m. ven Dameshoeden G PRilS M ADVfRTEmiÈH DE EEMLANDER" BUITENLAND. Mm „IIHELLE" W. VAN ROSSUM FEUILLETON. Langs den groeten weg. Trines-Laarzen i. SlOITEIiSI - lf 20. 44 LAKGESTRAAT AMERSFOORT 19e jaargang Ne. 208 6ilUMIUfHIIi>BIK P*r 5 maanden voot Amcrw DLüatmtBlörnllo foort 210> ldcra ltanco AMEBSFOORTSGH DAGBLAD Vrijdag 4 Maart 19H1 pet poet f 1.60. p« week (met aratn vend er nt; Wen ongelukken) 0.17®, aliondeilijke nummer* t c .o». 17 DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. JNT 313. van 1 -4 rege's f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke icgcl meer 0.25, dienstaanoc* dingen cn Lickladiuheids-advc.tenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordceligc bepalinqen voor het advertecien Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. zeek, waar het ter Londensche con. rentte om gaat, den wir-war van cijfers, Üe onafscheidelijk is verbonden aan de stie der Duitsche schadeloosstelling, en ie uitiatingen der Entente organen, laten pvertUKdefiik zien, dat instee van tot en acooord te komen, de voormalige genstanders, die inderdaad nog vijanden tjn, de verschillen op de spits hebben ge- (Jreven en dot feitelijk van een liquidatie \fen den oorlog bedroevend weinig volt te merken. Met den in de Parijsche besluiten A'ervatten eisch, volgens welken de geal lieerden behalve de bekende exportbelas ting 1214 de storting eischen van 226 tnilliard mark in goud, die voldaan moeten worden binnen 42 jaar, contrasteert fel het Duitscho aanbod: Berlijn wil wel binnen jkorter tijd (30 jaar) betalen, maar niet meer {tan 50 milliard mark in goud en dit laatste (bedrag eigenlijk nog niet eens, daar het 20 Jnilliard in mindering brengt voor de afge stane handelsvloot, koloniën, oorlogstuig, enz. De som, die geëischt wordt, is dus om- fnde-blj seven en een half maal zooveel als ile aangeboden wordt. De twee partijen Waan dus verder dan een steenworp af- «tands van elkaar en hoe zullen zij over zulk cru distantie elkaar d9 hand kunnen reiken? Men weet, welke uitwerking de Duitsche h''sstarrigheid heeft gehad: de geallieerden h-. bben gedreigd met het toepassen der be ruchte strafmaatregelen, de z.g. sancties. Het is nu de vraag, of Von Simons en diens collega's zullen luisteren naar den kordaten raad, die hun is gegeven, toen hun op hun reis naar Londen uitgeleide werd gedaan nicht nachgeben f of dat zij te elfder u-c 2ich gedweeër zulten betoonen en buk- n voor de overmacht. Want wanneer zij -derdaad „fest bleiben", wat ral er 't utt- 'ceisel van zijn? Het schijnt, dat de ge- "'leerden in groote lijnen zijn overeenge- men en hebben vastgesteld, dat: To. de Duitsche voorstellen niet kunnen worden aanvaard; 2o. dat de overeenkomst van Parijs de grondslag moet blijven vor Tnen van de besprekingen; 3o. dat de Duit sche afgevaardigden hoogstens vier dagen 's zal worden gelaten om de overeen- mstvan Parijs aan te nemen; 4o. dat de geallieerden in geval van een weigering twee steenkoolhavens in de Rijnstreek zul len bezetten; 5o. dat Duitschland ten slotte zou worden getroffen door economische sancties, wanneer het bij voortduring zich van slechten wille betoonde. Met name zou alsdan worden overgegaan tot een heffing van 50% op den verkoodp van Duitsche producten in de geallieerde landen en het instellen van een speciaal douane-régiem, waardoor de linker Rijnoever zou worden gescheiden van het overige Duitschland. Wanneer inderdaad deze maatregelen zou den worden toegepast, zouden de sancties bovenal van economischen aard zijn, maar het ligt voor de hand, dat, wanneer Duitschland weigerachtig blijft, ook in mili tair opzicht zal v.orden ingegrepen. Dat dit ai - koffie is naar de hand der Franschen, lijdt geen twijfel, daar dit land steeds dep. wensch heeft gekoesterd krasser op te treden dan zijn medebondgenooten ge meenlijk goeddachten. In allen gevalle draagt het dreigement geheel het karakter van een ultimatum op korten termijn. Het