145.. MA1S0H ,,L' HIRONÜELIE" W. VIISSSIIM AMEI SE ECHTE LSBEiTi! REGENMANTELS 1. filNTEMIRST-MF19. DE EEMLANDER" PRIIS DER ADVERIEHTIËN niet inbegrip van een BUITENLAND. "BINNENLAND. FEUILLETON. EEN WAAN M VOETBALLEN en Haas**- VOETBALSCHOENEN 19e Jaargang No. 192 per poet f 2.(0. per week (met gratis verieker ng tegen ongelukken) f 0.175. aixonderlljke nummers J OjOJ. AMERSFOORTSC! r> DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Maandag 14 Februari 1921 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanbiv dingen en Licldadighcids-adveitenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het advertceren. hcn« circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. Men maakt zich in Duitschland nog steeds fóigerust over den opmarsch der Polen. Te K,ondesv, Parijs, Rome en Warschau heeft [&e Beriijnsche regeer irvg in verband met de jjpoolsche troepenconcentraties aan de oos- jblijke grens van 't rijk, zooals men zich her innert, geprotesteerd, maar van Poolsche en Fransche zijde i9 ontkend, dat Poolsche sol- 'daten werden samengetrokken; geschiedde dit nochtans hier en daar inderdaad, dan was 'dit toe te schrijven aan demobilisatiemaat- tegeJen. Maar naar van gezaghebbende zijde Vordt medegedeeld, beschikt de Duitsche re geering thans over preciese berichten over de sterkte der troepen in 'X westelijke Pool- feche grensgebied. Blijkens deze inlichtingen .bevinden zich thans, nadat onlangs opnieuw transport heeft plaats gehad Aan de zuidgrens van Oost-Pruisen (in den sector LomsjaMlawaOstrolenka) de 4e divisie ter sterkte van 14,000 man, in West-Pruisen (in den sectorGraudenz— ïhornBromberg) de 16e divisie en de z.g. Siberische brigade ter sterkte van 20,000 man, in de vroegere provincie Posen (in den sector HohensaLza—PosenLissa—Os- frowo) de 14e, 15e en I7e divisie, alsmede 2 servebrigades ter sterkte van 54,000 man, gs de Opper-Silezische grens (in den i cior SzenstochauBielitzNeu-Sandec— Krakau) de 6e, 21ste en Podhalanski-divisie ter sterkte van, in ronde cijfers uitgedrukt, 42,000 man. Hierbij moeten worden ge noegd de in reserve gehouden 11e divisie in derv sector van Lodz en de 22e en le.divisie Üegionairen in den sector ven Warschau, eveneens ter sterkte van 42,000 man. Al leen Ueze troepen vormen, dus samen reeds een sterkte van 172,000 man. Hierbij komen nog de troepen in tweede linie, die alleen aan de Opper-Silezische grens (in den sector Szenstochau—Sosno- wisj) met inbegrip der drie grensbrigades en de ongeregelde troepen van de Polska Or- ganizacya Wojskowa (P. O. W.) 25,000 man sterk zijn. In totaal doen aan de Duitsch- Poolsche grens meer dan 212,200 Poolsche militairen drenst. Aan de Litausche grens bevinden zich op 't moment maar 70,000 en aan 't Russische front slechts 126,000 man. Hieruit zou blijken, dat ruim de helft van alle formaties tegenwoordig niet aan de N.-O.» en O.-grens van Polen, maar aan de grens van het met Poien zich in vrede be vindende Duitsche rijk staat. De verklaringen van den Poolschen minis ter van buitenlandsche zaken, dat de troe- penverschurvingen slechts verband hielden met demobiüsetiemaatregelen, komen, vin den de Duitschers, dan ook niet overeen met de feiten, daar tot nu toe alleen de oud ste lichtingen en de studeerenden den dienst hebben verlaten. De overige lichtingen zijn gedeeltelijk met uitrusting en bewapening met onbeperkt verlof