SE ECHTE üüiTlf HOF ZB. UPS' SAFE-INRICHTING BUITENLAND. PRUS DES „DE EEMLANDER II. Middsnslands CreMank U«t« Ui. 4. IEKFHM Co. 304 Deposito-Rente êen jaar vast zes maanden opzegging sen dag „mi IE6EBN1BTEIS WILLEN SfiSENHÜiZEfi juwelier Amersfosit. FEUILLETON. EEn WAAN mm PANTOFFELS 19® Jasrgang No. 194 ismraispiiis z: z r;i;: pet poet f 2.60, per week (met pratis veirckcr ng legen ongelukken) f 0.175, aliondcrlijke nummers 0.05. AMERSFOORTSGH Woensdag 18 Februari 1921 DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. van 1 - 4 rebels f 1.05 Hlui met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanbic® dingen en Licfdadighcids-ad vcitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf beslaan zeer voordeeligc bepalingen voor het advcrlccrcn. licne circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Vraagt condities voor liet incasseeten uwer Achterstallige en Betwiste Verdelingen. VAN DER 6RAAF Co., AMSTERDAM ROTTERDAM 1 Politiek Overzicht. Gistermiddag heeft de Engelsche koning, die vergezeld was van de koningin, de nieuwe zitting van 't parlement geopend' na een recès van slechts weinig meer dan zeven weken. De plechtigheid in 't Hooger- hiiis had plaats met den tvaditioneelen luis ter. De stoet, waarin zij zich van Buc kingham Pa'lace naar Westminster begaven, bood, zegt een Engelsch persbureau, een schild era chtigen aanblik en er stonden een heele hoop menschen langs den weg „ge schaard", die op „warme" wijze juichten. Er waren zes paarden voor de staatsiekoets ge spannen en het rijtuig werd begeleid door de garde in haar scharlaken uniform. Daar achter reden vijf volgkoetsen. In één daar van zat de hertog van York, de tweede zoon yan den koning, die als Lagerhuislid voor 't eerst de plechtigheid bijwoonde. De prins van Wailes reed van zijn residentie, St. Ja mes' Palace, rechtstreeks naar Westminster en nam in het Hoogerhuis rechts van den troon zijn zetel in. Van meer belang was de rede, die koning George hield en waarin hij o. m. opmerkte, dat alle betrekkingen nYet de buitenlandsche mogendheden bij voortduring bleven van vriendschappelijken aard. Eerlang zou te JLonden een conferentie v.'orden gehouden, waaraan Bngeland's bondg-enooten in den grooten oorlog zouden deelnemen en ook vertegenwoordigers vfin Duitschland' en Turkije. Ik heb jjiet ernstige vertrouwen, aldus de dat hierdoor vorderingen zullen wor- k-oning, den gemaakt in zake de verwezenlijking van ie vredesverdragen en het herstel van de >rde in Europa en de rust in het nabije Oosten. Het was des konings oprechte hoop, 'dat de besprekingen over een handelsover eenkomst met Rusland eveneens tot een jsucoesvoi resultaat mochten worden ge bracht. De hertog van Connaught had nieuwe raden'in In-die ingesteld en de koning merk je naar aanleiding er van op: Moge het feit, 'dat mijn onderdanen in Indië deze nieuwe politieke verantwoordelijkheden op zich hebben genomen, een vooruitgang in het be stuur van dat gebied waarborgen en een Spoedige beëindiging van den politieleen Strijd tengevolge hebben. De politiek, die de regeering ten opzichte van Egypte denkt te voeren en die zich zou 'richten naar het onderzoek, dat de in 1919 benoemde speciale missie had ingesteld, zou aan het oordeel van 't parlement wor den voorgelegd. Door den koning werd voorts herinnerd aan de schikkingen, die getroffen waren om ten nieuwen male persoonlijke beraadsla- 5 «o 4 »/3 31/ ®/o gingen tusschen de ministers van het moe derland en de dominions mogelijk te maken, hetgeen in de laatste twee oorlogsjaren en sinds den wapenstilstand zulke goede resul taten had opgeleverd. Hij gaf voorts uiting aan zijn vertrouwen, dat deze besprekingen van zeer groote beteekenis zouden zijn om te komen (ot een algeheele samenwerking zoowel