hi DE EEMLANDER" FEUILLETON. praEHismus pp'is ia is» r, - BUITENLAND. FP GELUKKIGE MENSCHEH VOETBALLEN en VOETBALSCHOENEN J. 6R00TEHST -KOF li T9e Jaargang Na. 174 pec 3 maanden voor Amcrs* pcr post f 2.69, per week (met gratis verzekerng Ütgen ongelukken) f 0.176, altondcrlljke nummers r C.05. DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL.MNT 513. Maandag 24 Januari 192f bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dicnstoanb'ca dingen en Lic(cladis»hclds adve.tcnticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan teer voor deel igc bepalingen voor het advcricercn. bene citculaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. iiaostracüung over den Gemeenteraad. Een begrootingsvergadering met zoo wei- g om het lijf hebbende discussies als Don derdagavond, hebben we de laatste jaren tjiet meegemaakt. 'Wet de steeds wisselende uitzichten is bet feei is waar thans heel moeilijk bepaalde lijnen aan te geven, waarlangs het gemeen telijk bewind zich moet bewegen, maar er jvcs zeker wel meer naar voren te brengen «ev. reest, don thans geschiedde. Feitelijk fiVcagde alleen de heer Nieuwendijk 2ich aan teen meer principieele beschouwing van de $Igemeene gemeentepolitiek wat de heeren Noo: .-.vier en Leinweber bespraken was bij $Sc: 77ch niet meer dan klein goed, hetwelk vooral door den heer Noordewier nog min of .-^cer weifelend werd aangeboden. 'Kleur kwam er niet in de debatten en nu mag men het met den heer Hofland eens zijn of niet, hem mag toch de eer niet worden onthouden, dat hij de discussies steeds op een hooger plan weet te brengen. Hij werd *ta*k ook Donderdagavond gemist, vooral nu -*** olaats ver vanger als leider der roode nog zoo weinig voor zijn taak bleek ■^re> end. Ongetwijfeld was dit ook een zeer moeilijke taak voor den heer Noordewier, dis overigens volstrekt niet tot de minste on- <>er de broeders moet gerekend worden, ar hij mist nog te zeer het fond van een neen en kijk op het geheel o.m. leiding !it*-bunnen geven bij een begrootingsdiscus- sie. Bn dan zelfs de kleine zaken, welke hij bespreekt heeft hij niet altijd onder de knie. Wanneer we hem bijv. hooren bewe ren, dat de oude H.B.S. nu bijna ontruimd is en dat de meeste lessen Teeds aan de Barch- man Wuytierslaan worden gegeven, dan kij ken we toch even vreemd op, daar we met alle zekerheid meenen te weten, dat alle les sen nog in het oude gebouw en in „het hok" ijfwerkhuis) worden gegeven. Ook de kwestie 'der handwerkonderwijzeressen was hem niet duidelijk we zouden hem den welgemeenden raad willen geven zioh hiervan eens goed op de hoogte te stellen. Bij de komende be spreking in de eerstvolgende raadsvergade ring kan hij don mede er voor zorgen, deze zaak, waarvan verscheiden onderwijzeressen de dupe dreigen te worden tot een goed ein de te brengen. De lijn, welke de 'heer Nieuwendijk aangaf, was bezuiniging. Dat is een verbazend dank baar onderwerp en velen zouden den heer Nieuwendijk zeker huldigen als hij nu ook tevens had aangegeven hoe en waarop be zuinigd kan err inoet worden. 