i». m mm BUITENLAND. JMMIISPIUIS F00RTSC1 PRHS DER AO'MEüTlEü „DE EEMLANOER" I ONTVANGEN: f45 BE ECHTE ISÜKF REGEHMAITELS m VOETBALLEN en 'VOETBALSCHOENEN J. Eillili 20. 19e Jaargang Ne, 198 per maanden voor Arcrv loort 2 10, idem wanco pgr poet f ?.d0, per week (roet pratis vetieker ng legen ongelukken) 0.17°, alxondeilijkc nummers f tAS. te Maandag 21 Februari 1921 DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORT WAL. TEL. INT 513. van 1-4 rebels 1 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dicnstaanb<e« dingen cn l.icldadighc cls-adve.tcntlcn voor .de helft der prijs Voor handel cn bcdiijt bestaan zeer voorcieciigc bepalingen voor het advcrtceicn. Bene circu'airc, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. JVipolo Romono had onlangs oproer lingen gemaakt over de Engelsche politiek, pe Londenache pers was hier nog al ont- Vfernd orev geworden en wierp het Italiaan, 'sche blad voor de voeten, dat het pro- IMlsch was. Tegen dit laatste verwijt pro testeert hef blad, dat aanspraak wil meken ■Op het recht in 't belang van Italië de En gelsche politiek te kritiseeren. Het is heel gemabkeiijk, meert het blad, dergelijke uit eenzettingen toe te schrijven aan sympathie voor D Kitsch],trui. Maar hoe was 't in wer kelijkheid met de reiken gesteld Engeland herat de heersohappii over de zeeën, den heslissenden invloed aan alle zeeëngten, fnet Pranfcnjk monopoliseerde het de grondstoëfenmarttt, ltalië's rechten waren ten gunste van Griekenland met voeten ge treden, Turkije in 't belang der Britsche he gemonie in stukjes gesneden en de wegen naar het Oosten waren aan de strengste ■en uitsluitende controle van Engeland on derworpen. Bovendien werden de betrek kingen tusschen Frankrijk en Duitschland dagelijks meer gespannen, opdat de EngeL fcche politiek buiten Europa de vrije hand iou kannen behouden. Door het denkbeeld van de belasting a 12 pet. op den Duitschcn uitvoer, was een lelie aanval op de Italiaan sche economie gedaan, daar Italië op den invoer van waren aangewezen was. Zoo zou ülalië voor Engeland en Frankrijk moeten bctaien. V/at de laatste verklaring van de Pop oio Romano betreft, maakt de Deutsche Allge- mcine Zeitung de opmerking, dat de Ita- liaansche deskundige te Parijs, Giannini, tiaar bekend is, het zich tot een eer rekent den stoot te hebben gegeven tot de export belasting en dat graaf Sforza zich een ijve rig verdediger van dezen maatregel heeft betoond. Het Romeinsche blad vermeldde bovendien niet nog een ander geval, waar in Italië ten gunste der machtiger bondge- Tiooten was benadeeld een tijdje geleden ging door de Italiaansche pers het bericht, dat Italië oan de grens van Somali-land een gebiedsverbetering ten koste van Oost- Afrika zou verkrijgenterwijl Engeland en Frankrijk in den vorm van mandaten de band op het geheel het koloniale bezit van Duitschland hadden gelegd, werd Italië met een dergelijk klein strookje gronds afge scheept Een ander Italiaansch blad houdt zich be- gig met de houding van Duitschland ten opzichte van het waagstuk der schadeloos stelling de Epoca schrijft, dat het haar hee- lemaal niet verbaast, dat Duitschland de Parijsche eischen van de hand wijst. Het Duitsche verzet moest komen, te meer daar het vertrouwen, dat Duitschland in Lloyd George had gesteld, bitterlijk was teleurge steld. Manr misschien was 't juist van de Duitschers le gelooven, dat Lloyd George, gedreven door opportunistische motieven, gedwongen was geweest