UPS' SAFE-INRICHTING BUITENLAND. BINNENLAND. «MSP» TSf lto PRDS DER ADVERTEHIIËH DE EEM LANDER5' EERSTE BLAD. Hl Middenstands Methk ummi s.. 4. Mm hi. ai Deposito-Rente ëen jaar vast s®/0 zes maanden opzetting 4»/3o/0 een dag 3»/8 °/o P.VLLIS MM „IHllEUE" l .oeEL-EN; PLUIMVEË IVOEBEö 19e Jaargang No. 179 voor Amers» iianco per post f 2.60, r« week (met Rr.ntis vetiekcnng legen ongelukken) f 0.175, Aliondcilijke mimmcn f 0.05. AMERSFOORTSG! Zaterdag 29 Januari 1921 DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. van 1-4 regels f 1.05 mei inbegrip van eca bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dicnstaanbic* dingen cn Licldadighcids-advei ten tien voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdriji bestaan zeer voordccligc bepalinqen voor het adverteeren. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Niet Vrijzinnig? In ons vorig artikel hebben wij de rede voering van prof. Eerdmans, voor de Nieuwe 'Vrijzinnige Kiesvereeniging s-Graven- hage" gehouden, terloops aangeroerd. Maar aangezien deze Unie-liberaal en Fusionist een geluid heeft doen hoor en, dat de toe komstige propagandisten van de Vooruit- Strevende Vereende Vrijzinnigen wel uit den treure zullen herhalen, schijnt het ons ge- wenscht dieper in te gaan op deze bewering van den hooggeleerden spreker„De vrij- zinndg-dmocraten gaan in de richting der sociaal-democratie. In December is het be ginselprogram gewijzigd, waarin wel erken ning wordt uitgesproken van het persoonlijk eigendom, doch niet die van de productie middelen. De vrijzinnig-democraten hebben thans laten vallen, hetgeen hen teekende als een vrijzinnige partij." Deze uiting is werkelijk merkwaardig ge noeg ook merkwaardig onjuist genoeg om haar eens even te analyseeren. Het be gin is al kostelijk„De vrijzinnig-democra ten gaan in de richting-der sociaal-demo- oraten." Het is niet eens origineel. „De vrijzinnigen glijden steeds verder af naar den rooden kant", het was het geliefde motto van alle mogelijke sprekers van „chris- telijken" huize, reeds in 1905. Het conser vatisme heeft al tientallen jaren heil gezien in het bang maken van de goêgemeente voor allen, die niet willen blijven staan en an zooverre luidt prof. Eerdmans de fusie goed in. We hebben al betoogd, dat de fusie conservatief zal zijn of weer zal verdwijnen en ziet, nu klinkt des professors stem reeds in het diapaison van het rechlsche conser ve! isme. Men mag gerust van ons zeggen, dat wij gaan in de richting van de sociaal-democra tie. Och, ja. Het is wel niet heelemaal juist, het ware juister te zeggen, dat de vrijzinnig- democraten en de sociaal-democraten ten aanzien van sommige vraagstukken parallel wegen bewandelen, maar inderdaad zullen wij, vrijzinnig-democraten, nooit tegen een voorstel stemmen, alleen omdat het uit den rooden hoek komt, we zullen nooit een desi deratum uit ons program schrappen alleen omdat de S. D. A. P. hetzelfde programpunt heeft. Maar het pleit al heel weinig voor het standpunt van dengeen, die ons dit „ver wijt", dat hij een dergelijk argument noodig heeft om ons te bestrijden. In ons herzien program komt niets voor, dat prof. Eerdmans net recht geeft te zeg gen, dat daarin „wel erkenning wordt uitge sproken van het persoonlijk eigendom, doch niet die van de productiemiddelen." ■Punt 11—2 toch van ons nieuwe program luidt„Om de vrije werkzaamheid in de voortbrenging en 'het