llPS' SAFE-INRICHTING BUITENLAND. Deposito-Rente BINNENLAND. MHKIIHI8HüS-'7^ZtI DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. iAitGESRACDT No. 4. TfLEPHOOH No. 304 Sen jaar vast 5 m maanden opzegging 4>/2 »/0 «en dag 3«/0 H ,,L' H0iEi.lt" i 811 Bil AMERSFSORT EOiTE LODENSTSF REGEINAITELS 19e Jaargang Ne. 191 per post f 2.63, per weck (met pratis veriekcring legen ongelukken) f 0.17s, nleondctlijke nummers AMERSFOORTSCH DAGBLAD tf DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. saterdag 12 Februari 1921 P8IIS DER ADVERTENIitH niet inbegrip van ccn bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie* dingen en Licidadigheids-adveitenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdrijt bestaan zeer vooidecligc bcD.illnqcn voor het advertcercn. Hone circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. «4. iMoestafa K-emal heeft kort geleden nog een hoogen toon aangeslagen en krasse 'feischen gesteld aan de Porte. De nationa- Iktisehe leider beschouwde zich als de per- icon, die eigenlijk alleen 'het recht had uit |e maken, wie ter conferentie van Londen, «waar het Oostersche waagstuk zal worden besproken, zal verschijnen. De grootvizier Ik eft thans een telegram aan Moestafa {Keihal gezonden, waarin deze tot gematigd heid en verzoeningsgezindheid wordt aange spoord. Tevens wordt in het telegram te kennen gegeven, dat de aanspraken van de repeering in Angora door de Porte niet kun ne worden aanvaard, omdat zij overdreven zijn, iivdruischen tegen de rechten van den sultan en onvereenig'baar zijn met de be ginselen ven <le grondwet. De grootvizier is varr oordeel, dat maar één delegatie de na tionale rechten te Londen kan verdedigen en wanneer Angora mocht weigeren, zou de Porte alleen handelen. Op de meest categorische wijze heeft L'.oc-stafa Kemal pasja geweigerd en ver klaard, dart de afzonderlijke (natuurlijk na- tiunelistische) delegatie reeds is samenge- id. Deze afvaardiging had instructie ont- gen in 't geheel geen rekening te hou- I met het verdrag van Sèvres en even- n.in met de wepenstilstandsbepalingen van October 1918. Naar wordt verwacht, zul 3c n de twee delegaties zich op de conferen tie vereenigen, maar tevens wordt er op ezen in Londensche kringen, dat maar éé.i van de Turksdie delegaties ter confe rentie, die op 21 dezer zou beginnen met Be behandeling van 't Oostersche vraag s;uk, op de conferentie kan verschijnen en Bc! de vertegenwoordigers van Constantino- pel en Angora van te voren het met elkaar tc-is zullen dienen te worden met betrek- ng tot de samenstelling van één Turksohe ('--legatie. Tvlen ziet, dat hieruit nog al eenige moei lijkheden kunnen voortvloeien, zoodat het nog de vraag is, of de conferentie van Lon den wel vlot van stapel zal Ioopen. Van Duitsche zijde zullen wel geen hindernissen aan den loop der Londensche besprekingen gorden in den weg gelegd, maar Reuter -Echt het nochtans noodig te seinen, dat met betrekking tot Duitschlands veronderstel ling, els zoudenmet het aanvaarden der itiihoodiging tot deelneming aan de Lon- Jiensche conferentie, <Je onderhandelingen 'Éan de conferentie zich uitstrekken tot de voorstellen van de Duitsche regeering, die nog zullen worden medegedeeld, in gezag hebbende Britsèhe kringen wordt gemeend, Hat de beste wijze voor de Duitschers om Ben gang van zaken te vergemakkelijken zal zijn: concrete voorstellen betreffende de luijze, waarop aan de eischen der geallieer den kan worden tegemoet gekomen, in te dienen. Zoodoende zou tijd worden be spaard, daar elke p.oging om de overeen komst van Parijs in de war te sturen, tot mis lukking zou zijn gedoemd. In de Donderdag gehouden zitting van den Oöstenrijkschen Nat-ionalen Raad is door Crimm, den minister van financiën, de sup- pietoire begrooting bij de begrooting van j920 ingediend, waardoor het deficit tot 42 milliard kronen wordt verhoogd oorspron kelijk was een deficit van 12.3 