\m .li t C. SMITSKAMP - TUINARCHITECT ZEIST DE EEMLAlSlDER" BUITENLAND. FEUILLETON. EEK WAAN ;|BOHHEMEKISPRIjS PRIiS DER AOVERTENTiÈN k1 Nabetrachting over den <;,'l Gemeenteraad. SPORTKOUSEN met diverss kieuren-randen BMEllST -IF 28. 19e Jaargang No. 183 4. per 3 maanden voor Amers» foort 1 2.10, idem lianco post f 2.60, per week (met «ratis verzekering /^gen ongelukken) 0.175, afzonderlijke nummers O.OJ. Oonderdaq d Februari 1921 tt DIRECTEUR: J. VALKHOFF. Tèfch raadsvergadering met een voorspel. *S) dte ingekomen stukken, was nl. een ver- oek der werkloozen en de heer Voskuilen, blijkbaar voor zich het monopolie op- jtechrt te weten hoe h«et best de belangen «euesr personen worden behartigd, begon }net B. en W. te verwijten, dat zij maar niets '•«leden, in weerwil van dien hoogen nood, die pog steeds nijpender wordt. Wel wees wet houder Jorissen er op, dat in deze zoo moei lijke materie maar niet m een vloek en een zucht een eentgszms afdoende regeling is ontworpen en gaf hij een uiteenzetting van «enige weloverwogen plannen om hulp te bieden, maar de heer Voskuilen was daar mee, natuurlijk mogen we wel zeggen, niet tevreden. Direct moest er geholpen, want, mogen we den heer Voskuilen gelooven, de nood is ten toppunt gestegen. Maar waar hert: geld vandaan te halen? O, heel eenvoudig, zegt die heer V. We verminderen den post onvoorzien der begrooting dienstjaar 1921 met 25,000 en klaar zijn we. De heele post onvoorzien bedraagt slechts 28,000 en dat op een zoo onzekere begrooting f Enkele uitgaven zullen nog wel vervallen, maar de inkomstenbelasting is geraamd op 9 ton. Is de vrees al te ongegrond, dat de gouden dagen voorbij zijn? Dat een zoo ge wichtig voorstel, zoo rauwelings in de ver gadering geworpen, eerst eens nauwkeurig moest overwogen worden, dacht de voor zitter vanzelfsprekend, maar de heer V. zag daarin al weer een bewijs om de zaak op de lange baan te schuiven. Bn nogmaals maal de hij in schrille kleuren de hopelooze ar moede dier krachtige mannen, die zoo graag willen werken, m-aar niet kunnen bij gebrek aan weTk. Mogen we den heer V. gelooven, dam zijn die krachtige mannen aan 't uit teren. Gretig zogen de werkloozen op de pu blieke tribune d'eze woorden in, blijkbaar genietend nu Voskuilen het zoo fijn zei. Maar de Raad was verstandig genoeg het voorstel in handen te stellen van B. en W. om prae-advies. Toen kwam het groote mo ment I Bij monde van den heer Voskuilen verklaarde de soc.-dem. fractie de vergade ring te zullen verlaten. Wat deze demon stratie moest beteekenen, zal ieder ontgaan ■die uitsluitend het belang der werkloozen op het oog heeft I De „tribu nisten" waren van een en ander blijkbaar op de hoogte en gingen ook heen, min of meer rumoerig en ■onder enkele grafstemachtig geuite kieten van. „honger, honger I" De heer Nieuwen- diik. vroeg aanstonds een vergadering met gesloten deuren aan, maa-r we kunnen orns toch niet voorstellen, dat dit geschiedde on der den indruk van deze vertooning, die op nuchter denkenden toch weinig indruk zal hebben gemaakt. Het lag er te dik op, dat r' sociaal-democraten een werkelijk treu- rir zaak al te drastisch uitbuiten voor hun propaganda. Aan dat verwijt kunnen ze niet Telef. interl. 