LIPS' SAFE- mm „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Hl MiMmsinls CrsJieM ~Z BEEREH PANTOFFELS j. CÜSÜIEH008SÏ -DOF 20. töilltJ GROENHUIZEN juwelier Amersiaort. 1.23 BLOUSES 9.75 KOUSEN Maison „rmitfliEilE" W. VAN ROSSUM BINNENLAND. ft383*5* VDorhandsn «an af 15.— 19© Jaargang No. 200 tHimisriuB 7'af i::: pet post f 2.60, pet week (met gratis veizeker ng legen ongelukken) 0.175 Mzondcilijke nummers DirrCitUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Woensdag 23 Februari 1921 mcl inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer P0.25, dienstaanbo» dingen cn Licfdadigheids-advc* tentien voor dc helft der prijs. Voor handel cn bedrijt bestaan zeer voordeciigc bepalingen voor het advcrlcercn. Ecne circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Vijsgl conéiliss tooi hei incasseiien uwer Üehlerslatliao on Betwiste Vordeiingeo. VAN DER GRAAF Co ITISTERDAH KOTTERDAW Politiek Overzicht. Omtrent de bijeenkomst der geallieerden fa Londen, die gisterochtend in Lloyd George's ambtswoning in Downingstreet werd gehouden, wordt niet-officieel mede gedeeld, dat door Fransche militaire deskun digen nader kritiek is uitgeoefend op de be wering Yan Kalogeropoelos, den Griekschen premier, als zou Griekenland in staat zijn de orde in Klein-Azië te herstellen overeen komstig de bepalingen,van 't verdrag van Sèvres, «onder hulp van de geallieerden. Bovendien heeft, naar gemeld wordt, Briand met klem zich uitgesproken tegen het slui ten ven leeningen door Griekenland in 't buitenland onder de tegenwoordige omstan digheden. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling gistermiddag de uiteenzettingen aan te hoo- en van de Turken, maar hieraan waren be zwaren verbonden, omdat Tewfik Pasja ziek v/as. Maar er wordt gezegd, dat Tewfik Pasja's ziekte van de soort is, bekend 8ls diplomatiek" en dat hij tijd wenscht te winnen om op deze of gene wijze het eens te worden met de Kemalistische delegatie betreffende de vertegenwoordiging van de Turksche belangen op de conferentie. Gis teravond werd zelfs meegedeeld, dat het verschil van meening tusschen de afgevaar digden van Constantinopel en die van An gora zouden 2ijn bijgelegd en dat Bekir 8ami Bey de Kemalisten vandaag ter con ferentie zal vertegenwoordigen. De zaak van Griekenland is gisteren uit eengezet door een lid van de Atheensche !elegatie, die verklaarde, dat Griekenland beschikt over 126,000 goed gewapende mannen, terwijl de sterkte van Moestafa Ke- mal's troepen slechts 34,000 man, die bo vendien slecht gewapend zijn, bedraagt. Griekenland nam het dan ook op zich de campagne te beëindigen binnen enkele maanden en het wenschte tevens erkend te .zien, dat het 2ijn mandaat stipt en precies heeft uitgevoerd en op eigen kosten 126000 .uitgewekenen te Smyrna weer een onderdak heeft bezorgd. Ten slotte werd door den Griekschen gedelegeerde verklaard, dot de geallieerden niet terug kunnen komen op 't verdrag van Sèvres en verzocht, daar Griekenland zelf in den vorm van mannen kapitaal produceerde, om het verdrag door te voeren, toe te staan, dat het Helleensche lijk zich in het buitenland geld verschafte. «Ho. i. imaHo.301 ëen jaar vast 5 0 Z88 maanden opzegging 4 »/2 °/o een dag 3 De lersche burgeroorlog urid kein Ende 1 In t Lagerhuis heeft Sir Hamar Greenwood, ter staving van zijn mededeelingen inzake de plannen der Sinn Feiners, mededeelin gen verstrekt omtrent de aanteekeningen van een stafofficier der rebellen, die onlangs in beslag waren genomen bij een inval in het hoofdkwartier en die uitgebreide plannen in hielden omtrent te plegen gewelddaden in Groot-Brittanniëzooals de vernietiging van groote schepen, telegraaf- en telefoon