milliard be raamd. Naar de minister mededeelde, moest van Be deficitverhooging van 29.6 milliard niet minder dan 21.5 milliard op rekening wor den geschreven van de verlaging, die de Wisselkoers sinds het opstellen der begroo- ilng heeft ondergaan en op 't voortdurend minder worden van de waarde van 't Oos tenrijksche geld, waardoor de nominale uit gaven stegen. De tot dusver onvolledige gegevens in take de hulp, die het buitenland aan Oos tenrijk had toegezegd, gaven nog niet vol doende de wijze aan, waarop deze hulp zich (zou ontwikkelen. Pas over tien dagen zou p\er complete gegevens inzake de ftnan- iieele plannen kunnen worden besohikt. ^.Vellicht kwam de hulp der Entente te laat, j ervolgde de minister. Deze hulp zou trou wens niet het uitgebreide crediet op langen (termijn zijn, dat de Oostenrijksche afdee- «ing van de corn,missie van herstel als ab soluut noodzakelijk voor Oostenrijk be schouwt. Intusschen moest de minister eerst Aoifedig zijn ingelicht, voor en aleer een oor- Weel kon worden gevormd over de wijze van steunveileening. Dan zou men pas in de gelegenheid zijn na te gaan, of deze blijk baar op commercieele grondslag gebaseer- V c de steunregeling met de behoefte der Oos tenrijksche economie, alsmede met Oosten rijks toekomst en de door 't verdrag van St. Germain gewaarborgde zelfstandigheid re kening hield- Een plan, dat zich niet ten doel stelde de Oostenrijksche productie ernstig en energiek te bevorderen en de economi sche kracht te herstellen, zou er niet toe meewerken om „ons reeds zeer geschokt vertrouwen in den rechtvaardigheidszin, de menschlievendheid der groote mogendhe den, alsmede 't politieke inzicht van dezen te doen 'herwinnen." De te Londen verschijnende bladen wij zen er op, dat de uitslag der verkiezingen in Zuid-Afrika voor een groot deel is te dan ken aan het afbrokkelen van de arbeiders partij, doch men verklaart dat niet uit eenige verzwakking van de arbeidersbewe ging, doch meer uit het inzicht van de Brit- sche arbeiders in Zuid-Afrika, dat het gevaar van de afscheidingsgedachte de eigenlijke strijdvraag van de verkiezing was en dat men Smuts tot eiken prijs moest steunen. De Hollanders in de Kaapprovincie schijnen, zegt de Daily Chronicle, in grcot aantal voor de regeering gestemd te hebben. Aan den anderen zijn onder de Hollanders van den Vrijstaat en Transvaal de partijen na genoeg in dezelfde verhouding als vroeger verdeeld gebleven Men moest generaal Smuts gelukwenschen met een triomf, die vrij zeldzaam is onder staatslieden van oor logvoerende naties de hernieuwing van een mandaat, dat hij in den oorlog uitoefende, in vredestijd Zoo is de Times van oordeel, dat Smuts een veel beslissender overwinning beheald heeft dan zelfs zijn meest optimis tische aanhangers hadden durven voorspel len Deze verkiezing, die een van de verkie zingen was, die een keerpunt in de vader- lamdsche geschiedenis beteekenen, toonde, dat er in Zuid-Afrika een stevige meerder heid is, deels Engelsch, deels Hollandsch sprekend, die tegen de bestendiging van de rassenverschillen is. In de-nzelfden geest laat 2ich de Daily Telegraph uitDe verkie zing heeft het groote en trouwe werk van generaal Botha sedert den Zuid-Afrikaan- schen oorlog bevestigd en de nieuwe Zuid- Afrikaansche partij zal aan Boer en Brit ge stadig het ideaal van raseenheid voorhou den, dat de eerste voorwaarde voor Zuid- Afrrka's voorspoedige toekomst is. Bufitenlandscho Berichten. 