158. Dit eenlire attesten dat het renAtailvan Uw schepping boven verwachting zelfs heeft voldaan dat oen ieder, die het /iet, verrukt is over den f raaien aanblik en hulde brengt aan den ontwerper G. F. r. T BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. I -4 regc s f 1.05 met inbegrip van ccn bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dicnstaanb c# dingen en Liefdadigheids-advc.tcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordecligc bepalingen voor het advcrtecicn. Iiene ciiculaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag tocqezonden. zeer tevreden te zijn over den keurigen en maakvollen aanlog van een groot gedeelte van Xüijn buitenplaats te 's Graveland J. B. en deel U hierbij medo dat ik bij fonder tevreden ben over den nieuwen aanleg ▼an mijn tuin. Wed. H. J. W. DE K. ontkomen, en wij hopen, dat er onder de werkloozem zijn, die m alle nuchterheid de vraag zullen stellen: Wat schieten we er mee op? Misschien komt er een op de' gedachte nu de sociaal-democraten eens te verwijten, dat zaj indertijd-geweigerd hebben deel uit te maken van hert college van B. en W. De voorzitter wreef dat den heeren nog eens heel fijntjes onder den neus, ma-ar daar gingen ze niet op in. 't Is ook veel gemak kelijker buitenaf te schreeuwen, dit en dat moet er gebeuren, maar zelf de hand aan den ploeg te slaan en mede de verantwoor delijkheid1 dragen, daarvoor moet men niet bij d<e soc.-dem. zijn. Dat is nadeelig voor de propaganda en dus mag het niet. Bn denken de heeren nu met dergelijk ge doe de sympatie van het publiek te verwer ven? Bij velen leeft de gedachte aan de hoo- g.e loonen door de werklieden m de laatste jaren gemaakt. Menigeen, die voor beter ge studeerd doorgaat, heeft vaak gesnakt naar •een weekloontje als dat der vertrapte arbei ders! En <üe menschen hebben zich veel moeten ontzeggen en doen d'at thans nog. Daartegenover hebben zij een betrekkelijk weeldel even bij vele arbeiders gezien, die zorgeloos voort leefden zonder te denken aan minder goede tijden. Meent men nu, dat die menschen thans veel voor de werkloo zen voelen, die thans, aangevoerd door de sociaal-democraten maar dadelijk op de ge meentekas lostrekken? Bn denkt men, dat dat geroep „honger" werkelijk weerklank zal vinden? Wij geloo ven daar niets vanl Als er gTOOte werkloos heid is, moet de gemeente, al was het slechts om elke moreele inzinking te voorkomen, hulp te verleenen. Maar dat moert niet ge schieden door onbekookte voorstellen. Laten B. en W. rustig hun pionnen ontwikkelen. Wat zij tot stand brengen, zal in de oogen der heeren geen genade vinden. De grint- graverij immeTS vond al heftige bedenking bij den heer Noordewier, alleen reeds omdat de menschen dus zoo ver moeten loepen. Dat weerhoude het college echter niet, die j maatregelen te nemen, welke noodig worden geoordeeld. Weigeren dan de werkloozen hun «enigszins passenden productieven ar beid te verrichten, dan dragen zijzelve de verantwoordelijkheid van hun toestand en de mannen die hen hebben aangevoerd. Voor het overige bracht de Raad weinig •belangrijks. Een steekspel tusscben Mr. Sta dig en Wethouder Joriksen over de nog immer hangende kwestie van Dorth. Burg. en Weth. wenschen het raadsbesluit om den heer van Dorth de hem toekomende gelden als salaris uit te keeren niet uit te voeren. De heer v. D. is ontslagen als inspecteur van het bouw- en woning toezicht en nu gaat het niet aan hem het salaris van dien hoofd inspecteur uit te keeren. De Raad kan dat besluit, maar raakt daarmee aan een der pie- rogafcieven van B. en W., die dat niet goed keuren. Voor het overige kunnen we veilig naar het