gegaan. Herhaaldelijk er gewag van gemaakt, dat deze verlof gangers opnieuw in dienst zijn getreden. De wettelijke frontdienstplicht bedraagt thans in Polen maar 2 jaar; ip plaats daarvan wor den nu evenwel minstens 5 lichtingen onder de wapenen gehouden, die voldoende zijn om 't leger op oorlogssterkte te houden. Verder zouden enkele, tot dusver nog niet onder de wapenen staande, officierslichtm- gen wederom zijn opgeroepen. Een ontbin ding van de troepen der tweede linie heeft tot nu toe niet plaats gehad. Ook 2ijn slechts paarden en voertuigen, die ongeschikt voor den oorlog zijn, verkocht; die paarden en voertuigen echter, die nog vel deugden, zijn opnieuw ingedeeld. Tal rijke malen is vastgesteld, dat regimenten, die zich thans in de westelijke grensgebie den van Polen bevinden, volledig op sterkte zijn gehouden en dat dit zelfs met de reserve- formaties ervan het geval is. Voorts bevindt zich -een deel der op Duitsch-Poolsch grond gebied staande formaties inderdaad niet in zijn oorspronkelijke garnizoenen. De conclu sie, die de Duitschers hieruit trekken, is van een demobilisatie van 't Poolsche leger kan tot dusver geen sprake zijn. De Duitsche regeering heeft zich in verband met het bo ven weergegevene dan ook genoodzaakt ge zien wederom haar bezwaren in te dienen bij de regeeringen te Londen, Parijs, Rome en Warschau. Buitenlandsche Berichten. P a r ij s, 12 F e b r. (N. T. A. Draadloos). De Raad van den Volkenbond komt 21 de zer te Parijs bijeen. Constantinopel, 13 Febr. (A. R.) De Turksche missie naar de conferentie te Londen staat onder leiding van Tewfik Pas ja en vertrok gisteravond per express. B e r 1 ij n, 12 F e b r. (N. T. A. Draad loos). Nadat de Amerikaansche protesten, dat de uitvoerbelasting een niet te gedoogen controle en een beletsel voor den vrijen handel van Amerika en Duitschland betee- kent, steeds met meer klem werden geuit, tracht thans Loucheur, de Fransche minis ter voor cien wederopbouw in een interview de te Parijs gesloten overeenkomsten intake de uitvoerbelasting u 12 anders uit te leggen en ze gewoonweg a's een bereke- nings-middel voor te stellen. Deze mededee- ling verrast wel-is-woar de Duitsche open bare meeiv'ng, maar zij is niet geschikt de besluiten van Parijs minder bedenkelijk te doen voorkomen, omdat ook de wisselende 12 toeslag, die uit het Duitsche export- surplus bestreden dient te worden, het eind cijfer van 't bedrag der schadeloosstelling met 42 keeren 12 van een zeer vage en veranderlijke som verhoogt, zoodat het be- draf heelemaal niet is te berekenen. Het officieuse bericht van de Temps, vol gens hetwelk de Duitsche prestaties over eenkomstig art. 235 van 't vredesverdrag (20 milliard mark in goud tot 1 Mei), te kwij ten in jaariijksche termijnen, maar die reeds in aanzienlijke mate overschreden zijn, niet medegelden, maar voor het terugbetalen der te Spa toegestane kolenvoorschotten, de be taling der bezettingskosten na den wapen stilstand, alsmede voor levensmiddelen en den invoer van grondstoffen gebruikt wor den, wordt opgevat als een voornemen de Parijsche besluiten uit te breiden. B e r 1 ij n, 2 2 F e b r. (W. B.). De voorzit ter deT economische commissie van den voorloopigen Reichswirtsohaftsrat, dr. Hans Kramer, heeft bet voorzitterschap op zich genomen van de commissie van 15, die de Duitsche tegenvoorstellen inzake de scha devergoedingskwestie zal