I LiPS' SAFE-INRICHTING BUITENLAND. EEN WAAN 119e Jaargang No. 206 MMiiiinsmKrjr^zr;: Itr post f 2.60, per week (met gratis verzekering igen ongelukken) f 0.175, alzondcrlijkc nummers 0.05. AIERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR: J. VALKHOFF. „DE EEMLANDER" BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Woensdag 2 Maart 1921 PRIiS DER ADVLRTENTIfN met inbegrip van ccn bcwijsuummcr, elke regel meer 0.25, dicnstaanbic» dingen en Licldadiehelds adveitcntiiln voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccügc bepalinccn voor liet advertccren. licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Vf23QÏ emdities «ooi hit incasseeien Mtsislaliiiie «n Belwisla VAN DER GRAAF Co., AMSTERDAM ROTTERDAM isseeren uwer Vonleiiiipi>. r 8t Co I rERDAM eïe£2 ■■m Politiek Overzicht. passeerde week is door Lloyd George 3e opmerking gemaakt, dat de Duitschers t>p de Londensche conferentie zouden ver schijnen in hun meest sjofele plunje. ;?r- rijn de EngeJsche persbur-eaux van oor deel, de voorspelling is volkomen uitgeko men, to.en.Von Simons voor den dag kwam met de Buitsche tegenvoorstellen, die be trekking hebben op de Duitsche schade- foossrfeitóng. Bijna zijn geheele rede was een poging om te bewijzen, dat de geallieerde deskundigen bij hun taxatie van Duitsch- fancis economischen en financieelen toe stand de plank absoluut missloegen, dat het rijk in buitengewone mate gebrek leed en bij lange na niet in staat was om de ver woestingen, die het in verschillende landen •had aangericht, te vergoeden. Integendeel: Duiischlamd diende verscheidene jaren lang gesteund te worden om er weer bovenop te komen. Toen Von Simons overging tot het noe men v.an cijfers, s-telde hij de gekapitaliseer de waarde van de Parijsche eischen, ver disconteerd op acht procent, op 50 milliard mark in goud. Hiervan was, zeide hij, reeds 20 milliard aan de geallieerden betaald. Tot dit cijfer kwam hij door de waarde te schat ten van het achtergelaten Duitsche oorlogs tuig en -de verloren koloniën. De overige dertig milliard, volgens den Duitschen mi nister van buitenlandsche zaken het maxi mum van Duitschïand'9 capaciteit, zouden moeten worden verkregen door een inter nationale leening- Hoewel van oordeel zijn de, da-f zooiets, gezien dert tegenwoordigen stand der geldmarkt, onmogelijk was, kon den, naar hij meende, wel acht milliard wor den gevonden. Zoowel van de 22 milliard, diie derhalve daarna nog resteerden, als van do acht milliard was Duitschland bereid de rente en de aflossing te betalen. Ten aanzien van deze Duitsche leening moesten bizondere voorrechten worden verkregen: zij moest b.v. vrijgesteld zijn van belasting ïn de landen, waar zij werd geplaatst. VefdeT stelde Von Simons voor, dat de Schuld binnen dertig jaar zóu worden be taald, maar hij twijfelde of Duitschlancl bij machte zou zijn om tot 1926 aan de geal lieerden anders te betalen dan in den vorm van arbeid en in natura. In 1926 zou dan een nieuw ontwerp van betaling kunnen worden opgesteld. De voorstellen van Parijs, dc 12 pet. exportbelasting met name, achtte Van Siarons practisch onuitvoerbaar. Toen Simons vroeg, of hij ten aanzien van deze voorstellen in bizonderheden zou treden, bracht Lloyd George, die de bij- mmm h 4. telephooh ho. m Dep©s!t0«ft8ïit@ ëen jaar vast 5®/» zes maanden opzegging 4 een dag 3lis°lo eenkomst voorzat, hom op scherpen toon tot zwijgen. Als de bizonderheden, zei de Engekcho eerste-minister, niets anders waren den een nadere uiteenzetting van de voorstetien, die von Simons reeds had ge daan, zouden zij de moeite van het voor lezen nauwelijks loonen. De voorstellen toonden een volstrekt gemis van inzicht in de hoofdzaken, waarover het ging, en de ge allieerden waren eensgezind van meening, dat zij geen bespreking waard gekeurd kon den worden. De geallieerden zouden onder ling beraadslagen