raadsverslag verwijzen. waarin qc uiteenzettingen van den minister van buitenlancische zaken worden goedge keurd en plechtig verzet wordt aangètee- kend tegen het machtsmisbruik, dat in de Entente-nota's aan den dag treedt. Muller Franken stemde namens de sociaal-demo craten in met de verklaring over ele onuit voerbaarheid van de eischen der Entente. Een Duitsche regeering, bereid om deze voorwaarden te onderteek enen, zou niet te vinden zijn, was zijn oordeel. Hevgt ver klaarde namens de Buitsch nationale partij, dat de gestelde voorwaarden onaannemelijk waren. Zijn partij zou elke regeering steu nen, die bereid was zich vastberaden tegen dergelijke eischen te verzetten. Ledebour. spreker der onafhankelijken, verklaarde zich in een lang betoog eveneens tegen de eischen der Entente. Alleen de spreker van de communisten nam een afzonderlijke hou ding aanr~ De voorzitter van den rijksdag kon de meening van den rijksdag aldus samenvat ten, dat van rechts tot links de onmoge lijkheid van de voorstellen der Entente aan getoond was. Hij bezwoer, onder stormach tige toejuichingen, o'e volken c'er Entente niet hun ooren te sluiten voor de woorden der Duitsche volksvertegenwoordigers, op dat hun en Duitschlan'd de dingen bespaard mochten worden, die komen nuoesten, als een poging zou worden gedaan de eischen met geweld door te zotten. Niet Duitscbland alleen zou ernstige gevolgen ervan onder vinden, als de waarschuwende stemmen van het Duitsche volk ini den wind geslagen werden. De opmerkingen v8n den voorzit ter werden met handgeklap ontvangen. Po gingen der communisten om stoornis te weeg te brengen, konden op den machtigen indruk van deze be looping va n h et parle- uit Parijs, geen toestemming in de beslui-1 was niet denkbaar, jüat, necat ciie eenstem- ten der conferentie verwacht; eerder een mighe-id door een ingewikkeld wikken en mederieeling omtrent^een voorbehoud van 'wegen van de bepalingen tot stand was ge- Amerika wegens de schadelijke uitwerking komen, e enigerlei verandering later in het op het handelsverkeer der Vereenigde Sta- wezen mogelijk zou zijn. Er ivoren onder- ten met Europa. In Amerikoansche offi- deelen betreffende tijd, plaats en methode cieele kringen wijst men algemeen op het van de betaling, waarover Duitscbland be- onpractische karakter van het Parijsche pro- grom 'der schadeloosstellingen. Met de houding, die de Duitsche regee ring ten opzichte van de Parijsche voorstel len inzake de schadeloosstelling aanneemt* houden, c'e Engdsche kranten zich bezig. Zoo merkt de Daily Telegraph op, dat men had 1 urnen verwachten, dat de Duitschers luid, Ir.ng en verwoed zouden klagen. Maar als - de zaak overdacht nebben, «zullen de lc ven de Duitsche politiek en handel m' r. er de voorkeur aan geven het pijnlijke alternatief te vermijden, dat be krachtigd is door de voorstellen van de ge allieerden, die insluiten de benoeming van een algepneen curator, die niet alleen con trole zal oefenen op de inning van de in voerrechten, maar ook het recht zal hebben óm er beslag op te leggen en de opbrengst te verdeelen onder de geallieerde schuld- eiscbers. Aldus het Britsche blad, dat con stateert: Duitscbland is, hoewel het versla gen en zwaar geschokt is, nog onafhanke lijk en tot betalen in staat. Het zou veel van. clat karakter verliezen, indien zijn inkom sten en openbare middelen door de geal lieerden beheerd werden. Wij hebben geen verlangen, vervolgt