'Want of er nu een bode meer of minder is, haalt toch al bitter weinig uit. Hij zinspeelde ook op een bezuinigingscommissie en oen bezuinigingsinspecteur, maar voorstellen kwamen daaromtrent van 'hem niet. Ook het voorstel van B. en W. tot aanstelling van een hoofdcommies als hulp van den secretaris vond geen genade in zijn oogen. In dit op zicht is er wellicht wel iets te bezuinigen, want hoe meer we „verambtenaard" worden 'hoe duurder de gemeente huishouding. Maar als B. en W. nu beweren dringend noodig dezen ambtenaar te hebben, met het oog op iet vele werk van den secretaris, gaat het fan aan deze hulp te weigeren We weten •och dat de gemeentesecretaris niet voor sen beetje werk uit den weg gaat, niemand tal dat durven beweren f Welnu, als men daarvan overtuigd is, dan is de loutere aan vrage voldoende motiveering voor 'het voor stel. Maar ligt er dan tevens niet in opge sloten, dat er toch iets moet haperen. De gemeente heeft een zeer uitgebreid perso neel, gebrek aan ambtenaren is er ten Stad- huize niet. Niettemin is de secretaris overla den. met werkzaamheden, terwijl geen dier ambtenaren hem ter verlichting daarvan kan bijstaan, laat staan nog hem zoo noodig ver vangen. Dat lijkt ons een leemte, welke wel eens onder de oogen mag worden gezien. Ware het voorstel van B. en W. in stem ming gebracht, het zou zeker zijn verworpen; daarom nam de voorzitter het heel wijselijk terug. De heer Noordewier wilde in 1921 reeds profiteeren van de wijziging van het ge meentelijk belastinggebied. Jammer dot hij ook hierbij weer niet erg vast stond, zoodat wethouder Verhoef hem gemakkelijk kon ontwapenen. Wethouder Veis Heijn zegde toe, dat alles zou gedaan "worden om de bedrijven zoo commercieel mogelijk te voeren, hetgeen trouwens wel dringend- noodig zal zijn, als we de kosten der laatste jaren op de gas fabriek nagaan. Deze zaak is echter bij den heer Veis Heijn in goede 'honden, hetgeen nog bleek uit een woord van hulde aan zijn adres van den heer Polder, die er minder vriendelijk, op een interruptie van wethouder Jorissen bijvoegdehet was te hopen, dat alle wethouders zoo hard - werkten als de heer Veis Heijn. De heer Noordewier besprak ook nog de zorg voor de Volksgezondheid. De S.D.A.P. fractie heeft nog voorstellen inzake een con sultatiebureau voor zuigelingen en een bu reau van voorlichting bij bevalling en ziekte. Deze voorstellen komen nog nader aan de orde. Wanneer dit alles binnen de sfeer van gemeentezorg moet worden getrokken, vree zen wij verbazend hooge uitgaven met be trekkelijk weinig resultaat. Eenige iaren ge leden heeft Het Groene Kruis de zuigelingen zorg moeten opgeven, ir.ede omdat de ge meente niet voldoende subsidieerde. Laten de heeren dien kant eens uitkijken. Het Groene Kruis doet hier prachtig werk en zou nog veel meer kunnen doen in de richting van de wenschen van den heer Noordewier, als de geldmiddelen wat ruimer waren. Zou het niet op den weg der gemeente liggen het toch niet hooge subsidie van 1500 te verhoogen Dan zal vermoedelijk heel wet worden bereikt van wat de heer Noordewier wil, voor heel wat minder geld. Politiek Overzicht. Verklaard wordt, dat het Duitsche ant woord op de ruim veertig Magen, die te Brussel aan Duitschland's financieele ex perts door hun geallieerde collega's zijn ge steld, ontvangen zijn. Over het algemeen wordt het bescheid als bevredigend be schouwd voerzoover het de kwestie van 't herstel brengt uit het rijk der theorie in dat der harde realiteit. De antwoorden op de 41 vragen bieden een grondslag, waarop men een schikking kan maken ten aanzien van de Duitsche belastin.gcapeciteit en be reidwilligheid der Duitsche regeering om de bepalingen van het tractaat uit te voe ren. Van deze 41 vragen zijn vijftien onbe antwoord gelaten, omdat verdere rugge spraak met Berlijn noodig was. Wat de belastingcapaciteit der Duitschers betreft, maken