wat er gedaan moest wor den en hun beslissing Woensdag aan de Duitschers te kennen geven. Ook Reuter houdt zich met*de aangele genheid bezig en uit hetgeen dit pers bureau sgint, blijkt, dat de geallieerde con ferentie gisteren twee uren duurde. Von Si mons heeft Lloyd George nog ten bescheid gegeven, dat de meening der Duitsche re geering was, dat de Parijsche voorstellen waren gegrond op een te gebrekkige voor stelling van de Duitsche nijverheid. Niette genstaande de daaraan verbonden risico besloot Duitschland zelf bepaalde voorstel len te doen, omdat het bereid is tot elke opoffering, indien liet vaste verplichtingen in de plaats kon stellen van de onbepaalde verplichtingen, die het verdrag van Ver sailles het oplegt. Toen Simons de Duitsche voorstellen had ingediend, zeide hij ten slotte nog, dat het vanzelf sprak, dat het referendum in Opper- Silezië in het voordeel van Duitschland uit viel en Opper-Silezië Duitsch moest blij ven. De wereldhandel zou dan bevrijd wor den van de bestaande belemmeringen en over die geheele wereld de economische vrijheid en gelijkheid van rechten worden hersteld. De Duitsche voorslelle^i vallen begrijpe lijkerwijze weinig in den smaak, daar zij de Parijsche besluiten botweg negeeren. De tekst er van, die gisteren ter conferentie is gedistribueerd, heeft dan ook een zeer 011- gunstigen indruk gemaakt. De geallieerden hebben besloten vandaag de rechtskundige en militaire raadslieden om advies te vragen om Donderdag de Duitsche delegatie op de hoogte te stellen van de maatregelen, die de bondgenooten van zins zijn te nemen. Dat het categorisch antwoord op de Duitsche tegenvoorstellen in minder zachte bewoor dingen zal zijn opgesteld, valt dan ook niet te betwijfelen. En het eenvoudige be richtje, dat generaal MagKnse, het hoofd van den Belgischen generclen staf, is uit- genoocligd om zich zoo spoedig mogelijk naar de Engelsche hoofdstad te begeven, spreekt verder boekdeelen. Wanneer er niet plotseling een wijziging intreedt, zal het waarschijnlijk toch nog lot sancties komen. Ondertusschen heeft de Grieksche Na tionale Vergadering gasteren een motie aangenomen, welke aan den Grickschen eer sten minister, Kalogeropoelos, die als ge delegeerde te Londen vertoeft, gezonden is en waarin te kennen wordt gegeven dat, al is men erkentelijk voor de welwillende be scherming der Grieksche landsbelangen door de geallieerden, het voorstel tot her ziening van 't verdrag van Sèvres, dat als .een minimum-vergoeding voor de opofferin gen wordt beschouwd, niet kan worden aan vaard. BiiitenlancJsche Berichten. Londen, 1 Maart. (N. T. A. Draad loos). Naar de te Philadelphia verschijnen de Public Ledger uit de beste officieele bron verneemt, heeft president Harding den ge- benten Gedcles en Jusserer.tl medegedeeld, dat de geallieerden er niets bij zullen win nen, wanneer zij de Ver. St. zouden trach ten te dwingen lot toetreding tot den tegen woordigen Volkenbond- Harding, senator Knox en de overige lei ders der republikeinen steunen Wilsons po- Iitiek met betrekking tot Mesopotamië en de andere mandalen. Groot-Brittannië en Frankrijk hebben den mortelen steun der Ver. St. noodig voor 't innen der Duitsche schadeloosstelling, doch deze verwachten een tegemoetkomende houding met betrekking tot Mcsopotamië en Tap. alvorens zij zich zullen ireteresseeren voor de inning dei' schadeloosstelling. In geen geval zal Amerika militaire hulp ver- leenen. De door de geallieerden gesloten leeningen kunnen in obligaties worden ge bracht, doch niet geannuleerd worden. De republikeinen beschouwen Amerika's afwezigheid uit der. Volkenbond niet als een reden om do Ver. St. onder dc verliezers van den oorlog te rangschikken. De aanstaan de regeering is beslist afkeerig van de nei ging, die de Volkenbondsraad aan den dag legt, om een dictatuur van vier mogendhe den te worden. Dinsdag