toe te geven en dat hii daarom hetgeen hem thans niet gelukt wos tot later had uitgesteld. Lloyd George kor, hebben ingezien, dat de openbare mee- rviiim Frankrijk nog niet rijp is en 't kon (hem daarom dienstig zijn voorgekomen het kardnet-Briand te steunen- Wanneer hij zijn oorspronkelijk standpunt niet had verlaten, zou het gevolg een nieuwe crisis in Frank rijk en de definitieve ontbinding der En tente zijn geweest. Dat de goedkeuring van Lloyd George afgedwongen was, was nog eerder aan te nemen, wanneer men in aan merking nam, dat de dreigementen met Prat, (de z.g. sancties) juist van een aard waren, welken Lloyd George steeds had be streden. Blijkens een bericht van een Romehvsch correspondent der D. Al'.g. Zeitung had Lavalle, die langen tijd vertegenwoordiger van de Giornale dl l al; d te Constantinopel is geweest, een onderhoud met Bekir Sami, den gedelegeerde van Angora ter Londen sche conferentie, alsmede met Osman Niza- mi pasja, lid der delegatie van Constantino pel. De Giornale d'ltalia zegt veel goeds van de Turken het blad noemt hen een edel volk, dat in West-Europo, dank zij den las ter, die werd verspreid over de Turken, nochtans werd aangezien als een minder waardig cultuurvolk en het was deze laster geweest, die een voorwendsel aan de hand had gedaan om in velerlei opzicht onrecht tegenover Turkije te plegen; het grootste onrecht was het jongste verdrag van Sèvres. De Duitsche correspondent verneemt, dat de Italiaansche regeering de delegatie van Angora (der Turksche nationalisten, der Ke- malisten, derhalve) door een torpedojager liet afhalen en dat graaf Sforza ze buitenge woon hartelijk ontving. Bekir Sa-mi verklaar de, dat het Turksche volk Ilalië's vriende lijke houding te zijnen opzichte niet zou vergeten; vruchtbare betrekkingen zouden daarvan het gevolg zijn. De Turken verlang den een volko-men politieke en economische onafhankelijkheid op den grond, dien hun voderen hadden bewoond. Naar aanleiding van den wapenstilstand had de En lente de toepassing van Wilson's principes plechtig toegezegd, maar haar belofte niet gehou den. Turkije had in elf jaar vijf oorlogen meegemaakt en al werd het onderdrukt, het herbeurde zich thans weer krachtig. Zonder een erkenning der eischen van An gora zou evenwel een vrede onmogelijk zijn. In denzelfden trant liet Osman Nizami zich uit, die reeds «enigen tijd te Rome vertoef de, waar hij gezant hoopt te worden en waar hij ook zijn loopbaan begon. De redactie der Deutsche AQgemeine Zei tung knoopt aan het bericht van haar cor respondent een aanteekening vast, waarin zij vaststelt, dat de regeeringen van Con stantinopel en Angora het ten aanzien van de voornaamste punten, die de levenskwes ties van 't Turksche rijk betreffen, eens zijn. De missie van generaal Asis Izzet pasja, waarover in de Parijsche en Londensche pers zooveel fabeltjes waren verleid, had dus toch succes opgeleverd. Zeer veel zou verder ter versterking der overeenstemming tusschen de officieele regeering van Stam boel en de Turksche nationalisten de be langrijke bespreking hebben bijgedragen, die te Rome onder de auspiciën van graaf Sforza heeft plaats gehad. Terwijl niet ont kend kan worden, in deze lijn redeneert de D. A. Z., dat de Italiaansche politiek ver dienstelijk werk heeft geleverd door de Ke- malisten je laten ontbieden, buiten kijf mo gen evenmin de bemoeiingen der Engelsche politiek te laag worden aangeslagen, die er eveneens groot belang bij heeft, dat