voorbereiden. Brussel, 12 F e b r. (B. T. A-). In een nota over de door Duitschland te betalen schadevergoeding inzake de rivierscheep vaart deelt de commissie van herstel mee, dat de verliezen der geallieerden als volgt zijn 63 pet. voor Frankrijk, 33 pet. voor België en 4 pet. voor de andere landen. B e r 1 ij n, 12 Febr. (W. B.). Volgens een kennisgeving van den rijksminister van voedselvoorziening en landbouw, zal ingaan de 15 dezer de invoer van levend slachtvee, lammeren, schapen, geiten, varkens, versch vleesch, hammen, runder- en schapenlalk worden vrijgegeven. Vanaf dien'datum zijn dus invoer-concenten hiervoor niet meer nood/ig, dooh blijven ook voortaan de be staande voorschriften van d~ ^zondiheids- en veiligheidspolitie van kraoht. - B e r 1 ij n, 12 Febr. (W. B.). Volgens verschillende bladen is de mededeeling der Beiersche regeering omtrent het door haar in te nemen standpunt inzake de kwestie van de ontwapening der burgerwachten ook heden nog niet te Berlijn ontvangen. B e r 1 ij n, 12 Febr. (W. B.). Volgens een bericht van de Freiheit uit München, heeft de onafhankelijke socialistische partij besloten een oproep uit te vaardigen, waar in zij de Beiersche regeering een feilen strijd verklaart en aanspoort tot samenwerking met de arbeidersbevolking van heel Duitsch land om het de Beiersohe regeering onmo gelijk te-maken de in den tegenwoordigen •toestand alleen mogelijke rijkspolitiek te dwarsboomen. Aangezien de regeering zich onttrekt aan den plicht zich voor de volks vertegenwoordiging te verantwoorden, wordt het proletariaat gedwongen buiten parlementaire middelen te gebruiken om de nationalistische politiek te dwar^hoomenn. B e r 1 ij n, 1 2 F ebr. (W. B.). Naar uit Homburg door de Vorwarts wordt verno men, heeft de politie in een particuliere wo ning een aantal machinegeweren, vele ge weren en een groote hoeveelheid munitie in beslag genomen, die naar het heet voor de o^ganisatie-Escherich bestemd waren en naar Hamburg zouden worden gezonden. Tol van personen zijn gearresteerd. Londeen, 12 Febr. (ROfficieel. De koning heeft het ontsla™ aanvaard van Milner en Long, in verband met hun ge zondheidstoestand en de benoemingen Goedgekeurd van. Churchill voor koloniën, Worthington Bvans voor oorlog, Lord Lee voor de admiraliteit en Griffits Boscawen voor landbouw. R o m e, 1 2 F e b r. (B. T. A.). Op het 2. consisterie zullen tot kardinaal verheven wordende aartsbisschoppen van Keulen, München, Philadelphia, de nuntius te Ma drid en een nog nader aan te wijzen Spaartsch geestelijke. Er schijnen geen an dere kardinalen benoemd te zullen worden. Rome, 12 Febr. (B. T. A.) De bladen bevatten een telegram uit Monfnlcone, vol gens hetwelk in een arsenaal arbeiders die wilden werken en arbeiders die wilden sta ken, het oneens werden. Er werden schoten gewisseld, waardoor enkele personen wer den gekwetst. Later had een ander conflict tusschen socialisten en nationalisten plaats. De Kamer van Arbeid werd overmeesterd. Het resultaat1 doode, 15 gewonden. Helsingfors, 12 Febr. (W. B). Krassin heeft de Finsche regeering verzocht hem vergunning te geven op zijn reis naar Zweden door Finland te gaan. R o m e, 1 2 F e b r. (B. T. A.). Men meldt uit Constantinopel aan Stefani, dat de toe bereidselen voer een Cnieksch offensief ge reed zijn. Er zijn reeds verkenningen voor het offensief gedaan. Athene, 1 1 Febr. (R.). De regeering is bezig de stakers in de electiische cen trale te vervangen. Men hoopt dat het werk morgen zal worden hervat. Indien de sta kers in gebreke blijven terug te keeren, zul len zij worden gemobiliseerd, daar de staat van beleg zaJ worden afgekondigd. Londen, 11 Febr. (N. T. A. Draad loos uit Poldhu). Uit Allahabad wordt ge meld, dat na een langen tusschenlijd de handelskaravaandiienst tusschen Trebizonde (Armenië) en Tabriz (Perzië) is hersteld, Londen, 11 Febr. