SIHGES'MAATSËHAPPIJ No. 614. LIPS' SAFE-INRICHTING Ui Middenstands Meitak DE EEMLAlSlDER BUITENLAND. PÜIIS DER ADVERTEHTIËü EERSTE BLAD. 1MEESMCHI Kt. 4. liLEFHaON li. 394 Deposito-Rente Sen jaar vast zes maanden opzegging een dag 19e J« ig Ne. 197 Jper post f 2.60, pet week (met grati» verzekering Jtgcn ongelukken) f 0,17'. aiaondeilijke nummers 'f OM. AMERSFOOBTSCI Zaterdag 19 Februari 192T tt DIRECTEURS J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 613. van 1-4 regels f 1.05 met inbegrip van ecu bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dlenstnanbie* dingen en Licldadighcids-advcitcntlen voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccüge bepalingen voor het advcrtcercn. licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. berioht, dat zij vanaf heden ÏELEFONISCH Is aangesloten onder Politiek Overzicht. Lloyd George heeft in 't Lagerhuis, in antwoord op wat verschillende sprekers bij de bea-a adsk-gingen over de werkloosheid in het Lagerhuis hadden gezegd, doen uit kom-en, dat de wereld leed onder het nood lottige gevolg Van een handelsdepressie, die zich over de geiheel-e wereld verspreid had. In Engeland werd zooveel moeite gedaan om de werkloosheid te bestrijden als mogelijk was voor een overbelaste gemeenschap. Dertien jaar geleden, toen de laatste groote goïf von werkloosheid over het land kwam, bestond er in het geheel geen verzekering tegen werkloosheid, maar nu was het stelsel van staatsverzekering tegen werkloosheid var* toepassing op 12 millioen menschen en er werden nu maatregelen getroffen om aan werkloozen 13 sh. per week te betalen. Een dergelijke bepaling was nog nooit ini Enge land of in eeni-g ander land der wereld ge maakt. In bijzonderheden over enkele andere maatregelen sprekende, zeide hij, dat tot 31 Maart 40 millioen besteed zouden zijn .an uitkeeringen aan werklooze oud-solda ten. De regeering had ook 23 millioen be stemd voor de kolonisatie van oud-sol da ten- op. het platteland. Nog nooit was een derge lijke steun verleend. Verder waren 1014 millioen ten koste gelegd voor werkverschaf fing in d'en vorm van het aanleggen van groote verkeerswegen. Dan was er ook geld noodig om plaatselijke besturen te helpen bij het voortzetten van gemeentelijke werkver schaffing. Deze groote inspanning werd on dernomen door een land, dat den reusachti- gen last van den oorlog droeg, waarvoor het allerminst verantwoordelijk was. De oplos sing van het geheele vraagstuk hing echter ef van de herleving van den uitvoerhandel. Een ander groot probleem was de toestand vani Europa. Lloyd George was steeds een krachtig voorstander van-de hervatting van den handel met Rusland geweest en had nooit geaarzeld dat te zeggen. In. Oenlraal-Europa was er stilstand als onvermijdelijk gevolg van den oorlog. Hij hoopte, dat de regeering op de een of andere wijze-iets zou kunnen doen om wol, man-u- duren en kleeren te verschaffen. Die lan- n konden niet betalen en de heeïe moei lijkheid kwam op credietverschaffing neer. iVan de gelegenheid, die de regeering ge boden had, om voor den Europeeschen han- dlel krediet te verleenen, was betrekkelijk weinig gebruik gemaakt. De regeering trachtte nu te onderhandelen- met de ban- am een billijk aandeel in het risico te ne- /nen. Als zij dat deden, geloofde spr., dat het mogelijk zou zijn den handel op g-a-ng te brengen. De Éuropeesche volkeren waren goede klanten, eerlijke klanten geweest. Zij zouden geen goederen bestellen, die zij niet konden betalen en zij zagen geen middel om betalen, tenzij zij krediet kregen. Dit zou ït meer dan wat ook toe bijdragen den han del in heel Europa aan den gang te brengen en zou veel beter zijn dan