FEUILLETON. MMiwtnispRus A::z DE EEMLANDER" BUITENLAND. puis der ADïtaitmiEi r, I..:;;".'.. mltsih „raw i. ui «m, amersfoort een waan koopt 'jh schoenwebk 19e Jaaroano Ne. 184 per W»l 1 2-60. P« w"k (mel Kratis VCI"k« n8 tegen ongelukken) f 0.17», efionde.lijke nummer» f aoj. AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORT V/AU. TEL. INT 513. vrijdag 4 Februari 1921 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanirc* dingen en Licfdadighclds-advcitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidccligc bepalingen voor het advcrtcercn. licne circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. (Door Briand is-gisberen in het Fransche jftèrlement een verklaring afgelegd, waarin JM» opmerkte, dat de regeering, bekleed met hét gezag, dat zij ontleende aan 't vertrou wen der volksvertegenwoordiging, getracht heeft door de Parijsche conferentie binnen net kader van 't verdrag van Versailles het programma te doen aannemen, dat door de J<amer met gTOOfe meerderheid werd goed gekeurd. Z. i. was het eerst noodige: een eind te maken aan het in gebreke blijven .Ven Duitschland met betrekking tot 'f vre desverdrag en de overeenkomsten van Boulogne en Spa betreffende de ontwape ning. De Fransche regeering, die het recht had de toepassing te eischen van de te Spa bepaalde sancties was erop gesteld deze kwestie openhartig te bespreken met de ge allieerd e mogendheden. Zij wenschte, dat deze zich volkomen zouden overtuigen van de gematigdheid, waarvan zij steeds blijk had gegeven bij het nastreven van haar on- omstoolelijke rechten. Briand wees er voorts op, dat de militaire deskundigen be last waren niet liet opstellen van een lijst van de inbreuken van Duitschland en voegde eraan toe: de kwestie van de ontwapening blijft inderdaad een levensbelang voor de veiligheid van Frankrijk. De Fransche af vaardiging heeft op de.meest nadrukkelijke /wijze erop aangedrongen, dat de bepalingen 'der opeenvolgende verdragen en protocol- Jen op alle punten zouden worden uitge voerd binnen redelijke termijnen, maar op poene van de sancties, die geschikt zijn de verwezenlijking ervan te verzekeren. Nadat de kwestie van de ontwapening, al dus Briand, tot onze algeheele voldoening ■was geregeld, hield de conferentie zioh bezig met die van de schadeloosstelling. Dit vraagstuk was uiterst samengesteld. De ge heele wereld wenschte het herstel van het «- enwicht der economische betrekkingen zoowel in materieel als moreel opzicht was 't voor Frankrijk noodig, dat het scha devergoeding erlangde voor het herstel der verwoeste gebieden. Slechts op voorwaar de, dat de onmogelijkheid hiervan werd aangetoond, zou Frankrijk bereid zijn te buigen. Ondertussohen had de Fransche regeerin'g zich de volgende doeleinden voor ©ogen gesteld: 1. Eindelijk van Duitschland te verkrijgen de werkelijke en onmiddellijke Stoiting van een 'zoo hoog mogelijk bedrag om op de werkelijkheid te kunnen bouwen. Dit was onvermijdelijk, nadat twee jaren .o^en verloopen na den wapenstilstand, ge durende welke Frankrijk verscheiden tien tallen müliarden had moeten voorschieten ean Duitschland. 