FOTO-ARTIKELEN „DE EEMLANDER" BUITENLAND. A. VAK DE WE©. Langeslraai 23. BINNENLAND. FEUILLETON. EEN WAAN Politiek Overzicht. SPORTKOUSEN V9« Jaargang No. 181 ■«■amwi'TTJrzt: |.«r p«t f 2.60, pef wee^ fmet f™1'5 vcizekcrng (cgcn onge'ukkcn) f 0.176, aftondcihjkc nummer» 0.05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Dinsdaa 1 Februari 1921 PRIJS DEK ADVFRIESliEH met inbegrip van ccn bewijsnummer, clkc rcgcl nicer 0 25, dienst a an be* dingen cn Licidadighcids advci tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan xccr vooidcciigc bepalingen voor het advcrleeiei). bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Door de Vossische Zeitung wordt de op- Jftericing gemaakt, dat het aan de leidende 'fltcatsHeden van Engeland, België, Frankrijk Italië buiten kijf wel niet zal zijn ontgaan, dat de z-g. overeenstemming, waartoe men U Parijs is gekomen, geen oplossing betee- Ikent van de kwestie der schadeloosstellin gen. 't Blad wijst er op, dat de door Frank rijk geëischte percenten van Duitschland's tiitvoer bet toezicht op dien uitvoer in En- geische handen stelt. Door de rol van En geland als algemeen financieel schuld- 'eischer en economisch voogd is alle Ameri- Jtaansche kredietverleening voor het finan cieel beheer van Duitsch-Fransche leve ringsovereenkomsten voorgoed onmogelijk gemaakt, constateert de Voss. Ztg., die hoopt, dat de Fransche re^eerina van de Kamer machtiging zal kr" neir.de, zich iviet bekreunend over de - -. overeen stemming onder de geallieerden, door te gaan met de onderhandelingen op grond van de voorstellen van Seydoux, omtrent wel ker annuleering tot dusver niets bekend is. Zoo gaat een ander Duitsch blad, de Deut- srhe Allg. Zeitung in haar hoofdartikel „Briand's overwinning" uit van het feit, dat tegenover het in Frankrijk heerschende na tionalisme alle bemoeiing der Duitsche re' geeiing moet mislukken. Het blad meent te moeten verklaren, dat het Duitsche volk het i-.s een zekere teleurstelling gevoelt, dat Ita lic zich heeft aangesloten bij de Fransche opvatting. Ook de veel meer naar links zich oriën- t rende Rote Fahne legt er den nadruk op. dat de beslissingen van thans een heel r'euwen koers inluiden, n.l. van het afsnij den van den Duitschen uitvoer er. daarna m cle Duitsche concurrentie op de wereld markt. Het blad ziet de v°n clir sneven gelegen in de ontwikkeling van de internationale economische crisis in de laat ste maanden; vooral het stijgen van den koers van de franc, waardoor het Fransche afzetgebied in het buitenland beperkt wordt, r spreekt daarin mee. Deze nieuwe politiek is nog utopistisch er dan de tot dusver gevolg de plannen. Een verdrukking van den Duit schen uitvoer beteekent volgens 't blad een vrecselijke verarming in de diepste lagen der bevolking en een verdrukking van het Duit sche economische leven in het algemeen. Het is interessant hiermee te vergelijken, wat van Engelsche zijde wordt opgemerkt over de Parijsche conferentie van 2429 Jan. Zoo constateert de Daily Telegraph, dot men in sommige kringen verwacht, dat het nu ontworpen plan, hetwelk de Brusselsche deskundigen verder gedétailleerd zullen uit werken, de basis zal vormen zoowel yoor de regeling der oorlogsschulden van de geal lieerden onderling als van Europa's schuld aan Amerika. Ten aanzien van het discon to, dat aan Duitschland wordt aangeboden, bij vervroegde betaling, voorspelt men ook, dat een eerlijk Duitschland met handelsblik ïiict zou aarzelen zijn voordeel te doen met 8 pet. korting voor de twee eerste en kleine annuïteiten van honderd millioen pond. Als Duitschland op die manier over den brug k.vam, zou het aan de wereld het bewijs ge ven van zijn goede trouw en goeden wil. De wijze echter, waarop het, gelijk te Brus sel door de deskundigen ?"