verbindingen, steenkolenmijnen en water leidingen, alsmede het doen ontsporen van treinen, het in brand steken van huizen, boerderijen en oogstvoorraden. In de aan teekeningen wordt gesproken van een be drag van 30,000 pond sterling, dat voor 't grootste deel afkomstig was van Iersch- Amerikaansche geestverwanten. Er bleek uit, dat de vernielingen op groote schaal dienden plaats te hebben en wel zoodanig aldus werd er aan toegevoegd, dat de directe actie der communisten en werkloo- C attent maken op de groote sorteerlng G0D0EH- tn ZILVERWERKEN. *en, alsmede het optreden van een plunde rende menigte, er door werd aangemoedigd, intimidatie-middelen werden aanbevolen. Zoo zou b.v. het verongelukken van een spoortrein tot gevolg hebben, dat groote s, ontsteltenis werd verspreid onder het rei- Wid publiek en dat extra uitgaven noodig waren voor de spoorwegmaatschappijen. Wanneer er gasfabrieken werden vernield, dan zouden daar ongetwijfeld menschenle- vens bij verloren gaan, maar de uitwerking er van zou zijn, dat een stad in duisternis werd gedompeld, waardoor hel plunderen in de hand zou worden gewerkt. Dit is een zoo bezwarend document, 2ei Greenwood, als maar met mogelijkheid door een rebellen- organisatie kan worden opgesteld. En er waren reeds dergelijke dingen bedreven. Er waren twee uitwegen of zich overgeven aan de moordenaars, of hen bestrijden. Greenwood was voor het laatste. Ondertusschen heeft de aartsbisschop van Canterbury de aandacht gevestigd op 't ontbreken van preciese officieele berichten inzake zekere gebeurtenissen in Ierland. Hoewel hij de zinnelooze verdorvenheid van de moordenaarsbenden der extremisten ver oordeelde, was hij geschrokken van de on geregelde reprisals, die werden ondernomen door onafhankelijke troepen van niet vol doende gedisciplineerde mannen. Green wood's rede liet het publiek in twijfel, of hij die voorvallen als onbeteekenend beschouw de of niet. Btilfenlandsche Berichten. Pa r ij s, 2 2 Febr. (B. T. A.) De raad van den Volkenbond, dezen morgen bijeen gekomen, heeft het rapport van den ItaÜaan- schen- gedelegeerde gehoord over de te genwoordige phase der kwestie-Eupen- Malméd/y. De conclusie van net rapport is, dat het protest van Duhschland moet wor den verworpen. In zijn antwoord herinnert de Volkenbond er aan, dat hij reeds vroeger d'e definitieve overdracht van de gebieden Eupen en Malmédy aan België heeft erkend. De raad van den Volkenbond heeft een commissie samengesteld, belast met het on derzoek van de toepassing van art. 16 van het Volkenbond-verdrag betreffende de eco nomische blokkade ingeval inbreuk wordt gemaakt op dit verdrag. De raad heeft zich daarna bezig gehouden met den handel in vrouwen en kinderen en heeft besloten, *Öat in de laatste weeik van Juni te Genève een conferentie zal worden gehouden. De raad van den Volkenbond hoeft een brief ontvangen van Nansen, waarin wordt meegedeeld, dat de uitwisseling van Bul- gaarsche gevangenen in Griekenland en Grieken in Bulgarije op den goeden weg is; de raad keurde de maatregelen, door Nan sen genomen, goed. Eindelijk hoorde de raad do lezing van een brief van Wallace, die een mededeelin-g inhoudt van de Ver. St. aangaande de kwestie' der mandaten. Londen, 22 Febr. (R.). De beraad slagingen van den Oppersten Raad zijn he denmorgen in Downingstreet hervatdo Britsche, Fransche, Italiaansche en Japan- sche gedelegeerden namén er deel aan. Naar bericht wordt zal, wegens ongesteld heid van Tewfik Pasja, die het bed moet houden, de conferentie waarschijnlijk do Turksche kwestie niet behandelen voor 23 Febr. en mogelijk niet voor 24 Febr. Van officieele zijde wordt bericht, dat op de conferentie van hedenmorgen van