het goedkeuren ven kredieten voor werkloozen. Irv Zuid-Oost-Europa was de machinerie van de nijverheid geheel ontredderd, niet slechts door de-n oorlog, maar ook door dat bij de verkregen vrijheid een mateloos na tionalisme is ontstaan, dat zich op allerlei wijze uitte en voor don handel noodlottig was. Het was in velerlei opzicht een agres sief nationalisme, dat gevoelens van goede nabuurschap negeerde. De neiging om een grooten muur om zichzelf op te trekken, was evenwel niet beperkt tot die landen. Er wa ren zelfs teekenen van te ontwaren in Frank rijk, de Ver. St. en Engeland zelf. Men ver gat te veel, dat de landen van elkaar afhi-n»- gen en dat de handel internationaal was. In, de Vereenigde Staten zag men dat beter dan ooit in. Men voelde er, dat de ham del leed. Wij hangen allen van elkaar af, vervolgde spr., en het „hebt uw naaste lief" is niet enk-el gezond1 Christendom, maar ook goede handelspraktijk. Zoolang Centraal- en Zuidoost-Europa geen gevoelens van betere nabuurschap koesterden, zou het moeilijk gaan» credieten te verschaffen en handel to drijven. De wereld was nu op een punt ge komen, waarop zij moet steunen op de ge wone machinerie van den handel om de internationale zaken te hernieuwen en het was Engeland's bepaalde taak de wereld voor te gaan in den internationalen hand-el. Lloyd George heeft gisteren tevens ge wonden toegepast. Voigcns het vredesver drag is dan het woord aan de commissie van herstel. Pas als Duitschland dan weiger- aohtig blijft, kunnen de sancties van kracht worden. Het komt er maar op aan, dat het Duitsche volk het „neen" der regeering krachtig steunt en het ook met de dreigen- antwoord op een aanval, door een der La- de gevaren voor oogen zal handhaven. De gerhuis-leden gedaan, op de te slappe poli tiek van de regeering tegenover Duitsch- land, met name wat betreft de schadeloos stelling en de bestraffing van de oorlogs schuldigen. Door den Britschen premier ■werd er de nadruk op gelegd, dat nooit door hem een verklaring was afgelegd, als zou Duitsch'land alle kosten van den oorlog kunnen betalen. Alleen 'had hij bij de alge- meene verkiezingen gezegd, dat hij Duitsch- land zou laten betalen tot de uiterste grens van 't mogelijke. En daarbij bleef hij. Het kwam er alleen op aan te weten, wat onder do gTens van 't mogelijke moest worden ver staan. Lloyd George had over de beste des- ken en zij deed een ernstig beroep op deze kundige adviezen, die hij daarover had kun nen krijgen beschikt. Wij zeiden: Duitschland moet vóór 21 Mei duizend milliard pond be- vJj talen, wat hetzelfde is als twintig duizend mark. De Duitschers verklaarden, dat de waarde van de verplichtingen en het ma teriaal, dat zij hadden ingeleverd, meer dan 20 millioen mark bedroeg op het oogervblik der betaling. Wij zeiden: het is minder, en deze kwestie wordt nu onderzocht door de commissie voor de schadeloosstelling. De premier zeide, dat hij zijn best zou doen elke pfennig, die Duitschland kon be talen, los te krijgen, maar hij keurde on mogelijke voorstellen af. Hij handelde vol gens den raad der deskundigen, die eiken dag -den toestand onderzoeken en de slot som, waartoe zij waren gekomen met be trekking tot de mogelijkheid van betaling van Duitschland, was dezelfde als waartoe men was gekomen op de conferentie van Parijs. Lloyd George gaf toe, dat Duitsch land de bepalingen van het verdrag niet zoo ver was nagekomen als 'het wel gekund had. Het 'had zich geen belastingen tot het uiter ste of tot eenzelfde grens als de geallieer den -opgelegd. De Duitsche afgevaardigden zouden hier dan ook op gewezen worden. Lloyd George verklaarde verder, dat de uitlevering van den gewezen keizer door