er een einde komt aan de gevechten in Turkije. De Engelschen zouden, van Constantinopel uit, de hand willen leggen op geheel Turkije en Lloyd George had weer eens verklaard, dat met de rechten der christelijke elementen onder de bevolking meer rekening moest worden gehouden. De Grieken en Arme niërs zouden natuurlijk niet worden ver sterkt tot hun eigen bestwil, maar slechts een geschikt middel vormen om den Brit- schen invloed in 't naburige Oosten ie doen toenemen. Italië, dot natuurlijk de gerecht vaardigde belangen der Christenen in 't Oosten absoluut erkende, had da-ar entegen tegen een werkelijk onafhankelijk en zelf standig Turkije geen bezwaar. Een merkwaardige ommekeer had zich in Frankrijk voltrokken. De val van A'ntab had generaal Gouraud weer meer moed ge schonken. Tot dusver vreesden n.l. de Fran schen de samenwerking tusschen Angora en de bolsjewisten. Nu meenden zij hun po sitie in Syrië en Cilicië bevestigd te hebben en men ncerde er niets meer van, dat Cilicic za' worden ontruimd. vredesverdrag loyaal uit te voeren. 2. Uit breiding der bezetting. 3. EveiUueele wijzi ging der economische betrekkingen tusschen Rijnland en de naburige landen. 4. Do niet-toelating van Duitschland tot den Volkenbond. Briand zeide, dat de sancties Van deleicle. der bolde Turk*» t*. voorzien. Duitschland had niet het recht om gaties is Bekir Sami, de vertegenwoordiger van Angora, een bekend Jong-Turksch po liticus en volksvertegenwoordiger, wiens energie en beleid worden geprezen. Generaal Osman Nizanii, die door Con stantinopel naar Londen wordt gezonden, heeft zijn opleiding op het Weensche The- resiano genoten. Hij heeft gezanschapspos- j ten te Rome en Berlijn bekleed en was Turksch gedelegeerde bij de onderhandelin- gen met Italië te Cucny. Later heeft hij aan de Londensche gef&ntencor.ferentie deel genomen, zoodat h.j ook het Londensche terrein kent. Tijdens den oorlog was hij Turksch commissaris in Roemenië. De ge neraal wordt geroemd als een buitengewoon ervaren en handig staatsman met heldere po litieke inzichten. De vertegenwoordiging van Turkije door hem en Bekir Sami ter Londensche conferentie wordt dan ook een zeer gelukkige geacht. 3uitanlandsche RertcMen. Londen, 19 Fëbr. (N. T. A. Draad loos van Horsea). De conferentie ter be spreking van de kwestie van het naburige Oosten zal Maandag beginnen met een bij eenkomst van do vertegenwoordigers van Engeland, Frankrijk. Italië en Japan in Dow ning Street, waar de lijn van de te volgen politiek zal worden besproken. Men ver- daarover te onderhfiftdeier Nopens de Oostersohe kwestie verklaar de Briand, dat, naar hij hoopte, de overwin ning van Aintab de ontruiming van Cilicië zou mogelijk maken, zoflder dat het prestige van Frankrijk werd geschaad. Beskoten is in Syrië een politiek van nauwe samenwer king met de bevolking te voeren- In zake Griekenland gaven de Engelschen te ver staan, dat zij niet van zins waren het verdrag van Sèvres aan een revisie te onderwerpen Briand verklaarde, dat het Fransche parle ment het verdrag niet kon ratificeeren, zoo lang Constantijn- te Athene ryeert. De En gelschen, die toenadering wenschen, ver zochten de bijeenroeping van Turken en Grieken te Londen. Indien de regeering te Constantinopel een regeering de jure is, zoo verklaarden zij, zoo is die te Angora een regeering de facto en evenzoo die van Con- stantijif te Athene. Briand, die vurig wensen- te met de gedelegeerden van Angora in contact te