ge dachten werd gewisseld omtrent verschei dene kwesties, verband houdende met het verdrag van Sèvres. Besloten werd de Turk sche gedelegeerden uit te noodigen de hij- eenkomst van morgen om II uur in het Sb James-paleis bij te wonen. B e r 1 ij n, 2 2 F e b r. (W. B.). In de subcommissie van deskundigen ter voorbe reiding van de Duitsche tegenvoorstellen voor de conferentie te Londen, heeft he den de rijksminister van buitenlandsche za ken, dr. Simons, rapport uitgebracht over zijn reis door Zuid-Duitschland. De redac tie-commissie voor de tegenvoorstellen zal nu zelf den tekst van het memorandum vast stellen. In de voltallige zitting, die Vrijdag 'wordt gehouden, zullen de definitieve beraadsla gingen plaats vinden. Aan deze zitting zal een groot aantal deskundigen op elk gebied deelnemen. Berlijn, 22 Febr. (N. T. A. Draad loos uit Nauen). Onlangs het protest der Duitsche regeering duurt te Stettin de En- gelsche controle op de Duitsche scheep vaart voort. N'og steeds onderzoeken de En- gelschen 25 pet. der uit- en binnenvarende schepen. B e r 1 ij n, 2& Febr. (W. B.). De rijks dagverkiezingen in Oost-Pruisen en Slees- wiik Holstein hebben de volegnde wijzigin gen gebracht in de samenstelling van den rijksdag. De Duitsch-nationale volkspartij komt van 66 op 7\ zetels, de-Duitsche volks partij van 62 op 65, het centrum van 67 op 68, de onafhankelijken van 59 op 61, de communisten van^24 op 26. De democraten gaan achteruit van 45 op 40 en de sociaal democraten van 113 op 108. De andere par tijen blijven op hun oude sterkte. Het to taal aantal afgevaardigden kwam van 466 op 469. B e r 1 ij n, 2 2 F e b r. (W. B.) Heden heb ben besprekingen plaats gehad tusschen de in de rijksregeering vertegenwoordigde par tijen over den door de Pruisische verkiezing gen in 't leven geroepen toestand. Er •heerschte volkomen eensgezindheid over, dat naar een oplossing moet worden ge streefd, waarbij de regieringen van het Rijk en van Pruisen door dezelfde coalitie-par tijen worden gesteund. Daarom zou men, bii de hervorming van de Pruisische regee ring, streven naar «een gemeenschappeiifk handelen van de in de rijksregeering verte genwoordigde partijen. Primkenau, 2 2 F e b r. (\V. B.). Her tog Ernst Günther van Sleeswijk Holstein is vanmiddag na een kort ziekbed aan een beroerte overleden. Londen, 22 Febr. (R.) In het Lager huis heeft Bonar Law verklaard, dat de com missie voor de verdediging van het rijk uit het kabinet nog geen besluit had genomen omtrent den bouw van groote slagschepen. De beslissing zou echter vallen Vóór 31 Maart, daar dan het begrootingsjaar afge- loopen is en de nieuwe marinebegrooting ingediend moet worden. Stockholm, 22 Febr. (W. B.) Na vier dagen onderhandeld te hebben met de leiders der verschillende politieke partijen, heeft Oscar von Sydow, de commissaris des konings in Gothenburg, den koning ver klaard, dat hij bereid is een nieuw ministerie samen te stellen. Naar verluidt, zal de over dracht der portefeuilles morgen plaats vin den. R o m e, 2 2 F e b r. (B. T. A.). De Tempo verneemt dat, ten gevolge van botsingen tussohen socialisten en nationalisten, te Castelnuovo een man is gedood en een ge wond, te Bra een gedood en vier gewond en te Cormons vele menschen zijn gewond. Weenen, 2 2 Febr. (B. T. A.) De Neue Freie Presse metfdt, dat de Italiaansche afvaardiging naar de geallieerde controle commissie uit Weenen naar Italië is vertrok ken. De Fransche afvaardiging zal Woens dag naar Frankrijk terügkeeren, behalve en kele officieren, o. w. generaal Hallier, die te Weenen blijven. Warschau, 21 Febr. (Orient). Uit Oppeln wordt bericht, dat het aantal stemgerechtigde Opper-Si'leziërs ongeveer 1,060,000 