Nederland noch door Engeland, noch door Frankrijk de moeite van een vijandig op treden tegen ons land waard werd geacht. De anderen, die van onmenschelijke daden beschuldigd waren, moesten echter terecht staan en de geallieerden zouden daarop te" Londen bij de Duitschers aandringen minister legde er nog den nadruk op, dat hij op zijn reis door Zuid-Duitsch overal een vastberaden houding had ontmogt. Londen, I8F-ebr. (R). De parlemen taire commissie uit het vakvereenigings- congres en het bestuur der arbeiderspartij hebben een manifest uitgegeven, waarin zij aandringen op een krachtige vermindering van de eischen tot schadeloosstelling, in het belang van den arbeid in binnen- en buiten land. Het manifest wijt de tegenwoordige werkloosheid hoofdzakelijk aan de bepalin gen van de vredesverdragen, die, als zij niet worden verbeterd, de geruïneerde lan den zullen beletten zich economisch te her stellen en hun koopkracht te herkrijgen. B or 1 ij n, 19 Fe br. (V. D.) De inter- gealli-eerde morin-e-contröle-commissi-e hééft aan de Duitsche regeering de volgende nieuwe eischen gesteld: 1. 40 50 ven alle waren moeten in de opslagplaatsen onderzocht worden. 2. Er word-en afschriften verlangd van de bekendmakingen van alle naar 't Oosten gaande schepen. 3. Een lijst van alle in- en uitloopende schepen moet worden overgelegd. 4. Offici-eele Duitsche douane-verklarin gen kunnen op aanwijzing der Berlijnsche Entente-commissie .niet erkend worden. P a r ij s, 19 Febr. (V. D.) De gedele geerden der Ver. St. b'.j de commissie van herstel Boyden, die-eer. -ol van beteeken-is heeft gespeeld bij de tot nu toe plaats ge had hebbende bestoking en, is door de re geering der Ver. St. teruggeroepen. De !- west ie van een nieuwen vertegenwoordiger der Ver. St. in de commissie van herstel zal 1 liet eerder weer onderzocht worden fan I r-adat de nieuwe president der Vcr. St. Hér- 5®, o 4.1/3 O/, 31/ 7 0 Bulten la eidscho Berichten. Londen, 18 Febr. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). Volgens de Times is het waarschijnlijk, dat bij de opening van de zitting der conferentie in zake het Nabije Oosten, die Maandag te Londen bijeen komt, alleen de vertegenwoordigers van Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Japan aanwezig zullen zijn. Het wordt n.l. wen- schelijk geacht, dat deze mogendheden tot overeenstemming komen ten aanzien van de te volgen politieke gedragslijn alvorens de vertegenwoordigers van Griekenland en Turkije aan de besprekingen deelnemen. Wat de Turksche vertegenwoordigers uit Constantmopel en Angora aangaat, thans wordt gemeld, dat de regeeringen van En geland en Frankrijk besloten hebben, dat alleen één vereenigde deputatie kan wor den toegelaten. De vertegenwoordigers die nen daarom onderling tot overeenstemming te komen alvorens één hunner tot de con ferentie kan worden toegelaten. B e r 1 ij n, 18 Febr. (W. B.). Volgens de bladen zullen de deskundigen waar schijnlijk in 't begin der volgende week ge reed komen met het redigeeren der Duit sche tegenvoorstellen voor de Londensche conferentie. Het plan bestaat de tegenvoor stellen te doen bespreken door de regee ring des ri jks met de rij ksdagfr acties en ver tegenwoordigers van den economischen raad. Eerst na deze besprekingen zullen de voorstellen definitief worden vastgesteld, waarschijnlijk aan 't einde der volgende week. B e r 1 ij n, 18 Febr. (N. T. A. Draad loos uit Nauen). De Fransche militaire over heden in 't bezette gebied hebben de kran ten verboden door te gaan met protesten tegen de besluiten van Parijs. B e rl ij n, 18 Febr. (N. T. A. Draad loos van Nauen). De Parijsche correspon dent van de Corriere della Sera