zou op de scheepswerf te Flensburg een stoomschip van 120C0 ton van stapel loopen, dat voor de Overzoesche Handel Maatschappij van Hugo Stinnes ge bouwd is en (ken naam „Tirpitz" zou ont vangen. Admiraal Tirpitz zou de dooprede houden, terwijl ook Hugo Stinnes -en andere aanzienlijke personen bij de doopplechtig heid tegenwoordig zouden zijn. Op het laat ste oogenblik echter sthijnt het van stapel loopen door een besluit der werfarbeiders niet te zullen doorgaan. In oen artikel in de Flensburger Volkszeiturg wordt gepro feteerd tegen het geven van den naam Tir pitz" aan het nieuwe schip. Tegelijk wordt medegedeeld, dat cle werfarbeiders met oen meerderheid van drie-vierde besloten het schip niet van stapel te laten loopen wegens he* ontvangen van'zulk een „beruchten" naam. en de aanwezigheid van personen als Tirpitz. en veel gewonden. De Vandweer moest tel kens optreden tegen de tallooze branden. Er zijn 400 oproerlingen aangehouden en twee machinegeweren buitgemaakt. De be volking juichte de bereagiieri toe, die den opstand onderdrukten- Triest, 1 Maart. (B. T. A.). Hier is de algemeeno staking uitgeroepen. R o m e, I Maart. (B. T. A De Tribuna nieldt uit Florence De kalmte schijnt te- lug te keeren in de wijk San Frediano, maar in de Via Spada wordt uit de vensters ge schoten. In de wijk San Gallo hadden bot singen plaats tusschen [fascisten en commu nisten, waarbij één doode en verscheidene gewonden vielen. -Bij wijze van voorzorgs- maalregl is op verschillende punten van de stad geschut opgesteld. B cdopesl, 1 M a a r t (N. T. A.). De onderhandelingen tusschen de stakende ty pografen ■ert de dvukkerspatroons leverden tot dusver geen resultaat op Men is er in geslaagd 's avonds een courant te laten verschijnen. De rageering heeft beslag op een drukkerij gelegd, -waar thans een twee maal daags verschijnend blad uitkomt. De orde wordt nergens gestoord. Warschau, 1 Maart. (Orient). He den is dc eerste dag van de aigemeene sta king afgekondigd uit solidariteit met de spoorwegmanncn. Tengevolge van de mili- tarjsatie. der spoorwegen, breidt de gedeel telijke staking zich niet uit. De voornaamste lakken van openbaren dienst zijn in werking. Verzekerd wordt dat de Poolsche overheid een bolsjewistisch telegram aan de stakers te Warschau opgevangen heeft. De bladen leggeti er nadruk op, dat deze monièv om zich in Polens binnerilandsche aangelegen heden te mengen een schending is van de vredes-preliminairon. Imt. srEDE HKEWHEH 1.SO «EK PRIMA zv;. Kataeü W'SthZ'ldo p. pilRl' BllsES 1.25 ©.75 Ani&rlkaanscliB SYLVAN Mm „MDELLE" W.VAMR0S8ÜM 44 LANGESTRAAT AMERSFOORT Londen, 1 Maart. (N. T. A. Draad loos). Uit Genèvê wordt gemeld, dat de po litie te Constanz een onderaardsohe pijplei ding heeft ontdekt, waardoor smokkelaars Duitsche en Oostenrijksche goud- en zilver stukken, elsmede cocaïne en saccharine naar Zwitserland hebben gesmokkeld. Hiermede hebben zij sedert verleden jaar geweldige winsten gemaakt. Vorsdveïdene smokkelaars werden gearresteerd. Londen, 28Fe4r. (R.). Si'in Feftvers vielen ongewapende soldaten, die 'in de straten van Cork wandelden, aan. Gemeld wordt, dat vijf hunner gedood en elf ge wond werden. Florence, "28 F e b r. (13. T. A.). Nieuwe botsingen tusschen nationalisten en socialisten worden uit Florence gemeld. Er zijn zes dooclen en vele gewonden. Rome, 1 M a a r t. (B. T. A.). De Tempo verneemt uit Triest, dat de fascisten te Can- fanaro de arbeidsbeurs in brand hebben ge stoken om zich te wreken over den moord op één hunner kameraden. Een telegram uit Florence aan cle Epoca meldt, dat de communisten gisteren barri cades opwierpen in verschillende stralen van de wijk San Frediano. De openbare macht werd met revolverschoten ontvangen, wat zij met -geweerschoten beantwoordde en met het in dienst stellen van machinege weren op auto's. De cavalerie ruimde de