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). Het vroegere Duitsche schip Biismarck, het Grootste stermschip ter wereld, is door de White Star Line Com pany aangekocht. Londen, 12 Febr. (R.). Zeven hon derd Sinn-Feiners hebben de .politiekazer ne en verscheidene huizen aangevallen en verwoest in het dorp Drimsleague. Het gar nizoen bood flinken weerstand en joeg ten slotte de aanvallers op de vlucht, van wie er een aantal werd gewond. Twee honderd Sinn-Feiners hebben een trein doen stil staan le Millstreet (graafschap Cork) en vie len 14 soldaten aan, die met den trein reis den. Een soldaat werd gedood en 6 werden gewond. Sinn-Feiners hebben de politieka zerne te Elphin (graafschap Roscommon) aangevallen. Na een gevecht, dat den hee- len nacht duurde, werden zij verdreven. De brug over de rivier de Lee, tusschen Cork en Ms^oon, is gisternacht opgeblazen. De politie schoot en doodde één man. Madrid, 11 Febr. (B. T. A.). De Ka mer heeft de behandeling van de interpel laties over het terrorisme te Barcelona en de door de plaatselijke overheid genomen maatregelen hervat. Tal van afgevaardigden keuren de handeling van den burgerlijken gouverneur van Barcelona goed en zijn van meening, dat een anti-terroristische oolitiek eisch is. De minister van binnenlandsche -zaken heeft medegedeeld, dat de re™eering het sociale vraagstuk in zijn geheel aan het parlement zal voorle?ge<n, ODclat het de be staande wetten wijzi^e of nieuwe make. Lissabon, 12 Febr. (B. T. A.) Het Portugeesche kabinet is afgetreden. hetgeen als een hoopvol teeken wordt be schouwd. N e w-Y o r k, 11 Febr. (R.). Copeland, inspecteur van den gezondheidsdienst, kon digt aan, dat in verband met de typhusbe- •strijding voortaan geen schip de kaden op minder dan 300 voet zal kunnen naderen zonder* toestemming van de autoriteiten. Hoeffmanseiland krijgt een groote ontsmet tin gsmridhting. Moskou, 10 Febr. (W.-B.) De Ameri kaansche regeering heeft zich tot Letland gewend met 'het verzoek nog 100,000 Rus sen, die de regeering der V. S. de eerstvol gende maanden zal uitwijzen, doortocht over Leütisch gebied te verleenèn. Londen, 1 2 F e b r. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). Generaal Smuts heeft ter stond, maar hoffelijk zijn veto uitgesproken over een voorstel om hem, ter herinnering aan zijn overwinning bij de stembus een persoonlijk geschenk aan te bieden. In een rede te Pretoria zeide hij, dat hij generaal Hertzog graag zou willen medenemen naar de eerstvolgende rijksconferentie, die in Juni le Londen bijeen zal komen. Alle uiter lijke teekenen van onderwerping, zeide hij, moesten verdwijnen het doel was om bin nen de grenzen van het rijk vrijheid en on afhankelijkheid te vestigen. Kaapstad, 12 Febr. (R.) De Zuid- Afrikaansc'ne partij heeft in Barkly de over winning behaald, waardoor Smuts zal be schikken over een meerderheid van twee- en-twintig stemmen boven