bericht, dat de toestemming van Londen, Rome en Brussel met betrekking tot het Fransche voortsel om Duitschland tot den tijd der be taling van de oorlogsschulden van 1 Juni af onder toezicht d-er geallieerden te stellen, Parijs is ontvangen. De Romeinsche Londen, 13 Febr. (R-). In antwoord op vragen of er stappen gedaan zijn of zul len worden gedaan door de Engelsche re geering om de Ver. St. of Japan tegemoet U komen inzake de beperking van bewape ning, heeft Lloyd- George gezegd, dat de zaak de ernstige aandacht van de regeering had, maar dat de tijd nog niet gekomen was dienaangaande eenigerlei meeledeeling te doen. B e r 1 ij n 17 Febr. (N. T. A. Draad loos). In de Victoire verklaarde Hervé, dat het herstel van Noord-Frankrijk door de Duitsche industrie en de Duitsche "arbeiders een belang is voor do geheele wereld, voor al voor de Franschen, die rechtstreeks schade hebben geleden. De Fransche in dustrieel en zullen echter nog liever tien jaren lang de ruïnes zien, als zij zelf maar het monopolie voor het herstel behouden. De republikeinsche socialistische fractie in de Fransche Kamer sloot zich aan bij de op vatting van den afgevaardigde Kennessy, dat alleen de vlugge opbouw der verwoeste gebieden door den aïbeid der Duitschers de oplossing van de kwestie van het herstel kon brengen. ding de houding va Amerika in de Éuro peesche kwesties zal hebben vastgesteld. Londen, 17Febr. (R.) In antwoord op een vraag nopens de berechting der Duit sche oorlogsmisdadigers te Leipzig zeide de attorney-general, dat de Engelsche regee ring tot dusver geenerlei bericht had ont vangen, dat een der gevallen, door de geal lieerden uitgekozen, naar voren gebracht, berecht was, maar het was volkomen in strijd met de feit-en te zeggen, gelijk -ge schied was, da-t sommige gevallen door we- derscijdsch overleg of anderszins waren ge regeld. Door er in toe te stemmen, dot de berechting te Leipzig plaats had, was het ongetwijfeld de bedoeling d'er geallieerden, dat geen tijd zou verloren gaan. De geal lieerden zouden alle noodige stappen doen cm een berechting te verzekeren. Tot het eind van verleden jaar was het niet mogelijk te zeggen, dat er een onredelijke vertraging was geweest, maar de lijd w-as nu gekomen, dat het wek mogeli jk was dit te zeggen. On der de zeven misdadigers, door de Britsche regeerin'g uitgekozen voor berechting, wa ren drie duikbootcommandanten, waarvan Wie een Fongers koopt, bespaart zich ïiooge Re- paratierekemngen en rijdt dus goedkoop. Epoca merkt op, dat Lloyd George's goed keuring der Parijsche besluiten werd afge dwongen tegen diens eigen overtuiging in. Bij den Engelschen premier zat de vrees voor, dat een van de hand wijzen door En geland onmiddellijk den val tengevolge zou hebben van 't kabinet-Brian-d. Darmstadt, 18 Fe'br. (W. B.). Mi nister Simons heeft zijn reis door Zuid- Duitschland geëindigd yiet het bezoek aan de Hessische regeering. In een bijeenkomst met het 'heele ministerie verklaarde de mi nister, dat, als de bijeenkomst te Londen ronder resultaat mocht eindigen, de sanc ties toch niet zonder meer zouden kunnen Amersfoort, Februari 1921 Belangrijk bericht aan Wielrijders! L. S. Daar het seizoen weder nadert dat meer algemeen van het rijwiel gebruik wordt gemaakt hebben wij de eer Uwe aandacht te vestigen \)p de wenschclijkheid, Uw rijwiel te voren te laten nazien en zoo noodig herstellen of restaurceren. Veelal toch wordt hiermede gewacht lot den tijd waaróp men het rijwiel in dienst wenschl te stellen, zoodot, als gevolg hiervan, al het werk gelijkiijdig wordt aangeboden en w ij in de onmogelijkheid vcrkcercn dit zoo tijdig, als gewenscht wordt, gereed le krijgen. Wij achten