bedraagt, van wie 900,000 tot afdeeling A (in Opper-Silezië geboren in gezetenen), 100.000 tot afdeeling B (in Öpper-Silezië geboren, die er niet woonach tig zijn) en 60,000 lot afdeeling C (elders geboren ingezetenen) behooren. Beu then, 21 Fëbr. (Orient). Bij de verkiezing voor den gemeenteraad van Ka- mien werd 80 pet. der stemmen op de Po len uitgebracht. B e r 1 ij n, 2 2 Febr. "(N. T. A. Draad loos). Volgens berichten uit Zwitserland hebben de Montenegrijnen den heiligen oorlog tegen Servië- afgekondigd. Cettinje is door twee Servische regimenten bezet. toestand is zeer ernstig. heel te doen vervallen en eveneens de Zon dagsbestelling in de buitenwijken van groo te kantoren. De heer Van Stapele dient een motie in om de inkrimping van hpt aantal hoo- gere ambtenaren sneller te doen geschie den. De heer W e i t k a m p wijzigt zijn motie in verband met de toezegging van den Mi nister. De heer Teenstra zal tegen de bc-" grooting stemmen, om de mededeeling van den Minister over den Zondagsdienst. De heer Van Beresteyn trekt zijn motie in. De heer B r a a t dient een motie in om de Zondagsbestelling op het platteland niet af te schaffen. De heer Schreurer dringt ook aan op afschaffing van den Zondagsdienst in de groote steden. De Minister ontraadt de motie—Weit- kamp, evenals de motie—Van Stapele en de nujtie—Braat. Woensdag stemming over de moties. Het wetsontwerp is zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De vergadering werd geschorst tot mor gen 1 uur. Berichten. De Staatscourant van 22 Februari be vat o. a. de volgende kon. besluiten «benoemd bij het wapen der cavalerie, tot kolonel de luitenant-kolonel G. J. A. A. ba ron van Heemstro, commandant van het 3e regiment huzaren tot luitenant-kolonel de majoor G. J. Maris, van het 2de regiment huzaren aan den heer C. J. J. Vintges op zijn ver zoek, eervol ontslag verleend als adjunct- commies bij het departement van Oorlog aan den kapitein J- C. Regenhardt, van 't 7de regiment infanterie, op zijne aanvrage, onder toekenning van pensioen, eervol ont slag uit den militairen dienst verleend en is hij benoemd bij het reserve-personeel der landmacht tot reserve-kapitein bij het wa pen der infanterie en wel bij het 7de regi ment op verzoek eervol ontslagen S. van Mes dag, als onderwijzer aan de Rijkskweek school voor onderwijzers te Groningen benoemd tot burgemeester van Weerselo J. S. Jansen benoemd tot leden der Centrale commis sie voor de statistiek mr. J. Woltman, admi nistrateur bij het departement van oorlog, J. Smid, referendaris bij het departement van Imt. SFÈFE umm 1.50 ZW- KTtOR»! p. PFuwa V/?schz';da Amerlkaansche SYLVAN 2.45 44 LANGESTRAAT AMERSFOORT Kameroverzicht. Tweede Kamer. In de Zitting van Dinsdag weid de behan deling van de begrooting van Posterijen, te legrafie en telefonie voortgezet. De heer Snoeck Henkemans be pleit positieverbetering van kantoorhouders en uitbreiding der Zondagsrust. De heer Dresselhuys dringt aan op positieverbetering voor het personeel in bet belang van den dienst. De heer Teenstra komt op tegen den aandrang naar afschaffing der Zondagsbe- stelllng. De heer Van Ravesteyn sluit zich daarbij aan en bepleit salarisverbetering voor het lager personeel. De heer Schreurer acht meer Zon dagsrust mogelijk. De heer Braat waarschuwt legen af schaffing der Zondagsbestelling op het plat teland. Minister Konig erkent, dat de dienst nog niet functionneert als gewenscht istegen plichtsverzuim wordt evenwel streng opgetreden. Naar geleidelijke in krimping van het aantal hoogere ambtena ren wordt gestreefd. Sluiting van kantoren tusschen half een en twee zal worden ingetrokken, daar waar groote bezwaren blijken. In verband met