voortbrengend ver mogen van het volk te bevorderen, moet aan ieder de vrucht van eigen inspanning zijn verzekerd. Daarom kan erkenning van het persoonlijk eigendomsrecht in de maatschap pelijke orde niet worden gemist. De omvang van dit recht behoort zidh bij de maatschap pelijke ontwikkeling aan te passen." leder onbevooroordeeld lezer van deze paragraaf zal moeten toegeven, dat de vrij zinnig-democraten mei; de in deze formule neergelegde opvatting al zeer ver blijken af te staan van de sociaal-democraten. Uit drukkelijk wenschen wij iedereen de vruch ten van eigen inspanning de verzekeren, ook wanneer die inspanning leidt tot kapitaals vorming. Dat wij dit niet in de -eerste plaats wenschen om deze menschen persoon-lijk ge lukkig te maken, maar om hen -te prikkelen iet inuftige werkzaamheid ten ba-te van de gemeenschap, dat spreekt wel van zelf en het hgt geheel in de lijn van de 'beginselen, die ffhorbecke heeft g-eleeraard. Voorts ligt in de zinsnede, „dat de om vang van dit recht zich behoort aan te -pas sen 'bij de maar. schappelijke -ontwikkeling" an geen enkel opzicht iets wat op sociaal- democratie lijkt. Wat wij hier onomwonden nis wenschelijk uitspreken, dat dienen zelfs de meest verstokte conservatieven in de prak ijk toe te passen. Wij erkennen den -eigendom, maar wij er kennen ook he-t recht va-n den Staat het jeigendomsrecht te besnoeien, als dat (noo dig mocht zijn. Wij hebben eens een groot Staatsman in Nederland in eene politieke lezing hooren verklaren, dat het eigendom volstiekt geen kruidje-roer-me-niet as. Hij vergeleek het bij een appel en hij achtte het noodig, dat de S:aat in bet belang van de misdeelden in de maatschappij, dien appel uitholde om zich een deel ervan toe te eige nen. -Deze spreker was niemand minder dan professor Treub, een van de voormannen van de fusie-vrienden; indien prof. Treub ni-et ontrouw is aan zij-n-e toenmalige denk beelden, den kan prof. Eerdmans zijnen a.s partijgenoot al vast eens onderhouden over de vraag, of zulke denkbeelden wel vrijzm- nig zij-n! Waar hier prof. Eerdmans in ons V.-D. program heeft gelezen, dar. wij niet het per soonlijk ei-gendom va-n die productie-mrdde- len erkennen, zal wei niemand, die ons pro gram kent, weten. Wij houden ons te dien aanzien voor inlichting aanbevolen. Natuurlijk volgt reeds hieruit de onjuist heid van des professors conclusie, „dat de vrijzin.nig-'democraten .tevens hebben laten voelen, hetgeen hen teekende als eene vrij zinnige partij." Wie dat durft beweren kerut ons program niet of is -niet op de hoogte van de betee- kenis van het vrijzinnig 'beginsel! Wie bij Thorbecke's woorden a-'s bij een dogma zweert, wie dus feitelijk niet meer vrij zinnig is zal allicht in vrijzinnige denk beelden van dezen tijd iet-s „onvrijzinnigs" zi-en. Maar wie van den gees! van Thorbecke doordrongen is, dient te beseffen, dat de vrijzinnige van heden zijne beginselen op geheel andere wijze dient toe te passen dan de liberaal van voor 20 of voor GO jaar. Wij weten ons de gees'.e'ij-ke zonen van den -man, die zich voor 70 jaar ging verzet ten tegen het conservatisme en wie n-iet ver blind is door partijzucht, vindt zelfs in de formules van ons program de zuivere vrij zinnigheid terug. Prof. Eerdmans zal toch niet de derde pa ragraaf van onze beginsel-verklaring voor onvrijzinnig houden? „Het geestelijk leven van het volk verdient de belangstelling en den