N.V. Middenstands Orediefbank UPS' SAFE-INRICHTING KOUSEN 'Éi EERSTE BLAD. ^BUITENLAND. lmt. 8ÜEI>E HWOEüEN 1.50 IV- KStBBP PRIM ft ïlaschziiis BLOUSES 9.75 2.43 tan „l'HROMELLE" W. VAN ROSSOM 44 LAWGESTRAAT AMERSFOORT BINNENLAND. 19® Jaargang No. 203 ptt post t 2.60, pw week (met *r»tis vcnekerng tegen ongelukken) f 0.17», Wonderlijke nummers y ox». DIRECTEUR: J. VALKHOFF. DE EEMLAIHJDER" BUREAU: ARNHEMSCHE POORÏWAL. Zatordaq 26 Februari 1921 PRHS DES JWVEUïEHÏIfÜ TEL. INT 513. vaa 1 4 repel» f l.Of met inbegrip van oca bewijsnummer, elke régel mccr 0.25, ciicnstaanbie® dingen en Licldadiohcids-advcttcntiën voor dc helft der prijs. Voor handel cn bcdrijl bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het advcrtccrcn. l£cn« circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Laat THAf^S Uw Rijwiel ulteeranemen, Lakken off fiSikkelen I "HHP NU behoeft U nog niet lang op aflevering te wachten, NU is het drukke rijwieI-3eszoen nog niet begonnen! Speciaal ingericht voor moeilijke reparaties. Vlunga be-lieningPrima af werkingBillijks prijzen I A. M. DEM HEIJER, Langestraat 86. Tele?. No. 53. Fong^rs Aqent, 1 Poliiiek Overzicht Donderdag zijn ter Londensche conferen tie de Turken en Grieken gehoord door de geaWieerden. Een zitting met gesloten deu ren volgde daarop, waar besloten werd aan de delegaties de volgende vraag voor te leg den Is U bereid den uitslag te aanvaarden •van een onderzoek der geallieerden ten aan zien van Smyrna en Threcië en is M teven6 bereid, behoudens den uitslag, de overige voorwaarden van 't verdrag van Sèvres te aanvaarden Evenwel schijnen aan 't voor stel der geallieerden aön de Grieken en Tur ken tot het instellen van een internationale Commissie van onderzoek nog een aantal voorwaarden te zijn toegevoegd, nl. het uitwisselen der krijgsgevangenen, het ver sohaffen van garanties voor de veiligheid van de minderheden der bevolkingen, in afwachting van 't definitief sluiten van den var ede. Wat het overige van 't verdrag van Sèvres betreft, zullen de aan.cnelegenheder», dte beïnvloed zijn door de Maart-gebeurte nissen, nog door de tegenwoordige confe rentie behandeld worden, zooals de bepallm gen ten aanzien van Armenië en Koerdistsn, maar aan de andere punten van 't verdrag mag niet worden geraakt. Ter conferentiezitting hebben de Turksche afgevaardigden een uitstel verzocht tot 's avonds vijl uur om dan te antwoorden op de vreag..1 of zij het voorstel van eenlinter- ïvatiojvale commissie kunnen aannemen en zich vereenigen met de verdere bepalingen van 't verdrag van Sèvres. Door de Griek- Sdue gedelegeerden zijn tevens telegrafische nadere instructies aan Athene gevraagd. Toen de Turken te vijf uur verschenen, heb ben zij verzekerd het voorstel betreffende het instellen van een onderzoek naar de kwestie van de nationaliteit dei" inwoners van Thracië en Smyrna te aanvaarden. Maar Bekir Sami Bey verklaarde tevens, dat de Turlcsche gedelegeerden geen voldoen de volmacht bezaten om sommige gedeelten van verdrag van Sèvres, die betrekking hadden op 't economisch leven van 't land, aan te nemen. Daarom diende eerst rugge spraak te worden gehouden met Angora. Hij jvam op zich hiermee zich te belasten en zoo mogelijk zou hij voor Maandag zorgen voor een antwoord. Met dit uitstel kon de conferentie zich vereenigen en de voorzit ter' verklaarde nog ten overvloede, dat het vaste voornemen bestond het voorgestelde onderzoek absoluut eerlijk en onpartijdig te doen geschieden en om de hangende kwes tie tusschen de Turken en Grieken op te lossen volgens de beginselen van recht en