meest opmerkelijke is ondecfusschen, dat meer dan anders wel het geval was, de eensgezindheid der bondgenooten zoo dui- thans in Londen gebeurt en triomfantelijk '.lelijk aan den dag is getreden en dat zij profeteert, dat het laatste bedrijf van het gemeenschappelijk front hebben gemaakt groote drama zal eindigen met het aanbre- fegen de Duitsche voorstellen. Wellicht is ken van den laatsten dag der Entente-re- ret een tactische fout geweest van Von Si- j'geeringen en het hijschen van de roode vlag pions te on'derbieden op een wijze, die 0 Londen en te Parijs. Een nieuwe Euro- reed» bij voorbaat een toenadering uitsloot. Het verschil tusschen eisch en aanbod is buitengewoon groot, te groot dan dat door loven en bieden men tot een accoord zou kunnen komen. De Entente betoogt telkens en met name Frankrijk dat het met Duitschland's armoede zoo'n vaart niet loopt, maar ver geet zij niet, dat Duitschland een talrijke bevolking heeft, die reeds in vredestijd, hoofd voor hoofd, smner een bestaan kon vinden in de verschillende takken van nij verheid? Dit klemt te meer, daar door het vredesverdrag de economische kracht van Duitschland geducht is aangerand: het af staan van verschillende gebieden, die van groot belang waren, omdat zij bloeiden door de industrieele bedrijvigheid, deden ver schillende bronnen plots opdrogen en dit feit deed zich in zijn fatale gevolgen vooral voelen in een tijd van economische ontred dering, die op den oorlog volgde. De om. standigheid, dat Duitschland a. h. w. van de wereldmarkt werd verdrongen, vormde voorts een beletsel voor zijn opbloei. De enorme betalingen, die de Entente van 't rijk eischt, kunnen des te moeilijker gedaan worden, daar Duitschland juist nu in ziin benarde situatie veel geld behoeft om er weer eenigszins boven op te komen. Het verlies van zijn koloniaal bezit en afstand van rijksgebied, alsmede de ineenstorting van ziin crediet en zoovele andere zaken meer. hebben Duitschland ter dege gehan dicapt in den vreedzamen economischen wedstrijd. Doordien Duitschlend, dank zij de belet selen, die zijn handel in den weg worden igelegd en dank zij het feit, dat het geen economische vrijheid en gelijkheid in de wereld geniet, feitelijk met handen en voe ten is gebonden, wordt het aan dit land moeilijker gemaakt dan strikt noodig is aan zijn verplichtingen te voldoen. Een Duitsch land, dat vrijer ken ademen, reserves ma ken en zijn bevolking voeden, zou beter in staat zijn aan de geallieerde eischen te vol doen dan een Duitschland, dat overbelast is en nauwlijks uitzicht heeft op een bevrij ding uit zijn sfav&x.ij. Bovendien wordt het a's een onbillijke pijniging gevoeld, dat een .iteratie, die nog moet geboren worden, mede de ellende zal hebben te dragen van de straf, die het tegenwoordige Duitschland voor zijn werkelijke en vermeende feilen is opgelegd. Maar wat zal ten slotte eruit voortvloeien, wanneer Duitschland bij zijn nicht nach» geben" blijft? Wel-is-waar heeft de oorlog, sinds het verdrag van Versailles is geslo ten, in werkelijkheid nooit opgehouden te bestaan, maar hij werd althans onbloedig gevoerd. Maar eventueele verdere bezetting van Duitschland zou kunnen uitloopen op een feitelijken strijd en is het in beginsel onmogelijk, dat een tot wanhoop gedreven Duitschland de Sinn Fein-toctiek gaat vol gen om zich te bevrijden van wie het als zijn overheerschers voelt? Een gewapender hand tot rede brengen van Duitschland sluit ten eerste niet in, dat het in dat geval in derdaad tot betaling overgaat en ten tweede zullen zonder twijfel de links-radicalen uit het geallieerde dreigement zooveel als zij kunnen munt slaan. Met een krachtiger worden van de revolutionaire gezindheid in de arbeiderskringen zoowel ven Duitsch land als der geallieerden kan dan ook rekening worden gehouden en het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat de Role Fahne geenszins met leede oogen ziet wat peesche crisis is dan ook