„DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. EEN WAAN PRIJS DER ADVERTtHüËH met inbegrip van oen 19e Jaargang No. 178 tuHHEnsnn "zz per post t 2.60. per week (met gratis veizckcrmg tegen ongelukken) f 0.17», afzonderlijke nummers 0.05. AMERSFOORTSC! V I DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Vrijdag 28 januari 1921 bewijsnummer, elke icgcl meer I 0 25, chcnsla.inb-ca dingen cn Licfd.idighcïds advcitentiiJn voor de helft der prijs oor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccügc bcpalin .cn voor het advcrtceicn. Ecne circulaire, bevallende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. de kwestie van Duitschland's onttva- f&ening alsmede het vraagstuk van d(e scha devergoeding, die dit land zal moeten beta len, betreft, schijnt nog geen overeensfeem- ifning te zijn bereikt. Naar de Deutsche All- jjfremeine Zeitung pit""Parijs verneemt, moet Fransche afvaardiging ten aanzien van lie kwestie der vergoedingen onverbiddelijk <>p haar stuk blijven staan. Blijkens de ver klaring, die Doumer, de Fransche minister tvan financiën, heeft afgelegd, zal Duitsch- flend m het geheel als schadeloosstelling (tweehonderd milliard mark in goud moeten ibetalen, waarvan 112 ton ten behoeve van Frankrijk en dit binnen dertig jaren, desnoods ook over een langer tijdvak. Het moest dan maar een gedeelte van zijn bezit tingen verpanden, zooals spoorwegen, mij nen, enz. Frankrijk had 54 milliard noodig voor pensioenen, 48 voor het herstel van het #erwoeste gebied en zou anders bankroet 'g-3n, maar het zou moreeier zijn, wanneer D'itschland bankroet ging. Terwijl de Duitsche rechtsche pers deze uiteenzetting van Doumer de .berekening ven een krankzinnige of een misdadiger noemt, meent de Vorwarts, dat Doumer's Atoogste cijfer op afdingen is berekend. Dou- ;mer moe«t toch zelf weten, dat het alter natief: Frankrijk bankroet of Duitschland bankroet, onjuist is, omdat het bankroet van den schuldenaar in dit geval buiten kijf ook het bankroet van den schuldeischer betee- Wanneer Doumer sprak van een ex- A,cPt van 10 milliard, waarin Duitschland -ódr den oorlog zich verheugde, dan moest hij toch weten, dat tegenover dezen export een evenredige import bestond, terwdjl daar entegen Duitschland voor een toekomstigen uitvoer" niets zou ontvangen. Ook door de Matrn worden nog een aan tel mededeelingen omtrent de uiteenzettin gen, die Doumer Woensdag heeft gegeven op de conferentie van geallieerde premiers, gegeven om te bewijzen, dat Duitsohland h^el goed twaalf milliard1 mark in goud' per jaar zou kunnen betalen. Duitschland bezat fabrieken, mijnen, machines en gebouwen, die niet hadden geleden, terwijl zijn bevol king :bijna het dubbele van Frankrijk be droeg. Duitschland's uitvoer kon in aanzien lijke mate groot er ziijn dan zijn import. De export kon tot 17 milliard stijgen, de invoer tot 5 milliard dalen, zoodat een marge ontstond van 12 milliard aan buitenlandsche waarden, die Duitschland moest aanwenden om de geallieerden te betalen. Voor -de gerste jaren behoefde de Duitsche schatkist irvaaT een deel van het staatsdomein te ver vreemden, dat tot de rijkste van Europa be hoorde. Wat de strafmaatregelen betreft -in geval van niet-betaling, zou Doumer die niet witten zoeken in militaire operaties, maar in een onder voogdij stellen van Duitsch land, gelijk dat geschiedt tegenover zwakke, machtelooze staten. Het Fransche blad wijst er voorts