billijkheid. Ondertusschen is men in sommige Engel- «che kringen buitengewoon slecht te spre ken over de eischen, die de Turksche gede legeerden Donderdag hebben gesteld en die als buitensporig warden gekenschetst- Men moet ze ven de hand wijzen, is het oordeel der kranten, die ze betitelen als „overwin naars-voorwaarden". De harde les der laat ste zes jaren, merkt de Daily Telegraph op, schijnt op den geest der Turken geen in druk fce hebben nagelaten. Alsof Turkije nog een groote mogendheid was, was hun .toon aanmatigend en zelfgenoegzaam. Het 'Scheen niet tot de gedelegeerden, of ten minste tot de nationalisten onder hen, dooi te dringen, dat er een oorlog was geweest, na afloop waarvan Turkije volkomen versla gen en aan de genade van zijn tegenstan ders overgeleverd was. Het had dan ook om vrede .gesmeekt, omdat het niet langer kon strijden en het had zich onvoorwaardelijk overgegeven. Constantinopel en Angora wa ren het onderling oneens, maar zij sloegen denzelfden uitdagende* en gebiedenden loon aan. Wanneer de Turken den oorlog Hadden gewonnen in plaats van verloren zouden zij nauwelijks een onbeschaamde^ Houding-hebben kunnen aannemen. Begrijpelijkerwijze spreekt een man als tonend, die liever in goede verstandhouding met de Turken leeft (zaken zijn zaken), veel vriendelijker over de Turken. In een onder houd met een correspondentiebureau heeft hij dan ook niet verheeldf_dat hij zeer tevie- den was over den gang van zaken ter con ferentie, die ongetwijfeld op den goeden weg was, wat de Oostersche kwestie, die eerst praotisch niet op te lossen scheen, be trof. Dank zij de tegemoetkomende houding, die de conferentie had aangenomen, was men, naar hij geloofde, nu op weg naar den vrede in het naburige Oosten. Omtrent de schadevergoeding zei Briand, dat de rechtmatigheid der Fransche eischen aan geen twijfel onderhevig kon zijn. Frank rijk was in staat met alles genoegen te ne men wat verbetering in den toestand bren gen kon. Als Duitschland verzekerde, dat zijn beurs leeg is, moest het die operffioen en Frankrijk zelf laten kijken. Als werd ge doogd, dat een zeker land anderen kan aan vallen cn berooven en dan zeggen, dat het niet kan betalen om zoo aan'zijn boete te ontkomen, clan bestond er in de wereld geen gerechtigheid meer. Inmiddels treffen de Duitschers tevens toebereidselen voor Londen. Naar de Berli ner Zeitung aim Mittag verneemt, is door de Duitsche commissie van deskundigen voor de conferentie in den nacht van Donderdag op Vrijdag de bijeenkomst duurde tot in den vroegen morgen het Duitsche me morandum voltooid, dat gisteren zou worden gedrukt. Een welwillender houding is men echter ondertusschen nog niet van zins aan te nemen ten opzichte van de te Parijs ge nomen besluiten. Op de laatste zitting van deskundigen uit alle takken van 't bedrijfs leven was men het er allen over eens, dat het aanvaarden van de Parijsche ëischeh op economische en Knancieele gronden on mogelijk was en dat elke poging om te trachten een oplossing te vinden op den grondslag van de besluiten van Parijs tot een ramp voor het economisch leven van de heele wereld zou leiden. Het door de des kundigen goedgekeurde memorandum toon de deze onmogelijkheid in bijzonderheden aan. De deskundigen vereenigden zich met het standpunt van de rijksregeering om bij de in te-dienen teg>envoorstellen tot aan de gTens van Duitschland's draagkracht te gaan. Het telgram, dat Donderdag door de ver- eeniging van bankinstellingen en bankiers in Rijnland en West falen aan Von Simons, den Duitschen minister van buitenlandsche za ken, is gezonden om hem en