verscheidene voorbeelden den indruk dat de directe belastingen zwaar zijn, maar dat nog heel wat meer indirecte belastingen op te leggen zouden zijn. Men laat uitkomen, dat in dat jaar de geheeie machinerie voor net innen van belastingen gewijzigd en in handen van het rijk gecen traliseerd is. Deze verandering, gepaard gaande met. de invoering van nieuwe belas tingen in het loopende finar.cieele jaar, be- teekent, dat de inkomsten der schatkist ook zonder nieuwe belastingen voortaan aan merkelijk zullen toenemen. De regeering verplicht zich de uiterste zuinigheid te be trachten en een zware belasting te heffen. Over de vlucht van het Duitsche kapitaal naar het buitenland worden geen inlichtin gen gegeven. De wet, waarbij de overbren ging van zulk kapitaal naar vreemde landen verboden wordt, dateert van Juni 191B, maar het wordt duidelijk geacht dat nadien groote bedragen uit 'het land gesmokkeld zijn. Uit het antwoord op de vraag, in hoever het belasting-stelsel, dat nu in Duitschland van kracht is, al in werking is, blijkt dat sommige belastingen nog in voorbereiding of nog niet geir.d zijn. De belasting op den omzet, de belasting op naamlooze vennoot schappen e. o. zullen pas in dit jaar gere geld worden en de ontvangsten uit pas in gevoerde belastingen heefi veel te wenschen overgelaten. Men acht een verbetering der opbrengst mogelijk, wanneer de methoden om ze te innen, verbeterd zijn. Volgens een ander antwoord hebben de directe belastin gen vee! minder opgebracht dan voorzien was. Na de voordeden vermeld te hebben, die Duitschland hoopt te verkrijgen van het centrale financieele beheer, wordt uiteenge zet, dat de opbrengst in 1920 sterk vermin derd is. Zij bedroe teen 188 millioen tegen 225 millioen in 1913. Veelbeteeke- nend wordt het ge 'V, dat de afgevaardig den te Brussel kwamen, zonder zelfs maar een ruwe schatting le kunnen geven van de ontvangsten en do uitgaven van hun regee ring in het fir.anc: de jaar 1921'22. Andere vragen die niet beantwoord zijn, hebben betrel king op de hoeveelheid der eerste levensbehoeften, die Duitschland verbruikt, het 1- :owoovd:go spoorwegta rief. een schatting van het Duitsche bezit in richten over dc sterkte ven den binnen- landschen tegenstander, die als „vijand" wordt aangeduid, rapporten van subalterne officieren aan hun chefs, over het aantal wapens van de plaatselijke garnizoens, enz. gevonden, waaruit zou blijken, dut een groote hoeveelheid lichte en zware wapens aanwezig is. Een der documenten toont aan, dat er pionnen bestonden tot het proclameeren van een algemcene staking, in aansluiting met de mijnwerkersstaking te Ilamborn, die op advies van de centrale leiding te Berlijn voorloopig veertien dagen zou worden uit gesteld, daar de gemeenschappelijke actie in het geheele rijk op dat oogenblik nog niet mogelijk werd geacht. Buitenfandsch© Berichten. Genève, 21 Jan. (B. T. A.) De voor lopige ec-onomische en financieele commis sie van den Volkenbond heeft twee vragen- lijs: en gezonden aan dc regeeri/ngen der sta ten, die Kfd zijn van den Volkenbond, om zekere inlichtingen van economischen en fi- nancieelen aard te krijgen. Het eerste fa-I vragen betreft de beperkende bepalingen omtrent invoer en uitvoer, monopolies en oneerlijke concurrentie; het antwoord hier op wordt vóór 31 Jan. 1921 verwacht. In de tweede vragenlijst worden inlichtingen verzocht over de aanwezige voorraden voe dingsmiddelen en grondstoffen. Het ant woord lderop wordt vóór 