op, dat 'de dienst voor den Engelschen overzee se hen handel een rapport heeft uitgegeven/ waarin geconcludeerd werd, dat de Duitsche handel en industrie.de moeilijkheden van de beide laatste jaren waren te boven gekomen en belangrijk vooruitgegaan. Veel is men overigens gisteren op de conferentie ni-et opgeschoten, daar de ge- h*cle ochtend en een deel van den middag particuliere besprekingen waren gewijd. Alleen verluidt, dat Lloyd George van plan is te antwoorden op het exposé van Doumer en dat op de conferentie Bria-nd en Lloyd George resp. het Fransche en Engelsche s ndpunt ten aanzien van de schadeloos stelling hebben uiteengezet. De Engelschen wenschen onmiddellijk vaststelling van het 'bedrag, dat door Duitschland verschuldigd is. Frankrijk wenscht te wachten op de schatting van de commissie voor de schade loosstelling. De conferentie heeft een Bel gische motie van verzoening aangenomen, waarbij de aangelegenheid aan een com missie wordt opgedragen, die een ontwerp- transactie zal voorbereiden. Gelijk men weet, is voorgesteld, dat de Opperste Raad op 21 Febr. te Londen bij een zal komen om de kwestie, het Turksche vredesverdrag betreffende, te bespreken. In officieele kringen moet deze conferentie met voldoening worden begroet. Het wordt, naar Reuter meldt, waarschijnlijk geacht, dat de regeering van Moestafa Kemal of ficieus zal worden vertegenwoordigd door Turksche afgevaardigden. Ook zou het bij na geen twijfel lijden, dat, als de kwestie van het verdrag definitief is geregeld en er passende waarborgen aan de mogendheden zijn gegeven, er geen verdere bezwaren zul len bestaan tegen do erkenning van Con- stantijn. In officieele kringen te Londen wordt er op gewezen, dat de a.s. conferentie te Lon den over de kwesties van 't Naburige Oosten zich voornamelijk zal bezig houden met aangelegenheden betreffende Kléin-Azië. Men verklaart, dat Griekenland gelegenheid genoeg zal hebben zijn standpunt uiteen te. zetten en dat het hierover gerust kan zijn, daar het voorstel voor de conferentie is uitgegaan van de Engelsche regeering. Ook is men te Londen van oordeel, dat de uit- noodiging aan Turkije het gezag van den Sultan zal versterken en een toenadering tusschen de wettige regeering van Turkije en de Kemalisten zal vergemakkelijken, daar de Kemalisten de gelegenheid wel niet zullen kunnen afslaan om de wettige regee ring bij te staan bij het uiteenzetten aan de geallieerden van de zaak van een vereenigd, liever dan van een ontbonden Turkije. Men neemt aan, dat in geen geval genoegen zal worden genomen met afgevaardigden, die niet door de wettige regeering van den Sultan zijn benoemd, maar men zegt, dat onder de Turksc'he afgevaardigden maar schalk Izzet Pasja zou kunnen zijn, die vóór den datum van de conferentie uit Angora zal zijn teruggekeerd en in staat zijn aan de conferentie de houding der Kemalisten volledig uiteen te zetten. Men verwacht niet, dat de besprekin gen der conferentie ook over Thracië zuil én loopen. Het aandringen, van de staten der Kleine Entente op het volledig handhaven van het verdrag van Neuilly wordt, zoo zegt men, even goed begrepen te Rome en Parijs, als te Londen. Verder verluidt, dat de Fransche, En gelsche en Italiaansche hooge commissaris sen te Constantinopel gisteren aan den grootvizier eèn mededeeling hebben over gebracht van de geallieerde conferentie te Parijs, waarbij de Turksche regeering wordt uitgenoodigd