daarbij de zeer gewaardeerde medewerking van onze clientèle van overwegend belang en geven U daarom beleefd in overwe ging reeds thans Uw rijwiel te doen uiteennemen en nazien, heigeen ook voor een goed onderhoud, minstens eenmaal per jaar behoort te geschie den wijl het den levensduur van Uw rijwiel verlengt. Desgcwerischt wordt te voren door ons prijsopgave verstrekt. Rijwielen van elk fabrikaat werden door ons hersteld en gerestau reerd. Uitdrukkelijk wenschen wij U er nog op te wijzen dat het in Uw eigen belang is steeds Uw Fongers in een Fongers-zaak te laten herstel len of restaureer en, U is dan zeker de passende onderdeden te ontvangen. Hel émaille- en nikkcb.verk is, als steeds, van de beste kwaliteit. Gaarne worden door ons steeds vrijblijvend prijsopgave en inlich tingen verstrekt. Hoogachtend, Dc Groninger Rijwielfabriek A. FONGERS De Vertegenwoordiger, A. M. DEN H Elf ER. Langestraat 86, Telefoon No. 58. B e r 1 ij n 17 Febr. (N. T. A. Draad loos). Op zijn reis door 't verwoeste gebied klaagde ook de Fransche minister voor het herstel, Loucheur, over het gemis aan iniatief bij den opbouw en verklaarde hij, dat de opgave der schadevergoeding van enkele steden als Reims en Rijssel te hoog was. B e r 1 ij n 18 Febr. (N. T. A. Draad loos). De schadeberekeningen van het meerendeel der Eritentestaten werden door de Commissie van herstel aan de Duitsche regeering gezonden. Zulke korte termijnen zijn echter gesteld voor een contra-verkla ring, dat zij, naar de rijksregeering aan de Commissie van herstel te kennen gaf, in verband met den omvang van het materiaal en het ontbreken van een voldoende basis, onmogelirk konden worden nagekomen. er twee hospitaalschepen in den grond had den geboord. B e r 1 ij n, 1 7 F e b r. (N. T. A. Draad loos uit Nauen). Te Parijs is bekend ge maakt, dat Roemenië voorloopig van Duitschland een schadevergoeding heeft gevraagd van 31 milliard lei in goud. Naar aanleiding hiervan constateert de Duitsche pers welk een belachelijk resultaat de uit- noodiging, die de commissie van herstel tot de afzonderlijke staten richtte om ten naas tenbij de bedragen der geëischt schade loosstelling op te geven, heeft gehad. B e r 1 ij n, 18 Febr. (W. B.) Volgens een bericht aan den Berl. Lokal-Anzeiger uit Stettin, zet de Entente-commissie, die alleen uit Engelschen bestaat, het onder zoek dér schepen, die naar het Oosten op reis gaan, voort, zonder on het ^ouoni?- kantoor acht te slaan. De commissie ver* klaarde de officieele douane-verklaring niet te kunnen erkennen; zij verlangt in denf vervolge een opgave van alle in- en uït* gaande schepen. B c r 1 ij n 1 8 F e b r. (W. B.) Het bestuur der vereenigde communistische partij be sloot de leden Thomas en Graf uit te slui- ten, omdat zij le München waren opgeko men voor de verbroedering met de nptio- rtiole studenten, met hel doel gemeenschap pelijk zich te verzetten tegen de besluiten' van Parijs. B e r lijn 17 F e br. (\V. B.). Het rijks* ministerie rekent, dat de voorgenomen ver hooging der suikerbelosting, 1 milliard meer in de schatkist zal doen vloeien. Op 't oogenblik is de opbrengst der suiker belas ting 200 millioen mark. B e r il ij n, 17 Febr. (N. T. A. Draad loos uit Nauen). In Rijnland en Westfalen is 'het heele trampersoneel gaan staken. Berl ij n^ 17 Febr. (W. B.). De sloct Weimar zk tengevolge van de staking zon der gas, water en eleciriciteit. Te Mühlhou- sen in Th tiring en legden gisteren alle arbeid ders, werkzaam bij 't stedelijk electviciteits*y gas- en waterleidingsbedrijf het weik neer. Ook de stadstram rijdt niet. De stoking der trambeambten heeft zich1 nog verder uitgestrekt, dan tot de eigenlijke industrieele