steun der overheid", het ligt alweer in de lijn van de „bevordering van de zelfstan dige kracht van organisaties en individuën." Is voorts onze eisch tot herziening van art- 170 der Grondwet, waarbij wij aan de ka tholieken rechten wenschen te geven, die sociaal-democraten, geheel-onthouders cn rederijkers al lang bezitten, niet vrijzinnig? Wenscht niet 4, volkswelvaart, van ons program van zuiver vrijzinnige denkbeel den? Wij willen overheidsmaatregelen, die het mogelijk maken, dat ook de kleinste be drijven mits economisch rationeel tot gezonde ontwikkeling kunnen komen. Voorts handhaving van het vrijhandelstelsel, bevor dering van een credietwezen, dat ook aan geschoolde vaklieden de kans opent op een zelfstandig, bestaan. Lijkt dit alles op sociaal-democraten? Men weet beterde uitspraak van prof. Eerdmans mist eiken g-rond. En zoo is diens uiting niets anders dan propagandistische phrase van slecht allóoi. Wij wenschen nog eens te herhalen, dat wij het zouden betreuren, als de heeren fu- sionisten -het ook voortaan noodig mochten achten, .ons op zulk eene wijze te bestrijden. Want wij zijn als het bekende ondeugende dier, „eet animal est méchant, quand on I attaque, il te défend"wij zullen desroo- dig van ons af weten te bijten 1 Intussch^n schijnt het ons nog steeds wenschelijk, dat de -fusie tot stand aomt, op allerlei gronden. De splitsing van de vrij zinnigen in twee partijen al zoovele jaren door ons bepleit', zou er door worden ge baat en daarmee de vrijzinnige zaak. Dit nu is onze hartewensch ook al re kent —-of. Eerdmans ons niet meer tot de vrijzinnigen. Politiek Overzicht. Donderdagavond heeft de Eng-elsche eer- s-.e minister, Lloyd George, nadat d'e Fran- sohe voorstellen inzake de schadevergoe ding, d-i-e Duitschland heeft te -betalen, wa ren meeg-ede-eld, een rede gehouden, die i-n een draad'oos bericht uit Horsea buiten gewoon belangrijk wordt genoemd en waar in h-et Bngelsche standpunt werd ui-eenge- zet, dat in 't kort zou kunnen worden samen gevat als het erkennen \an de feiten, zooals zij zijn en niet zooals zij dienden te zijn. De Franscbe voor®.ellen gaan in de. eerste plaats veel verder dan he{ bedrag, diat in de conferentie te Boulogne door die Fransohen was voorgesteld, en in de tweede plaats vormen zij een heel andere procedure d-an het plan van vijf annuïteiten, op welken grondslag de Bnrsselsche deskundigen, met inbegrip van d-e Franse he, hebben gewerkt. Lloyd George opende de beraadslaging en zeide, dat, zoo er verschillen van mee- ning waren, het verschilden over de methode waren. Er bestond geen verschil over Duitschland s zedelijke verplichting om te betalen tot zij-n uiterste \ermogen -en de- geallieerden moes'.en aaneengesloten blij ven om het te -dwingen herstel te verschaf fen. Men nam weieens aan, dat de belangen van Engeland van die van zijn bondgenoo- len verschilden, maar dat was een c-njuiste veronderstelling, daar hun belangen dezelf de waren. Het w-as in het belang van Engeland dat Du-I'.schland tot zijn laatste cent zou betalen; evenzoo was het in het belang van Frank rijk >en België, dat het dit zou doen. Enge land zou 22 pet. ontvangen van het bedrag, dat de Duitschers* konde-n betalen. Volstrekt toegegeven wordt, dat Frankrijk recht moet hebben op vergoeding voor ziin verlies aan menscbenlevens, zijn ellende en stoffelijke schade. Aan den anderen kant had Enge land den zwaarsten