- h gebracht, stelselmatig de inninfr van nrecte belastingen en zelfs de oplegging van indi recte ontweek, terwijl het tezelfdertijd zii.n handelswelvaart trachtte te bemantelen door opzettelijk een chaotisch «financie-wezen te vertoonen, waren natuurlijk geen bemoedi gende teekenen. Het was, naar de Daily Te legraph verneemt, en de ovèr,,",":nT v.m deze fiscale feiten en België's edelmoedig aanbod om zijn voorrangsrecht met Frank rijk te deelen, die Lloyd George er ten slot te toe brachten 'n zeer krachtige houc'.vg ten aanzien van Duitschland's betaalvermogen aan te nemen. Verder trof ook het verschil tusschen den last van de Enge'sche en de Duitsche belastingbetalers de Brilsche ge delegeerden als iets onduldbaars. Tot de ont worpen sancties behooren zoowel economi sche als militaire maatregelen. De militaire maatregelen moesten als laatste toevlucht beschouwd worden. Evenmin zouden de ge allieerden, behalve in geval van ernstig in gebreke blijven van Duitschland, overgaan tot het in beslag nemen van de Duitsche douanerechten en andere bepaalde staats inkomsten en -monopolies. De Daily News laat uitkomen, dat, vol gens de overeenkomst van Boulogne, 269 milliard gouden marken van Duitschland ge- gischt zouden zijnde tegenwoordige vor dering beloopt 226 milliard gouden marken vermeerderd met de opbrengst van een achtste gedeeite van de waarde van den Duitschen uitvoer. Ondertusschen valt te beschikken over den tekst van de nota der geallieerden van 29 Jen., die den dag dam-"- aan den voor zitter der Duitsche vredesnfvaardiging is overhandigd. De vertaling luidt: Mijnheer de president, de conferentie der geallieerden kwam bijeen van 24 tot en met 29 Januari te Parijs en trof de volgende be slissingen Ten eerste, betreffende de ont wapening van Duitschland, keurden de geal lieerden de besluiten goed. zooals die neer gelegd zijn in de bijgaande nota; ten twee de, betreffende de schadele^Rstellinr'en. keurden de geallieerden eveneens eenstem mig de besluiten goed, voorkomende in bij- gearde oorkonden. De geallieerden hielden herhaalde malen en ook heden weer, blijkens hun toeslem ming tot nieuw uitstel yoor de ontwapening, rekening met de moeilijkheden, waaronder de Duitsche regeering te lijden had bij de uitvoering van de voor haar uit het verdrag voortspruitende verplichtingen. Wij hebben de veste hoop, dat de Duitsche regeering de geallieerden, die hun vroegere beslissingen bevestigen, niet er toe zullen dwingen 2ich bezig te houden met den ernstigen toestand, die zich zou voordoen, indien Duitschland ook verder aan zijn verplich.' - en niet zou voldoen. Gevolmachtigden Duitsche re geering (délégués qualifies) zullen worden uitgenoodigd in het laatst v-n Februari sti men te komen te Londen met'gedelegeer- den der geallieerde re geering er.. Wees zoo goed, mijnheer de voorzitter, de verzekering te aanvaarden van mijn inr' hoogachting' Briand. Voor