2. Voordeel te trekken, door een passende combinatie van schuld- eischende volken, uit het economisoh hen stel van Duitschland om het immoreele schouwspel te vei mijden van een verrijkten overwonnene tegenover een berooiden Overwinnaar. Als wij, constateerde Aristide Briend, het denkbeeld van vaste jaarlijksche betalingen, gegrond op het betalingsvermo gen van Duitschland, niet hebben verwor pen, dan is dit aangezien wij het waar» schijn li jke geval hebben voorzien, dat, ten gevolge. van de economische ontwikkeling van dit land, zijn mogelijkheden van beta ling in de toekomst zouden worden vermeer derd. Wij hebben alle reden om te geloo- ven, dat de aanvaarding van een aanvul lende annuïteit, onmiddellijk gevolg van den uitvoer van Duitschland en betaalbaar op een basis van het goud, overeenkomstig het voorstel, gedaan door de Fransche afvaar diging, dit vraagstuk met de meest moge lijke veiligheid en rechtvaardigheid heeft opgelost. Er moest niet uit het oog worden verloren bij het beschouwen van deze kwestie, dat Duitschland, om Frankrijk te betalen, zich elk jaar binnenlandsche rijkdommen moet verschaffen door zijn uitvoer slechts tot het strikt noodzakelijke te ontwikkelen en dat zou het slechts kunnen doen ten nadeelc van handel en nijverheid der geallieerden. Dit was het vreemde en bedroevende ge volg va.n de feiten zelf. Het heffen van een proportioneele annuïteit, te betalen in bui tenlandsche munt, op den geheel en uitvoer van Duitschland, zou voorzoover dit moge lijk is, dezen paradoxalen toestand verbete ren. Daarna is door Briand nog herinnerd aan de wijze van betaling door Duitschland en erop gewezen, dat Duitschland aldus zijn schuld zal betalen, voorzoover zijn econo misch prestatievermogen dit gedoogt, waar van de voornaamste uiting was: de ontwik keling van zijn uitvoer. Bovendien zou het mogelijk zijn het juiste cijfer van dien uit voer te verifieeren en vast te stellen om elk geknoei ten nadeele van Frankrijk te voorkomen. Te dien einde was een welom schreven plan opgemaakt en de controle maatregelen, waarin is voorzien bij de sohik- kingen, die gesloten zijn tusschen de ge allieerden, zouden van dien aard zijn, dat zij de volledige inning van die annuïteiten garandeerden. Door de combinatie van vaste en wisse lende annuïteiten, waardoor de schuldvor dering der geallieerden belang kreeg bij de toekomst van Duitschland, had de Fransche regeering geenszins afgezien van de moge lijkheid van Duitschland, als dit zich econo misch herstelt, de betaling van de geheele schuld te verkrijgen. De commissie ,roor de schadeloosstellingen zou, overeenkom stig het verdrag, het bedrag daarvan vast stellen vóór 1 Mei 1921. Het afhouden van 12 pot. op den uitvoer noemde Briand een duidelijk teeken en het zou niet mogelijk zijn den economischen voorspoed van den schuldenaar t-e verbergen. Het zou Frank rijk in staat stellen de twee cijfers het werkelijke cijfer en het cijfer van het recht naast elkaar te zetten. Ten slotte had de conferentie van Parijs, hoewel in andere ge daante, de te Boulogne besproken waarbor gen duidelijk herhaald: dat de sancties, die bepaald zijn met het oog op de entwape- ning, onveranderd zouden worden toege past op het vraagstuk ven de schadeloos stelling. De conferentie zou niets hebben uitge licht, wanneer zij zich had bepaald tot het omschrijven van verplichtingen zonder de uitvoering daarvan door sancties te waar borgen. De sancties, die de geallieerden in volkomen eensgezindheid hebben vastge? steld, warenmogelijke verlenging van den tijd van de bezetting der gebieden in de Rijnstreek; in beslag neming van de Duit- sche douanegeldenbezetting van een nieuw deel van het Duitsche grondgebied, hetzij