de Daily Telegraph, deze vernedering op te leggen, die het zal ontgaan, als zijn regeerders met gezond versland en eerlijkheid te werk gaan. Het heeft slechts de verplichtingen te erkennen van het verdrag van Vers allies en maatre- S EEHoE DAGEH OPRUIMING •REEDS O^TVAXQEV: I> m HOG RESTEERENOE WINTERHOEDEN 4'OLl.HCriE VOORJAARSHOEDEN XIED tt' Politiek Overzicht. Gisteren is de rijksdag bijeengekomen om de regeeringsverklaring, die minister Si mons Dinsdag heeft afgelegd en die gister middag door ons is vermeld, te bespreken. Overzichtelijk kan het gesprokene weer worden gegeven in het volgende korte uittreksel, waaruit overduidelijk blijkt, dat ten aanzien van de besluiten der conferen tie van Parijs (2429 Jan. '21) over het al gemeen slechts één antwoord wordt gege ven: Neen Uit naam van de regeeringspairtiien legde de democraat Schilfer een verklaring af, mént geen invloed uitoefenen, voegt het W. B. hieraan toe. Ondertusschen houden de Duitsche kran ten zich bezig met regeringsverklaring van Dinsdag j.l. Zij herinneren er aan, dat de Duitsche rijksdag, zelfs op cc grootste dagen, geen z-itiinren beleefde van zulke innerlijke beteekenis en zulke noodlottige zwaarte als die ven Dinsdag. Schoon men het ook voor twijfelachtig houdt, of de door Simons aang'kondigde nieuwe Duitsche te genvoorstellen meer succes zullen hebben dan in Brussel, erkent men toch, dat ze noodzakelijk zijn, omdat alle mogelijke po gingen moeien worden gedaan het lot der slavernij af te wenden van het Duitsche volk. In 't algemeen stemt de beslissing ven het ministerie overeen met de gevoelens van het Duitsche volk, dat schouder een schou der echter de regeering staat. Bovendien heeft de bond van Duitsche ambtenaren zich vastbesloten voor een eenheidsfront verklaard en met alle overige arbeidsorga nisaties voor vastberaden tegenstand ten opzichte van dc economische voorwaarden der verblinde overwinnaars. De socialisti sche pers is het in 't bijzonder eens met de verklaring van Simons, dat door de plannen der geallieerden vooral de belangen der Duitsche arbeiders worden bedreigd en zij wijst er evenals de burgerlijke en liberale bladen voorts op, dat door de verhooging der Duitsche uilvoerbelasting ook de neu tralen gevaar loopen. De Duitsche regeering kan niet toestemmen, al ware 't ook in 't belang der neutralen, in een uitvoerbelas- ting van 12 pCt. Van Amerika wordt, volgens berichten gelen te nemen om ze te vervullen, zoowel met betrekking tot de vermindering van de bewapening als tot kwijting van schuld. Wij hopen dat geen' dwang noodi g zal zijn, maar, zoo noodig, moet hij toegepast wor den. De correspondent van de Daily Chronicle te Berlijn beschrijft de incidenten, die aan de rede ven Simons voorafgingen. De par tij van Stinnes trachtte aebter de schermen de regeering te dwingen een uitdagende houding aan Ie nemen. Dat mislukte haar, cmdat het centrum en de democratische partij beseften, dat slechts fiasco en verne dering het gevolg zouden zijn en de reactio naire volgelingen va-n Stinnes uitnoodigden, om, als zij dien weg met alle geweld wilden bewandelen, hem alleen te bewandelen. Voor dit vooruitzicht deinsde de partij van Stinnes terug en het eensgezinde front bleef bewaard door de verklaring van de regeering, dat de voorstellen van de geal lieerden, die als grondslag voor de onder handelingen werden aangeboden, onaanne melijk waren als zoodanig en dat Duitsch- land