wat betreft de buitenlandsche als de binnenlandsche politiek van het Britsche rijk. Wat voorts de leger-, marine- en lucht' vaartbegrootingen betrof, deze zouden naar in de trooruede werd gezegd, de vaste be' doeling van de regeering weergeven om de uitgaven, zooveel als r»et het welzijn van het Biitsche rijk bestaanbaar is, te verminderen. De koning zeide ten slotte: Nog steeds moet ik den toestand in Ierland betreuren Een misleid gedeelte van de lersche bevol king gaat voort met methodes te gebruiken van misdadig geweld, teneinde een onaf hankelijke republiek in 't leven te roepen. Door deze methode kon noch een lersche eenheid, noch een Iersch zelfbestuur wor den verkregen. De maatregelen, die getrof fen werden oio de nieuwe wet voor Ierland in werking te doen treden, schoten goed op en de koning vertrouwde ernstig, dat bin nenkort de meerderheid van de bevolking zal besluiten deze wet aan te nemen, die haar de verantwoordelijkheid van zelfbe stuur zal brengen en haar een bestuursrege- ling verschaffen, waarbij zij door wettige middelen de lersche eenheid kon bereiken. D» rede behelsde voorts de belofte' van verschillende maatregelen, waaronder wet ten tot bestrijding van de werkloosheid en de bescherming van de voornaamste na. tionale sleutelindustrieërr tegen oneerlijke en abnormale concurrentie. Onder de aanwezigen werd o. a. de Duit sche gezant opgemerkt, die in avond- costuum moet zijn verschenen. Winston Churchill heeft Maandag for meel afscbheid genomen van de hoofdamb tenaren aan het ministerie van oorlog, verband met zijn benoeming tot minister van koloniën. Hij herinnerde aan de demo bilisatie van het groote leger van vier mil- lioen man, waarvan 90 pet. aan de burger maatschappij was teruggegeven, terwij) door vrijwillige dienstneming aan nieuwe afdeelingen 'het aanzijn was gegeven. De financieels vraagstukken besprekende, die gedurende zijn ministerschap op den voor grond tralden, wees hij er op, dat de voor naamste redenen van de extra-uitgaven voor het Bngelsche leger de buitengewone» opdrachten waren, die de Opperste Raad Engeland had opgelegd. Groot-Brittannië had de verplichting op zich genomen troe pen aan den Rijn en te Oonslantinopel op de been te houden en de mandaten over Palestina en Mesopotamië te aanvaarden. De grooTe buitengewone uitgaven op de legeiibegrootingen waren het gevolg hier van. In de naaste toekomst zou hij als minis ter van koloniën voor een groot deel dezer zaken de verantwoordelijkheid hebben te dragen. Men had hem de vorming en de leiding van dit departement voor de Ooster- sche aangelegenheden toevertrouwd en hij was van plan, om, wanneer binnen enkele maanden alles geregeld was, in het Lager huis voor te stellen de legerbegrootingen te ontlasten van de vage, onbepaalude en bui tengewoon groote lasten, waarmee zij thans in verband met deze buitengewone nieuwe opdrachten waren bezwaard. Het was daarbij Churchill's bedoeling niet alleen de Engelsche lasten te verlichten, maai* ook die van de belastingbetalers door de uitgaven, die deze opdrachten meebren gen, te verminderen en de betrokken ge bieden in een beter en minder uitgaven eischenden toestand te brengen dan thans het geval was. Een vlaggenkwestie. In de Belgische Ka mer heeft Woeste (katholiek) den minister van kunsten en wetenschappen geïnterpel leerd over zekere beloogingen tegen de na tionale vlag door een deed van het onder wijzend personeel -en over het zenden van een brief aan de directrice eener school door den socialistischen minister van nij verheid Wouters, waarin verklaard werd, dat hij zijn dochter ontsloeg van den groet aan de vlag. Eyeneens interpelleerde Woeste over een motie, een paar dagen later aange nomen d-oor socialistische onderwijzers, waarbij zij den