'Christiania, 11 Fcbr. (\V. B.) In 't orgaan der Noorsche arbeiderspartij, So cial demokraten, wijst Ludwig Meyer, mede oprichter der arbeidersbeweging, in een be spreking-der schadevergoedingseischen van de geallieerden er op, dat deze minstens twee maal zoo hoog is als de wapenstil stands over eenkomst toelaat, die alleen als bindend voor Duitschland moest worden be schouwd, daar Duitschland, vertrouwend op de wapenstilstandsovereenkomst, zioh had overgeleverd. Het had er niet eens den schijn van alsof de door Duitschland reeds betaalde 20 milliard on de waarde der kolo niën van do som der schadeloosstelling zou den worden afgetrokken. De geallieerden wilden Duitsch-land twee generaties lang af hankelijk 'houden. Ook zonder eenige schadevergoeding kon Frankrijk zijn ver plichtingen makkelijker nakomen dan Duitschland. Elk onpartijdig persoon moest de hoop koesteren, dat Duitschland zich tegen den eisch tot schadevergoeding ver zette. Brussel, 11 Febr. (R. T. A.) Betref fende het bericht uit Londen aan de Parij- sche kranten nopens een aanval op een Belgische patrouille door Duitschers te Aken, wordt medegedeeld, dat een wiel rijders-ordonnans schermutselde met ge- maskerden voor het raadhuis te Aken. De soldaten zouden de maskers van drie jonge lieden hebben afgerukt. De menigte verzet te zich hiertegen. Er werd een schot gelost, waardoor een soldaat van de wacht aan den arm werd gewond. Er is een onderzoek in gesteld. Munchen, 11 F ebr. (W.-B.j Minister president von Kahr heeft in de ledenverga dering van de landscommissie der Beiersche volkspartij het woord gevoerd om het standpunt der regeering inzake de bekende verklaring uiteen te zetten. Volgens het ver slag van de Munchensche Neueste Nachrich- ten zeide hij: Wij zijn ons er van bewust dat de laatste beslissing en dus de geheele verantwoordelijkheid aan de rijksiegeering moet worden overgelaten. Dit standpunt be hoort zóó onaantastbaar te zijn, dat alle on rust, die in de laatste dagen onstaan is, door iedereen als ongegrond moet worden er kend. Munchen, 11 rebr. (W.-B.) Toen he den in den Beierschen 'landdag, naar aanlei ding van een interpellatie over de onder handelingen, de vertegenwoordiger van de regeering verklaarde, dat het den minister president wegens den vertTOUwelijken aard van de Berlijnsche minister-conferentie, on mogelijk was, in den Landdag daarover me- dedeelingen te doen, kwam het bij de soci alistische partijten tot stormachtige inciden ten. Zij eischten onmiddellijk opheffing van de vergadering. Königsbauer, de voorzitter, schorste de vergadering voor een uur. Londen, lOFebr. (R.). Lord Robert Cecil heeft formeel te kennen gegeven, dat hij voortaan in "het Lagerhuis in de 'banken der oppositie zal plaats nemen op grond van het grooter wordend verschil van meening tusschen de regeering en hemzelf. Londen, 11 Febr. (R.) Het bestuur van den nationalen bond van spoorwegman nen is vandaag bijeengekomen om de drei gende spoorwegstaking te voorkomen. Het besloot aan J. H. Thomas, zijn secretaris, op te dragen aan te dringen op een volledig onderzoek naar de omstandigheden waar onder de schietpartijen in Ierland plaats hadden. Stockholm, 11 Febr. (W. B.). De minister van financiën Tamm, die heden zijn verzoek om ontslag heeft ingediend, zal op verzoek des konings voorloopig zijn func tie nog waarnemen. De regeering zal van middag beraadslagen over den toestand ont staan door de ontslagaanvrage des minis ters. W e e n e n 11 Febr. (B. T. A.) De ver tegenwoordiger van Italië ter conferentie van Parijs heeft een bezoek gebracht aan kanselier Mayr om hem op de hoogte te stellen van de onderhandelingen ter confe rentie over Oostenrijk. Hij verklaarde, dat cle mogendheden niet direct zullen ingrij pen in het plan voor den herbouw van Oos tenrijk. Een industrieele, financieele en handels maatschappij zal worden samengesteld, met de opdracht grondstoffen aan de Oosten rijksche fabrikanten te leveren, meststoffen en landbouwwerktuigen aan de boeren, den invoer van noodzakelijke levensmiddelen in Oostenrijk te verzekeren en zijn koers te verbeteren. Het kapitaal van dit maatschap pij zal wodren verschaft door industrieele banken van Frankrijk, Italië, Engeland, de Vereenigde Staten, de neutrale landen cn ook Oostenrijk. De geallieerde regeeringen houden zich thans bezig met het verkrijgen van een samenwerking van hun financiers met