komen, aanvaardde het voorstel, dat in overeenstemming is met de belangen van Frankrijk. Ten aanzien van het forfait zeide Poincaré, wiens cetuigenis Briand in riep, dat het forfait nadrukkelijk werd ge- ëischt door het consortium van intemotio' nale bankiers, met name van dp Fransche bankiers te Londen in Januari 1920. P a r ij s, 19 F e b r. (H. R.) Volgens een mededeeling van het Wolffbureau heeft de Duitsche regeering van de commissie van wacht, dat het den volgenden dag mogelijk zal zijn een voltallige vergadering van de conferentie te houden in het paleis van Sint James. Daarop zullen de vertegenwoordigers van Griekenland en Turkije tegenwoordig zijn en hun inzichten aan de g-roole mogend heden kenbaar maken. P a r ij s, 2 F e b r. (N. T. A. Draadloos). Briand is Zondag te 8 uur aan het Victoria- station te Londen aangekomen, alwaar hij zal worden ontvangen door Lloyd George en Lord Curzon. P a r ij s, 18 F'e b r. (I I. R.) Briand heeft op een door Poincaré gepresideerde ge meenschappelijke vergadering der senaats commissie voor buitenlandsche zaken en fi nanciën gesproken over het accoord van Parijs en daarbij o a. verklaard, dat hij be sloten is te Londen de belangen van Frankrijk krachtig te verdedigen. Hij is overtuigd, dat hij daardoor in volkomen overeenstemming met de geallieerden han delt. De commissies aanvaardden zijn verkla ringen zeer gunstig en beloofden Briand een volkomen en loyale medewerking. Briand zeide, dat de commissie van bui tenlandsche zaken door Poincaré tot naar voorzitter te kiezen eenvoudig den wensch heeft te kennen gegeven de diplometie op doeltreffende wijze te controleeren. Briand verklaarde te hebben bewezen, dat de ge allieerden zich vergisten, toen zij meen den, dat Frankrijk imperialistische verlan gens naar den Rijn koesterde. Hij somde de door alle geallieerden goedgekeurde sanc ties op: 1 De uitstel termijn der bezettingen zal pas beginnen te loopen, wanneer Duitschland zijn goeden wil toont om het herstel de rekeningen der door de geallieer de staten geleden schade ontvangen en aan de commissie medegedeeld, dat de door de commissie toegestane termijn om te ant woorden te kort was. Tien tot veertien da gen zijn aan de Duitsche rogeering Jpege- staan om naar eerste bezwaren aan de geal lieerden kenbaar te maken, die daarna bin nen denzelfden tijd zullen antwoorden. De 'Düïtsche regeerirug moet pas begin Aflril haar opinie over deze kwestie in haar ge heel mededeelen en beschikt dientengevolge over voldoenden tijd om alle aan haar voor gelegde berekeningen te bestudeeren. Bo vendien is dè commissie voor herstèl in strijd met de Wolffberichten nog niet in het bezit gekomen van Duifschlands bezwa ren tegen dezen termijn. P ar ij s, 18 F e b r. (B. T. A.) De offi cie-use gedelegeerde der Ver. St. in de com missie van herstel, Boyden, die door zijn regeermg is teruggeroepen, heeft afscheid genomen van zijn amblgenooten. Hij uitte daarbij de hoop, dat weldra hij zelf of -een andere Amerikesnsclve gedelegeerde weer zitting zal nemen in de commissie, doch dan als permanent lid. De voorzitter der com missie, Dubois, hoopte hetzelfde, want Ame rika, dat deel nam ean den oorlog en mede werkte aan het opstellen van het vredes verdrag, kèin d'e opofferingen, die het zich heeft getroost om met de geallieerde landen te strijden voor recht en rechtvaardigheid, r/iet vergeten. De Engelsche, Italiaansche en Belgische gedelegeerden brachten hulde aan hun Amerikaanschen collega, daarbij den wensen uitsprekende, dat hij spoedig zou terugkeeren. P a r ij s, 2 0 F e b r. (B. T A.) Geen en kele officieele bevestiging is te Parijs ont« vangen inzake het voornemen der Ameri- kaansche regeering om haar troepen, dier nog csn den Rijn zijn, terug te trekken. Bueno s-A y re s, 18 F e b r. (B. T. A.)