andere zou voorbereiden om ze daarna over te leggen. Het blad beschouwt deze verklaring els een onschuldig étaleeren en merkt op, dat de geallieerden vermoedelijk zulk een vertoon verwachtten* toen zij be sloten, terwijl zij hun ontwapeningsvoor- waarden in gebiedenden vorm inkleedden, hun vergoedingsplan over te leggen met de toevoeging, dat de Duitsche afgevaardigden er over gehoord zouden wórden. De geal lieerden zorgden er echter tevens voor om te zoggen, dat het plan het eenstemmig ge voelen der geallieerden belichaamde en het h' -lijk geraadpleegd zou worden. Maar als de Duitschers de besprekingen over hoofd kwesties mochten willen heropenen, zouden zij alleen zichzelf moeilijkheden op den hols halen. Een begin is gemaakt met het openbaar maken van het eerste aanhangsel van het rapport der geallieerde deskundigen ter Brusselsche 'conferentie d.d. 11 Jan., dat be trekking heeft op de ope bare linanoien van Duitschland en de Duitsche begrooting. In het rapport wordt erop gewezen, dat de cij fers der begrootingen voor 1920 slechts on der voorbehoud kunnen worden aanvaard, vooral wat betreft de credieten geboekt op de begrooting voor de uitvoering van het vi edesverdrag, voor welker vaststelling do Duitsche regeering dikwijls de gegevens ontbraken. De deskundigen voegen eraan tog, dot de gewone begrooting opgemdhkt werd door een bestuur en een parlement, die bcgeerig waren den nadruk te leggen op den precairen en hpchelijken toestand vnn de Duitsche financiënzij herinneren aan de verklaring van den minister van financiën Wfrth in den rijksdag op 27 Oclo! r 1920, dat de begrooting voor-de uitvoering van het vredesverdrag het beste middel van agi tatie is, waarover het Duitsche volk beschikt en over de geheelc wereld moet worden ver spreid. Vervolgens de begroofirigen van 1919 en 1920 met elkaar vergelijkend, wijzen de des kundigen erop, dat de begrooting van bui- tenlandsche zaken van 24 millioen tot 295 millioen steeg, die van binnenlnndsche zo- ken vun 19 millioen tot 1435 millioen De uitgaven voor het post-, telegraaf- en tele foonpersoneel bedroegen 5366 millioen te genover 756 in 1910 De uitgaven voor de uitvoerig van het vredesverdrag konden worden verminderd, want de Duitsche regeering nam lasten op zich, waartoe zij niet verplicht is. Zoo werd bepaald, dat voor de terugbetoling der ge allieerde schuldvorderingen van vóór den oorlog de Duitsche debiteur er het bedrag van moet storten zonder dot rekening wordt gehouden met de depreciatie van het Duit sche geld en dot hel Duitsche compensatie- bureau het verschil aanvult tusschen de hui dige waarde en die van vóór den oorlog. Bo vendien worden de Duitschers, die in hun personen en eigendommen nadeel onder vonden, meer begunstigd dan de bewoners der verwoeste strekenvan Frankrijk.zij kunnen een voorschot van 50 tot 75 pet. krijgen van de schadeloosstelling, waarop zij recht hebben cn waarvan zij het lotoal kunnen ontvangen, zoodra die schadeloos stelling is bepaald. Men rnoest hen, mecncn de geallieerde deskundigen, een stuk geven, waarbij hun rechten worden geconstateerd en waardoor een betaling der schadeloos stelling in verschillende jaarlijksche termij nen mogelijk zou zijn. Ten aanzien der ontvangsten van de Duit sche begrooting wijzen de deskundigen er op, dat de belasting op de alcoholische dran ken 43 maal zoo weinig opbrengt als in En geland en zesmaal zoo weinig als in Frank rijk. Hetzelfde