zich op de conferentie te Lon den te laten vertegenwoordigen. Een der gelijke stap is gedaan te Athene bij Rallis, die verklaarde, dat hij van plan was zich in den loop dea volgende maand na3r Parijs te begeven, voordat hij naar Londen gaat om daar de Grieksohe regeering te verte genwoordigen. Buitenlandsche Berichten. De Belgische delegatie bij de conferentie te Parijs heeft haar arbeid zoover kunnen volbrengen, dat zij een vaste som heeft kun- vaststellen als schadevergoeding. Deze be draagt 25 milliard in papieren francs of wel 10 milliard gouden francs. Wat de Fran sche vergoeding betreft, Doumer schatte het minimum op 240 milliard francs. De Belgi sche delegatie wenscht, dat de geallieerden zoo spoedig mogelijk tot een definitief to taalbedrag komen, doch wenscht, dat dit cijfer door Duitschland aannemelijk wordt geacht. Men zal strenge maatregelen tref fen voor de vervulling der verplichtingen. Het Belgische denkbeeld wijkt niet veel van het Fransche af. De laatste berichten mel den, dat men zich zal houden aan de over eenkomst van Boulogne, d. w. z. een beta ling in 52 annuïteiten, waarvan 5 van 3 mil liard, 5 van 6 en 42 van 7 milliard. P a r ij s2 6 J a n. (H. R.) In de vanoch tend gehouden zitting schatte Doumer de door Duitschland aan de geallieerden ver schuldigde schadevergoeding overeenkom stig de gegevens der commissie van herstel op 212 milliard mark in goud plus interest enamortisatie, waarvan Frankrijk 1J0 mil liard markt ontvangt. Doumer meent, dat Duitschland gemakkelijk 12 milliard mark in goud op zijn export kon betalen. De En gelschen verzochten om preciseering, daar de gegeven cijfers verschilden van de schatting der conferentie te Brussel.'In Brit- sche kringen verluidt, dat <le Engelschen op het oogenblik accloord gaan met de cij fers van Bouogne, die de Franschen aan vaardden, echter met eenige aanvullende concessies, zooals de toekenning van ze kere prioriteiten voor Frankrijk en de ver mindering der intergéallieerde schuld.' P a r ij s, 2 6 Jan. (H. R.) Het rapport, j dat Foch morgen aan de conferentie van premiers zal voorleggen, eischt als onver mijdelijk de aanvaarding der strafmaatrege len, wanneer Duitschland in gebreke mocht blijven. In 't bizonder wordt noodig geacht te bezetting van nie-uw Ffansch gebied en de verlenging der bezetting van Rijnland. ta s der Duitsche regeering aan de con trolecommissie, raad van gezanten en geal lieerde regeeringen zelf wordt aangetrof fen. Keulen, 27 Jan. (W. B.) Te Keulen is een Duitsch controlebureau ingesteld om betreffende de personen, die uit het buiten land in het bezette gebied' zijn gekomen en vandaar het onbezette Duitsche gebied wil len binnengaan, aan de stations te onder zoeken of zij in het bezit zijn van door de Duitsche overheid geviseerde passen. Ook te Koblentz zal weldra een dergelijk bureau w orden ingesteld. Neuss (Rijnland), 2 7 J a n. (W. B.) Gis teren heeft de Belgische krijgsraad te Aken in hooger beroep de zaak behandeld tegen landiccd Freiherr von Lüninok Neuss. De in eerste instantie opgelegde straf werd dóór den kiiigcread verzwaard tot twee maanden gevangenisstraf cn 10.000 Mark boete. De landraad weicl er van beschuldigd bij her haling niet onmiddellijk en zonder tegen spraak te hebben voldaan aan militaire be velen. Parijs, 27 Jan. (B. T. A.) De Tcmps zegt, dat onder de te Koningsbergen ont dekte kanonnen twee bommenwerpers van een nieuwe type zijn. Noliet, die thans te Parijs is, is onmiddellijk van deze ontdek king op de hoogte gesteld en heeft haar aan den Oppersten Raad medegedeeld. Berlijn. 