deze maatschappij. Deze laalsten zul len eerlang te Parijs bijeenkomen, om de plannen ter spoedige uitvoering te beremen. B e r 1 ij n, 1 1 Febr. (N. T. A. Draad loos). Volgens een bericht uit Moskou heeft de sovjetre.geering den vrede met Polen op 10 Febr. get eekend. trieën en arbeiders door den kwaden tijd heen te helpen. Het ergst is de werkloosheid in de leder-, diamant- en sigaren-industrie. In de andere bedrijven is de toestand niet onrustbarend. Wat de Regeering deed inzake de werk verschaffing werd reeds medegedeeld in antwoord op de schriftelijke vraag van den heer Haazevoet. De regeering zal de werkloozenkassen in staat stellen de reglementaire uitkeeringen te blijven deen. Slechts de helft van het daarvoor noodige bedrag kan a fonds perdu worden verstrekt. De geldende regeling is •voor sigarenmakers en diamantbewerkers het meest voordeelig. De Minister is tot de overtuiging gekomen dat werkgevers en ge meente een deel van de kosten der werk loosheidverzekering moeten dragen. Met de vertegenwoordigers van vakcentralen zal worden overlegd over Steun aan niet ver zekerde werkloozen- De heer van den T empel 'repliceert. Hij dient een motie in, vragende om steun voor werkloozenkassen a fonds perdu. De heer Schaper klaagt over de hou ding van sommige burgemeesters en ge meentebesturen ten aanzien der werkloos heids-voorziening. Berichten. Aan de Staotscourunit van gisteren ont- leenen wij'nog de volgende Kon. besluiten: op verzoek etrvol ontslagen mr. S. Boltjes, als notaris te Leeuwarden en K. Bakker, als notaris te Oosterwolde idem de Oost-Indisch ambtenaar mr. A. H. L. Utermark, laatstelijk lid van den Raad van Justitie te Batavia, wegens lichaamsge breken, met pensioen idem, wegens vol brachten diensttijd, met pensioen de Cost- Indisch hoofdambtenaar mr. J. Th. de Lus- sanet de la Sablonière, laatstelijk president van het Hof van Justitie le Padong benoemd tot kanlonreohter-plaalsvervan- ger in het kanton Zaandam, W. F. G. L. Driessen, burgemeester der gemeente Koog aan de Zaan benoemd tot adjunct-commies bii het Cen traal Bureau van voorbereiding voor ambte narenzaken te 's Gravenhage, W. Muusse, ONTVAFSGStë: 145.. G en ève, 11 Febr. (B. T. A.) Da Cun- ha, fungeerend voorzitter van den Volken bond, Bourgeois, Quin'ones d-e Leon en burggraaf Ishi 2ijn door den raad belast mei- het bestudeeren van de Poolsch-Litausche geschillen. Het vraagstuk van de doorlating der troepen voor Wilna bs opgenomen op de agenda voor 21 Februari. De ZwitseTSche regeering is uitger.oodigd deel te nemen aan de beraadslagingen van den raad te dezer zake. K o f n o, 11 Febr. (W. B.) Het Litau- sche Telegraafagentschap meldt: De com missie uit den Volkenbond verzekert, dat de demobilisatie van het leger van Seligofski aan den gang is. Daartegenover is op te merken, dat de Litausche regeering in het bezit is van onweerlegbare bewijzen, dat op het oogenhlïk een krachtige mobilisatie van het leger van Seligofski plaats heeft. Tokio, 10 Febr. (R.). Het Huis van Afgevaardigde heeft een motie, voorstellen de tot vermindering der bewapening over te gaan, met 258 tegen 83 stemmen verwor pen. Kameroverzicht. Tweede Kamer. De motie De Jonge betreffende het georganiseerd overleg van gouvernements ambtenaren en scheidsgerecht voor gouver- nements-werklieden in Suriname werd in de zitting -van Vrijdag aangenomen met 42 tegen 22 stemmen. Aan de orde is de interpellatie Van den Tempel bereffende de werkloosheid De interpellant betoogt dat de groote werkloosheid veroorzaakt wordt door het kapitalistisch stelsel. Hij Vraagt of de regeering geregeld nadere gegevens wil ver strekken aangaande den omvang der werk- liosheid; of de regeering productieve werk verschaffing wi'l bevorderen en ter hand -nemen, buitengewonen steun wil verschaf fen aan werkloozen-kassen; sigarenmakers en diamantbewerkers wil behandelen als de overige bedrijfsgroepen; maatregelen wil nemen