zijn metge zellen succes toe te wenschen op den zwaren tocht naar Londen, geeft dan ook ongetwij feld den geest weer van het overgroote deel der Duitschers. De vereeniging, wordt op gemerkt, is eensgezind ervan overtuigd, dat schap Cork). Een agent is gedood en zes zijn gewond bij den eersten aanval. Een he vig gevecht volgde, dat twee cuen duurde. De politie slaagde er niet in de opstande lingen te verdrijven en trok ten slotte te rug met achterlating van den commandant. Men is er nog niet in geslaagd de gewonden op te sporen. Het officteele verslag omtrent het gevecht te Macroom zegt, dat 75 politie-mannen werden aangevallen door 400 opstandelin gen, die zich in de heuvels hadden ver schanst. Zij kregen versterking en zitten nu de opstandelingen op de hielen. Londen, 25 Febr. (R.) De kranten te Barcelona brengen 't bericht, dat de com munisten den burgemeester hebben ver moord. Rome, 25 Febr. (B. T. A.) De Tempo verneemt uit Ferrara: Te Mlrabello heeft een botsing plaats gehad tusschen nationalisten en socialisten. Deze onlusten zijn :n de buurt van Bari voortgezet, waar 6 dooden zijn gevallen. De Corriere d'Italia verneemt uit Bari, dat wegens de gebeurtenissen van gisteren de algemeene staking is afgekondigd voor ge- heel Apulië. Dc fascisten hadden de ar beidsbeurs te Min er vino Murgo in brand afdeeling J. Elsinga, thans inspecteur te Zutphen 2e afdeeling op verzoek eervol ontslagen als secreta ris der commissie, bedoeld bij de wet op de Kamers van Koophandel voor het ge bied der Kamer voor Salland mr. Th. Dijk stra te Zutphen en benoemd tot secretaris mr. dr. H. \V. Jordens te Deventer. benoemd tot tijdelijk-technoloog bij het Staatsbedrijf der Artillerie-inrichtingen de •heer jhr. dr. H. W. J. van Beresteyn zijn bij het reserve-personeel der land macht A. benoemd o. bij de infanterie der landweer met in gang van 22 Maart 1921, tot reserve eerste luitenant de tweede luitenant G. J. Klom- përefKan de infanterie der landweer gede tacheerd bij het leger in Nederlandsch-In- dië met ingang van 20 Maart 1921, tot reser ve eerste luitenante bij hun tegenwoordig korps, de reserve tweede luitenants L. H. Wehrmeyer, van het 3de regiment; L. H. Balten, van het 1ste regimentR. J. J. Dier- mar.se, van het regiment Grenadiers A. Roders, van het 19de regiment; T. R. Oon\- kens, van het 12de regimentL. F. H. J. Schoeder, van het 18de regimentD. M. Botje, van het 12de regimentH. P. J. Huls- j 4'wiJC, t Uil iivi i vgui.vii-. gestoken, waarop de socialisten antwoord- mQn> yQn het 10de regimentC. de Lange, van het 17de regimentA. J. Kalff, van het regiment Grenadiers B. van de Graaf, van het 17de regimentT. H. Goossen, van het 5de regimentJ. C. Cambier van Nooten, van het 16de regimentA. Beets, van het 10de regiment en N. W. van den Brandhof, van het regiment Jagers c. bij het dienstvak van de Militaire Ad ministratie met ingang van 28 Maart 1921, tot reser ve eerste luitenant voor speciale diensten, de reserve tweede luitenant voor speciale den met het in brand steken van stellen. Drie lieden kwamen in de vlammen om en er is ook vee verbrand. De Epoca verneemt uit Triest, dat bij een botsing tusschen fas cisten en socialisten te Rovigno één man gedood is en verscheidene gewond zijn. Washington, 2 5 F e b r. (R.) Harding heeft aam de leiders van den Senaat mee gedeeld, dat hij een behoorlijke toerusting van de vloot verlangt en voortzetting van 't tegenwoordige programma zonder mate rieel e verminderingen. KOUSEN I». paar 1.S»5 Amerlkaanscbe SYLVAN Kameroverzicht. - Tweede Kamer. Ir» de zitting van Vrijdag kreeg de heer