27 Jan. (W. B.) Bij de bespre king van cle begrooting van het rijksmi nisterie van landsverdediging in den rijks dag betoogde Ersing (centrum), dat de in verhouding hooge kosten van de rijks we er- NOG EfN'CE DAGEII OPRUIWIING OER IIOG RESTEERENilE WINTERHOEDEN KEKnS ONTVANOES: »E NIKI'H'E H.'OJLLECTHE VOORJAARSHOEDEN ,,L' HiRONDELLE" tl. tM ROSSOM, B e r 1 ij n, 2 6 J a n. (W. B.) In een artikel van de Deutsche Allgemeine Zeitung wordt naar aanleiding van de z.g. tekortkomingen van Duitschland wat de ontwapening betreft, zooals zij op 24 Jan. in de rapporten van de intergeallieerde militaire commissie aan den Oppersten Raad weer zijn gegeven, op gemerkt, dat zij reeds uit cle nota van de Fransche regeering d.d. 31 Dec. bekend zijn geworden en in de antwoord-nota der Duit sche regeering van 2 Jan. gerectificeerd. In deze antwoord-nota werd met cijfers aan getoond, dat, op 5GO--geweren na, alle wa pens zijn ingeleverd. Ook deze rest is in- tusschen ingeleverd. Het blad kritiseert verder het niet steek houdende verwijt, dat de veiligheidspolitie niet ontbonden is en dat de Duitsche wet geving met de militaire bepalingen van het vredesverdrag niet voldoende in overeen stemming is gebracht. Wat de niet-afle- vering van artillerie-materiaal der vestingen Koningsbergen en Küslin betreft, zouden de motieven, die de Duitsche regeering voor haar verzoek om uitstel had aangevoerd, niet buiten beschouwing kunnen worden ge laten. Het z.g. verzet van Duitschland inzake de luchtvaart was in werkelijkheid geen ver zet. Het vredesverdrag stond Duitschland toe, gelijk de minister-president Leygus in de Kamer zelf uiteenzette, weer vliegtuigen te bouwen. Evenmin verbiedt een bepaling van het vredesverdrag het vliegen naar het buitenland, het'bezette gebied en boven de 50 K.M. strook. Het blad geeft den Oppersten Raad ten slotte in overweging het rapport der mili taire commissie niet alleen tot grondslag te nemen voor zijn besluiten, maar rekening te houden met al het materiaal, dat in de no baarheid verklaard worden door de door de Entente voorgestelde formatie. De Entente moest ons ten minste bevrijden van de be wakingscommissie. Ook behoort <ce eisch der Entente betreffende de ontwapening der vestingen te worden geweigerd. Het be roepsleger, dat wij thans hebben, is niet overeenkomstig het Duitsche ideaal, maar, gevolg gevend aan dwang, moeten wij de rijksweerbaarheid tot den grondslag van het Duitsche lijk maken. Duitschland is het eenige land, dat zich ontwapend heeft. Bij alle andere, volken is een wedstrijd in be wapening begonnen. Op Duitsohland rust de plicht dezen volken toe te roepen: Houd op met uw waanzin en laat ons weer menschen worden. r 1 ij n 2 7 Ja n. (N. T. A. Draadloos). De Italiaansche gezant Frassati vei klaarde in een interview, dat de goede betrekkingen tusschen Italië en Duitschland zonder eenig voorbehoud hersteld zijn, waarvan zijn har telijke ontvangst in Berlijn het bewijs is. Het is zijn laak deze betrekkin-gen te bevesti gen. De cTeigende verbeurdverklaring van het Duitsche eigendom in Italië, die de pu blieke opinie in Duitsohland zeer verontrust, kan wellicht nog worden afgewend. Volgens èen officieus bericht worden de onderhan delingen over cle vrijlating van het Duitsche eigendom voortgezet. B