Be motie—Van-Beresteyn betreffende het over nemen van gemeentelijke telefoonnetten door het Rijk geelt de Minister toezegging aan een commissie een onderzoek ter zake op tedragen. De Minister verklaart dat ge bruikers van bibliotheken en archieven geen schade zullen ondervinden van de afschaf fing portvrijdom. De betreffende motie Van Beresteyn is derhalve overbodig. Naar aanleiding van de motieWeitkamp om ver af wonende telefoongebruikers niet meer te doen betalen dan anderen, zegt de Minister toe, dat hij zal nagaan hoever in die richting kan worden gegaan zonder groote offers. De Minister is voornemens op kleine kantoren den Zondagsdienst ge- landbouw, H. J. Bruens, te Amsterdam, 2e voorzitter en -penningmeester van het Ne- derlandsch Verbond van Vakvereenigingen, dr. C. N. Deckers, lid der Tweede Kamer herbenoemd tot burgemeester van Am sterdam J. \V. C. Teilegen; tot burgemeester van Doorn en Maam mr. A. baron Schimmelpenninck van der Ooye van Maarssen en Maarsseveen S. I Cambier van Nooten zijn herbenoemd tot burgemeester van Uden, M. C. Thijssen Vuren, G. de Bruijn; Wadenoyen, D. F. Romein; Arkel en Kedichem, F. J. Folkerts Bleskensgraaf en Streefkerk, P. Gautier Oudewater, J. hl- van Doorninck Brutnisse. 'sHage, Workum, jhr. J. Quarles van Ufford Staphorst, A. H. J. van Wijngaarden Vlodrop, J. Maessen Elsloo, F. Eussen aan den reserve-Te-luit. mr. M. Buys, van het regt. Jagers, op zijn aanvrage een ec-- vol ontslag uit den militairen dienst ver leend benoemd bij het reserve-personeel de- landmacht, bij het personeel van den ge neeskundigen dienst tot reserye-ofllicier ven gezondheid 2e k!., de heer G. Tiemersma, arts aan mr. P. R Gruber. op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van plaatsvervangend griffier van den Raad van Beroep (O) te 's Gravenhage, onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten aan mr. K. A. W. L. Plazelhoff Roelfzema op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van Raadsheer-plaatsvervan ger in het gerechtshof te Arnhem, onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten. De Zweédsche gezant. PI. M. de Koningin heeft Maandagavond ten hail 8 uur in het Koninklijk Paleis, Noordeinde, ontvangen den heer C. F. de Klercker, ter overhandiging van zijn terugroepingsbrief als buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van Z. M. den Koning van Zweden bij Hr. Ms. Hof. Daarna namen de afgetreden gezant en mevmuw de Klercker, daartoe door H. M. uitgenoodigd, deel aan den maaltijd van Koningin en Prins. H. M. de Koningin heeft den heer C. F. die Klercker, bij zijn aftreden als gezant van Zweden bij bet Nederlandsche Hof het Grootkruis van de Orde van Oranje-Nas- sau-orde verleend. De grootmeesteres van het Huis der Koningin, mevrouw de douairière C. J. Mei- vil barones van Lynden, «eb. Jonkvr. van Weede, gaf Maandagavond in hare :r'on< een ontvangst, waarop ook Z. K. IL de Print verscheen. Audiënties. De gewone audwirv» (:u van den minister van koloniën zal op| Vrijdag a.s. 25 Februari niet plaats hel* ben. De gewone audiëntie t an den minis, ter van marine a.i. zul op Donderdag 24 Februari a.s. niet plaats hebben. J>e ereilletovercenkoinsl met WullaotilniKl. Men seint ons uit Berlijn: In het Rijksministerio van Financiën haj Dinsdagmiddag een constitueerendc verga dering plaats der Guthandvei wallung voof de Duitsch-Hollandsche financier'le over- eenkomst. Do Rijksminister van financiën, Wirth, noemde als grondslag voor deza groote rechtstreeksche kapitaalsoverdracht de productieve economie van Holland, hol vertrouwen in de geestelijke beteekenis cii de groote betrouwbaarheid der Duitsche in, dustrleelen en kooplieden. Wirth dankte Holland