2 Februari 1921 verwacht. P a r ij s, 2 2 J a n. (B. T. A.) De raad' van onzijdige lender. den prijs en de beschik- 1 oreren ten hoorde heden maarschalk Foch bare hoeveelheid r;eenkolen in Duitschland r,v&r de kwestie van de aanstaande ophef- en de voorwaarden vcor exploitatie van pot- j nag van de irut erge al li eer de controlecom- asch-la^en en bos- 'mn in Duitschland. I missie te Weenen, en nam maatregelen te ïi F m' s z -£fU WATERPROOF GUMMI G»'7!ZRO!NE AMGESTRAAT AMERSFOORT VC'ij meldden reeds eerder het een en an-j dien einde. Voorts keurde de Raad de ant- der omtrent de geruchten, die circuleerden woorden goed, die door d-e intergeallieerde met betrekkrng lot een rood leger, dat in marine-commissie zullen worden gegeven Duitschland zou bestaan. Then-s worden onthullingen gepi-blicaerd' over communis tische plannen. J3ij het cn.derzoek, ingesteld naar hst bestaan ven een rood leger te Essen, Dusselöorp, Elberfeld, Lünen en andere plaatsen, rPv te Dortmund documen ten gevonden, ci-e er-duidelijk op wijzen, dat te Eerlijn de opperste leiding van een rood lager is gevestigd, die door de K. P. D. (Kommunistischc Partei Deutschlands) is georganiseerd en d:e verscheidene onder af dee ling en onder zich heeft. Een 'dezer ondcvafdselingen bevindt zich te Essen. Oncler haar staan vier districtscommando's, nj. te Essen, Remscheid, Bielefeld en Kas sei. op verschillende door de intergeallieerde commissie ie Berlijn gestelde wagen. Bo ven cl ven werd medegedeeld, dat de commis sie, belast met de regeling van het verkeer tusschen Oost-Pruisen en het overige ge deelte v?n het Duitsche rijk, via den Pool- schen corridor haar werkzaamheden heelt geëindigd en dnt de voorioopige overeen komst dienaangaande is goedgekeurd, in af wachting van de aanneming door die belang hebbende staten. P a r ij s, 2 2 J a n. (B. T. A.) Noliet, voor zitter der interg'é&llicerde controlecommis sie in Duitschland, is heden te Parijs aan gekomen in verband met cle aanstaande con ferentie der geallieerde premiers. Het district Essen is weder m drie afdee- I Berlijn, 22Ja n. (N. T. A. Draadloos), Iingen verdeeld: Essen, Hambom en Dort- Volgens de Echo du Rhin heeft de geallieer- mund, die weer verdeeld zijn in „Kreise" de Rijnland-commissie besloten de oprich- met „Kreisstéllen", de Kreise weer m plaat- ting van een technische noodhulp in het be- se.iPce organisaties, .welke laatste onder plaatselijke commando's slaan. zette gebied te verbieden, daar deze aan het Beriijnsche centraal-burëau ondergeschikt De algemeene organisatie is sedert beginen ndfscUcn aan het toezicht van de bezet- tir.gsautoriteiten onttrokken zou zijn. Van Duitsche zijde wordt een dergelijk verbod opnieuw beschouwd als een voor beeld van Fr&nschen vervolgingswaanzin. Men >zou zich nier verbazen, wanneer ook de brandweer in 't bezette gebied werd ver boden. B e r 1 ij n, 2 2 Jan. (N. T. A. Draadloos). L'en geweldig opzien wekt in Duitschland het bericht uit Italië, dart de haliaansche re- Deccnvber 1920 krachtig ter hand genomen. Zij draagt een volkomen militair karakter. Het roode leger wordt direct door de K. P. D. georganiseerd. De K. P. D. beschouwt zich eenigszins als een staat in het klein, met eigen departementen, financiën, ar beidswetgeving, leger, enz. Het militaire departement bestaat uit een afdeeling A^oor militaire propaganda en militaire organi satie. In de laatste afdee ling is eên enorm aantal mobilisatieplannen, stenografische i gearing