ingetreden, die het economische herstel van Europa togen houdt, zoowel schadelijk is voor-Duitschlond als de Entente, de ontreddering der wereld in een nog verder stadium van ontwikkeling dreigt te brengen en kan leiden tot een warhoopspolitiek van de elementen, die zich in hun bestaan het meest bedreigd ach ten. Maar dat de stroeve formuleering dor Duitsche tegenvoorstellen de Entente on aangenaam getroffen heeft, is begrijpelijk en heeft dok eenigszins aan een mogelijke toenadering den pas afgesneden. Door deze fout der Duitschers is mede noodeloos de toestand gespannen gemaakt, Gistermiddag heeft Lloyd George de te genvoorstellen van de Duitschers beant woord. Hij merkte daarbij op, dat de Duit schers reeds ten aanzien van een aantal belangrijke punten te kort waren gescho ten, b.v. wat betrof de berechting van Duit sche oorlogsmisdadigers, de ontwapening en de betaling in geld of waren van 20 mil liard mark in goud. Aanvankelijk hadden de geallieerden het verdrag streng naar de letter opgevat, uitstel verleend en zelfs den aard der eischen gewijzigd. Dit nam niet weg, dat de Duitschers telkens de bepalin gen niet zijn nagekomen. Behalve dat de oorlogsmisdadigers niet voor de rechtbank waren verschenen, laat staan dat zij gestraft waren, doken in verloop van tijd overal militaire organisaties op. Uit de Duitsche voorstellen bleek één van beiden; öf de Duitsche regeering we.s niet voornemens zich te houden aan de tractaat-clausules, öf zij mrste de kracht het volk te dwingen zich noodzakelijke opofferingen te getroos ten. De geallieerden hebben bij monde van Lloyd George dan ook uitdrukkelijk te ken- gehcuden bedrag aan Duitschland word: gezonden. Minister Simons, wieh men vroeg, of hij terstond hierop wilde antwoorden, deelde mde, dat de Duitsche delegatie de docu menten, die bij de mededeeling der geal lieerden gevoegd waren, zou onderzoeken, terwijl hjj beloofde voor Maandag het ant woord der delegatie te zullen medodeelen. Hij veroorloofde zich echter nu reeds de opmerking, dat de B> itsche premier de Duit sche voorstellen scheen mis te verstaan. Volgens zijn meening zouden de geallieer den dus de sancties, waaromtrent zij mede deeling haddertsgedaan, niet behoeven toe te passen. Er is nog een draadloos bericht uit Hor- sea, dat de aandacht verdient. Zoo zou den, naar verluidt, Lloyd George's onmid dellijke verwerping van Dr. Simon's uiteen zettingen en de eenstemmige afkeuring, weaimee dg krenten der geullieerden de Duitsche rstellen Woensdag ontvingen, blijkbaar hun invloed hebben doen gelden op de Duitsche delegatie. Een der voornaamste Duitsche deskun digen, dia de delegatie vergezelt. Schroder, moet volgers de Daily News hebben ver klaard, dat Simons' mondelinge verklaring in materieele bizonderheden afweek van de schriftelijke mededeeling der Duitsche des kundigen. Thans zegt hij en dit is nog steeds de Daily News, die aan 't woord is, dot het cijfer van vijftig milliard gouden marken, genoemd als totaal der gekapitali seerde waarde van de Duitsche annuïteiten, niet noodzakelijk het laatste woord behoeft te zijn en dot eveneens de som van twintig milliard mark als geschatte aftrek voor reeds gedane betalingen, geheel open stond nei\ -gegeven, <lat hr. i. Duitschland met moedwil in gebréke bleef. Daar moest tegen worden opgetreden. Wanneer zij niet vóór Maandag van de Duitsche delegatie verna men, dot het Reich van zins was de besluiten van Parijs aan te nemen of voorstellen te doen, die Duitschland anderszins ontsloeg van ziin verplichtingen, zouden zij, vanaf dien datum moeten overgaan tot het nemen van verschillende maatregelen: 1. Bezetting van-Duisburg, Ruhrort en DusseMorf. 2. Machtiging vragen aan de verschil lende parlementen van de geallieerde mo gendheden hun onderdanen te gelasten een zeker deel van alle betalingen vöor van Duitschland betrokken goederen aan hun regeeiing te betalen, welk deel dan door deze regeering afgehouden wordt van het bedrag der door Duitschland verschuldigde schadevergoeding. 