L. M. Hermans vei lof, op een nader te be- het Duitsche rijk alleen met zijn handteeke- palon dag te irterpeileeren over den aan- ning een overeenkomst mag bekrachtigen, koop v(m het gebouw \oor den Raad van waarvan de inhoud volgens het inzicht der [e Tiel. deskundigen kan worden uitgevoerd. Dat jVoortgaan werd met behandeling van was echter met de Parijsche voorschriften ^et ontwerp in zake. heel erna al niet het geval. j j)e electiicileilsvoorziening. Terwijl de Engelsche bladen de eischen i van het land. der Turken buitensporig noemen, is het j De heer Zij ls tra zet zijn gister afge- curieus te hooren, dat de Petit Perisien broken re>de voort. Hij vreest dat de voor schrijft, dat do Turken de geheele wereld gestelde centra!!isatie duur zal zijn en te verbaasd hebben door hun gematigdheid, weinig bedrijfszekerheid zal geven. Boven- De .gedelegeerde varn Angora, Bekir Sami dien levert zij gevaar op voor de defensie- Bey, was zoo verstandig geweest naai* de j belangen. van Italiaansche zijde gedane voorstellen te j Spr. dringt aan op intrekking van het ont luisteren. Hij zou zich beperken tot het op- werp en op een onderzoek of een alrjemeenc eiischen van die landstreken, die, naar hij IMfiHICHT h 4, IE1EPHQ0N No. 304 Deposito-Rente Sec jaar vast 5% zes maanden opzegging 4 a o/0 «en dag 3»/ o/0 beweert, onbetwistbaar Turksch zijn en stel de voor een onderzoek in te stellen naar de meening der bewoners. De Figaro zegt, dat de Turken Donderdag te Londen een gunstige* indruk hebben gemaakt. Zij heb ben, als volleerde diplomaten, gematigde voorstellen ingediend, die handig waren in gekleed. Buifenlandsche Berichten. Charleroi, 25 Febr. (B. T. A.) We gens het ontslag van een arbeider hebben honderd arbeiders van de electrische fabrie ken te Roux, die den stroom leveren aan het geheele bekken van Charleroi, het werk neergelegd. Alle fabrieken im die streek zijn stop gezet, waardoor 15,000 werklieden werkloos zijn geworden. Er zijn besprekingen begonnen om het geschil bij te leggen. B e r 1 ij n, 2 5 Febr. (W. B.). De rijks regeering heeft haar ontwierp om van den 6en Maart een nationalen rouwdag te ma ken ingetrokken. B e r 1 ij n, 2 5 Febr. (W. B.) Düumig en Levi, voorzitters, Clara Zetkin en Brass, se cretarissen en Adolf Hoffmann, assessor,! zijn uit het bestuur van de communistische partij getreden, omdat zij zich niet konden vereenigen met het besluit van het alge meen bestuur inzake de splitsing in de Ita liaansche partij, waarvan zij een ongunstige uitwerking verwaohten op de verdere ont wikkeling van de Duitsche partij. Bruno Brantler en Stecker zijn gekozen tot voorzitters. Londen, 25 Febr. (R.) Drie honderd gewapende mannen hebben vanochtend on geveer 50 politie-agenten in vrachtauto's opgewacht in de buurt van Macroom (srraaf- be- regeling mogelijk is met behoud der staande decentralisatie. De heer De Muralt verdedigt het ont werp hij verwacht er goedkoope olectri- citeit van en aanmerkelijke bevordering van de belangen van industrie en landbouw. In de regeling der te vormen vennootschap wenscht hij enkele veranderingen. De heer Visser van IJ zendoorn vreest dat de nieuwe regeling de eiectrici- teit mi»et goedkoop er zal maken. Hij ziet in de voorstellen geldverspilling en zal daarom tegen stemmen. De heer Van Vu uren ziet in het on derwerp iets aantrekkelijks, namelijk dat de electriciteit onder bereik van velen zal ko men. AUs evenwel zeer groote gebreken niet worden weggenomen zal hij niet kun nen voor stemmen. De bestaande bedrijverf worden overgeleverd aan de willekeur van de te stichten naamlooze