om de werkgevers te verplichten, bij te dragen in de kosten van ondersteuning der werklooze arbeiders in overleg met de vakoentralen; een een algemeene regeling wrl treffen voor onodersteunirug van werk looze arbeiders die geen uitkeering ontvan gen uit een werkloozenkas. Minister AaLberse. deelt mede, dat maatregelen worden getroffen om weke lijks den stand der orbeidsmarkt te kunnen publiceeren. Hij geeft een overzicht van d enstand op het eind van December. In het algemeen ziet de Minister geen heil in hoogere invoerrechten, om indus thans adjunct-commies bij het departement van Financiën. aan jhr. mr. A. van der Goes en H. T. van 't Haaff, op 'hun verzoek eervol ontslag ver leend uit de betrekking van kantonreohter- plaateveivanger onderscheidenlijk in de kantons Nijmegen en Goor, onder dankbe tuiging voor de als zoodanig bewezen dien sten. Z i 1 v e r b o n s. De minister van Financiën maakt bekend, dat in de maand Januari bij de Algemeene Rekenkamer zijn overgebracht a. 400.000 stuks zilverbons a 1 van den bij Kon. besluit van 22 April 1016 (St.bl. no. 168) bepaalden vorm b. 100.000 stuks zilverbons a 1 van den bij kon. besluit van 10 Februari 1920 (St.bl. no. 82) bepaalden vorm c. 500 000 stuks zilverbons a 2 50 van den bij kon. besluit van 14. Juni 1018 (St.bl. no. 357) bepaalden vorm. A c c ij n s v e r h o o g i n g en reuk w a t e r. De Minister van Financiën brengt ter kennis van fabrikanten van reuk- en toi- letwaters, dpt eene regeling is tot stand ge komen, ten gevolge waarvan zij in het genot kunnen gesteld worden van vrijdom voor de helft van den accijns vandoor hen voor de vervaardiging hunner producten te bezi gen gedistilleerd. Bijzonderheden omtrent die regeling kun nen worden vernomen aan d^ kantoren van de ontvangers der accijnzen. De behandeling der dienstwei geraars. Op dc vragen van den heer Kolthck betreffende 'behandeling van militaire dienstweige raars en het achterhouden van hun correspondentie, heeft Minister van Justitie geantwoord, dat het in overleg met zijn ambtgenoot van Oorlog inge steld onderzoek nog door een nader onderzoek mocf worden aangevuld. liet is hem deswege thans, nog niet mogelijk de gestelde vragen volledig te beant woorden. Bedoeld nader onderzoek wordt zooveel mogelijk bespoedigd cn dc minister stelt zich \oor, na afloop daarvan aanstonds de gevraagde Inlich tingen te verstrekken. Voeding van personen in t ij tl c- l ij kc be w a r in g. Namens den minister van justitie is ter kennis van de burgemeesters ge bracht, dat voor voeding van personen ,dic in af wachting van hun vernoor of van hun voorgelei ding of als vreemdeling in gemeentelijke localitei- ten in bewaring zijn gesteld, gerekend van i No vember 1920, de vanwege de gemeente voor te schie ten kosten, welke aan bet rijk per hoofd in reke ning kunnen worden gebracht, voorloopig kunnen worden gesteld per dag op 0.80 voor een warmen maaltijd, en voor twee koude maaltijden (waaron der o.m. brood met koffie) op 0.3s voor eiken maaltijd. Bovendien kan voor logies per persoon f o. 10 per dag in rekening worden gebracht met oog op verstrekking van stroo voor nachtleger enz. -Eenblunder? Het Tweede Ka merlid Weitkamp heeft den minister van Justitie de volgende vromen gesteld 1. Is het den minister bekend, dat °nkefo maanden geleden na een diefstal ten kern tore van de coöperatieve zuivelfabriek U Aalten, waarbij 14.000 werd ontvreemd^ de officier van justitie te Zutphen de ren dachten, nadat zij voor hem waren geleid, vrij heeft doen uitgaan met teruggave van een belangrijke som gelds, die in hun bezit was gevonden? 