| De regeering, overwegende dat zij niet be trokken is bij de bepalingen van het verdrag]! van Versailles, heeft geweigerd, gevolg te geven aan het verzoek der geallieerden maatregelen te nemen om Duitsohland te verhinderen oorlogs'.uig naar Argentinië uil! te voeren. P a r ij s, 19 Pebr. (N. T. A. Di aadioos).' De besprek-ininzake de financtede hulpj' der geallieerden aan Oostenrijk zijn aan d'enf g&ivg en men werkt flink om een bevredi gende oplossing te vinden. In volkomen! overeenstemming met den Qu&i d'Orsuyj voert minister Loucheur onderhandelingen mei vertegenwoordigers van de financier lal wereld. Er is contact verkregen met dei Oostenrijksche regeering. Donderdag hebben de eerste besprekin* gen plaats gehed met Fransche bankiers en finonciers. Een tweede bijeenkomst is Vrij dag gehouden met de vertegenwoordigers van de Haliaansolve financiecle wereld. Beido groepen hebben de voorstellen der Fransche regeering gunstig ontvangen. Ook in Belgi sche kringen stelt men, in overeenstemming met de regeering, belang in de kwestie vanl de aan Oostenrijk te verleenen credieten. De volgende weëk zullen de onderhande lingen met de Engelsche regeering en dei Engelsche crediet-instëllLngen beginnen. Dit is een der redenen, waarom Loucheur zijn reis naar Londen een paar dagen heeft vervroegd. Het is van belang tot eenheid van handelen te komen tusschen de groove mogendheden ten gunste van Oostenrijk. Maar ook al zou men hierin niet slagen, wol betreft de wijze van de voorgenomen steun» dan kan men van nu af rekenen op de gel delijke hulp van elke geallieerde mogend* heid in den vorm van credieten. Antwerpen, 19 Pebr. (B. T. ABert groote brand in de houtopsiogplaatsen in 't noorden van d-e stad, veroorzaakte een schade van 4 millioen. Personen kregen geen letsel. B e r 1 ij n, 2 0 F e b r. (W. B.) De erkie- zjngen te Berlijn voor den Pruisische^ Land dag zijn volkomen rustig verloopen. In te genstelling met de verkiezingen in vroeger jaren hadden de partijen zich tot een zij 't levendige propaganda be perkt. De vergaderingen hadden pas enkelo dagen voor de verkiezingen plaats en er kon nu heelemaol geen sprake zijn van een regen van vliegende blaadjes, die anders zoo overvloedig neerviel en de straten over stroomden. Ook de biljetten, die anders de huizen, muren en schuttingen 'sierden, ont braken bijna geheel. Maar er werden toch een paar grapjes op de biljetten gemaakt. Zoo stond op één er van te lez^r Wat betéekent IL S. P. D. (onafhankelijke so cialistische partij)? Het antwoord luidde Unterste Stufe politischcr Damlichkeit. (Het laagste trapje van politieke stommiteit!. Op een ander biljet was een ezel afgebeeld, aan wie wordt gevraagd :.„Stem jij ook voor de Duitsch-nationole volkspartij V' De ezel ont- woordde „I-a." De correspondent van „De Telegraaf meldt, d.d. 20 Febr. Er is voor den PruisF schen Landdag zeer matig gestemd In de meeste districten hadden nedennamiddag slechts 40 der kiezers hun slem uitge bracht. Ook in dc provincie is slecht ge- stemd. Ordeverstoring is nergens voorgeko- men. Hoe de uitslag der verkiezingen voor den Bii een experiments !s^ de mislukking mijn bloeiende jeugd geofferd. Mijn moeder k)rd wordt. I -^'ond ik niet schuldig. Zij was altijd een e wisseling brengt Vermaas c.s. fn dent 'erkturg geweest in zijn hand, had hem al- o1 .li i I Ken j Kliriiflplincrc o-plinrwTsnamrt .pn r!r»r>r 7Ïil\ val en Snapper c.s. in het middenva'k. 