vennootschap. De heer T r e u b wijst op de zeer uiteen- iloopende opinie van deskundigen, om aan le toonen dat allerminst zekerheid bestaat dat op de meest economische wijze electri citeit zal worden verkregen. L. M. J. Grasveld, van het Berichten. De Staatscourant van 25 Fe bruari r»evat o.a. de volgende Kon. be sluiten benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw Dr. J. K. A. Wer- theim Salomonson, hoogleeraar aan de ge meentelijke universiteit te Amsterdam; ingesteld een directie der directe belas tingen te 's Hertogenbosch en benoemd tot directeur te 's Hertogenbosch F. \V. J. Lig- tenberg, inspecteur te Arnheij* benoemd tot inspecteur te Arnhem 3e en 2e afdeeling en Helmond; diensten mr, dienstvak d. bij de infanterie der landweer tot reserve eerste luitenant bij hun tegen woordig korps le. met ingang van 20 Maart 1921, de re serve tweede luitenant N. Tvl J. Fryns, van het 44ste bataljon 2e. met ingang van 22 Maait 1921, de re serve tweede luitenanis J. van Hamerveld, van het 18de bataljonC R. Kleyn, van het 41ste bataljon C. Hage, van het 36ste ba taljon A. Adriaansen, van het 15de batal jon J. A. M. Benne, van het 45ste batal jon A. A. Sonnevelds, van het 22ste batal jon K. A. M. Tielenius Kruythoff, van het 31ste bataljon; J. T. C. M. Heymans, van het 18de bataljon T. J. H. van 't Lam, van het 45ste bataijon en J. W. H. Gudde, van het 44ste bataljon B. tijdelijk benoemd met ingang van 22 Maart 1921, tot re serve eerste luitenant; r a. bij de infanterie der landweer de tijde lijk benoemde reserve tweede luitenant D. J. M. Goorissen, van de infanterie der land weer, gedetacheerd bij het leger in Neder- landsch-Indië b. bij het wapen der infanterie, bij hun te genwoordig korps, de tijdelijk benoemde re serve tweede luitenants D van der Sluys, van het 3de regiment en W. F. Sipkes, van het 10de regiment c. bij de infanterie der landweer de tijde lijk benoemde reserve tweede luitenants H. J. Lindeboom, van het 27ste bataljon en B. van Spreek ens, van het T5de bataljon. op zijn verzoek aan H. H. Tenhafe. te W'ol- vega, gemeente Wes ts tel li ng wierf, eervol ont slag verleend als plaatsvervanger van den diistricts-veeart'S, wien Groningen als stand plaats is aangewezen; tot wederopzegging benoemd tot Rijks- keurmeester in bijfzonderen dienst de vee arts F. E. L. Nefen, te Sittard; jhr. P. B. J. Vegelin van Claerbergen, te Joure, gemeente Haskerlend, herbenoemd tot voorzitter der plaatselijke ongevallenver zekeringen te Schoterland; aan mr. J. Baert de la Faille, te Haarlem, toestemming verleend tot het aannemen der versierselen van Rrdder in de Orde van het Legioen van Eer van Frankrijk; aan den gepensioneerden onder-luitenant der inf. van het le-ger in Nederlandsch-Indië G C. Woltering de titulaire rarng van tweed o luitenant verleend; met ingang van I Mei 1921: afgescheiden van de directie der dnrecte belastingen, invoerrechten en accijnzen te Maastricht de inspectiën Gennep, 's Herto genbosch le en 2e afdeeling, Eindhoven lo afgescheiden van de directie daer midtio len te Breda de inspectiën Tilburg le erf 2e afdeeling en Waalwijk; ingesteld eet; directie der gemelde mid-i delen te '9 Hertogenbosch, omvattende dtf hierboven genoemde inspectiën. Benoeming van Kamerheer r o n. H. M. de Koningin heeft benoemd tot haar Kamerheeren in buitengewonen dienst de kamerjonkers jhr. F. E. M. H. Michiels van Verduynen; jhr. mr. G. W. H. van Swirv* deren en jhr. mr. G. C. W. van Tets. De Minister van Bmnenlandsohe Zü* ken, Jhr. Mr. Ruys de Beerenbrouck, heeft gister, vergezeld door generaal-majoar Schotman, hoofd