er 1 ij n, 27 J a n. (N T. A. Draadloos). De socialistische schrijver Erwin Barth, re- drcteur van de Vorwarts, heeft zich in een geschrift verklaard tegen de socialisatie der steenkolenmijnen, waardoor volgens de ar beiders en de socialistische partijen, geen vermeerdering van de steenkool-productie zou .worden verkregen. De kapiiein König, die met het stoom schip Senator Michaelis is vergaan, blijkt wiar.s niet c.e beroemde kapitein von de eerste handt isduikboot Deutschland te.zijn, aldus de N. R. Ct. Deze leeft in goede ge zondheid in een klein dorpje in Silozië. B e r n, 27 Jan. (B. T. A) De Nationale Raad hoeft een motie besproken, waarbij de Bondsraad wordt uiitgenoodigd onverwijld dev handelsbetrekkingen met Rusland te hervat ten. Motta antwoordde, dot de Kamer van Koophandel en de bond ter -bescherming! van de Zwitsersche belangen in Rusland, die over deze aangelegenheid zijn geraadpleegd, zich hebben uitgesproken tegen het hervat ten der betrekkingen. Spr. voegde er non toe, dat het onmogelijk is handel te drijven/ met Rusland, daar het door dc sovjets in beslag genomen goud een onwettig betaal middel is. De regeering, die de 21 voorwaar den van Moskou predikt, verdient geern menschelijken eerbied. Londen, 27 Jan. (R) De nationale vergadering, bijeengeroepen door de arbei derspartij en het vakveveenigingscongres, is heden bezocht door 300 afgevaardigden. O.a. werd besloten te eischen, dat de staat blijft toekennen: -10 sh. per week voor elk werkloos gezinshoofd, 25 sh. voor eiken o-n- gehuwden wcrklooze (man of vrouw) boven de 18 jaer, met bijkomende uitkeeringen voor afhankelijke personen. Ook werden tal rijke middelen tegen de werkloosheid voor gesteld, bijv. de handel met Rusland en het herstel van den handel met andere landen op het vasteland. De kwestie van staking om het aanvaarden der voorstellen af té dwingen werd opge worpen. Thpmas, de nrbeidersleider, zeide: Alleen het parlement kan aan die voorstel len kracht tijzetten. Directe actie zou slechts beteekenen, dat r.og meer menschen honger zowelen lijden dan thans al werkloos zijn. De bijeenkomst is verdaagd tot 23 Febr. om de besturen der vakvereenigingen in staat te stellen hun teclen te raadplegen over erdere stappen, noodig om de aanvaarding der voorstellen te verzekeren. De beslissing omtrent de kwestie van staken zal den 23sten worden genomen. Londen, 2 7 Jan. (R.) Een bericht uit Grimsby zegt, dat de nationale bond van Britsche visschers besloten heeft morgen te gaan stoken. Geen visschersvaartuig zal na het tij van hedenavond mogen yitvaren. De staking is het gevolg van Tiet besluit der reeders de gages met 40 pet. te verminde ren wegens <te vermeerderde kosten. Londen, 27 Ja n. (R.). Er is een onge luk gebeurd op de Cambrianspoorweg, waarbij T6 personen zijn gedood en 14 ge wond, doordat twee treinen op enkelspoor tegen elkaar in zijn gereden. De sneltrein kwam de hoogte til de lokoaltrein bod aan het station Abermule moeten wisselen. Het ongeluk had in een bocht plaats, zoodat de machinisten eikaars treinen niet hadden kunnen zien. Onder cle dooden zijn do ma chinist en de stoker van clen lokaaltrein en Lord Vanetempest, de directeur van de Ccimbricnspoorwegmaatschappij. M a d r i d, 2 7 J a n. (B. T. A.) Dato heeft aan journalisten verkiaard, dat alle aftre dende ministers hun lui lp hebben aangebo den. Hij hoopt, dal de regeering vanavond definitief zal zijn gevormd. Het