Duitschland breken in verband met de Parijsche besluiten natuurlijk gewichtige dagen aan, daar hetgeen door d-- Opper sten Raad is verhandeld, diep ingrijpt in Duitschland's economisch leven. Gisteren is het Duitsche rijksminislerie to twaalf uur bijeengekomen. Voor dat 'li m cle werkzaamheden begon, deride de Duit sche minister van buitenla- e zaken Si mons, o.a. ook ten aanhdo-, rijks kanselier en de meesteam! -—Ie, dat hii een .omvangrijk stuk per telegraaf had ontvangen, maar niet ven '-n vres ó'r~ in te gaan op den inhoud. NoA'kon hij zeggen, dat de bepalin' d? ontvva- pp- pering definitief waren. D' kwes ties der schadeloosstellingen waren voor stellen, die echter eenstemmig op de conlo- rentie waren aangenomen. itsche re geering was uitgenoodigd vertegenwoo'rd1- gers te benoemen voor c - büeenkomst te Londen in 'i laatst van Feb- spreker zou het dankbaar toepy-' «ls A* "^k dag wilde besluiten op den lsten Febr. (he den derhalve) in de eerste -1- --h,j_ ten der Parijsche conferentie te bespreken, opdat regeering en parlement hun houding zouden kunnen bepalen. Dc z jv werd ge sloten, nadat de voorzitter van den rijksdag har! voorgesteld de gisteren op de agenda voorkomende punten niet te bespreker, eo de volgende zitting te bepalen op vanmiddag vier uw. Buitetilantische Berichten. P a r ij s, 31 Jan. (B. T. A.) De leden van de conferentie van deskundigen zijn tegen 7 Febr. Ie Brussel bijeengeroepen. Aan dc Duitsche afgevaardigden is ook een uitnoo- d/iging gezonden. C o n s t a n t i n o p e 13 I J a n. (B. T. A.) Moestafa Kemal heeft nog de volgende voorwaarden gesteld voor zijn deelneming aan de bijeenkomst te Loncjen de regeering te Conslantinopel moet aftreden en alleen die te Angora zendt afgevaardigden. Daar Kemal last heeft gegeven de vijandelijkhe den tegen de Franschen in Cilicië en tegen de Engelschen in Mesopotamië te staken voor den duur van de bijeenkomst te Lon den, ziet het er naar uit, dat men hem 'zal kunnen bewegen een meer tegemoetkomen de houding aan te nemen. Athene, 30 Jan. (H.-R). De minister-' raad heeft zich gisteren bezig gehouden met het aanwijzen der afgevaardigden naar de bijeenkomst te Londen. Rallis zal voorzitter werden uit de middelen van dit departement of dat dit departement zijn goedkeuring heeft gehecht aan een onersteuning door Duitsche militaire autoriteiten. De strafkamer van het hof van cassatie heeft uitspraak gedaan ten aanzien van het verzoek om revisie, ingediend uit naam der 6 soldaten, die in Dec. 1914 ter dood ver oordeeld en gefusileerd zijn te Vmgré we gens het verlaten van hun post voor den vijand. Overeenkomstig de conclusiën van den advocaat-generaal, heeft het hof het in Dec. 1914 gewezen vonnis vernietigd en ge annuleerd en de nagedachtenis der veroor deelden ontlast van de tegen hen uitgespro ken veroordeeling., Bovendien kent het een jaarlijksch pensioen toe van 2000 francs aan elk van hun weduwen, hetwelk gerekend wordt van af Dec. 1914 en een jaarlijksch pensioen van 1000 francs aan elk der drie kinderen van een der veroordeelden tot aan hun meerderjarigheid, hetwelk in geval van overlijden van één hunner op de beide an dere kan overgaan. Bern, 30 Jan. (B. T. A.) De volksstem ming over de afschaffing der militaire recht spraak en het brengen van militaire vergrij pen binnen de jurisdictie van de