ba- ricades op. Het geweervuur knetterde van half twee tot vier uur zonder ophouder. Er 2iin een doode en een twintigtal gewonden. Var.daa» waren er te Florence 3 dooden Uit Moskou worden thans nadere bij zonderheden aan cle Letlandscho bladen ge mekt over do gebeurtenissen die den 24en Februari te Moskou zijn voorgevallen. Meer dan 14000 arbeiders, waaronder die van de drukkerijen, legden den arbeid neer en cischfen verhooging van de levensmidde len-rantsoenen, vrijheid van handel, be. s hei riling van de persoonlijke rechten en ce bijherroëpfng van een constituante. ,'n het begin verliep de staking zeer orde lijk, me ai toen f.ic-epen arbeiders zioh voor dc kazernes begaven en een beroep deden op de soldaten, werden dezen laatsten doo' cle autoriteiten gelast de volksmenigte met geweld van wapenen uiteen te drijven. Zij weigerden dit echter te doen, waarop com munistische regimenten, in allerijl opgeroe pen, het iuu.' tegen cle arbeiders openden en talrijke personen gedood en gewond werden. A nti'bcs.lMoa r t. (B. T. A.). Koning Nikita van Montenegro, is overleden. De ko ningin en.de koning van Italië zijn telegra fisch verwittigd en worden verwacht op de begrafenis, waarvan de datum nog niet is vastgesteld. De Daily Express verneemt, dat h'ef ver- drag van Sèvres ten gunste van Turkije ge wijzigd zal worden. Griekenland zal Tracië en Smyrna moeten afstaan. De door Tur kije te vcrleenen concessies zullen worden onderzocht afgescheiden van de kwesties betreffende Armenië en Koer.distan. N e w-Y2o2r2k, 1 M aart. (R.). Harding heef; de benoeming bevestigd van J. W- Weeks tot minister van oorlog. Met het oog op de plotselinge daling der ijzer- en staalprijzen in de ijzerertsmlfr nen van Cleveland, hebben do arbeiders toegestemd in een loonsvermindering vort tivee shilling per dag. Londen, 1 Maart. (N. T. A. Draad loos). Volgens telegrammen 'uit New-YorW is Panama voornlemens Cosla Riea den oorlog te verklaren, waarin vermoedelijk ge heel Midden-Amerika en Columbia zullen worden betrokken. Een decreet vain dert president zegt, dat een vijand het land is binnen gedrongen, die er uit moet wordanl verdreven. "BINNENLAND" Kameroverzicht. Eerste Kamer. Vergadering van Dinsdag- 1 Maart De Voorzitter doet mcdedceling vnnf ingekomen berichten van afwezigheid den heeren Michieis van Kessenich en Van derf Does de Willeboïs wegens ongesteldhcidl en van den heer Polak, wegens een buiten* landsche reis. Naturalisatie. Aan de orde zijn tal van naturalisatie-onH werpen, bij een waarvan de heer Vnnf Embden (v. d) als zijn meening te ken nen geeft, dat het daarin vervatte verzoek tot naturalisatie niet voor inwilliging vat* baar is. Spreker twijfelt er niet nan. of do ambtsberichten omirent den verzoeker zijn gunstig, maar het is bij hem niet om den! persoon te doen, doch om de zaak. Het komt hem voor, dat bij dezen aanvrager ver overschreden zijn de grenzen van onver-» schilligheid jegens ons land. Deze verzoe* ker, die altijd in het buitenland woonde, daar studeerde, zich er liet naturaliseeren, tweemaal met een bui tenia ndsohc vrouw, trouwde, wil zich nu weer laten naturalisce* ren als Nederlander, louter uit de maleriedo overweging, om daardoor gemakkelijker zijn belangen in zijn woonland, Duitschland, te kunnen verdedigen. Bovendien heeft hij reeds medegedeeld, in Duitsdhland t? zuilen blijven wonen. Dit doet de deur toe Onze nationaliteit staat naar sprekers meening te hoog, om zóó te wordengeëxploi teerd- De Minister van Justitie, de heer Heemskerk, vraagt zich af- of deze aan vrage wel zoo zwak staat. Dc heer Vort Embden toont met zijn bezwaren, dat rnert een onbelangrijke kwestie interessant kon behandelen. De verzoeker heeft zich wel als Duitscher laten naturaliseeren om eigenlijk geen passende reden, maar dat Heeft hij zelf erkend. Hij heeft zelfs gezegd, er spijt van te hebben. De 