"feuilleton. GELUKKIGE MENSCHEN „DE EEMLADDER" BUITENLAND. "^binnenlandT FRANSCHE REGENMANTELS ISSN X 19e Jaargang No. 176 niHHiHispiiusrJT^zt^ per pott f 2.60, per week (met gratis venekcr.ng tegen ongelukken) f 0.17». afiondcilijke nummers f 0.05. DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Woensdan 26 Januari 1921 PRUS OER ADVERTEHTIËH niet inbegrip van ccn bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanbic# dingen en Licidadigheids-adveitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrtceren. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Vraagt canities voor hal incasseoren uwer Aehlorslalliie en Bilwislt Veldelingen. VAN DER GRAAF Co., AMSTERDAM ItOTTERDAH Politiek Overzicht. Blijkens het officieele communiqué van de derde bijeenkomst der geallieerde pre miers, tet zamen den zoogenaamden Opper sten Raad vormend, heeft de conferentie zich gisteren bezig gehouden met de maat regelen, die dienen te worden genomen om in den kortst mogelijken tijd het hoofd te bieden aan den ernstigen toestand, waarin Oostenrijk zich bevindt en om de opbeuring van dit land te bewerkstelligen. De voorbe reidende werkzaamheden en het plan, dat door de Engelsche, Fransche en Italiaan- sche financieele deskundigen ontworpen was, is» onderzocht. Besloten werd aan een kleine commissie, bestaande uit Loucheur voor Frankrijk, sir Robert Horne voor Enge land, Giarmini voor Italië de bestudeering op te dragen van de maatregelen, die on middellijk door de mogenheden getroffen moesten worden. Deze commissie zou gisteren te half vier bijeenkomen, opdat definitieve besluiten ge nomen konden worden, alvorens de confe rentie uiteenging. Ook een draadloos Horsea-bericht meldt, d.d. 25 Jan., dat een der belangrijkste vraag stukken zal zijn na te gaan, hoe de Oosten- rijksche wisselkoers verbeterd kan worden. Naar verluidt, zullen de pogingen van de commissie worden gericht op het vinden van methodes ter bevordering van financi eel© ondernemingen in Oostenrijk door par ticuliere geallieerde firma's welke pogingen krachtig worden gesteund. Een der voorstellen, die van dit stand punt uit waarschijnlijk de volle aandacht zal trekken, is dat, hetwelk ingediend is door Sir William Goode, den Britschen voorzitter van de geallieerde commissie voor de Oos- tenrijksche schadeloosstelling, waarbij een schikking wordt getroffen om aan Oosten rijk door de geallieerden een crediet te la ten verschaffen van 50 millioen ter hulp verleening. In dit verhand wordt er op ge wezen, dat, behalve giften van liefdadigheid, Engeland reeds 13 millioen heeft besteed aan credieien meer dan eenige andere geallieerde mogendheid om den toestand van Oostenrijk te vei beteren. Er wordt ver klaard, dat nadere pogingen van Engeland om Oostenrijk te helpen voor een groot deel afhankelijk zijn van de medewerking, die de geallieerde regeeringen in staat zijn te verleenen. Onder de vitale kwesties, die verband houden met den algemeensn economischen toestand in Midden-Europa, is ook dat van het verveer. De commissie zal op dit vraag stuk ingaan. Wat de Duiische schadevergoeding be treft, wordt vernomen, dat van Engelsche zijde geen bezwaar bestaat tegen het voor stel van Bergmann. dat Duitschland 100 millioen of een andere som, minder dan 150 millioen, over het eerste jaar of de twee eerste jaren zal betalen, mils het in de vijf jaren komt tot een totaal bedrag van 750 millioen, waarin, naai* men zegt, Berg- mrnn irestemt. Er wordt echter rekening gehouden met hei feit, dat de Fransche regeeiing reeds op de begrooting voor dat jaar rekening heeft gehouden met het aan deel, dat het zou krijgen uit de 150 mil lioen, die door de geallieerden waren voor gesteld als betaling over dit jaar door Duitschland. Wat beli eft de vaststelling van het