de Roerstreek of een anderetoepas sing in het bezette gebied van de Rijnstreek van douane- of andere maatregelenonmo gelijkheid voor Duitschland deel te nemen aan den Volkenbond, zonder waarborgen te hebben gegeven van zijn loyalen wil om de op zich genomen verplichtingen te vervul len. Daarna sprekende over de kolenkwestie, verklaarde Briand, dat de commissie voor de schadeloosstelling aan Duitschland had te kennen gegeven, dat het 2200000 ton maandelijks voor Februari en Maart moet leveren, waarbij moeten worden gevoegd 250.000 ton per maand om den achterstand in de vorige leveringen in te halen. Hij voeg de eraan toeals Duitschland dit zou be twisten, zou het vallen onder de bepalin gen van het verdrag, waarin hoogere cijfers zijn opgenomen. Ook de Oostersche kwestie werd aange roerd er was overeenstemming bereikt tus schen de geallieerden, die besloten hebben te Londen een conferentie bijeen te roepen, die een onderzoek zal instellen naar de amendementen, aan te brengen in hqt ver drag van Sèvres, en waartoe, behalve de geallieerden, zullen worden opgeroepen af gevaardigden van Griekenland en de twee Turksche machten. De kwestie van Cilicië zou dientengevolge worden opgelost volgens de inzichten van het parlement van dat land. Briand voegde eraan toe, dat de conferen tie zich zal bezighouden met de practische middelen (van economischen en financiee- len aard) die het Oostenrijk mogelijk zul len maken onder een doeltreffend toezicht zijn bedrijvigheid op industrieel gebied te hervatten en tot een normaal leven terug te keeren. De confererttie had besloten tot de erkenning van GeorLië, Estland en Letland. Briand beslootIwij hebben het gebied der verwerkelijkingen betreden, dank zij den grooten geest van verzoeningsgezindheid en den goeden wil van onze bondgenooten. De conferentie te Parijs heeft de banden der Entente nauwer aaneengeknoopt. Maar es sentieel werk is geweest het land naar bui ten sterker te maken, waardoor het allen weerstand zal te boven komen en de ver antwoordelijken zal verplichten hun schuld te voldoen. Het zal niet een van de minste vocideelen van deze bijeenkomst zijn, dat hij geëindigd is in een atmosfeer van harte lijkheid, die het ons mogelijk maakt de toe komst in het vervolg in volkomen vertrou wen en veiligheid tegemoet te zien. alle vermakelijkheden 'moeten worden ge schorst. B e r 1 ij n 3 F e b r. (W.-B.). In een be spreking tusschen vertegenwoordigers van het departement voor de luchtvaart en ver tegenwoordigers der bladen heeft Geheim- rat prof. dr. Bendemann verklaard, dat de voorwaarden inzake de Duitsche luchtvaart, die de Ententg te Parijs heeft opgesteld, eensgezind van de hand zouden worden ge wezen, omdat zij rechtstreeks in strijd zijn met het vredesverdrag. Met name het uit voerverbod van luchtvaartuigen, dat in de nota der Entente is opgenomen, is strijdig met het verdrag. De geëischte schadever goedingen van milüoenen voor vernielde Zeppelins en ongeoorloofd uitgevoerd lucht- vanrtmnterieel zijn niet geweigerd,- doch de Duitsche regeering heeft de betaling afhan kelijk gesteld van nauwkeurige opgayen. Deze zijn tot dusver nog niet ingediend. Als Duitschland dc voorwaarden der Entente aanvaardde, zou het zichzelf een ondragelijk ingrijpen in zijn toekomstig luchtverkeer op leggen en een rem voor een tok van nijver heid, die duizenden Duitsche arbeiders werk kan verschaffen. Het doel