civiele rechtbanken, waartoe in 1916 door de so cialistische partij het voorstel werd gedaan, heeft plaats gehad met het resultaat, dat het voorstel met 387,000 tegen 193,000 stem men en met 19 tegen 3 cantons verworpen werd. Een tweede voorstel, dateerend v.an 1915 en tevens een wijziging van de grondwet beoogènd, werd met 384000 tegen 159000 stemmen en met 20 tegen 2 cantons aan genomen. Dit voorstel hield in, om na een onderzoek door den bondsraad en de Ka mers en indien het verzoek daartoe gedaan werd, door 30,000 burgers of drie cantons HOS Efil'Ot DAGEH OPRUIMING DER DCS RESIEM WINTERHOEDEN KEEItS O.NXVA"*«,Etf1»E XIEllWl-: 1Ó!1.J'.CTIF. VOOItJAARSHOKOO y,\ 9[ünniinnir" ui iihi nnnn „L'HHQEllE" 1. zijn en vergezeld worden door den minister van financiën. De afgevaardigden vertrek ken 7 Februari uit Athene. Rallis zal tw.ee of drie dagen te Parijs blijven en enkele dagen voor de bijeenkomst te Londen aan komen om in contact te kpmen met Engel sche politieke kringen. alle internationale verdragen aan een volks stemming te onderwerpen. De Zwitsersche bondsvergadering had tot verwerping van het eerste en tot aanvaarding van het twee de voorstel geadviseerd. Naar de Daily Mail meldt, is te voorzien, x i L r» o t r~- 'dat de algemeene verkiezingen in Engeland Athene, 2 8 Jan, (B. T. A.) G.steren hll(W en vandaag ziin verscheidene vergaderin gen van den ministerraad gehouden om den toestand na te gaan, voortgekomen uit het besluit van de geallieerden om een nieuwe conferentie te Londen bijeen te roe pen. Sommige kringen doen het voorstel een pretest te zenden aan de conferentie en te weigeren bijeen te komen met de afge vaardigden van Moestofa Khemal, maar dit voorstel vindt niet veel instemming. Waar schijnlijk zal de Grieksche regeering zich te Londen laten vertegenwoordigen door een delegatie, waarvan de leden nog niet zijn aangewezen. Zij zou graag naor Lon den personen zenden, die tegelijk bevoegd zijn en op de sympathie van de geallieer den kunnen rekenen. Bcrlijn,30Jan. (W-B.). Op de vraag van den comnwnisrischen afgevaardigde Düwell, of tijdens den oorlog Leniri, Trotzki en andere bolsjewiki van de Duitsche regee ring geld hebben ontvangen, ongeveer 50 millioen en of de rijksregeering een onder steuning door Duitsche militaire autoriteiten heeft toegelaten, verklaarde minister Simons dat in de acten van het departement van bui- tenlandsche zaken niets te vinden is, waaruit zou blijken dat Lenin en Trotzki onderst.eund willen plants hebben .zoodxa het budget zal zijn ingediend, in het begin van April. Lloyd George zou de noodige instructiën hebben gegeven aan de verschillende kies-orgarii- saties der coalitiepartij met het oog op de voorbereiding der kies-campagne. Londen, 29 Jan. (R.). 9e Famis Hodbarron ijzeroermijaen te Millow (graaf schap Camberland) die naar men zegt de grootste ter wereld zijn, zijn vandaag voor onbepaalden tijd gesloten; 2000 arbeiders zijn hierbij betrokken. Londen, 31 Jan. (R.) Aan Pater Do- menic, de geestelijke, clie wijlen Mac Swiney, burgemeester van Cork, heeft bij gestaan en die tot vijf jaar dwangarbeid was veroordeeld wegens het in bezit hebben van bepaalde documenten, is twee jaar van zijn straf kwijtgescholden. Kopenhagen, 29 Jan. (WB.). Naar men seint uit Christiania is uit de volkstelling in Noorwegen gebleken, dat de bevolking 2,616,000 zielen bedraagt. Dit wil zeggen, dat zij sedert 1910 met onge veer 10,5 pet. is vermeerderd. Rome, 31 J a n. (B. T. A.) Bij ko ninklijk besluit zijn de posttarieven met in gang van I Februari aanzienlijk verhoogd. Kopenhagen, 31 Jan. (W.