totale bedrag van de Duitsche schade loosstelling, zijn de Britsche en Fransche regeeringen het er over eens, dat de beste politiek isdit tot een lateien datum uit te stellen. De financieele commissie te Brussel is thans bezig met het Belangrijke werk, de Duitsche activa en mogelijkheden tot beta len te schatten, voor welk doel aan Duitsch land is gevraagd een uitvoerige vragenlijst te beantwoorden. De Engelsche en Fran sche regeringen achten het noodig, het re sultaat af te wachten. Bovendien wordt het wenschelijk geacht, geen definitief totaal bedrag te noemen, tot dat de economische positie van Duitschland gunstiger zal zijn geworden. Dit kan een paar jaar duren, maar zoowel Engeland als Frankrijk wen- schen, dat de vergoeding, door Duitschland te betalen, noch meer noch minder zij dan het dragen kan. Door de Board of Trade is de tekst open- boar gemaakt van de concept-handelsover eenkomst tusschen de regeeringeh te Mos kou en Londen. In de inleiding tot de over eenkomst wordt verklaard dat het, hangende de afsluiting van een formeel algemeen ver drag, noodig is, dat een voorloopige over eenkomst bereikt wordt en dat dio onder worpen is aan het nakomen der voorwaar den, die beide partijen binden, om af te zien van vijandelijke actie jegens elkaar, terwijl vooral de Sovjet-regeering moet afzien van militaire, diplomatieke of welken vorm van actie of propaganda ook tegen de belangen van het Britsche rijk, vooral in Klein-Azië, Perzië, Afghanistan en Indië. In het algemeen komt het ontwerp over een met hetgeen voorspeld werd. De twee belangrijkste punten zijn: L De benoeming van een Britschen en Russischen officieelen agent, die onder meer het privilegie geniet van verzekerd te zijn tegen arrestatie en onderzoek. 2. Een waarborg door de Brit sche regeering tegen het in beslag nemen van Russisch goud. Wat dit laatste betreft, heeft de Engelsche regeering verklaard, dat zij geen stappen zal doen om beslag te leggen op of bezit te nemen van goud, fondsen, borgstellingen of handelswaar, wanneer dit geen artikelen zijn, waarvan kan worden aangetoond, dat zij het eigendom zijn der Britsche regee ring en die uit Rusland mogen worden uit gevoerd als betaling voor invoer of als waar borgen voor een dergelijke bemaling of van eenig roerend of onroerend goed, dat de Russische sovjet-regeering binnen het Ver- eenigd Koninkrijk verkrijgen kan. Btiitorcfanrische SericMen. B e r 1 ij n, 2 5 J a n. (N. T. A. Drc.r.dloos). Aan Zwitsersche bladen ontleent de Duit sche pers het bericht, dat Engeland te Parijs ook de thans in Engeland heerschende eco nomische crisis zal ter sprake brengen en eischen zal, dat bij het herstel van het ver woeste gebied ook Engelsche arbeiders zul len medewerken. Parij s, 2 5 Jan. (N. T. A. Draadloos.) De internationale conferentie van mijnwer kers is Maandag te Londen geopend, onder voorzitterschap van Robert Smillie. Frank rijk is vertegenwoordigt door Quintin en Bartuel. Dublin, 25Jan. (R.) Een sergeant en een gewoon soldaat zijn gedood, een officier en 7 manschappen gewond, nadat een mili tarise vrachtauto in de buurt van Thurles in een hinderlaag viel. Rome, 25 Jan. (B. T. A.) In een brief van den Paus over den toestand in Oosten rijk wordt verklaard, dat Weenen eer. li chaam zonder hoofd is en ten prooi aan el lende en wanhoop. De paus besluit den blief met den wensch, dat de verschillende regeeringen, zich latend leiden door nooge beginselen van menschelijkheid en recht vaardigheid, de maatregelen zullen overwe gen, die met hun eer en met de praktijk overeenkomen. Londen, 25 Jan. (R.) Uit Allahabad wordt gemeld, de-t nieuwe troebelen uitge broken zijn. Èn het district van Faisabad worden troebelen verwacht. Een extra-trein en automobielen zijn uit Lucknow naar de oproerige streken