gold voor de belasting op ta bak, koffie en thee, waarvan het tarief te laag was. De suikerbeiasbng is niet verhoogd en komt neer op 1/230 \an de belastingop- bi engst, terwijl in Italië deze belasting 1/25 van alle belastingen opbrengt. Een vermeer dering met 10 pet- van de belasting op de steenkool zou twee drie milliard meer ge ven. Voorts konden de rnc'arieven ver- Draagt niet alle lieren in één mand. door SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL. 6 „We mogen er wel wezen hè," zei mijn •vriendinnetje, „maar jij bertt veel mooier 'dan ik, Truus." ,,'t Is niet waar," protesteerde ik ijverig* want ik was wezenlijk van een tegenoverge stelde meening. „Ja wel/' antwoordde Nel heel beslist. «-Jij bent bepaald mooi, iedereen zegt 't, en weet 't zelf ook wel. Ik ben alleen maar öardig, maar ik weet toch niet of ik wel met je zou willen ruilen." En met groote ingenomenheid knikte zij tegen haar donker kopje met de verleidelijke kuiltjes in de wangen en kin en het niet onberispelijke maar geestige neusje. „Je zoudt ook wel gek zijn," ik vond 't noodig om iets te zeggen o.p haar laatste bewering. Arm in arm gingen we naar de eetkamer. Ben hoog vertnek met eikenhouten meubels .en lambrizeeringen, in rustige, warme tin ten gehouden door het donkere behangsel £n de goudleereni bekleedsels van stoeien «usthrik De rvoote eettafel, sneeuwv.it ge dekt lichtend van zilver en kristal, deed heei cvroolijk te midden van al die sombere kleie Jgjv. t Geheeil maakte een aangenamen in druk. Bij mijn ouders thuis, was alles keu rig netjes, maar hopeloos banaal. Hier, in deze omgeving, had men naar eenheid en goeden smaak gestreefd en net deed mij weldadig aan. Mevrouw Eerhof stond bij het raam te praten met een heer, een oude heer, dat was mijn eerste indruk, zooiets als mijn vader. Maar toen hij zich omkeerde en mij de hand reikte was het toch heel iets anders. Hij was lang en mager, had een regelmatig, gladge schoren gezicht met groote oogen, als hij lachte kon men zijn prachtige tanden zien. Als ze ten minste echt zijn, dacht ik, want iemand van ruim veertig en dan nog zoo'n mooi gebit f 't Geheel werd weer een beetje bedorven door zijn gele, ongezonde tint, hij zag er lang niet sterk uit. Zijn kleeding was bijzonder gesoigneerd en correct, te jeugdig, oordeelde ik weer da delijk met mijn onbarmhartige jonge meis jes vrijsheid. In Brussel had ik ochter ook wel heeren op leeftijd ontmoet, die zich ele gant kleedden. Met pa, in z'n eeuwige ge- kleecle jas, in huis een oude, soms vettige, ais hij uitging een betere, maar toch geen naar de laatste mode, kon je ook eigenlijk niemand vergelijken. r We gingen dadelijk aan tafel. Meneer Eerhof sprak 't meest met zijn stiefmoeder, hij noemde haar bij haar naam, Adèle. Tot mij richtte hij nu en dan een paar beleefde woorden", niet Nel maakte hij af en toe een grapje, maar veel notiti-e nam hij niet van ons. Ik had heelemaal een gevoel alsof hii de heer des huizes was, Nei's papa, en on willekeurig becon ik mij te verdiepen in ziir verhouding tot mevrouw Eerhof. Toen zii trouwde had zii een stiefzoon van haar eigen deeftiid. Er had een heele roman van kunnen komen. Zou hij haar altijd Adèle gc-noemd hebben? Waarom was hij nooit getrouwd? „Waar zit jij zoo over te peinzen?" vroeg Nel opeens. „Waar denk je aan?" „Aan niets ik voelde dat ik een kleur kreeg. „Je bloost," zei mijn plaaggeest. „Alfred, ze denkt aan jou." Ik was