'nmiddellijlc gaan onze stadgenooten er o. door en met een vliegend schot maakt j. van 't Hoenderdaal no. 2. 21). Spoedig daarna is het rusten. sTa de thee laat aanvankelijk het samen- jd blindelings gehoorzaamd en door zijn am"ogert gekeken. Ik bracht mij allerlei klei- sta-nve voorvallen te binnen, ik herinnerde mij oe mijn vader, steeds onderdanig tegen- ver menschen, die maatschappelijk hooger iT- betonden dan hij, die hem hun meerderheid Na de thee laat aanvankelijk het samen- scha-isten te doen voelen, mijn moeder gebruik- èl in t middenvak wel wat te wenschen groce om zijn nveenjng te verkondigen en zijn er, maar na een minuut of tien hersteld hof fr'il te doen, hoe hij haar tiranniseerde en l'c zich. l fenisoe de arme ziel dat niet eens geweten en De aanval verhoogt de score echter niet,1 kant evoeW had in haar bewonderend opzien* te el wordt er hard gewerkt en vermaakt Ver- bij t»€n ^en man' ^eri meester- pas de toeschouwers met zijn slangen-leert Neen, ik voelde geen zachte aandoening ^nschstanden, doch de mand wordt niet op: :n toen kwam er weer een groot medelijden vonden. j Alge*^ mijzelf over mij, omdat ik die niet voe- Asn den andieren kant zijn de blauwwit ten ber bon. Wat was ik, ondanks al mijn uiter- :el meester van de situatie. jke rijkdom en praal een doodarm, rnis- Bindelijk wordt op fraaie wijze het derde Wesee^ schepsel, omdat ik mijn vader zag nt gemaakt. (3—1) d terven' ZOiKier ^at i'c <>m nern treuren kon, u l j 7; ',n ik mijn man, ginds in den vreemde, had L>e va-Kwissehng brengt, wat de v-erdedi- Kon- i 7 •- u - i a i. f* .linnen verlaten terwijl hij ziek was; omdat i e voordeel aan de keunen- ds. k niet naar hem verlangde, en ik toch wist ken en reeds na ÏO minuten profiteert stuutat hij leed, zonder deernis te kunnen-heb- Excelsior heer van een groven blunder i Am-een met zijn smart. vendbint 'den achterstand. (3 2) Het AVirji Toen vader gestorven was zaten, moeder denvak werkt nu kolossaal en vooral blin- foorin ik dien avond in de huiskamer en over- de dames M. Serré en R. van Loenhout dier lacht^ ik al1 die dingen met bitterheid. We Teebpraken weinig, de oude vrouw snikte en napper doelpunt twee keer bijna, op dehier)et groote verdriet, over hetgeen ik geen :st schitterende wijze. Do stand blijft Hei^o^heid waardig keurde, hinderde mij. ewijtzigd. Zoo komt het etnde met 32| Di „Zoudt u niet liever naar bed gaan?" r onze stadgenooten, die de volgende van /roeg ik, zenuwachtig door moeders tranen, k in Amsterdam tegen Hercules II hundrie Zij keek mij aan en zei treurig, haar -hoofd sten competitiewedstrijd moeten «pelen,1 de ^chuddend ce ontmoeting tevens zai beslissen over na-ai geloof, Gertrude, dat je heelemaal niet bezetting der 2de plaats. I a»itte>edroefd bent-" „Ik kan niet zoo huilen," antwoordde ik ontwijkend- „Dat is het niet," en klagend klonk het „Je bent zoo koud, zoo akelig kalm, zoo on verschillig." Plotseling voelde ik behoefte om mij te verdedigen. Ik bedacht niet dat de tijd daar toe slecht was gekomen. Ik dacht alleen aan het onrecht dat mij was aangedaan en ik zei hard „Neen, ik ben niet bedroefd, ik kan pa niet veTgeven, zelfs nu niet, omdat hij mij ongelukkig