vertrokken. Het aantal der betoogers wordt op 10.000 geschat en nog verscheidene duizenden trekken de streek van Faisabad binnen om de bewakingstroe- pen daar te vernietigen. De toestand wordt ernstig geacht. Mexico, 24 Jan. (R). Officieus. De Ver. St. hebben aan Mexico een dringende nota aangeboden over de beweerde invasie van de Amerikaanse!» e petroleumconces- sies, waarhij een onmiddellijk onderzoek en een behoorlijke regeling verzocht wordt De Staatscourant van Dinsdagavond Bevat o. m. de navolgende Kon. Besluiten: op verzoek eervol ontslagen als Burge meester van Zelhem J. J. de Kempenaer benoemd tot commande&r in de Oranje- Nassau-orde T. Noma, toegevoegd aan het Ministerie van Landbouw en Handel te To kio; benoemd tot officier in de Oranje-Nassau- orde S. Ukita, consul van Japon te Van couver op verzoek eervol ontslagen met dankbe tuiging voor langdurige diensten A. J. G. A. Wiemens, lid der algemeene rekenkamer van Ned.-Indië op verzoek eervol ontslagen met pensioen wegens volbrachten diensttijd de O.-I. hoofd ambtenaar met verlof mr. E. H. Bergsma, laatstelijk vice-president van den Raad van Justitie te Batavia op verzoek eervol ontslagen met uankbe- met ingang van 1 Febr. 1921 den officier van gezondheid der 1ste klasse op non-acti viteit N. L. Gerloch van het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht, op het daartoe door hem gedaan verzoek een eervol ontslag verleend uit den militai ren dienst en benoemd tot reserve-officier van gezondheid der 1ste klasse bij de land macht benoemd bij het reserve-personeel der landmacht a. bij het wapen der Infanterie, met in gang van 15 Febr. 1921, tot reserve-eerste- luitenant bij hun tegenwoordig korps, do reserve-tweede-luitenants J. Grevelinlc, van het le regimentJ. J. van Geuns van het 7e regt.; J. G. H. Zijl, van het 3e regt.; D. J. van Veen, van het 2e regt.; J. A. Neuyen, van het 11e regt.; J. Veenendaal, van het 10e regt.; W. G. Brandenburg, van het 10e regt.; H. J. E. Brockmöller, van het 17e regt.; W. Verschoor, van het 14e regt.; J. van Meege ren, van het regt. Jagers b. bij het dienstvak der Militaire Admi nistratie, met ingang van 5 Febr. 1921, tot reserve-eerste-luitenant voor speciale dien sten, den reserve-tweede-luitenant voor spe ciale diensten R. J. Castendijk van het dienstvak c. bij de Infanterie der Landweer, met in gang van 15 Febr. T92T, tot reserve-eerste- luitenant bij hun tegenwoordig korps, de reserve-tweede-luitenants A. J. A. Schoc- vers van het 35e bataljonT. H. Zuid, van het 19e bataljonJhr. J. L. Hesselt van Din- ter, van het 42e bataljon. met ingang van 14 Februari 1921, aan den kapitein G. M. Claus, van het regiment genietroepen, gedetacheerd bij de Lucht vaartafdeel ing, op het daartoe door hem gedaan verzoek, een eervol ontslag ver- b end uit den militairen dienst en is hij tot 20 Juli 1921 benoemd tot reserve-kapitein bij het regiment genietroepen; WATERPROOF GUMMI GABEROINE LANGESTRAAT AMERSFOORT Hl Middenstands Credietlianft utMjffljfc 4. mm S" ui OeposSto-Rerate ëen jaar vast 5 <v0 zes maandea opzegging 4' sea dag 3 I LIPS' SAFE-INRIGHTiNG tuiging voor langdurige diensten C. van Drimmelen, agc-nt-generaal van de Emigra tie en lid van den Raad van Bestuur in de kolonie Suriname benoemd to* notaris le Alblasserdam P. A. van Buuren, candidaat notaris aldaar; benoemd tot rechter in de rechtbank te Leeuwarden mr. E. J. baron van Imhoff, thans subsituut-griffier bij de rechtbank te Amsterdam; te Almelo mr. A. J. Marx, thans subst. griffier bij de rechtbank le Amsterdam; tot griffier in de rechtbank te Zierikzee mr. N. C. Theron Mulder, thans griffier bij het kantongerecht te Brielletot subst. griffier bij de rechtbank te Rotterdam mr. B. F. Ver veen, thans idem bij het kantongerecht te Rotterdamtot griffier