minister van nijverheid ge- lukwenschten met zijn houding. De interpel- lant vroeg den minister van wetenschap, welke maatregelen Hij van zins was te ne men tegen onderwijzers, die niet meer ge schikt zijn om de jeugd op te voeden. Wauters zeide, dat hij zijn dochter mach tigde niet meer aan de plechtigheid deel te nemen, daar deze belaohelijk werd. In deze daad was niets gelegen, dat kon doen gé- looven, dat hij geen eerbied koesterde voor de nationale vlag. Ik heb mij, zeide Wauters, nooit losgemaakt van vaderlandslievende gevoelens en van den verschuldigden eer bied aan de vlag als zinnebeeld van recht en vrijheid, maar ik wil niet dat de vlag zekere politiek dekt. De minister van wetenschap,- Deslrée, verklaarde geen enkelen maatregel te zullen nemen tegen hen, die het optreden van mi nister Wauters goedkeurden, maar als een onderwijzer in de school tekort schoot in zijn vaderlandsclven plicht, zou hij hem Vrijdag kan d-e commissie ,:n cskun gen een zakelijke zitting houden op grond van statistische opgaven. P a r ij s, 1 4 F e br. (H.-R.). In een com mentaar op de rede van Simons, "Wijst de Temps erop, dat de Duitsche minister de uitnoodiging om te Londen te verschijnen heeft aangenomen, daar hij er voor beducht was, dat dadelijk de sancties zouden worden toegepast, maar d«at hij tevens de bedoeling had het acooord van Parijs als grondslag voor onderhandelingen van de hand te wij zen. De Temps verklaart, dat noch het parle ment, noch de openbare meening zal ge- doogen, dat ten nieuwen male het schuld- cijfer wordt verminderd. De Temps noodigt de Duitschers uit hun gedachten eens te laten gaan over de pas sage van de Birminghammer rede (van Lloyd George), waarin werd te kennen ge geven, dat een betwisten vam het verdrag ge lijk zou staan met het scheppen van oor logsgevaar. Het Journal des Débat-s herinnert eraan, d'at den Duitschers niet zal worden toege staan to onderhandelen over een herzie ning van het te Parijs gesloten accoord, maar gaarne zullen zij worden gehoord, wanneer zij practischer middelen aan de hand doen inzake de betaling of de beper king van den termijn van 42 jaar, mits de betaling maar algeheel geschiedt. In dezen geest zou de samenwerking van 't Reich te Londen haar nut kunneii afwerpen. B e r 1 ij n, 14 F e b r. (W. B.) Tegen de maatregelen der regeeringseommissie in het Saargebied, waarbij de waarneming der bui tenlandsche belangen van de inwoners van ©MTWAItëGEAM dadelijk straffen. Na verklaard te hebben, dat de socialistische arbeiders evenveel aderlcrwlsliefde hebben als de anderen, zeide de minister, dat het gemeentebestuur an Brussel blijk had gegeven van gebrek aan een goeden kijk op de juiste verhou dingen door het groeten der vlag in d'e scholen te bevelen. De minister besloot met te zeggen, dat men de vlag „onzer roem rijke regimenten" moet groeten en keurde de houding van Wauters volkomen goed. Buifenlardsche Berichten. P a r ij s, T 5 F e b r. (N. T. A). De Griek- sche minister-president, Kalogeropoelos, is hedenmorgen van Rome te Parijs aangeko men, op weg naar de conferentie te Lon den. De Petit Parisien meldt, dat de Turk- sche delegatie uit Angora Woensdag 16 Febr. te Brindisi verwacht wordt. Mij vraagt zioh af, onder welke omstandigheden de de legatie uit Angora te Rome zal aankomen en of zij te Parijs langdurige besprekingen met de gedelegeerden der regeering uit Constantinopel op Donderdagmorgen zal hebben. Een Verdaging van de conferentie, die op 21 Febr. te Londen moet beginnen wordt niet overwogen. Naar hetzelfde blad meldt, zou het ministerie van buitenland sche zaken zich bezighouden met de uit noodiging van een Armeensche delegatie op de conferentie. B e r 1 ij n, 15 Febr. (N. T. A. Draad loos). Van Duitsohe zijde moet er op worden