-B.). Uil Riga wordt aan Politiken geseind, dat in de Poolsch-Russische vredesonderhandelingen' een crisis is ontstaan. Men kon tot nu toe niet tot overeenstemming komen over het door Rusland aan Polen te betalen bedrag. Joffe verklaarde, dat Rusland ten hoogste 30 millioen gouden roebels aan Polen kon geven, terwijl Domski 70 millioen eischte. Het tijdstip van de volgende onderhandelin gen is nog niet vastgesteld. Athene, 30 Jan. (Il.-R). Een telegram van het oppenievel in Klein-Azië bevestigt, dat Etem Bei zich met een groot aantal par tijgangers aan de Grieken heeft overge geven. De Grieksche regeering spreekt het be richt, dat Griekenland toegestemd zou heb ben in eenigerlei overeenkomst met Turkijo nopens Smyrna of Thracië, in allen vorm tegen. Alahabad, 30 Jan. (R.) De rebellen in Fyzabad hadden gedreigd de politie te zullen vernietigen, maar dit is hun niet ge lukt. De militaire politie blijft echter bij de hond om hulp te verleenen. Lahore, 30 Jan. (R.) De studenten staking breidt zich uit Slechts 30 van de 1200 studenten zijn heden opgekomen. Genève, 31 Jan. (B. T. A.) Daar ver schillende landen niet binnen het jaar de besluiten va-n de conferentie te Washington1 hebben bekrachtigd, heeft de directeorr van' het internationaal arbeidsbureau er hen aan' herinnerd, dat de termijn van een jaar, die genoemd is in artikel 405 van het vredes verdrag, is verstreken en hun verzocht on verwijld de noodige maatregelen te nemen1 om de verplichtingen, die hét verdrag hun1 oplegt, na te komen. Het gezantschap der Republiek Cuba te 's-Gravenhage deelt mede dat, volgens een kabeltelegram, van zijn regeering ontvangen, het eenige dagen, geleden gepubliceerde be- richtn opens een opstand onder het zwarte ras in Cuba van allen grond ontbloot is. Verspreide Berichten. Een noodlottige grap. Een vreeselijke geschiedenis heeft zich dezer da gen te Runzenheim bij Hagenott afgespeeld. Naar uit Straatsburg aan de „Matin" wordt bericht, waven daar drie jonge meisjes op het denkbeeld gekomen een harer vriendin nen, die pas getrouwd was, een poets te bokken. Zij trokken" schoorsteenvegersklee- ren aan, voorzagen zich van enorme kne vels en baarden en trokken zoo, daarbij ge wapend met geweldige bezems, naar het huis van haar vriendin. De jonge vrouw, werd beangst op het zien van deze drie fi guren en riep om hulp. Haar echtgenoot, diio op het hulpgeroep kwam toesnellen, meen de met c!rie inbrekers te doen te hebben, greep een bijl en sloeg daarmee op de ver- kleede meisjes los. Een van haar, een 20- jarlge naaister, werd, voordat zij zich ken baar kon maken, zoo ernstig aan hoofd eni hals gewond, dat zij naar het hospitaal van' Hagenau gevoerd moest worden, waar ziji thans aan de bekomen verwondingen over leden is. De beide andere meisjes konden zich nog bijtijds kenbaar maken. De Stoatco'urant van gisteravond l>e« vat o m de navolgende Kon. Besluiten op verzoek eervol ontslagen met dank voor de langdurige en gewichtige diensten mr. dr. J. A. baron de Vos van Steenwijk als directeur van het kabinet der Koningin op verzoek eervol ontslagen