nieuwe ka binet zou liberaal, conservatief cn homo geen zijn. M a d r i d, 2 7 Jan. (B. T. A.) Dato heeft verklaard, clat het nieuwe ministerie geheel als het vorige kabinet is. samengesteld, be halve "financiën, waartoe benoemd is Ar- guelles, ondersecretaris voor financiën in het aftredende kabinet- Perpignnn, 27 Jan. (B. T. A.) Vol gens een telegram uit Bilbao aan de Ma- drileensche bladen voeren de syndicalisten, die gevangen gezet zijn wegens den moord door SHZE LA CHAPELLE-ROOBOL. Den volgenden! morgen leek 't me al niet atoo heerlijk, 't Vooruitzicht Ernst in geen ;-vier weken te zien, niet precies te weten vwaar hij was, zijn moeder woonde in den :Haag, maar hij ging ook nog in Amsterdam logeeren, maakte me een beetje treurig. En ineens kwam pa's boosheid van gister avond me minder belachelijk voor. Ik. zou heel wat te strijden hebben. Toen vond ik dót toch weer verrukkelijk. In de romans, jdie ik gelezen* had, ging 't ook niet zoo da- ,de>lijk, maar na veel moeieliikheden, veel 'beproevingen kregen de gelieven elkaar. Ik ging naar beneden, pa zat met zijn rug naar de deur, ma keek bezorgd. Geen antwoord op mijn bedeesden mor gengroet. Even een waarsohuwend, beden kelijk knikje van ma. Van mijn vader's ge- 'leat zag ik niets dan de borstelige, grijze wenkbrauwen en het stoppelige haar boven 1de courant. We ontbeten in stilte, 't benauwde me Vel wat. maar ik sprak mezelf moed innu ën rlan trachtte ik een onverschillige aan merking te maken over het weer, over de (thee of iets dergelijks, maar niemand ging er öp in en ten slotte zweeg ik ook. Eindelijk vouwde pa zijiv courant dicht en jBiond op. „Gertrude, kom eens mee naar mijn stu deerkamer, Mama, kom je ook even?" Pa sprak altijd van zijn studeerkamer, maar studeeren deed hij eigenlijk nooit. Se dert een jaar of zes had hij zijn zaken aan kant gedaan en leefden we stilletjes, en ik vond dat hij niet veel anders uitvoerde dan zich met alles bemoeien en naar de socië teit gaan. We volgden natuurlijk gedwee, hij wees ons ieder een stoel aan, heel plechtig, 't had iets van een terechtzitting en ik moest weer lachen. /Maar zijn eerste gezegde benam mij den •lust daartoe. „Gertrude, je moeder en ik hebben een besluit genomen voor je best wil. 't Kost ons een opoffering, ook gelde lijk, maar 't is noodig." Ik keek hem aan met openi mond en ang stige oogen. „Dadelijk na de Paaschvacantie ga je naar Brussel, naar kostschool, voor een jaar ik zal je zelf brengen." Ik sprong op, ineens woedend, veront waardigd. „Ik naar kostschool, ik ben. toch geen kind, de volgende maand word ik achttien. „'t Is ook geen bepaalde kostschool." kwam ma er tusschen. „Clara van den bur gemeester is er ook geweest, 't zijn twee dames die jonge meisjes bij zich nemen, zoo wat een stuk of acht. 't Is er heerlijk, wel heel duur, erg chicJe mag je pa wel dankbaar zijn." „Maar ik ben niet dankbaar en jk wil niet," stamelde ik, mijn best doende om niet te huilen. Ma wilde verschrikt iets zeggen maar pa wenkte haar te zwijgen. vZoo juffertjeen waarom vII ie niet?" „Omdatomdatplotseling kwamen de tranen. t Is onbegrijpelijk," ging mijn vader sar- kastisoh voort. „Als je aan een ander jong meisje zei, dat ze een jaar naar Brussel mocht, niet op een bepaalde school, maar in een omgeving, waar zij van alles kan ge nieten, zou zij huizen hoog seringen. En jij begint te grienen. Waarom „Ik weet 't niet," stotterde ik. „Dan zal ik 't. ie