alle andere par» j tijen. De uitslag der verkiezingen is thans J Z. A. P. 78, arbeiderspartij 9, nationalisten 43, onafhankelijken 1. Drie uitslagen ont^ breken thans nog, w.o. twee herstemming gen. Alleen de Vrijstaat heeft een meerder^ heid opgeleverd aan de voorstanders vanl afscheiding; daar werden 16 nationalisten! en een arbeiders vertegenwoordiger geko< zen. Bij deze verkiezingen was vooral opmew kelijk het groote aantal arbeiders, dot da politiek van Smuts steunde. De steun deu spoorwegarbeiders heeft ongetwijfeld zeep veel bijgedragen tot de verpletterende meen* derheid, die de Z. A. P. heeft behaald. Verspreide Berichten. De 2<lo Iiiteriinlionnlc JanrixMiri te Men meldt '1 e Milaan, als eersle handelscentrum van Italië, zal op 12—27 April 1921 de 2e In* ternationole Jaarbeurs worden gehouden. Het vorige jaar bedroeg het cijfer der ah gesloten zaken meer dan een milliard Liren* Het aantal dCT deelnemende firma's bedroeg 1233, waarvan 448 buitenlandsche van da volgende nationaliteiten (in volgorde van 'I aantal deelnemers) Zwitserland, Engeland, Vereenigdc Staten, Duitschland, Tsecho* Slowakije, Zweden, Denemarken, België, Oostenrijk, Spanje, Rusland, Nederland en China. Het uitvoerend comité is gevestigd": Via Agnoilo 12 en de Generaal-Directie Viale Venezia 20. Groote brand in Spanje. De historische stad Toledo, tot omstreeks 1500 de hoofdstod van Spanje, is, naar het Journal meldt, gedeeltelijk door brand ver nield. Zeer veel kunstvoorwerpen zijn een prooi der vlammen geworden. De brand brak uit in het gouverneurspoleis, tastte wel dra de aangrenzende huizen aan, om dan over te slaan naar de fraaie kerk van Johan nes den Dooper, waar zich vele kostbare schilderijen bevinden, 't Grootste deel hier van kon gelukkig nog tijdig in veiligheid worden gebracht. -- International L »■- s s 0 c j 0. t i o n. Z. K. H. de Prins der Nederlanden heeft het eexe-voorzitterschap aanvaard van het eere-comité voor de ontvangst der con ferentie der Internationale Law Association, welke in h$t laatst van Augusten begin September a.s. in het Vred^cnnleJs. to 's Gravenhage zal worden -ehouden. Nederland en België. - De minister van buitenlandsche zaken en de Belgische gezant hebben op 9 Februari '21 op het ministerie van buitenlandsche zaken te Den Haag een verdrag onderteekend tot regeling van de betrekkingen tusschen Ne derland en België inzake de verzekering te gen ongevallen. p i u m-c onventie. Op 11 Fe bruari heeft de Spaansche gezant op het mi nisterie van buitendandsche zaken te Den Haag namens zijn regeering het protocol onderteekend betreffende het in werking stellen van de opium-conventie, welk proto col op 'het ministerie van buitenlandsche zaken ter teekening is neergelegd, ingevol ge besluit van de in 1914 te 's Gravenhage gehouden 3e Opium-conferentie. De bommenaanslag op Goes. Men schrijft aan de Stand.Hoewel de bommenaanslag op Goes, waarvan door de Engelsche regeering is erkend dat hij door een Engelsch vlieger is bedreven, reeds meer dan drie jaar geleden is, werd tot nu toe door niemand der getroffenen eenige schadevergoeding ontvangen. Meermalen reeds werd door het gemeen* In de zwakste gronden groeien de ■schoonste bloemen. door SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL. 15 Maar Alfred, die zich ook met die dingen ke. moeide, had- bepaald dat ik. een nauwslui tende japon zou dragen van