gewezen, dat alle mededeelingen in de bla den der geallieerden omtrent de Duitsche tegenvoorstellen ijdele combinaties zijn. Pas die streek aan-dc Fransche regeering wordt opgedragen, heeft de rijksregeering iri ver scheiden nota's verklaard, dat zij deze op dracht niet kon erkennen, daar zij in strijd is met het verdrag van Versailles. Voorzoo- ver zij betreft personen, die in het Saarge bied wonen, heeft de regeeringsconvnvissaris zelf het-recht hun-buitenlandsche belangen te behartigen. Buiten het Saargebied woon achtige Saarlanders staan onder bescher- ming"van Duitschland, voorzoover zij onder danen van' het Rijk zijn. De waarneming der belangen van de inwoners van het Saarge bied tegenover Duitschland komt niet in aanmerking, aangezien het Saargebied be hoort tot het Duitsche rijk. New-York, 1 3 F e b r. (H.-R.).' Colby, staatssecretaris, heeft in antwoord op een vertoog van katholieke groepen uit Minne sota, waartoe veel Duitschers behooren, ge zegd, dat tot de Fransche bezettingstroepen in Rijnland sedert eenigen tijd geen zwarte soldaten meer behooren, maar wel Arabie ren, over wie de Duitschers zioh nooit be klaagd hebben. Wat de Senegaleezen be treft, het onderzoek door Duitschers inge steld, heeft uitgewezen, dat in de meeste gevallen de tegen de zwarte ingebrachte beschuldigingen op niets berusten. Waar schuld bestond, zijn de schuldigen gestraft, maar de verhalen omtrent gepleegde wreed heden zijn niet in Rijnland geboren, maar te Berlijn en wel met een anti-Fronsch doel- München, 15Fe'br. (W. A.) In 't pro ces tegen den diohter en schrijver George Kaiser en diens vrouw werd zooeven vonnis ■gewezen. Georg Kaiser wordt wegens ver duistering in drie gevallen iot 1 juur go vangenisstraf veroordeeld met aftrek van 41 maanden preventieve hechtenis. Margaw reine Kaiser werd van de aanklacht inzake verduistering en diefstal in één geval vrij gesproken, wegens diefstal in andere ge*» vallen tot 4 maanden gevangenisstraf vexv oordeeld. Voor haar komt 1 maand voor arrest in mindering. Aan Ge-org Kaiser wordt voor een straf van zes maanden een proef tijd toegestaan, aan zijn vrouw voor de ge- heele straf. P a r ij s, 1 5 F e b r. (B. T. A.). Op bevel van den rechter van instructie Jousselin hebben vanmorgen agenten der justitieele politie, William, den leider van het bind Lo Conscrit en Laporte, secretaris van de fe deratie der communistische jeugdorganisa ties, aangehouden zij worden vervolgd we gens aansporing van militairen tot onge hoorzaamheid en anarchistische actie. De arrestatie van Laporte moet betrekking heb* ben op de communistische cn anarchistic sche agitatie in Algiers en Tunis. Londen, 15 Febr. (R.). De derdo spoorwegarbeider, die bij de schietpartij t« Mallow in Ierland gewond werd, is even* eens gestorven. Hij behoorde tot de Natio nal Union of Railway men.. De beide ande ren, die gedood werden, behoorden tot da Locomotive Engineer Union, die dreigde met een staking, welke de National Union tot dusver niet steunde. Londen, 14 Febr. (R.). Clynes is ge kozen tot voorzitter van de nrbeidersfrao tie in het parlement. Hij volgt Adams op, die was afgetreden. L on d e n, 1 5 Febr. (R.). Sinn Feinerf hebben heden een af doeling militairen over< vallen bij Mourne Abbey (graafschap CorkV Een tweede nfcleeling soldaten kwam tuf* sohenbeide. Verscheidene Sinn Feinerf werden gedood en zes gevangen genomen. Vijftig Sinn Feiners hebben een trein over vallen bij Innishnnucn (graafschap Cork). !n den trein zaten ook 40 militairen, die het vuur beantwoordden. Er ontstond een he vig gevecht. Zes soldaten weiden gewond, zes passagiers gedood en verscheidene ge wond, twee Sinn Feiners gedood en een aantal gewond. Ten slotte werden de Sinn Feiners uiteengedreven. Stockholm, 15 