niet voor niets een iaar in Brussel geweest, de tijd van met mijn mond vol tan den te staan en erg verlegen te zijn, had ik achter mij. „Om ir de waarheid te zeggen, ja," ant woordde ik op den vragenden blik van me- neer Eerhof, ,(,ik bedacht dat u zoo n zon derlingen ring draagt, met een doodskop, hoe griezelig V „Zie je wel," riep Nel triomf eerend. „Ik heb al zoo dikwijls gezegd dat 't zoo'n eng ding is^Alfred, maar je draagt 't om interes sant te schijnen." „Niet zoo brutaal, kindje," bestraite hij goedmoedig en mij deni ring toereikend „Een antiquiteit, juffrouw van Linden. Houdt u van oudheden?" „Ik weet 't niet, ik heb er nog zoo weinig gezien." ,.Nu, dan kan je bij meneer Eerhof je schade inhalen," meende mevrouw, „zijn huis lijkt wel een museum." „Alfred," zei Nel, „we rekenen er op dat je morgen avond met ons naar de opera gaat." „Al zoo dadelijk?" vroeg hij, „moet ik heusch al'le avonden met jullie uit Er was een uitdrukking van komischen angst in zijn gezicht. Nel lachte. „Nu, hoe meer hoe liever, we willen zoo veel genieten als we eenigszins kuruven. Wat zeg jij, Trujus?" „Dat we zeker niet te veel van de goed heid van je broer mogen eischen." „Ba, wat ben je braaf erv huichelachtig. Ze is nog veel meer op uitgaan gesteld dan ik. Alfred." ,,'t Is niet waar. Nel, ik ga dol graag naar de comectie of naar de opera. Maar je weet wel clat ik om eigenlijk uitgaan niet geef." „Wat versta je daar dan onder, Gertru de?" vroeg mevrouw Eerhof. „O, partijen, bals, diners." „Dus u houdt niet van menschen zien en in de wereld gaan?" zei Alfred. „Niet veel ten minste, 't Prettigst lijkt me een mooi huis te hebben, artistiek en gezel lig ingericht en weinig, maar goede kennis sen." „Dat is ook het prettigst," vond Eerhof. Ik merkte ineens dat Nelly mij met een heel spottend gezicht aankeek en zonder dat ik wist waarom, bracht mij dat van streek. Alfred vertrok dadelijk na den lunch. Hij zou den volgenden dag komen dir.eeren en dan met ons naar de opera gaan. Toen hij wegging, zijn stiefmoeder toeknikte met een „adieu Adèle," Nel even in de wang kneep en mij met een deftig „juffrouw v. Linden, tot genoesen van u weer te zien," eToette. leek hij mij ineens weer roo vaderlijk en oud dat ik onwillekeurig zei: ,Ach, zegt u toe!» Gertrude, meneer Eer- hof." Hij lachte even een beetje gedwongen* toen goedmoedig. „Graag, tot morgen Gertrude." „Zeg Truus," zei Nel, toen we later op den middag in haar boudoir voör den vlammen- den haard zaten, ieder in een gemakkelijk ken stoel, zij rrvet de handen saamgevoitweni achter haar hoofd, „ik merk dat ik jou toch! eigenlijk heelemaal niet ken." „Hoezoo?" vroeg ik afgetrokken. Ik keek in een portretalbumeen photografie van1 een jongmensch in uniform deed me ineens aan Ernst Rosdijk denken. „Wel, ik had nooit geloofd dat jij je moei te zou geven voor een ouden man. al is hij ook rijk. Daar dacht ik je te onbedorven' voor." „Wat blief?" Het album gleed uit mijni handen op den grond en ik staarde Nel met open mond aan. „Zeg, wou je soms zeggen dat je 't er niet op toegelegd hebt om een wit voetje bij AH fred te krijgen?" „Ik begrijp je niet." „Konjx, hou je niet van den domme," ging Nelly cynisch*voort, „dat quasi niet gesteld zijn op uitgaan, dat houden van een rustig*^ gezellig interieur, dat was er toch op bere-, kend om den ouwen heer lekker te maken*. (Wordt -vervolgdyr

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1