J. Vriezenga, G. M. C, Ort, L. F. Weijerman, W. Ch. Lopré, A. E« Batten, H. J. Doedens, F. S. Mennes. Cavalerie hier te jande T. L. A. Steen kamp. Cavalerie in Ned.-Indië: P. C. Blom, O. M< de Munnick. Artillerie hier te lande: P. J. Mijksenaaiy F. H. W. C. J. van Dun, B. E. Kluvers, J. EL Bruijn, G. J. Le Fèvre de Montigny, C. Ton- net, C. .S Heerma van Voss, G. J. Verwey* H. J. Kruis, J. H. Couzy, A. A. J. M. Za- nino, H. Adriaansen, C. M. J. van Domme len, H. Ch. Meijer, G. C. CL Beelaerts van Emmickhoven. Artillerie jn Ned.-Indië: W. A. J. Stuijver, F. Rietveld, A. W. Heering, P. E. Hendriksz* J. J. Frijling, H. Hanssen, J. K. A. Timmer,. Raden Soebiakto, C. R. van Boldrik, E. Ba- retta. Genie hier te lande A. G. M. Boost, E< S. Zeevenhooven, J. G. W. Bolomey, J. J. A de Ridder, K. van Tarel. Genie in Ned.-Indië W. P. Gerharz, J< Swartjes, J. A. J. Elders, C. H. W. Linck^ Kon. Academie van Weten schappen. H. M. de Koningin beeft be krachtigd de benoeming van den heer L* Bolk als secretaris der wis- en natuurk. af- deeling en algemeen secretaris der Aca demie, als opvolger van den heer prof. P. Zeeman. De Haagsche politiecommis saris Dietz vertrekt. Met zekerheid kan worden gemeld, dat de commissaris van politie in d>e Tweede Afdeelmg, Bureau Nieuwe Haven, de heer F. A. P. Dietz, na een 48-jarigen dienst bij de Haagsche po litie, bij welke hij in bescheiden functie zijnl loopbaan aanving, tegen 1 Mei e.k. ontslag uit zijn ambt heeft verzocht. Met deze korte mediedeeling moge thans volstaan \vorden, daar er ongetwijfeld ge legenheid zal bestaan om, vóór den dag| waarop de heer Dietz voor goed het corps verlaat, te herinneren aan de vele verdien sten van dezen hoogst bekwamen, volijveri ger en scherpzinnigen politieambtenaar, wiens naam als het ware saamgeweven is met de ontwikkelingsgeschiedenis van der Haagsche politie. I>e levensavond van «lr. A. Knyper# In het boek, dat dr. Kuyper's beide doch ters onder bcvenstaanden titel in bet lichÜ hebben gegeven, wordt o. m. medegedeeld! bet schrijven, dat de heer Colijn als af scheid aan Dr. Kuyper richtte. Deze hrieB luidt als volgt: 17 Oct. '20. Hooggeachte Dr. Kuyper. Ik Laid gisteren zoo gaaTPie rruet U nog xcn- kele woorden gewisseld, maar ik zag, dat het( U uitermate vermoeid zou hebben. In de hoop, dat Uwe dochter een geschikt oogenblik zal kunnen vinden om het U voor t^ iezen, vertrouw ik thans aan het papier toe^ wat ik U gaarne mondeling had medegedeeld* Het is dit. Ik weet hoe dc toekomst van ons volk, met name van dat deel van ons volk dat de Gcrefor-i meerde waarheid liefheeft, U steeds na aan he& hart lag. Ik voel, dat <ït een twijfel in Uw hart rijzent kan of men, na Uw verscheiden^ wel de oude beproefde paden zal blijven bewandelen. Daartegenover wensch ik U voor Gods oan« gezicht t'e verzekeren, dat ik, in broederlijk»! eensgezindheid met Idenburg, al mijn krachten zal aanwenden om ons volk te houden op dd paden, die Gij hebt gewezen. Bmnen afzien* baren'tijd hoop ik al mijn krachten enkel ert alleen aan die tak te gaan wijden. Noast dé hulpe, die ik daarbij van den Heere afsmeek^ zal ook de gestadige herinnering aan Uw werl® mij daarbij leiden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1