der bepalingen is door dwang het Duitsche lucMvaartwezen, dat goede vooruitzichten biedt, voor goed te worgen. B e r 1 ij n, 2 F e b r. (N. T A. Draadloos). Uit Frankfort a. d. Main wordt gewag ge maakt van het eerste transport Fransch-ï kleurlingen uit Zuid-Frankrijk naar den El- NOG EEHiGE DAGEN OPRUIMING DER HG reeds ontvanwen: OP. HIEÜHr irmrii WINTERHOEDEN :oi.i.w;riE voou.ta ahshofofti Buitenlandsche Berichten. G e n v e, 2 Febr. (B. T. A.) Hymans heeft aan het secretariaat-generaal van den Volkenbond meegedeeld, dat hij zijn func ties als president overdroeg aan De Cunha, Braziliaansch gezant te Parijs, overeenkom stig het besluit, genomen in den loop der laatste zitting, volgens hetwelk in den ver volge het presidentschap beurtelings aan elk der leden wordt toegewezen. B e r l ij n, 2 F e b r. (W. B.). Bij de bespre king der partijleiders met dr. Simons over de ontwapeningskweslie was men het er over eens, dat de nieuwe voorwaarden aanvaard moesten worden 1 ior zoover zij niet ver der gingen dan het verdrag van Versailles. Dat doen zij echter volgens de c /atting der Duitsche regeering wel in de kwestie óer luchtvaart. Men zal derhalve trachten langs den weg van zakelijke besprekingen de be langen der Duitsche luchtvaart te bescher men. Ook werd de mogelijkheid van een scheidsgerecht overwogen. Dresden, 3 Febr. (W.-B.). In den Landdag heeft Frasdorff,, de voorzitter, voor het begin der beraadslagingen o. a. hel vol gende opgemerktDe Landdag is met den rijksminister van buitenlandsche zaken van oordeel, dat de besluiten van Parijs geen grondslag kunnen vormen voor onderhande lingen. Reeds een gedeeltelijk aanvaarden dezer opgelegde voorwaarden is onmogelijk en moet schipbreuk lijden op de economi sche financieele onmacht van Duitschland. De hooge uitvoerrechten zouden de Duitsche nijverheid totaal lam slaan. Wij hier in Sak sen hebben eerst recht reden om tegen de zen dwang te protesteeren. Onze nijverheid en onze werkende stand zijn meer dan in eenig ander deel van het rijk op uitvoer aan gewezen. München,2Febr. (W.-B.). Da minis terraad heeft besloten, dat van 3 dezer af. zas en het o-s. dirigeeren ervan naar Duit sche garnizoenen. Dc politie moet te Maagdenburg en Stendol communistische putsch-plannen hebben ontdekt. Het was de bedoe'ing de eerstvolgende dagen de„Putsche" te doen uitbreken. In Stendal is een aantal personen gearresteerd, evenals te Maagdenburg. De communistenleider Albert Fater werd ge vangen genomen.Bi j de huiszoekingen in het Bui eau van de K. P. D. werden zeer bezwa rende documenten gevonden. P a r ij s 2 F e b r. (B. T. A.). Een twintig tal anarchisten deden des avonds een inval in de bureaux van de Humanité om de rec tificatie te eischen van een artikel, onlangs verschenen naar aanleiding van den dood van Lefèvre, Vergeat en Lepetit, dat zij be- leedigend achtten voor de overledenen. Ei werd aan hun verzoek niet voldaan, waarop de meubels werden stuk geslagen en de redacteuren, in 't bizonder Caohin, werden afgeranseld. D voorloopige cijfers omtrent*het totale resultaat van dc leening op 31 Januari zijn 27.848,417,300 francs, waarvan in gereed geld 10,908,236,097 francs. Londen, 3 Febr. (R.) Officieel wordt medegedeeld, dat 20 man van de politie waren betrokken bij een gevecht in het graafschap Cork tegen 500 opstandelingen. Zes opstandelingen werden gedood. De po litie had geen verliezen en bemachtigde