mej. C J. Le Poole als adjunct directrice van het Rijks- krankzinnigengesticht te Woensel Ieder houdt zichzelf voor een uitzonde- door SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL. 5 Ik verdacht er haar altijd van ja- lóersph te zijn, en 't plezierig te vinden dat mijn eerste verliefdheid zoo saai was ge ëindigd en uit weerwraak vertelde ik haar veel van Nelly Eerhof, mijn Hollandsch kost school-vriendinnetje, die in den Haag woon de er» waar ik dien winter te 'logeeren ge vraagd was. Rika zelf leidde een eentonig ^k-ven. Zij was de oudste van een groot ge zin, de menschen hadden 't heelemaal niet 'Ibreed, er kon niet veel overschieten voor mooie toiletjes en uitgangen, 't viel haar moeielirk haar spijt te verkroppen toen ik jjr» de maand Januari werkelijk voor onbe paalden tijd1 bij de familie Eerhof ging lo geeren. Op een mooien, zonnigen morgen- stapte ik in den Haag uit den trein en keek een beetje hulpeloos rond of er niet iemand was öie mij af kwam halen. Ik had niet veel ge reisd in mijn leven en nooit alleen. Reeds maakte 't idee om zelf voor mijn koffers te •fnoeton zorgen en een. rijtuig te nemen mij zenuwachtig, toen ik plotseling Nelly mij uit verte za^o toewuiven. Ik werkte mii door den menschendrom heen en we begroetten elkaar luidruchtig. „Wel kind, hoe heerlijk dat je hier bent!" „Ja, ik vond 't ook zalig om te komen. Nel 't ïs thuis zoo saai." „Geef ie re^u maar nier," en den liverei- knecht wenkend, die ons op een eerbiedigen afstand stond aan te kijken„hier Willem, daar zorg jij wel voor." Een coupeetje wachtte ons en een oogen- blik later reden we door de straten van Den Haag. Terwijl ik Nelly's vragen beantwoord de en tegelijkertijd keek naar al het nieuw» om mij heen, werd er een prettig gevoel in mij wakker. Ik ben eenvoudig opgevoed. Thuis had ik 't goed, we leefden onbekrompen, maar van weelde was geen sprake, en van kind af had ik me altijd aangetrokken gevoeld tot rijk^ dom, tot kostbare dingen, 't Liefst las ik boeken die in de groote wereld speelden, ik genoot van beschrijvingen van mooie toi' letten, van prachtige landgoederen, van kostbaar ingerichte huizen. Hoe dikwijls hadden Rika en ik als aan komende meisjes op onze wandelingen be sproken wat we doen zouden als we eens rijk waren. Ik had er wel niets cp tegen ge had met Ernst te trouwen, ook al had ijc ge weten, dat hij straatarm was, maar dat was meer uit onwetendheid, uit sentimentaliteit, heelemaal niet omdat ik den srijd om het bestaan kende, of wist wat het zegt zich te moeten behelpen. Ben van de redenen waarom ik mij in Brussel zoo thuis had ge voeld bestond zeker in het, voor mijn wei nige verwendheid op dit punt, luxueuse 'le- 2] ftui uaojL 'pjapS peq xa ^t jap iua.\ I loge eren vroeg, had het denkbeeld dat zij in een mooi Kuis woonde, eauipase hield' en de familie heel gefortuneerd was, niet 'het minst er toe bijgedragen om mij zoo blij met die uitnoodiging te maken. Mijn vrien dinnetje was een halve wees, haar vader, sedert lang gestorven, had, als weduwnaar met een reeds volwassen zoon, een veel jon gere vrouw getrouwd. Nelly was hun eenig kind. De voorzoon, nu een man van ruim veertig jaar, verkeerde op goeden voet met zijn stiefmoeder, met wie hij weinig in leef tijd verschilde, hij ging veel op reis. Als hij in 't land was, woonde hij in de residen