er voor, door deze overeenkomst den weg te hebben aangegeven, langs wel» ken alleen het economisch evenwicht der wereld kan worden bereikt. Staatssecretaris Hirsoh van het Rijksmt, nisterie voor Economie voegde hieraan zijni bijzonderen dank toe aan de Hollandscha onderhandelaars, die met succes hadden medegewerkt aan het moeilijke werk, hel in ternationale economisch leven van de poli tiek te ontdoen. De Amerikaanscha gezant, Maandagmiddag is de Amerikaansche ge zant en echtgenootc, de heer en mevr. Phi lips, in de hoofdstad gearriveerd. Zij hebbent hun intrek genomen in het Amstelhofél. Het •bezoek aan de hoofdstad zal ongeveer 14 dagen duren. De heer Philips wenscht ken nis te maken met vertegenwoordigers uit handel en industrie. Dinsdagavond hebben dc consul-goneraal der Vereenigde Staten, de heer Mahin en zijn echtgenoote in het Amstelhotel te Am- sterdam receptie gehouden ter gelegenheid van het verblijf van den Amerikaanscheni gezant, den heer Philips en echtgenoote, in; de hoofdstad. De receptie was zeer druk bezocht. Da waarnemende burgemeester, de heer Wi- baut, en de oud-gezant in de Ver. Staten, de heer Cremer met zijn echtgenoote, on derhielden zich gcruimen tijd met den' jon, en gezant. Verder vroren aanwezig tal van personen uit handels- en Industrieels krin, gen, zoowel ais leden der rechterlijke macht, journalisten en vele kunstenaars, met wio de vriendelijke Amerikaan en zijn echtge noote zich eenige oogenbiikken bezighield, We Neder!. gezniii lu Venezuela. Naar wij vernemen is de heer G. E. d'Artillact Brill, consul-generaal, die vroeger geruimen tijd opgetreden is als diplomatield vertegenwoordiger van Nederland te Bue nos-Aires, te Caracas aangekomen, met de bestemming om, wanneer de eerstdaags t« verwachten uilwisseling hec-ft plaats gehad van de ratificaties betreffende de overeen komst tot herstel van de diplomatieke be> trekkingen tusschen de beide landen, op to treden als gezant der Nederlanden in Vene zuela. Nederland en de VolkenH bond. Ha vos meldt ons uit Parijs, dat da Volkenbond de commissies benoemd heelt, waartoe deaigemeene vergadering te Ge nève besloten heeft. Prof. mr. A. A. H. Struycken is benoemd tot lid der commissie voor de registreerinjg der verdragen. Mr. Fock te Rome. De Romein- sche correspondent van De T ij d berichtl Z.Ex. mr. Fock, Gouverneur-Generaal vani Ned.-Indië, vertoefde dezer dogen te Roma en bracht een bezoek aan het NederlandscW Historisch Instituut, in gezelschap van Z.Ex, von Royen, Hr. Majesteit9 gezant te Rome, De* beide persoonlijkheden worden ontvan gen door Mgr. dr. Hensen, directeur von hel Instituut. Ook waren aanwezig dr. Hooge» werff, secretaris van het Instituut en dr, Leopold, lid van 't Instituut voor de archoo* logie. Nader bericht de correspondent Z. H. de Paus ontving in een langdurig^ audiëntie Z.Exc Mr. D. Fock, Gouverneur- Generaal van Ned.-Indië, in gezelschap van( Z.Éxc. Jhr. Mr. O. F. A. van Nispen tol Sevenaar, den Nederlandschen gezant bij den H. Stoel. De nieuwbenoemde gouvere neur van Surnname, .baron vara Heemstra, is voornemens den 15en Apri| e. k. per s.s. „Rensseloar" van den Kon, Wesr-lndischen Maildienst naar de kolonifj te vertrekken. Georganiseerd overleg bl| de marine. Thans is bij Koninklijk be sluit een voorloopige voorziening getroffen omtrent de invoering van het georganiseerd overleg bij de marine. Er worden tot dat doel ingesteld viea commissiiën van georganiseerd overleg Hr zaken, rakende de belangen onderscheidend lijk: A. van de officieren, B. van de onderJ olficieren boven den rang van korporaal^ C. van de korporaals; D. van de manschatu Den der zeemacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1