roomkleurig La en en» hij had een grooten hoed voor mij iv' Parijs laten komen met struisveeren van iezelfdie 'kleur. In dat costuum zou ik ook •>p reis gaan. Ma was er heelemaal van in /de war geweest, vooral toen er nog een (kostbare bonten mantel verscheen, dien tak er over heen! zou dragen. Ik zelf verwón- aderde mij niei eens over al die pracht, en terwijl ik nu in den spiegel keek zag ik een heel mooie, jonge vrouw, maar ik had een ■ge oei alsof ik 't niet was. ik herkende mij zelf niet. Pa stond geduldig op het portaal te wach ten eni wij gingen naar bededen. Rustig trad ik in den salon, waar men! op mij ÏWachtte. Ik 2ag bewondering in1 aller blikken. Mevrouw Eerhof kuste mij. Nel, zelf al leraardigst in zilvergrijs fluweel, beet mij '1 oor „Je ziet er echt mooi uit, Truus." v Ik keek naar Alfred. Zijn gezicht stond ■Keel kalm, maar ik las in riitv oogen dat hij imii zeer bewondierda. Maar al de herinneringen aan mijn huwe lijksdag zijn onbeduidend, het ging alles even banaal en» gewoon. Op het stadhuis was het stikvol, men gaapte mij aan en ik voelde dat men mij heel mooi vond. Ik denk wel dat ik dat een prettige sensatie heb gevonden. De hirwe- lijksplechtigheid zelf maakte geen indruk op mij. Toen ik weer in het rijtuig stapte en het denkbeeld dat ik nu getrouwd was bij mij opkwam, had ik een gewaarwording van angst. Al dat onwezenlijke, dat oneigenlijke verdween en ik begreep dat ik, Gertrude Linden, het zelf was. Maar Alfred nam mijn hand in de zijne, keek mij vriendelijk glim lachend aan, eni ik voelde de emotie weer vervagen. Ik herinner mij dat pa aan het dejeuner toastte en zei dat hij zijn eenige dochter, zijn innig geliefd kind met een bloedend hart afstond en alleen getroost werd' door l&et denkbeeld haar te geven aan den edelsten, den besten der mannenik herinner mij dat ma huilde en ik mij op de lippen beet om niet te lachen. Toen het oogenblik van afscheid nemen gekomen was en ma mij luid! snikkend omhelsde, voelde ik mij ijskoud. Neen, het deed' mij niets mijn ouderlijk.huis te verlaten en ik had er om kunnen schreien. Ik wist dat mijn ouders blij waren om het rijke huwelijk, dat al die emotie comed-iespel was en ik ergerde mij. Toen nam Alfred, die correct en kalm van iedereen afscheid had genomen, mijn arm en van uit het warme, hel verlionte vertrek kwamen we in de buitenlucht. Het stortre gende, de wind huilde in de dorre takken van de l'aan populieren. Pa zelf, in zijn rok •en witte das, hield, toen ik in het rijtuig stapte, een parapluie boven mijn hoofd', die iiv een oogenblik doornat was. Dat zijn mijn laatste herinneringen aan mijn ouderlijk huis. Nu ik alles, na zooveel jaren, weer her denk, is het mij heel moeielijk over den eersten tijd van mijn 'huwelijk te spreken. Ik weet dat mij een groot onrecht is aange daan. Door Alfred in de eerste plaats, die mijn bloeiende jeugd verbond aan zijn arm zalig bestaan van rijken, geb'laseerden, zie kelijker man door niirn ouders, die zonder navraag te doen, verblind door het groote fortuin, mij koppelden aan- iemand die het leven te veel had genoten; door mevrouw Eerhof, die mij had moeteni waarschuwen, wel weter.d dat haar stiefzoon toen reeds lijdend was aan een ongeneeslijke ziekte. Maar in dien alleréersten. tijd begreep ik er niets van. foU: Het verdroot mij wel, dat we reeds op on ze huwelijksreis veel thuis moesten blijven,' dat Alfred