3. De grens-douane-ontvangsten van de bezette gebieden afgeven aan de Com missie voor Herstel. Met de heffing dezer rechten zal worden voortgegaan volgens het Duitsche tarief. 4. Tijdelijk een linie van douanekanto ren te vestigen aan den Rijn; de grenzen en de bruggehoofden worden door de geal lieerden bezet. De douane-rechten van deze linie worden door de geallieerde regeerin gen bepaald Lloyd George verklaarde, dat da tweede sanctie een vermindering meebracht van de koopwaarde van alle door de geallieerden van Duitschland gekochte goederen. Een zeker deel van het geld zou in de schatkist dér geallieerde regeeringen worden 'gestOTt, terwijl de rest met een quitantie voor het of- voor discussie. Schroder zeide, dat de an dere cijfers, dre genoemd waren, louter te berde gebracht waren als grondslag voor argumenteerin'g en dat het beginseJ inzake de voorgestelde 12J4 pcts.-hoffing van den uitvoer, ten volle erkend werd. Kortom: Schroder beweerde in dit interview, dat de Duitsche houding' in haar geheel 'geenszins was bedoeld als een ultimatum, maar als basis voor gedachteruwisseling. Of de gele genheid voor het aanbieden van andere voorstellen, die den geallieerden aanneme lijker zouden voorkomei), na de gebeurte nissen van de eerste dagen, geboden zal worden, moet afgewaoht worden. De geal lieerden zouden niet in een stemming zijn om met zich te laten gekscheren en de be raadslagingen van Woensdag bewezen dit overduidelijk. Het bekend maken der bovenvermelde, eventueel toe te passen, sancties toont te vens aan, dat de geallieerden niet verkie zen met zich te laten sollen. Ondertusschen is zeer wél mogelijk, dat het Londensche bericht, volgens hetwelk Berlijn aanzienlijk gewijzigde- tegenvoorstellen in zal dienen, alleszins juist is. Buiteniandsche Berichten. P a r ij s 3 Maart. (H.-R.). De bladen dringen er eenstemmig op aan, dat de bond genooten met krachtige sancties antwoorden op de uildaging van Duitschland. De Eclair meent, dat economische sanc ties genomen moeten worden, maar dat militaire maatregelen tevens onvermijdelijk zijn, om een gewapenden opstand in Duitschland te vermijden. I' HB De Excelsior wenscht, dot de smv es zoo. danig zullen zijn, dat Duitschland onmach. tig wordt gemaakt. De République Francaise zou het eet» grove fout aohtcn, als men tot I Mei zon wachten om de sancties toe te passen. Da Radical meent Ook, dnt in dit verbond vnn geen aarzeling sprake mag zijn. Le Peuple, het orgaan van het Algcmertf Verbond van den Arbeid, zegt, spreken j over de houding van de Duitsche afvaar'i- ging, dat deze een dom spel gespeeld heei't. De Ere Nouvelle wijst er op, dat de Duit schers, bij het ontbreken van ernstige t -n. voorstellen, zich zelf het recht op nieinva gedachtenwisseling ontzegd hebben. Parijs, 3 Maart. (H. R.) De Idea N-. zionole schrijft, dat, zoo de Duitsche te;; - voorstellen werden aangenomen, hét zeg vierende Italië nog zwaarder lasten zsi heb. 'ben te dragen dan het overwvmhon Duit- land. De Tribun-a vraagt, of de geoHieercreni Duitschland er aan zuilen herinneren, dat i J peëisohte schadeloosstelling maar een g - deelte uitmaakt van de door Duitsihlnntl aangerichte schade. P a r ij s, 3 Maart. (N. T. A. Draadloos). Naar L'Oeuvre bericht, zal de Griel scha premier Ka-logeropoelos Vrijdag ran Jen Oppersten Raad de weigering van de Gri l.- sche regeering mededeelen op het voorst I cm een commissie van onderzoek raar Smyrna cn Throcië tc zendon. Luxemburg, 3 Maart. (1I.-R.). Da staking is algemeen gewoiden te Differdin- gen en Redingen en omvat het gebruis kolenbekken van Esch, de fabrieken van Terres Rouges enz. Door de gebre! v be diening is een hoogoven ontploft. De werk lieden houden vergaderingen, waarin da algemeene staking voor het geheele land bepleit wordt. L u x e m b u r g 3 M a a r t. (B. T. A.). De staking- begint algemeen te werden. Alle fabrieken in het mijnbekken liggen stil en zijn door troepen bezet. De stad Luxemburg zit zonder licht. De staking zal zich waar schijnlijk tot de spoorwegen uillv -den. Mainz, 3 Maart. (H.