voornemens is het totale Duitsche verslagen van militaire conferenties, be-j eigendom in Italië (ter waarde van ruim 25.000 (25 millioen lire in beslag te ne« men als voorloopige dekking der oorloge s oh a dev ergo e ding. B e r 1 ij n, 2 1 Jan. (W. B). De belasting, commissie uit den Rijksdag is overeenge komen, de discussie over de grondslagen voor den aanslag te staken, wijl die tocK ninet meer in aanmerking konden komen. De commissie heeft alle posten der socia le verzekering goedgekeurd. Daaronder zijn 121 millioen mark voor kraamverpleging ert 30 millioen mark voor hen, die invalidiieits- weduwen-, of militair pensioen genieten. Be r 1 ij n, 2 2 J a n. (\V. B.) De socialisa- tie-commissie 'besloot de besprekingen no pens de socialisatie der mijnen a.s. Dins dag te Berlijn voort te zetten. Aan deze be raadslagingen zullen behalve de betrokken ministers ook op den voorgrond tredende rechtsgeleerden als adviseurs deelnemen. Als basis der beraadslaging zal dienen het geen de leden der commissie, die te Essen! hebben vergaderd, hebben opgesteld. P a r ij s, 2 2 J a n. (B. T. A De bord van Fransche metaalarbeiders heeft aan ver schillende werkgevers, speciaal in het mc< taal'bedrijf, verzocht voor elke fabriek oen! commissie te benoemen, uitsluitend uit le den van vakvereenigingen samengesteld ony de toepassing der arbeidswetten te contro-' leeren. De bond van industrieelen in het metaal- en mijn-bouwbedrijf lveeft daarop, een antwoord gezonden, waarin geconsta teerd wordt, dat de werkloosheid algemeen! is, zij het dan ook hel minst groot irt Frankrijk; De bond is echter rvi-et van oor deel, dat het middel, hetwelk door dén bond van metaalarbeiders wordt aanbevolen, de crisis k&n verhelpen, daar deze het gevolg is voin den algeh-eelen wereldtoestand, waar tegen d-e menschelijke wil niets vermag. Vertier wordt gezegd, dat d>e instelling, s'en een dergelijke controlecommissie een aanslag is op dc orde en de vrijheid en- nv direct uitgaat van de communisten, terwijl dergelijke maatregelen op de heerschappij der arbeiders en het rad en stelsel zouden uit- Icopen. De bond verwerpt dan ook het voor stel der arbeiders. L o n d e n, 2 2 J a n. (N. T. A. Draadloos). Terwijl de militaire maobt de orde en de wet in Ierland tracht -te hersteller., zijn de bur gerlijke autoriteiten: bezig administratieve maaitregelen te nemen, -1-er voorbereiding^ van bijeenroeping der twee parlementen. De» overdracht voa\ de -functies in de Ier scha ze!fregeering volgens de Home Rule AcÜ aan Iersche persoonlijkheden, wekt groot a belangstelling hij een belangrijk deel vont de bevolking. De minister voor Ierland, Sitj II am ar Greenwood, vertoeft te Dublin, waac hij de regeling van een en ander leidt; hij' verwacht, dat het parlement van Zuid-Ier*' land dit jaar nog zal kunnen bijeemkomeni Of deze verwachting wordt vervuld1 of nietV het parlement van Noord-I er land zal onge twijfeld bin nen enkele maanden hij een kun nen komen en de bevolking 'in het noorden! Rrohijnit, ondanks haar 'traditioneel verzet te' geni Home Rule, bereid tot loyale medewer king cm de wet toe te passen. Tot de maatregelen, die 'nu genomen woo den, behoor en de splitsing van de bestaan de ministerieele departementen, zoodat Noord en Zuid hun eigen civiele diensten krijgen, de voorziening in tijdelijke reg.ee- ringsgebcuwen en -bureaux en de vorming van nieuwe ministerieele departementen! voor le benoemen ministère, benevens hefc opstellen van de lijsten voor de aanstaande verkiezingen. Londen, 22 Jan. (R.) Het offioieele overzicht over den toestand in Ierland *ovej\] dè week, die afliep op 15 Januari, vermeldt,5" dat het aantel ernstige misdaden 57 was/ tegen 103 in de vorige week. Er hadden 511 Levenslust is de meest gezonde gees testoestand. van GUSTAF AF GE7ERSTAM. 