mili'.airen last gedragen voor zijn militaire inspanning, die niet min der dan 10 milliard had gekost. Het eigenlijk verschil moest woid-en ge zocht in 't dwingen der Duitschers om hun verplichtingen na te -komen. Dit kwam voort uit de moeilijkheid om betaling te verkrij gen buiten de rijksgrenzen van Duitschland, dnt stellig voldoende kon betelen binnen zijn grenzen, maar onmogelijk zij-n bos- schen, spoorwegen en landerijen over de grens uitvoeren om ze aan de geallieerden uit te leveren. Alleen d-oor middel van uit voer kon Duitschland betalen. Enkele zijner voornaamste markten in Russisch- en Centraal-Europa behoorden niet meer aan Duitschland en als het te veel uitvoerde naar de geallieerde lenden, be- teekende dit den endergang van zijn nij verheid en werk'00sheid voor hei! volk. Nochtans, bestond er een werkelijke marge, die Duitschland in staat zou stellen om te betalen. De deskundigen hadden het vraagstuk vele maanden onderzocht te Boulogne, Spa en Brussel. Ten langen les'e waren zij tot overeenstemming gekomen ten aanzien van Duitschland's vermogen tot betalen en de manier waarop het tot voordeel en niet tot nadeel der geallieerd-en zou kunnen be ale-n. De Bngelsche premier was bereid op die voorstellen kritiek toe te laten en als zij omvergeworpen werden, was hij bereid nieu we voor-stellen te onderzoeken, maar hij was ten sterkste tegen nieuw uits'.el, omdat de geallieerden en de hee'e wereld een defi nitieve regeling behoefden. Een spoedige regeling binnen bepaalde grenzen was -be langrijker dan een ideëele- regeling. Daar om was werkelijke voortgang een gebieden de eisch op deze conferentie en vertrouwde hij, dat de Fransch-e regeering de overeen komst van Bouloogn-e als grondslag voor de beraadslaging ove-r de gedetailleerde rege ling zou aanvaarden. Georgië (Kaukosus) de jure erkend cjoor cie geallieerden. De erkenning van Litauen zal geschieden, als de hangende kwesties tus- schen dit land en Polen geregeld zijn tot voldoening van den Volkenbond en zijn grenzen definitief zijn vastgesteld. P a r ij s, 2 8 Jan. (N. T. A. Draadloos). Paderewski, Poolsch regeeringsgedelegeerde bij den Volkenbond, heeft zijn ontslag in gediend. Dit is aanvaard. Ber-1 ij n, 2 8 Ja n. (W. B.). De commisie uit des rijksdag heeft besloten het onderzoek van cle tegen dr. Hermes ingediende aan klacht te laten doorgaan en een commissie van onderzoek te benoemen. Berlijn, 28 Jan. (W. B.) Naar aanlei ding van het bericht in dë Berl-ijnsche bla den, dat de geallieerde contróle-commissie te Koningsbergen niet aangegeven kanon nen heeft ontdekt, verneemt WolffDit bericht zou waarschijnlijk den indruk wek ken, dat de controle-commissie de Dujlsche overheid heeft betrapt op een poging tot verdonkeremanen. Het feit is als volgt: dat de commissie geschut heeft ontdekt, dal juist werd getransporteerd om volgen-s de verordening te worden vernietigd. Dat deze. vernietiging niet vroeger heelt plaats ge had," wordt daardoor verklaard, dat de ka nonnen niet werden gebruikt. Zoodra de overheid ze bemerkt had, heeft zij onver wijld last gegeven ze te laten vernietigen. Overigens zijn het geen nieuwe modellen, maar oud geschut. B erl ij n, 28 J a n. (W. B.). De Vossische Zeitung meldtDr. Mayr, de Duitsche ge zant te Parijs, is voor persoonlijke aangele genheden voor korten tijd naar Berlijn ver trokken. Hij wordt vervangen door von Mu- tius, den leider der