-R.). De hoogs commissie der geallieerden heelt beslot en personen uit de handelswereld, de politiek, intellectueelen enz. in het bezette gebied bijeen te roepen om aan de. bevolking ds politiek van de hoogé commissie en de alge. meene strekking van bare besluiten kenbaar te maken. Tegelijkertijd kunnen dan prac- tische wenschen en denkbeelden vanwege de bevolking geopperd worden. B e i I ij n, 3 M a a r t. (W. B.) Het.BeuL Tageblartit verneemt uit Hamburg, dnt de ha venarbeiders in Harnbui-ig-Altona gisteren het werk hebben neergelegd, daar hun do geivraagide toe-slag op het loon van 10 mark per dag is geweigerd. Het bedrijf in de havent staat bijna gel veel stil. P a r ij s, 3 Maart. (B. T. A.) De oud. minister van oorlog, generaal Mercieiv i» overleden. Londen, 3 Maart. (R.) In het Lager huis heeft Harmswarth verklaard, dat d;e laatste beriöhten er op wijzen, dat de op standelingen -te Moskou en St. Petersburg) door de sovjet-troepen onderdrukt zijn. Ver der deelde -Harmsworth mede, dat de Engef- sche regeering den sultan van Egypte ver zocht had een afvaardiging te zenden om; met de regeerirvg overleg te plagen over da voorstellen van de commissie von M fin er. Perpignan, 3 Maart. (H.-R.). Men|' meldt uit Barcelona, dat drie bommen ont< ploft zijn in de nabijheid van de electrisoha' centrale, die groote schade hebben aange»( richt. Rome, 3 Maart. (B. T. A.). De biadeft melden, dat de regeering zeer ernstige on' V i Een verheven ziel zoekt bet g-roote f/iet in het leven, maar legt het er zelf in. Nasr het Engel sch van JEFFER7 FARNOL. VOORWOORD. Terwijl ik op een vroegen zomermorgen tn. de schaduw van een boom mijn boter ham met gebakken spek at in gezelschap van een ketellapper, kwam de gedachte bij mij op, dat ik op den een of anderen dag .'feest eens zelf een boek zou kunnen schrij- yen een boek dat zou handelen over groo ve wegen en zijwegen, over boomen en over wind op eenzame plaatsen, over snelviie- jfende feeken en hooge rivieren, over de 4veeriijkheid van den dageraad, den gloed ^vam den avond, em de majestueuze stilte ^Van den nachteen boek over de dingen, de 'gewoonten en de menscheni van -het land. En deze gedachte behaagde mij niet weinig. „Maar", wierp de ketellapper tegen, want •ik had mijn gedachte hardop uitgesproken, boomen en dergelijke dingen klinken nu niet zoo bizonder belangwekkend ten min- fcto niet in een boek, want bij slot van Rekening is een boom niets meer dan een (feoorn en een 'herberg slechts een herberg; *vten, je zult het ook over andere dingen Jnoeten hebben,". „Ja" zei ik, een weinig- onlqrtoedigd, „ik heb ook een straatroover „Kijk, dat klinkt beter!" zei de ketellapper aanmoedigend. „Verder,/ vervolgde ik, op mijn vingers elk nieuw element voortellend, is daar nog Tom Cragg, de bokser t Wordt al beter knikte de ketellapper- f,— een soldaat met één been, een avon tuur in eeni afgelegen herberg, een vlucht door de bosschen in het 'holst van den nacht en een vervolging door gewetenloo- ze schurken, eneen zéér bizonder soort ketellapper. Tot zoover is het niet zoo kwaad, dunkt mij en alles bij elkaar klinkt het zeker avontuurlijk en interessant ge noeg." „Watriep de ketellapper. „Wil je mij óólc in het boek zetten?" „Zeer zeker!" „Wol," zei de ketellapper, „het is waar, dat ik ketels weer in orde maak, scharen slijp en dergelijke dingen meer, maar aan gezien ik tegelijk ook boeken en romans rondvent, en, wat meer is, ze ook lees zou je me, indien je me dan met alle ge weld in je boek wilt zetten, een litenrair in dividu kunnen noemen." „Een literair individu?" zei ik. „Jal" zei de ketellapper, „dat klinkt be ter een heeleboel beier bovendien, ik 'heb nog nooit een roman gelezen, voor zoo ver ik mij herinner, met een ketellapper er in, gewoonlijk