51 ,'Daar stond de schommelstoel, die Karei Rfcvton onontbeerlijk voor zijn middagdutje nad geacht en die daarom mee gevoerd Kvas. De rug stiet tegen een lichtbruine phiffonniere van beukenhout, een heel aai- dig meubel, maar waaraan Karei Anton al jde kunstige, geheime laadjes en wonder' jijhe sloten van zijn eigen chiffonnière ^niste, die steeds zijn trots hed uitgemaakt, co o vaak hij die ontsloot. Er was hier met één woord, te veel van |het oude en toch te weinig, opdat Karei jjAnton en zijn vrouw zich echt thuis zouden Jkunnen gevoelen. En de tijd, totdat ze met dien eersten Oc tober hun nieuwe woning in de Wasastraat feouden betrekken een woning van twee gc&mers aan de Zuidzijde, voorzien van alle moderne geriefelijkheden, 9cheen hun zoo öang en verschrikkelijk, dat het was of zij wt nooit door zouden komen. i E*e grijze controleur had inmiddels zijn familieleven afgebroken en een andere ver- pLjfplaats opgezocht,waar zijn schitterende Persoonlijkheid maar tot ziin recht kwam Pan op het land. 't Was voor juffrouw Klara, zoowel als voor haar man, een groote verlichting, dat ze den patriarch, die met minachting op hen neerzag, niet meer ontmoetten. Dit was ook de oorzaak, dat het valsche schepsel, zooals juffrouw Klara de blonde mevrouw Carls- son nu altijd noemde, door bet gemis aan mannelijken steun, veel minder brutaal werd in haar optreden. Maar niet eens deze tri omf kon de gezelligheid vergoeden, d'ie ver dwenen was. De geest van ontevredenheid had zijn in* trede gedaan in den zijvleugel. En waar deze zwarte geest komt binnenvliegen op de wit te vleugels der verveling, kan mem hem slechts met groote moeite verdrijven. Karei Anton zat niu heel dikwijls op den tak van den ouden wilg. Maar hij stelde geen belang meer in tuimelaarsnu had hij wel aan iets anders te denken. Voor de eerste maal in zijn leven peins de Karei Anton over zijn vrouw, en hij moest zich zelf bekennen, dat hij niet vrijs kon worden uit zijn anders zoo verstandige en flinke vrouw. Deze dame, die gedurende een lang, voor beeldig huwelijk al de deugden getoond had te bezitten, waarvan één reeds voldoen de was om een echt gelukkig te maken, legde in dén laatstem tijd een prikkelbaar heid en gebrsk aan zelfbeheersching aan den dag, die Karei Anton in hooge mate onaangenaam vond, en zijn thuis alles be halve gezellig maakte. Juffrouw Klara's prikkelbaarheid toonde zich op velerlei wijze, maar daar haar on aangename stemming, om een zachte uitdrukking te gebruiken, zich altijd over hem uitstortte en 'hij om de geringste oor zaken de meest ongerijmde en onsamen hangende verwijten moest hooren, die meestal niets te maken hadden met de zaak zelve, was het niet vreemd, dat Kar&l An ton's zacht gemoed in opstand begon te komen. Hij placht nu altijd zijn pijp mee te nemer, naar deze verborgen plaats, die hij in den Iaalsten tijd als de een. e plek op aarde be gon te beschouwen, waar hij tenminste ze ker was niet in den we v te zitten. En terwijl de tabaksrook opkronk'-.Iele tusschen de wit glanzende blaren van den ouden wilg, ge lukte het Karei Anton werkelijk op het .laatst te begrijpen, dat er een