in het kantongerecht te Assen mr. S. R. Wolthers, thans idem te Breukelen-Nijenrode met ingang van 14 Febr. 1921, aan den kapitein G. M. Chus, van het regiment Genietroepen, gedetacheerd bij de Lucht- vaartafdeeling, op het daartoe door hem ge daan verzoek, een eervol ontslag verleend uit den militairen dienst en is 'hij tot 20 'Juli 1921 benoemd tot reserve-kapitein bij het regiment Genietroepen met ingang van 22 Jan. 1921 aan den heer G. S. Bvouwer op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit ziin betrekking van commies bij het Departement van Oorlog te rekenen van 1 Jan. 1921 de he^r W. W. Onland tijdelijk werkzaam gesteld bij het Departement ven Oorlog; met ingang van 22 Jan. 1921 nan den heer G. S. Brouwer, op zijn verzoek, eer vol ontslag verleend uit zijn betrekking van commies bij het departement van Oorlog te rekenen van 1 Januari 1921, de heer W. W. Oniand i-jdelijk werkzaam gesteld bij bet departement van Oorlog; n.et ingang van 1 Februari 1921, den officier van gezondheid le kl. op non-acti- viteit N. L. Gcriach, van het personeel van den Geneeskundigen Dienst der Land recht, op hel daartoe door hem gedaan verzoek, een eervol ontslag verleend uit den militairen dienst en is hij benoemd tot reserve-officier van gezondheid le kl. bij de landmacht; de hee'- H. A. Kiuytboseh erkend en toe gelaten a's consul van Bolivia te Sema- rang: <'e heer P. D. Lewis erkend en toegelaten als consul van België te Padang voor Su matra's Westkust, Benkoelen en de Lam- ocursche districten; De heer J. C. van Aaldercn erkend en toe gelaten als consul van Portugal te Batavia* aan den kapitein der mariniers P. van Weidt met ingang van 1 Februari 1921, op zijn verzoek, eervol entslag verleend uit den zeedienst; aan W. van Langevelcl te IJmuiden op zijn verzoek met ingang van 1 Mei a.s. eervol entslag verleend fis -technisch ambtenaar van den Rijkswaterstaat le kl.; aan A. A. E. Vee; enbos te Brielle, op zijn verzoek eervol ntslag verleend als verte genwoordiger van den Nieuwénpolder of Droespolder, gemeente Rozenburg, provin cie Zuid-Holland. Aiullcnlio gouv.-sen. Fock. De benoemde gouverneur-generaal van Nede-rlandsch-Indië, mr. D. Fock, di« iceds tal van particuliere audiënties aan maat schappijen, vereenigmgen en particulieren heeft verleend, hield gisteren de eerste der aangekondigde audiënties in een der zalen van het Departement van Koloniën te Den Haag, ten einde hen die hem over verschil lende oangclegen'hedon wenschten te spre ken daartoe in de gelegenheid te stellen. Op deze -audiëntie zijn o.n. verschenen: mcj. B. H. Lans, die kwam spreken in ver band met de oprichting van een in ternaat voor iniandsche meisjes met een afd-eeling voor huishoudonderwijs; die heeren mr. J. B. Bierens de Haan en W. Rauwenhoff, resp. president-commissaris en directeur van de AmsterdamSoenda-com- missie; prof. P. van Romburgh, president- commissaris der Ned-eriandsche Gutta Petr- cha-Mantschappij; prof. P. H Kohnstonvm en dr. C. J. Vinkesteyn, voorzitter en onder voorzitter van het Koloniaal Onderwijs-Con gres, die zich over oprichting van een IIoo- geschool in Nederl.-Indië met den gouver neur-generaal onderhielden; de heer W. C. Bonebakker, directeur van de Koloniale Bank; de heeren Gonggrijp en Van Gennep, voorzitter en secretaris van de Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnenlandse!» Be stuur in Nederl.-Indië; de beer IT. J. ter Hall, lid van de Tweede Kamer, die den gouverneur-generaal we>es op bet nut van een schoolbios.ccóp in Indië, waarvoor hij reeds in de Tweede Kamer gepleit heeft erf voorts in dat verband de wenschelijkheid aanvoerde van het uitzenden van een vak man op het gebied der bioscoop naar Indië; de heer B. Vla-s, chef-secretaris van het Le ger des Heils te Amsterdam, die namens generaal Booth de belangen van het Heils leger in Indië bepleitte; de heer H. Hierony- mus, directeur van dc Holland-Celebes Cul tuur Maatschappij; de heer J. J. F. Dhont, voorzitter van de Maatschappij voor Dier geneeskunde, te Rotterdam, die de toestan den van de burgerlijke veeartsenijkunde in Ned.