vredesafvaordiging. Parijs, 2 8 Jan. (H. R.) Het stoffelijk overschot van den onbekenden soldaat is vanochtend definitief begraven op d-e be graafplaats onder den Are de Triomphe. De plechtigheid was ontroerend en simpel. De ministers va-n oorlog, marine, onderwijs, ko loniën en bi-nnen'landsche zaken waren ver- "WEESPERS KARSPEL HOG [EllGE DAGEN OPRUIMING DER HOG RESIEEREHOE WINTERHOEDEN HEEI>S ONTVANGEN: DE NIEl'tïE COI.I.ECTIE VODitlAtUSHDEItEN WaT; het plan van Dodmer, don FranSchen minister van financiën betrof, het was ze delijk te rechtvaardigen, maar onuitvoerbaar. Geen deskundige geloofde, dat -het effect zou kunn-en hebben. Op sommige punten diende men echter -te blijven si aan en de geallieerden moesten het eens worden over Duitschland's betaling-scapaciteit en al hun gezag overeenkomstig het vredesverdrag laten gelden om Duitschland Ce nopen zich zelf in een toestand te brengen, dat het betalen kon, maar het deed dat niet. Zijn be. tagei^woordigcl. De -afgevaardigden van de geallieerde staten, drie maarschalken, als mede talrijloe generaals waren aanwezig. Ook d-e vereenigingen van oud-strijders en verminkten, en afvaardigingen van de wedu wen en weezen waren vertegenwoordigd. Llöyd George, Sforza en Jaspar hebben kransen neergelegd, Barthou -heeft op de haar de versierselen van het legioen van eer, d-e militaire medaille en "het oorlogs- kruas neergelegd. Hij heeft een ontroerende toespraak gehouden, waarin hij zeide, dat deze eere-teekenen het laatste eerbetoon grooting was fam.astisch, zijn inkomsten be- naderden ze'is niet zijn uitgaven. Het legde van het vaderland zijn aan. de ongenoemde een belastingen op in een omvang, die op dien van de belastingen -bij de geallieerden l?tek. De geallieerden moesten terstond zor gen, dot Duitschland minstens een even zwaren las: op zijn onderdanen legde als die de geallieerde landen dragen en moesten ook zorgen, dat Duitschland dezelfde bezui nigingen invoerde als de geallieerden Z. i, kwam het aan op drie dingen1 Op het vaststellen van het bedrag der schadever goeding en de wijze van betaling. 2 Dat nven van de Duitscheis moest verlangen, da zij hun financiën en belasting in orde brach ten. 3. Het houden van -een bijeenkomst als die te Spa, waarin over het heele onder werp definitief kon beraadslaagd worden. De Belgische en de Ita-liaansche gedele geerden steunden Lloyd George door er even-eens op aan te dringen, da: de geal lieerden niet moesten afwijken van de ie Boulogne en Brussel gesloten overeenkom sten. Buitenlanrische Berichten. Par ij s, 28 Jan. (H. R.) De commissie voor de schadeloosstelling uit de conferen tie heeft vanavond vergaderd. Na afloop hiervan zijn de Belgische en Engelsche af gevaardigden verslag gaan uitbrengen aan Lloyd George over de beraadslaging. Daar na hebben zij weer aan de Quai d'Orsay vergaderd en den tekst overgelegd, die aan Briond zal worden overhandigd. P 0 r ij s 2 8 J a n. (H. R De sub-com missie uit de conferentie zal te 10 uur een vergadering houden, waarin de voor waarden zal voorstellen voor het ontwerp besluit nopens de kwestie der schadeloos stellingen, dat morgen aan de conferentie zal worden voorgelegd. Men schijnt tot •overeenstemming te zijn gekomen over het volgende vdorstel: 42 jaarlijksche. betalin gen, overeenkomstig de overeenkomst van Boulogne en een belasting overeenkomstig ^le waarde van den Duitschen uitvoer. De bespreking