districten. Het trampersoneel in; Remscheid heeft zich uit sympathie met de staking daarbij aangesloten. De bond van' werkgevers, waarbij de 34 door de staking getroffen maatschappijen zijn aangesloten,, heeft het personeel bekend gemankt, dat al len, die niet den 19en Februari den dienst hervat hebben, zullen worden ontslagen. Ini Duisburg, Hagen en Vohwinkel ligt het ver keer geheel stil. Dusseldorp, 1 8 F ebr. (W. B.). Bet personeel van de tram hier ter stede heeft zich bij de staking aangesloten. B e r 1 ij n 17 Febr. (W. B.). Omtrent de opzegging van de overeenkomst inzake de overuren in de mijnen van 't Ruhrgebied door de mijnwerkers-organisaties wordt in de Vonvarts verklaard, dat hel opheffen der, overuren al sinds ge-ruimen tijd wegens den' gezondheidstoestand der mijnarbeiders voor genomen was. Of het eerstdaags tusscheni de betrokken belanghebbenden tot verder® onderhandelingen zou komen, is nog niet zeker. Essen, 18 Febr. (W. B.) De arbei dersbond der aangesloten vereenigingenf narn het besluit, gemeenschappelijk met de vier mijnwerkersbonden, om lot 13 Maart a.s. behoudens n-aderë onderhandelingen^, geen overwerk fe leveren. P a r ij s, 18 F e b r. (B. T. A.). Vanmid dag is op het graf van den onbekenden sol daat een bouquet bloemen neergelegd met een lint Aan den onbekenden soldaat ten herinnering aan de 57 Fransche matrozen, die 1 December 1916 te Athene vermoordt zijn, onder de regeering van koning Con- stantijn. Volgens de bladen waren de bloe men afkomstig van Fransche officieren. Londen, 17Febr. (R.). In zijn be strijding van het amendement der arbei derspartij inzake de werkloosheid wees Lloyd George op wat de regeering reeds) heeft gedaan. Hij vroeg Clynes wat die be doelde toen hij sprak van recht op werk bedoelde hij daarmee werk, dat do goed keuring wegdroeg der vakvereenigingen 3 In de bouwbedrijven konden 50-000 mani gebruikt worden, maar de vakvereenigingen versperden hun den weg. Wanneer Clyne9 een motie indiénde nopens ieders ^echt op, werk en niettemin de vakvereenigirfgen bij viel, die Weigerden buitenstanders te werk te stellen, wanneer de gelegenheid zicH voordeed, was dit huichelarij. De moeilijk heid in het herstel van de handelsbetrekkin gen met midden-Europa, aldus Lloyd Geor ge, was gelegen in het verschaffen der noo- dige credieten. Men verwachtte te veel vani de regeering alleen als de banken deel zouden wdllen nemen, zou hel; mogelijk zijrt iets te ondernemen. Het amendement vap de arbeiderspartij is ten slotte verworpeni met 262 tegen 84 stemmen. Londen, 17hebr. (R.). De bond vani machinisten en stokers heeft besloten zijrt leden aan te bevelen -hun plicht te blijvenl vervullen en niet te staken op 20 Februari of later, zooals hun vooraf was gelast, naai} aanleiding van het gebeurde te Mallow, ten-1 zij de bond nadere instructies zou geven B a r c e 1 o n a^ 1 7 F e b r. (B. T. A.). Ver-, schillende personen, die onbekend zijn ge* bleven, doodden met een revolver een ar-j beider, die lid van het „syndicat unique'* was. Twee andere arbeiders werden? 's avonds ernstig gewond. Cordova, 17 Febr. (B. T. A.). Dal politie -gaat door met huiszoekingen bij datf leden van bovengenoemd syndicaat. Vijï gevaarlijke individuen zijn verbannen. Weenen, 17 Febr. (V. D.) Volgen^ de laatste berichten uit Praag is de pres» dent der Tsjecho-Slowakijsche republieW Masaryk stervende. Zijn dood kan elk oogent blik worden verwacht. Hij is thans 71 jaeS oud. Praag, 16 Febr. (T. S. P. B.). Del Warszewska verklaart, dat de conferentie! tusschen Sapieha en Benes een toenadering tusschen TsjechoSlowakije en Polen tol stand bracht

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1