tie. «iet diverse Heuretwanth bij: ÜIEIiSÏ -KOF 20. Nelly beschouwde hem zoo'n beetje als een nog jeugdigen papa, waar zij prettig mee uit kon gaan, tegen wien zij alles kon zeggen en dien.' zij op een voet van gelijk heid kon behandelen. „Alfred is in den Haag," zei mijn vrien dinnetje. „Zoo", 't liet me geheel onverschillig. Die bejaarde meneer, waarvan ik nooit veel bij zonders gehoord had, boezemde mij niet het minste belang in. „Ja, maar je hoeft daar niet zoo onver schillig ondër te zijn", ging Nelly voort, ,,'t is heel prettig als Alfred er is, dan kunnen we met hem uitgaan, naar de ooera, naar de comedie. Ma houdt er niet van, en als hij er niet was zouden we 'heelemaal niet kunnen gaan." ,,Ga je dan nooit uit, als je broer er niet is?" „Jawel, een enkelen keer met rna of als de een of andere familie zich over mii ont fermt. Maar 't is toch veel prettiger als je niets hoeft te vragen." „Zeker, stemde ik toe, „zoo n ouwe heer is ook net goed om jonge meisjes van dienst te zijn." „Ouwe heer", schaterde Nelly, „als Al fred je hoorde, vermoordde hij je." „Maar hij is toch oud, wel veertig."' „Kind, dan wordt een man pas goed, vóór dien tijd zijn 't kwajongens." En met het verkondigen van die wijsheid sprong Nelly uit de coupé, die voor een mooi huis in de Oranjestraat stilhield. In de hooge, marmeren vestibule kwam een dame ons tegemoet, die mij als mijn gastvrouw erd voorgesteld. Mevrouw Eerhof was in mijn oogen al een bejaarde dame. Een vijfentwintig jaar gele den) zag een vrouw van tusschen. de veertig en vijftig er meestal ouder uit dan tegen woordig en zii leek, zelfs voor dien leeftijd, heelemaal niet jong. „Wel Gertrude," zei zii vriendelijk, „ik noem je maar dadelijk bij je naam, hoor, ik hoop dat je 't hier prettig zult vinden. Nel vindt het heerlijk dot jejraar een beetje ge zelschap komt houden." „O, ik ook mevrouw, 't is verrukkelijk! „Nu, dat is goed, gaan jullie maar naar boven. Je zult je wat op willen knappen. Na', denk je er om, we lunchen vandaag om hal/ één." „Waar-om zoo vroeg*?" „Alfred komt." Nel bromde iets, ik kon niet goed' verstaan wat, maar toen we samen de met eeni bree- den, smyrnaschen looper bekleede trap op*» stegen, fluisterde zij mij toe „Hij had toch wel kunnen wachten tot morgen, maar hii is zoo nieuwsgierig." „Nieuwsgierig? Waarnaar?" „Wel naar jon, kind." „Je bent mal. Wat heeft zoo'n ouwe heef aan mij „Ouwe heeren zijn veel gekker dan jonge. Alfred maakt 'net hof aan al mijn vriendhv.-' nen, pas maar op., Truus." We schaterden 't beiden uit. Een oogenblik later installeerde Nelly miji op de logeerkamer. Een zeer hoog vertrek* heel comffortabel en gezellig ouderwetsere gemeubeld. Ik was nog bezig met uitpakken en schikken, toen zij weer binnen kwam. „Ben je nog niet klaar?" „Is 't al zoo laa»?" vroeg ik verschrikt. „Nu, ruim kwart over twaalven, Alfredr wacht niet graag." „Ik heb niet aan den tijd gedacht." „Natuurlijk, net iets voor jou, altijd doeni. wat je op 't oogenblik prettig vindt. Maar jes hebt de kamer al gezellig gemaakt met je. photo's en boeken. Doe nu gauw wat andera aan, ik zal je wel helpen." We stonden voor den. spiegel. Terwijl Nel- mijn japon dichtmaakte keken we elkaar iitfj het glas aan en knikten, toen begonnen wat beiden te lachen. (Wordt vervolgd)'.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1