heeft gemaakt." „Kind de schrik en de verbijstering van mijn moeder waren zoo groot, dat zij op hield met schreien. bij „Ja," ging ik onmeedoogenloos voort, „ongelukkig, omdat hij mij met Alfred heeft Laten trouwen, omdat hij me gekoppeld Heeft aan een man, die ongeneeslijk ziek was. Dat wist hij, en hij waarschuwde mij niet, hij maakte misbruik van mijn onwetendheid, hij dacht alleen aan het geld, aan de positie.' „Maar Gertrude, dat Alfred ziek is kan hij toch niet helpen. Koe kun je zoo harte loos zijn om hem daarvan een verwijt te ma ken? De man is alles en alles voor je, hoe durf je klagen?" Ik zweeg en de oude, zeurige stem ging voort „Ik zeg je, je hebt alles wat een vrouw piaar wenschen kan. Je arme vader f Ik dank de lieve God, dat hij dit niet geweten heeft, dat hij je leelijke ondankbaarheid niet ziet. De man was zoo gélukkig, zoo trótsch om dat ie met Alfred getrouwd bent. Moeder, heeft hij dikwijls gezegd, we hadden 't niet mooier en heerlijker voor ons kind kunnen droornen, zp is zoo prachtig bezorgd, en heeft een geluk uit duizenden." En weer kwamen de tranen en moeder snikte alsof haar hart breken zou. Ik keek op haar neer en begon te begrij pen. Ik was onrechtvaardig geweest in mijn oordeel, in mijn bitterheid, wan4, die twee menschen, mijn ouders, hadden niet willens of wetens aan mij gezondigd. Ze hadden niet anders geweten, niet anders gekund- Was mijn vader dan aansprakelijk voor de grofheid van zijn aanleg, die hem het hoog ste heil in geld hebben, in rijk zijn, deed zien Hij had nooit overwogen wat ik te kort kwam. Zelfs als Alfred stierf zou ik im mers prachtig bezorgd zijn, dat was zijn hoogste ideaal. Hij had naar zijn overtui ging, die hij meende dat goed was, gehan deld. Hij loog niet wanneer hij beweerde mij een groot geluk te hebben gegeven. Is ooit wet -de eene nvensch schuldig aan het ongeluk van den ander, dacht ik, en kunnen we ooit een handeling veroordee- ien, al® we ons volkomen trachten te ver plaatsen in de gevoelens van e-en individu, dat zoo versohillervd is van onszelf? Ik ging naar moeder toe, kuste haar en wel wetend dat de oppervlakkige gemakkelijkheid, waar mee zij de dingen aannam, haar niet verder zou doen zoeken, zei ik sussend: „Huil maar zoo niet. Ik meende natuurlijk niet wat ik zei. U moet maar denken, >k benl ook zenuwachtig, het is alles zoo onver-' wachts gekomen." En moeder, tevreden gesteld, zuchtte ert droogde haar tranen. Den dag na de begrafenis keerde ik naar Sparhuize terug en een week later schreef Alfred dat de dokter hem vertof gaf om naar huis te komen. Zijn toestand was re* delijk, alleen het loopen ging niet vooruit, 't Was of zijn beenen geheel krachteloos waren, soms meende hij dat het met cenl totale verlamming zou eindigen. Hii zou d-o reis maken met kleine tusschenpoozen omf zich niet te veel te vermoeien. Binnen vier, vijf dagen konden Ciska en ik Hem verwach* ten. Op een avond in September, toen de gerd, die ons mooi huis omrankte, at rooa begon te kleuren, kwam Hii thuis- Wij warenj niet naar het station gegaan op zijn vcr< zoek, maar ik 'had de auto gezonden. Enl toen ik hem zag, toen Dirk hem naar binnei^ droeg en hem neerzette op de voor der| haard geschoven rustbank, wist ik. Hij wa$ verlamd, hij zou nooit meer kunnen looperu voortaan zou hij zijn i'even moeten dooH brengen, gekluisterd aan zijn zitplaats, verj voerd in een rolstoel, hulpeloos, afhankftj lijk. (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1