Febr. (W. B.). De koning heeft Branting opdracht gegeven een nieuw kabinet te lormeeren. Stockholm, 15 Febr. (W. B.). In verband met het aftreden der regeering heeft de koning "gistermiddag geconfereerd met den president van den Rijksdog en ver schillende partijleiders. Het blad Socialde- mokraten verklaart, dat de gedachte aan een' coalitie-politiek nu nog minder kansen op welslagen biedt dan verleden jaar en meent, dat de aanstaande regeering hetzelfde type zal hebben als de vorige met een paar per soonlijke veranderingen. De conservatieve pers uit haar vreugde oveT het aftroden der regeering. Aftonbladet spreekt het gerucht tegen dat Branting opdracht zou hebben ge kregen een nieuw kabinet te vormen. Rome, HFebr. (B. T. A-). De Epoca meldt uit Serdoni (prov. Florence), dat een socialistisch manifestant werd gedood en drie leden van de volkspartij werden ge wond in den loop van een kloppartij tus schen leden der twee partijen, die door de socialisten moet zijn uitgelokt. Te Agnano (prov. Padua) kwamen 400 boerenarbeiders, behoorende tot de volks partij, na een boerderij te hebben geplun derd, in botsing met karabiniers, die van hun wapenen gebruik maakten. Een arbei der werd gedood. Weenen, 1 5 F eb r. (W. B.). Volgens de Politische Korr. komen de f-fongaarsciu> minister van buitenlandsche zaken graaf Gratz en de vroegere minister van buiten- Raak de beurs aan, om het hart te jjfêennen. IT attent maken op <le groote sorteering HOUDEN- en ZILVERWERKEN. door SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL. 17 „Is 't ver, Alfred1?" „Een tien minuten, kind." Hij hield mijn hand vast en trok mij dicht 'naast zich. Ér kwam iets weldadig warms ®ver mij. Wij gingen naar huis, naar ons jêigen mooi huis, waar mijn kindje zou ge- poren worde*, waar we zouden genieten van fit hetgeen ons zoo ruimschoots geschonken jjvas, waar we gelukkig zouden zijn. riet rijtuig hield stil en we stapten uit. Ik jkeek om mij heen, maar kon niet veel on derscheiden. Een heel groot gebouw verrees voor miin verbaasde blikken. Uit de zich steeds verdikkende mist, die alle9 in natte, grijze sluiers hulde, maakten zich de om trekken van deuren en/ vensters, van uitste kende torentjes, van balkons los. Ik hoorde de droppels vocht vallen van de reusachti ge boomen, die hun kale takken uitstrekten in de ledige, stille ruimte. Angstig, rillend drukte ik mij tegen Alfred aan, daar open de zioh de massieve, hooge voordeur, een breede, warme lichtgolf sloeg naar buiten, ik stond1 in mijn huis. Een groote met eikenhout betimmerde hall. Kunstig gebeeldhouwde, oud-Holland- sche meubels. Een breede schouw, waar de hoog opschietende, dartele vlaromen van een reusachtig houtvuur in dansten. Warm getinte perzische tapijten op den ingelegd-en vloer. Een prachtige, opgezette pauw, die trotsch de kleurenpracht van zijn staart ten toon spreidde, enkele voorwerpen van oud koper en tin, dat alles gleed voorbij aan mijn verbaasde blikken terwijl ik aan Al fred's arm. dóór een bediende gevolgd, voortschreed. Het dujzelde mij, ik had een gevoel alsof ik betooverd was. Ik, Gertrude van Linden, het eenvoudige kind uit het stille provincie stadje, eigenares van al dat moois I Want mijn huis was prachtig, zóó prachtig dat ik er bang van werd. Toch was ik opgetogen en gedurende een uur genoot ik als een kind terwijl mijn. man mij alles toonde en uitleg de hoe al zijn kunstvoorwerpen en antiqui teiten. hier een waardige plaats hadden. Ein delijk bracht hij mi j-in mijn eigen boudoir. Ben achtkantig vertrek, met antieke meu bels van rozen- en satijnhout, de wanden met wit en blauw gebloemde zijde bekleed, van waar hier en daar de kaarsen in de zwaar vergulde lustres een zacht licht ver spreidden. Uitgeput zonk ik in een leun stoel. Alfred sloeg de armen om mij heen. „Is 't naar je zin, kindje?" fluisterde hij- ,/t Is verrukkelijk, maar te rijk* te mooi, 't maakt me angstig." „Waarom „Ik weet 't niet. De wormen knagen aan de mooiste vruchten en de insecten komen op de prachtigste bloemen af." Hij begon te lachen Je bent moe, lieve ling. Hoe kom je aan dien onzin Ik zal bel len, laat je helpen om je te verkleeden en dan gaan we eten." wsMsn «au ai f 5.