zeggen. Omdat ie hier liever met. jongens van de academie loopt, die je voor clen gek houden en je ten slotte nog uitlachen." KOOPT ÜW WEM i. «TEWif-ina. „Dat is niet waar," stoof ik op. „Wat weet u van Ernst Rosdijk? Hoe durft u zeggen, dat hij me voor den gek houdt?" „Wat doet zoo'n aap anders? Zoo'n kwa jongen van twintig jaar." „Van den zomer wordt hij officier," zei ik, niet zonder eenigen trots. „Heeft die jongen je soms ten huwelijk gevraagd en heb jij hem 't jawoord gege ven „Maar pazei moeder vergoelijkend, ,/t zijn kinderen." •„Kinderen... kinderen becdnnei* tegen woordig vroeg genoeg daar weet ik alles van." Én met iets dreigends tegen mij ..Biecht eens op. Bestaat er iets als een engagement tusschen jullie?" Ik schudde het hoofd. ,.'t I? je geraden," vond pa. „Maar," zei ik uitdagend. „Als hij van clen zomer zijn eindexamen gedaan heeft vraagt hij mij zeker en clan neem ik hem." „Daar 2al ik wel voor zorgen, jij hebt niets te nemen., en ik zal er voor waken, dat je hem heelemaal niet meer ziet." „Maar waarom toch riep ik wanhopend. „Wat valt er op Ernst te zeggen Waarom wilt u niet dat we trouwen?" Pa begon e lachen. „Trouwen, dat praat van trouwen met een jongen die nog niet eens eindexamen ge daan heeft. Hoor ;e 't mama? Wonneer wou jij trouwen, fuffe_ „Juist omdat v.-e zoo jong zijn, kunnen we lang wachten." „Jawel, maar om te trouwen heb je_ geld noodig. Heeft die meneer Rosdijk dat?" „Dat weet ik niet," zei ik verontwaardigd. „Maar ik weet 't wèl," ging pa onverbid delijk voort. „Zijn moeder leeft van een pen sioen, hij heeft niets en jij ook niet, ten min ste niet voordat wij, je ma en ik, dood zijn." Ik begon opnieuw te huilen. „ïk heb nooit aan geld en aan al die akelige dingen ge dacht," stamelde ik. Ma streek eens over mijn haar. „Kom kindje, v. ees nu verstandig, 't is te gek om over te praten." „Juist," zei pa veel gemoedelijker. „Maar omdat we nu eenmaal Begonnen zijn, zullen we er over praten. Vooreerst zou er geen sprake van zijn, 'want die jongen is nog niet droog achter zijn oorerx en iii bent een kind. Maar in de toekomst is er ook heelemaal geen vooruitzicht, al zou je ook jaren wil-' len wachten. Rosdijk kan nooit aan een hu welijk denken dan met een meisje met geldi en clat ben jij niet, zelfs niet als wij doodl ziin." „We zouden naar Indië kunnen gaan,"* zei ik. Het kwam mij ineens ols iets heerlijkst voor. Als in een visioen zag ik uitgestrekte palmbosschen, marmeren zuilen, schitterend, de bloemenpracht. Een verschrikte uitroept van ma bracht mij tot cle werkelijkheid terug"., „Maak ie maar niet ongerust, moedertje," zei pa bedaard, „clat gebeurt nooit. Kind, ja zou in je ongeluk loopen. Jij, naar Indief gaan met c-en tweeden luitenant, die niets heeft dan rijn traktement, armoe lijden, naf een paar jaar ziek en gedesillusioneerd te^ rugkomen en dan gedwongen zijn om op^ mijn kosten te leven. Van die dingen heb ik ellende genoeg 'gezien. Je verdfenda eigenlijk dat ik heel boos op je was. Maar^ ik zeg nu alleen maarDie gekheid zet je •je uit je hoofd. Vóór dat die jongen terugC komt, ben jij gped en wel in Brussel." „Ik kan niet, pa," zei ik, met den kalmen moed van een mijner romanheldinnen, „ik kan u niet gehoorzamen." „Dat zullen we wel eens zien. Ik ga nu aan mademoiselle Derral schrijven ,en iW breng je zelf." i ben zoo goed als met Rosdijk geënga«j geerd.' (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1