'heer Van Embden vérwijt den verzoe ker voornamelijk geen ideëele motieven 1e hebben, maar de minister vreest, dat in dö mééste gevallen de materie el e overwogin gen de bovenhand houden! ïhtusschen, inl dit speciale geval gelooft dc minister, dat do verzoeker juist om ideëele redenen xidÜ wil laten naturaliseeren- In het hooggebergte van Beieren heeft hij goederen. In het belang van de gezondheid zijner familie wil hij daar gaan wonen. Da6 komt bij de beste Nederlanders voorl (Vroolijkheid). Maar hij wil juist, niet togen-* staande zijn wonen dam-, Nederlander blij- en, duidelijk genoeg uit louter ideëele oyer-i wegingen- De heer Van Embden, lepliceerende^ handhaaft zijn bezwaren. Van materia e e 1 e beweegredenen bij dezen verzoeker» lean slechts sprake wezen. De Minister dupliceert. De heer M end el s (S. D) vindt het wat raar, dat deze adellijke meneer in den gloJ- rietijd van het keizerdom Duitsoher wikte wezen, maar zijn D e u t s c h t u iri weer wil afleggen, zoodra zijn. nieuwe vaderland een" republiek was. Spreker zou bezwaar tegen deze naturalisatie hebben, indien de bei trokkene ons nationale jasje uit- en aan* trok naar zijn believen, niet om nationalist Ons hart is nooit zoo zwaar, als wan neer het leeg is. Tf iitlent, maken op de sroote soa teering SQ«- en ZIIVERWERKEH. WILLEM SR0ENHU1ZEN luwetisr Amersiosri. F-*-1 FEUILLETON. door SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL. 28 Zij kuste möj telkens! en schreide. Ik wenk- «re> Rosdijk. ,Je zult haar wel dikwijls gaan opzoeken." iöuisterde ik. „Zeker." Hij drukte mdj -de hand en zag mij aan. Er jjwas iets stralends ini rijn blik en ik wendde den mijnen af. Hij nam Ciska'9 arm, hielp 'haar in den auto, ik keek hen na, zoolang ik kerb en keerde toen 'langzaam leruir naar mijn groot huis, waar eenzaamheid mij wachtte. Maar zij drukte mij niet. Zóó gelukkig als in. die eerste weken na Alfred's dood, ben ik misschien nooit geweest. Men liet mij ge heel alleen, de tijd varv bezoeken maken of ontvangen was nog niet aangebroken. De eerste weken na een sterfgeval brengt men immers in stille overpeinzingen door. De da gen. en de nachten waren te kort voor mijn mijmeringen, voor mijr. toekomstdroomen. Ik dwaalde door het park en genoot van de pracht der ontwakende lente. Nooit had ik zoo gejuicht omdat het voorjaar was, omdat het zomer zou worden. Ik liep door de ka mers van mijn huis en bekeek al de schatten de kunstvoorwerpen die Alfred verzameld had en die hem zoo lief waren geweest. Nooit had ik er veel om gegeven, ik was er koel bij gebleven. Nu, ineens, bezag ik dat alles heel anders. Liefkoozend nam ik de kostbare voorwerpen in de handen, met trots keek ik naar de oude, zeldzame meu bels, de kleuren van Oostersche tapijten, de fijne tinten van gordijnen en wandbeklee- dingen streelden plotseling mijn oogen. Ik g.enoof van mijn weelde, ik was dankbaar voor mijn rijkdom, omdat ik dat alles kon aanbieden aan den man, dien ik lief had- En ik maakte mijn plannen. Ja, we moes- ten nog uitstellen, we waren er- toe genood/- zaakt. Maar zoodra het kon zouden we ge lukkig worden, geen dag langer dan het moest, zouden wie wachten. Voor Ciska had ik geen vrees. Zij voelde zooveel sympathie voor Rosdijk, en in mijn overmoedigen drang om gelukkig te zijn, om alles mooi en lief te zien, werd ik sentimenteel en herinnerde ik mij dat ilc eens in een Engelschen roman belezen had hoe de kinderen zich altiid aan-1 getrokken voeler, tot den man, die hun moe* der in stille liefhad, haar verloor, maar zijn plicht en zijn liefde trouw bleef. Het zou een ideale verhouding tusschen ons drieën zijn, totdat mijn meisje ons verlaten ging om haar eigen geluk tegemoet ie gaan. Ciska schreef mij dikwijls. In haar brieven sprak zij nog veel over arme papa, maar langzamerhand op meer berustenden toon. Hij had zooveel geleden, 't was voor hem maar gelukkig dat er eindelijk een eind aan v/as gekomen. We mochten niet egoistisrh rijdt en hem de rust misgunnen. Ze voelde zich veel beter, de familie R. was heel lief voor haar en de rust deed haar goed,ze was volkomen vrij en vond het prettig dat men zich ook niet aan haar tegenwoordigheid stoorde, dat de meisjes en mevrouw uitgin gen, als het noodig bleek- Rosdijk kwam veel bij de R.'s aan huis. Verder animeerde zij mij erg om ook naar den Haag te komen, al tv as 't maar voor een paar -dagen, we zouden dan samen naar huis gaan. Mevrouw R.