van den voornvaligen in® terneeringsdienst, een bezoek gebracht aan' het interneeringskamp te Hotdecwijk, Voorstellen türonilwrtlicrKieDllii^ Naar wij vernemen, zijn de voorstel ion betreffende de Grondwetsherziening, die om advies naar den Raad van State waren ver® zenden, thans van dat college bij het depar* tememt van binnenlandsohe zaken terug* ontvangen. Invoerrechten. Ingediend is een wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 Augustus 1862, houdende vaststelling van het tarief van invoerrechten. De wijziging bedoeld hoofdzakelijk verandering te bron- gen in de tarieven, die thans te hoog bere kend worden tot schade van de Ned<?rland- sche industrie. De nu voorgedragen herzie ning volgt in zoover bet voetspoor van na genoeg alle vorige ontwerpen, dat het vast stellen van gewijzigde tarra's uit practischff overwegingen wordt overgelaten aan dof Kroon. Uitvoer van stalmest. De mr* nister van Landbouw heeft hot nadere aan kondiging dispensatie verleend van het ver bod van uitvoer van stalmest, faecaliën ert compost- Deze beschikking treedt in werk-mg mei ingang van heden. 7i>trekking vnn hot lenasmankverkort De Minister van Landbouw heeft met 6 Maart a.s. ingetrokken zijne beschikking van 6 October 1920, betreffende verbod 'tot bereiding van kaas. In eene te dezer zake tot de burgemees ters gerichte circulaire deelt de Minister mede, dat tot dezen maatregel kon worden' overgegaan, doordoor de melkproductie reeds thans dermate toeneemt, dat de nood zakelijkheid om zooveel mogelijk alle ge- prodluceerde melk voor de consumptie be schikbaar te houden geaoht kan worden na 6 Maart 1921 te zijn vervallen. Heffing van een tabak sac* c ij ns. De heer van de Laar heeft bet vob gende amendement voorgesteld op hel wetsontwerp tot heffing van een. tab-i'sao cijn-s. Artikel 1 worde gelezen*. Onder den naam van „tabaksa'crijns"' wordt eene belasting geheven van sigaren en sigaretten. Ter toelichting zegt de voorspeller dat door dit amendement vervalt de '>elastmg op rooktabak, pruimtabak en sn' /elke belasting op den breeden volkskrinig on rechtvaardig zou drukker.. Door deze wijzi ging wordt de totale opbrengst der voorge stelde belasting niet belangrijk verminderd, daar het bijzonderlijk uit de belasting op rooktabak, pruimtabak en snuif te verkrijgen bedrag op ruim twee miliioen of slechts on geveer 12 pO. van de totale"opbrengst de» belasting wordt geschat. M'crlilooHheidïlicslrijdiiip;. In verband met de aanneming door dal Tweede Kamer van de motie-Van Rijzewijk inzake de bestrijding der werkioosheid, ver nemen wij dat de Ministers van Lend:>ouw,_ Nijverheid en Handel en van Arbeid beslo-( ten hebben eene bespreking te houden rnet' vertegenwoordigers van de centrale werk gevers- en arbeidersverenigingen, ten ein de deze te raadplegen over de ma afregelen*, j welke naar hun rneening genomen dienen! te worden ter voorkoming of bestrijding van! •erkloosheid. Het is niet uitgesloten, dat deze bespre-; kingen zullen leiden tot de instelling voot' speciale bedrijven van commissies uit de or ganisaties van patroons en arbeiders, als icif de motie-Van Rijzewijk bedoeld. De werklooze sigarenma kers. Naar het „Volk" meldt, heeft die Si^ •garenmakersbond thans een sohinjvein onfrf vangen van den minister van Arbeid, inhoud dende, dat aan- de werkloozen, d&e in 1920, „uitgetrokken waren", in 1921 geen regle mentaire uitkeering uit de weridoo-zenka* mag wordn gedaan. Zij zullen aangewezen blijven op deni steun, door de daarvoor benoemde com* nvissle* te verstrekken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1