een groote hoeveelheid wapens. De opstande lingen sloegen op de vlucht. L ,o n d e n, 3 F e b r. (R.) Twee gewapende m-annen hebben heden een kassier van de spoorwegen aangehouden in een straat te Dublin en hem beroofd van meer dan 2000 pond, die bestemd waren voor de uitbeta ling van loonen. Te Tullowbeg (graafschap Carlow) zijn vier politiemannen in een hm- ci er laag gevallen. Twee hunner werden ges» dood, een gewond. De Ooste-nrijksche regeering heeft op ver zoek van dé commissie dea- Entente te Wee- nen de volksstemming in Tirol over de uan- sluiting van die landstreek bij Duitschland, waartoe de Tiroler Landdag hod besloten, verboden. Belgrado, 3 Febr. (B. T. A.) Do constituante is voor 40 dagen op reces ge gaan om de commissie voor de grondwet in stoat te 9tellen-haar ontwerp gereed te ma ken. Kopenhagen, 3 Febr. (W. B.) Naar Politik on uit Riga meldt, zijn de Poolsch- Russische onderhandelingen hervat. Polen heeft zijn financieele eischen tot de helft teruggebracht. P a r ij s 3 Febr. (B. T. A.). De Mat'n verneemt uit Constantinopel, dat de opper bevelhebber der Fransche strijdkrachten ter zee een ultimatum zond aan de Kemolisti- sohe regeering, waarin de onmiddellijke in- vrijheidsstelling werd geëischt van Fransche soldaten, die gevangen wo'. :n genomen te Zoengoeldak. In geval van weigering zou des ochtends het bombardement der stud beginnen. Washington. 3 Febr. (R.). De com missie voor buitenlandsche zaken uit het Huis van Afgevaardigden heeft een gunstig rapport uitgebracht over de motie, waarbij president wordt gemachtigd de volken van de wereld uit te noodigen afgevaardig den te zenden naar een conferentie over do ontwapening. Washington, 3 Febr. (R Daniel? heeft, onder betuiging van zijn instemming, aan het congres het ïapport overgelegd van den Algemeenen Raad voor de Marine, waarvan admiraal Badger voorzitter is. In het rapport geeft de Rand uiting aan zijn ven trouwen in slagschepen, als voornaamste eenheden van de vloot. Hij zegtZonder die schepen kunnen de Ver. St- niet hopen het hoofd te kunnen bicden aan groolerc vloo- ten. Het rapport legt er evenwel den na druk op, dat, hoewel „gelijkheid van kracht" een blijvende 'factor van de Amerikaonscha vlootpolitiek behoort te zijn, er niet over wordt gedacht een internationale wedstrijd in het schepenbouwen te beginnen en ver klaart, dat geen ander volk met reden aan een cJercrelijke hóudinc aerstoo' kan nemen. Washington, 2 Febr. (R.). De Com missie uit den Senaat voor dc buitenland sche betrekkingen heeft rapport uitgebracht, volgens hetwelk verdere leeningen aan an dere mogendheden worden verboden zonder toestemming van het Congres. Bij deze ge legenheid werden aan het departement vol< ledige inlichtingen gevraagd over de beta* ling van interest op en refvndeering van buu tenlandsche leeningen. Reed, deel uitmakende van de juridische commissie, critiseerde het crediet van 67,329,000, dat aan Tsjecho-Slowakije werd verleend na de voorschotten, die clat land reeds had ontvangen tot een totaal be drag van 61,256,000. Reed ontkende, dat de regeering de vrijheid had zulk een lee* ning onder de tegenwoordige omstandigho» den toe te staan. Verspreide Berichten. L i in o g e s 2 F e b r. (B. T. A.). Doordal een personentrein met een goederentrein ir botsing kwam, werden vier wagons van den eerste totaal vernietigd. Er zijn 3 dooden en 47 gewonden Mijnongeluk. Toen gisterochtend