oorzaak moest zijn voor dezen veranderden gemoec1 toestand van zijn vrouw. Niettegenstaande zijn veeljarige ervaring kon Karei Anton deze echter niet vinden, hoe ijverig hij ook op dit raadsel' peinsde. Terwijl hij zich in stilte afvroeg of hij ver standig deed naar huis te gaan of liever nog wat moest blijven alles kon namelijk in de tegenwoordige omstandigheden een uitbarsting veroorzaken van juffrouw Klara's humeur besloot hij eindelijk tot 'het eer ste en begaf zich met de uitgerookte pijp in den zak van zijn lange, nu langzamerhand grauw geworden linnen jas, aarzelend en! nadenkend naar huis. Karei Anton vond zijn vrouw thuis. Ze zat in zijn eigen schommelstoel en in haar schoot lag het groote handwerk, de witte sprei, waaraan ze reeds vele jaren had ge werkt en dat nu groote afmetingen begon aan te nemen. Maar het zware handwerk was iro Kaar schoot gezonken en) juffrouw Klara scheen haar binnentredenden man niet eens te be merken. Onzeker, wat hij zou doen, bleef hij voor de grooie kanariekooi staan, in de hoop daardoor zijn vrouws gunst te winpen. In deze kooi sprongen niet minder dan acht gele kanarie's vroolijk kwinkeleerend' in het rond. Karei Anton stond geduldig voor de kooi en keek naar het spel der diertjes, terwijl hij schuin naar zijn vrouw gluurde om te zien, hoe deze belangstelling in haar vogeltjes door haar werd opgenomen. Vergeefs vermoeide hij zich echter met „piep" te zeggen en andere onschuldige kunstjes uit te voeren, die zijn vrouw moesten noodzaken te letten op de beschei den tegenwoordigheid van haai' man. Maar juffrouw Klara bleef zitten, zooals ze had gezeten, en om haar mond lag een trek van vastberadenheid en kracht, die Ka- rel Anton voorspelde, dat zij iets wilde on dernemen. Juffrouw Klara knikte bovendien verschei den malen met het hoofd, alsof ze over een plap nadacht, dat haar reeds lang had be ziggehouden. En met verbazing bemerkte Karei Anton op haar krachtig gelaat sporen van tranen, die zij in de eenzaamheid had vergoten. Volkomen meester van haar stem en aan* doening besloot de goede juffrouw tenf slot* te de drukkende stilte te verbreken. 7,Zoo gaat het niet langer," zei juffrouvfl Klara met veel overtuiging erü beslistheid1. „Zoo houd ik het niet meer -uit." Deze woorden beschouwde Karei Anto.nl zeer terecht als een inleiding voor hetgeen), komen moest en hij wachtte dus vol span ning op het vervolg, dat zich don ook niefc lang wachten liet, want juffrouw Klara hield' niet van lange pauzes. Ze vervolgde daaromi bijna onmiddellijk „Ik heb besloten, dat wij een: pleegkind zullen aannemen. Karei Anton. Je moog-t me dat niet weigeren, anders sterf ik, daö voel ik." Indien de kooi met kanarievogels vóófl hem plotseling veranderd was in een) 'hok^ waarin een woeste leeuw brulde om men* schenbloed, zou Karei Anton niet meer ge schrikt zijn, dan hij nu werd door het onver wacht voorstel van zijn vrouw. Maar de omstandigheid dat zij hem iets verzocht, dat ze zelfs maar veronderstelde dat hij. Karei Anton zich in ernst zou wil len of kunnen verzetten tegen een van zijn vrouw's wenschendit zeldzame bewijs van zijn recht als huisheer, en misschien alleT^ meest het vreeselijke vooruitzicht, dat ziin vrouw zou sterven maakte, dat de goed'^ man nog voor hij goed begreep, waarvaiu sprake was, verward antwoordde: „Als jij het zoo graag wilt, Klara, dafr weet je wel, dat je doen kunt wat je wilt." (Wordt vervolgd)^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1