zijn het hertogen, of graven, of baronets van een ketellapper wil nie- mand lezen." „Dat hangt ervan af," zei ikeen ketel lapper kan vaak vrij wat interessanter zijn dan .een graaf of zelfs een hertog De ketellapper beschouwde het stukje spek op zijn mespunt met een koelen min achtenden blik. „Ik heb in mijn tijd heel wat romans ge lezen" zei 'hij, het hoofd schuddend, „en: ik weet waarover ik spreek" bij deze woor den stak hij het spek met blijkbaren smaak in den mond „ik heb het hof gemaakt aan hertoginnen, heb erfgenamen geschaakt, en duels gevochten ah l bij honderden f alles tusschen de beide omslagen van een of ander boek en ik heb er bizonder van ge noten vooral van de duels. Als je een weinig bloed in jé boek kunt brengen, des te 'beter, er is niets wat in een 'boek zoo goed is al9 bloed niet te veel, maar juist ge noeg- om er wat „smaak" aan te geven, om het zoo uit te drukkenals je b.v. al dade lijk je straatroover dood kondt maken, dan zou dat een uitstekend begin zijn." 70ÜRHANBEÏJ VANAF f 12.50 „Ongetwijfeld zou ik dat kunnen doen," zei ik, „maar het zou niet overeenkomstig do werkelijkheid zijn." „Des te beter," zei de ketellapper, „wie wil er wei kelijkheid in een roman ?"- „Humzei ik- „En bovendien „Wal vroeg ik. „Liefde I" zei de ketellapper, zijft (nes af vegend aa» vim broeksoiiD. „Liefde?" herhaalde ik. „Een massazei de ketellapper. „Ik ben bang, dat dit onmogelijk is," zei ik na een oogenblik nagedacht te hebben. „Waarom onmogelijk?" „Omdat ik niets van liefde afweet „Dat is jammer," zei de ketellapper, „Dat hangt er van af," zei ik. „Het is jammer" zei de ketellapper, ter wijl hij de braadpan met een handvol gras begon schoon te vegen, „maar je bent ge lukkig nog jong genoeg om het te leeren." „Ja, wie weet en misschien leer ik het nog," zei ik. „Ja, wie weet?" herhaalde de ketellapper. En nadat hij de pan tot zijn tevredenheid had schoongemaakt, beerde hij zich lot mij met opgeheven wijsvinger en hoog en ge wichtig opgetrokken wenkbrauwen. „Jonk man," zei hij, „niemand !;an een goeden roman schrijven zonder dat hij ook iets van liefde weet dus, hoe spoediger je het leert, des te beter." „Hum 1" zei ik. „En bovendien/ zooais ik reeds heb ge zegd en nog eens zeg-, - v.i.ien tegenwoor dig liefde in een busi/v -v v.i meer is, ze krijgen het ook." „Ze?" zei ik „De menschen die c zullen lezen, als het geschreven i „Ja, dat is waar oox," zei ik een weinig van mijn stuk gebracht, „die had ik zeker vergeten." „Vergeten?" herhaalde de ketellapper, mij verbaasd aanstarend „Ja, ik had vergeten, dat er menschen zou den zijn, die mijn boek zouden willen lezen, nadat het geschreven was." „Maar," zei de keteüaoner. lar.es ziin neus wrijvend, „boeken worden toch voor merrt scheni geschreven om gelezen te wordenlf is het niet?" „Niet altijd," zei ik. Na deze woorden wreef de ketellappen zijn neus nog steviger. „Vele van de grootste en beste boeker» die 'de wereld kent, meesterwerken, die aM tijd zullen 'blijven bestaan, zijn (ik geloof he# zeker) alleen geschreven' om het genot vat# den schrijver zelf." „Ja zei de ketellapper. „Ja," zei ik, warm wordend door mijn on# derwerp, „en met weinig of in het geheel geen gedachte aan de oogen dier ongeboren geslachten, welke ze zouden lezen en er vo# bewondering op zouden staren; zoo is hei dat wij die verheven gedachten hebben ge» kregen, onbelemmerd door voorbij gaandei» smaak of mode, vrij van bekrompen geloots^ en zooveel ander vooroordeel." „Ah!" zei de ketellapper. „Menig groot schrijver is bedorven doóB mode en succes want, zoodra hij begint tui denken aan zijn lezers, hoe 'hij het best hut» verbeelding het meest wispelturige er grillige van alle dingen op deze wereld kan behagen en aangenaam bezig houden slaat de muze, die hem het talent om schrijven gaf, onmiddellijk haar tenten en gens anders op en laat hem kï den moddef staan." j tWordf vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1