-zond mij ook een' dringende invitatie, maar ik had mijn eenzaamheid veel te lief en onder allerlei voorwendsels wist ik t te verschuiven en Ciska te bewegen te blijven totdat onze zaken geregeld waren. Zoo verliepen cr vier weken. Ik begreep nu dat ik mijn meisje moest gaan halen en- ik v/as op het punt te schrijven! en mijn komst te melden toen ik een briefje vart Ros dijk ontving. Het bevatte maar enkele re gels en kondigde zijn bezoek voor den vol genden dag aan. Hij moest mij noodzakelijk spreken en vroeg of ik hem tegen drie uur kon ontvangen. Zal ik ooit vergeten hoe mijn bloed tin telde van gelukzaligheid toen ik de weinige, banale woorden 'las, die mij zooveel zeiden? Zal ik ooit weer de blijde siddering in mijn vingers voelen toen ilc het telegram, dat ik hem zou wachten, schreef? Had ik ooit zaliger nacht doorgebracht dan die voorafging aan rijn komst, toen ik van blijde verwachting niet slapen! kon? Hoe kropen de uren van den volgenden morgen voorbij. Terstond na den lunoh, dienj ik bijna niet aanraakte, ging ik naar mijn kleedkamer. Ik zond mijn -kamenier weg, want ik wilde niet wolen dat ik zooveel zorg besteedde aan mijn uiterlijk, nu ik den man wachtte die mij ten huwelijk kwam vragen. En ik stond voor den spiegel en verheug de mij ómdat mijn oogen schitterden, omdat ik nog zoo mooi v/as, mooier, verleidelijker nu. in mijn volle rijpheid, dan Ciska in haar jeugdige frischheid. Waarom die gedachte plolseling in- mij opkwam weet ik niet, ik schaamde er mij over, maar ik glimlachte verrukt tegen mijn eigen beeld. Het was onmogelijk geweest om mij te onttrekken aan het gebruik om in den rouw te gaan, hoezeer alles in mij rich ook tegen die uiterlijkheid verzet 'had, vooral nu ik geen rouw in mijn hart droeg. Maar in den stand en in de kringen, waarin- ik verkeerde, v/p.s die gewoonte te diep geworteld. Ik wa* toch al een ergernis voor mijn' verwanten!,} voor mijn moeder vooral, omdat ik geen! wa^ dirwrouw droeg, mij alleen maar in ihefi, zwart kleedde. Nu was ik er bijna blij om, want niets koi^ mij zoo goed staan als het tullen kleed zon*, der versiering, waardoor de blanke huid vari 'hals en armeni heensohemerde. i Eindelijk was ik klaar en stond ik voop het raam van mijn boudoir, waar ikhemzoij ontvangen. Buiten straalde alles in volte, lenteweelde en bloesempracht. In smette^ loos blauw weifde zich de hemel- en 'bundels gouden zonnestralen schitterden mij tegenH Ik moest de oogen sluiten voor dien iglans. Daar in de verte zag ik de auto naderen) die ik naar het station gezonden had, no^ 'maar enkele seconden ent hij stond stil- vooi het groote, hardsteenen bordes. Ik had luid kunnen jubelen, maar ik hield mij in. Met een groote krachtsinspanning dwong ik mij tot kalmte, tot rustig en bedaard afwachten Hij zat tegenover mij en de eerste, banale phrases waren gezegd. Hij vroeg hoe hei mij ging en of ik niet erg eenzaam was ge/» weest. Toen vond hij dat ik er goed uitzag^ •beter dan hij had durven hopen) en 'hij zei iet9 van het prachtige voorjaar. Ik hoorde de klanken wel, begreep ze, maar nam zei niet in mij op. Waarom talmde hij Wat kon mij dat ai< les schelen? Waarom zei hij maar niet d delijk het woord, waarnaar ik smachtte, .j „En Ciska?" vroeg ik. (Slot volgt.*.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1