-Indië besprak; de heer C. M. Wigman, hoofd van het dienstvak der Posterijen in Nederlandsch-Indië; het Dagelijkse!» Bestuur van clc Koninklijke Nederlandse!»© Vereend- ging „Onze Vloot"; jhr. v. d. Berch vein Heemstede, algemeen secretaris van de Kon. Ned. Vereeniging voor Luchtvaart, enz. enz. enz. lVc«lerï;in<3 ou Z«oi<3-Slaviil. De Balkan-correspondent van de N. R. Ct. schrijft Aan het slot van mijn bericht van 22 De cember over het geschil met Servië vestigde ik de aandacht op de plagerij van Servische zijde om de visa van onze gezantschappen en consulaten niet meer te erkennen en aaa Vijandschap- komt nooit dooi* vijand- schar» 'o- rust. ib Kg» IT attent maken oj> «Se groote sorlccraojp; IT EÖUDFS- en ZILVERWERKEN I WIllïH SROEHHUIZEH Juwelier fimsrsfo erf. 83£ »y - TT?---.T^y i.vvjbwxwa**'. van GUSTAF AF GE7ERSTAM. 52 Ze bleef d-an ook goed geluimd geduren de de gëheele terugreis, en telkens moest zij er aan denken, hoe netjes en keurig haar kleine jongen zou zijn in vergelijking met mevrouw Carlsson's kinderen, die juffrouw Klara nu kalm kon verachten. Met haar gezonde opvatting van de zwak heden der menschelijke natuur, vermoedde juffrouw Klara reeds nu, dat dit gelukkige gevoel van concurrentie bet haar onmoge lijk zou maken nog lang de moeilijke rol te spelen van beleedigd te ziin in haar heilig ste gevoelens; een rol die nog moeilijker zou worden, wanneer de kleine, blonde Hil da haar plaats zou innemen in den vroege- ren winkel van Karei Anton Hazei-kwist. Deze gedachten, plus het trotsche bewust zijn van al hetgeen zij verricht ha-cl in één enkelen voormiddag, deed juffrouw Klara er uitzien als een stralende openbaring, toen zij, gevolgd door Karei Anton die een ge deelte van de bagage droeg, den kleinen, verbaasden jongen aan baar vaste band van de stoomboot over den heuvel naar 'naar eigen woning voerde. Hier verdween juffrouw Klara met baar schat, en Karei Anton volgde baar. En nu ontsiond er in de beide lichte kamérs met de witte gordijnen een drukte en gepraat die alle beschrijving te boven ging; een ge sprek vol vragen en antwoordenvol be wondering van Karei Anton's kant en een waardig in ontvangst nemen van deze be wondering van juffrouw K!ara's zijde. Vooral had juffrouw Klara bet druk over het feit, dat de knaap Karei Albert heette, ofschoon hij Karei genoemd werd, en hij dus bijna naar zijn nieuwen papa genoemd was, een meening die Karei Anton zelf niet weinig streelde. Met middenpunt van al deze drukte was natuurlijk de kleine wereldburger, die nu, ontdaan van zijn overjas voor een groot tlas melk en een niet minder hoogen stapel oterhammen zat, en eindelijk genegen scheen een oogenblikje zijn nieuw pakje le vergeten om aan de natuurlijke behoeften van zijn maag te voldoen. Maar toen deze gewichtige zaak goed en wel was afgeloopen, r.am juffrouw den klei nen Karei Albert bij de hand om samen een wandeling te maken, opdat hij het groe ne gras zou zien en een paar onrijpe appel tjes kon oprapen. Juffrouw Klara scheen nu geheel verge ten te hebben, dat de stieren en slangen zooals zij vroeger altijd gemeend scheen te hebben, speciaal op hear loerden, als een geschikt voorwerp om te bijten en te stoo- ten. Maar op deze wandeling, waarop Karei Anton naar trouw gezelschap hield, terwijl hij voortdurend de wonderlijkste grimassen en te ekens maakte om het vertrouwen te winnen van zijn kleinen erfgenaam, ont moette de wandelende familie plotseling nie mand meer of minder dan