2. Is het juist, dat deze zelfde vei Jachten daarna toch zijn vervolgd en veroordeeld tol gevangenisstraf van 5 maanden en 3 jaren, echter zonder dat er toen gelegenheid was van het gestolene iets aan de eigenaars te* rug te geven 3. Is-de minister bereid te ^©vorderen, dot van 's Rijks wege de eigenaars schadeloos worden gesteld voor het groot geldelijk na deel, door hen geleden ten gevolg-) von. eigenaardige opvattingen bij een rcohterlijk ambtenaar? Fiercn. Met Tweede Kamerlid Schaper heeff den minister van Landbouw de volgendu vragen gesteld 1. Is het niet juist, dat sedert 't openstel len der grenzen voor den uitvoer van eicx ren de prijs voor den 'binnenlandschen con sument voortdurend is gestegen, terwijl de ze reeds dolende was, zoodot dit product' wederom meer en meer bereikbaar werd voor het groote publiek, in het bijzonder voor on- en minvermogende zieken en zwakken 2. Wil de minister, indien vraag I toe- stemmenn moet worden beantwoord, tenf spoedigste wederom de grenzen voor den eierenuitvoer sluiten, opdat de prijzen we* der in dalende richting zullen gaan? De nieuwe rijksarchivaris i n N--H o 1 1 a n d. Omtrent den nieu wen rijksarchivaris in Noord-Holland, jhr. mr. B. M. de Jonge van Bilemeet, deelde hefc h'hld. nog de volgende bizonderhedep mede: Jhr. mr. B. M. de Jonge van EÏIemeet promoveerde in 1006 te Utrecht tot doctor in de rechtswetenschap op proefschrift „Geschiedkundig onderzoek naar den' rechtstoestand der Zeeirwsche geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der XVIIde eeuw". Hij was eenigen lijd werk zaam als volontair op het rijksarchief in Zee land. Op 1 Maart 1008 werd hij adjunct- commips cn in 1912 commies bij het rijks archief in Utrecht. In 1012 en 1013 mnokta hij zich verdienstelijk door, onder leiding van mr. S. Muller Pz., de organisatie ter hand te nomen van het rijksarchief in Noord-Bra bant. In 1013 werd hij rijksarchivaris in Drente. Hij schreef toen over de kerkelijke geschie denis van Drente (in het Ned. Archief voor Kerkgesóhiedenis) en leverde de Drenische markenkaart met toelichting, in den Ge schiedkundigen Atlas van Nederland. Te Utrecht maakte hij den inventaris van het archief der Oud Bisschoppelijke Ctérezij (in bruikleen bii het rijksarchief aldaar), wel ke inventaris niet is gedrukt. Directeur Keuringsdienst Goes. De gemeenteraad van Goes heeft benoemd tot directeur van den keu ringsdienst van waren dr. G. J. van Meirrs, gemeente-scheikundige te Gorinchem. Van burgemeester tot jour nalist. Mr. P. J. M. van Sonsbeek, heeft ontslag gevraagd als burgemeester van Egmond-Binnen. Hij gaat als journalist naar Frankrijk. Ontslag directeur Haag se he telephoon. De directeur der tc- lephoon te Den Haag G. E. van Lier, heeft ontslag uit den dienst der gemeente ver* zocht met ingang van 1 April. De heer H. S. Keuls, hoofdinspecteur bij de Stedelijke Fabrieken van Gas en Elcc- triciteit te Leiden, heeft om gezondheids redenen met ingang van 1 Mei eervol ont* slag uit deze betrekking gevraagd. Warenwet. Tot -buitengewoont lid der commissie, bedoeld bij artikel 17 der, Warenwet, is benoemd de heer H. R. Heizei, voorzitter van de Ned. Vereen, van Werk* gevers in het Bakkersbedrijf te VGraven* hage. Journalistiek. De heer Plu A. Mees te ZwoHe zal met 1 April aftreden als redacteur van de Prov. Overrijsse«lsche( en Zwolsche Courant, waaraan hij hoofdza kelijk voor de aldeeling Binnenland verbon den was, en met dien datum te Arnhem del betrekking aanvaarden van journalistiek lei der van verschiMende periodieken, die bi| „de Vlijt" te Arnhem verschijnen. W. J. M. de B a s. f Een hooggeacht Hagenaar, notaris de heer W. J. M. de Bas, oud-gemeenteraadslid, is heden in idem ouderdom van 73 jaar overleden. Dc iusic een leii De Vryhei(l»boi)<l Naar men ons meldt is -er tusschen do verschillende vrijzinnige partijen thans al«| geheele overeenstemming bereikt'inzake dot fusie. De nieuwe staatkundige partij, die al* resultaat van deze fusie zal worden ge- stioht, zal den naam dragen van „Vrijheids^ bond". Het program, waarop de hoofdbesturen, der fusioneerende partijen, die zich „Vrij* heidsbond" zullen noemen, hebben ver een igd, luidt thans aldus;

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1