een ploeg arbeiders Ilbeisteelt (Anhalt) in de kalimijn wilden of- dalen, stroomden hun giftige gassen teg> moet. Zestig man werden bewusteloos Vier arbeiders zijn gestorvennegen bevinden zich nog in de mijn. Men is bezig met hif reddingswerk. Wie in toorn handelt, gaat in storm on der zeil. door SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL. „Nel," riep ik, bevend van verontwaardi ging, „als je nog een woord zegt, dan pak ik am n koffers weer en ik ga naar huis, wat denk je wel?" Ik voelde mij werkelijk zoo diep beleedigd> dat de tran-en mij in de»oogen sprongen. Op haar beurt keek Nelly mij verbaasd aan. „Dan ben jij een gans," zei zij eindelijk ,Xalm. frJe moet 't me niet kwalijk nemen, je M*as zoo bescheiden en je sprak zoo in den Igeest van mijn broer. Ik dacht heusch dat je zin in hem hadt. 't Zou zoó'n kwaad ding nog niet zijn Truus, ik zou 't wel leuk /vinden, maar ik twijfel toch. Als Alfred nog jooit trouwt zal hij 't toch niet met zoo'n 'pong meisje doen Van hem zou het een loomheid zijn." „Zal je nu zwijgen Waar haal je 't in godsnaam vandaan? Ik moest er niet eens ï>p antwoorden." r „Maar dat doe je toch," en mijn vrien dinnetje, die meer gelezen had en veel meer yan de wereld wist dan ik, lachte. •/Jö," zei ik ijverig en wezenlijk boos, „om je ineen* van dien onzin af te brengen. Ik moeite doen voor zoo'n ouden man, die mijn vader kon zijn. Ba, hoe kom je er aan? Ik was liever dood „Je zou je wel eens bedenken. En zoo erg is Alfred nu ook weer niet." „Dat zeg ik niet." Ik vond dat ik mij wel wat bar uitliet over meneer Eerhof. Hij was toch Nel's halve broer en sommige men schen zijn veel meer familieziek dan men denkt. „En dan ook, ik geloof niet dat ik ooit, op wien ook, meer verliefd zal kunnen worden." „Dat wil zeggen, dat je 't geweest kent!" •hernam Nelly, snel en juist in 't maken van gevolgtrekkingen, „en dat je niet veel ple zier van de historie gehad hebt?" „Nee, dat heb ik ook niet, maar al ben je nog zoo nieuwsgierig, ik zal 't je niet vertel len. want je zoudt 't niet begrijpen." „Ach kind," meende Nel eigenwijs, „dat begrijp ik ook zonder dat je 't me vertelt." Ik kon niet uitstaan dat zij zoo geringschat tend dacht over iets wat ik nog alijd belang rijk vond, wet mjj nog altijd pijn deed in 't herdenken, en eer er een kwartier verloo pen was, had ik ha3r mijn geheele geschie denis met Ernst Rosdijk verteld. Maar Nel vond 't heelemoal niet interessant. „Je doet heusch alsof 't een heel tragisch geval is," zei ze glimlachend, „kom, zoo iet? heeft ieder meisje al wel een paar keer ge had. Je pa had groot gelijk, dat zie je nu toch ook in." „Pa Misschien welmaar hij." „Wie bedoel je „Hij, ErnstIk heb nooit meer iets van hem gehoord. Hoe zou iii dal vinden „Heel naruurlijk," antwoordde zij beslist. -f/Wat kon de stakker je laten hooren? Je pa zal hem duchtig onder handen genomen hebben, en hij heeft begrepen dat hij niets meer doen kon en mocht." „Is dat dan geen bewijs dat hij eigenlijk niets om mij gaf?" „Wel nee. ik vind 't een bewijs dat 't van weerszijden nog minder dan een kalverlief de was." Ik zuchtte. Op die manier had Rika zich ook uitgelaten. Mijn riendinnen beschouw den de zaak heelemaal niet als iets gewich tigs. Een gevaarloos verliefdheidje tusschen een jongen en een meisje zcoals honderd maal voorkomt, meer niet. Zóó moest ik 't dan ook maar leeren beschouwen, als iets doodgewoons. J. «c. I ■iiji.l-o»annwr<iwjLir—n mm i m 'i ui111 mm—Ma» Toch is die lenteavond, toen Ernst en ik elkaar kusten als een paar verliefde kinde ren, de schoonste van mijn geheele leven geweest. Maar toen ik als twintig-jarig meisje in den Haag logeerde, geloof ik niet dat die ge dachte bij mij opkwam. Toen verwachtte ik nog wel iets van het leven. Nelly's beschuldiging dat ik moeite had gedaan om een goeden indruk op haar broer- te maken verontrustte mij. Ik was geheel ter goeder trouw geweest, zonder eenige bijge dachte had ik Alfred gevraagd mij bij mijn rvaam te noemen, 't Zou niet bij mij zijn op gekomen om hem het hoofd opvhol te bren gen, zelfs al had ik hem de moeite waard geacht en dat deed ik niet. Ik dacht aan hem als aan een bejaard heer. Toen Nelly die zonderlinge veronderstel ling uitte, vroeg ik mij af, of hij zich ook zou kunnen inbeelden dat ik op hem specu leerde? Ik moest dus wel heel voorzichtig ziin en dat gevoel hinderde mij ontzettend. Toen we den volgenden avond naar de opera gingen was ik zoo stug en stil, dat Nel mij tot tweemaal toe vroeg of ik mij niet amuseerde. Alfred Eerhof nam geen notitie van mijn kwaad humeur. Hij zat ach ter ons in de loge, vertelde heel aardig van verschillende artisten, die hij in Parijs en in Duitschland gekend had en was zoo be leefd en vaderlijk welwillend, dat ik ont dooide en mijzelf overtuigde dat Nelly die nonsens alleen maar verkondigd had om mij te plagen. Langzamerhand raakte ik hee- lemaal met hem op mijn gemak en ik betrap te er mij zelfs op dat ik het prettig vond als hij kwam, dat de dagen die ik met Nelly en haar moeder alleen doorbracht mij lang niet zoo amusant leken, als wanneer hij ons ge zelschap hield. Toch vond ik in die gewaarwording niets wat mij beangstigde, want er was geen kwes tie van eenige verliefdheid. Ik bloosde niet als hij bijzonder vriende lijk was, ik deed niet de minste moeite om er goed uit te zien als ik wist dat hij komen zou. Ik toonde mij volkomen onbevangen, zóó zelfs dat Nel zich van iedere zinspeling onthield «n. 't ook een> doodcrewoon scheen te vinden dat Alfred veel kwam. We gingen dikwijls uit, een enkelen keer met mevrouw Eerhof, meestal met hem. Er wa ren ook avonden dat we thuis bleven en ge zellig zaten te praten in de mooie, ouderwet-» sche zitkamer. Dikwijls, tegen negen uur kwam Alfred nog. Ik zie hem nog zitten in den zwaren, antieken fauteuil bij den haard, waarin het vuur zoo vroolijk brandde. Dan vertelde hij van zijn reizen, hij was Europa zoo wat rond geweest, hij sprak onderhou dend, ik luisterde graag en met alle aan-i dacht. In zijn manieren begen ons meisjes^ was hij heel hoffelijk en vriendelijk, hij maakte geen onderscheid tusschen Nelly, en mij, en zoo bleef ik volkomen rustig*' kwam het denkbeeld zelfs niet bij mij op*j dat de man mij miet andere oogen zag diani met die van een aardig, bejaard heer, die/ plezier heeft in de weetgierigheid en hel gebabbel van een jong meisje. Toch, als het eens gebeurde, dat Nel enj ik op een dineetje of een avondpartij waren> kon ik 't niet laten vergelijkingen te makeij tusschen de jongelui, die naast mij oanl tafel zaten en Alfred Eerhof. Wat waren dé zoutelooze complimentjes, het flauwe gefliril en de banale praetjes, die ik, met weinig vdj riatie, steeds aanhoorde, vergeleken, bij dé ernstige, interessante dingen die hij ver* telde (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1