-. Den volgenden morgen "scheen de zon. De zware overgordijnen van onze slaapkamer waren wel gesloten maar 't was of ik het voelde- Ik sprong uit mijn bed' en opende een venster. Toen uitte ik een kreet van ver rassing. Al de naargeestige somberheid van gisteren was weg. Smetteloos liohtblauw spande zich de lentehemel boven de heele omgeving. Aan de kale takken van de boo- men hingen nog de regendruppels, maar zij glinsterden in het zonlicht. Er was ler.te- weelde en jubel in de atmospheer. Maar toen ik mij omkeerde en Alfred deel genoot wilde maken van mijn blijdschap hoorde ik hem steunen. „Wat heb je?" vroeg ik, meer nog teleur gesteld dan verschrikt. Hij poogde te glim lachen, maar zijn mond vertrok van pijn. „Niets ergs," prevelde hij. „Maar laai Dirk zoo gauw mogelijk hier komen." Dirk was de knecht, die Alfrr sedert ja ren bij zich gehad had, die hem ook steeds op reis vergezelde en nu op „Sparhuize" vertoefde. „Maar wat is er dan?" „Ik geloof dat ik een aanval heb van mijn kwaal." „Je kwaal?" herhaalde ik verbijsterd. „Nu ja, zooals je het noemen wilt. Soms krijg ik dat plotseling, hevige pijn in mijn rug, die mij bijna verlamt." „Mijn God, Alfred Dat heb je me r.e- J gezegd. Is 't gevaarlijk?" „Wel neen, maar toe, laat Dirk nu ko men-' Ik schelde en ging in mijn aangrenzende kleedkamer. Al mijn blijheid was weg, ik voelde mij rillerig en koud; gedrukt, als door naderend onheil. Mijn marv werd ziek, het duurde verschei dene weken. Br werd een dokter uit Utrecht ontboden en daarna zijn eigen geneesheer uit den Haag. Er kwam ook een pleegzuster, want Alfred wilde niet dat ik mij zou ver moeien- Gedurende de eerste dagen kon hij ziel haast niet "bewegen, hij werd van het beo naar de rustbank gedragen en -leed veel pijn Maar de ziekte scheen niet* gevaarlijk. Ter minste, op mijn angstig vragen kreeg ik van ders dokter, van de pleegzuster, van Alfred zelf steeds geruststellende antwoorden- O, mijn man had zeker koude cevat nn rp,c 1 konden ook wel zenuwpijnen zijn. Maar ik* herinner mij dal ik een vage gewaarwording had alsof men mij iets ver-zweeg, alsof men het vermeed mij rechtstreeks op mijn vra gen in te lichten. Ik ontgaf 't mij ook, er was zooveel om aan te denken, de geheel nieuwe omgeving en voornamelijk de toe stand waarin ik mij bevond. Ik weet niel of rk mij toch erg angstig gemaakt had, maar toen Alfred langzamerhand beter werd, be* gon ik zelf te sukkelen. Ik kreeg een ver1* maning die al mijn blijde hoop te niet dreig" de te doen gaan. Gelukkig kwam ik er boven op, maar ik' moest mij heel rustig houden en heele da* gen liggen. Zoo kwam het dat we gedurende de eerste maanden van ons verblijf op Spar* huize heel stil en teruggetrokken leefden;. Eerst maakte Alfred's ziekte en later mijr\ toestand het onmogelijk om bezoeken ta ontvangen en te maken. Mijn ouders kwa* men een paar dagen. Zij waren verrukt enl opgetogen over mijn huis, maar irthungren* zenlooze bewondering vond ik iets -ergerlijks? de manier waarop zij met Alfredl omgingen,, allés beaamden en toegaven wat hij zei/ nog vóór hij had uitgesproken, hinderde mij< en 't was een verlichting, toen zij, na eenl bezoek van enkele dagen, weer vertrokken* Langzaam en eenitonig sleepten de maan'* den van mijn zwangersohap zioh voorL (Wordt vervolgd)^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1