zich dikwijls afgemat en doodmoe voelde, dat hij, op mijn bezorgd vragen wat hem toch scheelde, klaagde over pijn in zijn rug of zijn hoofd. wat wist ik van die dingen? Niettegen staande alles voelde ik mij geen oogenblik ongelukkig. Ik hield van mijn man, o, niet met die liefde die het hart doet kloppen.hij het hooren van zijn stap, die ontroert bij den ldank van zijn stem, die doet wegzwijmelen van weelde in zijn omhelzing, maar ik had hem lief met een kalme genegenheid die mij niets deed missen. Ik was hem dankbaar om dat hij niet hartstochtelijk was, omdat hii mij behandelde met zachte teederheid, mij omringde met een ridderlijke zorg en oplet tendheid, die mijn ijdelheid streelden. Ik kwam niet te kort, omdat ik van hern niets anders verlangde. We bleven een paar maanden in het Zuiden. Ik had gehoopt dat Alfred met mij naar Florence, naar Rome, naar Napels zou gaan, maar van dat alles 'kwam niets. Hii vond het heerlijk in Monte Carlo, en zei, dat er geen mooier plek op de wereld te vinden was. En het was ook verrukkelijk, 's Middags zaten we op het bal- con en genoten van de onvolprezen schoon heid der M/iiddellandsche Zee. 's Avonds voelde Eerhof zich doorgaans opgewekt en dan gingen we uit, naar -een concert, of naar de opera, ook wel naar de speelzalen, waar ik mij vermaakte met het bekijken dei- prachtige, vreemde toiletten van de demi- mondaines en de zonderlinge typen der ver schillende spelers, waar Alfred' mij, voor de grap, een paar keer mijn geluk deed be proeven en waar ik in een oogenblik, als ik speelde, zóóveel won dat ik de opmerkzaam heid tot mij trok, ofschooi^ mijn man zoo beleefd wa9 te beweren, dat ik dat toch deed door mijn verschijning alleen. Inderdaad, ik voelde wel dat men mij be wonderde en het werd mij spoedig duidelijk dat dit voor Alfred een bron van genoegen was. Met de meeste zorg koos hij mijn toi letten, hij had veel meer smaak dan ik, d^e nog niet getraind was in dit opzicht, en mij nog altijd eeragszinsi verbaasde.als ik voo- een betrekkelijk -eenvoudige japon, waarvan ik het smaakvolle nog niet heelemaal op prijs kon stellen, een duizend francs moest beialen. Maar Eerhof lcwarn in" extase ovei) de kleuren van een toilet. Hij wikte en woog, want ik mocht nooit iets dragen dat al ge zien was, hij teekende zelf de modellen eir was altijd gelukkig in zijn keus, hij genoot, meer nog dan ik, als we ergens binnen kwa men, waar veel menschen waren, en ik, in) mijn gedistingeerden, prachtvollen eenvoud bewonderd werd. Dat alles was wel prettig, wel vleiend voor een meisje dat haar leven in een kleine plaats had doorgebracht en was grootge-» bracht in een omgeving, waar men van de weelde, die ik nu leerde kennen geen be< grip had. Maar toch, ik begon te verlangen naau, huis, uit nieuwsgierigheid, want ik kon mij' geen voorstelling maken van wat mijn hufc zou zijn. Alfred ontving veel brieven en cor respondeerde met.zijn architect, mei/helma- ker, met talloos veel .personen, die alles naar zijn voorschriften in orde brachten; maar hij vertelde mij n'ielsglimlachend bei' weerde hij dat 't een verrassing moest zijn. Hij had zich ontzettend veel moeite gege* ven, en zijn belooning zou bestaan in mijit bewondering. In -de laatste dagen van Aprif zouden we naar huis gaan, de lente en daar,* na den mooien, vollen) zomer te gemoet. (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1