wordt voortgezet over de vast stelling van het bedrag der 42 jaarlijksche uitkeeringen en dat van de belasting op den uitvoer. Londen, 28 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). Zoowel de Turksche als de Grieksche regeering heeft de uitnoodiging der geallieerden voor de conferentie le Lon den aangenomen. Londen, 28 Jan. (N. T. A.) Volgens telegrammen uit en onbekende helden, die daarvoor gevallen zijn. Hij voèg-de -er aan toe: laten wij hunner weardig zijn en laten w-ij zorgen, dat Frank rijk door den vrede één, arbeidzaam, ver trouwend en sterk zal worden. Daarna werd het lijk in den grafkelder afgelaten. P a r ij s 2 8 J a n. (H. R.) Lord Har- •dinge, de Engelsche gezant, heeft, spreken de aan een feestmaal van de Engelsche Kamer van Koophandel, gezegd: De herle ving van Frankrijk, trots de m-oeilijk-heden, bewijst de onvermoeibare energie van liet volk, dat, hoewel hel de hooge belastingen aanvaardde, het verlangen openbaart om zijn lin-ancieelen toestand te regelen. Hij toonde de solidariteit op handelsgebied van Engeland en Frankrijk aan, daar er Fransch ijzer en luxe-artikelen konden worden uit gewisseld të£en Engelsche kolen. De Fran- sche energie en vastberadenheid zal de koers verbeteren, die het eenige beletsel is voor de hervatting van den handel met En geland. Santiago de Chili, 2 8 Jan. (B. T. A.) Particuliere berichten spreken van een revolutionaire beweging te Oruro in Bolivia. Maar er is nog geen bevestiging ontvangen. De legatie van Bolivia te P-arijs ontving be richt uit La Paz, meldend, dat alles rustig was in het land. Duisburg, 23 Jan. (W. B). Op de mijn Westend te Duisburg-Meiderich heeft gisteren een nieuwe instorting plaats gehad, waarbij vermoedelijk elf mijnwerkers ziin omgekomen. Het reddingswerk is aan den gang. Antwerpen, 28 Jan. (B. T. A.) Een hevige brand brak vanmorgen te Merxem bij Antwerpen uit. Verschillende fabrieken en arbeiderswoningen brandden af. De schade bedraagt enkele millioenen. Geen persoonlijke ongevallen vielen voor. bestemming tot adjudant van den inspecleu van het Militair onderwijs, de kapitein Hf W. van Kerkwijk, van het regiment Jagers. met ingang van 1 Februari 1921 aan den) luit. t. z. 2e kl. bij de Kon. Marine-Reserve, A. Groustrn op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit den dienst dier reserve cn ia bevorderd tot luit. t. z. 2e kl. bij de Kon. Ma* rine-Reserve de -adelborst le kl. bij die Re* serve P. Harder; aanvde oïf.-maclunist 2e kl. H. J. Maas eri P Guilonard vergunning verleend tot het waarnemen vnn een betrekking buiten het zeewezen voor den tijd van één jaar, ingaan de op 1 Febr. 1921, onder stils«nrd van alle inkomsten bij de zeemacht en van de op« klimming in de ranglijst met den len Februari 1921 benoemd tot buitengewoon adelborst bij de Kon. Marine- Reserve cle heer G. J. Bruin aan D. J. van Bommel te Konstanlinopel vergunning verleend tot het aannemen van. het ridderkruis der orde van het Legioen vaa Eer van Frankrijk; nan L. J. van der Wilde cp zijn verzoek', met ingang van 1 Mei 1921, eervol Qntslag verleend uit zijn betrekking van bouwkundig ambtenaar 2e kl. bij den dienst der Justitie- gebouwen, ter standplaats Rotterdam; De Tabaksbelasting. Mer> schrijft aan de M.s.b. In verband met 'het wetsontwerp Tabaks belasting bracht de minister van Financiën, de heer De Vries, Woensdag een bezoek aan een tweetal sigarenfabrieken