mevrouw Hilda Carlsson, die plotseling opdook bij een kromming van der. we? en die er heel on gelukkig en terneergeslagen uitzag. Nu gebeurde er iets merkwaardigs. zmzr met diverss kleuren-randen bij: ERÖ0IEHBB8ST -HOF 20. Juffrou;w Klara, geheel het geleden on recht vergetend en gedreven door haar tri omfantelijk gevoel, bleef staan, groette haar oude vriendin en vroeg op haar vrien- delijksten toonhoe Hilda het maakte en waarom men haar nooit meer zag. Deze vraag greep deze lichtgeroerde da me zoo sterk aan, dat zij in tranen uitbarst te en juffrouw Klara zoo maar om den hals viel, terwijl zij bij alles wat haar dierbaar was, zwoer, dat zij nooit zoo zou gehandeld hebben, indien zij niet om gegronde rede nen gevreesd had, dat zij zich voor eeuwig ongelukkig zou maken. Daarop antwoordde juffrouw Klara. ver vuld van het edele genot van vergiffenis schenken, dat zij reeds lang had begre pen, hoe de vork in den steel zat. En zoo werd in een oogwenk tusschen deze drie menschen den vriendschapsband weer aan geknoopt, die gedeeltelijk sproot uit hun gemeenschappelijke antipathie tegen den af wezigen controleur, een tegenzin, die zelfs •mevrouw Hilda niel trachtte te verbergen. Deze gebeurtenis gaf Karei Anton moed om zijn Klara te vertellen, wat hem gepas seerd was in haar afwezigheid. De groote jager had namelijk zijn hooge laarzen en zijn witten hoed opnieuw ver toond tusschen de boomen aan het strand en hij was zoo vriendelijk geweest bij het gezicht van Karei Anton een streep te doen door het verleden. Uit de woorden, die hij over zijn ziekte sprak, bleek het Karei Anton, dat zijn toe stand zeer gevaarlijk was geweest en dat zijn afhankelijkheid hem in dezen tijd meer dan ooit gedrukt had. Zoo keerde op dezen gelukkigen dag alles weer ten goede, zoowel voor Karei Anton als voor juffrouw Klara. En alles wat ge beurde hing op een wonderbaarlijke wijze samen met den kleinen vreemdeling die met eiken stap, dien hij nam, zich meer thuis ge voelde bij de beide vioolijke oudjes. H was erg mager en bleek, en zijn bruine oogen zagen ernstig, vroegoud en verbaasd naar alles, ivat zij rondom zich ontdekten. Ziin lichaam was nog magerder, d»at zag juffrouw Klara heel goed, toen zij hem later op den avond uitkleedde, en hem naar bed bracht. Maar zij beloofde zich zelf, dat ze •alles wat in haar vermogen stond, zou doerf om dit lichamelijk gebrek zoo spoedig mo gelijk te verhelpen En ze legde haar pleeg kind in een nieuw helder bedje, waarbij Ka- rel Anton, gelijk een engel bereid was de wacht te houden, indien dat noodig mocht zijn. Daar stond nu het kleine bedje met het magere slapende kindergezichtje op het kussen, naast het groote ledikant, natuurlijk' aan juffrouw Kl ara's kant, opdat ze den jon-» gen 's nachts dicht bij de hand zou hebben. In deze kamer, die cloor de tegenwoordig heid van den kleine geheel veranderd scheen, liepen de beide oudjes om elkaan heen, zooals we ze reeds vroeger gezien! hebben, bezig om zich voor den nachtrust gereed te maken. Het kan niet ontkend worden, dat juffrouw Klara er in haar korten onderrok en woltenl kousen met roode randen heel grappig uitzag. En de kleine winkelier maakte nu juist ook geen schitterend figuur, toen hij daaé zoo rondstrompelde op zijn sokken, gesto-» ken in zijn vormlooze pantoffels, die juf-1 frouw Klara altijd zelf maakte, en die bene^ dier* bij de voeten met lange, witte woliert. banden waren vastgestrikt. Maar geen van deze beide gelukkige men* schen dacht er aan den andere uit tet lachen. Stil, en elkaar het zwijgen opleggend, ver* vuld van een plechtige stemming, schier, verlegen, wanneer ze eikaars blikken ont moetten, en toch vereenigd door een nieu wen en wonderliiken band, stonden zij naast

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1