te Eindhoven om zidh door persoonlijk bezoek op de hoogte te stellen van de gezindheid jegens de belasting en von de werking van het be drijf. De minister, die de gast vas von -den heer R. Mignot, eertijds voorzitter der Tabaks- commissie, bezocht allereerst de firma Mig not en De Block en vervolgens de firma' Roovers-Kanters, om aldus zoowel een der grootste firma's, atè een der middelmatige bedrijven te bezoeken, en de meening te» hooren zoowel uit de groot-industrie als uit anderen kring. Beide bezoeken namen zeer geruimen tijd in beslag. Z.Exc. was vergezeld van een chef van zijn departement. Opleiding tot officier 1921. De Minister van Oorlog heeft bepaald, dat, aangezien met de voorgenomen legerreor- gonisatie thans nog niet het aantal benoo- digde verlofsofficieren is aan te geven, niet tpt aanwijzing van dienstplichtigen der lich ting 1921 voor die -opleiding mag worden' overgegaan. Een door den inspecteur der, infanterie le bepalen aantal miliciens dier lichting zal echter wel vrijwillig tot die op leiding worden toegelaten. In verband daar mee zal den manschappen, die in de tijdvak-* ken 16—28 Februari a. s. en 1—4 Jan d.a.v. hun eerste oefening aanvangen, dadelijk na hun komst onder de wapenen worden ge vraagd, of zij zich vrijwillig beschikbaar wen schen te stellen voor de opleiding tot serve-officier, -herkomstig uit de militie. De Staatscourant van gisteravond be vat o. m. de navolgende Kon. besluiten: benoemd tot ridder in den Nederland- sch-en Leeuw mr. Joh. V. van Dijck, raads adviseur van het Departement van Justitie. toegekend de zilveren eeremedaille van de Oranje Nassauorde aan mej. A. Bretveld, dienstbode bij mevrouw de weduwe W. Ver- heij te Rijswijk, met ingang van 1 Febr. 1921 in zijn rang Pariis ds de renubliek ovenreolaatst bij den staf der infanterie, met Regeling verhuiskost e^n. Biji ministerieele beschikking is het navolgende ter kennis van belanghebbenden gebracht: sommige bedragen, in rekening gebracht voor de overbrenging van inboedels, bij ver* plaatsing van militairen, doen twijfel rijzen, of in dezen de noodige zuinigheid is be tracht. Ten laste van 'net Rijk behoorert slechts te worden gebracht de noodzakelijke kosten van overbrenging van een normals inboedel, verband houdende met de gezins- slerkte van den militair; wat boven een redelijke vergoeding is gegeven, dient doorr, den eigenaar zelf te worden betaald. De vergoedingèn voor verhuiskosten zullen'- voor laan hiermee in overeenstemming vror-j den toegekend. Voorts is nog bepaald, dat'; de betrokken militair gehouden -is, alle po-} gingen in het werk te stellen, om op r'e: nieuwe standplaats zoo spoedig mogelijk eenj woning le verkrijgen. Mocht blijken, dat aarv'i dit voorschrift niet de hand wordt gehouden,! danw ordt de hem wegens woningnood toe-i gekende verblijftoelage niet langer genoten^ Pensioen-en rijksam-btepa- 7€ n. De Ned. Federatieve Bond va-n Per soneel In Openbaren Di-enst spreekt i-n -eentj adres aatn de Tweede Kamer zijn teleurstel-, lln-g uit, dat door het bij die Kamer inge-J diende Wetsontwerp, houdende regeling vaiv d-e pensioenen voor de ambtenaren en hun ne weduwen en weezen nog geen e-indcj wordt gemaakt aan de verscheidenheid, weW ke ingevolge verschillende wetten voor pen* sioerrgereohtigden in Staatsdienst bestaan. Weliswaar worden belangrijke v-erbeierirw

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1